R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N. tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N tworzenia i gospodarowania funduszami oraz zasad gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Prokocim Podstawa prawna 1 1. Ustawa z dnia r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami). 2. Statut Spółdzielni. 2 Fundusze własne tworzone w Spółdzielni zgodnie z 112 Statutu: 1. Fundusz udziałowy 2. Fundusz zasobowy 3. Fundusz wkładów budowlanych 4. Fundusz wkładów mieszkaniowych 5. Fundusz zaliczek na wkłady budowlane 6. Fundusz wkładów zaliczkowych 7. Fundusz na spłaty kredytów długoterminowych 8. Fundusz na remonty 9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10. Inne fundusze 3 1. Fundusz udziałowy powstaje z wpłat udziałów członków w wysokościach określonych w statucie Spółdzielni. Fundusz udziałowy jest przeznaczony na wypłaty udziałów byłym członkom i pokrycie strat finansowych Spółdzielni przekraczających fundusz zasobowy. 2. Fundusz zasobowy Fundusz zasobowy - tworzy się z: 1) wpisowego - wnoszonego przez członków, 2) umorzeń lub dotacji na pokrycie części kredytów i poŝyczek na mieszkania lokatorskie, 3) równowartości przyjętych do eksploatacji środków trwałych oraz środków obrotowych sfinansowanych innymi funduszami, 4) wartości majątkowych otrzymanych nieodpłatnie z zasobów mieszkaniowych, 5) ujawnienie prawa wieczystego uŝytkowania gruntów, 1

2 6) umorzenie zasobów z tytułu przeniesienia praw spółdzielczych na własność odrębną lub zbycia lokali wolnych, 7) innych źródeł określonych odrębnymi przepisami. Fundusz zasobowy zmniejsza się o: 1) umorzenie środków trwałych mieszkaniowych, 2) umorzenie prawa wieczystego uŝytkowania, 3) wartości przekazanych, sprzedanych lub zlikwidowanych środków trwałych stanowiące zasoby mieszkaniowe w części nie sfinansowanej wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi, 4) cofnięte umorzenie spłaty kredytów bankowych z tytułu zmiany statusu prawa lokatorskiego, 5) zdjęcie z ewidencji zasobów mieszkaniowych z tytułu przeniesienia praw spółdzielczych na odrębną własność lokali lub zbycia lokali wolnych, 6) inne określone odrębnymi przepisami.. 3. Fundusz wkładów budowlanych - słuŝy do ewidencji wkładów budowlanych członków posiadających własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, uŝytkowego i garaŝy. Pochodzi on z: - waloryzacji wkładów, - wpłat gotówkowych lokatorów, - likwidacji ksiąŝeczek PKO, - przeniesienia wkładów zaliczkowych na budowlane przy zasiedleniu mieszkań, - zaliczenia spłaty kredytu własnościowego w czynszach, - przeniesienia wartości rynkowej lokalu w związku z przekształceniem prawa na własnościowe, - zaliczenia umorzenia udzielonego przez PKO na wkład z tytułu przedterminowej spłaty kredytu wg obowiązujących przepisów PKO. Fundusz wkładów budowlanych zmniejsza się w związku z: - zwrotami wkładów byłym członkom, - postawieniem wkładów do dyspozycji członków, - zaliczeniem na poczet zadłuŝeń, - cofnięciem umorzenia w związku ze zbyciem prawa przed upływem terminu zawieszenia płatności - kredyt PKO. 4. Fundusz wkładów mieszkaniowych - jest ewidencją wniesionych wkładów mieszkaniowych członków w związku z zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu i przeniesienia w odrębną własność. Pochodzi z: - przeniesienia wkładów zaliczkowych, - wpłat wkładów z likwidacji ksiąŝeczek PKO z chwilą zasiedlenia mieszkania, - waloryzacji wkładów przy ustaniu członkostwa, - przekształcenia na prawo własnościowe, - spłaty kredytów lokatorskich. Fundusz wkładów mieszkaniowych zmniejsza się w związku z: - ustaniem członkostwa, - zaliczeniem wkładu na zadłuŝenie, - postawieniem wkładu do dyspozycji członka, - przeniesieniem wkładu w związku z przekształceniem prawa na własnościowe - przeniesieniem własności. 2

3 5. Fundusz zaliczek na wkład budowlany słuŝy do ewidencjonowania wkładów budowlanych członków posiadających własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i uŝytkowego. Pochodzi on z wpłat wkładów budowlanych, spłat kredytów, likwidacji ksiąŝeczek PKO i waloryzacji wkładów. Uznaje się go przez: - wpłatę środków na poczet wkładu na mieszkanie lub lokal uŝytkowy, - waloryzację wkładów, - przeniesienie wkładu mieszkaniowego w związku z przekształceniem prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe, - spłatą kredytu, - oraz innymi rozliczeniami z tytułu wnoszonych wkładów. ObciąŜa się zwrotem wkładów w przypadku ustania członkostwa i rozliczeniem nadwyŝek zgodnie z decyzją członka Spółdzielni. 6. Fundusz wkładów zaliczkowych słuŝy do ewidencji i rozliczenia wkładów zaliczkowych kandydatów i członków oczekujących na przydział mieszkań i lokali uŝytkowych. Pochodzi on z wpłat członków zaliczek na wkłady (budowa ze środków własnych lokatorów). Fundusz wkładów zmniejsza się w związku ze zwrotem wkładów zaliczkowych na wniosek członka (w momencie ustania członkostwa). Rozliczenie wkładów wg zadania inwestycyjnego na: - wkłady mieszkaniowe, - wkłady budowlane. Przeniesienie nadwyŝki zaliczek na: - konto osobiste członka - konto spłaty czynszów i innych naleŝności - inne zaliczenia (wykańczanie mieszkań) 7. Fundusz na spłaty kredytów długoterminowych słuŝy do ewidencji i rozliczeń z tytułu rat kredytów na lokale mieszkalne oraz odsetek od tych kredytów. Fundusz obciąŝa się: - rozliczeniem rat kredytu na poczet uzupełnienia wkładu mieszkaniowego i budowlanego, - rozliczeniem na spłatę odsetek naliczonych od zaciągniętych kredytów. Fundusz uznaje się: - spłatą rat i odsetek od lokali uŝytkowych będących własnością Spółdzielni, - innymi rozliczeniami dot. spłaty kredytów zaciągniętych przed 1990r. 8. Fundusz na remonty Podstawowe źródła tworzenia funduszu: - odpisy w cięŝar eksploatacji zasobów wg wielkości zatwierdzonych w planie finansowo-gospodarczym i pozycjach analitycznych opłat eksploatacyjnych - wpłaty na fundusz remontowy, - kwoty uzyskane od wykonawców z tytułu wad i usterek, - uzyskanie odszkodowania, - część nadwyŝki wolnych środków z tytułu przeniesienia praw lokatorskich i lokali wolnych w sensie prawnym, - inne tytuły zwiększeń wg decyzji zarządu bądź Rady Nadzorczej, 3

4 - część nadwyŝki bilansowej na działalności wynikowej wg decyzji Walnego Zgromadzenia. Podstawowe wykorzystanie funduszu na cele: - remonty poszczególnych nieruchomości wspólnych i lokali nie wyodrębnionych, - remonty nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców osiedla, - pokrycie regresów ubezpieczeniowych, - wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone z winy Spółdzielni w mieszkaniach nie ubezpieczonych. Nie wykorzystany fundusz przechodzi na następny rok. 9. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art Prawo Spółdzielcze) Podstawowe źródła tworzenia funduszu: - odpis w cięŝar kosztów wg zasad określonych w ustawie o ZFSŚ (37,5 % przeciętnych wynagrodzeń za II półrocze ub. roku na kaŝdego pracownika), - odpłatność pracowników za korzystanie z urządzeń i usług socjalnych, - odsetki od środków na rachunkach bankowych funduszy, - odpis z zysku bilansowego wg decyzji Walnego Zgromadzenia, - odsetki od poŝyczek dla pracowników, - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych (obowiązek gromadzenia środków na kontach specjalnych PKO), - inne wpływy. Podstawowe wykorzystanie funduszu na cele pracownicze: - działalność wypoczynkowo-kolonijna, - działalność kulturalno-oświatowa, - pomoc dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, - poŝyczki na wkłady mieszkaniowe i budowlane, - poŝyczki na remonty mieszkań, - umorzenie poŝyczek. 10. Inne fundusze to: 1. Fundusz na wynagrodzenia Spółdzielnia ustala samodzielnie wielkości środków na wynagrodzenia, a takŝe określa zasady wynagradzania z zachowaniem przepisów o zakładowych systemach wynagradzania zakładowym układem zbiorowym pracy. 2. Fundusz aktualizacji aktywów i pasywów fundusz ulega zwiększeniu w momencie przeszacowania majątku trwałego. Zmniejsza się poprzez waloryzację wkładów, przekazania środków z tytułu wykupów lokali Spółdzielni, inne rozliczenia z tytułu wkładów. 4

5 4 Gospodarka funduszami i finansowanie działalności Spółdzielni 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni (art prawo spółdzielcze i 111 Statutu). 2. Działalność Spółdzielni finansowana jest ze środków własnych które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi. 3. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów gospodarczych uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Działalność gospodarcza 5 Działalność gospodarcza Spółdzielni obejmuje: A - Gospodarkę Zasobami Mieszkaniowymi B - działalność inwestycyjna C - inną wg statutu i regulaminu organizacyjnego A/ a) Działalność Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi obejmuje: - eksploatację lokali mieszkalnych - eksploatację lokali uŝytkowych i garaŝy - remonty zasobów Spółdzielni - dostawę wody i kanalizacji - wywóz nieczystości - dostawę energii c.o. i c.w.u. - eksploatację dźwigów - działalność społeczno-wychowawczą - konserwację domofonów b) Podstawowe koszty eksploatacji ponoszone są na: - utrzymanie porządku - zuŝycie materiałów - usługi kominiarskie - dezynsekcja i deratyzacja - energia elektryczna - opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów - ubezpieczenie zasobów - podatek od nieruchomości - obsługa mienia - utrzymanie mienia - konserwacja - usługi geodezyjne - pozostałe 5

6 Koszty obsługi mienia są to koszty ogólne Spółdzielni oraz koszty administracji. Koszty eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni są to koszty, których nie moŝna podporządkować poszczególnym nieruchomościom i dotyczą całego mienia Spółdzielni. Sposób i zasady rozliczania powyŝszych kosztów określane są w planie finansowym na dany rok. c) Dochodami na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi są: - opłaty lokatorów za uŝywanie mieszkań, w tym na cele społeczno-wychowawcze - opłaty za zuŝycie wody i ścieków - opłaty za wywóz nieczystości - opłaty za najem lokali uŝytkowych i garaŝy - opłaty za dzierŝawę terenów, reklamy itp. - opłaty za eksploatację dźwigów - opłaty za c.o. i c.w.u. b) Rozliczenie kosztów i dochodów gospodarki własnymi zasobami mieszkaniowymi wynika z porównania kosztów z dochodami rocznymi. RóŜnica w myśl postanowień art. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym. c) Rozliczenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi prowadzi się na poszczególne nieruchomości. B/ Działalność inwestycyjna w Spółdzielni obejmuje: - nakłady na spółdzielcze budownictwo rozliczane wg zasad określonych w przepisach prawnych w sprawie finansowania budownictwa; - nakłady na inwestycje niemieszkalne finansowane z własnych środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, części wolnych środków z tytułu przekształceń praw lokatorskich na własnościowe i innych wolnych środków. 6 Straty i zyski nadzwyczajne, wynik finansowy 1. Straty i zyski nadzwyczajnej są rozliczane na końcu roku: - z działalności eksploatacyjnej GZM w przypadkach związanych z tą działalnością - na konto rozliczeń międzyokresowych 647; - z działalności inwestycyjnej odnoszone są na zwiększenie lub zmniejszenie nakładów inwestycyjnych, mieszkaniowych lub niemieszkaniowych. 2. Niedobór bilansowy z działalności statutowej pokrywa się z funduszu zasobowego a w części przekraczającej fundusz zasobowy z innych funduszy Spółdzielni w następującej kolejności: - z funduszu udziałowego - z funduszu remontowego. 3. Zyski bilansowe uzyskane z działalności gospodarczej innej niŝ działalność statutowa przeznacza się na działalność statutową. 6

7 4. Straty bilansowe z działalności gospodarczej innej niŝ statutowa pokrywa się poprzez odniesienie w koszty działalności statutowej. Inne postanowienia 7 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość wg zasad określonych w odrębnych przepisach ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zmianami). 2. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie (art.38 ustawy Prawo spółdzielcze). Niniejszy Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu r. Uchwała Nr 32/2004 ze zmianami uchwalonymi: w dniu r. Uchwała Nr 8 / 2011 w dniu r. Uchwała Nr 4 /

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ (Tekst jednolity Uchwała Nr 14/2004 z dnia 23.09.2004r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek ) ( Zmiany: Uchwała Nr 14/2005 z dnia 22.09.2005r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Spis treści str. I. Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo