2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu."

Transkrypt

1 REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IM. ZWM W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną regulaminu stanowią: 1) ustawa z dnia16 września 1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 188, poz.1848, z późniejszymi zmianami), 2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116, z późniejszymi zmianami), 3) ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami), 4) statut Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu, 5) przepisy prawne dotyczące opodatkowania osób fizycznych i prawnych, 6) regulaminy wewnętrzne Spółdzielni. 2. Regulamin określa zasady tworzenia i wydatkowania funduszy, oraz finansowania działalności statutowej Spółdzielni Mieszkaniowej im. ZWM w Opolu. II. ZASADY TWORZENIA I GOSPODAROWANIA FUNDUSZAMI SPÓŁDZIELNI 2 Spółdzielnia tworzy i gospodaruje następującymi funduszami: 1) funduszem udziałowym, 2) funduszem zasobowym, 3) funduszem wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 4) funduszem remontowym zasobów mieszkaniowych, 5) funduszem remontowym rezerwowym, 6) zakładowym funduszem świadczeń socjalnych Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego, przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni. 2. Działalność statutowa Spółdzielni obejmuje m. in.: 1) gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, w tym: a) działalność eksploatacyjną operacyjną, b) pozostałe przychody i koszty operacyjne, c) przychody i koszty finansowe, d) zyski i straty nadzwyczajne. 2) działalność społeczną, oświatową i kulturalną w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, 3) gospodarkę funduszem na remonty, 4) rozliczenia wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 1

2 5) działalność inwestycyjną powiększającą mienie Spółdzielni, z przeznaczeniem na własnościowe prawo do lokalu, odrębną własność, na najem i sprzedaż lokali. 3. Spółdzielnia pokrywa swoje koszty osiąganymi przychodami. Nadwyżki przychodów nad kosztami i odwrotnie przechodzą jako rozliczenie międzyokresowe na następny rok. 4. Działalność Spółdzielni finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi. 5. Spółdzielnia w ewidencji księgowej wyodrębnia koszty utrzymania administracji osiedli oraz koszty ogólne utrzymania komórek organizacyjnych obsługi (Zarządu), które rozliczane są na: a) działalność inwestycyjną realizowaną przez obce jednostki w stosunku do poniesionych nakładów, b) działalność gospodarki zasobami mieszkaniowymi, c) gospodarkę lokalami użytkowymi. Sposób i zasady rozliczania kosztów ogólnych utrzymania komórek organizacyjnych obsługi określone są w planie finansowo - gospodarczym na dany rok i zakładowym planie kont Fundusz udziałowy tworzony i wydatkowany jest: 1) fundusz udziałowy powstaje z: a) wpłat udziałów członkowskich w wysokości określonej w statucie Spółdzielni, b) odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej w przypadku działalności wynikowej. 2) wydatkowanie funduszu udziałowego obejmuje: a) zwrot udziału po ustaniu członkostwa, b) zaliczenie na pozostałe przychody operacyjne nieodebranych udziałów - po upływie 3 lat, c) pokrycie straty bilansowej w przypadku działalności wynikowej. 2. Fundusz zasobowy dzieli się na fundusz finansujący środki trwałe i fundusz finansujący środki obrotowe: 1) fundusz finansujący środki trwałe tworzony jest z: a) umorzenia kredytów na mieszkania lokatorskie, b) nieodpłatnego pozyskania zasobów mieszkaniowych, c) przeceny środków trwałych, d) równowartości spłaty kredytów na lokale mieszkalne sfinansowane wstępnie kredytem, po dokonaniu spłaty całkowitej tego kredytu w banku, e) spłat odsetek regulaminowych przy ratalnej spłacie kwoty uzupełnienia wkładu budowlanego po przekształceniu prawa do lokalu z lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, f) umorzeń mieszkań sfinansowanych funduszem w przypadku przeniesienia z praw lokatorskich na własność odrębną. 2) wydatkowanie funduszu finansującego środki trwałe obejmuje: a) nieodpłatne przekazanie zasobów mieszkaniowych lub ich infrastruktury na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli, b) zwrot do banku kwot z tytułu cofnięcia kredytów po przekształceniu prawa lokatorskiego na własnościowe lub uzyskania mieszkania wolnego w sensie prawnym po zwolnieniu przez członka posiadającego prawo lokatorskie oraz przeniesieniu prawa lokatorskiego na własność odrębną, c) umorzenia zasobów mieszkaniowych. 2

3 3) fundusz finansujący środki obrotowe tworzony jest z : a) wpłat wpisowego z tytułu uzyskania członkostwa, b) wpłat wkładu budowlanego z tytułu zbycia prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego uprzednio sfinansowanego środkami własnymi Spółdzielni, c) wpłat wkładu budowlanego z tytułu wartości obiektów przekazanych do adaptacji na lokale mieszkalne lub użytkowe. 4) wydatkowanie funduszu finansującego środki obrotowe obejmuje: a) przejściowe uzupełnienie funduszu remontowego z określeniem zasad zwrotu, b) pokrycie niedoboru na gospodarce zasobami mieszkaniowymi nie znajdujące pokrycia w najbliższym czasie w opłatach eksploatacyjnych, c) zakupy inwestycyjne, d) sfinansowanie nakładów inwestycyjnych na budowane lokale mieszkalne i użytkowe - na zasadach spółdzielczego prawa do lokalu - do czasu przydziału w/w lokali, e) inne wydatki wg decyzji właściwych organów Spółdzielni. Uprawnienia do dyspozycji wolnymi środkami są określone w regulaminach organów Spółdzielni (ZP, RN, Zarząd). 3. Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych dzieli się na fundusz zaliczkowy wkładów mieszkaniowych i budowlanych, fundusz wkładów mieszkaniowych oraz fundusz wkładów budowlanych: 1) fundusz zaliczkowych wkładów mieszkaniowych i budowlanych tworzony jest z wpłat zaliczek wnoszonych w okresie budowy przez członków - przyszłych użytkowników lokali mieszkalnych lub lokali użytkowych, a także miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych, 2) wydatkowanie funduszu zaliczkowego wkładów mieszkaniowych i budowlanych obejmuje: a) przeniesienie zaliczek na wkład mieszkaniowy lub budowlany po rozliczeniu budowy lokalu, b) przeznaczenie środków zaliczkowych na pokrycie kosztów budowy lokali stanowiących odrębną własność, c) zwrot zaliczek nie wykorzystanych na budowę lokali lub miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych. 3) fundusz wkładów mieszkaniowych na mieszkania lokatorskie tworzony jest z: a) wpłat wkładów mieszkaniowych przez członków, b) waloryzacji wkładów mieszkaniowych w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych, c) waloryzacji wkładów mieszkaniowych zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z przekazaniem lokalu na rzecz Spółdzielni, d) waloryzacji wkładów mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z ustaniem członkostwa, utratą prawa do lokalu i w konsekwencji opróżnieniem tego lokalu, a także w związku z przekształceniem prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe lub przeniesieniem prawa lokatorskiego na własność odrębną, e) wpłat uzupełniających wkład mieszkaniowy w wypadku powiększenia lokalu mieszkalnego w wyniku adaptacji powierzchni lub pomieszczeń niemieszkalnych, f) wpłat uzupełniających wkład mieszkaniowy w wypadku modernizacji budynku. 4) wydatkowanie funduszu wkładów mieszkaniowych obejmuje: a) wypłatę wkładów mieszkaniowych zwaloryzowanych zgodnie z ustawą 3

4 o spółdzielniach mieszkaniowych po ustaniu członkostwa, utratę prawa do lokalu i w konsekwencji opróżnienie tego lokalu, b) przeznaczenie wkładu mieszkaniowego na wkład budowlany, w związku z przekształceniem prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe lub przeniesieniem prawa lokatorskiego na własność odrębną. 5) fundusz wkładów budowlanych tworzony jest z: a) wpłat wkładów na mieszkania lub lokale użytkowe, a także miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych o statusie spółdzielczym własnościowym, b) waloryzacji wkładów budowlanych w wyniku przeszacowania wartości środków trwałych, c) zaliczenia na poczet wkładu budowlanego nakładów własnych członka związanych z budową na gruncie Spółdzielni lokalu użytkowego o statusie spółdzielczym własnościowym, d) waloryzacji wkładów budowlanych, zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z przekazaniem lokalu na rzecz Spółdzielni, e) przeksięgowania dotychczas posiadanego wkładu mieszkaniowego na wkład budowlany, w związku z przekształceniem prawa lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe, f) wpłat uzupełniających wkład budowlany w wypadku powiększenia lokalu mieszkalnego lub użytkowego w wyniku adaptacji powierzchni lub pomieszczeń o innym charakterze, g) wpłat uzupełniających wkład budowlany w wypadku modernizacji budynku. 6) wydatkowanie funduszu wkładów budowlanych obejmuje: a) wypłatę wkładów budowlanych, zwaloryzowanych zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, w związku z przekazaniem lokalu na rzecz Spółdzielni, b) wyksięgowanie wkładów budowlanych w związku z przeniesieniem prawa do lokalu na własność odrębną, c) nieodpłatne przekazanie infrastruktury zrealizowanej w ramach zadań inwestycyjnych sfinansowanych wkładami budowlanymi, d) przeznaczenie na fundusz zasobowy wartości infrastruktury stanowiącej mienie spółdzielni w związku z przeniesieniem praw własnościowych na własność odrębną. 4. Fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony i wydatkowany jest: 1) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych tworzony jest z: a) odpisów na remonty od lokali mieszkalnych i użytkowych wygospodarowanych z innych pomieszczeń wbudowanych w budynki mieszkalne, b) nadwyżki z najmu lokali użytkowych wygospodarowanych (w ramach zasobów osiedla), c) odszkodowań z tytułu ubezpieczeń za szkody w zasobach mieszkaniowych, d) kar za zwłokę w usuwaniu wad, e) innych przychodów wg decyzji organów Spółdzielni. 2) wydatkowanie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych obejmuje: a) finansowanie kosztów remontów i modernizacji zasobów, b) spłatę kredytów bankowych zaciągniętych na remonty lub modernizację zasobów, c) usuwanie skutków szkód pokrywanych ze środków otrzymanych z tytułu ubezpieczeń, 4

5 d) finansowanie wymiany środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych (np. dźwigi ) z wyjątkiem budynków. Szczegółowe zasady tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego określa odrębny regulamin. 5. Fundusz remontowy rezerwowy tworzony i wydatkowany jest: 1) Fundusz remontowy rezerwowy tworzony jest z: a) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu, a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego dokonywanych przez członków spółdzielni z tytułu przekształcenia lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo bądź z tytułu przeniesienia własności lokalu pomniejszonych o odprowadzone do budżetu państwa umorzenie kredytu obciążające dany lokal, b) wpływów z wpłat różnicy między wkładem budowlanym, wniesionym przez członka uzyskującego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a wkładem mieszkaniowym wypłacanym członkowi, który zajmował ten lokal na warunkach lokatorskich, c) z dochodów uzyskanych z likwidacji lub sprzedaży środków trwałych zaliczanych do zasobów mieszkaniowych, d) nadwyżki z najmu lokali użytkowych Spółdzielni, e) części przychodów finansowych. 2) środki funduszu remontowego rezerwowego przeznaczone są na wspomaganie finansowania kosztów remontów, modernizacji i inwestycji zasobów Spółdzielni. Wydatkowanie funduszu następuje w oparciu o uchwalony przez Radę Nadzorczą plan finansowo gospodarczy Spółdzielni na dany rok. 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony i wydatkowany jest: 1) podstawowe źródła tworzenia ZFŚS to : a) odpis w ciężar kosztów wg zasad określonych w ustawie o ZFŚS, b) odpłatność pracowników za korzystanie z urządzeń i usług socjalnych, c) odsetki od pożyczek dla pracowników, d) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych funduszu, e) inne wpływy, 2) wydatkowanie ZFŚS obejmuje: a) działalność wypoczynkowo- kolonijna, b) działalność kulturalno oświatowa, c) pomoc dla pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, d) pożyczki na wkłady mieszkaniowe i budowlane, e) pożyczki na remonty mieszkań, f) umorzenie pożyczek. Szczegółowe zasady gospodarki zakładowym funduszem świadczeń socjalnych określa odrębny regulamin. III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA SPÓŁDZIELNI 5 1. Pozostałą działalność finansową Spółdzielni stanowi działalność inwestycyjna oraz, działalność społeczna i kulturalna. 2. Działalność inwestycyjna, obejmuje: a) nakłady na spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe rozliczane wg zasad określonych w przepisach prawnych w sprawie finansowania spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego, 5

6 b) nakłady na inwestycje niemieszkalne finansowane z własnych środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych, części wolnych środków z tytułu przekształceń praw lokatorskich na własnościowe i innych wolnych środków, c) nakłady na inwestycje mieszkaniowe i niemieszkalne realizowane ze środków przyszłych członków (na zasadach własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności). Działalność inwestycyjna Spółdzielni może być obciążona kosztami ogólnymi Zarządu. 3. Działalność społeczno kulturalna prowadzona jest w ramach działalności eksploatacyjnej. 1) podstawowe źródła finansowania działalności społeczno kulturalnej to: a) naliczenia w ciężar opłat eksploatacyjnych zasobów wg wielkości zatwierdzonych w planie finansowo - gospodarczym i kalkulacji opłat eksploatacyjnych, b) dotacje i subwencje samorządów, organizacji społecznych, darowizny, itp., c) dobrowolne wpłaty członków Spółdzielni i zakładów pracy, d) odpłatności za korzystanie z usług i urządzeń oraz imprez oświatowo kulturalnych, e) odpłatność z tytułu reklam zamieszczanych w gazecie wydawanej przez Spółdzielnię. 2) Wydatki na działalność społeczno kulturalną obejmują: a) prowadzenie działalności klubów, świetlic, b) organizowanie działalności społeczno - kulturalnej, imprez itp., c) wynagrodzenia pracowników działalności społeczno kulturalnej, d) utrzymanie obiektów: czynsze, remonty, energia, e) koszty wydawania gazety redagowanej przez Spółdzielnię. Wydatki na działalność społeczno kulturalną nie obciążają kosztów Zarządu i kosztów ogólnych Osiedli. IV. ROZLICZENIE WYNIKU GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI I POZOSTAŁEJ DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Spółdzielni obejmuje: a) eksploatację lokali mieszkalnych i użytkowych, b) dostawę wody zimnej i wywóz nieczystości, c) dostawę wody ciepłej i ogrzewanie lokali, d) eksploatację dźwigów, e) eksploatację zasobów w administracji zleconej, f) inną działalność dopuszczoną przez statut Spółdzielni. 2. Pozostałe koszty i przychody operacyjne obejmują: a) opłaty sądowe i komornicze oraz ich zwrot, b) spisane w koszty należności nieściągalne oraz ich zwrot, c) przedawnione zobowiązania, d) inne koszty i przychody operacyjne, zgodne z ustawą o rachunkowości. 3. Koszty i przychody finansowe obejmują: a) zapłacone i otrzymane odsetki z tytułu nie terminowego regulowania płatności, b) otrzymane odsetki z tytułu oprocentowania środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, c) inne koszty i przychody finansowe, zgodnie z ustawą o rachunkowości. 6

7 4. Zyski i straty nadzwyczajne zgodne z ustawą o rachunkowości. 5. Różnica między kosztami działalności podstawowej, pozostałymi kosztami operacyjnymi, kosztami finansowymi, stratami nadzwyczajnymi, a przychodami z w/w tytułów stanowi niedobór lub nadwyżkę na gospodarce zasobami mieszkaniowymi i przechodzi do rozliczenia na rok następny, jako rozliczenie międzyokresowe. V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁDZIELNI 7 1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. 2. Ewidencja księgowa jest prowadzona wg zakładowego planu kont. 3. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na podstawie planów finansowo gospodarczych uchwalonych przez Radę Nadzorczą. 4. Roczne sprawozdanie finansowe Spółdzielni podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Przedstawicieli. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8 Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Uchwałą Nr 1/01/2005 z dnia 26 stycznia 2005r i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ.. 7

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni)

(Tekst ujednolicony przez Zarząd Spółdzielni) REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI, OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE LOKALI ORAZ TWORZENIA I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY REMONTOWYCH Na podstawie Statutu Spółdzielni, w związku

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni.

R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. R E G U L A M I N tworzenia funduszu remontowego, ustalania wpłat wydatkowania środków na remonty Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Gdyni. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie:

Regulamin niniejszy został opracowany na podstawie: REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielni i zasad ustalania wysokości opłat za lokale w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej WOLSKA ŻELAZNA BRAMA" w Warszawie Regulamin niniejszy został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO I. Postanowienia ogólne 1 Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych i lokali stanowiących odrębną własność na podstawie przepisów art. 6 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ

REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ REGULAMIN FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ SKARBEK W ŁĘCZNEJ (Tekst jednolity Uchwała Nr 14/2004 z dnia 23.09.2004r. Rady Nadzorczej S.M. Skarbek ) ( Zmiany: Uchwała Nr 14/2005 z dnia 22.09.2005r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej spółdzielnią, jest zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie

Protokół. z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej. przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie Protokół z lustracji ustawowej pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej przy Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego ul. Przy Bażantarni 11 w Warszawie przeprowadzonej przez lustratora Teresę Wieczorek posiadającą

Bardziej szczegółowo

Rozdział I przepisy ogólne

Rozdział I przepisy ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami lokalowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnobrzegu Podstawa prawna: ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać?

Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Plan kont dla stowarzyszeń i fundacji jak go przygotować, czy można zmieniać? Każdy program księgowy dla stowarzyszeń oraz program księgowy dla fundacji powinien posiadać wbudowany plan kont. Problem polega

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. I. Organizacja ChSM.

WSTĘP. I. Organizacja ChSM. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 rok ------------------------------------------------------ Zamierzenia gospodarcze na 2013 rok: -plan działalności gospodarczej Spółdzielni - opłaty

Bardziej szczegółowo

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK

ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK ZWIERZYNIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA 2011 ROK Zarząd Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Krakowie KRAKÓW, MARZEC 2012 ROK. 2

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI

REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/14 RN PRZYCZÓŁEK GROCHOWSKI Z 28 KWIETNIA 2014R REGULAMIN ZASAD USTALANIA I ROZLICZANIA KOSZTÓW GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI ORAZ OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI W SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 ` SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PIAST K A T O W I C E ul. Zawiszy Czarnego 8 S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach Tekst jednolity październik 2010 2 SPIS TREŚCI: I. CZĘŚĆ OGÓLNA DZIAŁ.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik do umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej zawartej w dniu 12 maja 2006 r Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady tworzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska

Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Uchwała nr 24/2013 Rady Nadzorczej SBM Ateńska z dnia 17.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu Gospodarki Zasobami SBM Ateńska Działając na podstawie 55 pkt 18 litera f) Statutu SBM Ateńska i 3 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE

ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ. z lustracji pełnej. Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH RP 00-950 Warszawa ul. Jasna 1 PROTOKÓŁ z lustracji pełnej Spółdzielni Mieszkaniowej PRZYLESIE w Lesznie, ul. T. Rejtana 43 za lata 2009-2010 Leszno, maj 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego I 1. Informacje ogólne Fundacja Pomocy na rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek", używająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin w sprawie: zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...4 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...4 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012

Uchwała nr 1/2012. Uchwała nr 2/2012 Uchwała nr 1/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej Smolna 13A w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia nazwy oraz powierzenia zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej. wchodzących w skład nieruchomości

Bardziej szczegółowo