Zarządzanie projektami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektami"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektami Dr Sławomir Kotylak WYKŁAD 3

2

3 CELE STRATEGICZNE PROGRAMU (ORGANIZACJI) CELE PROJEKTU KOREKTA TAK Czy są zgodne z celami strategicznymi? FORMUŁOWANIE PROJEKTU NIE

4 Jest to narzędzie do zarządzania poszczególnymi fazami cyklu projektowego, a zarazem metanarzędzie do tworzenia innych narzędzi, takich jak szczegółowy budżet, harmonogram wdrażania i plan monitoringu Jest to zatem narzędzie służące do planowania projektu, jednak samo w sobie nie gwarantujące jego powodzenia sukces zależy od danych wejściowych Jakość struktury logicznej zależy od umiejętności zespołu projektowego, dostępnych informacji i wcześniejszych doświadczeń

5 Dlaczego realizuje się projekt? (Logika aktywności) Co projekt ma osiągnąć? (Logika aktywności plus wskaźniki) Jak projekt ma to osiągnąć? (Działania, środki) Jakie czynniki zewnętrzne są kluczowe dla powodzenia projektu? (Założenia)

6 Gdzie szukać informacji koniecznych do oceny powodzenia projektu? (Źródła weryfikacji) Jakie środki są konieczne? (Środki) Ile projekt będzie kosztował? (Koszt) Jakie warunki wstępne muszą zostać spełnione przed rozpoczęciem projektu? (Warunki wstępne)

7 Opis projektu Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Środki Koszt Czas Założenia podstawowe

8 Pierwsza kolumna: cele nadrzędne, długookresowe cele projektu) rezultaty, produktu projektu czynności, zadania, środki - Cele nadrzędne projektu powinny wyjaśniać, dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa, w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup. Powinny wskazywać w jaki sposób projekt pasuje do regionalnej i sektorowej polityki UE. Cele ogólne nie zostaną osiągnięte wyłącznie dzięki projektowi, ale będzie on wkładem w realizację tych celów. Cel projektu powinien odnosić się do kluczowego problemu i być definiowany w kategoriach korzyści otrzymywanych przez beneficjentów, będących rezultatem działań zaplanowanych w ramach projektu. - Rezultaty opisują produkty projektu, które będą dostarczane beneficjentom Rezultaty powinny zaspokajać główne potrzeby grup docelowych. -Działania określają poszczególne zadania / czynności do wykonania w projekcie, pokazują w jaki sposób osiągane będą rezultaty projektu. Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Środki

9 Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Cele nadrzędne Cele projektu Druga kolumna matrycy logicznej: obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Rezultaty Działania Środki Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki opisują cele projektu w operacyjnie mierzalnych kategoriach i zapewniają podstawy dla mierzenia wydajności. Specyfikacja tych wskaźników działa jako sprawdzenie wykonalności celów oraz formuje bazę dla systemu monitorowania projektu. Kiedy już wskaźnik zostanie określony, powinien być rozwinięty z uwzględnieniem szczegółów ilości, jakości i czasu (QQT quantity, quality and time) oraz lokalizacji.

10 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU Trzecia kolumna: źródła weryfikacji - dowody Źródła weryfikacji Podczas formułowania wskaźników powinno Rezultaty zostać określone źródło informacji i sposób zbierania danych. Pomoże to w sprawdzeniu czy realistycznie Działania Koszt wskaźnik może zostać zmierzony angażując rozsądną ilość czasu, pieniędzy i wysiłku. Należy określić: -format, w którym informacja powinna być udostępniania (np.: raporty postępu, sprawozdania z projektu, ewidencję projektu, oficjalne statystyki) - kto powinien dostarczać informacje - jak regularnie informacja powinna być dostarczana (miesięcznie, kwartalnie, rocznie itp.) Źródła poza projektem powinny być oszacowywane pod kątem dostępności, niezawodności i odpowiedniości. Wkład pracy oraz koszt gromadzenia informacji powinny zostać również oszacowane, a odpowiednie środki przeznaczone na ten cel. Inne wskaźniki powinny zastąpić te, dla których odpowiednie źródła weryfikacji nie mogą być wskazane. Cele nadrzędne Cele projektu Źródła weryfikacji

11 Czwarta kolumna: założenia Założenia podstawowe (warunki wstępne) różnią się od założeń tym, że muszą być spełnione przed rozpoczęciem projektu. Na przykład bez wdrożenia odpowiednich działań przez partnera, racja bytu projektu może być podważona. Prawdopodobieństwo i znaczenie spełnienia tych warunków powinno być obliczane jako część oszacowywania ryzyka projektu. Niektóre z nich będą krytyczne dla sukcesu projektu, inne będą miały marginalne znaczenie. Założenia - zewnętrzne czynniki, które są istotne dla powodzenia projektu, czyli: - definiują środowisko systemu i zagadnienia trwałości -podsumowują czynniki, których projekt nie może lub z założenia nie chce kontrolować są czynnikami, na które projekt nie jest ukierunkowany, ale powinien je monitorować Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Założenia Czas Założenia podstawowe

12 Czwarta kolumna: założenia W fazie analizy staje się jasne, że sam projekt nie jest w stanie osiągnąć wszystkich celów określonych w drzewie celów. Kiedy zostanie wybrana strategia, pewne cele pozostaną poza logiką interwencji. Wpłynie to na wdrożenie projektu oraz długoterminową trwałość, ale znajduje się poza jego kontrolą. Te warunki muszą być spełnione, jeśli projekt ma zakończyć się powodzeniem i zostały zapisane jako założenia w czwartej kolumnie matrycy.

13 Środki oznaczają ludzkie, rzeczowe i finansowe zasoby wymagane do podjęcia planowanych działań i zarządzania projektem. Koszt oznacza szacowany budżet projektu i/lub źródła finansowania projektu. Czas oznacza szacowany czas realizacji projektu. Wiersz działań środki, koszty, czas Działania Środki Koszt Czas

14 Logika wertykalna matrycy Opis projektu Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Założenia Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Czas Działania Środki Koszt Założenia podstawowe

15 relacje przyczynowo-skutkowe 1 4 Cel szerszy --- jeżeli Cel bezpośredni oraz to Założenia jeżeli Rezultaty oraz to Założenia jeżeli Działania oraz to Założenia

16 Logika pionowa Logika pionowa określa, co projekt ma realizować, wyjaśnia związki przyczynowe oraz określa założenia i potencjalne problemy mające wpływ na projekt, ale od niego niezależne. taną omówione

17 Hierarchia Celów Cele wyższego rzędu, do których realizacji projekt się przyczynia Centralny cel projektu w formie trwałych korzyści dla grupy docelowej Skutki podjętych działań Zadania realizowane jako część projektu w celu osiągnięcia wyników Logika interwencji Główne cele Centralny cel projektu Wyniki Działania Fizyczne i niefizyczne środki konieczne do podjęcia działań Środki

18 Hierarchia Celów przykład Cel szerszy Analfabetyzm wśród kobiet zredukowany z X% do Y% do roku 2009 Cel bezpośredni Proporcje wśród dziewcząt w wieku lat, które ukończyły 3 klasy szkoły podstawowej do ogółu dziewcząt w tym wieku podniesione z A% do B% Rezultaty 1. Zwiększona liczba nauczycieli w szkołach podstawowych dla dziewcząt 2. Zbudowane i w pełni wyposażone nowe klasy szkolne 3. Opracowane i efektywnie wdrożone programy motywacyjne dla rodziców Działania 1.1. Zwiększona liczba miejsc na studiach nauczycielskich 1.2. Przeprowadzona rekrutacja i przeszkolenie nowych nauczycieli 1.3. Nowi nauczyciele zatrudnieni w szkołach podstawowych dla dziewcząt

19 Logika horyzontalna matrycy Opis projektu Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Cele nadrzędne Cele projektu Rezultaty Działania Środki Koszt Czas Założenia podstawowe

20 Logika pozioma Logika pozioma dotyczy pomiaru skutków projektu oraz zasobów wykorzystanych do jego realizacji za pomocą wskaźników oraz źródeł, o ile są one weryfikowalne

21 Matryca logiczna faza planowania Cele nadrzędne Hierarchia celów matrycy logicznej Cel projektu Rezultaty Działania Środki Problem Wpływ Skuteczność Wydajność Zgodność Kryteria ewaluacji Długotrwałość oddziaływania

22 USTALANIE ZAŁOŻEŃ Założenia mogą być związane z zaistnieniem między innymi następujących czynników: naturalnych np. prawdopodobieństwo powodzi, suszy, itp.; instytucjonalnych dobra(zła) koordynacja pracy różnych departamentów ministerstwa, niezbędne zmiany w polityce społecznej, itd.; społecznych wykluczenie / trudny dostęp / niechęć niektórych grup społecznych do udziału w projekcie, itd.; innych projektów konieczność zakończenia innych projektów, aby nasz był wykonalny.

23 Cel nadrzędny Wysokiej jakości transport autobusowy dla pasażerów USTALANIE ZAŁOŻEŃ Założenie Pasażerowie nadal będą korzystać z autobusów. Cel bezpośredni Spadek częstości wypadków Założenie Jakość dróg zostanie podniesiona. Wyniki - Przeszkolenie kierowców -Wprowadzenie do eksploatacji x nowych autobusów - Lepsze wyposażenie warsztatów naprawczych Założenie Przeszkoleni kierowcy pozostaną w firmie.

24 WSKAŹNIKI trafne mierzalne wiarygodne dostępne dostosowane do charakteru projektu oraz oczekiwanych efektów wyrażone w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie (TAK- NIE) niezależne, reprezentatywne i możliwe do łatwej weryfikacji łatwe do uzyskania

25 USTALANIE WSKAŹNIKÓW Cel nadrzędny Wysokiej jakości transport autobusowy dla pasażerów Założenie Pasażerowie nadal będą korzystać z autobusów Wskaźniki - 90% odjazdów z najwyżej 5- minutowym opóźnieniem - Wzrost udziału firmy w rynku Cel bezpośredni Spadek częstości wypadków Założenie Jakość dróg zostanie podniesiona. Wskaźniki - Mniej niż x wypadków po roku -Poniżej y poważnych obrażeń po roku Wyniki - Przeszkolenie kierowców - Wprowadzenie do eksploatacji x nowych autobusów - Lepsze wyposażenie warsztatów naprawczych Założenie Przeszkoleni kierowcy pozostaną w firmie. Wskaźniki - Liczba przeszkolonych kierowców - Liczba pojazdów utrzymywanych w odpowiednim stanie technicznym - Liczba nowych autobusów

26 wskaźniki osiągnięć (OVI) ustal wskaźnik wyjściowy, a następnie dodaj wskaźniki ilości, jakości i czasu: krok 1 krok 2 krok 3 krok 4 wskaźnik wyjściowy dodaj ilość: ILE? dodaj jakość: JAKIE? dodaj czas: KIEDY? rozbudowana sieć dróg sieć dróg rozbudowana o 5000 km - z 5000 do km sieć dróg bitumicznych rozbudowana z 1000 do 2000 km, sieć dróg bocznych z 4000 do 8000 km sieć dróg bitumicznych rozbudowana z 1000 do 2000 km do grudnia 2002, sieć dróg bocznych - z 4000 do 8000 km do maja 2003 rozważ dodanie wskaźników: grupy docelowej (KOMU?), miejsca (GDZIE?) oraz kosztu (ZA ILE?)

27 ŹRÓDŁA WERYFIKACJI Wszelkie dokumenty, raporty, opracowania, bazy danych, itp., które umożliwiają odczytanie wartości wskaźników efektów realizacji projektu na poszczególnych poziomach jego wdrażania (produktów, rezultatów, oddziaływania), np. raporty kwartalne i inne, dzienniki zajęć, dokumenty płatności, roczniki statystyczne, rejestry, itp.

28 Tworzenie matrycy logicznej CEL STRATEGICZNY Osiągnięcie celów strategii zatrudnienia w odniesieniu do osób niepełnosprawnych CEL PROJEKTU Osoby niepełnosprawne są zdolne do podjęcia pracy na stanowiskach tworzonych w przedsiębiorstwach REZULTAT(Y) DZIAŁANIA Pracodawcy są przychylni zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1. Przeprowadzić kampanię społeczną Osoby niepełnosprawne posiadają kwalifikacje 1. Zbadać potrzeby szkoleniowe 2. Zaoferować szkolenia

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem PROJEKT: NAJMNIEJSZA DAJĄCA SIĘ WYDZIELIĆ JEDNOSTKA STANOWIĄCA PRZEDMIOT POMOCY Narodowy Plan Rozwoju - słownik terminologiczny O wsparcie ze środków finansowych publicznych i wielu

Bardziej szczegółowo

Action Plan dla projektu Regions for Broadband Connection

Action Plan dla projektu Regions for Broadband Connection Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Action Plan dla projektu Regions for Broadband Connection Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocławskie Centrum Badao EIT+ Sp. z o.o. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk 07.03.2011 Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia

Bardziej szczegółowo

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2

Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 Piotr Szczęsny ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI WARSZAWA 2003 Na zlecenie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej wydała Agencja Wydawniczo-Reklamowa MT, ul. Nowy Świat 49, 00-042 Warszawa. ISBN: 83-89383-01-2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Projekt socjalny materiały do zajęć.

Projekt socjalny materiały do zajęć. mgr Agata Siwek - Szczepanik Projekt socjalny materiały do zajęć. Projekt jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem, to znaczy łączy w sobie wiele różnorodnych elementów. Dąży do osiągnięcia zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla Wnioskodawcy

Poradnik dla Wnioskodawcy Poradnik dla Wnioskodawcy Wytyczne na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu edukacyjnego Departament Edukacji i Wydawnictw NBP Warszawa, 2015 r. Departament Edukacji i Wydawnictw Narodowy

Bardziej szczegółowo

Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC. Technika budowy projektu. Wspólny Sekretariat Techniczny WWPWP

Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC. Technika budowy projektu. Wspólny Sekretariat Techniczny WWPWP Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA/TACIS CBC Technika budowy projektu Wspólny Sekretariat Techniczny WWPWP Warszawa 2005 1 Projekt zakres pojęciowy Projekt to seria działań, dająca

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku aplikacyjnym

Zmiany we wniosku aplikacyjnym Zmiany we wniosku aplikacyjnym Beata Sławkowska-Domurad Olsztyn 2011 dzień II Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodność wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Jak stać się liderem? Jak przewodzić jednostce i zespołom? Jak rozmawiać ze swoimi pracownikami? Competence development straight way to your success! Materiały szkoleniowe przygotowane w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw 1 2 Plan prezentacji 3 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach sfery współpracy nauki i przedsiębiorstw Zasada równości szans kobiet i mężczyzn, jej rozumienie i przełożenie na praktykę projektową

Bardziej szczegółowo

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor

NIEBIESKA KSIĘGA. SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor NIEBIESKA KSIĘGA SEKTOR KOLEJOWY Infrastruktura i tabor Warszawa, grudzień 2008 Spis treści Wprowadzenie... 4 Cel... 4 Tło... 4 Zakres podręcznika... 5 Zawartość analizy kosztów i korzyści oraz jej struktura...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach

Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach Elżbieta Małyszek Zarządzanie projektami (Project Management) w mikro i małych przedsiębiorstwach 1. Przedsięwzięcie, czyli projekt Zmiana jest obecnie nieodłącznym elementem życia gospodarczego. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE 39-60 Waldemar ŁABUDA 1 KONCEPCJA WDROŻENIA PMO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Streszczenie Biuro Zarządzania Projektami (PMO Project Management Office) to jedna z najnowszych koncepcji w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE Driving the world. Jakość Środowisko Bezpieczeństwo. Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE SEW-EURODRIVE Driving the world Jakość Środowisko Bezpieczeństwo Zasady korporacyjne SEW-EURODRIVE 2 Zasady korporacyjne Jako ważny czynnik trwałego sukcesu kładziemy nacisk na Jakość we wszystkich obszarach

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo