Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl"

Transkrypt

1 Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

2 Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU METODYKA STOSOWANA W PRZYGOTOWANIU APLIKACJI PROJEKTOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE PRAKTYCZNE ASPEKTY PISANIA PROJEKTÓW KONFERENCJA Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo Inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich października 2014r BALTIC PLAZA Kołobrzeg Marek Skrzyński Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych Departament Transferu Wiedzy i Technologii ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 PLAN PREZENTACJI ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Wprowadzenie do Metodyki PCM podstawowe pojęcia Geneza powstania i wdrożenia Cykl projektu Definiowanie projektu - narzędzia i techniki Definiowanie projektu - faza identyfikacji i analizy Definiowanie projektu - faza opracowania Definiowanie projektu matryca logiczna Definiowanie projektu drzewo problemów Definiowanie projektu drzewo celów Definiowanie projektu analiza strategii Definiowanie projektu określenie wskaźników Definiowanie projektu określenie źródeł weryfikacji Definiowanie projektu harmonogram i budżet Ewaluacja 3

4 Po co nam projekty? ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Wprowadzenie do metodyki PCM<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>trochę teorii, trochę historii START Punkt WYJŚCIA Czas Zasoby Działania Finanse META Punkt DOJŚCIA 4

5 Wprowadzenie do metodyki PCM<<<<<<<<<<< >>>>>>> Polityka, Strategia, Program, Projekt OD WIZJI DO PROJEKTU POLITYKA / WIZJA POLITYKA STRATEGIA STRATEGIA 1 STRATEGIA 1 PROGRAM PROGRAM 1 PROGRAM 2 PROGRAM 3 PROJEKT PROJEKT 1 PROJEKT 2 PROJEKT PROJEKT 5

6 Wprowadzenie do metodyki PCM <<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>> podstawowe pojęcia - projekt PROJEKT w ogóle PROJEKT, to przedsięwzięcie prowadzące do osiągnięcia zaplanowanego celu, przy użyciu określonych zasobów tj.: Czasu, Osób, Pieniędzy, którego rezultatem jest przewidywalna zmiana. 6

7 Wprowadzenie do metodyki PCM <<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>> podstawowe pojęcia - projekt PROJEKT w szczególe Projekt to ograniczone w czasie przedsięwzięcie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe organizuje się w taki sposób, aby w określonych ramach kosztów i czasu wykonać według danych wymagań pewien unikalny produkt lub usługę po to by osiągnąć korzystne zmiany zdefiniowane przez cele ilościowe i jakościowe. 7

8 Wprowadzenie do metodyki PCM <<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>> podstawowe pojęcia - projekt Według metodyki PMI Projekt to ograniczone w czasie przedsięwzięcie, w którym zasoby ludzkie, materialne i finansowe organizuje się w taki sposób, aby w określonych ramach kosztów i czasu wykonać według danych wymagań pewien unikalny produkt lub usługę po to by osiągnąć korzystne zmiany zdefiniowane przez cele ilościowe i jakościowe. Według metodyki PRINCE2 Organizacja powołana na określony czas, w celu wytworzenia unikatowych i wcześnie zdefiniowanych wyników lub rezultatów, w ustalonym czasie, przy wykorzystaniu uprzednio określonych zasobów 8

9 Wprowadzenie do metodyki PCM <<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>> podstawowe pojęcia - projekt Cechy projektu Innowacyjność oznacza wykonanie czegoś nowego, za każdym razem trzeba pozyskać wiedzę jak go zrealizować Unikalność wykonanie czegoś za każdym razem w innych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych Tymczasowość określone ramy czasowe, każdy projekt ma początek i koniec Autonomiczność realizowane niezależnie od zwykłej, bieżącej działalności firmy, zespół projektowy zostaje powołany tylko i wyłącznie na czas projektu 9

10 Wprowadzenie do metodyki PCM<<<<<<<<<<< >>>>>na czym polega zarządzanie projektem? CEL ZASOBY ZARZĄDZANIE CZAS DZIAŁANIA 10

11 Wprowadzenie do metodyki PCM<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>> trójkąt zarządzania projektem CZAS Czas trwania projektu Stopień satysfakcji beneficjenta projektu Przedmiot projektu: cel zadania, rezultaty ZAKRES JAKOŚĆ ZASOBY Ludzie, kapitał, narzędzia, metody, struktury, KOSZT Całkowity koszt projektu wyrażony w pieniądzu Możesz mieć to zrobione dobrze, szybko lub tanio. Wybierz dwa 11

12 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geneza powstania POTRZEBA REDUKCJI BŁĘDÓW I NIEPOWODZEŃ W REALIZACJI PROJEKTÓW: - nieprecyzyjne planowanie, - nieczytelne wskaźniki efektywności projektu, - niedostosowanie projektów do potrzeb odbiorców, - słabe rozeznanie zagrożeń towarzyszących realizacji projektu, - ignorowanie czynników wpływających na trwałość korzyści uzyskiwanych dzięki wdrożeniu projektu, W PRZYGOTOWANIU PROJEKTÓW: - brak strategii, - niepełna analiza sytuacji, - brak wspólnego postrzegania problemów, celów i założeń projektu, - planowanie i wdrożenie zorientowane na działania a nie na cel, - nieweryfikowalny wynik projektu, - podporządkowanie projektu ramom budżetowym, - niewykorzystywanie doświadczenie własnych - niespójność dokumentów (np. wniosek i i innych z realizacji podobnych przedsięwzięć. studium wykonalności). Zasada PARETO: Sprawne i efektywne osiągnięcie celu projektu zależy w 80 % od jakości przygotowania projektu, w 20 % od sposobu realizacji. 1 2

13 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geneza powstania Ważne projekty dla rozwoju metodyk zarządzania 1940r Projekt Manhatan 1950r TV kolorowy 1960r Program Apollo Porgram Polaris 1970r Myśliwiec Tornado 1980r Komputer osobisty Metodyka PCM (ang. Project Cycle Management PCM, pol Zarządzanie Cyklem Projektu - ZCP) - system zarządzania projektami stworzony na potrzeby realizacji złożonych przedsięwzięć, przyjęty przez Komisję Europejską w 1992r. Metodyka PCM opracowana na podstawie doświadczeń projektów realizowanych w amerykańskim i brytyjskim sektorze publicznym, prywatnym i wojskowym, Metodyka PMI - Project Management Institute USA 1969 Metodyka PRINCE 2 - Project IN Controlled Environment UK 1983 W Polsce od czasu wdrażania projektów w ramach funduszy PHARE. W 2001 roku pierwszy oficjalny Podręcznik - Zarządzanie Cyklem Projektu, w 2004 aktualizacja. Źródło: H.-W. Litke, Projektmanagement. Methoden, Techniken,Verhaltenweisen Carl Hanser Verlag Műnchen-Wien IBM 1990r Spacelab

14 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> geneza powstania Metodyka PCM to prosty, wywodzący się z nauk zarządzania, model zarządzania pozwalający jasno sprecyzować cele, zadania i efekty projektu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka niepowodzenia projektów. Głównym celem stworzenia PCM było dostarczenie narzędzia wspierającego wdrażanie polityki UE, które będzie pomocne dla organizacji realizujących projekty wdrożeniowe zgodnie z zamierzeniami w zaplanowanym czasie, w ramach zatwierdzonego budżetu z osiągnięciem założonych celów i rezultatów. PCM stała się oficjalną metodyką zarządzania projektami i programami realizowanymi z zaangażowaniem środków europejskich. Źródło: Podręcznik Zarządzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

15 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu W metodyce PCM projekty są planowane oraz realizowane, według sekwencji 6 faz działań tworzących cykl projektu. planowanie, identyfikacja, opracowanie, finansowanie, wdrożenie, ewaluacja. Kraj / UE Beneficjenci Schemat cyklu projektu Źródło: Podręcznik Zarządzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

16 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu 1. FAZA PLANOWANIA Analiza sytuacji na poziomie narodowym i sektorowym aby określić problemy, ograniczenia i możliwości, które można by rozwiązać poprzez realizację projektu. Na tym etapie następuje zdefiniowane kluczowych problemów oraz możliwości realizatora projektu, a także szans na współpracę pomiędzy Unią Europejską a aplikującym o dofinansowanie. Efektem tej fazy jest wstępny wybór projektów, których zrealizowanie przyczyni się do poprawy aktualnej sytuacji. Źródło: Zenon Kosiński, Fundusze zewnętrzne i zarządzanie projektami, Lwów 2013r 16

17 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu 2. FAZA IDENTYFIKACJI W tej fazie weryfikowane są wszystkie zgłoszone projekty pod względem ich przydatności i opłacalności. Następuje ich selekcja zgodnie z przyjętymi kryteriami. Po tym, dla niektórych projektów przeprowadza się dodatkowe analizy, które służą wykazaniu ich celowości. Na tym etapie określa się zakres projektu, jego rozmiary oraz działania, które powinny wchodzić w jego obręb. Źródło: Zenon Kosiński, Fundusze zewnętrzne i zarządzanie projektami, Lwów 2013r 17

18 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu 3. FAZA OPRACOWANIA W fazie opracowania przeprowadzana jest analiza pomysłu i zdefiniowanie idei projektu. Na tym etapie przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne, a także planuje się harmonogram działań i opracowuje się matrycę logiczną. Po tym etapie posiadamy już wstępny montaż finansowy, przydatny do kolejnej fazy. Źródło: Zenon Kosiński, Fundusze zewnętrzne i zarządzanie projektami, Lwów 2013r 18

19 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu 4. FAZA FINANSOWANIA Na tym etapie zostaje podjęta ostateczna decyzja o finansowaniu przedsięwzięcia. Znany jest wtedy zakres przedsięwzięcia oraz związane z tym wszystkie koszty. 5. FAZA WDRAŻANIA W fazie wdrażania rozpoczyna się realizacja projektu oraz jego stałe monitorowanie. Uruchomione zostają wszelkie procedury, które pozwalają na skuteczne i efektywne przeprowadzenie przedsięwzięcia. Źródło: Zenon Kosiński, Fundusze zewnętrzne i zarządzanie projektami, Lwów 2013r 19

20 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu 6. FAZA EWALUACJI W fazie ewaluacji następuję podsumowanie przedsięwzięcia. Określenie jego rezultatów, przydatności, trwałości i efektywności. Na tym etapie porównuje się to, co było zaplanowane w projekcie z uzyskanymi wynikami. Podczas zakończenia projektu przeprowadza się identyfikację potrzeb dla realizacji kolejnych projektów. Źródło: Zenon Kosiński, Fundusze zewnętrzne i zarządzanie projektami, Lwów 2013r 20

21 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> cykl projektu Charakterystyka i zasady cyklu 1. Cykl określa kluczowe potrzeby, decyzje i działania w każdej z faz. 2. Fazy cyklu mają charakter progresywny każda z nich musi być ukończona, tak aby następna mogła być ukończona z sukcesem. 3. Cykl oparty jest na ewaluacji, tak by przenosić doświadczenia z istniejących projektów na tworzenie przyszłych projektów lub programów. 21 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

22 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>> stosowane narzędzia i techniki NARZĄDZIE I TECHNIKI WYKORZYSTYWANE DO DEFINIOWANIA PROJEKTU W FAZIE IDENTYFKACJI ORAZ OPRACOWANIA PROJEKTU. FAZA IDENTYFIKACJI: FAZA OPRACOWANIA: Analiza interesariuszy identyfikacja i charakterystyka głównych interesariuszy, grup docelowych i beneficjentów, z uwzględnieniem problemów wymagających późniejszej interwencji Analiza problemu identyfikacja kluczowych problemów, zagrożeń i możliwości determinujących przyczyny i skutki relacji Analiza celów określenie celów wynikających z istniejących problemów, wskazanie środków prowadzących do pożądanych rezultatów Analiza strategii określenie różnych strategii prowadzących do osiągnięcia celów; wybór najwłaściwszej strategii; określenie celów nadrzędnych i celów projektu Matryca logiczna określenie struktury projektu / programu, sprawdzenie wewnętrznej logiki, formułowanie celów i mierzalnych rezultatów, ogólne określenie zasobów i kosztów Harmonogram projektu określenie sekwencji i zależności między zadaniami; oszacowanie czasu trwania zadań, określenie kamieni milowych i przypisanie odpowiedzialności Plan wykorzystania zasobów wynikające z harmonogramu projektu zestawienie zapotrzebowania na zasoby i budżet 22 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

23 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>> stosowane narzędzia i techniki Analiza interesariuszy To narzędzie umożliwia zidentyfikowanie wszelakich podmiotów (instytucje, firmy, organizacje, ale także grupy osób czy pojedyncze jednostki), które potencjalnie mogą mieć jakikolwiek związek z realizowanym projektem oraz określenie zarówno ich interesów i oczekiwań, jak i możliwości zaangażowania w projekt wraz z wykorzystaniem ich zasobów. Interesariusze - osoby, grupy osób i instytucje, których interesy (aspiracje) związane są z projektem. 23 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

24 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>> Analiza Interesariuszy Przykład analizy interesariuszy INTERESARIUSZE CHARAKTERYSTYKA INTERESY I OCZEKIWANIA POWIĄZANIA POTENCJAŁ WNIOSKI Rząd Przedsiębiorcy Bezrobotni Niepełnosprawni itp. Społeczna, Ekonomiczna, Organizacyjna, Itp. Skrócenie czasu obsługi klienta, Pozyskanie nowej technologii, Wejście na nowy rynek zbytu Skrócenie czasu obsługi interesariuszy Uzyskanie zatrudnienia Udział w kursach i szkoleniach Posiadany zasoby ludzkie Wiedza Doświadczenie Regularne spotkania i konsultacje Źródło: Kaja Galińska,

25 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>> stosowane narzędzia i techniki Analiza problemów Zwięzły opis istniejącej negatywnej/problematycznej sytuacji. Analizy tej dokonuje się za pomocą DRZEWA PROBLEMU, które pozwala w przejrzysty sposób dokonać identyfikacji istniejącej sytuacji oraz wykazać związki przyczynowo-skutkowe występujące pomiędzy poszczególnymi problemami. Analiza problemu obejmuje następujące etapy: 1. Analiza istniejącej sytuacji 2. Identyfikacja kluczowych problemów 3. Wskazanie zależności przyczynowo-skutkowych Nie ma problemu = Nie ma projektu 25 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

26 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Drzewo Problemów SKUTKI Problem I Problem II Problem III PROBLEM GŁÓWNY Problem 1 Problem 2 Problem 3 Problem 1.1 Problem 1.2 Problem 2.1 Problem 2.2 PRZYCZYNY Problem 3.1 Problem Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

27 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Drzewo Problemów Przykład analizy problemu Pogarszająca się konkurencyjności gospodarki Pogarszająca się konkurencyjność organizacji Skutki Przekroczenia terminów realizacji Przekroczenia budżetu projektów Niski stopień osiągania założonych celów Utrata szans przez organizacje Problemy we wdrażaniu projektów Mała liczba realizowanych przedsięwzięć Niechęć do realizacji przedsięwzięć ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE W EUROPIE NIE SĄ WŁAŚCIWIE PRZYGOTOWANE DO PRACY W SYSTEMIE PROJEKTOWYM Słabe rozpowszechnienie standardów działalności projektowej Niedostateczne kwalifikacje kadr w zakresie zarządzania projektami Nieelastyczne struktury organizacyjne Niewielka skala działalności instytucji zrzeszających kierowników projektów Brak wspólnej metodyki europejskiej zarządzania projektami Nieefektywne metody kształcenia Przestarzały program kształcenia Słabo rozwinięty system międzynarodowych certyfikacji kwalifikacji Specyfika kultury organizacyjnej i kultury pracy Uwarunkowania historyczne Przyczyny Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

28 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Analiza Celów Kluczem do przejścia od analizy problemów do analizy celów jest przekształcenie negatywnych zjawisk w postulat pozytywnego działania Problem (istniejąca niekorzystna sytuacja) Cel (obraz pożądanej sytuacji w przyszłości) Analiza celów wykonywana jest najczęściej za pomocą DRZEWA CELÓW stanowiącego zwięzły opis pożądanej sytuacji w przyszłości. Analiza celów obejmuje następujące etapy: 1. Opis przyszłej, pożądanej sytuacji 2. Identyfikacja potencjalnych rozwiązań 3. Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

29 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Drzewo Celów CEL OGÓLNY STRATEGICZNY PROBLEM CEL GŁÓWNY Problem Cel szczegółowy 1 1 Problem Cel szczegółowy 2 2 Problem Cel szczegółowy 3 3 Problem 1.1 Problem 1.2 Cel 1.1 Cel 1.2 Problem 2.1 Problem 2.2 Cel 2.1 Cel 2.2 Problem 3.1 Problem 3.2 Cel 3.1 Cel 3.2 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

30 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Analiza Strategii Po przeprowadzeniu analizy celów należy dokonać wyboru sposobu poprawy sytuacji za pomocą odpowiedniej strategii wynikającej z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji projektu Problem Strategia 1 Rozwiązanie Problem Strategia 2 Rozwiązanie Problem Strategia 3 Rozwiązanie Analiza strategii polega na ocenie i wyborze wariantów osiągnięcia celów w oparciu o: uwarunkowania zewnętrzne (np. czas, budżet, priorytety UE, zasoby, etc.) uwarunkowania wewnętrzne (np. doświadczenie, know-how etc.) Analiza strategii obejmuje następujące etapy: Identyfikacja możliwych rozwiązań Wybór jednej lub kilku strategii Decyzja o wyborze strategii jako punkt wyjścia dla projektu Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

31 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Analiza Strategii Przykład analizy i wyboru strategii Utrzymywanie terminów realizacji Utrzymywanie budżetów projektów Realizacja założonych celów Rosnąca konkurencyjności gospodarki Rosnąca konkurencyjność organizacji Wykorzystanie szans przez organizacje Cele nadrzędne Bezproblemowe wdrażanie projektów Rosnąca liczba realizowanych przedsięwzięć Właściwe przygotowanie organizacji działających w Europie do pracy w systemie projektowym Zaangażowanie w realizację przedsięwzięć Cel projektu Upowszechnienie standardów działalności projektowej Podniesienie jakości kształcenia kadr w zakresie zarządzania projektami Uelastycznienie struktur organizacyjnych Kampania społeczna Poprawa funkcjonowania instytucji zrzeszających kierowników projektów Stworzenie wspólnej metodyki europejskiej zarządzania projektami Udoskonalenie metod kształcenia Nowoczesne programy kształcenia Usprawnienie systemu międzynarodowych certyfikacji kwalifikacji Stworzenie kultury pro projektowej Stworzenie wzorców struktur projektowych Rezultaty strategia standardów strategia kształcenia strategia struktur Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

32 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna Matryca Logiczna - LFA Matryca Logiczna (ang. Logical Framework Approach LFA) opracowana pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku przez Amerykańską Agencję do spraw Rozwoju Międzynarodowego jest podejściem metodycznym zmierzającym do poprawy systemów planowania i kontroli projektów. LFA jest efektywną techniką pozwalającą na identyfikowanie i analizowanie problemu oraz na definiowanie celów oraz działań, które należy podjąć, by te problemy rozwiązać. LFA jest podstawowym narzędziem używanym w metodyce PCM do planowania projektów i zarządzania projektami. Źródło: Podręcznik Zarządzanie Cyklem Projektu, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa

33 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna Matryca Logiczna - LFA Logika interwencji Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Cel strategiczny (programu) Cel bezpośredni (projektu) Rezultaty Działania Środki Koszty Czas Podstawowym celem każdej matrycy logicznej jest uszczegółowienie pomysłu na projekt. Założenia podstawowe 33

34 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna LFA LOGIKA PIONOWA I POZIOMA Cel strategiczny (programu) Cel bezpośredni (projektu) LOGIKA WERTYKALNA określa, co projekt ma realizować, wyjaśnia związki przyczynowe oraz określa założenia i potencjalne problemy mające wpływ na projekt, ale od niego niezależne. Rezultaty Wskaźniki Źródła weryfikacji Założenia Działania Środki Podstawowym celem każdej matrycy logicznej jest uszczegółowienie pomysłu na projekt. LOGIKA HORYZONTALNA dotyczy pomiaru skutków projektu oraz zasobów wykorzystanych do jego realizacji za pomocą wskaźników oraz źródeł, o ile są one weryfikowalne. 34

35 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna LFA DEFINIOWANIE CELÓW Cel strategiczny (programu) Cel bezpośredni (projektu) Rezultaty Działania Cele strategiczny projektu powinien wyjaśniać w jaki sposób projekt pasuje do regionalnej i sektorowej polityki UE. Cel bezpośredni powinien odnosić się do kluczowego problemu i być definiowany w kategoriach korzyści otrzymywanych przez beneficjentów, będących rezultatem działań zaplanowanych w ramach projektu. Cele szczegółowe / rezultaty opisują efekty projektu, które będą dostarczane beneficjentom. Rezultaty powinny zaspokajać główne potrzeby grup docelowych.. Działania określają poszczególne czynności do wykonania w projekcie, pokazują w jaki sposób osiągane będą rezultaty projektu. Środki Podstawowym celem każdej matrycy logicznej jest uszczegółowienie pomysłu na projekt. 35

36 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna LFA DEFINIOWANIE CELÓW SMART S specific szczegółowe, konkretne - powinny być szczegółowo opisane, dotyczyć konkretnych problemów M measurable mierzalny cel powinien być łatwo przeformułowany na rezultaty, ujęty w liczby (skwantyfikowany) A - acceptable/accurate akceptowalny/trafny. Trafność odnosi się do zdiagnozowanego wcześniej problemu i wskazuje, że cel musi bezpośrednio wynikać z opisanej wcześniej sytuacji i obejmować wszystkie przyczyny powstania problemu (kompleksowość). R realistic realistyczny możliwy do osiągnięcia poprzez. realizację projektu. Zadania, które projektodawca zamierza wykonać, powinny być ściśle związane z celem i w oczywisty sposób zmierzać do jego realizacji. T time-bound określony w czasie - każdy cel powinien zawierać w swojej konstrukcji termin, w jakim ma być osiągnięty. S. M. A. R. T. S Specific - KONKRETNE M Measurable - MIERZALNE A Accurate - TRAFNE R Realistic - REALISTYCZNE T Timebound UJĘTY W CZASIE 36 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

37 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna LFA DEFINIOWANIE WSKAŹNIKÓW Cel strategiczny (programu) Wskaźniki Wskaźniki obiektywnie weryfikowalne opisują cele projektu w operacyjnie mierzalnych kategoriach i zapewniają podstawy dla mierzenia wydajności. Cel bezpośredni (projektu) Kiedy już wskaźnik zostanie określony, powinien być rozwinięty z uwzględnieniem Rezultaty Działania. Środki ilości, jakości i czasu (QQT quantity, qualityand time) oraz lokalizacji 37 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

38 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna LFA ŹRÓDŁA WERYFIKACJI Cel strategiczny (programu) Cel bezpośredni (projektu) Rezultaty Działania. Źródła weryfikacji Koszt Podczas formułowania wskaźników powinno zostać określone źródło informacji i sposób zbierania danych. Pomoże to w sprawdzeniu czy realistycznie wskaźnik może zostać zmierzony angażując rozsądną ilość czasu, pieniędzy i wysiłku. Należy określić: -format, w którym informacja powinna być udostępniania (np.: raporty postępu, sprawozdania z projektu, ewidencję projektu, oficjalne statystyki) -kto powinien dostarczać informacje -jak regularnie informacja powinna być dostarczana (miesięcznie, kwartalnie, rocznie.) Źródła powinny być oszacowywane pod kątem dostępności, niezawodności i odpowiedniości Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych

39 Źródła powinny być oszacowywane pod kątem dostępności, niezawodności i odpowiedniości Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>> stosowane narzędzia i techniki Przykładowe powiązanie celów, wskaźników i źródeł weryfikacji

40 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Matryca Logiczna LFA ZAŁOŻENIA Cel strategiczny (programu) Cel bezpośredni (projektu) Rezultaty Działania. Źródła weryfikacji Czas Założenia podstawowe (warunki wstępne) różnią się od założeń tym, że muszą być spełnione przed rozpoczęciem projektu. Założenia zewnętrzne czynniki, które są istotne dla powodzenia projektu, czyli: definiują środowisko systemu i zagadnienia trwałości podsumowują czynniki, których projekt nie może lub z założenia nie chce kontrolować są czynnikami, na które projekt nie jest ukierunkowany, ale powinien je monitorować Założenia 40 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

41 Metodyka PCM Definiowanie Projektu <<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>> harmonogram i budżet LFA HARMONOGRAM I BUDŻET Matryca logiczna jest punktem wyjścia do szczegółowych planów przebiegu czasowego i zasobowego projektu Matryca logiczna. Harmonogram czynności Harmonogram wykorzystania zasobów / budżet 41 Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych 2011.

42 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>> stosowane narzędzia i techniki LFA EWALUACJA Cele nadrzędne Cel projektu Cele szczegółowe Zadania Wpływ Skuteczność Wydajność Długotrwałość oddziaływania Środki Problem Źródło: Bartosz Grucza - Przygotowanie projektu zgodnie z metodologią PCM oraz nowy generator wniosków aplikacyjnych Zgodność 42

43 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 1. UZASADNIENIE Analiza Problemów, Analiza celów, Analiza Interesariuszy, Analiza Strategii, 43

44 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 1. UZASADNIENIE Analiza Problemów, Analiza celów, Analiza Interesariuszy, Analiza Strategii, 44

45 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 2. GRUPY DOCELOWE 3.2 Grupy docelowe Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje, które zostaną objęte wsparciem z punktu widzenia istotnych dla projektu cech (np. wiek, status zawodowy, wykształcenie, płeć) Uzasadnij wybór grupy docelowej, która objęta zostanie wsparciem Opisz sposób rekrutacji uczestników/uczestniczek odnosząc się do planu rekrutacji, procedury rekrutacyjnej, dodatkowego naboru oraz katalogu przejrzystych kryteriów rekrutacji (z uwzględnieniem podziału K/M) Opisz potrzeby, bariery i oczekiwania uczestników/uczestniczek projektu oraz podaj wiarygodne źródła pozyskania danych o skali zainteresowania potencjalnych uczestników/uczestniczek planowanym wsparciem projektowym Analiza Interesariuszy, 45

46 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 3. ZADANIA 3.3 Zadania Przyporządkuj poszczególne zadania do danego celu szczegółowego, do którego osiągnięcia przyczyni się realizacja danego zadania Opisz zadania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie wraz z uzasadnieniem Opisz produkty, które będą wytworzone w ramach realizacji zadań Analiza Interesariuszy, 46

47 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 4. OPIS RYZYK 3.4 Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy projektów, których wnioskowana kwota przekracza 2 mln zł) Zidentyfikuj sytuacje, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie celów szczegółowych projektu lub wskaźników pomiaru celów Wskaż sposób identyfikacji wystąpienia takiej sytuacji (zajścia ryzyka) Opisz działania, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka Analiza Strategii, 47

48 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 5. ODDZIAŁYWANIE 3.5 Oddziaływanie projektu Opisz, w jaki sposób osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL Opisz wartość dodaną projektu Analiza Problemów, Analiza Celów 48

49 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 6. POTENCJAŁ 3.6 Potencjał i doświadczenie projektodawcy Opisz doświadczenie projektodawcy/partnerów w realizacji podanych przedsięwzięć/projektów Przedstaw informacje potwierdzające potencjał finansowy projektodawcy/partnerów do realizacji projektu Analiza Interesariuszy 49

50 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 7. OPIS ZARZĄDZANIA 3.7 Opis sposobu zarządzania projektem Opisz, w jaki sposób projekt będzie zarządzany (z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn) Opisz, jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie i ich niezbędne kompetencje) Uzasadnij wybór partnerów projektu (jeżeli dotyczy) Opisz rolę partnerów (zadania, za które odpowiedzialny będzie każdy z partnerów) lub innych instytucji zaangażowanych w projekt (jeżeli dotyczy) Opisz, wykonanie których zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom i uzasadnij zlecanie realizacji zadań (w przypadku, gdy wykonanie zadań realizowanych w ramach projektu będzie zlecane innym podmiotom) Opisz działania, jakie będą prowadzone w celu monitoringu projektu i jego uczestników Plan wykorzystania zasobów 50

51 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 8. BUDŻET Plan wykorzystania zasobów 51

52 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>> przykłady zastosowania metodyki PCM 9. HARMONOGRAM Harmonogram 52

53 Metodyka PCM <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> inspiracje Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: "Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Ew. Łukasza 14,28-30 Przetrwają nie najsilniejsze gatunki ani najbardziej inteligentne, ale te które będą mogły najlepiej przystosować się do zmian i rozwijać się. Karol Darwin Nic nie jest pewniejszą oznaką szaleństwa niż robić to samo w kółko i oczekiwać innych rezultatów. Albert Einstein 53

54 Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU SP. Z O.O. ul. Grunwaldzka 5, Kutno tel. (24) ; faks (24) Marek Skrzyński tel , 54

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Dr Sławomir Kotylak WYKŁAD 3 CELE STRATEGICZNE PROGRAMU (ORGANIZACJI) CELE PROJEKTU KOREKTA TAK Czy są zgodne z celami strategicznymi? FORMUŁOWANIE PROJEKTU NIE Jest to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Tworzenie projektu w oparciu o metodę PCM

Tworzenie projektu w oparciu o metodę PCM Tworzenie projektu w oparciu o metodę PCM Beata Sławkowska-Domurad Olsztyn 2011 dzień I Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przetrwają gatunki

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym

Warszawa. Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Przygotowanie i zarządzanie projektem edukacyjnym Michał Byliniak Warszawa, 2012 Co to jest projekt? Przedsięwzięcie, które: służy realizacji określonego celu posiada skoordynowane i wzajemnie powiązane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego

PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego PROJEKT PREDEFINIOWANY Budowanie kompetencji do współpracy między-samorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego ANALIZA WYKONALNOŚCI PROJEKTU PARTNERSTWA Jarosław Komża

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Po co nam projekty? Jutro META. Dziś START. 1. Działania 2. Projekty 3. Budżet 4. Ludzie

Po co nam projekty? Jutro META. Dziś START. 1. Działania 2. Projekty 3. Budżet 4. Ludzie Program, projekt, wniosek o dofinansowanie dobre praktyki w zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych Tomasz Kurek, Katarzyna Sapa -Mońska Po co nam projekty? 1. Działania 2. Projekty

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWŚ na lata Załącznik nr IV - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWŚ na lata 201-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Projekt: NAUKA Nowoczesna Administracja Uczelni i Kadra Akademicka Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego (PIT) po 1 stycznia 2011 roku Warszawa, 22 lutego 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Zarządzanie projektem europejskim / redakcja naukowa Michał Trocki ; [autorzy Emil Bukłaha, Włodzimierz Dzierżanowski, Bartosz Grucza, Mateusz Juchniewicz, Waldemar Rogowski, Alicja Ryszkiewicz, Anna Siejda,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

dr Bartosz Grucza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Bartosz Grucza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w ramach Poddziałania 7.2.1 dla członków KOP ROPS w Toruniu Toruń,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI I. INFORMACJE O PROJEKCIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. www.warszawa.roefs.pl

Warszawa. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie. www.warszawa.roefs.pl Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie Project Cycle Management Zarządzanie cyklem projektu - PCM (ang. Project Cycle Management) to system zarządzania projektami stworzony na

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest

Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest Standardy dotyczące zarządzania projektami (zwane metodyką) tworzone są często w sposób uniwersalny, niezależnie od dziedziny w której projekt jest wykonywany, przez co sposób prowadzenia projektu jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego Stworzenie pakietu komplementarnych projektów transgranicznych dla placówek kulturalnych powiatów: Krasnostawskiego i Łuckiego Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania

Podstawy Zarządzania Podstawy Zarządzania mgr Marcin Darecki TiMO (Zakład Teorii i Metod Organizacji) Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego mdarecki@wz.uw.edu.pl Planowanie Czym jest planowanie? Planowanie to. definiowanie

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej. Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz

Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej. Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz Myśl strategicznie i działaj skutecznie: ABC dobrego stratega w organizacji pozarządowej Jadwiga Czartoryska, Kinga Białek, Kordian Kochanowicz Sopot, 26 września 2012 CELE WARSZTATU 1 Zapoznanie uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r.

Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały 573/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015r. Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: Departament Administracji Publicznej MSWiA NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

Project Cycle Management a generator wniosków aplikacyjnych

Project Cycle Management a generator wniosków aplikacyjnych Project Cycle Management a generator wniosków aplikacyjnych Project Cycle Management (PCM) jako metodologia tworzenia i realizowania projektów z wykorzystaniem środków europejskich, rekomendowana jest

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI

ST S U T DI D UM M WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY Dane Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Ogólna charakterystyka ( kapitał własny, współwłaściciele, struktura organizacyjna) Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Zakres Definicja projektu Rola projektów w organizacji Definicja zarządzania projektami Role interesariuszy i kierownika projektu Zarządzanie programami i portfelami projektow

Bardziej szczegółowo

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach

Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach Podstawy Zarządzania Projektami w Organizacjach JAK DOBRZE ROZPOCZĄĆ PROJEKT 2010-05-14 Krzysztof Kamiński Przemysław Kotecki AGENDA Wprowadzenie do Zarządzania Projektami Rola rozpoczynania projektów

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu instrumentów inżynierii finansowej

Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu instrumentów inżynierii finansowej Wniosek o dofinansowanie projektu z zakresu instrumentów inżynierii finansowej Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej

Karta oceny merytorycznej Załącznik nr do dokumentacji konkursowej /wzór/ Karta oceny merytorycznej na realizację Rewitalizacji Społecznej NUMER KONKURSU TYTUŁ PROGRAMU:...... NAZWA PROJEKTODAWCY:... OCENIAJĄCY (imię, nazwisko)....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE LOGIKA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dla działań wdrażanych za pośrednictwem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER. Ocena merytoryczna. Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER Ocena merytoryczna Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 Nabór jest współfinansowany ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywa na rzecz zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI CO TO JEST PROJEKT?

WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI CO TO JEST PROJEKT? WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI CO TO JEST PROJEKT? WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Projekt to ograniczone w czasie przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikatowego wyrobu, dostarczenia

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na:

Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja. a) monitorowanie rzeczowej realizacji LSR polegającej m.in. na: Załącznik nr 4 Monitoring i ewaluacja Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii w aspekcie

Bardziej szczegółowo