Zarządzanie projektem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie projektem"

Transkrypt

1 Zarządzanie projektem

2 PROJEKT: NAJMNIEJSZA DAJĄCA SIĘ WYDZIELIĆ JEDNOSTKA STANOWIĄCA PRZEDMIOT POMOCY Narodowy Plan Rozwoju - słownik terminologiczny O wsparcie ze środków finansowych publicznych i wielu innych, niezależnie od procedury aplikowania (konkurs / przetarg), nie można ubiegać się inaczej, jak tylko w formie projektów

3 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU kluczowe zagadnienia PROJEKT sekwencja powiązanych ze sobą działań, które przebiegają w pewnym określonym czasie oraz są ukierunkowane na osiągnięcie precyzyjnie zdefiniowanego celu

4 Najważniejszą sprawą jest przygotowanie spójnego projektu, czyli określenie logicznego zestawu działań prowadzących do osiągnięcia w określonym czasie konkretnego, mierzalnego celu, zdefiniowanie struktury zarządzania z przejrzystym podziałem odpowiedzialności, zaplanowanie harmonogramu i kosztorysu oraz reguł monitoringu i ewaluacji odnoszących się do osiągania zaplanowanych rezultatów Europejski Fundusz Społeczny w Polsce - Poradnik dla Projektodawców

5 PROJEKT WNIOSEK! Przygotowanie projektu obejmuje całokształt procesów, decyzji i działań, które należy podjąć PRZED wypełnieniem wniosku o pomoc Jakość wniosku, a więc prawdopodobieństwo przyjęcia projektu do finansowania i jego miejsce w rankingu (wynik oceny merytorycznej), prawie w całości zależy od jakości wypracowanej propozycji projektowej

6 Dlaczego należy starannie przygotowywać projekty? aby móc rozwiązać dwa ważne problemy: 1. Jak dostać się na listę rankingową, a następnie spowodować przyjęcie do realizacji naszej (wyrażonej we wniosku) propozycji projektowej? oraz, po przyjęciu do finansowania: 2. Jak przedsięwzięciem efektywnie zarządzać i rozliczyć się z niego, tzn. zapewnić osiągnięcie celu przy dostępnych zasobach w taki sposób, by wynik ewaluacji projektu nie oznaczał konieczności zwrotu środków?

7 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU kluczowe zagadnienia Znajomość struktury instytucjonalnej i procedur wdrażania poszczególnych programów czy projektodawca jest uprawniony do złożenia wniosku? czy planowane działania kwalifikują się do wsparcia? jaki wniosek złożyć i gdzie? kryteria oceny: formalne, techniczne i merytoryczne; jakie załączniki są wymagane?

8 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU kluczowe zagadnienia Znajomość polityk i priorytetów horyzontalnych rozwój lokalny równość szans; rozwój społeczeństwa informacyjnego; zrównoważony rozwój; innowacyjność / nowatorstwo; ochrona środowiska.

9 CECHY PROJEKTU zorientowanie na cel koordynacja powiązanych ze sobą działań skończony czas trwania: początek i koniec wyjątkowość, niepowtarzalność element niepewności i ryzyka trwała zmiana w otoczeniu wartość dodana

10 FUNDAMENTALNE PYTANIA DLACZEGO należy zrealizować projekt - jakie są powody, korzyści i przesłanki ekonomiczne? KTO powinien być zaangażowany? CO ma być rezultatem projektu? JAK projekt jest / będzie realizowany? KIEDY projekt się rozpocznie / zakończy? JAK DŁUGO potrwa realizacja poszczególnych działań? ILE będzie kosztował? JAKIE ZASOBY niefinansowe będą niezbędne? JAKIE CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE mogą mieć wpływ na powodzenie projektu? JAKIE są czynniki ryzyka?

11 NIE MA PROBLEMU NIE MA PROJEKTU planowanie projektu obejmuje dokładne zgłębienie problemu grupy docelowej / beneficjentów ostatecznych, który dany projekt ma rozwiązać (cel projektu wynika z problemu) i sposobów jego rozwiązania oraz zasobów dostępnych dla zaradzenia temu problemowi: - finansowych (wraz ze źródłami finansowania) - ludzkich (zespół projektowy) - rzeczowych - innych (organizacyjnych, czasowych, itp.)

12 Projekty własne a projekty zewnętrzne Różnice

13 Projekty własne Odpowiedzi na pytania: kiedy?, gdzie?,jak?, dlaczego? i dla kogo? podlegają tylko i wyłącznie weryfikacji przez pryzmat cel dla jakich Twoja organizacja (placówka, szkoła) została powołana i dla których prowadzi bieżącą działalność. Oprócz tego ograniczenia projekt powinien tylko być zgodny z podstawowymi zasadami realizacji projektów.

14 Projekty własne - cechy duża autonomia w wyborze celów i metod ich osiągania to ty samodzielnie decydujesz o celach a także o tym w jaki sposób te cele osiągniesz, stosowanie znanych procedur mimo faktu unikalności projektu możesz dla celów zarządzania nim, zaaplikować te procedury, które obowiązują w Twojej organizacji, tak aby zminimalizować ryzyko związane z realizacją projektu, inne podejście do kwestii wskaźników aby zbadać efekty jakie wygeneruje Twój projekt sam ustalasz wskaźniki i sam określasz sposób ich pomiaru i źródła weryfikacji, inne podejście do kwestii ustalania czasu trwania projektu jedynymi ograniczeniami związanym z długością realizacji projektu są koszty i jakość, tu rozumiana jako efektywność i skuteczność działania.

15 Projekty zewnętrzne Kiedy realizujesz projekt posługując się zarówno własnym środkami finansowymi, jak i środkami pozyskanymi ze źródeł pomocowych musisz pamiętać o kilku dodatkowych zasadach. Twój projekt oprócz osiągnięcia celów własnych dla Twojej organizacji musi także być ważny dla osiągania celów w skali regionu czy kraju. Odpowiedzi na pytania: kiedy?, gdzie?, jak?, dlaczego? I dla kogo? podlegają weryfikacji przez Twoją organizację, ale także przede wszystkim przez instytucję udzielającą wsparcia. Dodatkowo oprócz tych ograniczeń Twój projekt powinien być zawsze zgodny z podstawowymi zasadami realizacji projektów.

16 Projekty zewnętrzne o czym należy pamiętać od początku Instytucje finansujące nie wyasygnują żadnych środków, dopóki nie zobaczą w pełni dojrzałej propozycji projektowej Opracowanie takiej propozycji wymaga czasu i pieniędzy Nie wszystkie propozycje otrzymują fundusze GŁÓWNIE dlatego, że nie spełniają obowiązujących norm lub kryteriów przyznawania pomocy

17 Znajomość kryteriów przyznawania pomocy stosowanych przez różne źródła finansowania i programy Zrozumienie struktury programowej Uwzględnienie ogólnych zasad przyznawania pomocy z...

18 Dodatkowość pomoc przyznawana kwalifikującym się projektom, których wnioskodawca nie może zrealizować bez tego dodatkowego wsparcia, np. mogą finansować tylko takie działania, które w innym razie nie miałyby miejsca Partnerstwo współpraca pomiędzy instytucjami i innymi zainteresowanymi może zaowocować wartością dodaną podczas realizacji programu

19 Równość szans jest to temat poziomy, przewijający się we wszystkich programach. Komisja Europejska przywiązuje wielką wagę do kwestii równości szans, zwłaszcza w odniesieniu do płci. Zrównoważony rozwój to również jest temat poziomy obecny we wszystkich programach. Wszystkie trzy aspekty - gospodarczy, środowiskowy i społeczny (według Traktatu Amsterdamskiego) muszą być brane pod uwagę.

20 Realność ekonomiczna wnioskodawcy muszą przedstawić rzetelny biznesplan i/lub strategię wyjścia wskazujące, że rozważono działanie projektu w dłuższej perspektywie (zapewniono trwałość projektu). Innowacyjność Jest to czynnik kluczowy dla opracowania skutecznych polityk gospodarczych, coraz bardziej uznawany przez Komisję za fundamentalną zasadę. Innowacja oznacza nie tylko badania i rozwoju, lecz także nowe umiejętności zdobyte dzięki nauce i szkoleniom oraz wspieranie kreatywności.

21 Powodzenie projektu

22 Co to jest zarządzanie cyklem życia projektu Można powiedzieć, ze cykl życia projektu to sposób w jaki projekty są planowane oraz realizowane. Ten cykl życia może zostać podzielony na kilka faz. Podział na fazy pozwala na lepsze zarządzanie przedsięwzięciem, a zwłaszcza lepszą kontrolę nad poszczególnymi działaniami i ich skutecznością, efektywnością i prawidłowością.

23 jak monitorować, kontrolować poszczególne fazy. Cykl życia projektu Cykl życia projektu w szczególności definiuje: co powinno zostać zrobione w poszczególnej fazie (np. kiedy przeanalizować problemy jakie dotykają naszych beneficjentów, a kiedy przygotować szczegółowy harmonogram działań), w których fazach będą powstawały poszczególne produkty cząstkowe, a co istotniejsze w jaki sposób będą one oceniane, weryfikowane i monitorowane, kto będzie zaangażowany w poszczególne działania w ramach kolejnych faz,

24 Cykl życia projektu

25 ETAPY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU Etap analiz Analiza zainteresowanych (interesariuszy) kogo projekt będzie dotyczył? Analiza problemów (drzewo problemów) Analiza celów (drzewo celów) Analiza i wybór strategii Etap planowania Stworzenie struktury logicznej (matryca logiczna) Harmonogram działań (wykres Gantt a) Budżet

26 Planowanie projektu jakie działania są potrzebne (opis działań)? kiedy się rozpoczną i kiedy się zakończą (harmonogram)? kto je wykona (personel)? jakie urządzenia, materiały i narzędzia są potrzebne do ich realizacji (zasoby materialne)? ile to będzie kosztowało (budżet)?

27 ANALIZA PROBLEMÓW (DRZEWO PROBLEMÓW) Wszystkie projekty zaczynają się od problemu. Nie ma problemu - nie ma projektu. Drzewa problemowe dają całościowy obraz istniejącej złej sytuacji. Drzewa są narzędziem służącym ustaleniu faktycznych wąskich gardeł, które zainteresowani uważają za priorytetowe i próbują przezwyciężyć. Celem jest ustalenie głównego problemu, do którego program/projekt powinien się odnieść.

28 ANALIZA PROBLEMÓW (DRZEWO PROBLEMÓW) SKUTKI PROBLEM 1 PROBLEM 2 PROBLEM 3 WĄSKIE GARDŁO PROBLEM GŁÓWNY PROBLEM 1 PROBLEM 2 PROBLEM 3 PROBLEM 2.1 PROBLEM 2.2 PROBLEM 2.3 PRZYCZYNY

29 MIASTO X problem (1) W mieście działa kilka firm autobusowych. W ostatnich latach znacząco wzrosła liczba wypadków z udziałem autobusów. Wypadki te spowodowały znaczne opóźnienia komunikacyjne. Było też kilka ofiar śmiertelnych. Problem podjęła prasa, krytykując przewoźników (nie zawsze słusznie).

30 MIASTO X problem (2) Prasowa nagonka doprowadziła do spadku liczby pasażerów. Problem jest w dużej mierze techniczny część autobusów jest bardzo starych i w złym stanie wskutek braku części zamiennych. Wiele wypadków spowodowali kierowcy, rozwijając nadmierną prędkość na drogach kiepskiej jakości.

31 JAKIE PROBLEMY? Przewoźnicy Straty finansowe spowodowane wyłączeniem autobusów z ruchu Pasażerowie Opóźnienia spowodowane wypadkami Cierpienia ofiar i ich rodzin Straty finansowe spowodowane odszkodowaniami dla ofiar Spadek liczby pasażerów

32 DRZEWO PROBLEMÓW Wypisz wszystkie problemy Ustal zależności pomiędzy nimi i związki przyczynowo-skutkowe: w drzewie problemowym przyczyny umieszczane są na dole, a ich skutki - na górze Przykład: zły stan techniczny pojazdów (przyczyna) oraz niski poziom wyszkolenia kierowców (przyczyna) prowadzą do wzrostu liczby wypadków (skutek).

33 DRZEWO PROBLEMÓW Straty finansowe Utrata wiarygodności przewoźnika Obrażenia i śmierć pasażerów Spóźnienia podróżnych SKUTKI Częste wypadki z udziałem autobusów Nie dość ostrożni kierowcy Zły stan techniczny pojazdów Zły stan dróg Braki w wyszkoleniu Przestarzałe pojazdy Nieodpowiednia konserwacja PRZYCZYNY

34 ANALIZA CELÓW (DRZEWO CELÓW) Przekształcenie negatywnej sytuacji w pozytywne wyniki Odzwierciedlenie stosunku pomiędzy środkami, a celami (działania prowadzące do rezultatów) Odzwierciedlenie w hierarchii drzewo celów Nie wszystkie cele można osiągnąć w ramach pojedynczego projektu

35 Cel projektu Cele projektu powinny być SMART (bystre, mądre): S pecific - konkretne, szczegółowe M easurable - mierzalne A ffirmative - akceptowane, doceniane R ealistic - realistyczne T imeframed - określone w czasie

36 Określenie: CEL Produktu (wynik) Bezpośredniego efektu (rezultat) Oddziaływania (wpływ) Wyznaczenie źródeł informacji własne badania, Komenda Policji,GUS

37 CEL - BŁĘDY Brak wskaźników lub źródeł Opis niekompatybilny z problemem Cele nierealne Brak ujęcia w ramy czasowe Niezgodność celów z programem

38 PROBLEM C E L Mała oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole Słabe wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe Dobre wyposażenie pracowni szkolnych w pomoce naukowe Niski poziom umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem trudnym Wysoki poziom umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem trudnym

39 ANALIZA INTERESARIUSZY Analiza wszelkich osób, grup osób, instytucji i firm, które mają lub mogą mieć relacje z programem/projektem z punktu widzenia: charakterystyki społeczno-ekonomicznej interesów, celów, oczekiwań, itp. wrażliwości na zagadnienia powiązane z działalnością projektu potencjału, wiedzy, doświadczenia dla potrzeb projektu (potencjalny wkład) implikacji i wniosków dla projektu

40 Środowisko projektu Środowisko (otoczenie) projektu oznacza kontekst w jakim projekt powstaje, jest wprowadzany w życie lub jest przez niego ograniczany

41 Prawne Społeczne Administracyjne Pracownicy Zarząd Klienci odbiorcy usług Wewnętrzne Zewnętrzne

42 Kategorie wskaźników Komisja Europejska zaleca rozdzielanie danych monitoringowych na wskaźniki: produktów bezpośrednich, fizycznych wyników realizacji działań (np. liczba bezrobotnych objętych szkoleniem); rezultatów osiągnięć, efektów wdrożonych działań w postaci zmian w sytuacji grupy docelowej projektu (np. % przeszkolonych bezrobotnych zatrudnionych po zakończeniu projektu); oddziaływania szerszych i bardziej długofalowych konsekwencji realizacji projektu (np. liczba bezrobotnych zatrudnionych po 18 miesiącach).

43 WSKAŹNIKI trafne mierzalne wiarygodne dostępne dostosowane do charakteru projektu oraz oczekiwanych efektów wyrażone w wartościach liczbowych, procentowych lub binarnie (TAK-NIE) niezależne, reprezentatywne i możliwe do łatwej weryfikacji łatwe do uzyskania

44 ŹRÓDŁA WERYFIKACJI Wszelkie dokumenty, raporty, opracowania, bazy danych, itp., które umożliwiają odczytanie wartości wskaźników efektów realizacji projektu na poszczególnych poziomach jego wdrażania (produktów, rezultatów, oddziaływania), np. raporty kwartalne i inne, dzienniki zajęć, dokumenty płatności, roczniki statystyczne, rejestry, itp.

45 USTALANIE ZAŁOŻEŃ Założenia mogą być związane z zaistnieniem między innymi następujących czynników: naturalnych np. prawdopodobieństwo powodzi, suszy, itp.; instytucjonalnych dobra (zła) koordynacja pracy różnych departamentów ministerstwa, niezbędne zmiany w polityce społecznej, itd.; społecznych wykluczenie / trudny dostęp / niechęć niektórych grup społecznych do udziału w projekcie, itd.; innych projektów konieczność zakończenia innych projektów, aby nasz był wykonalny.

46 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU logika pionowa

47 MATRYCA LOGICZNA relacje przyczynowo-skutkowe 1 4 jeżeli jeżeli Cel szerszy Cel bezpośredni Rezultaty oraz oraz przyczyni się do to --- Założenia Założenia jeżeli Działania oraz to Założenia

48 MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU logika pozioma

49 Ostateczna kontrola jakości struktury logicznej Czy: logika pionowa jest kompletna i ścisła? wskaźniki i źródła weryfikacji są dostępne i wiarygodne? założenia i warunki wstępne są realistyczne? ryzyko jest do przyjęcia? prawdopodobieństwo powodzenia jest w miarę duże? wzięto pod uwagę kwestie jakościowe? korzyści uzasadniają koszty? potrzebne są dodatkowe analizy?

50 HARMONOGRAM WDRAŻANIA kolejność działań; czas trwania wszystkich działań; wzajemne zależności między nimi; kamienie milowe projektu; zasoby ludzkie i rzeczowe dla wszystkich działań; narzędzie: np. wykres Gantt a.

51 WYKRES GANTT A DZIAŁANIA CZAS

52 NR Zadanie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1. Analiza sytuacji na rynku szkoleń 1.1 Analiza potrzeb szkoleniowych 1.2 Analiza instytucji szkolących 1.3 Analiza programów szkoleniowych 1.4 Analiza bazy szkoleniowej Raport Sytuacja podaży i popytu w szkoleniach zawodowych Przyjęcie raportu 3. Realizacja szkoleń 3.1 Opracowanie programu szkoleń Zakontraktowanie instytucji szkolącej Przygotowanie oferty szkoleniowej Ogłoszenie przetargu Podpisanie umowy

53 BUDŻET PROJEKTU KAŻDY BUDŻET SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI: 1. ZESTAWIENIA KOSZTÓW, KTÓRE BĘDĄ PONOSZONE W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU; 2. PRZYCHODÓW NIEZBĘDNYCH NA ICH POKRYCIE. W DOBRZE ZAPLANOWANYM BUDŻECIE KOSZTY = PRZYCHODY

54 niezbędne dla realizacji projektu uwzględnione w budżecie KOSZTY KWALIFIKOWALNE spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansowego (cena / jakość) zostały faktycznie poniesione i wykazane w dokumentacji finansowej poparte odpowiednimi dokumentami KOSZTY SĄ JEDNYM Z ELEMENTÓW OCENY KOSZTORYS POWINIEN BYĆ KOMPLETNY, RZETELNY I REALISTYCZNY

55 marketing, promocja, rekrutacja uczestników doradztwo prawne, opłaty notarialne związane bezpośrednio z realizacją projektu usługi księgowe opłaty pocztowe prowadzenie dokumentacji projektu materiały informacyjne monitoring i ocena oddziaływania projektu audyt (jeśli wymagany) KOSZTY KWALIFIKOWALNE VAT, jeśli status prawny projektodawcy nie uprawnia go do ubiegania się o jego zwrot

56 pożyczki i spłaty odsetek koszty przygotowania wniosku nie związane z projektem w sposób jednoznaczny nieudokumentowane koszty prac zleconych liczone jako procent kosztów całkowitych zakup ziemi i nieruchomości inwestycje w maszyny i urządzenia, jeśli > 10% kosztów ogólnych projektu prace budowlane (poza wyjątkami) zakup używanych maszyn i urządzeń, jeśli ich wartość może być amortyzowana odpisy amortyzacyjne dotyczące zakupów ze środków UE lub krajowych publicznych do 7 lat przed realizacją projektu mandaty, opłaty karne, koszty procesów sądowych KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE

57 partnerzy / interesariusze projektu potencjał, wkład, zaangażowanie, doświadczenie we wdrażaniu podobnych przedsięwzięć; zespół projektowy skład, doświadczenie, zakres odpowiedzialności i uprawnień; struktura oraz systemy zarządzania i komunikacji; wykorzystanie i organizacja zasobów materialnych, logistyka, wsparcie techniczne, harmonogram; system informacji i promocji; system monitoringu i oceny; raportowanie. ZARZĄDZANIE WDROŻENIEM PROJEKTU

58 NIE MOŻNA KIEROWAĆ PROJEKTEM ZZA BIURKA!!! ALBO SPĘDZASZ CZAS NA PLANOWANIU, ALBO NA ROZWIĄZYWANIU POWSTAŁYCH PROBLEMÓW

59 PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU (1) Instytucje finansujące nie wyasygnują żadnych środków, dopóki nie zobaczą spójnej, logicznej i w pełni dojrzałej propozycji projektowej. Opracowanie takiej propozycji wymaga czasu i pieniędzy. Nie wszystkie propozycje otrzymują fundusze - -w dużej mierze dlatego, że nie spełniają obowiązujących procedur i/lub kryteriów przyznawania pomocy.

60 PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU (2) Projekt musi odnosić się do konkretnej, ściśle określonej grupy beneficjentów ostatecznych i odpowiadać na stwierdzone i udokumentowane potrzeby. Kluczowe znaczenie ma precyzyjnie zdefiniowana struktura zarządzania z przejrzystym podziałem odpowiedzialności. Istotnymi elementami propozycji są uważnie zaprojektowane harmonogram działań i kosztorys oraz systemy promocji i monitoringu i oceny.

61 PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU (3) Projekt musi wynikać z celów statutowych organizacji wnioskującej. Projekt powinien być przygotowany przy udziale wszystkich zainteresowanych partnerów (interesariuszy). Koszty projektu muszą być wyliczone rzetelnie, na bazie kosztów rzeczywistych. Nie jest możliwe aplikowanie o zwiększenie przyznanych kwot w trakcie realizacji przedsięwzięcia.

62 PROJEKTY UE - O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ OD POCZĄTKU (4) Powiązania projektu z innymi projektami finansowanymi z f.s. Znajomość kryteriów przyznawania pomocy stosowanych przez różne źródła finansowania i programy. Zrozumienie struktury programowej. Uwzględnienie ogólnych zasad przyznawania pomocy z funduszy strukturalnych.

63 PUŁAPKI W PLANOWANIU PROJEKTU Chęć osiągnięcia wszystkiego w ramach jednego projektu (NIEREALNE) Niewłaściwe PRZEDSTAWIENIE SPRAWY (niewystarczające uzasadnienie) Nieuwzględnienie w przygotowaniach wszystkich zainteresowanych stron (interesariuszy) Brak wskazania, jak i na ile projekt wpisuje się w istniejące strategie, programy, itd.

64 DOBRZE PRZYGOTOWANE PROJEKTY Jasne, spójne, logiczne: łatwo zrozumiałe Możliwe do zrealizowania, tzn. realne/wykonalne Oparte na rzeczywistym zrozumieniu potrzeby/problemu Wykazują się znajomością i zrozumieniem kryteriów przyznawania pomocy (procedur, wymogów, itd.) Przedstawiają świeże, innowacyjne podejście do problemu Zawierają elementy zrównoważonego rozwoju

65 PROJEKT WNIOSEK Wniosek (aplikacja) jest formą przedstawienia projektu do realizacji w ramach programu rozwoju odpowiedniego sektora gospodarki (np. RZL) współfinansowanego przez dany fundusz (np. EFS) Pisanie wniosków wymaga zatem znajomości: struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu; odpowiednich procedur aplikacyjnych; zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników; technik przedstawienia projektu w formie aplikacji.

66 Wniosek nie może być prostym zbiorem kilkunastu rubryk, ale spójnym dokumentem, przedstawiającym dokładnie przemyślany i starannie zaplanowany projekt; udowadniającym konieczność i możliwość trwałego rozwiązania zidentyfikowanego oraz udokumentowanego problemu

67 SPÓJNOŚĆ WNIOSKU ZGODNOŚĆ ZAPISÓW WSZYSTKICH DOKUMENTÓW - SKŁADOWYCH APLIKACJI (WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI NIE MOGĄ ZAWIERAĆ INFORMACJI SPRZECZNYCH BĄDŹ WYKLUCZAJĄCYCH SIĘ WZAJEMNIE! ) ZGODNOŚĆ ZAPISÓW WSZYSTKICH CZĘŚCI / RUBRYK WNIOSKU (OPIS DZIAŁAŃ BUDŻET HARMONOGRAM)

68 MERYTORYCZNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW zgodność ze planami rozwoju: od krajowego do lokalnego uzasadnienie potrzeby realizacji projektu adresaci pomocy: sposób ich wyboru i zapewnienie udziału różnorodność i adekwatność doboru instrumentów wsparcia zakładane rezultaty projektu trwałość i skuteczność proponowanych rozwiązań możliwość upowszechniania rezultatów sposób zarządzania projektem źródła finansowania, zasadność i kwalifikowalność kosztów wiarygodność, potencjał i doświadczenie projektodawcy wykorzystanie nowoczesnych technologii

69 KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTÓW KAŻDE DZIAŁANIE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW / PROGRAMÓW OPERACYJNYCH POSIADA - POZA KRYTERIAMI OGÓLNYMI - ZESTAW KRYTERIÓW OCENY SPECYFICZNY TYLKO DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WDRAŻANYCH W JEGO RAMACH. NALEŻY SIĘ Z NIMI ZAPOZNAĆ SZCZEGÓŁOWO NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA APLIKACJI.

70 JĘZYK APLIKACJI maksimum treści minimum słów pisz nie mniej, ale i nie więcej, niż jest to wymagane stosuj regułę KISS (krótkie zdania, prosty język) unikaj mgły używaj słów-kluczy, charakterystycznych dla danego programu, priorytetu, działania pisząc myśl pozytywnie: rozwiązuj problem, podejmuj wyzwanie (nie tłumacz się)

71 NA KONIEC KILKA RAD Zapobieganie problemom jest zawsze łatwiejsze i mniej kosztowne, niż ich rozwiązywanie, a najlepszym sposobem umiejscowienia problemu jest jego oczekiwanie. Niedbale przygotowany projekt wymaga trzykrotnie więcej czasu na implementację, niż zaplanowano. Starannie przygotowany projekt wymaga tylko dwukrotnie więcej czasu na wdrożenie.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami Dr Sławomir Kotylak WYKŁAD 3 CELE STRATEGICZNE PROGRAMU (ORGANIZACJI) CELE PROJEKTU KOREKTA TAK Czy są zgodne z celami strategicznymi? FORMUŁOWANIE PROJEKTU NIE Jest to narzędzie

Bardziej szczegółowo

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Logika projektowa oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - EFS Projekt jako odpowiedź na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA

ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu. Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA ANALIZA PRZEDPROJEKTOWA - jak skutecznie zaplanować realizację projektu Spotkanie informacyjne TRIGONUM Sp. z o.o. STREFA STARTUP GDYNIA 18.30 19.30 AGENDA SESJI II: Analiza przedprojektowa: - czym jest

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych

Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Logika tworzenia projektu w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych Kielce, 1 marca 2011 r. Anna Frańczak Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Św. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Projekty systemowe PUP w 2013r. Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest współfinansowane przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

II OCENA MERYTORYCZNA. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 II OCENA MERYTORYCZNA

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Ocena merytoryczna wniosków w ramach Działania 2.3 schemat A Warszawa, 28 luty 2005 1.6.3 Okres wdrażania projektu nieuwzględniający czasu od złożenia wniosku do podpisania umowy sprzeczny z harmonogramem

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Trzeci nabór wniosków projektowych. Najczęściej popełniane błędy w pierwszym i drugim naborze wniosków projektowych

Trzeci nabór wniosków projektowych. Najczęściej popełniane błędy w pierwszym i drugim naborze wniosków projektowych Trzeci nabór wniosków projektowych Najczęściej popełniane błędy w pierwszym i drugim naborze wniosków projektowych 1 Zgodność administracyjna: załączniki ZAŁĄCZNIK B WSZYSTKIE części składowe Załącznika

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach

Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Diagnoza potrzeb uczestników projektu Jerzy Kosanowski - trener kluczowy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Kielcach Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU KONKURSOWEGO. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta Oceny Merytorycznej wniosku konkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka

FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka FORMULARZ WNIOSKU Marta Wronka Wydział ds. Programu LIFE Departament Ochrony Przyrody i Edukacji Ekologicznej NA DOBRY POCZĄTEK Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego

Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów Krasnostawskiego i Łuckiego Stworzenie pakietu komplementarnych projektów transgranicznych dla placówek kulturalnych powiatów: Krasnostawskiego i Łuckiego Pisanie i zarządzanie projektami transgranicznymi dla instytucji kultury powiatów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL)

WARSZAWA. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI (PO KL) WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 STYCZNIA 2011R. Gabriela Sempruch 1 z 49 Założenia zmian we wniosku o dofinanansowanie 1

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu,

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, GŁÓWNE DOKUMENTY PROJKETU q MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU q HARMONOGRAM q BUDŻET Dr Mariusz Maciejczak 1/22 MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, Pełni rolę przewodnika

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA TWORZENIA PROJEKTÓW OD IDEI DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO

METODOLOGIA TWORZENIA PROJEKTÓW OD IDEI DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO METODOLOGIA TWORZENIA PROJEKTÓW OD IDEI DO WNIOSKU APLIKACYJNEGO Pierwsze dwa kroki / zanim przystąpisz do pisania: 1. Zapoznaj się dokładnie z dokumentacja konkursową, z wytycznymi programu operacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu VI Rynek Pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu

Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Kryteria jakościowe oceny merytorycznej projektu Projekt LdV Mobility Projekt to przedsięwzięcie zorientowane na cel o określonym czasie trwania o wysokim stopniu złoŝoności wymagające zaangaŝowania określonych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Działania 9.5 PO KL Rzeszów, 1 września 2011 r.

Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Działania 9.5 PO KL Rzeszów, 1 września 2011 r. Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Działania 9.5 PO KL Rzeszów, 1 września 2011 r. Małgorzata Kawalec, Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nic nie jest pewniejszą

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik nr 9.6 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w programie PL-SN Wspólny Sekretariat Programu Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Natalia Malkiewicz Magdalena Dunikowska 23 sierpnia 2017 r. Jelenia Góra

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /17

RPMA IP /17 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja.

Biuro projektu: ul. Kościuszki 4/6a, 35-030 Rzeszów, tel.: 17 852-02-12, www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow, e-mail: absolwent@irp-fundacja. Harmonogram szkolenia zawodowego: Zarządzanie projektami europejskimi Termin realizacji: 14.02.2011 10.03.2011 Miejsce realizacji: Szkoła policealna Wizażu i Stylizacji ul. Reformacka 4, Rzeszów Data Godziny

Bardziej szczegółowo

Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Poddziałania 9.1.2 PO KL Rzeszów, 10 października 2011 r.

Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Poddziałania 9.1.2 PO KL Rzeszów, 10 października 2011 r. Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Poddziałania 9.1.2 PO KL Rzeszów, 10 października 2011 r. Małgorzata Kawalec, Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nic nie

Bardziej szczegółowo

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NOWY WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REKOMENDACJE I NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY Kraków, 23 marca 2011 r. Zmiany dokumentów Od stycznia 2011 roku nastąpiły znaczące zmiany kluczowych dokumentów potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Działania 9.3 PO KL Rzeszów, 3 października 2011 r.

Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Działania 9.3 PO KL Rzeszów, 3 października 2011 r. Projektowanie a wniosek aplikacyjny dla Działania 9.3 PO KL Rzeszów, 3 października 2011 r. Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie PROJEKT sekwencja powiązanych ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury

Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Rozdział I. Organizowanie instytucji kultury... 1 1. Kompetencje organizatora instytucji kultury... 1 1.1. Kompetencje w zakresie tworzenia instytucji kultury... 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE

OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE LOGIKA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM 2014-2020 2 KRYTERIA FORMALNE L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena Wnioskodawca spełnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało korektę formularza wniosku aplikacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowuje zmianę formularza wniosku w programie Kapitał Ludzki. Jeśli uradowani

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r.

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Załącznik nr 2 do Podręcznika mikrobeneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Szczegółowe kryteria oceny mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Zarządzanie projektem europejskim / redakcja naukowa Michał Trocki ; [autorzy Emil Bukłaha, Włodzimierz Dzierżanowski, Bartosz Grucza, Mateusz Juchniewicz, Waldemar Rogowski, Alicja Ryszkiewicz, Anna Siejda,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania.

Kryteria formalne - wnioskodawca: Kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne dla działań wdrażanych za pośrednictwem projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY PROJEKTU SUBREGIONALNEGO W RAMACH RPO WM Załącznik nr 2 do Regulaminu wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla 4. Osi priorytetowej Regionalna

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Załącznik nr 2 WARSZTATY dla przygotowania strategii projektu innowacyjnego testującego: Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego PO KL 9.6.2 RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW Łączny

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 113/113/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 lutego 2016 roku Wytyczne do Biznesplanu stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Drugi nabór wniosków projektowych. Najczęściej popełniane błędy w pierwszym naborze wniosków projektowych

Drugi nabór wniosków projektowych. Najczęściej popełniane błędy w pierwszym naborze wniosków projektowych Drugi nabór wniosków projektowych Najczęściej popełniane błędy w pierwszym naborze wniosków projektowych 1 Zgodnośd administracyjna: załączniki ZAŁĄCZNIK B WSZYSTKIE części składowe Załącznika B (B1, B2,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Spotkanie informacyjne Gdańsk, 14.11.2007 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Procedura konkursowa Procedura konkursowa-konkurs zamknięty Ogłoszenie konkursu, Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych realizowanych w ramach LSR wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych realizowanych w ramach LSR wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 40/2016 WZC z dn. 07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji własnych realizowanych w ramach LSR 2014-2020 wraz z procedurą ustalania bądź zmiany kryteriów Opracowane i

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania.

Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Fundusze UE, jako środki publiczne, wymagają starannego wydatkowania. Głównym narzędziem dbania o wydatkowanie funduszy europejskich jest monitoring i ewaluacja. Korzystanie z funduszy UE oznacza konieczność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT. Katowice, 22 czerwca 2017 r.

Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT. Katowice, 22 czerwca 2017 r. Najczęściej pojawiające się błędy we wnioskach o dofinansowanie na przykładzie oceny wniosków z pierwszych naborów ZIT Katowice, 22 czerwca 2017 r. Potencjał i doświadczenie partnera zbyt ogólny opis dotyczący:

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL. Generator Wniosków Aplikacyjnych Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PO KL Generator Wniosków Aplikacyjnych Agnieszka Kuźniar-Pelc Wydział Rozwoju Kadr Regionu GENERATOR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH www.efs.gov.pl/wniosek www.wup-rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Szczegóły Generatora Wniosków Aplikacyjnych w wersji 7.5. Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 30.01.2012 Zanim uruchomimy GWA Czytamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku:

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Kryteria wyboru Kontraktów Samorządowych Kryteria dopuszczalności, administracyjności, jakości KKS Ciemniejszym kolorem oznaczono kryteria, które będą wykorzystane przy preselekcji. Kryteria dopuszczalności

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Nr Wniosku: PLSN.04.01.00-02-0003/15 LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (wykonalności) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data

Bardziej szczegółowo