SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW SPIS RYSUNKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW SPIS RYSUNKÓW"

Transkrypt

1 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Spis rysunków 4. Opis techniczny 5. Załączniki według spisu 6. Rysunki według spisu SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Uprawnienia projektanta 2. Zaświadczenie o wpisie do Izby Budownictwa 3. Oświadczenie projektanta SPIS RYSUNKÓW 2 1. Plan sytuacyjny 1:500 rys Rzut kanałów przełazowych SEGMENT A 1:100 rys. A-2 3. Rzut parteru SEGMENT A 1:100 rys. A-3 4. Rzut I piętra SEGMENT A 1:100 rys. A-4 5. Rzut II piętra SEGMENT A 1:100 rys. A-5 6. Rzut III piętra SEGMENT A 1:100 rys. A-6 7. Rozwinięcie pion P1 P4 SEGMENT A rys. A-7 8. Rozwinięcie pion P5 P8 SEGMENT A rys. A-8 9. Rozwinięcie pion P9 P13 SEGMENT A rys. A Rozwinięcie pion P14 P18 SEGMENT A rys. A Rozwinięcie pion P19 P22 SEGMENT A rys. A Rozwinięcie pion P23 P26 SEGMENT A rys. A Rzut przyziemia SEGMENT B 1:100 rys. B Rzut parteru SEGMENT B 1:100 rys. B Rzut I piętra SEGMENT B 1:100 rys. B Rzut II piętra SEGMENT B 1:100 rys. B Rzut III piętra SEGMENT B 1:100 rys. B Rozwinięcie pion P22 P3, PK-1, PK-2 SEGMENT B rys. B Rozwinięcie pion P17 P21 SEGMENT B rys. B Rozwinięcie pion P12 P16 SEGMENT B rys. B Rozwinięcie pion P1 P3, PK-3 SEGMENT B rys. B Rozwinięcie pion P4 P7 SEGMENT B rys. B Rozwinięcie pion P8 P11 SEGMENT B rys. B Rzut piwnic SEGMENT C 1:100 rys. C Rzut parteru SEGMENT C 1:100 rys. C Rozwinięcie pion P1 P5, P8 P10 SEGMENT C rys. C Rozwinięcie pion P6 P7, P8 P12 SEGMENT C rys. C-4

2 OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowanie 1.2. Przedmiot i zakres opracowania 2. Dane wyjściowe 3. Charakterystyka stanu istniejącego 4. Charakterystyka stanu projektowanego 4.1. Przewody 4.2. Grzejniki 4.3. Armatura 4.4. Odpowietrzenie instalacji 4.5. Regulacja i równowaŝenie instalacji 4.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 4.7. Zabezpieczenie termiczne 4.8. Badania i próby hydrauliczne 5. Warunki wykonania i odbioru robót 5.1. Materiały 5.2. Wykonanie robót 5.3. Kontrola jakości wykonania robót 5.4. Odbiór robót 6. Zestawienie materiałów 3

3 OPIS TECHNICZNY 4 1. Dane ogólne 1.1.Podstawa opracowania Podstawę opracowania niniejszego projektu stanowi umowa nr 264/XI/2008 z dnia zawarta pomiędzy: Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Budowlanych 59, Tychy a P.U.E. i O.Ś. TERMELEX - Chorzów, ul. Piekarska Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy remontu/wymiany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku biurowego przy ul. Budowlanych 59 w Tychach. Zakres opracowania obejmuje dobór elementów grzewczych, orurowania i armatury zamontowanej na instalacji oraz sposób prowadzenia przewodów i miejsca montaŝu grzejników wraz z obliczeniami strat ciepła i hydraulicznymi instalacji c.o., z uwzględnieniem stanu po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku ( ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu ). 2. Dane wyjściowe Jako dane wyjściowe przyjęto: - inwentaryzację instalacji centralnego ogrzewania w budynku - stan na październik zalecenia Inwestora, - obowiązujące normy i przepisy, - katalogi techniczne producentów. 3. Charakterystyka stanu istniejącego Budynek biurowy przy ul. Budowlanych 59 w Tychach trzy segmentowy : segment A 4 kondygnacje, w części podziemnej kanały przełazowe 70/120 z istniejącymi instalacjami; segment B 5 kondygnacji; segment C w części podpiwniczony, w części kanały przełazowe podobnie jak w segm. A, oraz parter. Budynek ten posiada instalację centralnego ogrzewania dwururową wykonaną z rur stalowych, wyposaŝoną w grzejniki Ŝeliwne członowe oraz płytowe. Instalacja jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do wymiany. Zdemontowane grzejniki oraz orurowanie naleŝy usytuować na poziomie ±0,00 w miejscu wyznaczonym przez inwestora. 4. Charakterystyka stanu projektowanego Istniejącą instalację centralnego ogrzewania naleŝy zdemontować. Projektuje się wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, zasilanej wodą grzewczą z istniejącego węzła cieplnego, pracującą w układzie zamkniętym. Budynek biurowy ze wzg. budowlanych i technicznych podzielono na 3 segmenty.

4 SEGMENT A Parametry instalacji c.o. strona południowa Zapotrzebowanie ciepła Q = 47,5 kw Czynnik grzejny woda t z /t p = 70/50 ºC Wymagane ciśnienie dyspozycyjne p co = 13 kpa Pojemność zładu V co = 2,1 m 3 5 Parametry instalacji c.o. strona północna Zapotrzebowanie ciepła Q = 45,5 kw Czynnik grzejny woda t z /t p = 70/50 ºC Wymagane ciśnienie dyspozycyjne p co = 13 kpa Pojemność zładu V co = 2 m 3 SEGMENT B Parametry instalacji c.o. strona południowa Zapotrzebowanie ciepła Q = 135,7 kw Czynnik grzejny woda t z /t p = 70/50 ºC Wymagane ciśnienie dyspozycyjne p co = 13 kpa Pojemność zładu V co = 5,8 m 3 SEGMENT C Parametry instalacji c.o. strona południowa Zapotrzebowanie ciepła Q = 53,8 kw Czynnik grzejny woda t z /t p = 70/50 ºC Wymagane ciśnienie dyspozycyjne p co = 22 kpa Pojemność zładu V co = 2,3 m Przewody Projektuje się wykonanie instalacji c.o. - przewody rozprowadzające w pomieszczeniach piwnicznych i kanałach przełazowych oraz w przyziemiu (segment B) z rur stalowych czarnych, bez szwu PN o średnicach DN 15 DN65, połączenia wykonać poprzez spawanie gazowe. Piony do grzejników wykonać z rur polipropylenowych PP-R Fusiotherm-Stabi Glass PN 16 o średnicach 20 x 2,8 40x5,5, łączonych poprzez zgrzewanie. Gałązki grzejnikowe wykonać z rur polipropylenowych PP-R Fusiotherm-Stabi Glass PN 16 o średnicy 20 x 2,8. Nowa instalacja w większości prowadzona jest po trasie starej instalacji wymiana. SEGMENT A - rurociągi rozprowadzające prowadzić pod stropem, w kanałach przełazowych z uwzględnieniem kompensacji, piony oraz podejścia do grzejników prowadzić naściennie. SEGMENT B - rurociągi rozprowadzające prowadzić pod stropem przyziemia poziom -1,40m z uwzględnieniem kompensacji, piony oraz podejścia do grzejników prowadzić naściennie. SEGMENT C - rurociągi rozprowadzające prowadzić w kanałach przełazowych, w piwnicach pod stropem, piony oraz podejścia do grzejników prowadzić naściennie.

5 6 Podłączenia pionów do rur rozprowadzających wykonać przewodem z rury stalowej czarnej bez szwu, aŝ do zaworów podpionowych, natomiast za zaworami podpionowymi instalacja wykonana będzie w technologii rur PP-R. Na połączeniu gwintowanym zaworów podpionowych zastosować śrubunki, uszczelnienie wykonać przy uŝyciu taśmy teflonowej. Przejścia przewodów poziomych, pionów i gałązek przez przegrody budowlane naleŝy wykonać w tulejach ochronnych z rur o średnicy o 2 dymensje większej od przewodu instalacyjnego. Przestrzeń pomiędzy tuleją a rurą przewodową wypełnić materiałem elastycznym nie powodującym uszkodzeń przewodu. Miejsca wykonania i wymiary U-kompensatorów na przewodach rozprowadzających przedstawiono na rysunkach Grzejniki Jako elementy grzejne projektuje się grzejniki stalowe płytowe firmy BRUGMAN z podłączeniem bocznym typu Kompakt - wyposaŝonymi w korek, odpowietrznik oraz zestaw zawiesi segment A i B; dla segmentu C grzejniki stalowe płytowe firmy BRUGMAN z podłączeniem bocznym typu Kompakt - wyposaŝonymi w korek, odpowietrznik oraz zestaw zawiesi oraz uniwersalne VK - wyposaŝonymi w korek, odpowietrznik, wkładkę zaworową Danfoss oraz zestaw zawiesi. W segmencie C w pomieszczeniach piwnicznych grzejniki dobrano po uwzględnieniu danych z PBW wentylacji mechanicznej (wywiewnej) w pomieszczeniach piwnicznych. Na rysunkach przedstawiono optymalne miejsca zabudowy grzejników Armatura Projektuje się montaŝ zaworów termostatycznych prostych typu RTD N DN15 z nastawą wstępną firmy DANFOSS na gałązkach zasilających grzejniki, natomiast na gałązce powrotnej zabudować zawór odcinający typu RLV DN15 firmy DANFOSS. Na pionach usytuowanych na klatkach schodowych naleŝy zamontować głowice termostatyczne wzmocnione, Na przewodach pionowych ( segment A i B) zabudować podpionowe ręczne zawory równowaŝące firmy DANFOSS: - typu MSV-I gw. na przewodzie zasilającym, który umoŝliwia odcięcie, wykonanie nastawy oraz pomiar przepływu po regulacji, - typu MSV-M gw. na przewodzie powrotnym, który umoŝliwia odcięcie i spust wody z pionu. W segmencie C zawory podpionowe w celu zrównowaŝenia instalacji zabudować na głównym rurociągu rozprowadzającym (jeszcze w pom. wymiennikowni) zaś na rozgałęzieniach zawory odcinające kulowe gwintowane. Instalację naleŝy zakończyć w pomieszczeniu wymiennikowi, w miejscu gdzie zaczyna się nowa instalacja. Odwodnienia instalacji c.o. naleŝy wykonać w ramach wymiennikowi Odpowietrzenie instalacji Odpowietrzenie instalacji c.o. nastąpi poprzez zawory odpowietrzające DN15 umieszczone na zakończeniach pionu oraz odpowietrzniki zabudowane na grzejnikach. Przed kaŝdym z odpowietrzników ( na pionach ) zabudować odcinający zawór kulowy gwintowany DN15.

6 Regulacja i równowaŝenie instalacji Regulacja ilościowa przepływu wody przez grzejnik nastąpi poprzez nastawę na zaworach grzejnikowych termostatycznych. W celu zrównowaŝenia instalacji naleŝy kaŝdy pion wyregulować przy pomocy podpionowych ręcznych zaworów równowaŝących. Wielkość nastawy dla zaworów termostatycznych i podpionowych równowaŝących została pokazana na rozwinięciach instalacji c.o. W celu prawidłowej pracy całej instalacji, dokonano wstępnych obliczeń nastaw na zaworach równowaŝących przepływ MSV-C i MSV-F2, znajdujących się na rozdzielaczu zasilającym w pomieszczeniu wymiennikowni : SEGMENT A strona południowa nastawa 2,80 obr. SEGMENT A strona północna nastawa 2,90 obr. SEGMENT B nastawa - 2,80 obr. SEGMENT C nastawa - 4,10 obr Zabezpieczenie antykorozyjne Przewody stalowe instalacji c.o. naleŝy oczyścić do stopnia drugiego a następnie pomalować n/w zestawem farb: - jedna warstwa farby ftalowej modyfikowanej do gruntowania - przeciwrdzewna - jedna warstwa emalii chlorokauczukowej ogólnego stosowania 4.7. Zabezpieczenie termiczne Przewody stalowe układane w pomieszczeniach piwnicznych oraz kanałach przełazowych budynku naleŝy zaizolować otuliną termoizolacyjną z poliuretanu typu STEINONORM. Grubość izolacji w zaleŝności o średnicy przewodów: - izolacja o gr. 40 mm dla przewodów DN40 DN65 - izolacja o gr. 30 mm dla przewodów DN25 DN32 - izolacja o gr. 20 mm dla przewodów DN20 Wykonanie izolacji cieplnej naleŝy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŝszych robót protokołem odbioru. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć moŝliwość ich zawilgocenia i uszkodzenia. Powierzchnia na której wykonywana jest izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem Badania i próby hydrauliczne Na 24 godziny ( gdy temperatura zewnętrzna jest wyŝsza od +5 C ) przed rozpoczęciem badania szczelności instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie naleŝy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń. Po stwierdzeniu gotowości do podjęcia badania szczelności podnieść ciśnienie w instalacji do 0,45 MPa ( tj. 1,5-krotną wartość ciśnienia roboczego ). Wyniki badania naleŝy uznać za pozytywne, jeŝeli w ciągu 20 min. manometr nie wykaŝe spadku ciśnienia. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŝy uŝywać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony

7 8 moŝliwie w najniŝszym punkcie instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno, naleŝy przeprowadzić próbę na gorąco przy w miarę moŝliwości jak najwyŝszych parametrach roboczych czynnika grzejnego. Wynik próby uwaŝa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Instalację wykonać zgodnie z projektem, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych część II Instalacje sanitarne i przemysłowe wydanie II. 5. Warunki wykonania i odbioru robót 5.1. Materiały Wszystkie urządzenia i materiały muszą posiadać aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie 5.2. Wykonanie robót Wykonanie prac na rurociągach oraz montaŝ armatury naleŝy przeprowadzić zgodnie z normami PN i BN oraz obowiązującymi przepisami. Podczas wykonania montaŝu i odbioru instalacji naleŝy uwzględnić postanowienia zawarte w następujących dokumentach: - normy PN, BN, - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŝowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, - wytyczne zabezpieczenia ppoŝ. procesów spawalniczych podczas prac remontowo budowlanych, - dokumentacje techniczno ruchowe urządzeń, Osoby zatrudnione przy montaŝu powinny posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia. W trakcie realizacji robót przestrzegać przepisów B.H.P Kontrola jakości wykonania robót NaleŜy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z projektem obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki instalacyjnej 5.4. Odbiór robót NaleŜy sporządzić protokół prób szczelności oraz protokół 72-godzinnego ruchu próbnego.

8 Zestawienie materiałów SEGMENT A 9 Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Producent 1 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/560 1 szt. Brugman 2 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/640 9 szt. Brugman 3 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/ szt. Brugman 4 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/800 9 szt. Brugman 5 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/880 4 szt. Brugman 6 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/ szt. Brugman 7 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/560 4 szt. Brugman 8 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/640 2 szt. Brugman 9 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 10 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 11 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/880 2 szt. Brugman 12 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 13 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 14 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/960 2 szt. Brugman 15 Grzejnik Kompakt typu C 22/900/640 1 szt. Brugman 16 Głowica termostatyczna RTS EVERIS szt. Danfoss 17 Zawór termostatyczny typ RTD N / DN szt. Danfoss 18 Zawór odcinający RLV / DN szt. Danfoss 19 Głowica termostatyczna RTD szt. Danfoss 20 Zawór nastawny MSV-I DN szt. Danfoss 21 Zawór nastawny MSV-I DN szt. Danfoss 22 Zawór odcinający MSV-M DN szt. Danfoss 23 Zawór odcinający MSV-M DN szt. Danfoss 24 Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem odcinającym 26 szt. 25 Rura stalowa czarna bez szwu DN 20 izol. 20 mm 40 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 izol. 30 mm 70 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 izol. 30 mm 110 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 40 izol. 40 mm 110 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 50 izol. 40 mm 20 mb PN Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 2,8 430 mb Aquatherm 31 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 3,5 420 mb Aquatherm 32 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 4,4 50 mb Aquatherm

9 Zestawienie materiałów SEGMENT B 10 Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Producent 1 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/560 2 szt. Brugman 2 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/720 7 szt. Brugman 3 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/ szt. Brugman 4 Grzejnik Kompakt typu C 21s/500/ szt. Brugman 5 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/560 3 szt. Brugman 6 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/640 4 szt. Brugman 7 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 8 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 9 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 10 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/960 1 szt. Brugman 11 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 12 Grzejnik Kompakt typu C 22/500/ szt. Brugman 13 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 14 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 15 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 16 Grzejnik Kompakt typu C 33/600/800 3 szt. Brugman 17 Głowica termostatyczna RTS EVERIS szt. Danfoss 18 Zawór termostatyczny typ RTD N / DN szt. Danfoss 19 Zawór odcinający RLV / DN szt. Danfoss 20 Głowica termostatyczna RTD szt. Danfoss 21 Zawór nastawny MSV-I DN szt. Danfoss 22 Zawór nastawny MSV-I DN szt. Danfoss 23 Zawór odcinający MSV-M DN szt. Danfoss 24 Zawór odcinający MSV-M DN szt. Danfoss 25 Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem odcinającym 26 szt. 26 Rura stalowa czarna bez szwu DN 20 izol. 20 mm 40 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 izol. 30 mm 45 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 izol. 30 mm 80 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 40 izol. 40 mm 80 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 50 izol. 40 mm 54 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 65 izol. 40 mm 40 mb PN Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 2,8 680 mb Aquatherm 33 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 3,5 270 mb Aquatherm 35 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 4,4 40 mb Aquatherm

10 Zestawienie materiałów SEGMENT C 11 Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. Producent 1 Grzejnik Kompakt typu C 21s/600/560 1 szt. Brugman 2 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/640 2 szt. Brugman 3 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/720 2 szt. Brugman 4 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/800 4 szt. Brugman 5 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/880 4 szt. Brugman 6 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 7 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 8 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 9 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/400 1 szt. Brugman 10 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 11 Grzejnik Kompakt typu C 22/600/ szt. Brugman 12 Grzejnik Kompakt typu C 33/600/ szt. Brugman 13 Grzejnik Uniwersalny typu VK 21s/600/640 1 szt. Brugman 14 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/400 2 szt. Brugman 15 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/880 1 szt. Brugman 16 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/960 1 szt. Brugman 17 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/ szt. Brugman 18 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/ szt. Brugman 19 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/ szt. Brugman 20 Grzejnik Uniwersalny typu VK 22/600/ szt. Brugman 21 Grzejnik Uniwersalny typu VK 33/600/ szt. Brugman 21 Głowica termostatyczna RTS EVERIS szt. Danfoss 22 Zawór termostatyczny typ RTD N / DN szt. Danfoss 23 Zawór odcinający RLV / DN szt. Danfoss 24 Zawór odcinający RLV-KS / DN szt. Danfoss 25 Głowica termostatyczna RTS-R szt. Danfoss 26 Głowica termostatyczna RA szt. Danfoss 27 Zawór nastawny MSV-I DN 40 1 szt. Danfoss 28 Zawór odcinający MSV-M DN 40 1 szt. Danfoss 29 Odpowietrznik automatyczny DN15 z zaworem 1 szt. odcinającym 30 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN szt. Valvex 31 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN szt. Valvex 32 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 25 4 szt. Valvex 33 Zawór odcinający kulowy gwintowany DN 32 4 szt. Valvex 34 Rura stalowa czarna bez szwu DN 15 izol. 20 mm 20 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 20 izol. 20 mm 20 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 izol. 30 mm 30 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 32 izol. 30 mm 50 mb PN Rura stalowa czarna bez szwu DN 50 izol. 40 mm 50 mb PN 74219

11 12 39 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 2,8 90 mb Aquatherm 40 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 3,5 60 mb Aquatherm 41 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 4,4 40 mb Aquatherm 42 Rura Fusiotherm- Stabi Glass PN x 5,5 18 mb Aquatherm

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06

B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 B I P R O M E T E C O S Y S T E M PROJEKT NR 03/06/06 TEMAT: Remont instalacji centralnego ogrzewania, z wymianą orurowania, grzejników oraz regulacją hydrauliczną instalacji. OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej przy ul. Głównej 118 w Zendku Spis treści 1. Podstawa opracowania... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Charakterystyka obiektu... 2 4. Warunki podłączenia... 2 5. Opis instalacji... 2 5.1.Prowadzenie przewodów... 3 5.2. Regulacja nastawcza

Bardziej szczegółowo

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA III/2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. Spis zawartości 1.1. Straty ciepła dla budynku 1.2. Instalacja centralnego ogrzewania 1.3. Przewody i rozprowadzenie instalacji 1.4. Próby, montaż, izolacja termiczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Z CYRKULACJĄ... 3 4.1 Opis ogólny... 3 4.2. Materiały do instalacji

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO METRYKA PROJEKTU TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES: PRZEMYŚL DZIAŁKI NR 181,182,183,184,187,180 OBR 214 CZĘŚĆ: FAZA: INWESTOR: INSTALACJE SANITARNE- INSTALACJA C.O. PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 18 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 18 w

Bardziej szczegółowo

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Temat opracowania: Projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Dobieszowicach - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania Lokalizacja obiektu: Ul. Kościuszki 25 42-584 Dobieszowice Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR PODLEŚNICTWO KRUSZYNA. ROMAN SOBOLEWSKI nr upr. AN/8346 708/86. MIASTKO, MAJ 2008r. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I C.O. BUDYNKU MIESZKALNEGO W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ W KRUSZYNIE (Nadleśnictwo Leśny Dwór; Podleśnictwo Kruszyna). INWESTOR: NADLEŚNICTWO LEŚNY DWÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY BranŜa: SANITARNA Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: PROJEKT WYMIANY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BIŁGORAJU BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330

NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Tel. (033)8149821 Tel. kom. 501659782 INSTAL-PROJEKT mgr inż. Adam Wilczek 43-300 BIELSKO-BIAŁA ul. Poniatowskiego 4a/17 NIP: 937-236-44-30 REGON: 072848330 Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach

Projekt instalacji centralnego ogrzewania Przedszkole Publiczne w Bobrownikach Temat opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego w Bobrownikach Lokalizacja obiektu: Przedszkole Publiczne w Bobrownikach ul. 1-go Maja 73a Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INWESTYCYJNE INŻYNIERIA SANITARNA KUCIEL JERZY Łomża ul. Kapucyńska 6/5 tel kom PROJEKT TECHNICZNY PROJEKT TECHNICZNY Temat: instalacja centralnego ogrzewania w budynku Obiekt : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży Adres: Łomża ul. Aleja Legionów 36. Inwestor: Państwowa Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Zawartość opracowania. 4. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania Zawartość opracowania. Materiały służące do opracowania. Dane ogólne, zakres opracowania 3. Instalacja centralnego ogrzewania. Zestawienie podstawowych urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu

PROJEKT BUDOWLANY. Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19 w Inowrocławiu Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Piękna 19 88-100 Inowrocław PROJEKT BUDOWLANY Przedmiot: Wewnętrzna instalacja ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pięknej 19

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W URZĘDZIE GMINY W BYTONIU ADRES: URZĄD GMINY BYTOŃ, 88 231 BYTOŃ WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach

Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach Regulacja instalacja centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Sejneńskiej 33, 33A, 35 w Suwałkach ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. CZĘŚĆ GRAFICZNA 1. Rzut piwnic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Projekt instalacji sanitarnych Stadium: PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTERZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODNO-KANALIZACYJNYCH CENTRALNEGO OGRZEWANIA Adres inwestycji: Kraczkowa dz. nr 1560/5 Nazwa i adres inwestora: Gmina Łańcut z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MPEC KONIN Sp. z o.o. tel. sekr.: (063) 249 73 00, fax: (063) 249 73 29, http: //www.mpec.konin.pl E mail: peckonin@kn.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego

ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ GRAFICZNA. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Opis stanu istniejącego ZAWARTOŚĆ TECZKI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Dane ogólne 3. Opis stanu istniejącego 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Opis instalacji centralnego ogrzewania 6. Grzejniki 7. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 14 WYMIANA INSTALACJI C.O.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 14 WYMIANA INSTALACJI C.O. PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32, GLIWICE, UL. WRZOSOWA 4 WYMIANA INSTALACJI C.O. OBIEKT: 44-09 INWESTOR: Miasto Gliwice 44-00 Gliwice ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania...2 1.1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA... 2 1.2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 2. Opis rozwiązań projektowych...2 2.1. GRZEJNIKI... 3 2.2. REGULACJA... 3 2.3. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r.

PROJEKT BUDOWLANY. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, SZCZECIN Sanitarna. Szczecin, maj 2009 r. mgr inż. Stanisław Klepacki ul. Ks. Anastazji 19/9, 71-669 SZCZECIN 091 442 06 59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego Police ul. Cisowa 2 Obiekt: Filia Szkoły

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WOD KAN I CO

INSTALACJA WOD KAN I CO Spis treści: INSTALACJA WOD KAN I CO I OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA... 2 3.1 ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.2 INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego termomodernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie ; ul. Szpitalna 12- III

Bardziej szczegółowo

DATA: październik 2008

DATA: październik 2008 ZBIGNIEW RUSEK PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-104 Gliwice ul. Rapackiego 5/6 40-873 Katowice ul. Tysiąclecia 1 tel/fax: 032 2795 201, 606 646 434 e-mail: zrusek @ o2.pl. NIP: 969-001-52-30 konto: Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A

K A R T A T Y T U Ł O W A K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT : Przedszkole nr 6 Ustroń Nierodzim, ul. Szeroka 7 Działka nr 346/28 TREŚĆ : ANEKS Projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy budynku dla potrzeb ośrodka niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. M. Konopnickiej 3 w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH

PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17, lok.u2 PROJEKT INSTALACJI C.O. W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEREWKACH FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr.

OŚWIADCZENIE. Projektant: mgr inż. Arkadiusz Burnicki. upr. POM/0227/POOS/10. Sprawdzający: mgr inż. Adam Szymborski. upr. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że dokumentacja projektu wykonawczego branży sanitarnej dotycząca remontu i modernizacji pomieszczeń informatorium w Urzędzie Statystycznym przy Ul Danusi.4 w Gdańsku jest wykonana

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L.

ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. ZADANIE 3 INSTALACJA C.O., C.T., W.L. 1 Zawartość OPIS TECHNICZNY... 3 1. Podstawa opracowania... 3 2. Przedmiot opracowania... 3 3. Instalacja c.o.... 3 3.1 Dane ogólne.... 3 3.2 Opis instalacji c.o....

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1

Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Firma Projektowo-Usługowa DROGOSAN mgr inż.justyna Domicz 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 58/1 Tytuł opracowania: Projekt budowlano- wykonawczy wymiany instalacji c.o. w budynku Wyższej Szkoły Handlowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

Projekt Budowlany instalacji c.o. Budynek przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce - Leszczynach. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25, tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, e-mail: biuro@energosystemrybnik.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: NAZWA I ADRES OBIEKTU: Projekt Budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Kościuszki 1, Nisko Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE inż. Stefan Tur 37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11 tel. (15) 844-40-86 fax. (15) 642-69-03 kom. 0603-744-221 email: daniel.tur@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY Obiekt:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Oddział w Białymstoku ul. Pułaskiego 17 lokal U2 P R O J E K T MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT : Szkoła Podstawowa w Kupiskach Nowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY.

Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1 Spis treści nr strony 1 I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa i zawartość opracowania 2 2. Charakterystyka obiektu 2 3. Rozwiązanie projektowe 3 3.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 3 3.2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY: 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Dana ogólne str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Opis projektowanej instalacji str. 2 5. Grzejniki str. 4 6. Armatura

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy.

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego kompleksowej termomodernizacji. Budynek ul. Dominikańska 10A w Łęczycy. Ekoprodet Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 618740681/616496960, biuro@ekoprodet.pl Nazwa inwestycji Inwestor Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku poddanego

Bardziej szczegółowo

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR).

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR). 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. WSTĘP. 2. MATERIAŁY. 3. SPRZĘT. 4. TRANSPORT. 5. WYKONANIE ROBÓT. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 7. ODBIÓR ROBÓT. 8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY

Pracownia Projektowa MONO ART Monika Kucharczyk Rumunki Głodowskie 25 87-600 Lipno PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Domu Kultury w Ostrowitem. Adres: Ostrowite dz. nr: 194/10. gm. Brzuze. INWESTOR: Gmina Brzuze, Brzuze 62. PROJEKT BUDOWLANY Wewnętrzna instalacja c.o. w wydzielonych zespołów sanitarnych

Bardziej szczegółowo

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy

Ustroń Nierodzim ul. Kreta 6 dz. nr 349/6, 349/8 Projekt Wykonawczy 43-300 Bielsko Biała ul. Poniatowskiego 6 Tel./fax. (0-33) 499 00 14 e-mail: aktyn.bielsko@gazeta.pl Tom I Egz. nr../.. INWESTOR: Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu ul. Kreta 6; 43-450 Ustroń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentacji

Zawartość dokumentacji Zawartość dokumentacji 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa - Rzut piwnic poziom rys. 1 - Rzut przyziemia rys. 2 - Rzut I piętra rys. 3 - Rozwinięcie instalacji co rys. 4 Opis do projektu instalacji co

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WOLSKIEJ 113 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. WOLSKIEJ 113 W WARSZAWIE BOMA Bogdan Maciejewski 01-864 Warszawa ul. Kochanowskiego 13a m 3 NIP 118-011-70-80 tel/fax 22-633-16-74 tel. 514-068-932 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WYMIANY INSTALACJI CENRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Uwagi końcowe Rysunki Rys. 1 Instalacja c.o. Rzut przyziemia skala 1:100

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU.

A. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ PROJEKTU B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA 1.PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU. 3.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU. B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. PLAN SYTUACYJNY 2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT

Bardziej szczegółowo

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz...

Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz... Wymiana instalacji c.o. - SP w Libuszy egz.... I. OPIS TECHNICZNY...2 1.PODSTAWA OPRACOWANIA...2 2.ZAKRES OPRACOWANIA...2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO...2 4.OPIS STANU PROJEKTOWEGO...3 4.1. INSTALACJA C.O.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI - OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Rozwiązania projektowe 4. Instalacja zasilania central klimatyzacyjnych 5. Zestawienie podstawowych materiałów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania 1 Zawartość opracowania OPIS TECHNICZNY 2 1. Podstawa opracowania 2 2. Zakres opracowania 2 3. Źródło ciepła 2 4. Opis przyjętych rozwiązań technicznych 2 4.1. Informacje ogólne 2 4.2. Przewody instalacji

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do branŝ 6. Obliczenia 7. Informacja BIOZ 8. Zestawienie materiałów 9. Spis rysunków.

SPIS TREŚCI: 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do branŝ 6. Obliczenia 7. Informacja BIOZ 8. Zestawienie materiałów 9. Spis rysunków. SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania 2. Opis stanu istniejącego 2.1. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Opis stanu projektowanego 3.1. Charakterystyka obiektu 3.2. Instalacja centralnego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA

METRYKA PROJEKTU. Ul. GAWLINY 2 URZĄD GMINY W RUDNIKU UL. KOZIELSKA 1 INSTALACYJNA METRYKA PROJEKTU TEMAT: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNO- USŁUGOWY ADRES: RUDNIK Ul. GAWLINY 2 INWESTOR: URZĄD GMINY W RUDNIKU RUDNIK UL. KOZIELSKA 1 BRANśA: INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Załączniki. Opis techniczny ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2. STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA 3. ZAŚWIADCZENIE O CZŁONKOSTWIE W IZBIE BUDWOLANEJ PROJEKTANTA 4. STWIERDZENIE

Bardziej szczegółowo

PB Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu aneks

PB Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu aneks Opis techniczny do projektu: PB Instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku muzeum im. Marii Skalickiej w Ustroniu aneks Zawartość dokumentacji: Inwestor: Miasto Ustroń ul. Rynek 1 OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY RYSUNKI 1.Rzut fragmentu piwnicy 2.Rozwiniecie instalacji co pion 4 3.Rozwiniecie instalacji co pion 5 2 OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego instalacji co dla

Bardziej szczegółowo

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5

1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA STR. 1 2. OPIS TECHNICZNY STR. 2-5 3. CZĘŚĆ OBLICZENIOWA : 1. WYDRUK DANYCH Z PROGRAMU TERMO-DANFOSS 2,1 4. CZEŚĆ GRAFICZNA 1. INSTALACJA CO - RZUT PIWNIC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. branŝa sanitarna: I. SANITARNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. branŝa sanitarna: I. SANITARNA Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych branŝa sanitarna INWESTYCJA : Termomodernizacja wraz z adaptacją budynku na budynek biurowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A Budynek mieszkalny wielorodzinny w śyrardowie nr 2; ul. Parkingowa; dz. nr ew. 2827; 2836; Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny str.1-7 2. Wydruk z obliczeń strat

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM

BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM Projekt wykonawczy BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W PIASKACH BANKOWYCH, GMINA BIELAWY, POWIAT ŁOWICKI, WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE TOM 2a BRANŻA SANITARNA BUDYNEK SORTOWNI (OB.

Bardziej szczegółowo

5. INSTALACJE GRZEWCZE

5. INSTALACJE GRZEWCZE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY (PB-W) PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO W ŁODZI PRZY UL. KILIŃSKIEGO 15 DZ. NR EW. 208 OBRĘB S-1 INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ reprezentowane

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA- WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU URZĘDU GMINY LUBAŃ Urząd Gminy Lubań ul. Dąbrowskiego 18, Lubań OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów i Usług Budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE OBIEKT : Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie. ADRES : Skołyszyn 232, 38-242

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Dane ogólne 4. Instalacja centralnego ogrzewania 5. Instalacja klimatyzacji za pomocą urządzeń typu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS TECHNICZNY

Spis treści OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MUZEUM INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W POZNANIU Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA SANITARNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE - PRZEBUDOWA KOTŁOWNI GRZEWCZEJ C.O.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3, GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY CZEŚCIOWEJ - WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA POZIOMIE PODPIWNICZENIA ORAZ PARTERU W ZESPOLE SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3 W JASLE OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ MIEJSKICH NR 3,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1. Opis techniczny 1.1. Cel i zakres opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Opis projektowanych rozwiązań 1.4. Rurociągi i armatura 1.5. Wykonawstwo, odbiory i próby 1.6. Uwagi

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Część opisowa: 1. Cel i podstawa opracowania 2. Instalacja centralnego ogrzewania 3. Zabezpieczenia p.poż. 4. Uwagi końcowe Cześć rysunkowa: Skala rys.: ZT1 Zagospodarowanie terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. W BUDYNKU DOM PIELGRZYMA W GIETRZWAŁDZIE 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem, Audyt energetyczny budynku, Projekt arch.-budowlany termomodernizacji Domu Zakonnego, Projekt techniczny istniejącej instalacji c.o., Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie

Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Remontu boiska sportowego z budową zaplecza socjalno-technicznego ul. Kawęczyńska 44 w Warszawie Projektant: inż. Michał Jasiński upr. 2051/58 Sprawdzający: inż. Danuta Arczewska

Bardziej szczegółowo

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

-1- CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1 CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Stan istniejący Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej 44 zasilany jest z sieci cieplnej niskoparametrowej OPECu przyłącze D50 w węźle cieplnym kolektorowym na

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50

SPIS ZAWARTOŚCI. Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50. Rys. IS-2 Przekrój A-A, Szczegół podłączenia grzejników Skala 1:50 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚĆ OPISOWA Informacje ogólne... 2 CZĘŚĆ A INSTALACJA C.O.... 3 1.0 Instalacja centralnego ogrzewania... 3 CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. IS-1 Instalacja c.o. Rzut II piętra Skala 1:50 Rys. IS-2

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1.0 DANE OGÓLNE 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Podstawa opracowania 2.0 OPIS TECHNICZNY 2.1 Bilans cieplny 2.2 Przyłącza grzewcze 2.2.1 Czynnik grzewczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O.

PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LOKUM s.c. ul. Jana Kurczaba 25, 30-868 Kraków tel. 12 651 20 15, 12 651 20 16 e-mail: biuro@lokumsc.pl tel./fax. 12 659 19 08 http:// www.lokumsc.pl PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.33.11.00-7 (wymiana części instalacji centralnego ogrzewania) Zadanie: Wymiana części instalacji c.o. z rur stalowych

Bardziej szczegółowo

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy

I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i. Projekt Wykonawczy I N S B U D - B I S K r z ys z t o f B ys t r z yc k i T E C H N I K A S A N I T A R N A I O C H R O N A ŚRODOW I S K A Projekt Wykonawczy Tytuł opracowania: Projekt instalacji centralnego ogrzewania w

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA DLA WENTYLACJI AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: BUDYNEK AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do

Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A. 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A 1. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - projektant 2. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJE SANITARNE TOM VII INSTALACJE SANITARNE CENTRALNE OGRZEWANIE oraz CIEPŁO TECHNOLOGICZNE 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania

A. CZĘŚĆ OPISOWA. I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania A. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dane ogólne 1. Podstawa opracowania 2. Materiały do projektowania 3. Przedmiot i zakres opracowania II. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania 1. Rodzaj ogrzewania 2. Rurociągi

Bardziej szczegółowo

SANTECH BIURO PROJEKTOWE

SANTECH BIURO PROJEKTOWE SANTECH BIURO PROJEKTOWE PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES OBIEKTU NOWA SÓL 67-100, UL. KOSSAKA 1 ZAKRES OPRACOWANIA MODERNIZACJA SYSTEMU GRZEWCZEGO W RAMACH TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST

SZCZEGÓŁOWA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU REMONTU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST.02.06.0 OBIEKT : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4, BUDYNEK A (ZAKŁAD OŚWIATY) ul. TYSIĄCLECIA 19, 78-600

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74

OBIEKT: budynek biurowy. LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 74 OBIEKT: budynek biurowy LOKALIZACJA: Gdańsk, ul. Partyzantów 7 INWESTOR: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład BudŜetowy ul. Partyzantów 7 80-2 Gdańsk TEMAT: przebudowa i remont pomieszczeń biurowych.

Bardziej szczegółowo

Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel , PROJEKT WYKONAWCZY. Zespół Szkół w Sędziszowie

Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel , PROJEKT WYKONAWCZY. Zespół Szkół w Sędziszowie Biiuro Projektów PROINSBUD 28-230 Połaniec, ul. Kosynierów 1/7, tel. 502 511 244, proinsbud@btw.pl PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Obiekt: Zespół Szkół w Sędziszowie Adres: Inwestor: 28-340 Sędziszów;

Bardziej szczegółowo

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ.

Inwestor : POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM OD- DZIAŁ TERENOWY W KONINIE. Adres budowy : SOKÓŁKI GM. KAZIMIERZ BISKUPI DZ. Stadium dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania inwestycyjnego : ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Obiekt budowlany ROZBUDOWA ZAKŁADU AKTYWNO- ŚCI ZAWODOWEJ Branża Sanitarna Egzemplarz 1

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja. Centralnego Ogrzewania. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej ul. Wrocławska 33 w m.

Inwentaryzacja. Centralnego Ogrzewania. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej ul. Wrocławska 33 w m. Inwentaryzacja Centralnego Ogrzewania w budynku Internatu i Łącznika Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej ul. Wrocławska 33 w m. Nowa Sól Inwentaryzacja Centralnego Ogrzewania Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WALISZEWSKIEGO 5,7,9,11, W GLIWICACH

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WALISZEWSKIEGO 5,7,9,11, W GLIWICACH PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. WALISZEWSKIEGO 5,7,9,11, W GLIWICACH ADRES INWESTYCJI: 44-100 GLIWICE, ul. Waliszewskiego 5,7,9,11

Bardziej szczegółowo