PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA"

Transkrypt

1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Dobudowa holu wejściowego wraz z szatnia i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń parteru. 1. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Podstawa opracowania 2. Inwestor. 3. Przedmiot i zakres opracowania. 4. Opis projektowanej dobudowy. 5. Potrzeby cieplne części dobudowanej. 6. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania Rurociągi 6.2. Elementy grzejne Armatura Izolacja Odpowietrzanie instalacji Demontaże 7. Wykonanie robót i próba szczelności uwagi końcowe. 8. Obliczenia 9. Zestawienie materiałów 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Rys. nr CO/1 Instalacja centralnego ogrzewania Rzut piwnicy Skala 1:50 Rys. nr CO/2 Instalacja centralnego ogrzewania Rzut parteru Skala 1:50 Rys. nr CO/3 Instalacja centralnego ogrzewania Rozwinięcie instalacji Rys. nr CO/4 Dyspozycja wymiarowa wanny pod grzejniki kanałowe CHRZANÓW 2008r. 1

2 1. Podstawa opracowania. 1. Umowa o prace projektowe nr IIM.I / Wytyczne Zamawiającego. 3. Zatwierdzony program inwestycji. 4. Normy i przepisy obowiązujące w budownictwie. 5. Projekt bud-wykonawczy wewnętrznej instalacji C.O. budynku ZSZ w Mysłowicach Wesołej opracowany przez PUI Polprince Sp z o.o. z 05,1999 r 6. Schemat ideowy SWC opracowany przez PUI Polprince Sp z o.o. z 05,1999 r 2. Inwestor. Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1, Mysłowice. 3. Przedmiot i zakres opracowania. Opracowanie zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania dla części dobudowanej budynku szkoły przy ul. Pocztowej 20 w Mysłowicach. Opracowanie obejmuje: projekt wewnęrznej instalacji c.o. z podłączeniem do istniejących rozdzielaczy. 4. Opis projektowanej dobudowy. Przedmiotem opracowania jest projekt budowy holu wejściowego z szatnią szkolną i portiernią oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku szkoły przy ul. Pocztowej 20 w Mysłowicach. Planowana dobudowa przylega do istniejącego budynku szkoły od strony północnej pomiędzy istniejącymi klatkami schodowymi. Budynek holu wejściowego zaprojektowany został jako obiekt jednokondygnacyjny (parterowy), niepodpiwnicznony, kryty stropodachem z zastosowaniem świetlików dachowych doświetlających wnętrze holu. Wymiary planowanej dobudowy to ok. 9,40 x 11,00 m z charakterystyczną elewacją frontową w kształcie fali (o szer. 11,0m); wysokość dobudowy nie przekroczy 5m. 5. Potrzeby cieplne części dobudowanej. Potrzeby cieplne dobudowanej części budynku określono w oparciu o następujące normy: PN-82/B-2403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. PN-82/B Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obliczenia zapotrzebowania ciepła dla części dobudowanej wykonano w programie HERZ OZC i wynoszą one Qo=9,37kW. 6.Projektowana instalacja centralnego ogrzewania 6.1 Rurociągi. Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur zespolonych fusiotherm Stabi stabilizowanych mechanicznie wkładką aluminiową perforowaną SDR 7.4. PP-R /Al/PP-R PN 20 (Tmax=90 o C, Pmax=0,6Mpa) firmy Aquatherm. CHRZANÓW 2008r. 2

3 Przewody instalacji c.o. należy rozprowadzić zgodnie z projektem. Przewody w części nowo projektowanej prowadzić w posadzce oraz zaizolować cieplnie. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany) należy wykonywać w tulejach ochronnych. Średnica tulei zgodnie z projektem. Średnicę tulei dobrano przy założeniu grubości izolacji 20 mm. Wszystkie typy łączników muszą spełniać wymagania gwarantujące trwałość i szczelność połączeń z rurami. 6.2 Elementy grzejne. Jako elementy grzejne dobrano grzejniki Verano Clasic naścienne z podejściem dolnym i wbudowanym zaworem termostatycznym. Kanałowe Verano Wielkości grzejników pokazano na rzutach i rozwinięciu instalacji. Nastawy zaworów pokazano na rozwinięciu 6.3 Armatura: Grzejniki Verano Clasic mają wbudowane wkładki zaworowe firmy Danfoss. Dla grzejników kanałowych zaprojektowano zawory TS-90-V 7723 HERZ. Średnice i nastawy zaworów w części rysunkowej projektu Dla grzejników kanałowych stosować głowice termostatyczne z czujnikiem zdalnym odmiana UWAGA : Przy grzejnikach kanałowych nie montować zaworów termostatycznych bezpośredniego działania, kapilarę zdalnej głowicy termostatycznej wyprowadzić z wanny w peszlu, czujnik montować w miejscu nie narażonym na promieniownie słoneczne lub wydzielanie dużej ilosci ciepła. Przy rozdzielaczach montować zawory RL-5 zgodnie z częścią rysunkową Zawór STROMAX-M 4117 montować przed włączeniem nowej instalacji do istniejących rozdzielaczy. 6.4 Izolacja. Przewody rozdzielcze izolować otuliną np. Thermaflex, grubość otuliny 20 mm. Do prowadzenia przewodów w warstwach podłogi stosować otulinę pokrytą folią. 6.5 Odpowietrzanie instalacji. Odpowietrzanie instalacji odbywa się za pomocą automatycznych odpowietrzników umieszczonych na pionie za rozdzielaczami i na grzejnikach. 6.6 Demontaże Do demontażu przewidziano 2 grzejniki CC60DKC L=0,92 m i część istniejącego pionu oznaczonego jako P18. Pion należy odtworzyć w miejscu pokazanym na rysunku nr C.O.-1 CHRZANÓW 2008r. 3

4 7.Wykonanie robót próba szczelności uwagi końcowe. Instalacje c.o. należy wykonać zgodnie z: Warunkami Technicznymi Wykonania Robót Budowlano-Montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75 z r poz Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. nr 121 z r poz Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych - Dz.U. nr 13 poz. 93. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. nr z 844. Katalogiem producentów rur i grzejników i armatury Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania wszystkie zawory grzejnikowe nastawić na maksymalne otwarcie i instalacje trzykrotnie przepłukać wodą. Po wypłukaniu należy wykonać próbę szczelnościi na ciśnienie 0,6 Mpa wodą zimną. Następnie wyregulować instalację poprzez ustawienie nastaw i wykonać próbę na gorąco. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić protokół. UWAGI!!! Zastosowane urządzenia i materiały winny posiadać certyfikat zgodności z PN lub zgodność z aprobatą techniczną wraz z oceną higieniczno-sanitarną na stosowanie w budownictwie. 8. Obliczenia. OBLICZENIA WYMIENNIKOWNIA SZKOŁA MYSŁOWICE I. Istniejąca instalacja C.O. 1./ Instalacja C.O. stan dotychczasowy Q=166 kw Straty cisnienia na wymienniku ciepła JAD 6/50 dp=2,37 kpa (obliczenia w programie Secespol) Straty ciśnienia na drodze wymiennik rozdzielacze dp=19970 Pa = 2,08 m G=5,82 m3/h (obliczenia w programie HERZ 3,5 plik szkmysł166kw) Do obliczeń w pkt b przyjęto wymagane ciśnienie czynne na istniejącą instalację C.O. 14,74 Pa Zamontowana pompa wytwarzająca ciśnienie na instalację C.O. UPS 50/60/2F (nastawa wydana na schemacie ideowym SWC N=3) G=11,1m3/h dp=4 m UWAGA : Zamontowana pompa ma znacznie większą wydajność niż podana w Projekt bud-wykonawczy wewnętrznej instalacji C.O. budynku ZSZ w Mysłowicach Wesołej opracowanej przez PUI Polprince Sp z o.o. z 05,1999 r. Projektu wymiennikowni Szkoła nie posiada. Obliczenia wykonano na podstawie schematu ideowego SWC opracowanego przez PUI Polprince Sp z o.o. Przy modernizacji SWC zaleca się sprawdzenie działania wewnętrznej instalacji C.O. (wykonać w CHRZANÓW 2008r. 4

5 trakcie sezonu grzewczego) I ewentualnie zminę pompy na elektronicznie regulowaną o wysokości podnoszenia około 2,30 m. II. Instalacja C.O. stan po zmianach Q= kw Straty ciśnienia na wymienniku ciepla JAD 6/50 dp = 2,76 kpa (obliczenia w programie Secespol) Straty ciśnienia na drodze wymiennik rozdzielacze dp = Pa 2,15 m G=6,17 m3/h (obliczenia w programie HERZ 3,5 plik szkmysł180kw) Zamontowana pompa wytwarzająca ciśnienie na instalację C.O. UPS 50/60/2F (nastawa wydana na schemacie ideowym SWC N=3) G=11,1m3/h dp=4 m Na podstawie obliczeń nowej projektowanej części instalacji C.O. i parametrów istniejącej pompy przyjęto włączenie projektowanej instalacji C.O. do istniejących rozdzielaczy. III. Sieć wp 130/70 1./ Stan dotychczasowy Q=166 kw + Q=27 kw C.W.U. Straty ciśnienia na wymienniku JAD 6/50 DLA Q= 166 kw dp=1,71 kpa=0,18 m straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym VF 2 Danfoss Kvs=6,3 m3/h dp=1,426 m straty ciśnienia na Wymienniku JAD 3-18 wymiennik ciepłej wody II stopnia (przyjęto przepływ po stronie gorącej wody G=166x0,86/60=2,34 m3/h przyjęto Tz=70ºC Tp=59ºC i moc wymiennika Qcwu=27 kw) dp=13,0 Pa =1,365 m straty na liczniku ciepła przy Q= kw dp=1,19 m straty na 2 filtrach DN 50 (Kv=40m3/h G=(166+27)x0,86/60=2,76 m3/h dp=0,10 m straty na 4 zaworach kulowych DN 50 (Kv=290m3/h) dp=0,01 m straty łącznie dla Q=166 kw + 27 kw C.W.U. dp=4,27 m 2./ Stan projektowany Q=180 kw + Q=27 kw C.W.U. Straty ciśnienia na wymienniku JAD 6/50 DLA Q= 180 kw dp=1,99 kpa=0,2 m straty ciśnienia na zaworze regulacyjnym VF 2 Danfoss Kvs=6,3 m3/h dp=1,68 m straty ciśnienia na Wymienniku JAD 3-18 wymiennik ciepłej wody II stopnia (przyjęto przepływ po stronie gorącej wody G=180x0,86/60=2,58 m3/h przyjęto Tz=70ºC Tp=59ºC i moc wymiennika Qcwu=27 kw) dp=15,58 Pa =1,64 m straty na liczniku ciepła przy Q= kw dp=1,37 m straty na 2 filtrach DN 50 (Kv=40m3/h G=(180+27)x0,86/60=2,97 m3/h dp=0,11 m straty na 4 zaworach kulowych DN 50 (Kv=290m3/h) dp=0,01 m straty łącznie dla Q=180 kw + 27 kw C.W.U. dp=5,01 m CHRZANÓW 2008r. 5

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y JEDNOSTKA AUTORSKA: MIEJSCE I DATA OPRACOWANIA: STADIUM OPRACOWANIA: Pracownia Projektowa inż. Jadwiga Łuczak 75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3 Koszalin maj 2010 r. P R O J E K T B U D O W L A N Y OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową

ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Będzinie wraz z rozbudową TOM III PRO-POMIAR s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa NIP 949-17-67-996 IDS 151838275 ul. Legionów 59 42-200 Częstochowa 34 361 61 35 fax 34 361 61 35propomiar@interia.pl ZMIANA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE. DOŚ/IS/0642/01 nr upr.: 242/99/DUW bez ograniczeń. DOŚ/IS/1345/01 nr upr.: 244/99/DUW bez ograniczeń PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE SANITARNE Nazwa inwestycji PRZEBUDOWA BUDYNKU SĄDU W ZGORZELCU Adres inwestycji 59-900 Zgorzelec, ul.armii Krajowej 104 Inwestor instalacje sanitarne Projektant Sprawdzający

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny:

OPRACOWANIE ZAWIERA. I. Opis techniczny: OPRACOWANIE ZAWIERA I. Opis techniczny: Część A - Podstawa opracowania Część B - Instalacja wewnętrzna wod-kan Część C - Zasilanie w wodę i odprowadzenie ścieków Część D - Instalacja c.o. Część E Technologia

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju

Budowa instalacji ogrzewczej i gazowej z zabudową kotła o mocy 45 kw w budynku sali gimnastycznej przy ul. Sienkiewicza 28 w Szczawnie Zdroju SPIS TREŚCI SPIS ZAŁĄCZNIKÓW...1 SPIS RYSUNKÓW...2 OŚWIADCZENIE...3 OPIS TECHNICZNY...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Instalacja ogrzewcza...4 4. Instalacja gazowa...5 5. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50

IS-01 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1:500 IS-02 INSTALACJA WEWNĘTRZNA GAZU - RZUT PARTERU 1:50 OPIS TECHNICZNY... 2 1. DANE WYJŚCIOWE... 2 2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ... 3 3.1 Źródło ciepła... 3 3.2 Rozwiązania techniczne... 3 3.3 Izolacja przewodów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA egz. Nr 1 mgr inż. Zbigniew Świerzy 33-300 Nowy Sącz ul. Konstanty 15 tel./fax 0-18 442-67-62, NIP 734-149-53-48 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Obiekt: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

tel./fax (048)3601445 26-600 RADOM, ul.przechodnia 7/1 e-mail: iwona.augustyniak@gmail.com BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ OBIEKT: LOKALIZACJA: BUDYNEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ŁĄCZANY gmina Wierzbica, dz. nr 708 i 709 TEMAT: INWESTOR: ADAPTACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ PROJEKT INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła

1. Wyniki doboru grzejników 2. Informacje techniczne dotyczące kotła ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis proponowanych rozwiązań 3.1. Instalacja centralnego ogrzewania oraz kotłownia 3.2. Instalacja wodociągowa 3.3. Instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY

ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ZAKŁAD OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ Sp. z o.o. w RZESZOWIE ODDZIAŁ ROPCZYCE ul. Kazimierza Wielkiego 5 Tel. 017-22-18-504 PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY DACHU BUDYNKU DOMU KULTURY W NIEDŹWIADZIE

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI KOTŁOWNI WRAZ Z INSTALACJĄ C.O. I INSTALACJĄ GAZOWĄ GIMNAZJUM NR 1 W STRZELINIE EUR NORM Zakład Instalacyjny Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa EURONORM 53-519 Wrocław ul. Zaporoska 39/1 tel. 071/785-59-20, 0601-75-20-91 tel./fax 071/785-59-21 NIP 894-190-24-95 TEMAT: OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA PROJEKT WYKONAWCZY Dostosowania budynku Domu Dziecka Nr 16 przy ul. Międzyparkowej 5 w Warszawie do wymogów p. poŝ. wraz z adaptacją poddasza na pomieszczenia uŝytkowe INSTALACJE SANITARNE i WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń.

Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Strzeleckim Gaju, 64-840 Budzyń. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO INWESTYCYJNE ul. Ogrodowa 3 64-800 Chodzież tel. 602 82 82 81 Projekt budowlany instalacji sanitarnych i drenażu opaskowego dla remontu budynku leśniczówki w Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA C.O., C.W.U., INSTALACJI AGZU ORAZ TECHNOLOGII KOTŁOWNI W BUDYNKU GSPODARCZYM w m. SZCZYTNO NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek gospodarczy w m. Szczytno

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O.

PROJEKT BUDOWLANY BRANśA C.O. ul. Kawęczyńska 142a 39-200 Dębica tel/fax. 0-14 / 681 63 50 NIP 872-138-36-33 REGON 690716818 Biuro: ul. Gawrysia 2 PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, ul. Osowska 27 m 5, 04-302 Warszawa tel. 0-22 /

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ W BUDYNKU SZKOŁY INSTALACJE SANITARNE inż. Marcin J A R O C H O W S K I 39-300 Mielec Al. Ducha Św. 25/26 tel/fax 0-17-585-2183 Regon : 180291710 ; NIP : 817-165-99-68 Nr konta : mbank 64 1140 2004 0000 3902 5038 9720 INWESTOR : GMINA WADOWICE

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna

- 1 - SPIS TREŚCI. I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna - 1 - SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA instalacja grzewczo wentylacyjna II. CZĘŚĆ GRAFICZNA - rzut piwnic instalacje grzewcze rys. 1 - rzut parteru instalacje grzewcze rys. 2 - rzut piętra instalacje grzewcze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU BIUROWEGO NA POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ RZESZÓW BRANŻA SANITARNA ADRES INWESTORA: INSTYTUT PAMIĘCI

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45000000-0 ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ DZ. NR 213/5 W JESZKOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ, GMINA CZERNICA. INWESTOR: Urząd Gminy Czernica ul. Kolejowa nr 2;

Bardziej szczegółowo

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2

2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 2 PROJEKT BUDOWLANY ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z WYDZIELENIEM LOKALI SOCJALNYCH Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZAMI OBIEKT: INWESTOR: ADRES BUDOWY: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych PROJEKT ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ 111 i 112 W SPKSO W WARSZAWIE INSTALACJA WOD-KAN I CENTRALNEGO OGRZEWANIA BRANŻA :INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA

ZARZĄ POWIATU MŁAWSKIEGO UL. REYMONTA 6 06 500 MŁAWA PROJEKTOWANIIE IINSTALAJII SANIITARNYH inż. i.roman Prrzyttuł ła Ull.. E.. Pllatterr 7//14 10--562 Ollszttyn tt tee ll l// / ff faa xx (( ( 00 -- -88 99 )) ) 55 22 -- -55 88 -- -44 77 TT EE LL... KK OO

Bardziej szczegółowo

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA

STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA REJESTR: 15/2012 ZADANIE: 55136 STADIUM PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA KOTŁOWNIA GAZOWA ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA MYJNI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH ORAZ KOŁOWYCH W OBIEKCIE NR 3 CWSLąd

Bardziej szczegółowo