Pytania od dyrektorów wraz z odpowiedziami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania od dyrektorów wraz z odpowiedziami"

Transkrypt

1 Pytania od dyrektorów wraz z odpowiedziami Ewaluacja wewnętrzna Czy ewaluacja wewnętrzna ma być prowadzona w bieŝącym roku szkolnym? Ewaluacja wewnętrzna powinna być prowadzona juŝ w roku szkolnym 2009/2010. W planie nadzoru pedagogicznego na bieŝący rok szkolny dyrektor szkoły/placówki powinien uwzględnić cel, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram ( 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Z planem tym naleŝało zapoznać radę pedagogiczną w terminie 14 dni od wejścia w Ŝycie rozporządzenia. Jaka jest Państwa opinia na temat ewentualnego członkowstwa dyrektora szkoły w zespole prowadzącym ewaluację wewnętrzną? Czy dyrektor szkoły musi być członkiem zespołu ewaluacyjnego? Ewaluacja wewnętrzna jest jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Zgodnie z 20 ust.1. w/w rozporządzenia ewaluację wewnętrzną przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze oraz wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Rozporządzenie nie zabrania powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, daje szkole/placówce ogromną autonomię w prowadzeniu ewaluacji. Szkoła/placówka sama ustala przedmiot ewaluacji, którego wybór powinien wynikać z dyskusji rady pedagogicznej nt. potrzeb szkoły a takŝe z wniosków ze sprawowanego w poprzednim roku szkolnym nadzoru pedagogicznego. Sama teŝ planuje przebieg procesu ewaluacji. Inicjatorem i organizatorem tych działań jest dyrektor szkoły/placówki. Czy przedstawiciel rodziców moŝe wejść w skład szkolnego zespołu do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej? Przedstawiciel rodziców moŝe uczestniczyć w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej, jeśli wynika to z potrzeb szkoły/placówki. Jednak naleŝy pamiętać o tym, Ŝe ewaluacja jest formą nadzoru pedagogicznego. Czy Rada Rodziców moŝe z jakiegoś szczególnego powodu inicjować ewaluację wewnętrzną (lub zewnętrzną)? Zgodnie z zapisem w art. 54 ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców moŝe występować do dyrektora szkoły/placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły lub placówki. Jak udokumentować ewaluację? Co z raportem? Jaka ma być forma raportu? Komu go przekazać? Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób dokumentować ewaluację wewnętrzną. Mówi jedynie o dokumentowaniu przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej poprzez sporządzanie raportu. Pozostawia więc dyrektorowi szkoły duŝą autonomię w tym zakresie. Dyrektor moŝe opracować wyniki ewaluacji (raport) w dowolnej formie. Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej do dnia 31 sierpnia kaŝdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego. 1

2 Jaka część rady pedagogicznej powinna być zaangaŝowana w działania ewaluacyjne? Zgodnie z intencją rozporządzenia, ewaluacja to działanie zespołowe, umoŝliwiające dialog pomiędzy wszystkimi podmiotami, zainteresowanymi jakością pracy szkoły/placówki. Inicjatorem i organizatorem działań ewaluacyjnych w placówce oświatowej jest jej dyrektor. To on decyduje jaką cześć rady pedagogicznej zaangaŝować w dyskusję nt. wyboru przedmiotu ewaluacji, czy inne działania określone w harmonogramie ewaluacji. Co z wartością dodaną? Informacje o wynikach egzaminów zewnętrznych są wykorzystywane w szkołach do oceny efektywności nauczania. Jednak traktowanie średniego wyniku egzaminu jako miary efektowności nauczania jest błędem, poniewaŝ zaleŝy on takŝe od wielu innych czynników, na które szkoła nie ma wpływu np. zasoby indywidualne uczniów (zdolności), kapitał kulturowy i społeczny rodziny ucznia, wpływ grupy rówieśniczej, nakłady finansowe, warunki nauczania. Przy ocenie jakości nauczania naleŝy więc uwzględniać czynniki kontekstowe. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana (EWD). Stąd teŝ stosowanie przez szkoły metody EWD do oceny efektywności kształcenia uwzględnia się w ewaluacji zewnętrznej przy określaniu stopnia spełniania wymagania: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kto wyznacza obszary badawcze i ich ilość w szkole do ewaluacji wewnętrznej na dany rok szkolny? Jaki jest zalecany termin ewaluacji wewnętrznej? Nie ma określonej obowiązkowej liczby zagadnień poddawanych ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce w danym roku szkolnym. MoŜe być ona prowadzona w odniesieniu do wybranych z rozporządzenia wymagań lub innych zagadnień uznanych w szkole/placówce za istotne. MoŜe obejmować jedno wymaganie, kilka lub cały obszar. Ewaluacja wewnętrzna powinna być skoncentrowana na bieŝących potrzebach placówki oświatowej. Wyboru obszarów badawczych moŝe dokonać dyrektor, rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli na podstawie dyskusji nt. potrzeb szkoły/placówki i wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego. Ewaluację wewnętrzną moŝna prowadzić w dowolnym momencie (musi jednak być zaplanowana w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki). Czy 1 obszar moŝna ewaluować przez kolejne lata? Ma to sens jeśli szkoła po przeprowadzeniu ewaluacji obszaru w pierwszym roku szkolnym uzyskała niezadowalające ją wyniki i wdroŝyła plan działań zmierzających do poprawy. Ma to równieŝ sens, gdy na bieŝąco chcemy widzieć dynamikę procesów dydaktycznych. 2

3 Narzędzia Czy będą dostępne narzędzia badawcze ewaluacji zewnętrznej do wykorzystania podczas przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej? JeŜeli tak, to czy juŝ w tym roku? Cała aparatura narzędziowa będzie do dyspozycji dyrektorów od 1 września W chwili obecnej dokonywane są na bieŝąco zmiany wynikające z uwag wizytatorów i dyrektorów uczestniczących w ewaluacjach pilotaŝowych. Czy warto opracowywać własne narzędzia do ewaluacji wewnętrznej, jeŝeli od 1 września będą dostępne te z ewaluacji zewnętrznej? W ewaluacji wewnętrznej dyrektor ma moŝliwość wykorzystania w/w narzędzi, moŝe jednak przeprowadzać ewaluację w oparciu o narzędzia własne. Jest to autonomiczna decyzja szkoły. Ponadto narzędzia opracowane do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej dotyczą wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia. Wymagania te nie obejmują wszystkich obszarów działalności szkoły. Tak więc w przypadku wyboru przez szkołę do ewaluacji wewnętrznej obszarów niezawartych w rozporządzeniu, narzędzia te nie są do nich dostosowane. Czy planowane jest uruchomienie Asystenta ewaluacji wewnętrznej przeznaczonego dla dyrektorów do uŝytku wewnętrznego w szkole? Nie, ale nic jednak nie stoi na przeszkodzie jeŝeli szkoła zatrudnia zdolnego informatyka, aby podobnego Asystenta na potrzeby szkoły uruchomić. Nie jest to niemoŝliwe. Kiedy dyrektor szkoły, w której planowana jest ewaluacja zewnętrzna, moŝe zalogować się do SEO? W chwili załoŝenia i opublikowania ewaluacji na platformie SEO, dyrektor otrzymuje pocztą elektroniczną zaproszenie do ewaluacji wraz z hasłem dostępu do platformy. Czy w SEO będziemy mieli dostęp tylko do swojej placówki, czy teŝ do wszystkich materiałów? Czy dostęp do danych z ewaluacji zewnętrznej będą mieli rodzice? W SEO dyrektor ma moŝliwość podglądu przebiegu procesu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w jego szkole. Wszyscy zainteresowani natomiast mają dostęp do raportów z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych dotychczas w całym kraju (www.npseo.pl). Ewaluacja zewnętrzna Jakie są kryteria doboru do grup fokusowych rodziców, nauczycieli, pracowników, uczniów? Jak liczne są to grupy? Grupa fokusowa moŝe liczyć około 10 osób. Dobór osób do wywiadu jest losowy z uwzględnieniem reprezentatywności wszystkich środowisk. Ankietowani są rodzice uczniów, którzy uczestniczyli w badaniu. 3

4 Ile obserwacji lekcji jest planowanych? Jaki jest dobór nauczycieli prowadzących lekcje? W trakcie ewaluacji w szkole obserwowane będą lekcje w klasach trzecich i czwartych w szkołach podstawowych oraz pierwszych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Dobór nauczycieli jest losowy. Jak KO będzie motywować dyrektorów do osiągania poziomów C, B i A i jak nagradzać? To nie jest zadanie KO. Dyrektorowi i nauczycielom powinno zaleŝeć na osiągnięciu jak najwyŝszego poziomu mając na uwadze przede wszystkim rozwój ucznia. Na czym będzie polegać dyskusja z Radą Pedagogiczną na temat wyników ewaluacji zewnętrznej? W trakcie spotkania z radą pedagogiczną wizytatorzy ds. ewaluacji przedstawiają wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania. Następuje wymiana poglądów osób zainteresowanych poparta argumentami. W jej wyniku moŝe dojść do ścierania się róŝnych poglądów, czasami wypracowania kompromisu i określenia wspólnego stanowiska. W jaki sposób uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej w ewaluacji zewnętrznej? Wyniki ewaluacji wewnętrznej to jedno ze źródeł informacji o szkole/placówce jakie uwzględniają wizytatorzy ds. ewaluacji w wynikach ewaluacji zewnętrznej. Po co robić w danym obszarze ewaluację wewnętrzną, jeśli w tym samym obszarze i tak będzie prowadzona ewaluacja zewnętrzna? Decyzję, jaki obszar, zagadnienie, wymaganie, problem będzie ewaluowany w szkole, podejmuje dyrektor wraz z nauczycielami uwzględniając potrzeby szkoły/placówki.. Czym się róŝni ewaluacja od wcześniejszego mierzenia, jeśli głównym źródłem informacji są ankiety do wszystkich? Nie jest prawdą, Ŝe ankiety są głównym źródłem informacji. Pozyskujemy informacje z róŝnych źródeł i róŝnymi metodami. Przeprowadzamy, oprócz ankiet, wywiady z przedstawicielami róŝnych środowisk (nauczyciele, rodzice, uczniowie, partnerzy, pracownicy niepedagogiczni, dyrektor), obserwujemy zajęcia, placówkę, analizujemy dokumentację. Ponadto ewaluację przeprowadza zespół wizytatorów. Są to zasadnicze róŝnice między ewaluacją a mierzeniem. Czym się róŝni ewaluacja zewnętrzna całościowa od kompleksowej wizytacji, która obowiązywała dotychczas? Wizytacja nie badała jakości pracy szkoły/placówki, w jej trakcie najistotniejsza była kontrola przestrzegania prawa. Analizowaliśmy przede wszystkim dokumenty. W jaki sposób uczniowie i nauczyciele będą wypełniać ankiety, jeŝeli w szkole nie ma Internetu? W przypadku, gdy w szkole nie ma dostępu do Internetu, wszystkie ankiety będą wypełniane w wersji papierowej. Wyniki tych ankiet będą wprowadzane na platformę przez wizytatorów. 4

5 Czy z zespołem ewaluatorów dialog moŝe prowadzić zespół dyrektorów danej placówki lub zespół ewaluatorów wewnętrznych? Wychodząc z załoŝenia, Ŝe ewaluacja zakłada współpracę między wizytatorem a placówką w przeprowadzaniu czynności badawczych, a takŝe sprawny przekaz informacji, wykorzystanie potencjału placówki i partnerstwo wszystkich zaangaŝowanych stron, uczestnictwo w dialogu dyrektora lub zespołu ewaluatorów wewnętrznych jest jak najbardziej zasadne. Co ile lat w szkole będzie przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna? Planuje się przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej w szkole/placówce raz na 5 lat. Czy narzędzia do ewaluacji będą uwzględniały specyfikę placówki (np. szkoła dla niedostosowanych społecznie, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym)? Zgodnie z 7 ust. 5 rozporządzenia - wymagania określone w rozporządzeniu stosuje się, uwzględniając typ i rodzaj szkoły lub placówki, a takŝe zadania wynikające ze statutu szkoły lub placówki. Ponadto wymagania określone w załączniku są odrębne dla placówek typu MOW, MOS, SOSW, ORW. Kiedy moŝna się spodziewać ewaluatorów w szkole? Czy jeszcze w tym roku? Rok szkolny 2009/2010 to okres przejściowy, w którym spokojnie wdraŝamy zmianę, ewaluacja zewnętrzna będzie prowadzona tylko w tych szkołach, w których dyrektorzy sami się zgłosili i którzy zostaną do tego przygotowani podczas szkolenia. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor szkoły/placówki zostanie powiadomiony o rozpoczęciu procesu ewaluacji na 30 dni przed badaniem. Jaką dokumentację naleŝy zgromadzić do ewaluacji zewnętrznej? Podczas ewaluacji zewnętrznej na etapie przygotowawczym dyrektor przedstawia zespołowi ewaluatorów dokumentację, czyli materiały niezbędne do poznania koncepcji pracy szkoły oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor szkoły, znając obowiązujące wymagania, decyduje jakiego rodzaju dokumentacja najlepiej pokaŝe charakter szkoły i jakość pracy. NaleŜy pamiętać, Ŝe szkoła przedstawia dokumenty posiadane, a nie tworzy ich na potrzeby badania. Czy ewaluacja zewnętrzna nie stworzy rankingu szkół? Przede wszystkim naleŝy pamiętać, Ŝe ewaluacji całościowej szkoła otrzymuje 17 informacji o stopniu spełniania wymagań. Nie jest więc moŝliwe stworzenie jakiegokolwiek rankingu, nie da się wyciągnąć np. średniej z pięciu A, czterech B, trzech C i pięciu D. Czy w szkole, w której będzie prowadzona ewaluacja zewnętrzna moŝe być teŝ w tym samym roku szkolnym prowadzona kontrola? Tak. Formy nadzoru pedagogicznego określone w rozporządzeniu są rozłączne. Prowadzenie w danym roku szkolnym ewaluacji zewnętrznej nie wyklucza prowadzenia w danej szkole kontroli. KaŜdą formę prowadzi się oddzielnie. 5

6 Szkoła, która nie spełnia wymagań oczekuje pomocy, jaki kierunek działań obrać. Wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej zawarte w raporcie stworzą swoistą mapę szkoły, wskazującą na obszary jej sukcesu i moŝliwości rozwoju. Skoro ewaluacja to nie ocena, to dlaczego w rozporządzeniu jest mowa, Ŝe ewaluacja to praktyczne badanie oceniające? Ewaluacja pozwala na OPISANIE stopnia spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu oraz odniesienie tego, co robi szkoła do oczekiwań państwa wobec niej. Nie moŝemy więc mówić tutaj o ocenie w znaczeniu wartościowania, kwalifikowania, szacowania. NaleŜy jeszcze raz podkreślić, Ŝe najbardziej wartościową częścią procesu badawczego jest opis na nim moŝna budować dalszy rozwój szkoły/placówki. Jak wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane przez sprawujących nadzór pedagogiczny tj. przez dyrektora w stosunku do nauczycieli, kuratora w stosunku do dyrektora? Czy zatem proces ewaluacji słuŝący rozwojowi szkoły nie przerodzi się w instrument kontroli? Ewaluacja nie jest kontrolą ani instrumentem kontroli. Ewaluacja powinna wzbudzić wśród kadry szkoły refleksję: w jakim miejscu jesteśmy, a gdzie chcemy być?. Ewaluacja ma prowadzić do rozwoju placówki, a nie jej ograniczania. Jak wyniki ewaluacji zostaną w szkołach wykorzystane, czy rozpoczną dyskusje o waŝnych problemach szkoły zaleŝy wyłącznie od dyrektorów i nauczycieli. Od czego i kogo zaleŝy, kiedy będzie przeprowadzana ewaluacja zewnętrzna całościowa, a kiedy problemowa? Czy obszary ewaluacji będą zawarte w planie nadzoru KO? Obszary ewaluacji zewnętrznej w danym roku szkolnym będą wskazywane przez MEN. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na kaŝdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który zawiera m.in. zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona ewaluacja, podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący Czy organ prowadzący w ramach polityki oświatowej swoich szkół moŝe inicjować jakąkolwiek ewaluację? Ewaluacja to forma nadzoru pedagogicznego. Nie jest więc to kompetencja organu prowadzącego. Oczywiście moŝe on wskazywać na potrzebę pozyskania informacji w danym obszarze, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrektor. Wyniki ewaluacji zewnętrznej a odmienne zdanie organu prowadzącego, który dokonuje oceny pracy dyrektora Oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty - nadzór pedagogiczny to tylko 6

7 jedno z wielu zadań, jakie wykonuje dyrektor szkoły/placówki. Przy ocenie powinny więc być brane pod uwagę wszystkie aspekty pracy dyrektora określone prawem. Dlaczego tylko uwagi o złym stanie mają znaczenie dla organu prowadzącego? Czy nie powinny być wyeksponowane nareszcie na pierwszym miejscu pozytywy? To pytanie naleŝałoby zadać organowi prowadzącemu w szczerej dyskusji na temat jakości pracy szkoły. W trakcie ewaluacji zewnętrznej nie szukamy haków na szkołę, nie podkreślamy, co robi źle, nie oceniamy. Dostarczamy informacji o poziomie spełniania wymagań określonych przez państwo. Ewaluacja ma słuŝyć rozwojowi szkoły, a nie jej ograniczaniu. Szkolenia Czy będą szkolenia i konferencje na temat nowego nadzoru pedagogicznego oraz jego dokumentowania (plan nadzoru, analiza ankiet, dokumenty ewaluacji, raporty)? MEN w ramach realizacji Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie przeszkoli w bieŝącym roku z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej dyrektorów, którzy zgłosili się na doskonalenie w tym zakresie. Ponadto wszyscy dyrektorzy uczestniczą w konferencjach informacyjnych. Na stronach internetowych (ministerialnych i kuratoryjnych) znajduje się równieŝ bardzo wiele informacji i materiałów pomocniczych dotyczących nowego nadzoru pedagogicznego. Zachęcamy do korzystania z nich. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego 21 ust.1 określa, co powinien zawierać plan nadzoru. Kształt pozostałych dokumentów to autonomia szkoły. NaleŜy jednak pamiętać o tym, Ŝe nie forma jest najwaŝniejsza, a ich celowość oraz przydatność. Kto jest uprawniony do prowadzenia szkoleń dotyczących nowego nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji? Pojawiło się (juŝ od września) wiele firm szkoleniowych realizujących takie zagadnienia w swych ofertach. Projekt realizowany jest przez MEN w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tylko te instytucje są uprawnione do organizowania szkoleń w zakresie nowego nadzoru pedagogicznego. Udział w róŝnych komercyjnych kursach to wybór wyłącznie uczestników. RóŜne Nadzór pedagogiczny podlega ciągłym eksperymentom przy zmianie ekipy rządzącej. Jest obawa, Ŝe znów jego załoŝenia się zmienią. Projekt pod nazwą "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II" realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest wdroŝenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego w polskiej oświacie. 7

8 Zasadą przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich jest obowiązek dotrzymania zaplanowanego czasu jego realizacji. Czas realizacji tego projektu zaplanowany jest na 5 lat. Mając więc na względzie powyŝsze, mamy gwarancję, Ŝe główne załoŝenia nowego nadzoru pedagogicznego nie ulegną zmianie przez najbliŝsze 5 lat. Jesteśmy natomiast przekonani, Ŝe nadzór ten obroni się sam dzięki widocznym jego efektom, w związku z czym nie będzie pomysłów i podstaw na jego zmianę nawet w późniejszym czasie. Kiedy dyrektor i nauczyciele mają czas na te wszystkie działania? Gdzie czas na uczenie i wychowywanie dzieci? Ewaluacja ma na celu dostarczenie informacji na temat wartości działań podejmowanych w szkole, ma słuŝyć lepszemu wychowywaniu i uczeniu dzieci. WaŜne jest więc jakie obszary działalności szkoły zostaną poddane badaniu i w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wyniki. Nie chodzi przecieŝ o pozorowane działania, a o pochylenie się nad szkołą i odpowiedź na pytanie: po co to robimy i co z tego dobrego wyniknie dla szkoły/ucznia?. Ponadto z uwagi na fakt, Ŝe ewaluacja jest formą nadzoru pedagogicznego, głównym wykonawcą rozporządzenia jest dyrektor szkoły, który nie moŝe zrzucać z siebie odpowiedzialności na nauczycieli za wypełnianie jego ustawowych obowiązków. Warto jednak wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie wszak całej społeczności szkolnej powinno zaleŝeć na jakości i rozwoju. 8

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Nadzór pedagogiczny ewaluacja zewnętrzna Jak to zbadad? zarządzanie szkołą lub placówką efekty działalności szkoły lub placówki funkcjonowanie szkoły/ placówki

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty

System Ewaluacji Oświaty System Ewaluacji Oświaty Ewaluacja zewnętrzna Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 07.10. 2009 r. Cel: Ma ona na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH.

WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH. WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH. Jeżeli dane nie są przeobrażane w informacje, które staną się

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA Warszawa; 2012 1 Nowe regulacje prawne Nowe regulacje prawne zawarte zostały w pakiecie rozporządzeń Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Narada dla przedstawicieli jst 9 marca 2010 r.

Narada dla przedstawicieli jst 9 marca 2010 r. Narada dla przedstawicieli jst 9 marca 2010 r. Godzina Temat Prowadzący 10.00 10.35 Rozpoczęcie konferencji Nowa organizacja pracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 10.35-10.45 Plan nadzoru Kujawsko- Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Kielce, dnia sierpnia 2008 r. P/08/077 LKI-41010-1-08 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekty powiatowe: Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Standard Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej w placówkach opisanych w III części załącznika do Rozporządzenia

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej w placówkach opisanych w III części załącznika do Rozporządzenia System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej w placówkach opisanych w III części załącznika do Rozporządzenia Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły podsumowanie, planowanie, nowości.

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły podsumowanie, planowanie, nowości. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno Programowego w Środzie Śląskiej Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły podsumowanie, planowanie, nowości. Przygotowała: Maria Węglowska - Wojt Należy ją rozumied jako

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły

KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły KONFERENCJA: Wykorzystanie Edukacyjnej Wartości Dodanej w ewaluacji pracy szkoły TEMAT: Czynniki warunkujące osiągnięcia szkolne uczniów Opracowanie: Lidia Kłoczko, nauczyciel konsultant Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły

Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły Czy szkoły się uczą? Wyniki badań dotyczących wykorzystania metody EWD przez szkoły Ewa Kędracka, Anna Rappe, Ewa Stożek Zakopane, 13.04.2014 Historia rozwoju metody edukacyjnej wartości dodanej (EWD)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Warszawa, dnia 15 września 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej im. Ks. Tadeusza Adama Leszczyńskiego w Aleksandrowie Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku

Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku Działania poradni psychologiczno-pedagogicznych związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku szkolnego. 1 września 2014 r do szkoły podstawowej przyjdzie sześciolatek Wyzwanie to wymaga od systemu

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014

Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan Nadzoru Pedagogicznego Tęczowego Przedszkola w Dzierzgoniu na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2013-2014.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie. 1 z 16 2014-08-05 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl Ryki: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin

Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej Spotkanie liderów WDN 30.09.2013r. Szczecin Priorytety Ministra Edukacji Narodowej do pracy na rok szkolny 2013/2014 2 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin. Miedzeszyn październik 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE I DORADZTWO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE I DORADZTWO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Załącznik Nr 7 do Statutu ZST w Mielcu WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE I DORADZTWO NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W MIELCU Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli to celowy, wspólny proces uczenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej przedszkola Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu I. Podstawa prawna 1 Rada Rodziców przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w śaganiu działa na podstawie niŝej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst ujednolicony Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku

Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych. Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Rada szkoleniowa w ramach WDN zorganizowana w Zespole Szkół Specjalnych Referat przygotowała i przedstawiła: Anna Licznar nauczyciel ZSS w Prudniku Jak wprowadzać w szkole innowację i eksperyment pedagogiczny.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach

Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Procedury organizowania nauczania indywidualnego w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa w Skierniewicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy zespo³u ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Organizacja pracy zespo³u ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Organizacja pracy zespo³u ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole Danuta Czarnecka pedagog specjalny, wieloletni dyrektor ogólnodostępnej szkoły podstawowej. Współautorka i realizatorka wielu

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej przy Zespole Szkół w Kamienicy Polskiej ul. A. Ferensa 12A 42-260 Kamienica Polska EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy zachodzące w szkole 4.ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANIE PRACY BURSY W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PAŃSTWA WOBEC PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA WYNIKAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy

Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła. Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Maciej M Sysło syslo@ii.uni.wroc.pl Wrocław, 01.06.2007. Program e-szkoła Ewolucja szkoły na drodze do społecze stwa bazuj cego na wiedzy Pilota owy program wdro enia technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

3. Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych: Opis innowacji Zostać przedsiębiorczym program z program edukacyjny z multimedialnym pakietem dydaktycznym 1. Tytuł innowacji: Projekt Zostać przedsiębiorczym program edukacyjny z multimedialnym pakietem

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PIERWSZY w województwie świętokrzyskim projekt innowacyjny w edukacji. REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH DZIAŁANIE 9.4

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i procedura zewnętrznej ewaluacji jakości pracy przedszkola

System Ewaluacji Oświaty Model i procedura zewnętrznej ewaluacji jakości pracy przedszkola System Ewaluacji Oświaty Model i procedura zewnętrznej ewaluacji jakości pracy przedszkola Punktem wyjścia koncepcji nowego nadzoru pedagogicznego jest załoŝenie, Ŝe państwo formułuje jasne, ogólnie znane

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

METODA POGŁĘBIONEJ ANALIZY

METODA POGŁĘBIONEJ ANALIZY Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska METODA POGŁĘBIONEJ ANALIZY RAPORTU Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo