Pytania od dyrektorów wraz z odpowiedziami

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania od dyrektorów wraz z odpowiedziami"

Transkrypt

1 Pytania od dyrektorów wraz z odpowiedziami Ewaluacja wewnętrzna Czy ewaluacja wewnętrzna ma być prowadzona w bieŝącym roku szkolnym? Ewaluacja wewnętrzna powinna być prowadzona juŝ w roku szkolnym 2009/2010. W planie nadzoru pedagogicznego na bieŝący rok szkolny dyrektor szkoły/placówki powinien uwzględnić cel, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram ( 21 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego). Z planem tym naleŝało zapoznać radę pedagogiczną w terminie 14 dni od wejścia w Ŝycie rozporządzenia. Jaka jest Państwa opinia na temat ewentualnego członkowstwa dyrektora szkoły w zespole prowadzącym ewaluację wewnętrzną? Czy dyrektor szkoły musi być członkiem zespołu ewaluacyjnego? Ewaluacja wewnętrzna jest jedną z form nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły/placówki. Zgodnie z 20 ust.1. w/w rozporządzenia ewaluację wewnętrzną przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze oraz wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły. Rozporządzenie nie zabrania powołania zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, daje szkole/placówce ogromną autonomię w prowadzeniu ewaluacji. Szkoła/placówka sama ustala przedmiot ewaluacji, którego wybór powinien wynikać z dyskusji rady pedagogicznej nt. potrzeb szkoły a takŝe z wniosków ze sprawowanego w poprzednim roku szkolnym nadzoru pedagogicznego. Sama teŝ planuje przebieg procesu ewaluacji. Inicjatorem i organizatorem tych działań jest dyrektor szkoły/placówki. Czy przedstawiciel rodziców moŝe wejść w skład szkolnego zespołu do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej? Przedstawiciel rodziców moŝe uczestniczyć w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej, jeśli wynika to z potrzeb szkoły/placówki. Jednak naleŝy pamiętać o tym, Ŝe ewaluacja jest formą nadzoru pedagogicznego. Czy Rada Rodziców moŝe z jakiegoś szczególnego powodu inicjować ewaluację wewnętrzną (lub zewnętrzną)? Zgodnie z zapisem w art. 54 ustawy o systemie oświaty Rada Rodziców moŝe występować do dyrektora szkoły/placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących szkoły lub placówki. Jak udokumentować ewaluację? Co z raportem? Jaka ma być forma raportu? Komu go przekazać? Rozporządzenie nie określa, w jaki sposób dokumentować ewaluację wewnętrzną. Mówi jedynie o dokumentowaniu przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej poprzez sporządzanie raportu. Pozostawia więc dyrektorowi szkoły duŝą autonomię w tym zakresie. Dyrektor moŝe opracować wyniki ewaluacji (raport) w dowolnej formie. Zgodnie z zapisami w/w rozporządzenia dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej do dnia 31 sierpnia kaŝdego roku wyniki i wnioski ze sprawowanego przez siebie nadzoru pedagogicznego. 1

2 Jaka część rady pedagogicznej powinna być zaangaŝowana w działania ewaluacyjne? Zgodnie z intencją rozporządzenia, ewaluacja to działanie zespołowe, umoŝliwiające dialog pomiędzy wszystkimi podmiotami, zainteresowanymi jakością pracy szkoły/placówki. Inicjatorem i organizatorem działań ewaluacyjnych w placówce oświatowej jest jej dyrektor. To on decyduje jaką cześć rady pedagogicznej zaangaŝować w dyskusję nt. wyboru przedmiotu ewaluacji, czy inne działania określone w harmonogramie ewaluacji. Co z wartością dodaną? Informacje o wynikach egzaminów zewnętrznych są wykorzystywane w szkołach do oceny efektywności nauczania. Jednak traktowanie średniego wyniku egzaminu jako miary efektowności nauczania jest błędem, poniewaŝ zaleŝy on takŝe od wielu innych czynników, na które szkoła nie ma wpływu np. zasoby indywidualne uczniów (zdolności), kapitał kulturowy i społeczny rodziny ucznia, wpływ grupy rówieśniczej, nakłady finansowe, warunki nauczania. Przy ocenie jakości nauczania naleŝy więc uwzględniać czynniki kontekstowe. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana (EWD). Stąd teŝ stosowanie przez szkoły metody EWD do oceny efektywności kształcenia uwzględnia się w ewaluacji zewnętrznej przy określaniu stopnia spełniania wymagania: Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kto wyznacza obszary badawcze i ich ilość w szkole do ewaluacji wewnętrznej na dany rok szkolny? Jaki jest zalecany termin ewaluacji wewnętrznej? Nie ma określonej obowiązkowej liczby zagadnień poddawanych ewaluacji wewnętrznej w szkole/placówce w danym roku szkolnym. MoŜe być ona prowadzona w odniesieniu do wybranych z rozporządzenia wymagań lub innych zagadnień uznanych w szkole/placówce za istotne. MoŜe obejmować jedno wymaganie, kilka lub cały obszar. Ewaluacja wewnętrzna powinna być skoncentrowana na bieŝących potrzebach placówki oświatowej. Wyboru obszarów badawczych moŝe dokonać dyrektor, rada pedagogiczna lub zespół nauczycieli na podstawie dyskusji nt. potrzeb szkoły/placówki i wniosków z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku szkolnego. Ewaluację wewnętrzną moŝna prowadzić w dowolnym momencie (musi jednak być zaplanowana w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki). Czy 1 obszar moŝna ewaluować przez kolejne lata? Ma to sens jeśli szkoła po przeprowadzeniu ewaluacji obszaru w pierwszym roku szkolnym uzyskała niezadowalające ją wyniki i wdroŝyła plan działań zmierzających do poprawy. Ma to równieŝ sens, gdy na bieŝąco chcemy widzieć dynamikę procesów dydaktycznych. 2

3 Narzędzia Czy będą dostępne narzędzia badawcze ewaluacji zewnętrznej do wykorzystania podczas przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej? JeŜeli tak, to czy juŝ w tym roku? Cała aparatura narzędziowa będzie do dyspozycji dyrektorów od 1 września W chwili obecnej dokonywane są na bieŝąco zmiany wynikające z uwag wizytatorów i dyrektorów uczestniczących w ewaluacjach pilotaŝowych. Czy warto opracowywać własne narzędzia do ewaluacji wewnętrznej, jeŝeli od 1 września będą dostępne te z ewaluacji zewnętrznej? W ewaluacji wewnętrznej dyrektor ma moŝliwość wykorzystania w/w narzędzi, moŝe jednak przeprowadzać ewaluację w oparciu o narzędzia własne. Jest to autonomiczna decyzja szkoły. Ponadto narzędzia opracowane do przeprowadzenia ewaluacji zewnętrznej dotyczą wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia. Wymagania te nie obejmują wszystkich obszarów działalności szkoły. Tak więc w przypadku wyboru przez szkołę do ewaluacji wewnętrznej obszarów niezawartych w rozporządzeniu, narzędzia te nie są do nich dostosowane. Czy planowane jest uruchomienie Asystenta ewaluacji wewnętrznej przeznaczonego dla dyrektorów do uŝytku wewnętrznego w szkole? Nie, ale nic jednak nie stoi na przeszkodzie jeŝeli szkoła zatrudnia zdolnego informatyka, aby podobnego Asystenta na potrzeby szkoły uruchomić. Nie jest to niemoŝliwe. Kiedy dyrektor szkoły, w której planowana jest ewaluacja zewnętrzna, moŝe zalogować się do SEO? W chwili załoŝenia i opublikowania ewaluacji na platformie SEO, dyrektor otrzymuje pocztą elektroniczną zaproszenie do ewaluacji wraz z hasłem dostępu do platformy. Czy w SEO będziemy mieli dostęp tylko do swojej placówki, czy teŝ do wszystkich materiałów? Czy dostęp do danych z ewaluacji zewnętrznej będą mieli rodzice? W SEO dyrektor ma moŝliwość podglądu przebiegu procesu ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w jego szkole. Wszyscy zainteresowani natomiast mają dostęp do raportów z ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych dotychczas w całym kraju ( Ewaluacja zewnętrzna Jakie są kryteria doboru do grup fokusowych rodziców, nauczycieli, pracowników, uczniów? Jak liczne są to grupy? Grupa fokusowa moŝe liczyć około 10 osób. Dobór osób do wywiadu jest losowy z uwzględnieniem reprezentatywności wszystkich środowisk. Ankietowani są rodzice uczniów, którzy uczestniczyli w badaniu. 3

4 Ile obserwacji lekcji jest planowanych? Jaki jest dobór nauczycieli prowadzących lekcje? W trakcie ewaluacji w szkole obserwowane będą lekcje w klasach trzecich i czwartych w szkołach podstawowych oraz pierwszych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Dobór nauczycieli jest losowy. Jak KO będzie motywować dyrektorów do osiągania poziomów C, B i A i jak nagradzać? To nie jest zadanie KO. Dyrektorowi i nauczycielom powinno zaleŝeć na osiągnięciu jak najwyŝszego poziomu mając na uwadze przede wszystkim rozwój ucznia. Na czym będzie polegać dyskusja z Radą Pedagogiczną na temat wyników ewaluacji zewnętrznej? W trakcie spotkania z radą pedagogiczną wizytatorzy ds. ewaluacji przedstawiają wyniki i wnioski z przeprowadzonego badania. Następuje wymiana poglądów osób zainteresowanych poparta argumentami. W jej wyniku moŝe dojść do ścierania się róŝnych poglądów, czasami wypracowania kompromisu i określenia wspólnego stanowiska. W jaki sposób uwzględnia się wyniki ewaluacji wewnętrznej w ewaluacji zewnętrznej? Wyniki ewaluacji wewnętrznej to jedno ze źródeł informacji o szkole/placówce jakie uwzględniają wizytatorzy ds. ewaluacji w wynikach ewaluacji zewnętrznej. Po co robić w danym obszarze ewaluację wewnętrzną, jeśli w tym samym obszarze i tak będzie prowadzona ewaluacja zewnętrzna? Decyzję, jaki obszar, zagadnienie, wymaganie, problem będzie ewaluowany w szkole, podejmuje dyrektor wraz z nauczycielami uwzględniając potrzeby szkoły/placówki.. Czym się róŝni ewaluacja od wcześniejszego mierzenia, jeśli głównym źródłem informacji są ankiety do wszystkich? Nie jest prawdą, Ŝe ankiety są głównym źródłem informacji. Pozyskujemy informacje z róŝnych źródeł i róŝnymi metodami. Przeprowadzamy, oprócz ankiet, wywiady z przedstawicielami róŝnych środowisk (nauczyciele, rodzice, uczniowie, partnerzy, pracownicy niepedagogiczni, dyrektor), obserwujemy zajęcia, placówkę, analizujemy dokumentację. Ponadto ewaluację przeprowadza zespół wizytatorów. Są to zasadnicze róŝnice między ewaluacją a mierzeniem. Czym się róŝni ewaluacja zewnętrzna całościowa od kompleksowej wizytacji, która obowiązywała dotychczas? Wizytacja nie badała jakości pracy szkoły/placówki, w jej trakcie najistotniejsza była kontrola przestrzegania prawa. Analizowaliśmy przede wszystkim dokumenty. W jaki sposób uczniowie i nauczyciele będą wypełniać ankiety, jeŝeli w szkole nie ma Internetu? W przypadku, gdy w szkole nie ma dostępu do Internetu, wszystkie ankiety będą wypełniane w wersji papierowej. Wyniki tych ankiet będą wprowadzane na platformę przez wizytatorów. 4

5 Czy z zespołem ewaluatorów dialog moŝe prowadzić zespół dyrektorów danej placówki lub zespół ewaluatorów wewnętrznych? Wychodząc z załoŝenia, Ŝe ewaluacja zakłada współpracę między wizytatorem a placówką w przeprowadzaniu czynności badawczych, a takŝe sprawny przekaz informacji, wykorzystanie potencjału placówki i partnerstwo wszystkich zaangaŝowanych stron, uczestnictwo w dialogu dyrektora lub zespołu ewaluatorów wewnętrznych jest jak najbardziej zasadne. Co ile lat w szkole będzie przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna? Planuje się przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznej w szkole/placówce raz na 5 lat. Czy narzędzia do ewaluacji będą uwzględniały specyfikę placówki (np. szkoła dla niedostosowanych społecznie, uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym)? Zgodnie z 7 ust. 5 rozporządzenia - wymagania określone w rozporządzeniu stosuje się, uwzględniając typ i rodzaj szkoły lub placówki, a takŝe zadania wynikające ze statutu szkoły lub placówki. Ponadto wymagania określone w załączniku są odrębne dla placówek typu MOW, MOS, SOSW, ORW. Kiedy moŝna się spodziewać ewaluatorów w szkole? Czy jeszcze w tym roku? Rok szkolny 2009/2010 to okres przejściowy, w którym spokojnie wdraŝamy zmianę, ewaluacja zewnętrzna będzie prowadzona tylko w tych szkołach, w których dyrektorzy sami się zgłosili i którzy zostaną do tego przygotowani podczas szkolenia. Zgodnie z rozporządzeniem, dyrektor szkoły/placówki zostanie powiadomiony o rozpoczęciu procesu ewaluacji na 30 dni przed badaniem. Jaką dokumentację naleŝy zgromadzić do ewaluacji zewnętrznej? Podczas ewaluacji zewnętrznej na etapie przygotowawczym dyrektor przedstawia zespołowi ewaluatorów dokumentację, czyli materiały niezbędne do poznania koncepcji pracy szkoły oraz wnioski z ewaluacji wewnętrznej. Dyrektor szkoły, znając obowiązujące wymagania, decyduje jakiego rodzaju dokumentacja najlepiej pokaŝe charakter szkoły i jakość pracy. NaleŜy pamiętać, Ŝe szkoła przedstawia dokumenty posiadane, a nie tworzy ich na potrzeby badania. Czy ewaluacja zewnętrzna nie stworzy rankingu szkół? Przede wszystkim naleŝy pamiętać, Ŝe ewaluacji całościowej szkoła otrzymuje 17 informacji o stopniu spełniania wymagań. Nie jest więc moŝliwe stworzenie jakiegokolwiek rankingu, nie da się wyciągnąć np. średniej z pięciu A, czterech B, trzech C i pięciu D. Czy w szkole, w której będzie prowadzona ewaluacja zewnętrzna moŝe być teŝ w tym samym roku szkolnym prowadzona kontrola? Tak. Formy nadzoru pedagogicznego określone w rozporządzeniu są rozłączne. Prowadzenie w danym roku szkolnym ewaluacji zewnętrznej nie wyklucza prowadzenia w danej szkole kontroli. KaŜdą formę prowadzi się oddzielnie. 5

6 Szkoła, która nie spełnia wymagań oczekuje pomocy, jaki kierunek działań obrać. Wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej zawarte w raporcie stworzą swoistą mapę szkoły, wskazującą na obszary jej sukcesu i moŝliwości rozwoju. Skoro ewaluacja to nie ocena, to dlaczego w rozporządzeniu jest mowa, Ŝe ewaluacja to praktyczne badanie oceniające? Ewaluacja pozwala na OPISANIE stopnia spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu oraz odniesienie tego, co robi szkoła do oczekiwań państwa wobec niej. Nie moŝemy więc mówić tutaj o ocenie w znaczeniu wartościowania, kwalifikowania, szacowania. NaleŜy jeszcze raz podkreślić, Ŝe najbardziej wartościową częścią procesu badawczego jest opis na nim moŝna budować dalszy rozwój szkoły/placówki. Jak wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane przez sprawujących nadzór pedagogiczny tj. przez dyrektora w stosunku do nauczycieli, kuratora w stosunku do dyrektora? Czy zatem proces ewaluacji słuŝący rozwojowi szkoły nie przerodzi się w instrument kontroli? Ewaluacja nie jest kontrolą ani instrumentem kontroli. Ewaluacja powinna wzbudzić wśród kadry szkoły refleksję: w jakim miejscu jesteśmy, a gdzie chcemy być?. Ewaluacja ma prowadzić do rozwoju placówki, a nie jej ograniczania. Jak wyniki ewaluacji zostaną w szkołach wykorzystane, czy rozpoczną dyskusje o waŝnych problemach szkoły zaleŝy wyłącznie od dyrektorów i nauczycieli. Od czego i kogo zaleŝy, kiedy będzie przeprowadzana ewaluacja zewnętrzna całościowa, a kiedy problemowa? Czy obszary ewaluacji będą zawarte w planie nadzoru KO? Obszary ewaluacji zewnętrznej w danym roku szkolnym będą wskazywane przez MEN. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego organ sprawujący nadzór pedagogiczny opracowuje na kaŝdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który zawiera m.in. zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przeprowadzona ewaluacja, podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący Czy organ prowadzący w ramach polityki oświatowej swoich szkół moŝe inicjować jakąkolwiek ewaluację? Ewaluacja to forma nadzoru pedagogicznego. Nie jest więc to kompetencja organu prowadzącego. Oczywiście moŝe on wskazywać na potrzebę pozyskania informacji w danym obszarze, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrektor. Wyniki ewaluacji zewnętrznej a odmienne zdanie organu prowadzącego, który dokonuje oceny pracy dyrektora Oceny pracy dyrektora dokonuje organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty - nadzór pedagogiczny to tylko 6

7 jedno z wielu zadań, jakie wykonuje dyrektor szkoły/placówki. Przy ocenie powinny więc być brane pod uwagę wszystkie aspekty pracy dyrektora określone prawem. Dlaczego tylko uwagi o złym stanie mają znaczenie dla organu prowadzącego? Czy nie powinny być wyeksponowane nareszcie na pierwszym miejscu pozytywy? To pytanie naleŝałoby zadać organowi prowadzącemu w szczerej dyskusji na temat jakości pracy szkoły. W trakcie ewaluacji zewnętrznej nie szukamy haków na szkołę, nie podkreślamy, co robi źle, nie oceniamy. Dostarczamy informacji o poziomie spełniania wymagań określonych przez państwo. Ewaluacja ma słuŝyć rozwojowi szkoły, a nie jej ograniczaniu. Szkolenia Czy będą szkolenia i konferencje na temat nowego nadzoru pedagogicznego oraz jego dokumentowania (plan nadzoru, analiza ankiet, dokumenty ewaluacji, raporty)? MEN w ramach realizacji Programu wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (III Priorytet Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1, Poddziałanie przeszkoli w bieŝącym roku z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej dyrektorów, którzy zgłosili się na doskonalenie w tym zakresie. Ponadto wszyscy dyrektorzy uczestniczą w konferencjach informacyjnych. Na stronach internetowych (ministerialnych i kuratoryjnych) znajduje się równieŝ bardzo wiele informacji i materiałów pomocniczych dotyczących nowego nadzoru pedagogicznego. Zachęcamy do korzystania z nich. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego 21 ust.1 określa, co powinien zawierać plan nadzoru. Kształt pozostałych dokumentów to autonomia szkoły. NaleŜy jednak pamiętać o tym, Ŝe nie forma jest najwaŝniejsza, a ich celowość oraz przydatność. Kto jest uprawniony do prowadzenia szkoleń dotyczących nowego nadzoru pedagogicznego, w tym ewaluacji? Pojawiło się (juŝ od września) wiele firm szkoleniowych realizujących takie zagadnienia w swych ofertach. Projekt realizowany jest przez MEN w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tylko te instytucje są uprawnione do organizowania szkoleń w zakresie nowego nadzoru pedagogicznego. Udział w róŝnych komercyjnych kursach to wybór wyłącznie uczestników. RóŜne Nadzór pedagogiczny podlega ciągłym eksperymentom przy zmianie ekipy rządzącej. Jest obawa, Ŝe znów jego załoŝenia się zmienią. Projekt pod nazwą "Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap II" realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem jest wdroŝenie nowego modelu nadzoru pedagogicznego w polskiej oświacie. 7

8 Zasadą przy realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich jest obowiązek dotrzymania zaplanowanego czasu jego realizacji. Czas realizacji tego projektu zaplanowany jest na 5 lat. Mając więc na względzie powyŝsze, mamy gwarancję, Ŝe główne załoŝenia nowego nadzoru pedagogicznego nie ulegną zmianie przez najbliŝsze 5 lat. Jesteśmy natomiast przekonani, Ŝe nadzór ten obroni się sam dzięki widocznym jego efektom, w związku z czym nie będzie pomysłów i podstaw na jego zmianę nawet w późniejszym czasie. Kiedy dyrektor i nauczyciele mają czas na te wszystkie działania? Gdzie czas na uczenie i wychowywanie dzieci? Ewaluacja ma na celu dostarczenie informacji na temat wartości działań podejmowanych w szkole, ma słuŝyć lepszemu wychowywaniu i uczeniu dzieci. WaŜne jest więc jakie obszary działalności szkoły zostaną poddane badaniu i w jaki sposób zostaną wykorzystane ich wyniki. Nie chodzi przecieŝ o pozorowane działania, a o pochylenie się nad szkołą i odpowiedź na pytanie: po co to robimy i co z tego dobrego wyniknie dla szkoły/ucznia?. Ponadto z uwagi na fakt, Ŝe ewaluacja jest formą nadzoru pedagogicznego, głównym wykonawcą rozporządzenia jest dyrektor szkoły, który nie moŝe zrzucać z siebie odpowiedzialności na nauczycieli za wypełnianie jego ustawowych obowiązków. Warto jednak wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie wszak całej społeczności szkolnej powinno zaleŝeć na jakości i rozwoju. 8

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w SEO

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w SEO PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP III Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w SEO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD PLANU. NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY

PRZYKŁAD PLANU. NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY PRZYKŁAD PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 Nazwa szkoły Szkoła. w Data obowiazywania od.. listopada 2009 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole

Bardziej szczegółowo

pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje

pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje NAZDÓR PEDAGOGICZNY W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Iwona Szwed Beata Walczak NADZÓR PEDAGOGICZNY Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych Postanowienia wstępne 1 Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r.

Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty. Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym, czyli o rozwiązaniach merytorycznych i metodologicznych w Systemie Ewaluacji Oświaty Gdańsk, 13 kwietnia 2012r. Kontrola Ewaluacja Wspomaganie Działania planowe Działania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej

Ewaluacja w praktyce szkolnej Ewaluacja w praktyce szkolnej Konferencja Co mówią dane...? - rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb szkoły/placówki Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 12-14 września 2013 r. Cele warsztatu: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r.

zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r. zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r. 1 Ustawa o systemie oświaty Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ METODY I NARZĘDZIA W EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ Nadzór pedagogiczny ewaluacja zewnętrzna Jak to zbadad? zarządzanie szkołą lub placówką efekty działalności szkoły lub placówki funkcjonowanie szkoły/ placówki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Dz.U.09.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

BoŜena Chomicka starszy wizytator

BoŜena Chomicka starszy wizytator BoŜena Chomicka starszy wizytator Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324) Istota zmian: odejście od instrumentalnego

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne

Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Podstawa programowa - wymagania edukacyjne Rok szkolny 2014/2015 r. jest ostatnim rokiem wdrażania zmian programowych i organizacyjnych w kształceniu ogólnym w szkołach podstawowych i liceach ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH.

WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH. WYNIKI NADZORU PEDAGOGICZNEGO JAKO JEDNO ZE ŹRÓDEŁ INFORMACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH. Jeżeli dane nie są przeobrażane w informacje, które staną się

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA I KSZTAŁCENIE SPECJALNE ROLA I ZADANIA NAUCZYCIELA I DYREKTORA Warszawa; 2012 1 Nowe regulacje prawne Nowe regulacje prawne zawarte zostały w pakiecie rozporządzeń Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty

System Ewaluacji Oświaty System Ewaluacji Oświaty Ewaluacja zewnętrzna Nowa koncepcja systemu nadzoru pedagogicznego została zatwierdzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 07.10. 2009 r. Cel: Ma ona na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/227/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

UCHWAŁA NR XXV/227/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO UCHWAŁA NR XXV/227/2008 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości

Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Obszar: I. 2. Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości Standard Nadzór pedagogiczny w szkole zapewnia ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy oraz zmierza

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Narada dla przedstawicieli jst 9 marca 2010 r.

Narada dla przedstawicieli jst 9 marca 2010 r. Narada dla przedstawicieli jst 9 marca 2010 r. Godzina Temat Prowadzący 10.00 10.35 Rozpoczęcie konferencji Nowa organizacja pracy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 10.35-10.45 Plan nadzoru Kujawsko- Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

E-valesco znaczy wzmocnić. Płock, wrzesień 2013 r.

E-valesco znaczy wzmocnić. Płock, wrzesień 2013 r. E-valesco znaczy wzmocnić Płock, wrzesień 2013 r. Tematyka spotkania 1. Rola i znaczenie ewaluacji w nadzorze pedagogicznym. 2. Zmiany w przepisach prawa w odniesieniu do szkół i placówek reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekt systemowy realizowany w ORE: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Projekty powiatowe: Bezpośrednie wsparcie systemu doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 /15/16

Zarządzenie nr 1 /15/16 ZARZĄDZENIE NR 1/15/16 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R Zarządzenie nr 1 /15/16 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 1 2015 r. W sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Nadzoru Pedagogicznego Sprawowanego

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty

Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty Kielce, dnia sierpnia 2008 r. P/08/077 LKI-41010-1-08 Pani Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator Oświaty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie

Szkoła Podstawowa nr 3 nr 1 w Gryfinie Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA I POWINNOŚCI SZKOŁY ZWIĄZANE Z EWALUACJĄ ZEWNĘTRZNĄ

UPRAWNIENIA I POWINNOŚCI SZKOŁY ZWIĄZANE Z EWALUACJĄ ZEWNĘTRZNĄ UPRAWNIENIA I POWINNOŚCI SZKOŁY ZWIĄZANE Z EWALUACJĄ ZEWNĘTRZNĄ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270) 22. UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej poradni

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej poradni System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej poradni Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH TWORZENIE PROGRAMÓW WŁASNYCH, INNOWACJI, PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH opracowała Iwona Kucharska 05 marca 2009r. PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie Opracowanie Joanna Berdzik OSKKO Dla III Krajowej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, OSKKO, /przedszkola2007/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2007/8 Nazwa szkoły Przedszkole Miejskie im. Kubusia

Bardziej szczegółowo

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 27 28 sierpnia 2015 Konferencja metodyczna dla nauczycieli JĘZYKA POLSKIEGO szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Oceniając informuję, motywuję, pomagam Opracowanie: Janusz Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej szkoły Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji prowadzonego nadzoru pedagogicznego jest założenie,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej

Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Znaczenie wymagań państwa wobec szkół w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej Jakość oświaty jako efekt zarządzania strategicznego - szkolenie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pracy szkół i placówek

Ewaluacja pracy szkół i placówek INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna sporządzenia planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła

Wspieranie pracy wychowawców klas bezpieczna szkoła Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym. Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym. Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Program spotkania Praktyczny komentarz do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW,

X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, X KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, WROCŁAW, 23-25.09.2015 Ewa Czechowicz Samorządowy nadzór nad oświatą. USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. ŚW. JANA KANTEGO W ŻOŁYNI 1. Cele nadzoru: a. podnoszenie jakościowego rozwoju szkoły; b. wspomaganie wszechstronnego rozwoju uczniów;

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Miejskim Gimnazjum im. Stanisława Dulewicza w Darłowie Podstawa prawna 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka

Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka Nadzór pedagogiczny w formie ewaluacji zewnętrznej refleksje, praktyka "Jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka" - J. Ruskin. Miedzeszyn październik 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Gimnazjum nr 3 przy Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE EFEKTY: Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 1. Czas realizacji Data

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej CEN.I.404.31.2014 2014 Raport z ewaluacji wewnętrznej Autorzy raportu: Krystyna Grabowska Jadwiga Czyżewska Anna Krawczuk Małgorzata Łazarska Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Wprowadzenie W ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej w placówkach opisanych w III części załącznika do Rozporządzenia

System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej w placówkach opisanych w III części załącznika do Rozporządzenia System Ewaluacji Oświaty Model i zalecany przebieg ewaluacji zewnętrznej w placówkach opisanych w III części załącznika do Rozporządzenia Naszym głównym celem jest dobro uczących się Punktem wyjścia koncepcji

Bardziej szczegółowo

Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły. marzec/kwiecień 2011

Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły. marzec/kwiecień 2011 Realizacja nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły marzec/kwiecień 2011 1 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Pałka 16 listopada 2015 r. 208

Elżbieta Pałka 16 listopada 2015 r. 208 Kuratorium Oświaty ul. Ujastek 1 31-752 Kraków PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ w zakresie prawidłowości wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych planowych

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo