Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym. Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym. Opracowała Izabela Suckiel Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie"

Transkrypt

1 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w świetle zmian w prawie oświatowym Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

2 Program spotkania Praktyczny komentarz do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego Nadzór zewnętrzny Nadzór wewnętrzny Planowanie pracy szkoły w oparciu o nowe rozporządzenie Plan pracy szkoły Plan nadzoru Ewaluacja wewnętrzna Kontrole Obserwacje zajęć

3 NADZÓR PEDAGOGICZNY PROWADZONY JEST NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2 grudnia 2004 r. Nr 256, poz ze zmianami) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

4 WaŜne! Co wynika wprost z zapisów prawa oświatowego? Co jest interpretacją? Czyją? Co jest sugestią?

5 CELE NADZORU ZEWNĘTRZNEGO (Na podstawie uzasadnienia do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym) UmoŜliwienie zespołom szkolnym (dyrektorom wraz z nauczycielami) efektywnej pracy nad poprawianiem jakości pracy szkół i placówek poprzez dostarczanie informacji na temat tej jakości. Dostarczenie informacji i narzędzi do sprawdzania poziomu wypełniania przez szkoły i placówki wymagań określonych w rozporządzeniu. UmoŜliwienie dokonywania analiz dotyczących jakości pracy szkół i placówek.

6 CELE NADZORU WEWNĘTRZNEGO (Na podstawie uzasadnienia do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym) Poprawa pracy szkoły lub placówki Podnoszenie jakości działalności edukacyjnej szkoły lub placówki Wspomaganie rozwoju nauczycieli

7 Na czym polega nadzór pedagogiczny? Art Nadzór pedagogiczny polega na: 1) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół, placówek i nauczycieli; 2) analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; 3) udzielaniu pomocy szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

8 2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega w szczególności: zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami; Kto nadzoruje? Kurator Dyrektor + realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania; przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, a takŝe przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki; przestrzeganie statutu szkoły lub placówki; przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach; zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

9 Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego określa szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego.

10 JAK BYŁO? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŝe kwalifikacji osób, którym moŝna zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1703)

11 2 rozporządzenia Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w szczególności przez działalność diagnostyczno - oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy organów sprawujących nadzór pedagogiczny, organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli.

12 3 rozporządzenia 1. Działalność diagnostyczno - oceniająca obejmuje w szczególności: 1) systematyczne kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa, 2) diagnozowanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkół i placówek, 3) ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 4) gromadzenie informacji o pracy nadzorowanych nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek, niezbędnych do dokonywania oceny ich pracy. 2. Formami działalności diagnostyczno - oceniającej są: hospitacje i wizytacje oraz badania wybranych zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.

13 NADZÓR Art. 33 ustawy Ocena stanu i warunków działalności Analiza i ocena efektów. Udzielanie pomocy Inspirowanie nauczycieli. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO OCENIAJĄCA CA (rozporządzenie z ) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA (rozporządzenie z ) Kontrola przestrzegania przepisów prawa Diagnoza i ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej JAK? Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli HOSPITACJA WIZYTACJAA BADANIE

14 JAK BYŁO? Działalność diagnostyczno - oceniająca Działalność wspomagająca Kontrola Diagnoza i ocena działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Gromadzenie informacji o pracy nauczycieli Wizytacje Hospitacje Badania

15 JAK BĘDZIE? Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324)

16 NADZÓR Art. 33 ustawy Ocena stanu i warunków działalności Analiza i ocena efektów Udzielanie pomocy Inspirowanie nauczycieli KONTROLA (rozporządzenie z 2009r.) EWALUACJA (rozporządzenie z 2009r.) WSPOMAGANIE (rozporządzenie z 2009r.) Wewnętrzna Wewnętrzna Zewnętrzna Zewnętrzna Całościowa Problemowa

17 PODSTAWOWE POJĘCIA ( 2 rozporządzenia) Ewaluacja praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce; Ewaluacja zewnętrzna ewaluacja przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny; Ewaluacja wewnętrzna ewaluacja prowadzona przez dyrektora szkoły lub placówki Ewaluacja całościowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wszystkich obszarów, o których mowa w rozporządzeniu; Ewaluacja problemowa ewaluacja zewnętrzna przeprowadzana w zakresie wybranych problemów z obszarów, o których mowa w rozporządzeniu;

18 Kontrola działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny prowadzone w szkole lub placówce w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Wspomaganie działania organu sprawującego nadzór pedagogiczny mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów słuŝących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.

19 TRYB SPRAWOWANIA NADZORU ( 3 rozporządzenia) Nadzór pedagogiczny jest realizowany w trybie: działań planowych działań doraźnych

20 Działania planowe prowadzone przez kuratorów oświaty to działania realizowane zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Działania doraźne prowadzone przez kuratorów oświaty są realizowane w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba podjęcia działań nieujętych w planie nadzoru pedagogicznego.

21 WAśNE! Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki.

22 WARUNKI SPRAWOWANIA NADZORU ( 5 rozporządzenia) Jawność wymagań. Współdziałanie organów sprawujących nadzór pedagogiczny z organami prowadzącymi szkoły lub placówki, dyrektorami szkół i placówek oraz nauczycielami. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi szkół i placówek. Pozyskiwanie informacji zapewniających obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.

23 FORMY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO ( 6 rozporządzenia) Ewaluacja Kontrola Wspomaganie

24 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA ( 7 rozporządzenia) Ewaluacja zewnętrzna prowadzona będzie w następujących obszarach: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; Procesy zachodzące w szkole lub placówce; Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów; Zarządzanie szkołą lub placówką.

25 Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: Zbieranie i analizowanie informacji w wymienionych obszarach. Ustalanie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań opisanych dla poszczególnych obszarach.

26 Poziom spełniania przez szkołę lub placówkę poszczególnych wymagań jest ustalany jako: Poziom A oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę; Poziom B wysoki Poziom C średni Poziom D podstawowy Poziom E niski Wymagania uwzględniają typ i rodzaj szkoły lub placówki,

27 Poziom spełniania wymagań Ustawodawca ustalił wymagania we wszystkich obszarach dla poziomu B i poziomu D (załącznik do rozporządzenia) Pozostałe poziomy ustala się korzystając z zaleŝności: E<D<C<B<A

28 WAśNE! W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań: w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; wobec szkoły lub placówki publicznej - organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca opracowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy, wobec szkoły lub placówki niepublicznej - organ sprawujący nadzór pedagogiczny podejmuje działania określone w art. 83 ust. 1 pkt 3;

29 Art. 34 ust.2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. WdroŜenie programu następuje w terminach określonych w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

30 Art. 34 ust.2a. JeŜeli dyrektor szkoły lub placówki ( ) nie opracuje lub nie wdroŝy w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złoŝony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiąŝący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

31 Art Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach: 3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, Ŝe działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, ( ) jeŝeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

32 WAśNE! W przypadku ustalenia w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole lub placówce poziomu E w odniesieniu do choćby jednego z wymagań w pozostałych obszarach, szkoła lub placówka wdroŝenia działania mające na celu poprawę stanu spełniania tego wymagania.

33 KONTROLA ZEWNĘTRZNA ( 11,12,13, 14 rozporządzenia) Kontrola podejmowana w trybie działań planowych jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy kontroli zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kontrolę przeprowadza osoba posiadająca upowaŝnienie do przeprowadzenia kontroli

34 Kontrolujący jest obowiązany do: rzetelnego i obiektywnego ustalania stanu faktycznego; zebrania niezbędnych dowodów i informacji stanowiących podstawę ustaleń kontroli; zapewnienia dyrektorowi szkoły lub placówki czynnego udziału w kontroli; dokumentowania czynności kontrolnych.

35 WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK ( 18 rozporządzenia) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wspomaga szkoły i placówki w szczególności przez: przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli; upowszechnianie przykładów dobrych praktyk; promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek.

36 PLAN NADZORU KURATORA OŚWIATY ( 19, 20 rozporządzenia) Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami opracowuje na kaŝdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który podaje do publicznej wiadomości, w terminie do dnia 31 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

37 PLAN NADZORU KURATORA OŚWIATY ZAWIERA ( 19, 20 rozporządzenia) zakres ewaluacji problemowej zaplanowanej w poszczególnych szkołach i placówkach; tematykę kontroli planowanych w poszczególnych szkołach i placówkach.

38 NADZÓR DYREKTORA SZKOŁA LUB PLACÓWKI ( 21 rozporządzenia) Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki;

39 Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w rozporządzeniu lub do innych zagadnień uznanych w szkole lub placówce za istotne.

40 kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

41 W celu realizacji powyŝszych zadań, dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

42 PLAN NADZORU DYREKTORA SZKOŁY ( 22 rozporządzenia) Dyrektor szkoły lub placówki publicznej opracowuje na kaŝdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

43 PLAN NADZORU DYREKTORA SZKOŁY ZAWIERA W SZCZEGÓLNOŚCI: ( 21. ust.2 rozporządzenia) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

44 Do dnia 31 sierpnia kaŝdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. (Ustawa. Art Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niŝ dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.)

45 W roku szkolnym 2009/2010: Organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, podają do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego w terminie 7 dni od dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia; Dyrektorzy szkół i placówek publicznych przedstawiają radom pedagogicznym plan nadzoru pedagogicznego w terminie 14 dni od dnia wejścia w Ŝycie rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

46 Nowe rozporządzenie nie zwiększa zadań dyrektora BYŁO BĘDZIE KONTROLOWANIE WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO- OCENIAJĄCA HOSPITACJA KONTROLOWANIE WSPOMAGANIE EWALUACJA OBSERWACJA ZAJĘĆ

47 Nowe rozporządzenie daje dyrektorowi większą autonomię w planowaniu i realizacji nadzoru Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, prowadząc ewaluację zewnętrzną, bierze pod uwagę wyniki ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole lub placówce Kontrolujący jest obowiązany do zapewnienia dyrektorowi szkoły lub placówki czynnego udziału w kontroli

48 Ewaluacja wewnętrzna prowadzenia jest w odniesieniu do wymagań lub innych zagadnień, uznanych w szkole za istotne Planowe i doraźne działania (w zakresie nadzoru) prowadzone przez dyrektorów szkół i placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki Dyrektor moŝe realizować zadania wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w róŝnych formach, m.in. z wykorzystaniem obserwacji prowadzonych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności podejmowanych w celu realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki

49 Planowanie pracy szkoły w oparciu o nowe rozporządzenie o nadzorze Plan pracy szkoły Plan nadzoru pedagogicznego

50 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK ZOSTAŁY SFORMUŁOWANE W CZTERECH OBSZARACH EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKÓŁ LUB PLACÓWKI. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ.

51 WYMAGANIA UWZGLĘDNIAJĄ TYP I RODZAJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI II. WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW, SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

52 III. WYMAGANIA WOBEC PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH, PLACÓWEK ARTYSTYCZNYCH, MŁODZIEśOWYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, MŁODZIEśOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII, SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO- WYCHOWAWCZYCH, SPECJALNYCH OŚRODKÓW WYCHOWAWCZYCH, OŚRODKÓW REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH OPIEKĘ I WYCHOWANIE UCZNIOM W OKRESIE POBIERANIA NAUKI POZA MIEJSCEM STAŁEGO ZAMIESZKANIA

53 IV. WYMAGANIA WOBEC PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH, PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH

54 Wymagania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych ( ) Charakterystyka i interpretacja wymagań

55 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKÓŁ. Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy.

56 OBSZAR 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKÓŁ. WYMAGANIA: 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 1.3. Uczniowie się są aktywni 1.4. Respektowane są normy społeczne

57 WYMAGANIE 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Poziom Charakterystyka wymagania D Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. W szkole lub placówce wdraŝane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. B Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się róŝnorodne metody analizy wyników. WdraŜane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.

58 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Procesy zachodzące w szkole lub placówce słuŝą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

59 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy 2.2. Oferta edukacyjna umoŝliwia realizację podstawy programowej 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany 2.4. Procesy edukacyjne są efektem współdziałania nauczycieli 2.5. Kształtuje się postawy uczniów 2.6. Prowadzone są działania słuŝące wyrównywaniu szans edukacyjnych

60 WYMAGANIE 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Poziom D Charakterystyka wymagania Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy. B Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Koncepcja pracy szkoły lub placówki jest znana i akceptowana przez uczących się i rodziców.

61 3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM. Szkoła lub placówka jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego. Szkoła lub placówka racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

62 3. FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju 3.2. Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów 3.3. Promowana jest wartość edukacji 3.4. Rodzice są partnerami szkoły

63 WYMAGANIE 3.4. Rodzice są partnerami szkoły Poziom Charakterystyka wymagania D B Szkoła pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.

64 4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ. Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie szkoły lub placówki.

65 4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ LUB PLACÓWKĄ Funkcjonuje współpraca w zespołach 4.2. Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny 4.3. Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposaŝenie

66 WYMAGANIE 4.1. Funkcjonuje współpraca w zespołach Poziom Charakterystyka wymagania D Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy. B Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole lub placówce, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.

67 CZYM SĄ WYMAGANIA? Wymagania to podstawa ustalenia wyników ewaluacji zewnętrznej JAK POWINNO BYĆ? Wymagania mogą być równieŝ podstawą planowania pracy szkoły DO CZEGO MAMY DĄśYĆ?

68 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK EWALUACJA WEWNĘTRZNA PLAN PRACY (ROZWOJU) SZKOŁY EWALUACJA ZEWNĘTRZNA DOSKONALENIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH

69 Planowanie pracy szkoły na bazie wymagań WYMAGANIE 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Poziom Charakterystyka wymagania Zadania do realizacji D B Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. W szkole lub placówce wdraŝane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się róŝnorodne metody analizy wyników. WdraŜane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem róŝnych metod (np. EWD) i wdraŝanie wniosków.

70 Planowanie pracy szkoły na bazie wymagań WYMAGANIE 2.2. Oferta edukacyjna umoŝliwia realizację podstawy programowej Poziom Charakterystyka wymagania Zadania do realizacji D B Oferta edukacyjna wynika z podstawy programowej. Monitoruje się realizację podstawy programowej. Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umoŝliwia rozwój zainteresowań uczących się. Szkoła lub placówka realizuje nowatorskie rozwiązania programowe Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej. WdraŜanie nowatorskich rozwiązań programowych

71 Przykładowe zadania wynikające z obszaru I Efekty działalności Analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem róŝnych metod i wdraŝanie wniosków. Diagnozowanie osiągnięć uczniów i wdraŝanie wniosków. Realizacja działań zainicjowanych przez uczniów na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Diagnozowanie zachowania uczniów. Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagroŝenia i wzmacniających właściwe zachowania. Analizowanie, ocenianie i modyfikowanie podejmowanych działań wychowawczych. Zadania realizowane x x x Zadania do realizacji x x x

72 Przykładowe zadania wynikające z obszaru II Procesy zachodzące w szkole Zadania realizowane Zadania do realizacji Opracowanie koncepcji pracy szkoły i przedstawienie jej rodzicom i uczniom. Analizowanie i ewentualnie modyfikowanie koncepcji pracy szkoły. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Modyfikowanie i wzbogacanie oferty edukacyjnej. WdraŜanie nowatorskich rozwiązań programowych X X X X X

73 Co świadczy o spełnianiu wymagań? Posiadana dokumentacja Informacje (opinie) pozyskane od nauczycieli, uczniów rodziców

74 Dowody spełniania wymagań przykład 1 WYMAGANIE 1.1. Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Poziom Charakterystyka wymagania Przykładowe dowody D B Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły lub placówki. W szkole lub placówce wdraŝane są wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Do analizy wyników sprawdzianu i egzaminów wykorzystuje się róŝnorodne metody analizy wyników. WdraŜane w szkole lub placówce wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia. Raporty dotyczący analizy wyników egzaminów zewnętrznych Protokoły komisji przedmiotowych Analizy porównawcze wyników egzaminów zewnętrznych z kolejnych lat Protokoły rad pedagogicznych Plany pracy nauczycieli (wdraŝanie wniosków)

75 Dowody spełniania wymagań przykład 2 WYMAGANIE 1.4. Respektowane są normy społeczne Poziom Charakterystyka wymagania Przykładowe dowody D B Uczniowie czują się w szkole lub placówce bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. W szkole lub placówce diagnozuje się zachowania uczniów. Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagroŝeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Uczniowie prezentują właściwe zachowania. W szkole lub placówce analizuje się podejmowane działania wychowawcze Programy wychowawcze i profilaktyczne Protokoły rad pedagogicznych Protokoły zespołów wychowawczych Raporty (sprawozdania) z diagnozy zachowania uczniów Wyniki badań dotyczące poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów

76 Planowanie nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce Ewaluacja Kontrola Wspomaganie nauczycieli

77 Dotychczasowy plan nadzoru dyrektora uwzględniał: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2009/2010 Monitorowanie przygotowania szkół i placówek do obniŝenia wieku szkolnego. Monitorowanie wdraŝania ania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 ogłoszone przez MEN Zgodność organizacji nauczania w szkołach z obowiązującymi przepisami prawa w części dotyczącej liczby godzin zająć edukacyjnych.

78 Plan nadzoru pedagogicznego. Kuratora Oświaty na rok szkolny 2009/2010 Wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2008/2009

79 Plan nadzoru zawiera w szczególności: cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

80 EWALUAJA WEWNĘTRZNA Ewaluacja praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce; Ewaluacja wewnętrzna ewaluacja organizowana przez dyrektora szkoły lub placówki i przeprowadzana w odniesieniu do wybranych wymagań, o których mowa w rozporządzeniu lub do innych zagadnień, uznanych w szkole lub placówce za istotne;

81 DOBRA EWALUACJA POWINNA BYĆ: UŜyteczna przystosowana do wykorzystania Wykonalna- moŝliwa do przeprowadzenia, przemyślana Poprawna- uczciwa i etyczna Dokładna przeprowadzona precyzyjnie i profesjonalnie

82 ETAPY EWALUACJI ZBIERANIE DANYCH, ANALIZA ZEBRANYCH DANYCH, WYCIĄGANIE WNIOSKÓW, FORMUŁOWANIE REKOMENDACJI CO DO DECYZJI, JAKIE POWINNY BYĆ PODJĘTE. Planowanie i prowadzenie ewaluacji wymaga od nauczycieli podstawowej wiedzy z zakresu metodologii badań społecznych lub pedagogicznych

83 Jak projektować i prowadzić ewaluację? Autoewaluacja w szkole pod redakcją E. Tołwińskiej Królikowskiej Wydawnictwo CODN 2002 Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. K. Konarzewski WSiP Ewaluacja w edukacji.- pod redakcją L. Koporowicza. Oficyna Wydawnicza. 1997

84 W uzasadnieniu do rozporządzenia czytamy: Planuje się szkolenia 20x100 dyrektorów szkół i placówek z zakresu prowadzenia ewaluacji wewnętrznej (od marca do grudnia 2010 r.)

85 PLANOWANIE I ORGANIZACJA EWALUACJI Określenie przedmiotu (zakresu, tematu) ewaluacji Sformułowanie głównych problemów (pytań badawczych), których dotyczy ewaluacja Ustalenie kryteriów oceny wyników ewaluacji Opracowanie planu ewaluacji Konstruowanie narzędzi Zbieranie informacji Analiza zebranych danych i formułowanie wniosków Opracowanie raportu (sprawozdania) z przeprowadzonej ewaluacji

86 Plan nadzoru pedagogicznego plan ewaluacji Przedmiot (temat) ewaluacji Współpraca z rodzicami Cel ewaluacji Ocena poziomu współpracy szkoły z rodzicami ORGANIZACJA EWALUACJI Planowane techniki (narzędzia) Odpowiedzialni Termin Ankiety (nauczyciele, rodzice) Obserwacje spotkań z rodzicami Analiza dokumentów Wywiad z pedagogiem Zespół do spraw ewaluacji Przewodniczący Zespołu:.. Listopad czerwiec 2010

87 HARMONOGRAM EWALUACJI Zadania do wykonania Termin Uwagi Opracowanie planu ewaluacji zatwierdzonego przez dyrektora szkoły i przedstawienie radzie pedagogicznej Opracowanie narzędzi (ankiety, arkusze obserwacji) do 30 listopada grudnia stycznia 2010 Zbieranie informacji (przeprowadzenie 16 stycznia - ankiet, obserwacji, dokonanie analizy 31 marca 2010 dokumentów) Obserwacje zajęć prowadzą dyrektor i wicedyrektor. Są one ujęta w planie obserwacji (hospitacji) Analiza zebranych informacji i pisanie raportu Przedstawienie raportu dyrektorowi i radzie pedagogicznej 1 kwietnia 31 maja 2010 Czerwiec 2010

88 KONTROLA Dyrektor prowadzi kontrolę przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa. dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek; Kontrola daje moŝliwość: szybkiego reagowania na pojawiające nieprawidłowości, doskonalenia (modyfikowania) podejmowanych działań.

89 PLANOWANIE KONTROLA Kogo lub czego dotyczy? W jaki sposób? Jakimi narzędziami? Kiedy, jak często? Kto prowadzi? O ZAKRESIE I FORMIE KONTROLI ORAZ STRUKTURZE PLANU KONTROLI DECYDUJE DYREKTOR

90 Przedmiot kontroli Forma kontroli Termin lub częstotliwość Planowanie pracy dydaktycznej Analiza planów dydaktycznych Do 30 września Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne) Analiza dzienników Raz w miesiącu (ostatni piątek miesiąca) Stosowanie przez nauczycieli oceniania kryterialnego Analiza wybranych prac klasowych z kaŝdego przedmiotu i rozmowa z nauczycielem Grudzień i marzec

91 Tematyka kontroli Nauczyciele, których kontrola dotyczy Forma kontroli Termin Prowadzenie podstawowej dokumentacji nauczyciela i wychowawcy Wszyscy nauczyciele Analiza prowadzonej dokumentacji Wrzesień Styczeń Czerwiec Uwzględnianie w pracy dydaktycznej zaleceń Poradni PP Nauczyciele klas I-III Analiza planów pracy. Obserwacja zajęć Wrzesień, Listopad Marzec WdraŜanie wniosków z analizy Nauczyciele Analiza planów Wrzesień, wyników egzaminu zewnętrznego klas IV-VI pracy. Obserwacja zajęć Grudzień Luty Kontrola realizacji godzin z art.42 KN Stan techniczny sprzętu sportowego i warunki BHP w pracowniach Wszyscy nauczyciele Wszyscy Nauczyciele odpowiedzialni za sale i pracownie Analiza prowadzonej dokumentacji Przegląd Rozmowa Styczeń Czerwiec Październik Maj

92 WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI Dyrektor wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego, przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego.

93 CO JESZCZE MOśE ZAWIERAĆ PLAN NADZORU? Plan obserwacji zajęć (hospitacji) Plan monitorowania realizacji wybranych zadań Plan diagnozowania osiągnięć uczniów

94 Obserwacja czy hospitacja? Rozporządzenie w sprawie nadzoru z 2004 roku Hospitacja - naleŝy przez to rozumieć formę nadzoru pedagogicznego, polegającą na prowadzeniu bezpośredniej obserwacji realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami, Rozporządzenie w sprawie nadzoru z 2006 roku Hospitacja jest bezpośrednią obserwacją realizowania przez nauczycieli statutowych zadań szkoły lub placówki, w szczególności zajęć prowadzonych z uczniami lub wychowankami Rozporządzenie w sprawie nadzoru z 2009 roku Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

95 Obserwacja czy hospitacja? Rozporządzenie w sprawie nadzoru: W celu realizacji zadań ( ) dyrektor szkoły lub placówki w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.

96 Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego ( ) Nauczyciel staŝysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania staŝu powinien w szczególności: prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna staŝu lub dyrektora szkoły,(..)

97 Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji ( ) (ostatnia zmiana 16 lipca 2009 roku) 7 ust. 3. W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych, oceny zachowania, a takŝe przeprowadzone hospitacje zajęć edukacyjnych. ( ).

98 Reasumując: Obserwacja, do której naleŝy równieŝ hospitacja to sposób (metoda) zbierania informacji: w procesie ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły, w procesie bieŝącego nadzoru np. nad realizacją podstawy programowej, w procesie wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli, w procesie dokonywania oceny pracy nauczycieli.

99 ZAMIAST HOSPITACJI PROBLEMOWEJ OBSERWACJA słuŝąca ewaluacji wybranych zakresów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

100 ZAMIAST HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ OBSERWACJA słuŝąca bieŝącemu nadzorowi lub kontroli przestrzegania przepisów prawa oświatowego, np. realizacji podstawy programowej

101 ZAMIAST HOSPITACJI OCENIAJĄCEJ OBSERWACJA słuŝąca gromadzeniu informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy.

102 ZAMIAST HOSPITACJI DORADCZEJ OBSERWACJA słuŝąca wspieraniu nauczycieli

103 Planowanie obserwacji Cel obserwacji Temat KLASA Diagnoza umiejętności uczniów Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem w klasach I-III TERMIN X XI XII I II III IV V I A x x I B x x II B x x III A x x III B x x

104 Cel obserwacji Temat NAUCZYCIEL PRZEDMIOT Kowal A. (j. polski) Bąk J. (historia) Lis K. (przyroda) Jodła D. (wf) Wit P. (matematyka) Zebranie informacji w procesie ewaluacji Przestrzeganie zasad WSO i PSO TERMIN/KLASA X XI XII I II III IV V IV A VA VIA IVB VB

105 Cel obserwacji Temat Nauczyciel Gromadzenie informacji do oceny pracy nauczycieli Warsztat pracy nauczyciela TERMIN X XI XII I II III IV V Kowalska B. x x Nowak K. x Rogala G. x

106 Dziękuję za uwagę Izabela Suckiel

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009

Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Lublin, listopad 2009 Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Lublin, listopad 2009 Cele spotkania Omówienie podstawy prawnej nadzoru pedagogicznego Prezentacja koncepcji planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 20 im. o. MARIANA ŻELAZKA ROK SZK. 2015/16 Podstawa prawna: - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2014r. nr 256, poz2572, późn.zm.), - rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BoŜena Chomicka starszy wizytator

BoŜena Chomicka starszy wizytator BoŜena Chomicka starszy wizytator Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz. 1324) Istota zmian: odejście od instrumentalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO.

NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. NADZÓR PEDAGOGICZNY. Joanna Berdzik. Prezes OSKKO. PRZEPISY PRAWA: USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Projekt z dnia 1 lipca 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE na rok szkolny 2009/2010

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE na rok szkolny 2009/2010 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TRZCIANCE na rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia.

Bardziej szczegółowo

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na:

Art. 33.1. Nadzór pedagogiczny polega na: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Zespołu Szkolno Gimnazjalnego nr 1 w Radomsku W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Dz.U.09.168.1324. 6) ewaluacji wewnętrznej - naleŝy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez. organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

Dz.U.09.168.1324. 6) ewaluacji wewnętrznej - naleŝy przez to rozumieć ewaluację przeprowadzaną przez. organ sprawujący nadzór pedagogiczny; Dz.U.09.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim na rok szkolny 2009/2010 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2012/2013 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II

PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Dz.U.09.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia 27/2009/2010 PROCEDURA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WROCŁAWIU Wrocław, 31 sierpnia 2010r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 w Bytowie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. w roku szkolnym 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. Dz.U.2009.168.1324 2013.06.14 zm. Dz.U.2013.560 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie REGULAMIN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie 1. Wprowadzenie. 2. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego. 3. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje

pedagogicznego: 1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki; 2) kontroluje NAZDÓR PEDAGOGICZNY W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Iwona Szwed Beata Walczak NADZÓR PEDAGOGICZNY Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018

PLAN 1 NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2 ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W NIECHORZU 2017/2018 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej Strona 1 z 11 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 dla szkoły podstawowej i przedszkola dla których priorytetem

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie

Przedszkole Miejskie im. Kubusia Puchatka w Słonecznie Opracowanie Joanna Berdzik OSKKO Dla III Krajowej Konferencji Dyrektorów Przedszkoli, OSKKO, /przedszkola2007/ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2007/8 Nazwa szkoły Przedszkole Miejskie im. Kubusia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r. Dz.U.09.168.1324 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

E-valesco znaczy wzmocnić. Płock, wrzesień 2013 r.

E-valesco znaczy wzmocnić. Płock, wrzesień 2013 r. E-valesco znaczy wzmocnić Płock, wrzesień 2013 r. Tematyka spotkania 1. Rola i znaczenie ewaluacji w nadzorze pedagogicznym. 2. Zmiany w przepisach prawa w odniesieniu do szkół i placówek reprezentowanych

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDSZKOLE NR 283 W WARSZAWIE Warszawa, dn.15 września 2014 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego

REGULAMIN nadzoru pedagogicznego REGULAMIN nadzoru pedagogicznego w Miejskim Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich Podstawa prawna: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smarchowicach Wielkich w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Plan nadzoru pedagogicznego Obowiązuje w Zespole Szkół w Kwiatonowicach w roku szkolnym 2012/2013 AKTY PRAWNE, PODSTAWY: 1. Ustawa z 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 283 W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej?

PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU. 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? PYTANIA DOTYCZĄCE NADZORU 1. Dlaczego w nadzorze pedagogicznym pojawiło się nowe zadanie - prowadzenie ewaluacji wewnętrznej? W rozporządzeniu z dnia 7 października 2009 w sprawie sprawowania nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

1. Monitorowanie forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów. Ząbkowice Śląskie 13.09.2012r. Podstawa prawna: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wł.Jagiełły w Ząbkowicach Śl. na rok szkolny 2012/2013 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SOSW w Koluszkach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pracy szkół i placówek

Ewaluacja pracy szkół i placówek INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

1. Informacje wprowadzające:

1. Informacje wprowadzające: Plan Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dolistowie na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 IM. KMDRA STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2013/2014: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA POWIATOWEGO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ w roku szkolnym 2015/2015 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 /15/16

Zarządzenie nr 1 /15/16 ZARZĄDZENIE NR 1/15/16 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2015 R Zarządzenie nr 1 /15/16 Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach z dnia: 1 2015 r. W sprawie: Wprowadzenia Regulaminu Nadzoru Pedagogicznego Sprawowanego

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO: PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM w roku szkolnym 2014/2015 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Dziaduszycach w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r.

zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r. zmiany w nadzorze pedagogicznym sierpień 2015 r. 1 Ustawa o systemie oświaty Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Dyrektora Szkoły Podstawowej. Rakówce. na rok szkolny 2016/2017

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. Dyrektora Szkoły Podstawowej. Rakówce. na rok szkolny 2016/2017 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakówce na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD PLANU. NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY

PRZYKŁAD PLANU. NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY PRZYKŁAD PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO w roku szkolnym 2009/2010 Nazwa szkoły Szkoła. w Data obowiazywania od.. listopada 2009 EWALUACJA PRZYKŁAD PIERWSZY Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: 18 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2012/2013 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie Koźlu podstawa prawna: art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015

Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 1 z 10 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 Strona 2 z 10 I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH W ROKU SZK. 2012/13 GRZĘDZICE 2012/13

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH W ROKU SZK. 2012/13 GRZĘDZICE 2012/13 ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZĘDZICACH W ROKU SZK. 2012/13 GRZĘDZICE 2012/13 SPIS TREŚCI: 1. KONTEKST PRAWNY 2. ŹRÓDŁA PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ Podstawa prawna zaplanowania zadań na rok szkolny 2014/2015: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009

Bardziej szczegółowo

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008.

wyniki nadzoru z roku szkolnego 2007/2008. Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 28/29 sprawowano zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego zatwierdzonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym uwzględniono: priorytety Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 2015/2016 Gimnazja Poznań, sierpień 2016 r. L o g o Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KUNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (obowiązujący od 1.09.2016 r. do 31.08.2017r.) Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 3 w Wodzisławiu Śl. na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Skołoszowie Nadzór: Jacek Makowiecki dyrektor szkoły Czas realizacji: rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNZJALNYCH NR 3 W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Projekt z dnia 2 kwietnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo