Regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu"

Transkrypt

1 Regulamin przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Niniejszy Regulamin określa sposób postępowania "FORUM" Kancelarii Prawa Finansowego z siedzibą w Solcu Kujawskim mający na celu wprowadzenie procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególności: a) określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa finansowego; b) określenie sposobu rejestracji transakcji; c) określenie sposobu analizy i oceny ryzyka; d) określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej; e) określenie procedury wstrzymania transakcji i zamrożenia wartości majątkowych; f) określenie sposobu przechowywania informacji. 2) Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) "Ustawie" rozumie się przez to Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu bądź wszelkie inne aktualne akty prawne i rozporządzenia regulujące zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. b) "Kancelarii" - rozumie się przez to "Forum" Kancelarię Prawa Finansowego z siedzibą w Solcu Kujawskim ul. Bydgoska 35/11 NIP: REGON: , 3) Obowiązki Kancelarii w zakresie realizacji postanowień niniejszego Regulaminu należą do Adama Gramowskiego. 4) Przedmiotem prowadzonej przez Kancelarię działalności gospodarczej jest szeroko rozumiane pośrednictwo pieniężne. W skład tego pośrednictwa wchodzą: a) realizowanie wpłat gotówkowych na dowolne konta bankowe IBAN znajdujące się w EU zadeklarowane przez użytkownika, z zadeklarowanym przez użytkownika tytułem płatności, odbiorcą oraz nadawcą; b) realizowanie wpłat (oraz wypłat) do tych instytucji, z którymi Kancelaria podpisaną ma umowę o realizowanie usług pośrednictwa pieniężnego wraz z dostarczeniem przez te instytucje interfejsu elektronicznego pozwalającego na informowanie tej instytucji w czasie rzeczywistym o wpłatach realizowanych prze użytkowników na jej rzecz. Możliwość instalowania takich pluginów na celu ma udostępnienie takiego mechanizmu płatności za ściśle zdefiniowane usługi lub towary, w którym dostawca poprzez poinformowanie go w czasie rzeczywistym o zrealizowaniu wpłaty przez Strona 1/5

2 klienta może towar lub usługę dostarczyć również natychmiastowo. Z uwagi na tę zaletę Kancelaria na celu ma zachęcenie do współpracy takie podmioty jak dostawców dzwonków na telefony komórkowe, tapet, gier mobilnych oraz wszystkie inne podmioty dostarczające swoje usługi lub produkty drogą elektroniczną. Mamy zamiar zachęcić do współpracy operatorów telefonii komórkowej celem dokonywania w naszych placówkach opłat za usługi identyfikowanych poprzez numer telefonu, zamierzamy zachęcić do współpracy dostawców energii elektrycznej, operatorów telewizji oraz sklepy internetowe online. Mamy zamiar zachęcić do współpracy dostawców elektronicznych instrumentów płatniczych oraz innych pośredników pieniężnych takich jak "western union" lub takich, z którymi już współpracuje firma "Euronet" ze szczególnym uwzględnieniem dostawcy produktu "Ria Money Transfers". W przypadku tych instytucji, z którymi zawartą mamy mieć umowę również na realizowanie transferów pieniężnych w stronę: od tej instytucji do klienta, to instytucje te mają obowiązek dostarczyć nam taki interfejs informatyczny, który pozwalał nam będzie weryfikować czy i do jakiej wypłaty ze strony dostawcy usługi upoważniony jest użytkownik autoryzujący się w wymagany przez dostawcę usługi sposób. 5) Przy takich założeniach prowadzonej przez nas działalności dopuszczamy następujące sposoby dostarczania przez użytkowników danych realizowanych przez nich wpłat (lub wypłat): a) na udostępnionych w lokalu papierowych formularzach: w przypadku wpłat na rachunki IBAN zaprojektowanych i dostarczonych przez nas, natomiast w przypadku wpłat(wypłat) do współpracujących z nami instytucji trzecich na formularzach dostarczonych przez te instytucje; b) za pomocą urządzeń elektronicznych z dostępną klawiaturą oraz formularzami elektronicznymi wyświetlanymi na ekranie z polami do wypełnienia odpowiadającym polom na formularzach papierowych. W przypadku zastosowania takiego urządzenia dane formularzy automatycznie wysyłane są przez urządzenie do aplikacji dostarczonej przez Kancelarię podłączonej do serwera zarządzającego zleceniami składanymi w obsługiwanych przez nas punktach. W przypadku zastosowania papierowych formularzy ich treść do systemu informatycznego dostarczanego przez Kancelarię musi wprowadzić za pomocą komputera PC obsługa lokalu - tak samo jak ma to miejsce w przypadku instytucji współpracujących z popularnym na całym świecie "Western Union". Urządzenie z monitorem LCD oraz klawiaturą udostępniane jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska kasowego w sposób umożliwiający obsłudze lokalu wgląd do treści edytowanej przez użytkownika. 6) Dopuszczamy dwa sposoby liczenia oraz walidowania środków pieniężnych przekazywanych przez klienta: a) kiedy czynności te wykonywane są przez obsługę lokalu; b) kiedy czynności te wykonują elektroniczne urządzenia przyjmujące monety i banknoty. W przypadku zastosowania takowych urządzenie do przyjmowania środków pieniężnych usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska Strona 2/5

3 kasowego w sposób umożliwiający obsłudze lokalu ciągły wgląd w interreakcję użytkownika z urządzeniem W przypadku, kiedy zarówno edytowanie dyspozycji klienta jak i walidowanie oraz liczenie środków pieniężnych odbywa się elektronicznie, to urządzenia te czynności realizujące mogą być ze sobą scalone tworząc tzw. "terminal". Warunkiem użycia takiego terminala jest usytuowanie go w sposób oraz w miejscu umożliwiającym ciągły wgląd obsługi lokalu w kolejne etapy interreakcji użytkownika z terminalem. Obsługa lokalu ma prawo oraz obowiązek ingerowania w czynności realizowane przez użytkowników za pomocą terminala, instruowanie ich oraz wykonywanie czynności zapobiegających praniu brudnych pieniędzy opisanych w niniejszym dokumencie. 7) Zadania obsługi lokalu w zakresie przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy: a) w przypadku złożenia przez klienta dyspozycji wpłaty na zadeklarowane przez użytkownika konto IBAN lub do instytucji trzeciej współpracującej z Kancelarią - w przypadku gdy kwota wpłaty przewyższa równowartość 1000 EUR obsługa lokalu obowiązana jest ustalić i zweryfikować dane wpłacającego. W przypadku, kiedy klient odmówi okazania dowodu tożsamości lub innego dokumentu pozwalającego ustalić jego tożsamość obsługa lokalu obowiązek ma odmówić dokonania dyspozycji. W przypadku, kiedy odmowa zrealizowania transakcji nastąpiła już po przyjęciu gotówki przez urządzenia walidujące środki płatnicze, to sytuację taką obsługa lokalu obowiązek ma zgłosić do Kancelarii pod numer telefonu lub na Kancelaria w takim przypadku anuluje czynności podjęte podczas nie zaaprobowanej transakcji oraz zwróci klientowi zainkasowaną przez urządzenie gotówkę przy czym zwrot ten uwarunkowany jest zweryfikowaniem danych osobowych klienta, którego transakcja została odrzucona i konsekwencją takiej procedury jest zgłoszenie tej niezrealizowanej operacji jako podejrzanej do GIIF ze wskazaniem danych klienta próbującego transakcję zrealizować oraz wszelkich okoliczności tej transakcji. Urządzenia walidujące środki pieniężne posiadają ułatwiające pracę obsłudze lokalu uruchamiane blokady w przypadku chęci wpłacenia kwoty przewyższającej równowartość 1000 EUR. b) wszelkie powyższe restrykcje dotyczące transferu przez klientów kwot przewyższających równowartość 1000 EUR stosuje się również do transakcji więcej niż jedna ale robiących wrażenie powiązanych, wykonywanych przez tę samą osobę i w sumie przekraczających równowartość 1000 EUR. Obsługa lokalu winna zachować czujność w zakresie wielokrotnie pojawiających się tych samych osób przy stanowisku kasowym i ew. terminalowym. c) identyczne środki bezpieczeństwa jak w przypadku wpłat przekraczających równowartość 1000 EUR oraz wpłat powiązanych przekraczających tę kwotę stosuje się w odniesieniu do wypłat dla klientów od instytucji z Kancelarią współpracujących przekraczających równowartość EUR lub kilku powiązanych przekraczających w sumie równowartość EUR. d) takie same środki bezpieczeństwa należy podjąć w przypadku zaobserwowania przez obsługę lokalu podejrzanych zachowań behawioralnych u klienta budzących podejrzenie, jakoby jego działania miały na celu dokonanie Strona 3/5

4 czynności związanych z praniem brudnych pieniędzy. W przypadku tych ostatnich - po zweryfikowaniu następujących danych osobowych klienta: imienia, nazwiska, obywatelstwa, adresu osoby dokonującej transakcji, numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu nanosi sie je na przygotowane przez Kancelarię formularze zgodne z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Wypełnienie przez obsługę lokalu choćby jednej karty opisanego wyżej formularza należy bezzwłocznie zgłosić do Kancelarii na wskazany wyżej numer telefonu lub . 8) Dostarczone w sposób zgodny z punktem 7) do Kancelarii dane osoba upoważniona do przestrzegania przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy: Adam Gramowski zgłasza do GIIF w sposób przewidziany w ustawie. W szczególności Informacje o transakcjach zarejestrowanych zgodnie z punktem 7) zgłaszane do GIIF zawierają następujące dane: a) datę przeprowadzenia transakcji; b) dane identyfikacyjne stron transakcji; c) kwotę, walutę i rodzaj transakcji; d) numer rachunku, który został wykorzystany do przeprowadzenia transakcji, w przypadku transakcji z udziałem takiego rachunku; e) uzasadnienie oraz miejsce, datę i sposób złożenia dyspozycji w przypadku przekazywania informacji o transakcji. 9) Kancelaria przechowuje wszystkie informacje uzyskane w wyniku stosowania środków, o których mowa w punkcie 7), przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z klientem. 10) Opisanych w punkcie 7) transakcji,które wzbudzają podejrzenie jako mające związek z procederem prania brudnych pieniędzy Kancelaria wykonanie wstrzymuje. W przypadku, kiedy transakcja stanowi przekaz, którego jedną ze stron jest instytucja współpracująca z Kancelarią w ramach interfejsu programistycznego powiadamiającego tę instytucję o transakcji w czasie rzeczywistym, to Kancelaria w przypadku, kiedy instytucja ta otrzymała informację o przekazie, a Kancelaria nosi się z zamiarem wstrzymania transakcji, Kancelaria zobowiązuje się przedsięwziąć proces anulowania transakcji w ramach interfejsu dostarczonego przez instytucję współpracującą. Kancelaria zobowiązuje się, że zobowiąże każdą z instytucji, do której pośrednictwo pieniężne świadczy do dostarczenia takiego interfejsu, który umożliwi skuteczne anulowanie transakcji. W przypadku niedostarczenia takiej możliwości przez instytucję trzecią, umowa współpracy nie zostanie z nią zawarta. Mając przeprowadzić transakcję lub posiadając informacje o zamiarze przeprowadzenia transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że może ona mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu karnego, Kancelaria niezwłocznie zawiadamia na piśmie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, przekazując wszystkie posiadane dane określone w punkcie 8) wraz ze wskazaniem przesłanek przemawiających za Strona 4/5

5 wstrzymaniem transakcji. Zawiadomienie i potwierdzenie może zostać przekazane również przy użyciu informatycznych nośników danych. W przypadku gdy Kancelaria nie jest instytucją mającą przeprowadzić transakcję, zawiadomienie zawiera również wskazanie instytucji, która ma przeprowadzić transakcję. 11) Do czasu otrzymania odpowiedzi na zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 10), nie dłużej niż 24 godziny od momentu potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Kancelaria nie wykonuje transakcji, której dotyczy zawiadomienie. 12) Jeżeli zawiadomienia, o którym mowa w 10), nie można dokonać przed wykonaniem albo podczas wykonywania dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji, Kancelaria przekazuje informację o transakcji niezwłocznie po jej przeprowadzeniu, podając przyczyny braku wcześniejszego zawiadomienia. 13) Jeżeli z zawiadomienia, o którym mowa w 10) wynika, że transakcja, która ma zostać przeprowadzona, może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 Kodeksu Karnego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej może na podstawie uprawnień określonych w Ustawie w ciągu 24 godzin od daty i godziny wpływu zawiadomienia, przekazać pisemne żądanie wstrzymania tej transakcji na okres nie dłuższy niż 72 godziny od daty i godziny wskazanych w tym zawiadomieniu. 14) Kancelaria wstrzymuje transakcję niezwłocznie po otrzymaniu żądania, o którym mowa w punkcie 13). 15) Do liczenia terminów, o których mowa w punktach 11) oraz 13) nie wlicza się sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. 16) Kancelaria informuje zlecającego transakcję o wstrzymaniu transakcji oraz wskazuje organ, który tego zażądał w przypadku kiedy takie wstrzymanie następuje. 17) Adam Gramowski jako osoba odpowiedzialna za przestrzeganie założeń niniejszej procedury posiada stosowne przeszkolenie przeprowadzone przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej w zakresie znajomości ustawy oraz dostosowywania wewnętrznej procedury do jej restrykcji. Adam Gramowski posiada legitymację do przeprowadzania takich szkoleń celem zaświadczania o przygotowaniu również osób współpracujących z Kancelarią co do ich znajomości przepisów i restrykcji ustawy. Wraz z zawiązywaniem współpracy z nowymi podmiotami w zakresie obsługi stanowisk kasowych lub serwisu urządzeń wykonywane jest dla tych podmiotów szkolenie w zakresie znajomości przepisów ustawy oraz niniejszej wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Adam Gramowski Strona 5/5

6 "Forum" Kancelaria Prawa Finansowego Niniejszy arkusz służy do rejestracji przez obsługę lokalu danych dotyczących przekazów pieniężnych realizowanych za pośrednictwem Kancealrii takich że: - osoba wykonująca przekaz wykazuje podejrzane zachowania behawioralne budzące podejrzenie, że operacja wykonywana przez tę osobę związek ma z procederem "prania brudnych pieniędzy"; lub - kwota przekazu przewyższa równowartość 1 tys EUR - jeżeli jest to wpłata Iub równowartość 15 tys EUR - jeże i jest to wypłata również gdy kwoty te nie zostały przetransferowane jednorazowo, ale w wyniku kiiku operacji wykonanych przez ten sam podmiot i kiedy obsługa lokalu poweźmie uzasadnione podejrzenie, że rozbicie na kilka odrębnych operacji było ze strony tego podmiotu zabiegiem umyślnym celem uniknięcia rejestracji w niniejszym rejestrze; Po sporządzeniu rejestru należy o tym natychmiast poinformować serwisanta urządzenia. Dane dotyczące transakcji: Data i godzina transakcji (lub kilku transakcji): Zlecający (prosze wpisać dane jednoznacznie tę osobę identyfikujące: Imię, Nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości): Adresat: Kwota (kwoty): Inne dane dotyczące transakcji (np. dane z paragonu jeśli istnieje): Powód umieszczenia w rejestrze: Imię i nazwisko pracownika obsługi lokalu umieszczającego dane w rejestrze: Podpis pracownika:

BIZNES PLAN. I) na czym polega podejmowana przez nas działalność gospodarcza.

BIZNES PLAN. I) na czym polega podejmowana przez nas działalność gospodarcza. BIZNES PLAN I) na czym polega podejmowana przez nas działalność gospodarcza. 1) Przedmiotem prowadzonej przez Kancelarię Prawa Finansowego Forum działalności gospodarczej jest szeroko rozumiane pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Dz.U.10.46.276 2011.07.14 zm. Dz.U.2011.134.779 art. 4 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Instrukcja w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział I Zakres instrukcji i podstawy prawne 1. Instrukcja, zwana dalej Instrukcją określa sposób wykonywania środków

Bardziej szczegółowo

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r.

Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-244-08 Druk nr 1660 Warszawa, 2 lutego 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki biur rachunkowych

Obowiązki biur rachunkowych Kamila Grabowska, Ewa Sławińska Obowiązki biur rachunkowych przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z pakietem aktywnych druków Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 21 sierpnia 2012 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r.

USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. Dz.U.03.153.1505 2003-10-12 zm. przen. Dz.U.02.169.1385 art.75 2004-01-01 zm. przen. Dz.U.02.180.1500 art.1 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH W W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WARSZAWA, 1 styczeń 2015 r. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia Ogólne 3 Rozdział 2. Ogólne zasady realizacji zleceń płatniczych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych

Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Banki krajowe, oddziały banków zagranicznych Art. 8 ust. 1 24/08/2010 r. W którym momencie bank powinien zarejestrować przyznany kredyt o równowartości co najmniej 15 000 euro, w momencie przyznania kredytu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA. z dnia 16 listopada 2000 r. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. Dz.U.03.153.1505 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 2) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r.

Regulamin kart kredytowych. dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s. wprowadzony dnia 7 września 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla klientów indywidualnych Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie wprowadzony dnia 7 września 2015 r. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II. DEFINICJE... 1 III.

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący

... 1 ... ... a) dzienny wypłat gotówki maksymalną kwotę, do 1) agencja PKO Banku Polskiego SA podmiot wykonujący REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SA S SPIS TREŚCI DZIAŁ I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH OBOWIĄZUJĄCY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOŁHOBYCZOWIE Rozdział I. Postanowienia wstępne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług płatniczych w Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2011 r. strona 1

Warszawa, 2011 r. strona 1 REGULAMIN RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWEGO, USŁUG BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KARTY DEBETOWEJ W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Warszawa, 2011 r. strona 1 strona

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH I KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH I KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH I KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Rozdział 1. Definicje 2 Rozdział 2. Zawarcie umowy rachunku

Bardziej szczegółowo