Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL""

Transkrypt

1 Regulamin usług świadczonych przez portal internetowy "KANTOR77.PL" Art. 1 [WSTĘP] 1. Regulamin niniejszy (zwany w dalszej części "Regulaminem") obowiązuje w zakresie usług świadczonych przez spółkę FORWARD 77 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Pabianicach, ul. Zamkowej 40/42, Pabianice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): , posiadająca numer identyfikacyjny REGON: , (zwanej w dalszej części "KANTOR77.PL") za pośrednictwem portalu internetowego KANTOR77.PL (zwanego w dalszej części "Portalem"). 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z usług Portalu, którzy potwierdzili zapoznanie się z treścią Regulaminu (zwane w dalszej części "Klientami") nawet jeśli nie dokonały za pośrednictwem Portalu jakiejkolwiek Transakcji. 3. Klient, który potwierdził zapoznanie się z treścią Regulaminu ma prawo żądać od KANTOR77.PL wyjaśnienia jego treści przed dokonaniem Transakcji. 4. Klient nie ma możliwości dokonywania indywidualnych zastrzeżeń co do treści Regulaminu, a korzystanie z Portalu oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu. Art. 2 [Usługi] 1. KANTOR77.PL świadczy usługi w zakresie bezgotówkowej wymiany walut (zwane dalej "Transakcją") oraz w zakresie kojarzenia klientów dokonujących pomiędzy sobą wymiany walut (zwana dalej "Transakcją Społecznościową"). 2. Postanowienia dotyczące Transakcji stosuje się odpowiednio do Transakcji Społecznościowych. 3. KANTOR77.PL świadczy wszystkie usługi za pomocą przelewów bankowych oraz kont bankowych. 4. Platforma transakcyjna czynna jest 24/7, zlecenia wymiany można składać w godzinach od 08:00 do 20: KANTOR77.PL ma prawo odmówić dokonania Transakcji bez podania przyczyny. Art. 3 [Korzystanie z Portalu] 1. Klientem Portalu może być każda osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2 2. KANTOR77.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Transakcji dokonanych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli czynność okaże się nieważna z powodu podania przez Klienta nieprawdziwych danych. 3. W celu korzystania z Portalu klient zobowiązany jest posiadać w szczególności: komputer lub inne urządzenie wyposażony w przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenie SSL, dostępu do sieci Internet, program służący do przeglądania zasobów sieci Internet akceptujący pliki typu Cookies, aktualny adresu ; program do odczytu plików w formacie PDF. 4. Klient ponadto zobowiązany jest posiadać konta bankowe we wszystkich walutach będących przedmiotem kupna lub sprzedaży. 5. Klient może dokonywać Transakcji w ograniczonym zakresie bez rejestracji, tj. bez założenia Konta Użytkownika. 6. Klient w celu założenia Konta Użytkownika dokonuje rejestracji podając wymagane dane w formularzu rejestracyjnym. 7. W przypadku osoby fizycznej niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska, adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu/lokalu), numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej , numeru PESEL i numeru dowodu osobistego. 8. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej niezbędne jest podanie: nazwy (firmy), siedziby, adresu, numeru NIP oraz danych dotyczących osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej. 9. Założenie Konta Użytkownika następuje po wypełnieniu formularza, akceptacji regulaminu oraz zatwierdzenie linku aktywacyjnego wysłanego na podany przez Klienta adres W ramach Konta Użytkownika Klient uprawniony jest do zachowania w bazie Portalu innych danych, w szczególności numerów posiadanych przez siebie kont bankowych. 11. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia prawidłowości wszystkich podanych danych oraz do aktualizowania podanych danych w terminie 7 dni od ich zmiany, nie później jednak niż przed dokonaniem jakiejkolwiek Transakcji. 12. Wszelka korespondencja przesyłana prawidłowo na podany przez Klienta jako aktualny adres pocztowy lub elektroniczny uznawana jest za doręczoną nawet jeśli Klient nie zapoznał się z jej treścią. 13. KANTOR77.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą na skutek podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, w tym powstałych na skutek podania przez Klienta błędnych numerów kont bankowych lub podanie numerów kont bankowych, których waluta nie odpowiada walucie podanej w formularzu. 14. KANTOR77.PL ma prawo usunąć Konto użytkownika bez ostrzeżenia w razie wykorzystywania Konta w celu innym niż cel działania Portalu lub w razie podejmowania przez Klienta działań naruszających przepisy prawa lub naruszających dobre obyczaje.

3 Art. 4 [Wymiana walut] 1. KANTOR77.PL podaje na stronie głównej Portalu aktualne kursy walutowe. 2. Kursy transakcyjne mogą być uzależnione od kwoty wymienianej waluty i indywidualnego rabatu udzielonego Klientowi. 3. Transakcje mogą mieć postać Transakcji z Rachunku lub Transakcji z Portfela. 4. Bez rejestracji możliwe jest realizowania tylko Transakcji z Rachunku o wartości nieprzekraczającej równowartości euro. Nie jest dopuszczalnym dokonywanie Transakcji o wartości przekraczającej równowartość euro za pomocą kilku operacji. 5. W celu wykonania Transakcji bez rejestracji Klient zobowiązany jest do podania numerów co najmniej dwóch kont w walutach odpowiadających walutom będącym przedmiotem wymiany, kwotę podlegającą wymianie i waluty, na jaką dokonywana jest wymiana. Do klienta należy zweryfikowanie podanych danych przed ich zatwierdzeniem, w tym w szczególności podanego dla danej Transakcji kursu wymiany. 6. Po zatwierdzeniu transakcji Klient otrzymuje numer konta, na jaki dokonuje wpłaty środków podlegających wymianie. Po wpłynięciu środków na podane konto, KANTOR77.PL przelewa na podane przez Klienta konto bankowe walutę po wymianie. 7. W razie przekazania przez Klienta na podane konto kwoty nieodpowiadającej zadeklarowanej kwocie podlegającej wymianie Transakcja może być anulowana, a przesłane środki w takim wypadku będą zwracane na konto, z jakiego dokonany był przelew. 8. Transakcje z Rachunku dokonywane przez Klientów posiadających Konto Użytkownika realizowane są według zasad obowiązujących dla Transakcji bez rejestracji, przy czym Klient upoważniony jest do korzystania dodatkowo z udogodnień wynikających z możliwości uprzedniego zapisania danych wymaganych dla realizacji Transakcji. 9. Transakcje z Portfela dokonywane są poprzez przelanie środków w walucie podlegającej wymianie na konto należące do KANTOR77.PL. Środki te przechowywane są w imieniu Klienta na koncie bankowym i nie podlegają oprocentowaniu. Środki te podlegają pełnej dyspozycji Klienta i w razie ich niewykorzystania w celu wymiany, zostają na żądanie Klienta zwrócone na konto, z którego zostały przekazane. 10. W celu przeprowadzenia transakcji z Portfela Klient zobowiązany jest podać kwotę waluty podlegającą wymianie, nie wyższą niż znajdująca się na przypisanym koncie, oraz wskazać walutę, na jaką dokonana ma zostać wymiana. Po zaakceptowaniu przez Klienta kwoty, walut i kursu wymienione środki przelewane są bezpośrednio na podane przez Klienta konto bankowe. 11. W ramach Konta Użytkownika Klient ma prawo dowolnie zasilać swoje konto oraz posiadać więcej niż jeden portfel dla różnych walut. 12. Klient informowany jest o czynnościach wykonywanych przez KANTOR77.PL poprzez wiadomość . Potwierdzenie wykonania wymiany przesyłane jest w formie elektronicznej.

4 13. Transakcje społecznościowe polegają na kojarzeniu odpowiadających sobie komplementarnych ofert kupna i sprzedaży waluty. Klient zobowiązany jest w ofercie podać waluty pomiędzy którymi chce dokonać transakcji, kwotę jaką zamierza wymienić oraz kurs. Transakcje społecznościowe możliwe są wyłącznie dla Klientów posiadających Konto użytkownika i posiadających Portfel walutowy w walucie oferowanej do sprzedaży i znajdującą się w Portfelu kwotę nie niższą niż zadeklarowana do wymiany. 14. Oferta Transakcji społecznościowe może być odwołana przez Klienta do czasu zaakceptowania jej przez innego Klienta. Art. 5 [Prawa i obowiązki stron] 1. Klient uprawniony jest do uzyskiwania na bieżąco wyczerpujących i jasnych informacji na temat dokonywanych Transakcji. 2. W celu zachowania bezpieczeństwa Klient zobowiązany jest starannie chronić wszelkie dane umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika i w razie ujawnienia lub podejrzenia ujawnienia tych danych zawiadomić o tej okoliczności KANTOR77.PL oraz niezwłocznie dokonać działań uniemożliwiających dostęp osobom niepowołanym do Konta Użytkownika, w szczególności poprzez zmianę hasła dostępu. 3. Po dokonaniu każdej transakcji Klient mam obowiązek zweryfikować jej zgodność ze złożoną dyspozycją. 4. Klient ma obowiązek zgłosić KANTOR77.PL niezwłocznie naruszenie praw związanych z korzystaniem z Portalu za pomocą wiadomości , w której treści wskaże rodzaj naruszenia. 5. KANTOR77.PL ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku złamania Regulaminu, podejmowania działań na szkodę innego Klienta lub KANTOR77.PL. 6. KANTOR77.PL jest uprawniony do zażądania od Klienta w każdym czasie okazania w oryginale lub kopii dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tożsamości Klienta lub osób działających w imieniu Klienta. Art. 6 [Reklamacja] 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu wysyłając a na adres podany w zakładce "Kontakt", w którego treści wpisuje rodzaj błędnego funkcjonowania. 2. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data wystąpienia, numer transakcji oraz dane kontaktowe w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej. 3. Klient ma obowiązek zgłoszenia reklamacji w terminie 48 godzin od daty dokonania Transakcji chyba, że z przyczyn nieleżących po stronie Klienta jest to niemożliwe, wtedy Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w terminie 48 godzin od ustania tych przyczyn.

5 4. KANTOR77.PL rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Art. 7 [Prywatność] 1. Administratorem danych podawanych przez Klientów jest KANTOR77.PL, który uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 2. KANTOR77.PL zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim. 3. Klient korzystający z Portalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania usług. 4. Dane osobowe oraz informacje zgromadzone w ramach Konta Użytkownika wykorzystywane będą przez KANTOR77.PL do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jakości świadczonych usług. 5. KANTOR77.PL ma prawo za zgodą użytkownika przechowywać i wykorzystywać jego dane dla celów marketingowych. 6. Klient podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie i ma prawo wglądu do nich w każdym czasie. 7. KANTOR77.PL ma prawo przechowywać bez ograniczenia czasowego dane dotyczące już dokonanych Transakcji. 8. W przypadku powzięcia przez KANTOR77.PL wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Klienta danych, KANTOR77.PL ma prawo wezwać Klienta do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych pod rygorem zablokowania możliwości dokonywania Transakcji przez Klienta. 9. KANTOR77.PL zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym. Art. 8. [Postanowienia końcowe] 1. O każdej zmianie treści Regulaminu użytkownik zawiadamiany jest za pomocą poczty e- mail. Zmiany nie mogą wejść w życie przed upływem 14 dni od zawiadomienia i mają zastosowanie do Transakcji dokonanych po dniu wejścia w życie zmian. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę regulaminu zawiadamia KANTOR77.PL o chęci usunięcia konta i odstępuje od dokonywania dalszych Transakcji. 2. Do czynności podejmowanych w ramach działania Portalu zastosowania mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

6 3. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę KANTOR77.PL.

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

Regulamin. 1 Definicje. Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: Regulamin 1 Definicje Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają: 1. Operator - właściciel Serwisu ekantoreuropa.pl - Kantor Wymiany Walut Europa Patryk Rybak, z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem MojeWaluty.pl 1Definicje Operator Kantor "Grażyna" Grażyna Odój-Kukla z siedzibą,,, REGON 432318064. Serwis (w tym wypadku serwis Moje Waluty.pl ) - Serwis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE].

REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. REGULAMIN DLA FIRM V2 1. [DEFINICJE]. a. Operator Firma CashHome sp. z o.o. KRS 0000 393 107, NIP 957 10 58 144, REGON 221 486 365, b. Użytkownik osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru Internetowego Ergo Kantor 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą Kantoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje]

REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL. [Definicje] REGULAMIN KANTORU INTERNETOWEGO EDOLAR.PL 1 [Definicje] 1. Regulamin niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Kantoru Internetowego edolar.pl; 2. Operator przedsiębiorca będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 22.08.2012 r. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com

Definicje. 1 Postanowienia ogólne. 2 Zakres usług Serwisu Kantoria.com Definicje 1. Kantoria.com - właścicielem serwisu jest Kantoria.com Edward Dixon Małgorzata Dixon s.c. z siedzibą w Poznaniu, NIP 783-168-13-02, REGON 301920928. 2. Serwis Kantoria.com internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj.

Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. Niniejszy regulamin jest ważny do dnia 13 grudnia 2011 r. włącznie. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Aktualny regulamin znajduje się tutaj. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu nr 7/XI/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. Tekst jednolity z dnia 5 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN KANTORIS.PL Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2014 R. 1. INFORMACJE OGÓLNE -KANTORIS.PL jest innowacyjną formą zawierania transakcji wymiany, kupna bądź sprzedaży walut przez Internet. Działa także jako

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Regulamin serwisu infokonsument.pl Rejestru Dłużników ERIF Biura Informacji Gospodarczej S.A. Przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2010 r. Tekst jednolity z dnia 04 lipca 2012 r. R e j e s t r D

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platformy Domwaluty.pl

Regulamin Platformy Domwaluty.pl Regulamin Platformy Domwaluty.pl Niniejszy Regulamin Platformy Domwaluty.pl (dalej jako Regulamin) określa zasady funkcjonowania i korzystania przez Klientów z Platformy Domwaluty.pl. 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo