Zawiadomienie o wyjaśnieniach i modyfikacji treści siwz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o wyjaśnieniach i modyfikacji treści siwz"

Transkrypt

1 Lubartów, dnia 24 czerwca 2010 roku. RG.341/9/10 Zawiadomienie o wyjaśnieniach i modyfikacji treści siwz Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz z późn. zm. ) informuję, Ŝe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu e- Administracja rozwój usług publicznych on-line z zapewnieniem bezpłatnego dostępu do Internetu w centrum Lubartowa, prowadzonym przez Miasto Lubartów w trybie przetargu nieograniczonego, w związku z pytaniami wykonawców, Zamawiający wyjaśnia co następuje : 1) Zamawiający w punktach 3, 4, 6, i 8 podał wymagane certyfikaty, normy jakie powinny posiadać urządzenia. Proszę o wyjaśnienie czy na etapie oferty naleŝy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań? Tak. Na pytania o treści : 2) Zamawiający w punkcie 9. Załącznika 7 do SIWZ opisuje wymagania odnośnie systemów operacyjnych stacji roboczych i serwerów. Proszę o wyszczególnienie, które z wymienionych oprogramowań posiadanych przez Zamawiającego jest instalowane lokalnie na komputerach uŝytkowników oraz które posiada instancje na serwerach. 3) Dotyczy 4, pkt. 26 i 27. Zamawiający wymaga wykonania migracji danych z zastępowanych stacji roboczych na nowe stacje. Z uwagi na róŝnorakość podanego oprogramowania dziedzinowego prosimy o wyszczególnienie, na jakim oprogramowaniu systemowym pracują dane systemy dziedzinowe oraz podani ilości instancji zainstalowanych komponentów. Informacje te są niezbędne do właściwego oszacowania kosztów przeniesienia danych. Lp. Oprogramowanie Nr pokoju System płacowo-kadrowy i środki trwałe firmy Mikrobit sp. z o.o. System finansowo-księgowy i podatkowy firmy Vendis Program ewidencji ludności (MICROPESEL) Liczba stacji 120, , 3, 122, , Program Płatnik (ZUS) 117, 120, 121, program obsługi Urzędu Stanu Cywilnego (PB_USC produkcji TECHNIKA Gliwice) program do budŝetowania Bestia Aktualny system operacyjny 5, 6 3 Instal. na serwerze pełna instalacja na serwerze 103, 121, nie Strona 1 z 6

2 4) Dotyczy wizji lokalnej oraz zakresu prac wdroŝeniowych. Prosimy o podanie ilości wymaganych punktów logicznych sieci strukturalnej, jaką ma wykonać Wykonawca oraz łączną długość rynienek kablowych potrzebnych do wykonania sieci strukturalnej, tak jak Zamawiający podał w specyfikacji urządzenia 12.Punkt Publicznego Dostępu do Internetu Zamawiający, w pkt 3, 11 i 12 załącznika 6 do SIWZ, określił wymagane ilości punktów logicznych sieci strukturalnej, jaką ma wykonać Wykonawca oraz długość rynienek kablowych potrzebnych do wykonania sieci strukturalnej. 5) Dotyczy załącznika A do Załącznika nr 6 do siwz: "PoniŜsza tabela określa funkcjonalności podstawowe, których posiadanie w zaoferowanym systemie bezwzględnie wymaga Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do ich zrealizowania. Zamawiający wymaga, aby oferowany system posiadał wszystkie funkcjonalności na dzień złoŝenia oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy zadeklarowane przez Wykonawcę, w niniejszym załączniku, funkcjonalności systemu EOD są zgodne ze stanem faktycznym zgodnie z zapisami SIWZ. W przypadku braku wykazania przez Wykonawcę w trakcie demonstracji, Ŝe funkcjonalność systemu EOD zadeklarowana w ofercie nie jest rzeczywiście zawarta w oferowanym systemie Oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona." Czy wspomniana demonstracja będzie elementem oceny oferty? Czy wymóg "wykazania przez Wykonawcę w trakcie demonstracji, Ŝe funkcjonalność systemu EOD zadeklarowana w ofercie" jest wiąŝący, skoro nie jest uwzględniony w punkcie III.5 ogłoszenia o zamówieniu? Cytowany punkt załącznika A do załącznika nr 6 do siwz otrzymuje następujące brzmienie: PoniŜsza tabela określa funkcjonalności podstawowe, których posiadanie w zaoferowanym systemie bezwzględnie wymaga Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do ich zrealizowania. Zamawiający wymaga, aby oferowany system posiadał wszystkie funkcjonalności na dzień złoŝenia oferty. Zamawiający oceni zgodność oferowanych dostaw z wymaganiami opisanymi w siwz na podstawie dokumentów określonych w ogłoszeniu i siwz. 6) Dotyczy załącznika A do Załącznika nr 6 do siwz: "EOD powinien: umoŝliwiać sprawny dostęp do dokumentów i informacji, kontrolować drogę ich obiegu oraz stan realizacji, usprawniać obsługę interesantów, współpracować z systemami: System Internetowej Obsługi Interesanta (SIOI), Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), Archiwum elektroniczne (AE), Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), System Ewidencji Przedsiębiorców (SEP)". Jaki jest wymagany przez Zamawiającego zakres współpracy z wymienionymi systemami? Wymagany jest zakres współpracy pozwalający na realizację zapisów aktów prawnych wymienionych na wstępie załącznika A do Załącznika nr 6 do SIWZ. 7) Dotyczy załącznika A do Załącznika nr 6 do siwz: "W przypadku rezygnacji Zamawiającego z usługi utrzymania Elektronicznej Skrzynki Podawczej lub po zakończeniu wykonywania umowy i nie podpisaniu nowej Wykonawca udostępni jej zawartość (dokumenty i elektroniczne formularze) podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego w sposób umoŝliwiający ich przeniesienie. Jaki jest wymagany czas i warunki utrzymania ESP przez Wykonawcę? Załącznik nr 6 do SIWZ w pkt. Zakres prac ( str. 13 załącznika) określa te wymogi: cyt.: W ramach wynagrodzenia za realizacje niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni aktualizacje systemu EOD (wszystkich modułów), elektronicznych formularzy i naprawy bazy danych oraz utrzymanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej przez okres 4 lat od daty zawarcia umowy. Strona 2 z 6

3 8) Dotyczy załącznika A do Załącznika nr 6 do siwz, wymaganie 1. z sekcji "Elektroniczna Skrzynka Podawcza": "EOD powinien zapewniać integrację z Elektroniczną Skrzynką Podawcza" Czy w ramach niniejszego zamówienia ma być dostarczona Elektroniczna Skrzynka Podawcza? Jeśli tak, czy ma być ona postawiona na sprzęcie Zamawiającego czy Wykonawcy? Wykonawca ma udostępnić skrzynkę podawczą na własnym sprzęcie. 9) Dotyczy załącznika A do Załącznika nr 6 do siwz, wymaganie 1-17 z sekcji "Elektroniczna Skrzynka Podawcza" Czy Zamawiający uzna jako wystarczającą do spełnienia wymagań 1-17 z sekcji "Elektroniczna skrzynka Podawcza" integrację z platformą e-puap? Zamawiający nie narzuca sposobu rozwiązania skrzynki podawczej pod warunkiem jej prawidłowego funkcjonowania i współdziałania z pozostałymi modułami EOD. 10) Dotyczy załącznika A do Załącznika nr 6 do siwz, wymaganie 4 "System ma umoŝliwiać tworzenie, podpisywanie i wystawianie decyzji elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2007 w sprawie sporządzania i dostarczania pism w formie dokumentów elektronicznych. W szczególności system umoŝliwi podpisanie pism urzędowych wg standardu XAdES-XL lub XAdES A z uŝyciem klucza o długości 2048 bitów." Czy w ramach niniejszego zamówienia ma być dostarczone urządzenie HSM? Nie Zamawiający nie wymaga, aby HSM był zainstalowany w jego siedzibie. 11) Dot. pkt 13 firewall sprzętowy. Zamawiający wymaga, by urządzenie wspierało protokół EIGRP, co jednoznacznie wskazuje na firmę Cisco, która jest właścicielem tego protokołu. Jednocześnie, Zamawiający określa ilość interfejsów, jakie powinno posiadać urządzenie, jako: "2 interfejsy WAN FastEthernet, 8 interfejsów LAN FastEthernet,". Według naszej najlepszej wiedzy, nie istnieje urządzenie typu firewall sprzętowy, produkowane przez firmę Cisco posiadające taką konfigurację interfejsów sieciowych. W związku z tym uwaŝamy, Ŝe nie jest moŝliwe określenie urządzenia spełniającego warunki SIWZ. Zwracamy się z prośbą o określenie na nowo specyfikacji tego typu urządzenia tak, by moŝliwe było dobranie urządzenia fizycznie istniejącego na rynku, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji. Minimalnym warunkiem umoŝliwiającym uczciwą konkurencję jest odstąpienie od konieczności obsługi przez urządzenie protokołu EIGRP. Punkt 13. Załącznika nr 6 do siwz oraz odpowiedni punkt Załącznika nr 7 do siwz otrzymują następujące brzmienie : 13. Serwerownia Lp. Komponent Konfiguracja minimalna Zamawiającego 1. Przełącznik FastEthernet 48 port 2. Firewall sprzętowy (bramka internetowa) Przełącznik 19" L2, min.44x 10/100/1000T, 4x Combo minigbic. VLANy 802.1Q, agregacja 802.3ad, QoS (802.1p), autoryzacja 802.1X, zarządzanie http/s/telnet/ssh, SNMP, moŝliwość łączenia w stos Router/firewall sprzętowy min. 2 interfejsy WAN FastEthernet, 8 interfejsów LAN FastEthernet, moŝliwość zestawienia min 20 jednoczesnych tuneli VPN, IPSec, moŝliwość ustawienia 8 kanałów VLAN, obsługiwane protokoły routingu OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, zarządzanie HTTP, telnet, dodatkowe opcje: load Strona 3 z 6

4 balancing, Stateful Packet Inspection (SPI), manageable, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering 12) W związku z niemoŝliwością dobrania do ww. przetargu drukarek laserowych jednego producenta spełniających wszystkie wymagania SIWZ, prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania drukarek laserowych monochromatycznych sieciowych (typ 1), opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu" w punkcie 8 ppkt 3 b i 3 c o maksymalnym obciąŝeniu miesięcznym wynoszącym arkuszy A4 (ppkt. 3 b) oraz o szybkości druku mono oraz kolor wynoszącej 20 str./min formatu A4? (ppkt. 3c)? Czy w przypadku negatywnej odpowiedzi Zamawiającego na powyŝsze pytania Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania drukarek, które spełniają wymogi SIWZ, ale nie pochodzących od jednego producenta? Tak. Zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania drukarek laserowych monochromatycznych sieciowych (typ 1), opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu" w punkcie 8 ppkt 3 b i 3 c o maksymalnym obciąŝeniu miesięcznym wynoszącym arkuszy A4 (ppkt. 3 b) oraz o szybkości druku mono oraz kolor wynoszącej 20 str./min formatu A4? (ppkt. 3c). Zamawiający dopuszcza moŝliwość zaoferowania urządzenia opisanego w pkt.11 Załącznika nr 6 do SIWZ (punkt drukowania), które spełnia wymogi SIWZ, pochodzącego od innego producenta niŝ pozostałe urządzenia drukujące. 13) W związku z niemoŝliwością dobrania do ww, przetargu drukarek laserowych jednego producenta spełniających wszystkie wymagania S1WZ, prosimy o odpowiedź czy zamawiający dopuści moŝliwość zaoferowania w urządzeniach wielofunkcyjnych, opisanych w Załączniku nr 6 do SIWZ, Specyfikacja techniczna sprzętu" w punkcie 8 ppkt 1 i 2. optycznej rozdzielczości skanowania 600x600dpi i rozdzielczości interpolowanej 19200xl9200dpi? Rozdzielczość 600x600 dpi jest obecnie standardem stosowanym w pracy biurowej. Parametr powyŝej tej wartości jest parametrem o znaczeniu czysto marketingowym praktycznie nieprzydatnym dla uŝytkownika, gdyŝ korzystanie z wyŝszej rozdzielczości skanowania powoduje powstawanie plików wyjściowych ogromnych rozmiarów, z którymi praca jest znacznie utrudniona. Nie. 14) W związku z wymogiem Zamawiającego, aby wszystkie urządzeniu laserowe pochodziły od jednego producenta, wymogiem optycznej rozdzielczości skanowania 1200x1200dpi, obciąŝalności miesięcznej monochromatycznych drukarek stron, oraz wysokich prędkości druku, czy Zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe posiadające podajnik dokumentów o pojemności 35 arkuszy (zamiast wymaganych 50) oraz obsługujące język PCL6 bez poscript? Taka zmiana umoŝliwi wykonawcom zaproponowanie sprzętu zgodnego z wymaganiami siwz. Zamawiający dopuszcza urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe posiadające podajnik dokumentów o pojemności 35 arkuszy. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń drukujących bez poscript. 15) Czy Zamawiający dopuści w serwerze plikowym (typ 2) platformę, w której po zainstalowaniu wymaganej przez zamawiającego ilości pamięci pozostanie 10 wolnych złącz pamięci za to dalsza rozbudowa będzie moŝliwa, aŝ do 198GB? Strona 4 z 6

5 Nie. 16) Czy zamawiający dopuści serwery z redundantnymi zasilaczami o mocy 800W kaŝdy? Naszym zdaniem jest to zupełnie wystarczająca moc do prawidłowej pracy tych serwerów oraz umoŝliwia dalszą rozbudowę. Tak. Zamawiający dopuści takŝe serwery z redundantnymi zasilaczami o mocy 650W kaŝdy. 17) Dotyczy Załącznika nr 6 do siwz pkt 2 tabeli. Pakiet umoŝliwiający rozpoznawanie tekstu w języku polskim, pisma drukowanego i tabel, języków formalnych, znaków subskryptu, prostych formuł chemicznych, kodów kreskowych, tekstu w pionie, zapis wyników do formatu DOC i XLS, Wymagana polska wersja językowa Wymagana najnowsza wersja handlowa. Ilu uŝytkowników ma mieć dostęp do funkcji OCR? Jaką maksymalną ilość dokumentów rozpoznawanych miesięcznie ma zapewniać komponent OCR? Zamawiający wymaga 1 licencji działającej sieciowo, a więc umoŝliwiającej uruchomienie jednocześnie 1 programu OCR, ale na dowolnej stacji roboczej przyłączonej do sieci. Zamawiający nie określa maksymalnej ilości dokumentów rozpoznawanych miesięcznie jaką ma zapewniać komponent OCR. 18) Dotyczy Załącznika nr 6 do siwz. punki 8.1 i 8.2: typ skanera: plaski; optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi. Czy zamawiający dopuści urządzenie wielofunkcyjne, oferujące optyczną rozdzielczość skanowania 600x600 dpir a interpolowaną do 4800dpi? Patrz odpowiedź na pytanie ) Dotyczy Załącznika nr 6 do siwz, pkt 1. Pytanie o pakiet multimedialny. Prosimy o podanie ilości wymaganych licencji tego oprogramowania. Ilość wymaganych licencji podana jest w Załączniku nr 8 do siwz 3 licencje. 20) Dotyczy Załącznika nr 6 do siwz, pkt 3. Pytanie o pakiet kosztorysujący, Prosimy o informację, na jaki okres naleŝy zapewnić aktualizację bazy cenowej dla oprogramowania do kosztorysowania? Zamawiający nie wymaga zapewnienia aktualizacji bazy cenowej dla oprogramowania do kosztorysowania. 21) Dotyczy Załącznika nr 6 do siwz, pki 3. Pytanie o pakiet kosztorysujący. Prosimy o doprecyzowanie, czy oprogramowania ma być zainstalowane na serwerze i umoŝliwiać prace np. 5 uŝytkowników jednoczesnych, czy teŝ ma być instalowano na stacjach roboczych? Jeśli na stacjach roboczych to ile licencji naleŝy dostarczyć? Instalacja jednostanowiskowa lokalna. Strona 5 z 6

6 Proszę o uwzględnienie ww. wyjaśnień i zmian treści siwz. Termin składania ofert ulega zmianie. Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 2 lipca 2010 r. godz. 11:30. Nowy termin otwarcia ofert ustala się na dzień 2 lipca 2010 r. godz. 12:00. BURMISTRZ / - / Jerzy Zwoliński Strona 6 z 6

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl ZP

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r.

Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Znak postępowania: OR-IV.272.1.69.2012 Rzeszów, 15.01.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone

2) Dotyczy pkt 5.4 ppkt 16 SOPZ: 16. Wykonawca we własnym zakresie uzgodni z firmami, których oprogramowanie zostało wdroŝone Opole Lubelskie, 2015-01-16 ORK.272.1.2014 Uczestnicy postępowania Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, Ŝe w postępowaniu o zamówienie publiczne pn. System Informacji Przestrzennej Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Rzeszów, dnia 29.01.2013 r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010r.Nr 113,poz.759 z późn. zm.) Elbląg, dnia 23 maja 2013r. Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania do przetargu na Budowę sieci informatycznej zgodnie z projektem, dostawę i instalację sprzętu komputerowego, dostawę licencji i wdroŝenie medycznego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej?

Pytanie 1 Z jakiego oprogramowania do ochrony węzłów Zamawiający korzysta w chwili obecnej? Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-246/2012 Warszawa, dn. 21.03.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ > 200 000 EURO NA ZADANIE dofinansowane

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W Bydgoszczy 85-128 Bydgoszcz PL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 5232 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 2/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawę serwerów i innych urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ WIF-2121-2/2012 Warszawa, 2012-05-29 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na System Elektronicznego Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miasto.limanowa.pl Wersja archiwalna Dostawa komputerów przenośnych i drukarek wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu "INTERNET SZANSĄ DLA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM MIESZKAŃCÓW MIASTA LIMANOWA" Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ

Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Kraśnik, dnia 27.03.2014 r. Numer sprawy: Zp 272.3.2014 Wykonawcy (wszyscy) Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ Dotyczy: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego,

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 16 lipca 2013 r.

WYROK z dnia 16 lipca 2013 r. Sygn. akt: KIO 1570/13 WYROK z dnia 16 lipca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: System, który posiada support producenta.

Odpowiedź: System, który posiada support producenta. Warszawa, dnia 16.01.2008 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę serwerów do obsługi brokera lokalnego ADS xp oraz sprzętu informatycznego do obsługi kopii bazy operacyjnej i CEP-S

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.08.2007 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 4 / 0 7 Wg rozdzielnika do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

Warszawa, dnia 09.08.2007 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 4 / 0 7 Wg rozdzielnika do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 09.08.2007 r. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 022 52-12-888 faks 022 628-97-85, 022

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ. Główny przedmiot: CPV 32413100-2 Złotoryja, dnia 30.09.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 19 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 13 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 10: W rozdziale 6.2.21 Oprogramowanie do tworzenia treści szkoleń, Wymagania

Pytanie nr 10: W rozdziale 6.2.21 Oprogramowanie do tworzenia treści szkoleń, Wymagania 1 Czy to oznacza, że na serwerze SEWN mogą być osadzone i wykorzystywane inne aplikacje oprócz systemu LMS? Jeżeli tak, to jaka moc obliczeniowa serwera zostanie zarezerwowana na potrzeby LMS? Czy też

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 5 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0-41 342 15 49, fax. 0-41 344 52 65 Znak: DOA.III.272.1.63.2012 Kielce, dn. 30 października 2012 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) G-2150-8/13 Dostawa urządzeń dla SR i SO Opole Strona 1 z 54 Zamawiający: Sąd Okręgowy w Opolu pl. Daszyńskiego 1 45-064 Opole Znak sprawy: G-2150-8/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Bardziej szczegółowo