MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MECHANIKA I BUDOWA MASZYN"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA: II. Wydział Zarządzania OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn. Poziom kształcenia: I stopień 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 4. Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier 6. Obszary kształcenia: Nauki techniczne 7. Dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna, do których przyporządkowane zostały efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych - budowa i eksploatacja maszyn, - mechanika, - inżynieria materiałowa. 8. Związek kierunku studiów z misją Uczelni: Koncepcja kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest powiązana bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe regionu mazowieckiego. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn wpisuje się w pełni w misję Uczelni, ponieważ kształci studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także kształtuje u studentów postawę poczucia odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 9. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału Zarządzania: Nadrzędnym zadaniem Uczelni jest wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski, tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne, artystyczne

2 i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. Prowadzenie studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest jednym z elementów realizacji wyżej opisanej Misji, zgodnie ze Strategią rozwoju uczelni, która stanowi, iż najważniejszym zadaniem Uczelni jest kształcenie. 0. Sposób kształtowania efektów kształcenia i programu studiów: Program kształcenia został opracowany na podstawie Uchwały nr 5//03 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 7 grudnia 03 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 3//0 Senatu WSEiZ z dnia grudnia 0 r. w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w zakresie opracowywania programów kształcenia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz zgodnie z: - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 0 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia listopada 0 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowując efekty i program kształcenia brano pod uwagę wzorce zagraniczne i międzynarodowe, między innymi z Subject Benchmark Statement, przygotowanego przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, opinie przedstawicieli pracodawców i sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych.. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: Absolwent posiada podstawową wiedzą i umiejętności konieczne do rozwiązywania zadań z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: - realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; - prac wspomagających projektowanie maszyn, - doboru materiałów inżynierskich stosowanych, jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; - zarządzania i koordynacją pracy i oceny jej wyników, Absolwent jest przygotowany do pracy w: - przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem maszyn; - przedsiębiorstwach usługowych, szeroko wykorzystujących maszyny w procesie świadczenia usług, - w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą maszyn i udostępnianiem ich na innych zasadach (wynajmem, dzierżawą), - jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; - jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, akredytacyjnych i atestacyjnych;

3 - jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej z zakresu mechaniki i informatycznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i pokrewnych. Podjęcie studiów drugiego na innych kierunkach może wymagać uzupełnienia efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku. III. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń: KCA (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego - stopnia, profil ogólnoakademicki W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 0, 0, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia TA - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 0, 0, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 3

4 Kod efektu kierunkowego KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kod efektu obszarowego WIEDZA KC_W0 KC_W0 KC_W03 Posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i fizyki, potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań, związanych z mechaniką i budową maszyn. W przypadku studiowania niektórych specjalności posiada wiedzę o szerszym zakresie, obejmującym chemię, biologię, informatykę i inne. Ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki płynów, materiałoznawstwa, termodynamiki, inżynierii procesowej i inżynierii produkcji oraz elektrotechniki i elektroniki, automatyzacji i robotyzacji Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów, kinematyki i dynamiki, budowy, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, metrologii TA_W0 TA_W0 TA_W03 KC_W04 Ma szczegółową wiedzę, związaną z obszarem wybranej specjalności TA_W04 KC_W05 KC_W06 KC_W07 KC_W08 KC_W09 KC_W0 KC_W Posiada podstawową wiedzę, dotyczącą najnowszych osiągnięć i trendów rozwojowych w konstrukcji maszyn Opanował podstawową wiedzę o cyklu życia i eksploatacji maszyn i ich systemów. Zna zasady realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn, doboru materiałów inżynierskich, stosowanych jako elementy maszyn. Ma podstawową wiedzę, niezbędną do rozumienia ekonomicznospołecznych, środowiskowych i prawnych uwarunkowań projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna podstawy zarządzania, w tym zasady zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z informacji patentowej do rozwiązywania zadań inżynierskich. Zna ogólne zasady działania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie związanym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz kierunków pokrewnych. UMIEJĘTNOŚCI TA_W05 TA_W06 TA_W07 TA_W08 TA_W09 TA_W0 TA_W KC_U0 KC_U0 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także wyciągać z nich wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, ukształtowane na ich podstawie. Potrafi porozumiewać się przy pomocy technik werbalnych, alfanumerycznych i wizualnych. Potrafi wykorzystywać środki telekomunikacyjne, w tym Internet. TA_U0 TA_U0 4

5 KC_U03 KC_U04 KC_U05 KC_U06 KC_U07 KC_U08 KC_U09 KC_U0 KC_U KC_U KC_U3 KC_U4 KC_U5 KC_U6 Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie problemów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, w języku polskim i angielskim Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, w języku polskim i angielskim. Posiada umiejętność samokształcenia, niezbędną do realizacji pracy dyplomowej, a także zadań projektowych. Zna język angielski na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy pomocy wzorów matematycznych, technik grafiki inżynierskiej, instrukcji, schematów, wykresów. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, związane z zagadnieniami projektowania, budowy i eksploatacji maszyn oraz interpretować uzyskane wyniki i na ich podstawie wyciągać wnioski. Rozwiązując zadania w ramach ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych, opanował umiejętność wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i doświadczalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu objętego treściami kształcenia. Formułując i rozwiązując zadania inżynierskie potrafi dostrzec ich aspekty ekonomiczne, zarządcze i środowiskowe. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, posługujących się maszynami w swej działalności, działając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stanowisk pracy i ergonomii. Potrafi ocenić koszty i korzyści finansowe podejmowanych działań z zakresu projektowania, budowy i wykorzystywania maszyn. Potrafi przeanalizować i ocenić funkcjonujące urządzenia, obiekty, systemy i procesy pod względem zasadności stosowania wybranych maszyn i mechanizmów. Potrafi tworzyć algorytm prostych zadań z zakresu projektowania i eksploatacji maszyn, identyfikując i specyfikując poszczególne czynności. Potrafi ocenić popularnie stosowane metody i narzędzia, służące rozwiązaniu prostych zadań praktycznych z zakresu mechaniki u budowy maszyn oraz dobrać i zastosować właściwe. Potrafi zaprojektować prosty wyrób wraz z procesem jego produkcji i eksploatacji, zgodnie z zasadami projektowania inżynierskiego, na podstawie istniejącej specyfikacji, sprawnie posługując się narzędziami komputerowymi. TA_U03 TA_U04 TA_U05 TA_U06 TA_U07 TA_U08 TA_U09 TA_U0 TA_U TA_U TA_U3 TA_U4 TA_U5 TA_U6 5

6 KC_K0 KC_K0 KC_K03 KC_K04 KC_K05 KC_K06 KC_K07 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie, ze postęp techniczny, a także zmienne uwarunkowania społeczne, wymuszają potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi zrealizować tę potrzebę i wspomagać inne osoby w jej realizacji Ma świadomość wagi i rozumie mechanizm oddziaływania rozwiązań mechanicznych na środowisko naturalne i ekonomiczne oraz czuje się odpowiedzialny za pozatechniczne skutki podejmowanych decyzji. Potrafi być użytecznym uczestnikiem pracy zespołowej, a także kierować nią. Dla uzyskania tego efektu kształcenia korzystne jest tworzenie sprzyjających warunków do szeroko rozumianej samorządności studenckiej. Potrafi określić priorytety działań własnych i innych osób, zmierzających do realizacji postawionego zadania. W procesie kształcenia musi podejmować decyzje, dotyczące wyboru alternatywnych metod realizacji zadania, co przygotowuje do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów zawodowych. Rozumie znaczenie i zasady indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi zgodnie z nimi działać. Uzyskał świadomość społecznej roli osoby z wyższym wykształceniem, w tym potrzeby przekazywania innym w sposób zrozumiały, informacji i opinii, dotyczących osiągnięć techniki w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz innych aspektów sztuki inżynierskiej. TA_K0 TA_K0 TA_K03 TA_K04 TA_K05 TA_K06 TA_K07 IV. PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 0. Liczba semestrów: 7 3. Moduły kształcenia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 0 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia moduły kształcenia rozumiane są jako: - przedmioty, obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu semestrach, w tym praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe i praca dyplomowa. Wyniki kształcenia uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu. - specjalności, o charakterze wybieralnym, składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów. Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodne z Kierunkowymi Efektami Kształcenia, wynikającymi efektów obszarowych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia listopada 0 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 6

7 dla Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotom przypisano punkty ECTS, odpowiadające nakładom pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Przyjęto, że punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 5 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 0 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów ECTS, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest w Kartach Przedmiotów. 4. Formy realizacji modułów kształcenia (przedmiotów): Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: a) wykład, b) ćwiczenia: - audytoryjne, w tym seminaria dyplomowe i lektoraty języków obcych, - projektowe, - laboratoryjne i terenowe, c) praktyka zawodowa. Wykłady mają na celu przede wszystkim przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie umiejętności i kompetencji. Pewna część zajęć powinna mieć formę interaktywną. Ćwiczenia audytoryjne mają na celu przede wszystkim przekazywanie umiejętności, drogą rozwiązywania zadań praktycznych oraz kształtowanie kompetencji, między innymi poprzez inicjowanie samodzielnie skonstruowanych wypowiedzi, udział w dyskusjach. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. Seminaria dyplomowe, jako szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych, mają na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł (literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku i specjalności studiów. Ponadto seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu realizowanych zadań. Praktyki zawodowe mają na celu weryfikację zdobytej wiedzy z praktyką gospodarczą oraz zastosowanie zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Program kształcenia zakłada realizację zajęć z zakresu języka angielskiego, który częściowo będzie realizowany przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu). 7

8 5. Sylwetka absolwenta proponowanych specjalności: Absolwent specjalności Inżynieria jakości posiada szeroką wiedzę i zespół umiejętności z zakresu, który obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakości wyrobów. Zna metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak: długości, kąty, ciśnienia, masy, siły, temperatury i natężenia przepływu, a także sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych w cyfrowych systemach pomiarowych. Jest specjalistą w zakresie projektowania przyrządów i systemów pomiarowych, a także systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Docenia wagę jakości w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Absolwent specjalności Zarządzanie i projektowanie komputerowe posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych w procesie projektowania maszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania, zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesu zarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatyczne i modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem, działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować. Absolwent specjalności Pojazdy ekologiczne posiada głęboką wiedzę o oddziaływaniach pomiędzy ruchem pojazdów a środowiskiem. Zna charakterystykę pojazdów szynowych, stosujących niskoemisyjne paliwa (LCG, CNG, biopaliwa), hybrydowych i elektrycznych, napędzanych ogniwami wodorowymi oraz stosujących inne rozwiązania, będące dziś jeszcze przedmiotem badań i koncepcji. Potrafi dobrać rozwiązanie transportowe do różnorodnych zadań, mając na celu minimalizację obciążenia środowiska. Absolwent specjalności Budowa i serwisowanie samochodów posiada głęboka wiedzę i umiejętności związane z konstruowaniem, produkcją, diagnostyką, naprawianiem i bieżącą obsługą samochodów. Dzięki temu może zostać cenionym pracownikiem w zakładach, produkujących pojazdy samochodowe, w salonach i warsztatach samochodowych, a także w przedsiębiorstwach transportowych i prowadzących obsługę flot pojazdów. 6. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: Praktyki zawodowe na studiach I stopnia realizowane są w okresie wakacji letnich po VI semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni. Praktyka zawodowa obowiązuje zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Praktyka zapewnia nabycie praktycznych umiejętności z zakresu kierunku studiów. Celem praktyki jest wyrobienie umiejętności powiązania teoretycznych wiadomości, nabytych podczas zajęć dydaktycznych, z działalnością praktyczną w: - przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, - innych przedsiębiorstwach, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, - jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, - jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, - jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, - jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, - jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych - innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. 8

9 Szczegółowy opis praktyki zawodowej określono w jej Karcie Przedmiotu. Praktykant osiąga cel poprzez: - wykonywanie obowiązków, analogicznych do obowiązków pracowniczych, pod opieką i nadzorem wyznaczonego pracownika przedsiębiorstwa (organizacji), - zapoznanie się z działalnością całego przedsiębiorstwa (organizacji). Praktyka może być realizowana: - w przedsiębiorstwie, wskazanym przez Uczelnię, - w przedsiębiorstwie, wybranym przez studenta, - w ramach działalności zawodowej studenta, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza). Praktykę zalicza dziekan na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy lub innego dokumentu, potwierdzającego fakt wykonania przez praktykanta czynności, będących przedmiotem praktyki, po zasięgnięciu opinii eksperta ds. praktyki zawodowej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 7. Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia: Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów. W Kartach Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu to zaliczenie i/lub egzamin, informacja ta jest podana dla każdego przedmiotu także w planie studiów. Natomiast sposób weryfikacji efektów kształcenia dotyczy narzędzi stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością weryfikacji danego efektu. Przyjęto następujące narzędzia weryfikacji efektów kształcenia: - sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, - sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zadań problemowych, - sprawdzian testowy otwarty, - sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), - indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, analizy, zadania obliczeniowe, - indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, - sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, - aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dla wszystkich efektów kierunkowych dopuszcza się możliwość ich weryfikacji za pomocą więcej niż jednego narzędzia. Przygotowując program kształcenia uwzględniono możliwości osiągnięcia danego efektu przez przeciętnego studenta, w czasie przeznaczonym na realizację danego przedmiotu. Dołożono starań, aby obciążenie studenta zostało oszacowane w sposób realny oraz odpowiadający liczbie punktów ECTS, która została przewidziana dla danego przedmiotu. Z tego powodu, w przypadku wykładów dominują efekty związane z wiedzą, w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, seminariów, ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych czy terenowych dominują efekty kształcenia związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. 9

10 8. Plan studiów. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I KOD ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. I-III 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L P 000 Wychowanie fizyczne O C 00 Ekologia C 00 Język angielski I C 003 Matematyka I E 30 C 004 Materiałoznawstwo I E 30 C 006 Mikroekonomia E C 007 Podstawy zarządzania E C 00 Język angielski II C 003 Matematyka II E 30 C 004 Materiałoznawstwo II C 005 Mechanika ogólna E 30 C 008 Grafika inżynierska I C 009 Technologia informacyjna C 00 Język angielski III C 008 Grafika inżynierska II C 00 Wytrzymałość materiałów II C 0 Fizyka I E 30 C 03 Statystyka C 0 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Liczba godzin w sem. I-III Liczba egzaminów w sem, I-III Liczba ECTS w sem. I-III Studia inżynierskie stacjonarne 0

11 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. IV-VII 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 00 Język angielski IV E 60 C 0 Fizyka II C 05 Mechanika płynów I C 06 Projektowanie inżynierskie I C 05 Prawo gospodarcze C 07 Zarządzanie jakością E 30 C 05 Mechanika płynów II C 06 Projektowanie inżynierskie II C 07 Inżynieria procesowa C 08 Metrologia I C 09 Podstawy eksploatacji maszyn E 30 C 00 Systemy CAx C 035 Zarządzanie środowiskowe C 04 Termodynamika techniczna C 08 Metrologia II C 0 Automatyzacja i robotyzacja E 30 5 C 03 Elektrotechnika i elektronika I E 30 5 C 04 Metody pomiaru złożonych elementów maszynowych C 03 Elektrotechnika i elektronika II C 06 Procesy produkcyjne E Liczba godzin w sem. IV-VII Liczba egzaminów w sem, IV-VII Liczba ECTS w sem. IV-VII

12 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 07 Makroekonomia C 08 Podstawy marketingu 0 0 C 09 Finanse przedsiębiorstwa C 030 Logistyka C 03 Socjologia środowiska C 03 Zachowania organizacyjne C 033 Praktyka zawodowa ' tygodnie Konsultacje i realizacja pracy C 034 inżynierskiej I Konsultacje i realizacja pracy C inżynierskiej II Liczba godzin w grupie obieralnych Liczba egzaminów w grupie O Liczba ECTS w grupie O 0 6 8

13 S Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C Wstęp do inżynierii jakości C 0 Zarządzanie jakością E 30 C 03 Audyty jakości C 04 Systemy zapewniania jakości C 05 Analiza wyników pomiarów C 06 Aparatura w systemach jakości I C 07 Seminarium dyplomowe I C 06 Aparatura w systemach jakości II C 07 Seminarium dyplomowe II Zaawansowane metody C 08 pomiarów wielkości geometrycznych C 09 Dokumentacja i ekonomika jakości C 0 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA L.p. W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów Maszyny i roboty pomiarowe Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI Studia inżynierskie stacjonarne 7 semestrów Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 4% Liczba ECTS razem

14 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 WYŻSZA SZKOŁA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: PROJEKTOWANIE I STEROWANIE KOMPUTEROWE 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów S Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L #ADR! C 0 Bazy danych C 0 Podstawy grafiki komputerowej C 04 Zarządzanie produkcją i usługami E 30 C 03 Komputerowe wspomaganie w technice C 06 Obróbka skrawaniem i obrabiarki C 07 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją C 08 Seminarium dyplomowe I C 0 Sieci komputerowe i techniki internetowe C 05 Programowanie komputerów C 08 Seminarium dyplomowe II C 09 Programowanie obrabiarek C Modelowanie procesów produkcyjnych Studia inżynierskie stacjnonarne Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjaloności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 38% Liczba ECTS razem

15 L.p. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 30 Budowa pojazdów C 30 Transport szynowy C 303 Diagnostyka samochodów E 5 C 304 Teoria ruchu samochodów C 305 Eksploatacja samochodów C 306 Marketing ekologiczny C 308 Podstawy odnawialnych źródeł energii C 309 Zarządzanie środowiskowe C 30 Ocena oddziaływania na środowisko C 3 Seminarium dyplomowe I C 3 Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów Niezawodność i C 307 bezpieczeństwo samochodów C 3 Seminarium dyplomowe II C 33 Najnowsze rozwiązania i koncepcje pojazdów ekologicznych C 34 Pojazdy elektryczne E C 35 Pojazdy hybrydowe Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: POJAZDY EKOLOGICZNE Studia inżynierskie stacjonarne 7 semestrów Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 4% Liczba ECTS razem

16 L.p. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 40 Budowa pojazdów C 40 Diagnostyka samochodów I E 30 C 403 Eksploatacja samochodów C 404 Teoria ruchu samochodów C 40 Diagnostyka samochodów II C 406 Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów C 407 Technologia montażu C 408 Seminarium dyplomowe I C 409 Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów C 405 Seminarium dyplomowe II C 408 Niezawodność i bezpieczeństwo samochodów C 40 Pojazdy elektryczne E C 4 Pojazdy hybrydowe C 4 Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: BUDOWA I SERWISOWANIE SAMOCHODÓW Studia inżynierskie stacjonarne 7 semestrów Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 39% Liczba ECTS razem

17 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I KOD ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. I-III 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 000 Wychowanie fizyczne f30 f30 O f5 f5 C 00 Ekologia C 00 Język angielski I C 003 Matematyka I E 0 C 004 Materiałoznawstwo I E 0 C 006 Mikroekonomia E C 007 Podstawy zarządzania E C 00 Język angielski II C 003 Matematyka II E 5 C 004 Materiałoznawstwo II C 005 Mechanika ogólna E 30 C 008 Grafika inżynierska I C 009 Technologia informacyjna C 00 Język angielski III C 008 Grafika inżynierska II C 00 Wytrzymałość materiałów C 0 Fizyka I E 5 C 03 Statystyka C 0 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Liczba godzin w sem. I-III Liczba egzaminów w sem, I-III Liczba ECTS w sem. I-III Studia inżynierskie niestacjonarne 7

18 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. IV-VII 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 00 Język angielski IV E 50 C 0 Fizyka II C 05 Mechanika płynów I C 06 Projektowanie inżynierskie I C 05 Prawo gospodarcze C 07 Zarządzanie jakością E 0 C 05 Mechanika płynów II C 06 Projektowanie inżynierskie II C 07 Inżynieria procesowa C 08 Metrologia I C 09 Podstawy eksploatacji maszyn E 5 C 00 Systemy CAx C 035 Zarządzanie środowiskowe C 04 Termodynamika techniczna C 08 Metrologia II C 0 Automatyzacja i robotyzacja E 5 5 C 03 Elektrotechnika i elektronika I E 0 0 C 035 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją C 03 Elektrotechnika i elektronika II C 06 Procesy produkcyjne E Liczba godzin w sem. IV-VII Liczba egzaminów w sem, IV-VII Liczba ECTS w sem. IV-VII

19 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 07 Makroekonomia C 08 Podstawy marketingu 0 0 C 09 Finanse przedsiębiorstwa C 030 Logistyka C 03 Socjologia środowiska C 03 Zachowania organizacyjne C 033 Praktyka zawodowa ' tygodnie Konsultacje i realizacja pracy C 034 inżynierskiej I Konsultacje i realizacja pracy C inżynierskiej II Liczba godzin w grupie obieralnych Liczba egzaminów w grupie O Liczba ECTS w grupie O

20 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE L.p. Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C Wstęp do inżynierii jakości C 0 Zarządzanie jakością E 0 C 03 Audyty jakości C 04 Systemy zapewniania jakości C 05 Analiza wyników pomiarów C 06 Aparatura w systemach jakości I C 07 Seminarium dyplomowe I C 06 Aparatura w systemach jakości II C 07 Seminarium dyplomowe II Zaawansowane metody C 08 pomiarów wielkości geometrycznych C 09 Dokumentacja i ekonomika jakości C 0 Maszyny i roboty pomiarowe Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin 557 7% 46% Liczba ECTS razem

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 06/07 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 205/206 I. JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r.

Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r. Uchwała Nr 4/2013/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria produkcji, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/20 I. JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Gdynia, maj 2012 r. SPIS TRESCI Strona I. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA ROFIL PRAKTYCZNY.. 2 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika

Efekty kształcenia dla kierunku Mechatronika Załącznik nr 19 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

Lp. SYMBOL NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA TSD001 Matematyka stosowana B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW I. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne 2. LICZBA SEMESTRÓW:. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne

1. OBSZAR/OBSZARY KSZTAŁCENIA, w których umiejscowiony jest kierunek studiów: nauki techniczne do zarządzenia Rektora PG nr /0 z stycznia 0 r. I. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA KIERUNKU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji POZIOM KSZTAŁCENIA: studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia I stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo