MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MECHANIKA I BUDOWA MASZYN"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA: II. Wydział Zarządzania OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW:. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn. Poziom kształcenia: I stopień 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 4. Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier 6. Obszary kształcenia: Nauki techniczne 7. Dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna, do których przyporządkowane zostały efekty kształcenia: Dziedzina nauk technicznych - budowa i eksploatacja maszyn, - mechanika, - inżynieria materiałowa. 8. Związek kierunku studiów z misją Uczelni: Koncepcja kształcenia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest powiązana bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe regionu mazowieckiego. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn wpisuje się w pełni w misję Uczelni, ponieważ kształci studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także kształtuje u studentów postawę poczucia odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 9. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału Zarządzania: Nadrzędnym zadaniem Uczelni jest wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski, tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne, artystyczne

2 i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. Prowadzenie studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest jednym z elementów realizacji wyżej opisanej Misji, zgodnie ze Strategią rozwoju uczelni, która stanowi, iż najważniejszym zadaniem Uczelni jest kształcenie. 0. Sposób kształtowania efektów kształcenia i programu studiów: Program kształcenia został opracowany na podstawie Uchwały nr 5//03 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 7 grudnia 03 r. w sprawie zmian w Uchwale nr 3//0 Senatu WSEiZ z dnia grudnia 0 r. w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w zakresie opracowywania programów kształcenia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz zgodnie z: - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 0 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia listopada 0 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowując efekty i program kształcenia brano pod uwagę wzorce zagraniczne i międzynarodowe, między innymi z Subject Benchmark Statement, przygotowanego przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, opinie przedstawicieli pracodawców i sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych.. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: Absolwent posiada podstawową wiedzą i umiejętności konieczne do rozwiązywania zadań z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Posiada gruntowną znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. Absolwent jest przygotowany do: - realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; - prac wspomagających projektowanie maszyn, - doboru materiałów inżynierskich stosowanych, jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją; - zarządzania i koordynacją pracy i oceny jej wyników, Absolwent jest przygotowany do pracy w: - przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w innych zajmujących się wytwarzaniem maszyn; - przedsiębiorstwach usługowych, szeroko wykorzystujących maszyny w procesie świadczenia usług, - w przedsiębiorstwach handlowych, zajmujących się sprzedażą maszyn i udostępnianiem ich na innych zasadach (wynajmem, dzierżawą), - jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych; - jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, akredytacyjnych i atestacyjnych;

3 - jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej z zakresu mechaniki i informatycznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i pokrewnych. Podjęcie studiów drugiego na innych kierunkach może wymagać uzupełnienia efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia na wybranym kierunku. III. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń: KCA (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego - stopnia, profil ogólnoakademicki W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 0, 0, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia TA - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 0, 0, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 3

4 Kod efektu kierunkowego KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kod efektu obszarowego WIEDZA KC_W0 KC_W0 KC_W03 Posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i fizyki, potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań, związanych z mechaniką i budową maszyn. W przypadku studiowania niektórych specjalności posiada wiedzę o szerszym zakresie, obejmującym chemię, biologię, informatykę i inne. Ma podstawową wiedzę z zakresu mechaniki płynów, materiałoznawstwa, termodynamiki, inżynierii procesowej i inżynierii produkcji oraz elektrotechniki i elektroniki, automatyzacji i robotyzacji Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu statyki i wytrzymałości materiałów, kinematyki i dynamiki, budowy, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn, metrologii TA_W0 TA_W0 TA_W03 KC_W04 Ma szczegółową wiedzę, związaną z obszarem wybranej specjalności TA_W04 KC_W05 KC_W06 KC_W07 KC_W08 KC_W09 KC_W0 KC_W Posiada podstawową wiedzę, dotyczącą najnowszych osiągnięć i trendów rozwojowych w konstrukcji maszyn Opanował podstawową wiedzę o cyklu życia i eksploatacji maszyn i ich systemów. Zna zasady realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn, doboru materiałów inżynierskich, stosowanych jako elementy maszyn. Ma podstawową wiedzę, niezbędną do rozumienia ekonomicznospołecznych, środowiskowych i prawnych uwarunkowań projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Zna podstawy zarządzania, w tym zasady zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z informacji patentowej do rozwiązywania zadań inżynierskich. Zna ogólne zasady działania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie związanym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz kierunków pokrewnych. UMIEJĘTNOŚCI TA_W05 TA_W06 TA_W07 TA_W08 TA_W09 TA_W0 TA_W KC_U0 KC_U0 Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także wyciągać z nich wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, ukształtowane na ich podstawie. Potrafi porozumiewać się przy pomocy technik werbalnych, alfanumerycznych i wizualnych. Potrafi wykorzystywać środki telekomunikacyjne, w tym Internet. TA_U0 TA_U0 4

5 KC_U03 KC_U04 KC_U05 KC_U06 KC_U07 KC_U08 KC_U09 KC_U0 KC_U KC_U KC_U3 KC_U4 KC_U5 KC_U6 Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie problemów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, w języku polskim i angielskim Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, w języku polskim i angielskim. Posiada umiejętność samokształcenia, niezbędną do realizacji pracy dyplomowej, a także zadań projektowych. Zna język angielski na poziomie biegłości B Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu mechaniki i budowy maszyn. Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy pomocy wzorów matematycznych, technik grafiki inżynierskiej, instrukcji, schematów, wykresów. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, związane z zagadnieniami projektowania, budowy i eksploatacji maszyn oraz interpretować uzyskane wyniki i na ich podstawie wyciągać wnioski. Rozwiązując zadania w ramach ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych, opanował umiejętność wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i doświadczalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu objętego treściami kształcenia. Formułując i rozwiązując zadania inżynierskie potrafi dostrzec ich aspekty ekonomiczne, zarządcze i środowiskowe. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, posługujących się maszynami w swej działalności, działając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stanowisk pracy i ergonomii. Potrafi ocenić koszty i korzyści finansowe podejmowanych działań z zakresu projektowania, budowy i wykorzystywania maszyn. Potrafi przeanalizować i ocenić funkcjonujące urządzenia, obiekty, systemy i procesy pod względem zasadności stosowania wybranych maszyn i mechanizmów. Potrafi tworzyć algorytm prostych zadań z zakresu projektowania i eksploatacji maszyn, identyfikując i specyfikując poszczególne czynności. Potrafi ocenić popularnie stosowane metody i narzędzia, służące rozwiązaniu prostych zadań praktycznych z zakresu mechaniki u budowy maszyn oraz dobrać i zastosować właściwe. Potrafi zaprojektować prosty wyrób wraz z procesem jego produkcji i eksploatacji, zgodnie z zasadami projektowania inżynierskiego, na podstawie istniejącej specyfikacji, sprawnie posługując się narzędziami komputerowymi. TA_U03 TA_U04 TA_U05 TA_U06 TA_U07 TA_U08 TA_U09 TA_U0 TA_U TA_U TA_U3 TA_U4 TA_U5 TA_U6 5

6 KC_K0 KC_K0 KC_K03 KC_K04 KC_K05 KC_K06 KC_K07 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie, ze postęp techniczny, a także zmienne uwarunkowania społeczne, wymuszają potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi zrealizować tę potrzebę i wspomagać inne osoby w jej realizacji Ma świadomość wagi i rozumie mechanizm oddziaływania rozwiązań mechanicznych na środowisko naturalne i ekonomiczne oraz czuje się odpowiedzialny za pozatechniczne skutki podejmowanych decyzji. Potrafi być użytecznym uczestnikiem pracy zespołowej, a także kierować nią. Dla uzyskania tego efektu kształcenia korzystne jest tworzenie sprzyjających warunków do szeroko rozumianej samorządności studenckiej. Potrafi określić priorytety działań własnych i innych osób, zmierzających do realizacji postawionego zadania. W procesie kształcenia musi podejmować decyzje, dotyczące wyboru alternatywnych metod realizacji zadania, co przygotowuje do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów zawodowych. Rozumie znaczenie i zasady indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi zgodnie z nimi działać. Uzyskał świadomość społecznej roli osoby z wyższym wykształceniem, w tym potrzeby przekazywania innym w sposób zrozumiały, informacji i opinii, dotyczących osiągnięć techniki w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz innych aspektów sztuki inżynierskiej. TA_K0 TA_K0 TA_K03 TA_K04 TA_K05 TA_K06 TA_K07 IV. PROGRAM STUDIÓW. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 0. Liczba semestrów: 7 3. Moduły kształcenia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 0 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia moduły kształcenia rozumiane są jako: - przedmioty, obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu semestrach, w tym praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe i praca dyplomowa. Wyniki kształcenia uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu. - specjalności, o charakterze wybieralnym, składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów. Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodne z Kierunkowymi Efektami Kształcenia, wynikającymi efektów obszarowych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia listopada 0 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji 6

7 dla Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotom przypisano punkty ECTS, odpowiadające nakładom pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Przyjęto, że punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 5 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 września 0 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów ECTS, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest w Kartach Przedmiotów. 4. Formy realizacji modułów kształcenia (przedmiotów): Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: a) wykład, b) ćwiczenia: - audytoryjne, w tym seminaria dyplomowe i lektoraty języków obcych, - projektowe, - laboratoryjne i terenowe, c) praktyka zawodowa. Wykłady mają na celu przede wszystkim przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie umiejętności i kompetencji. Pewna część zajęć powinna mieć formę interaktywną. Ćwiczenia audytoryjne mają na celu przede wszystkim przekazywanie umiejętności, drogą rozwiązywania zadań praktycznych oraz kształtowanie kompetencji, między innymi poprzez inicjowanie samodzielnie skonstruowanych wypowiedzi, udział w dyskusjach. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. Seminaria dyplomowe, jako szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych, mają na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł (literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku i specjalności studiów. Ponadto seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu realizowanych zadań. Praktyki zawodowe mają na celu weryfikację zdobytej wiedzy z praktyką gospodarczą oraz zastosowanie zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Program kształcenia zakłada realizację zajęć z zakresu języka angielskiego, który częściowo będzie realizowany przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu). 7

8 5. Sylwetka absolwenta proponowanych specjalności: Absolwent specjalności Inżynieria jakości posiada szeroką wiedzę i zespół umiejętności z zakresu, który obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem i stosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowania jakością produkcji oraz badania jakości wyrobów. Zna metody pomiarów różnych wielkości fizycznych jak: długości, kąty, ciśnienia, masy, siły, temperatury i natężenia przepływu, a także sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych w cyfrowych systemach pomiarowych. Jest specjalistą w zakresie projektowania przyrządów i systemów pomiarowych, a także systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm europejskich. Docenia wagę jakości w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Absolwent specjalności Zarządzanie i projektowanie komputerowe posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych w procesie projektowania maszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania, zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesu zarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatyczne i modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem, działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować. Absolwent specjalności Pojazdy ekologiczne posiada głęboką wiedzę o oddziaływaniach pomiędzy ruchem pojazdów a środowiskiem. Zna charakterystykę pojazdów szynowych, stosujących niskoemisyjne paliwa (LCG, CNG, biopaliwa), hybrydowych i elektrycznych, napędzanych ogniwami wodorowymi oraz stosujących inne rozwiązania, będące dziś jeszcze przedmiotem badań i koncepcji. Potrafi dobrać rozwiązanie transportowe do różnorodnych zadań, mając na celu minimalizację obciążenia środowiska. Absolwent specjalności Budowa i serwisowanie samochodów posiada głęboka wiedzę i umiejętności związane z konstruowaniem, produkcją, diagnostyką, naprawianiem i bieżącą obsługą samochodów. Dzięki temu może zostać cenionym pracownikiem w zakładach, produkujących pojazdy samochodowe, w salonach i warsztatach samochodowych, a także w przedsiębiorstwach transportowych i prowadzących obsługę flot pojazdów. 6. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: Praktyki zawodowe na studiach I stopnia realizowane są w okresie wakacji letnich po VI semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni. Praktyka zawodowa obowiązuje zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Praktyka zapewnia nabycie praktycznych umiejętności z zakresu kierunku studiów. Celem praktyki jest wyrobienie umiejętności powiązania teoretycznych wiadomości, nabytych podczas zajęć dydaktycznych, z działalnością praktyczną w: - przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, - innych przedsiębiorstwach, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, - jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, - jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, - jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, - jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych, - jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych - innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych, wymagających wiedzy technicznej i informatycznej. 8

9 Szczegółowy opis praktyki zawodowej określono w jej Karcie Przedmiotu. Praktykant osiąga cel poprzez: - wykonywanie obowiązków, analogicznych do obowiązków pracowniczych, pod opieką i nadzorem wyznaczonego pracownika przedsiębiorstwa (organizacji), - zapoznanie się z działalnością całego przedsiębiorstwa (organizacji). Praktyka może być realizowana: - w przedsiębiorstwie, wskazanym przez Uczelnię, - w przedsiębiorstwie, wybranym przez studenta, - w ramach działalności zawodowej studenta, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza). Praktykę zalicza dziekan na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy lub innego dokumentu, potwierdzającego fakt wykonania przez praktykanta czynności, będących przedmiotem praktyki, po zasięgnięciu opinii eksperta ds. praktyki zawodowej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 7. Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia: Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów. W Kartach Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu to zaliczenie i/lub egzamin, informacja ta jest podana dla każdego przedmiotu także w planie studiów. Natomiast sposób weryfikacji efektów kształcenia dotyczy narzędzi stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością weryfikacji danego efektu. Przyjęto następujące narzędzia weryfikacji efektów kształcenia: - sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, - sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zadań problemowych, - sprawdzian testowy otwarty, - sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), - indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, analizy, zadania obliczeniowe, - indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, - sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, - aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dla wszystkich efektów kierunkowych dopuszcza się możliwość ich weryfikacji za pomocą więcej niż jednego narzędzia. Przygotowując program kształcenia uwzględniono możliwości osiągnięcia danego efektu przez przeciętnego studenta, w czasie przeznaczonym na realizację danego przedmiotu. Dołożono starań, aby obciążenie studenta zostało oszacowane w sposób realny oraz odpowiadający liczbie punktów ECTS, która została przewidziana dla danego przedmiotu. Z tego powodu, w przypadku wykładów dominują efekty związane z wiedzą, w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, seminariów, ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych czy terenowych dominują efekty kształcenia związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. 9

10 8. Plan studiów. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I KOD ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. I-III 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L P 000 Wychowanie fizyczne O C 00 Ekologia C 00 Język angielski I C 003 Matematyka I E 30 C 004 Materiałoznawstwo I E 30 C 006 Mikroekonomia E C 007 Podstawy zarządzania E C 00 Język angielski II C 003 Matematyka II E 30 C 004 Materiałoznawstwo II C 005 Mechanika ogólna E 30 C 008 Grafika inżynierska I C 009 Technologia informacyjna C 00 Język angielski III C 008 Grafika inżynierska II C 00 Wytrzymałość materiałów II C 0 Fizyka I E 30 C 03 Statystyka C 0 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Liczba godzin w sem. I-III Liczba egzaminów w sem, I-III Liczba ECTS w sem. I-III Studia inżynierskie stacjonarne 0

11 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. IV-VII 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 00 Język angielski IV E 60 C 0 Fizyka II C 05 Mechanika płynów I C 06 Projektowanie inżynierskie I C 05 Prawo gospodarcze C 07 Zarządzanie jakością E 30 C 05 Mechanika płynów II C 06 Projektowanie inżynierskie II C 07 Inżynieria procesowa C 08 Metrologia I C 09 Podstawy eksploatacji maszyn E 30 C 00 Systemy CAx C 035 Zarządzanie środowiskowe C 04 Termodynamika techniczna C 08 Metrologia II C 0 Automatyzacja i robotyzacja E 30 5 C 03 Elektrotechnika i elektronika I E 30 5 C 04 Metody pomiaru złożonych elementów maszynowych C 03 Elektrotechnika i elektronika II C 06 Procesy produkcyjne E Liczba godzin w sem. IV-VII Liczba egzaminów w sem, IV-VII Liczba ECTS w sem. IV-VII

12 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn stacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 07 Makroekonomia C 08 Podstawy marketingu 0 0 C 09 Finanse przedsiębiorstwa C 030 Logistyka C 03 Socjologia środowiska C 03 Zachowania organizacyjne C 033 Praktyka zawodowa ' tygodnie Konsultacje i realizacja pracy C 034 inżynierskiej I Konsultacje i realizacja pracy C inżynierskiej II Liczba godzin w grupie obieralnych Liczba egzaminów w grupie O Liczba ECTS w grupie O 0 6 8

13 S Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C Wstęp do inżynierii jakości C 0 Zarządzanie jakością E 30 C 03 Audyty jakości C 04 Systemy zapewniania jakości C 05 Analiza wyników pomiarów C 06 Aparatura w systemach jakości I C 07 Seminarium dyplomowe I C 06 Aparatura w systemach jakości II C 07 Seminarium dyplomowe II Zaawansowane metody C 08 pomiarów wielkości geometrycznych C 09 Dokumentacja i ekonomika jakości C 0 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA L.p. W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów Maszyny i roboty pomiarowe Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI Studia inżynierskie stacjonarne 7 semestrów Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 4% Liczba ECTS razem

14 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 WYŻSZA SZKOŁA Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: PROJEKTOWANIE I STEROWANIE KOMPUTEROWE 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów S Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L #ADR! C 0 Bazy danych C 0 Podstawy grafiki komputerowej C 04 Zarządzanie produkcją i usługami E 30 C 03 Komputerowe wspomaganie w technice C 06 Obróbka skrawaniem i obrabiarki C 07 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją C 08 Seminarium dyplomowe I C 0 Sieci komputerowe i techniki internetowe C 05 Programowanie komputerów C 08 Seminarium dyplomowe II C 09 Programowanie obrabiarek C Modelowanie procesów produkcyjnych Studia inżynierskie stacjnonarne Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjaloności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 38% Liczba ECTS razem

15 L.p. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 30 Budowa pojazdów C 30 Transport szynowy C 303 Diagnostyka samochodów E 5 C 304 Teoria ruchu samochodów C 305 Eksploatacja samochodów C 306 Marketing ekologiczny C 308 Podstawy odnawialnych źródeł energii C 309 Zarządzanie środowiskowe C 30 Ocena oddziaływania na środowisko C 3 Seminarium dyplomowe I C 3 Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów Niezawodność i C 307 bezpieczeństwo samochodów C 3 Seminarium dyplomowe II C 33 Najnowsze rozwiązania i koncepcje pojazdów ekologicznych C 34 Pojazdy elektryczne E C 35 Pojazdy hybrydowe Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: POJAZDY EKOLOGICZNE Studia inżynierskie stacjonarne 7 semestrów Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 4% Liczba ECTS razem

16 L.p. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 40 Budowa pojazdów C 40 Diagnostyka samochodów I E 30 C 403 Eksploatacja samochodów C 404 Teoria ruchu samochodów C 40 Diagnostyka samochodów II C 406 Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów C 407 Technologia montażu C 408 Seminarium dyplomowe I C 409 Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów C 405 Seminarium dyplomowe II C 408 Niezawodność i bezpieczeństwo samochodów C 40 Pojazdy elektryczne E C 4 Pojazdy hybrydowe C 4 Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: BUDOWA I SERWISOWANIE SAMOCHODÓW Studia inżynierskie stacjonarne 7 semestrów Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 39% Liczba ECTS razem

17 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I KOD ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. I-III 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 000 Wychowanie fizyczne f30 f30 O f5 f5 C 00 Ekologia C 00 Język angielski I C 003 Matematyka I E 0 C 004 Materiałoznawstwo I E 0 C 006 Mikroekonomia E C 007 Podstawy zarządzania E C 00 Język angielski II C 003 Matematyka II E 5 C 004 Materiałoznawstwo II C 005 Mechanika ogólna E 30 C 008 Grafika inżynierska I C 009 Technologia informacyjna C 00 Język angielski III C 008 Grafika inżynierska II C 00 Wytrzymałość materiałów C 0 Fizyka I E 5 C 03 Statystyka C 0 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Liczba godzin w sem. I-III Liczba egzaminów w sem, I-III Liczba ECTS w sem. I-III Studia inżynierskie niestacjonarne 7

18 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. IV-VII 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 00 Język angielski IV E 50 C 0 Fizyka II C 05 Mechanika płynów I C 06 Projektowanie inżynierskie I C 05 Prawo gospodarcze C 07 Zarządzanie jakością E 0 C 05 Mechanika płynów II C 06 Projektowanie inżynierskie II C 07 Inżynieria procesowa C 08 Metrologia I C 09 Podstawy eksploatacji maszyn E 5 C 00 Systemy CAx C 035 Zarządzanie środowiskowe C 04 Termodynamika techniczna C 08 Metrologia II C 0 Automatyzacja i robotyzacja E 5 5 C 03 Elektrotechnika i elektronika I E 0 0 C 035 Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją C 03 Elektrotechnika i elektronika II C 06 Procesy produkcyjne E Liczba godzin w sem. IV-VII Liczba egzaminów w sem, IV-VII Liczba ECTS w sem. IV-VII

19 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 7 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e L.p. Nazwy przedmiotów Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem S tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C 07 Makroekonomia C 08 Podstawy marketingu 0 0 C 09 Finanse przedsiębiorstwa C 030 Logistyka C 03 Socjologia środowiska C 03 Zachowania organizacyjne C 033 Praktyka zawodowa ' tygodnie Konsultacje i realizacja pracy C 034 inżynierskiej I Konsultacje i realizacja pracy C inżynierskiej II Liczba godzin w grupie obieralnych Liczba egzaminów w grupie O Liczba ECTS w grupie O

20 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE L.p. Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 04/05 Studia inżynierskie Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn niestacjonarne MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: INŻYNIERIA JAKOŚCI 7 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII sem. tech. W Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L W E Ć P L C Wstęp do inżynierii jakości C 0 Zarządzanie jakością E 0 C 03 Audyty jakości C 04 Systemy zapewniania jakości C 05 Analiza wyników pomiarów C 06 Aparatura w systemach jakości I C 07 Seminarium dyplomowe I C 06 Aparatura w systemach jakości II C 07 Seminarium dyplomowe II Zaawansowane metody C 08 pomiarów wielkości geometrycznych C 09 Dokumentacja i ekonomika jakości C 0 Maszyny i roboty pomiarowe Liczba egzaminów na specjalności Liczba godzin na specjalności Liczba ECTS na specjalności Liczba egzaminów razem Liczba godzin 557 7% 46% Liczba ECTS razem

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia

Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Efekty kształcenia dla programu studiów na kierunku Towaroznawstwo Studia II stopnia Poziom kształcenia studia I stopnia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r. Spis treści 1. Nazwa Instytutu

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo