ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA: Wydział Zarządzania II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: 1. Kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji 2. Poziom kształcenia: II stopień 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 4. Forma studiów: niestacjonarna 5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier albo magister 6. Obszary kształcenia: a. Nauki techniczne b. Nauki społeczne 7. Dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna, do których przyporządkowane zostały efekty kształcenia: a. Dziedzina nauk technicznych - budowa i eksploatacja maszyn, - inżynieria produkcji, - mechanika. b. Dziedzina nauk ekonomicznych - ekonomia, - nauki o zarządzaniu. 8. Związek kierunku studiów z misją Uczelni: Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest powiązana bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe regionu mazowieckiego. Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wpisuje się w pełni w misję Uczelni, ponieważ kształci studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także kształtuje 1

2 u studentów postawę poczucia odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 9. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału Zarządzania: Nadrzędnym zadaniem Uczelni jest wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski, tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne, artystyczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. Prowadzenie studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest jednym z elementów realizacji wyżej opisanej Misji, zgodnie ze Strategią rozwoju uczelni, która stanowi, iż najważniejszym zadaniem Uczelni jest kształcenie. 10. Sposób kształtowania efektów kształcenia i programu studiów: Program kształcenia został opracowany na podstawie Uchwały nr 3/04/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Senatu WSEiZ w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w zakresie opracowywania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zgodnie z: - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowując efekty i program kształcenia brano pod uwagę: a) wzorce zagraniczne i międzynarodowe, między innymi z Subject Benchmark Statement, przygotowanego przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), b) doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, c) opinie przedstawicieli pracodawców i sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych, pod względem zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, d) wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów, prowadzonego przez WSEiZ. 11. Wymagania wstępne do podjęcia studiów II stopnia: 11a). Studia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Na trzysemestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, mogą być przyjęte osoby, które w wyniku studiów osiągnęły inżynierskie efekty kształcenia w wyniku studiów. Na czterosemestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, mogą być przyjęte osoby, posiadające wyższe wykształcenie, lecz niespełniające powyższego warunku. Kolejne semestry tych studiów nazywają się: uzupełniający, pierwszy, drugi i trzeci. Studenci studiów II stopnia kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, nieposiadający tytułu inżyniera (inżyniera architekta, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta) mogą być zobowiązani do uzupełnienia inżynierskich efektów kształcenia poprzez realizację zajęć semestru uzupełniającego oraz różnic programowych. Różnice programowe są wyznaczane indywidualnie dla każdego studenta w zależności od dotychczas uzyskanych efektów kształcenia. 2

3 11b). Studia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra Na trzysemestralne studia II stopnia, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, mogą być przyjęte osoby, posiadające wyższe wykształcenie. 12. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: Absolwent uzyskuje zaawansowaną wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności techniczne z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania, w tym: - zarządzania funkcjami technicznymi; - projektowania nowych procesów i systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych, obiektów i systemów zarządzania; - oceny osiąganych wyników; - kontroli technicznej, zarządzania kosztami i projektami oraz doradztwa przemysłowego; - zarządzania i marketingu strategicznego; - logistyki; - zarządzania kapitałem i inwestycjami rzeczowymi; - rozwiązywania zadań technologicznych; - zarządzania finansami, - transferu technologii oraz innowacyjności. Absolwent jest przygotowany do: - twórczej działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zarządzania; - podejmowania innowacyjnych inicjatyw i decyzji oraz do samodzielnego prowadzenia działalności w wybranym zakresie inżynierii produkcji w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach; - podejmowania działalności gospodarczej; - kierowania zespołami działalności twórczej w wybranym zakresie inżynierii produkcji oraz zespołami w sferze gospodarczej, administracji oświatowej, samorządowej, państwowej lub bankowości; - twórczego uczestniczenia w realizacji prac badawczych i rozwojowych, w szczególności projektowania i wdrażania innowacji technologicznych i organizacyjnych; - doradztwa technicznego i organizacyjnego w wybranym zakresie inżynierii produkcji. Absolwent powinien umieć współpracować z ludźmi oraz być przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją w wybranym zakresie; jednostkach projektowych i doradczych; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne; instytutach naukowobadawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji oraz organizacji i zarządzania. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz studiów podyplomowych. 3

4 III. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: Objaśnienie oznaczeń: KP2mi (przed podkreślnikiem) KP2m (przed podkreślnikiem) - - kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera kierunkowe efekty kształcenia dla studiów drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki, studia kończące się uzyskaniem tytułu magistra W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki T1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie Kod efektu kierunkowego KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów, kończących się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA Profil ogólnoakademicki Wydział Zarządzania Kod efektu obszarowego KP2mi_W01 KP2mi_W02 KP2mi_W03 KP2mi_W04 WIEDZA Posiada wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i fizyki, potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań, związanych z inżynierią produkcji, poszerzoną o wiedzę z zakresu statystyki matematycznej, a także pogłębioną wiedzę z zakresu informatyki, fizyki i innych nauk przyrodniczych, przydatną do rozwiązywania złożonych zadań z zarządzania i inżynierii produkcji, szczególnie w zakresie studiowanych specjalności. Ma szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania i pogłębioną wiedzę z zakresu materiałoznawstwa w budowie maszyn i organizacji procesu technologicznego. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu projektowania inżynierskiego, zarządzania produkcją i usługami, w tym zastosowania systemów komputerowych do zarządzania i modelowania procesu produkcyjnego. Ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę techniczną lub menedżerską, związaną z obszarem wybranej specjalności. T2A_W01 T2A_W02 T2A_W03 T1A _W04 4

5 KP2mi_W05 KP2mi_W06 KP2mi_W07 KP2mi_W08 KP2mi_W09 KP2mi_W10 KP2mi_W11 KP2mi_W12 KP2mi_W13 Zna najnowsze osiągnięcia i trendy rozwojowe zarządzania i inżynierii produkcji. Opanował podstawową wiedzę o cyklu życia i eksploatacji urządzeń, obiektów i systemów produkcyjnych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały, stosowane w procesie wytwarzania wyrobów o znacznym stopniu złożoności. Ma pogłębioną wiedzę o ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia działalności produkcyjnej, a także podstawową wiedzę, dotyczącą uwarunkowań prawnych i społecznych. Zna zasady zarządzania, poszerzone o zarządzanie na poziomie strategicznym. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego; zna zasady i rozumie konieczność zarządzania wiedzą; potrafi korzystać z informacji patentowej do rozwiązywania zadań inżynierskich. Zna ogólne zasady działania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie związanym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz kierunków pokrewnych. Ma wiedzę o strukturach ekonomicznych i ich relacjach w społeczeństwie, w tym pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rynku i przedsiębiorstw. Zna rodzaje więzi społecznych, w zakresie odpowiadającym ekonomii i naukom o zarządzaniu. T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 T2A_W08 S2A_W03 T2A_W09 S2A_W04 T2A_W10 S2A_W10 T2A_W11 S2A_W11 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W04 KP2mi_W14 Ma pogłębioną wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie podejmującym decyzje rynkowe, pracownicze i menedżerskie S2A_W05 KP2mi_W15 Ma pogłębioną wiedzę o prawnych, organizacyjnych i finansowych normach i regułach, organizujących struktury i instytucje społeczne, w szczególności S2A_W07 przedsiębiorstwa i rynek. KP2mi_W16 Zna typowe technologie w zakresie inżynierii produkcji. InżA_W05 KP2mi_U01 KP2mi_U02 KP2mi_U03 KP2mi_U04 KP2mi_U05 KP2mi_U06 KP2mi_U07 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także wyciągać z nich wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, ukształtowane na ich podstawie. Potrafi porozumiewać się przy pomocy technik werbalnych, alfanumerycznych i wizualnych, także w języku angielskim. Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych. Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, w języku polskim i angielskim. Potrafi realizować proces samokształcenia, niezbędny do realizacji pracy dyplomowej, a także określić kierunki dalszego rozwoju. Zna język angielski w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy pomocy wzorów matematycznych, technik grafiki inżynierskiej, instrukcji, schematów, wykresów. T1A_U01 S1A_U02 T2A_U02 T2A_U03 S2A_U09 T2A_U04 S2A_U10 T2A_U05 T2A_U06 S2A_U11 T2A_U07 5

6 KP2mi_U08 KP2mi_U09 KP2mi_U10 KP2mi_U11 KP2mi_U12 KP2mi_U13 KP2mi_U14 KP2mi_U15 KP2mi_U16 KP2mi_U17 KP2mi_U18 KP2mi_U19 KP2mi_U20 KP2mi_U21 KP2mi_U22 Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym symulacje komputerowe, związane z zagadnieniami projektowania i kierowania procesem produkcyjnym oraz interpretować uzyskane wyniki i na ich podstawie wyciągać wnioski. Opanował umiejętność wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i doświadczalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich i menedżerskich oraz prostych problemów badawczych z zakresu objętego treściami kształcenia. Formułując i rozwiązując zadania inżynierskie potrafi integrować wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, ekonomii, zarządzania, stosując podejście systemowe, uwzględniające wymogi środowiskowe. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, posługujących się zasobami technicznymi w swej działalności, działając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stanowisk pracy i ergonomii. Potrafi ocenić koszty i korzyści finansowe podejmowanych działań z zakresu zarządzania, projektowania i realizacji procesu produkcyjnego. Potrafi przeanalizować i ocenić istniejące rozwiązania - urządzenia, obiekty, systemy, metody i procesy pod względem zasadności ich doboru w procesie produkcyjnym. Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych i menedżerskich. Potrafi zidentyfikować i stworzyć algorytm złożonych zadań z zakresu projektowania, produkowania i zarządzania produkcją, identyfikując i specyfikując poszczególne czynności z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych. Potrafi ocenić metody i narzędzia, służące rozwiązaniu zadań praktycznych z zakresu produkcji wyrobów i usług oraz dobrać i zastosować właściwe, także w przypadku zadań nietypowych lub zawierających element badawczy. Potrafi zaprojektować złożony proces produkcyjny, wraz z doborem materiałów i sposobu zarządzania produkcją, na podstawie istniejącej specyfikacji, uwzględniającej aspekty pozatechniczne, w tym potrafi dostosować typowe metody zarządzania produkcją do realizacji nietypowych zadań oraz opracować w tym celu nowe metody. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, szczególnie rynkowe. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu do analizowania procesów i zjawisk społecznych (ich przyczyn, przebiegu i skutków), zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, w tym budować i weryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi pozyskiwać dane, potrzebne do opisu zjawisk społecznych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego. Potrafi formułować i testować z wykorzystaniem znanych metod badawczych hipotezy, dotyczące konkretnych decyzji inżynierskich bądź menedżerskich, oraz prostych zagadnień badawczych. Potrafi ocenić przydatność i możliwość zastosowania nowych technologii, technik i metod zarządzania. T2A_U08 T2A_U09 S2A_U06 S2A_U07 T2A_U10 S2A_U06 T2A_U13 T2A_U14 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U19 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U02 T2A_U11 T2A_U12 KP2mi_K01 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie, że postęp techniczny, a także zmienne uwarunkowania społeczne, wymuszają potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi zrealizować tę potrzebę i wspomagać inne osoby w jej realizacji. T2A_K01 6

7 KP2mi_K02 KP2mi_K03 KP2mi_K04 KP2mi_K05 KP2mi_K06 KP2mi_K07 Ma świadomość wagi i rozumie mechanizm oddziaływania rozwiązań stosowanych w zakresie produkcji na środowisko naturalne i ekonomiczne oraz czuje się odpowiedzialny za pozatechniczne skutki podejmowanych decyzji. Potrafi być użytecznym uczestnikiem pracy zespołowej, a także kierować nią. Dla uzyskania tego efektu kształcenia korzystne jest tworzenie sprzyjających warunków do szeroko rozumianej samorządności studenckiej. Potrafi określić priorytety działań własnych i innych osób, zmierzających do realizacji postawionego zadania. W procesie kształcenia musi podejmować decyzje, dotyczące wyboru alternatywnych metod realizacji zadania, co przygotowuje do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów zawodowych. Rozumie znaczenie i zasady indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi zgodnie z nimi działać. Uzyskał świadomość społecznej roli osoby z wyższym wykształceniem, w tym potrzeby przekazywania innym w sposób zrozumiały, informacji i opinii, dotyczących osiągnięć techniki w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz innych aspektów sztuki inżynierskiej. T2A_K02 T2A_K03 S2A_K02 T2A_K04 S2A_K03 T2A_K05 T2A_K06 T2A_K07 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarzadzania w Warszawie Efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich, koniecznych do otrzymania tytułu magistra inżyniera Wydział Zarządzania przez studentów nieposiadających tytułu inżyniera, inżyniera architekta, magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Kod efektu inżynierskiego InzA_W01 InzA_W02 STUDIA II STOPNIA Profil ogólnoakademicki INŻYNIERSKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań z zakresu inżynierii produkcji Moduły weryfikujące uzyskanie efektu podczas studiów czterosemestralnych Procesy produkcyjne, Praca przejściowa Grafika inżynierska, Praca przejściowa, Procesy produkcyjne, Organizacja procesów produkcyjnych Przykładowe moduły, pozwalające uzyskać efekt podczas uprzednio ukończonych studiów lub w ramach różnic programowych 7

8 InzA_W03 InzA_W04 InzA_W05 InzA_U01 InzA_U02 InzA_U03 InzA_U04 InzA_U05 InzA_U06 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych, prawnych i środowiskowych uwarunkowań działalności inżynierskiej Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów UMIEJĘTNOŚCI Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne Potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty ekonomiczne i środowiskowe Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań z zakresu inżynierii produkcji Potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w zakresie inżynierii produkcji - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych, praktycznych zadań z zakresu inżynierii produkcji Zarządzanie projektem, zarządzanie wiedzą, Zarządzanie procesem innowacyjnym, Zarządzanie strategiczne, Zintegrowane systemy zarządzania Procesy produkcyjne, Praca przejściowa Procesy produkcyjne, Prognozowanie i symulacja Teoria i systemy podejmowania decyzji, Podstawy prognozowania i podejmowania decyzji, Prognozowanie i symulacja Zarządzanie produktem, Zarządzanie strategiczne Ekonomika przedsiębiorstwa, Rachunkowość zarządcza Organizacja procesów produkcyjnych, Zarządzanie projektem, Zarządzanie procesem innowacyjnym, Zarządzanie produktem Procesy produkcyjne, Organizacja procesów produkcyjnych Mikroekonomia, Finanse przedsiębiorstwa, Prawo gospodarcze, Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskowe, marketing ekologiczny Wytrzymałość materiałów (lab.), Mechanika płynów (lab,), Metrologia (lab.) Mikroekonomia, Podstawy marketingu, Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskowe, Marketing ekologiczny Mikroekonomia, Finanse przedsiębiorstwa, Rachunek kosztów 8

9 InzA_U07 InzA_U08 InzA_K01 InzA_K02 Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi, służących do rozwiązania prostego, praktycznego zadania z zakresu inżynierii produkcji oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowy dla inżynierii produkcji, używając właściwych metod, technik i narzędzi. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. Procesy produkcyjne, Organizacja procesów produkcyjnych, Prognozowanie i symulacja, Zintegrowane systemy zarządzania Praca przejściowa, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie produktem Praca przejściowa, Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej Projektowanie inżynierskie Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskowe, Marketing ekologiczny Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Planowanie w przedsiębiorstwie i biznesplan, Prawo gospodarcze Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów, kończących się uzyskaniem tytułu magistra Wydział Zarządzania Kod efektu kierunkowego ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA II STOPNIA Profil ogólnoakademicki Kod efektu obszarowego KP2m_W01 KP2m_W02 KP2m_W03 KP2m_W04 WIEDZA Posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i fizyki, potrzebną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań, związanych z inżynierią produkcji, poszerzoną o wiedzę z zakresu statystyki matematycznej, przydatną do rozwiązywania zadań z zarządzania i inżynierii produkcji, szczególnie w zakresie studiowanych specjalności. Ma szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania i z zakresu materiałoznawstwa w budowie maszyn oraz organizacji procesu technologicznego. Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu wybranych aspektów projektowania inżynierskiego, zarządzania produkcją i usługami, w tym zastosowania systemów komputerowych do zarządzania i modelowania procesu produkcyjnego. Ma szczegółową i podbudowaną teoretycznie wiedzę techniczną lub menedżerską, związaną z obszarem wybranej specjalności. T2A_W01 (częściowo) T2A_W02 T2A_W03 (częściowo) T1A _W04 9

10 KP2m_W05 KP2m_W06 KP2m_W07 KP2m_W08 KP2m_W09 KP2m_W10 KP2m_W11 KP2m_W12 KP2m_W13 KP2m_W14 KP2m_W15 Zna najnowsze osiągnięcia i trendy rozwojowe zarządzania i inżynierii produkcji. Opanował podstawową wiedzę o cyklu życia i eksploatacji urządzeń, obiektów i systemów produkcyjnych. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały, stosowane w procesie wytwarzania wyrobów o znacznym stopniu złożoności. Ma pogłębioną wiedzę o ekonomicznych i środowiskowych uwarunkowaniach prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej, a także podstawową wiedzę, dotyczącą uwarunkowań prawnych i społecznych. Zna zasady zarządzania, poszerzone o zarządzanie na poziomie strategicznym. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego; zna zasady i rozumie konieczność zarządzania wiedzą; potrafi korzystać z informacji patentowej do rozwiązywania zadań inżynierskich. Zna ogólne zasady działania indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie związanym z wykorzystaniem wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji oraz kierunków pokrewnych. Ma wiedzę o strukturach ekonomicznych i ich relacjach w społeczeństwie, w tym pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu rynku i przedsiębiorstw. Zna rodzaje więzi społecznych, w zakresie odpowiadającym ekonomii i naukom o zarządzaniu. Ma pogłębioną wiedzę o człowieku, w szczególności jako o podmiocie podejmującym decyzje rynkowe, pracownicze i menedżerskie. Ma pogłębioną wiedzę o prawnych, organizacyjnych i finansowych normach i regułach, organizujących struktury i instytucje społeczne, w szczególności przedsiębiorstwa i rynek. T2A_W05 T2A_W06 T2A_W07 T2A_W08 S2A_W03 T2A_W09 S2A_W04 T2A_W10 S2A_W10 T2A_W11 S2A_W11 S2A_W02 S2A_W03 S2A_W04 S2A_W05 S2A_W07 KP2m_U01 KP2m_U02 KP2m_U03 KP2m_U04 KP2m_U05 KP2m_U06 KP2m_U07 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także wyciągać z nich wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie, ukształtowane na ich podstawie. Potrafi porozumiewać się przy pomocy technik werbalnych, alfanumerycznych i wizualnych, także w języku angielskim. Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych. Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, w języku polskim i angielskim. Potrafi realizować proces samokształcenia, niezbędny do realizacji pracy dyplomowej, a także określić kierunki dalszego rozwoju Zna język angielski w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi porozumiewać się w środowisku inżynierskim przy pomocy wzorów matematycznych, technik grafiki inżynierskiej, instrukcji, schematów, wykresów. T1A_U01 S1A_U02 T2A_U02 T2A_U03 S2A_U09 T2A_U04 S2A_U10 T2A_U05 T2A_U06 S2A_U11 T2A_U07 10

11 KP2m_U08 KP2m_U09 KP2m_U10 KP2m_U11 KP2m_U12 KP2m_U13 KP2m_U14 KP2m_U15 KP2m_U16 KP2m_U17 KP2m_U18 KP2m_U19 KP2m_U20 KP2m_U21 KP2m_U22 Potrafi planować i przeprowadzać analizy i symulacje komputerowe, związane z zagadnieniami projektowania i kierowania procesem produkcyjnym oraz interpretować uzyskane wyniki i na ich podstawie wyciągać wnioski. Opanował umiejętność wykorzystywania metod analitycznych, symulacyjnych i doświadczalnych do formułowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich i menedżerskich oraz prostych problemów badawczych z zakresu objętego treściami kształcenia. Formułując i rozwiązując zadania inżynierskie potrafi integrować wiedzę z zakresu inżynierii produkcji, ekonomii, zarządzania, stosując podejście systemowe, uwzględniające wymogi środowiskowe. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, posługujących się zasobami technicznymi w swej działalności, działając zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stanowisk pracy i ergonomii. Potrafi ocenić koszty i korzyści finansowe podejmowanych działań z zakresu zarządzania, projektowania i realizacji procesu produkcyjnego. Potrafi przeanalizować i ocenić istniejące rozwiązania - urządzenia, obiekty, systemy, metody i procesy pod względem zasadności ich doboru w procesie produkcyjnym. Potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych i menedżerskich. Potrafi zidentyfikować i stworzyć algorytm złożonych zadań z zakresu projektowania, produkowania i zarządzania produkcją, identyfikując i specyfikując poszczególne czynności z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych. Potrafi ocenić metody i narzędzia, służące rozwiązaniu zadań praktycznych z zakresu produkcji wyrobów i usług oraz dobrać i zastosować właściwe, także w przypadku zadań nietypowych lub zawierających element badawczy. Potrafi zaprojektować złożony proces produkcyjny, wraz z doborem materiałów i sposobu zarządzania produkcją, na podstawie istniejącej specyfikacji, uwzględniającej aspekty pozatechniczne, w tym potrafi dostosować typowe metody zarządzania produkcją do realizacji nietypowych zadań oraz opracować w tym celu nowe metody. Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, szczególnie rynkowe. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu do analizowania procesów i zjawisk społecznych (ich przyczyn, przebiegu i skutków), zachodzących w przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu, w tym budować i weryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi pozyskiwać dane, potrzebne do opisu zjawisk społecznych, związanych z działalnością przedsiębiorstwa produkcyjnego. Potrafi formułować i testować z wykorzystaniem znanych metod badawczych hipotezy, dotyczące konkretnych decyzji inżynierskich bądź menedżerskich, oraz prostych zagadnień badawczych. Potrafi ocenić przydatność i możliwość zastosowania nowych technologii, technik i metod zarządzania. T2A_U08 (częściowo) T2A_U09 S2A_U06 S2A_U07 T2A_U10 S2A_U06 T2A_U13 T2A_U14 T2A_U15 T2A_U16 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U19 S2A_U01 S2A_U02 S2A_U03 S2A_U02 T2A_U11 T2A_U12 KP2m_K01 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie, że postęp techniczny, a także zmienne uwarunkowania społeczne, wymuszają potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi zrealizować tę potrzebę i wspomagać inne osoby w jej realizacji. T2A_K01 11

12 KP2m_K02 KP2m_K03 KP2m_K04 KP2m_K05 KP2m_K06 KP2m_K07 Ma świadomość wagi i rozumie mechanizm oddziaływania rozwiązań stosowanych w zakresie produkcji na środowisko naturalne i ekonomiczne oraz czuje się odpowiedzialny za pozatechniczne skutki podejmowanych decyzji. Potrafi być użytecznym uczestnikiem pracy zespołowej, a także kierować nią. Dla uzyskania tego efektu kształcenia korzystne jest tworzenie sprzyjających warunków do szeroko rozumianej samorządności studenckiej. Potrafi określić priorytety działań własnych i innych osób, zmierzających do realizacji postawionego zadania. W procesie kształcenia musi podejmować decyzje, dotyczące wyboru alternatywnych metod realizacji zadania, co przygotowuje do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów zawodowych. Rozumie znaczenie i zasady indywidualnej przedsiębiorczości i potrafi zgodnie z nimi działać. Uzyskał świadomość społecznej roli osoby z wyższym wykształceniem, w tym potrzeby przekazywania innym w sposób zrozumiały, informacji i opinii, dotyczących osiągnięć techniki w zakresie mechaniki i budowy maszyn oraz innych aspektów sztuki inżynierskiej. T2A_K02 T2A_K03 S2A_K02 T2A_K04 S2A_K03 T2A_K05 T2A_K06 T2A_K07 12

13 IV. PROGRAM STUDIÓW: 1. Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 3 lub 1. Liczba punktów konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 4 ewentualne różnice programowe 3. Moduły kształcenia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia moduły kształcenia rozumiane są jako: - Przedmioty, obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu semestrach, seminarium dyplomowe oraz konsultacje i realizacja pracy dyplomowej. Wyniki kształcenia uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu i semestru; - Specjalności, o charakterze wybieralnym, składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów. Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodne z Kierunkowymi Efektami Kształcenia, wynikającymi efektów obszarowych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotom przypisano punkty, odpowiadające nakładom pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Przyjęto, że 1 punkt odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest w Kartach Przedmiotów. 4. Formy realizacji modułów kształcenia (przedmiotów): Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: a) wykład, b) ćwiczenia: - audytoryjne, w tym seminaria dyplomowe i lektoraty języków obcych, - projektowe, - laboratoryjne i terenowe. Wykłady mają na celu przede wszystkim przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie umiejętności i kompetencji. Pewna część zajęć powinna mieć formę interaktywną. Ćwiczenia audytoryjne mają na celu przede wszystkim przekazywanie umiejętności, drogą rozwiązywania zadań praktycznych oraz kształtowanie kompetencji, między innymi poprzez inicjo- 13

14 wanie samodzielnie skonstruowanych wypowiedzi, udział w dyskusjach. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. Seminaria dyplomowe, jako szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych, mają na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł (literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku i specjalności studiów. Ponadto seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu realizowanych zadań. 5. Sylwetka absolwenta proponowanych specjalności: Absolwent specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w przedsiębiorstwie produkcyjnym i świadczącym usługi techniczne oraz do pracy w jednostkach projektowych i badawczo-rozwojowych, zajmujących się problematyką zarządzania produkcją i usługami technicznymi. Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu miękkich funkcji zarządzania, jak system pozyskiwanie i analizowanie informacji rynkowych, zarządzanie strategiczne. Zna mechanizmy oddziaływania procesu produkcyjnego na środowisko i rozumie metody minimalizacji szkodliwości tych oddziaływań. Absolwent specjalności zarządzanie transportem i logistyka jest szczególnie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub usługowym na stanowiskach, wymagających zarządzania procesami logistycznymi i środkami transportu, a także w jednostkach projektowych i badawczo-rozwojowych, zajmujących się problematyką transportu i logistyki. 6. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: Praktyka zawodowa na studiach II stopnia nie jest przewidziana. 7. Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia: Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów. W Kartach Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu to zaliczenie i/lub egzamin, informacja ta jest podana dla każdego przedmiotu także w planie studiów. Natomiast sposób weryfikacji efektów kształcenia dotyczy narzędzi stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością weryfikacji danego efektu. Przyjęto następujące narzędzia weryfikacji efektów kształcenia: - sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, - sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zagadnień problemowych, - sprawdzian testowy otwarty, - sprawdzian testowy zamknięty (wielokrotnego wyboru), - zindywidualizowane i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, analizy, zadania obliczeniowe, 14

15 - zadania praktyczne, - sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, - aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dla wszystkich efektów kierunkowych dopuszcza się możliwość ich weryfikacji za pomocą więcej niż jednego narzędzia. Przygotowując program kształcenia uwzględniono możliwości osiągnięcia danego efektu przez przeciętnego studenta, w czasie przeznaczonym na realizację danego przedmiotu. Dołożono starań, aby obciążenie studenta zostało oszacowane w sposób realny oraz odpowiadający liczbie punktów, która została przewidziana dla danego przedmiotu. Z tego powodu, w przypadku wykładów dominują efekty związane z wiedzą, w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, seminariów, ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych czy terenowych dominują efekty kształcenia związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. 15

16 8. Plan studiów WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE L.p. Nazwy przedmiotów S ECT S tech. Godziny Forma zajęć Plan studiów drugiego stopnia od r. ak. 2015/2016 Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Przedmioty wspólne dla wszystkich specjalności Liczba godzin zajęć w semestrze Uzupełniający I sem. II sem. Studia II stopnia niestacjonarne 3 lub 4 semestry III sem. W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L MODUŁY WSPÓLNE PM U01 Sieci k omputerowe i technik i internetowe PM U02 Procesy produk cyjne E PM U03 Finanse przedsiębiorstwa 6 20 E 10 PM U04 Logistyka 4 20 PM U06 Modelowanie procesów produk cyjnych 3 15 PM 001 Organizacja procesów produkcyjnych PM 003 Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn E 8 PM 004 Praca przejściowa I PM 005 Statystyka matematyczna PM 007 Zarządzanie projektem PM 008 Zarządzanie wiedzą PM 009 Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji PM 010 Zarządzanie procesami innowacyjnymi PM 016 Projektowanie realizacyjne PM 017 Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej PM 004 Praca przejściowa II PM 012 Prognozowanie i symulacja E 15 PM 013 Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej I PM 006 Teoria i systemy podejmowania decyzji PM 011 Zarządzanie strategiczne E 10 PM 013 Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej II PM 014 Zarządzanie produktem PM 015 Zintegrowane systemy zarządzania E 15 PM 018 Wychowanie fizyczne f15 f15 0 f15 Liczba egzaminów w grupie Liczba w grupie w sem I-III Liczba godzin w grupie

17 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Plan studiów drugiego stopnia od r. ak. 2015/2016 Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym Studia II stopnia niestacjonarne 3 semestry L.p. Nazwy przedmiotów tech. Godziny Forma zajęć I sem. Liczba godzin zajęć w semestrze II sem. III sem. S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L PM 201 Ekonomika przedsiębiorstwa E 10 PM 202 Prawo i ekonomika ochrony środowiska PM 203 Rachunkowość zarządcza E 15 PM 204 Język angielski specjalistyczny PM 205 Seminarium dyplomowe I PM 206 Sterowanie procesami produkcyjnymi PM 212 Plan operacyjny i wycena marki E Projektowanie procesów i systemów PM 211 logistycznych PM 209 Marketing strategiczny PM 210 System informacyjny w przedsiębiorstwie PM 206 Seminarium dyplomowe II Liczba egzaminów w grupie S 2 1 Liczba w grupie S Liczba godzin w grupie S Liczba egzaminów razem Liczba razem Liczba godzin / razem % 46%

18 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Plan studiów drugiego stopnia od r. ak. 2015/2016 Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Zarządzanie transportem i logistyka Studia II stopnia niestacjonarne 3 semestry L.p. Nazwy przedmiotów tech. Godziny Liczba godzin zajęć w semestrze Forma zajęć I sem. II sem. III sem. S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach PM 101 pojazdów E 15 Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług PM 102 transportowych E 10 PM 104 Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów PM 105 Organizacja magazynów i centrów logistycznych PM 106 Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych PM 107 Język angielski specjalistyczny PM 108 Seminarium dyplomowe I PM 113 Organizacja transportu lotniczego E PM 108 Seminarium dyplomowe II PM 114 Organizacja transportu intermodalnego PM 115 Infrastruktura logistyki E 10 PM 116 Projektowanie procesów i systemów logistycznych PM 117 Organizacja przewozów kolejowych Liczba egzaminów w grupie S Liczba w grupie S Liczba godzin w grupie S Liczba egzaminów razem Liczba Liczba godzin % 33% 32% 30% 7%

19 9. Macierz efektów kształcenia: Poniżej zamieszczono macierz przedstawiającą pokrycie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim przez przedmioty oferowane w ramach programu kształcenia na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W poniższej tabeli przedstawiono kierunkowe efekty kształcenia, w które wpisują się poszczególne przedmioty. W Kartach Przedmiotów zdefiniowane są szczegółowo efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji. Stopień pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez przedmiot wyrażony został symbolami:, i. 19

20 9a. Macierz efektów kształcenia dla studiów, kończących się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera: KOD MODUŁ KP2mi_W01 KP2mi_W02 KP2mi_W03 KP2mi_W04 KP2mi_W05 KP2mi_W06 KP2mi_W07 KP2mi_W08 KP2mi_W09 KP2mi_W10 KP2mi_W11 KP2mi_W12 KP2mi_W13 KP2mi_W14 KP2mi_W15 KP2mi_W16 KP2mi_U01 KP2mi_U02 KP2mi_U03 KP2mi_U04 KP2mi_U05 KP2mi_U06 KP2mi_U07 KP2mi_U08 KP2mi_U09 KP2mi_U10 KP2mi_U11 KP2mi_U12 KP2mi_U13 KP2mi_U14 KP2mi_U15 KP2mi_U16 KP2mi_U17 KP2mi_U18 KP2mi_U19 KP2mi_U20 KP2mi_U21 KP2mi_U22 KP2mi_K01 KP2mi_K02 KP2mi_K03 KP2mi_K04 KP2mi_K05 KP2mi_K06 KP2mi_K07 PM U01 Sieci komputerowe i techniki internetowe PM U 02 Procesy produkcyjne PM U 03 Finanse przedsiębiorstwa PM U 04 PM U 06 PM 001 PM 003 Logistyka Modelowanie procesów produkcyjnych Organizacja procesów produkcyjnych Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn PM 004 Praca przejściowa PM 005 Statystyka matematyczna PM 006 Teoria i systemy podejmowania decyzji PM 007 Zarządzanie projektem PM 008 Zarządzanie wiedzą PM 009 PM 010 Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji Zarządzanie procesami innowacyjnymi PM 011 Zarządzanie strategiczne PM 012 Prognozowanie i symulacja PM 013 Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej PM 014 Zarządzanie produktem PM 015 Zintegrowane systemy zarządzania PM 016 Projektowanie realizacyjne PM 017 PM 018 Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej Wychowanie fizyczne Moduł specjalnosciowy obieralny 20

21 9b. Macierz efektów kształcenia dla studiów, kończących się uzyskaniem tytułu magistra: KOD MODUŁ KP2m_W01 KP2m_W02 KP2m_W03 KP2m_W04 KP2m_W05 KP2m_W06 KP2m_W07 KP2m_W08 KP2m_W09 KP2m_W10 KP2m_W11 KP2m_W12 KP2m_W13 KP2m_W14 KP2m_W15 KP2m_W16 KP2m_U01 KP2m_U02 KP2m_U03 KP2m_U04 KP2m_U05 KP2m_U06 KP2m_U07 KP2m_U08 KP2m_U09 KP2m_U10 KP2m_U11 KP2m_U12 KP2m_U13 KP2m_U14 KP2m_U15 KP2m_U16 KP2m_U17 KP2m_U18 KP2m_U19 KP2m_U20 KP2m_U21 KP2m_U22 KP2m_K01 KP2m_K02 KP2m_K03 KP2m_K04 KP2m_K05 KP2m_K06 KP2m_K07 PM 001 PM 003 Organizacja procesów produkcyjnych Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn PM 004 Praca przejściowa PM 005 Statystyka matematyczna PM 006 Teoria i systemy podejmowania decyzji PM 007 Zarządzanie projektem PM 008 Zarządzanie wiedzą PM 009 PM 010 Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji Zarządzanie procesami innowacyjnymi PM 011 Zarządzanie strategiczne PM 012 Prognozowanie i symulacja PM 013 Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej PM 014 Zarządzanie produktem PM 015 Zintegrowane systemy zarządzania PM 016 Projektowanie realizacyjne PM 017 PM 018 Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej Wychowanie fizyczne Moduł specjalnosciowy obieralny 21

22 10. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program kształcenia: a. Łączna liczba punktów uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: Student musi uzyskać punktów na zajęciach realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów. Zgodnie z planem studiów możliwość uzyskania punktów na zajęciach w niewielkim stopniu wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich dotyczy wyłącznie realizacji pracy dyplomowej. b. Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU PM 005 Statystyka matematyczna 4 RAZEM 4 c. Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: Zajęcia o charakterze praktycznym na semestrze uzupełniającym. KOD FORMY ZAJĘĆ NAZWA PRZEDMIOTU PRZEDMIOTU PRAKTYCZNYCH PM U01 Sieci komputerowe i techniki internetowe L 5 PM U02 Procesy produkcyjne P, L 12 PM U06 Modelowanie procesów produkcyjnych L 3 RAZEM 20 Zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez wszystkich studentów kierunku zajęcia wspólne. KOD FORMY ZAJĘĆ NAZWA PRZEDMIOTU PRZEDMIOTU PRAKTYCZNYCH PM 001 Organizacja procesów produkcyjnych P 3 PM 003 Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn P 3 PM 004 Praca przejściowa I P 4 PM 009 Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji P, L 2 PM 017 Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej P, L 5 PM 004 Praca przejściowa II P 4 PM 012 Prognozowanie i symulacja L 3 PM 013 Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej I i II P 20 RAZEM 44 22

23 Zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM zajęcia specjalnościowe. KOD FORMY ZAJĘĆ NAZWA PRZEDMIOTU PRZEDMIOTU PRAKTYCZNYCH PM 206 Sterowanie procesami produkcyjnymi P 5 PM 211 Projektowanie procesów i systemów logistycznych P 2 RAZEM 7 Zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA zajęcia specjalnościowe. KOD FORMY ZAJĘĆ NAZWA PRZEDMIOTU PRZEDMIOTU PRAKTYCZNYCH PM 104 Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów P 2 PM 105 Organizacja magazynów i centrów logistycznych P 2 PM 106 Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych P 2 PM 113 Organizacja transportu lotniczego P 3 PM 114 Organizacja transportu intermodalnego P 2 PM 116 Projektowanie procesów i systemów logistycznych P 2 PM 117 Organizacja przewozów kolejowych P 2 RAZEM 15 d. Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów Zgodnie z planem studiów nie ma możliwości uzyskania punktów na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów. e. Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych: Zajęcia, których zaliczenie niezbędne jest przez wszystkich studentów kierunku zajęcia wspólne. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU PM 007 Zarządzanie projektem 3 PM 008 Zarządzanie wiedzą 2 PM 009 Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji 2 PM 010 Zarządzanie procesami innowacyjnymi 2 PM 012 Prognozowanie i symulacja 3 PM 006 Teoria i systemy podejmowania decyzji 1 PM 011 Zarządzanie strategiczne 2 PM 014 Zarządzanie produktem 2 PM 015 Zintegrowane systemy zarządzania 3 RAZEM 20 23

24 Zajęcia, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNYM zajęcia specjalnościowe. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU PM 201 Ekonomika przedsiębiorstwa 3 PM 202 Prawo i ekonomika ochrony środowiska 2 PM 203 Rachunkowość zarządcza 3 PM 107 Język angielski specjalistyczny 1 PM 212 Plan operacyjny i wycena marki 2 PM 209 Marketing strategiczny 2 PM 210 System informacyjny w przedsiębiorstwie 1 RAZEM 14 Zajęcia, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM I LOGISTYKA zajęcia specjalnościowe. KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU PM 102 Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych 2 PM 107 Język angielski specjalistyczny 1 RAZEM 3 f. Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego: Plan studiów II stopnia przewiduje fakultatywne zajęcia z wychowania fizycznego, za które można uzyskać 0. g. Liczba punktów przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta: KOD PRZEDMIOTU NAZWA PRZEDMIOTU PM 013 Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej I i II 20 PM 017 Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej 5 Moduł obieralny - specjalność 25 RAZEM 50 24

25 h. Zestawienie wskaźników ilościowych charakteryzujących program kształcenia: NAZWA WSKAŹNIKA (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia) LICZBA Łączna liczba punktów uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym ćwiczeń laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów - Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych Liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka angielskiego 1 Minimalna liczba punktów, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego 0 Łączna liczba punktów, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 0 Liczba punktów przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta 50 (42-56%) 11. Procentowy udział punktów przyporządkowanych do poszczególnych obszarów kształcenia: nazwa obszaru kształcenia liczba punktów udział obszaru (wyrażony w procentach) obszar nauk technicznych % obszar nauk społecznych % łącznie % 25

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA NR 26/2016. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 26/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 02 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechatronika studia II stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku Transport studia II stopnia profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) Kierunek Transport należy do obszaru studiów technicznych i jest powiązany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny

1. Opis efektów kształcenia na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny 1. Opis efektów na kierunku logistyka, studia II stopnia, profil praktyczny Na planowanym do uruchomienia kierunku studiów: logistyka, studia II stopnia, o profilu praktycznym szczegółowe efekty (tabela

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 56/2015-2016 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych bezpieczeństwo i higiena pracy studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki)

Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Automatyka i Robotyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Automatyka i Robotyka MNiSW WI PP Symb. Efekt kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała nr 152/2014 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Technologii Drewna kierunku studiów inżynieria oraz określenia dla niego efektów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik nr 15 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA Nazwa kierunku studiów: TRANSPORT Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów transport. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów transport absolwent: WIEDZA K2T_W01 ma rozszerzoną

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki

efekty kształcenia dla kierunku Elektronika studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Opis efektów dla kierunku Elektronika Studia stacjonarne drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku)

Bardziej szczegółowo

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku BIOTECHNOLOGIA wymagane są wszystkie poniższe efekty kształcenia Kierunek studiów: BIOTECHNOLOGIA Forma studiów: stacjonarne Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia - inżynierskie Czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów, 1 semestr - 15 tygodni) Liczba uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 06/07 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA NAUKI TECHNICZNE. Opis kierunkowych efektów kształcenia WIEDZA EFEKTY KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku: LOGISTYKA Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma kształcenia: studia stacjonarne i niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat.

Za realizacje uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 585/01/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.)

KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, r.) KOMPETENCJE INŻYNIERSKIE W PROGRAMACH KSZTAŁCENIA (Marian Chudy, Olsztyn, 29-05-2015 r.) I. PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na

Bardziej szczegółowo

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych

Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tab. 2.1. Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA TABELA ODNIESIEŃ EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Specjalność: Tytuł zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia II stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu

Efekty kształcenia dla kierunku Architektura krajobrazu Załącznik 5 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr VII/64/16/17 Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, dotyczące warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia zawierające programy studiów, w tym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA I STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 2 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom :

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunków studiów Kierunek studiów: LOGISTYKA Obszar kształcenia: obszar nauk technicznych i społecznych Dziedzina kształcenia: nauk technicznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011

W A R S Z T A T Y. na bazie efektów kształcenia PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI. PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 PWSZ Skierniewice 17 maja 2011 KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI - budowa programów na bazie efektów kształcenia W A R S Z T A T Y DLA NAUK PRZYRODNICZYCH PROF. DR HAB. ANDRZEJ RADECKI PLAN WARSZTATÓW przygotowano

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. Uchwała Nr 86/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 52/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Załącznik do uchwały Nr /2016 Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 lutego 2016 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Techniczny EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 205/206 I. JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH

ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] NAUK TECHNICZNYCH ZORIENTOWANA OBSZAROWO MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (EK0) W ODNIESIENIU DO MODUŁÓW KSZTAŁCENIA [PRZEDMIOTÓW] Nazwa Wydziału: Wydział Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Nazwa kierunku studiów: gospodarka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: TRANSPORT Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu studiów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo