WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA: Wydział Zarządzania II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: 1. Kierunek studiów: zarządzanie 2. Poziom kształcenia: I stopień 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 4. Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 6. Obszar kształcenia: Nauki społeczne 7. Dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna, do których przyporządkowane zostały efekty kształcenia: Dziedzina nauk ekonomicznych: - nauki o zarządzaniu, - ekonomia. 8. Związek kierunku studiów z misją Uczelni Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie jest powiązana bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe regionu mazowieckiego. Kierunek Zarządzanie, wpisuje się w pełni w misję Uczelni, ponieważ kształci studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także kształtuje u studentów postawę poczucia odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 9. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału Zarządzania: Nadrzędnym zadaniem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski, tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne, artystyczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. 1

2 Prowadzenie studiów na kierunku Zarządzanie jest jednym z elementów realizacji wyżej opisanej misji i w pełni wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni na lata Sposób kształtowania efektów kształcenia i programu studiów: Program kształcenia został opracowany na podstawie Uchwały nr 3/04/2015 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Senatu WSEiZ w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w zakresie opracowywania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz zgodnie z: - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia, - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Opracowując efekty i program kształcenia brano pod uwagę: a) wzorce zagraniczne i międzynarodowe, między innymi z Subject Benchmark Statement, przygotowanego przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), b) doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, c) opinie przedstawicieli pracodawców i sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych, pod względem zgodności efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy, d) wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów, prowadzonego przez WSEiZ. 11. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych. 2

3 III. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: Objaśnienie oznaczeń: KZ1A(przed podkreślnikiem) - (po podkreślniku): W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki K - kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia Kod efektu kierunkowego KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kod efektu obszarowego KZ1A_W01 KZ1A_W02 KZ1A_W03 KZ1A_W04 KZ1A_W05 ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA Profil ogólnoakademicki WIEDZA Zna istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji oraz zasady i narzędzia zarządzania. Zna podstawy teoretyczne, formy i ogólne zasady funkcjonowania organizacji. Zna podstawowe kategorie ekonomiczne, opisuje zasady działania głównych podmiotów w krajowym i międzynarodowym systemie gospodarczym oraz charakteryzuje wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie. Może określić podstawowe mechanizmy funkcjonowania sytemu finansowego w państwie i ich wpływ na decyzje menedżerskie. Zna charakter nauk społecznych i posiada elementarną wiedzę z zakresu ich wybranych dyscyplin. KZ1A_W06 Zna naturę i źródła prawa, jego rodzaje i gałęzie. KZ1A_W07 KZ1A_W08 Zna podstawowe pojęcia statystyki opisowej i system oraz etapy badań statystycznych. Opisuje istotę zachowań organizacyjnych i ich prawidłowości, charakteryzuje ich uwarunkowania i wpływ na funkcjonowanie organizacji. S1A_W01 S1A_W02 S1A_W08 S1A_W02 S1A_W07 S1A_W09 S1A_W01 S1A_W02 S1A_W03 S1A_W09 S1A_W03 S1A_W08 S1A_W01 S1A_W05 S1A_W07 S1A_W06 S1A_W04 S1A_W05 3

4 KZ1A_W09 KZ1A_W10 Opisuje istotę i rolę projektów w zarządzaniu oraz nowoczesne zasady i narzędzia zarządzania projektami. Zna pojęcie podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, opisuje jego prawidłowości, charakteryzuje typowe problemy z tego zakresu. KZ1A_W11 Wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i systemy zarządzania jakością. KZ1A_W12 KZ1A_W13 KZ1A_W14 KZ1A_W15 KZ1A_W16 Określa zasady, narzędzia i strategie marketingowe, charakteryzuje typowe zachowania konsumenckie. Zna rolę, zasady, najważniejsze rodzaje i metody badań marketingowych oraz możliwości wykorzystania wyników badań do podejmowania decyzji marketingowych. Opisuje zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wymienia źródła finansowania. Posiada podstawowe informacje o prowadzeniu działalności w branży, związanej z wybraną specjalnością oraz wiedzę o specyfice działań menedżerskich w tej branży. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego. KZ1A_W17 Zna ogólne zasady działania indywidualnej przedsiębiorczości. KZ1A_U01 KZ1A_U02 KZ1A_U03 KZ1A_U04 KZ1A_U05 KZ1A_U06 KZ1A_U07 KZ1A_U08 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także wyciągać z nich wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, ukształtowane na ich podstawie. Potrafi analizować zjawiska gospodarcze i wyciągać wnioski o ich przebiegu w przyszłości. Umie opisywać, interpretować, analizować i rozwiązywać typowe problemy menedżerskie. Potrafi interpretować i stosować przepisy prawne, związane z działalnością gospodarczą. Potrafi wykorzystywać podstawowe instrumenty matematyczne do podejmowania decyzji menedżerskich. Analizuje i interpretuje typowe informacje statystyczne i wyciąga z nich wnioski, wykorzystując je do rozwiązywania problemów zarządzania. Definiuje i planuje projekty o niewielkim stopniu złożoności oraz organizuje i steruje ich realizacją. Potrafi stosować zasady zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywać typowe problemy z tego zakresu. S1A_W04 S1A_W05 S1A_W06 S1A_W07 S1A_W08 S1A_W05 S1A_W07 S1A_W09 S1A_W07 S1A_W09 S1A_W04 S1A_W05 S1A_W06 S1A_W04 S1A_W11 S1A_W02 S1A_W03 S1A_W06 S1A_W10 S1A_W11 S1A_U02 S1A_U08 S1A_U04 S1A_U08 S1A_U01 S1A_U02 S1A_U03 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U05 S1A_U06 S1A_U03 S1A_U04 S1A_U05 S1A_U04 S1A_U06 S1A_U08 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 4

5 KZ1A_U09 KZ1A_U10 KZ1A_U11 KZ1A_U12 Jest przygotowany do realizacji typowych zadań i rozwiązywania podstawowych problemów zarządzania jakością. Dobiera i wykorzystuje techniki informatyczne do realizacji zadań menedżerskich. Planuje użycie typowych narzędzi marketingowych w odniesieniu do wybranego segmentu rynku, jest przygotowany do realizowania operacyjnych działań marketingowych. Potrafi dobrać narzędzia badawcze i zrealizować proste badanie marketingowe. S1A_U05 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U06 S1A_U06 S1A_U07 S1A_U02 KZ1A_U13 Stosuje podstawowe instrumenty rachunkowości finansowej. S1A_U06 KZ1A_U14 Jest przygotowany do przygotowywania prostych przedsięwzięć z zakresu S1A_U06 zarządzania finansami przedsiębiorstwa. S1A_U07 KZ1A_U15 Potrafi porozumiewać się ze specjalistami branżowymi, związanymi z S1A_U01 wybraną specjalnością, w zakresie ich zadań zawodowych. S1A_U03 KZ1A_U16 KZ1A_U17 Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie problemów z zakresu zarządzania w języku polskim i angielskim. Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, w języku polskim i angielskim. S1A_U09 S1A_U10 KZ1A_U18 Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania. S1A_U11 KOMPETENCJE SPOŁECZNE KZ1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. S1A_K01 KZ1A_K02 Potrafi być użytecznym uczestnikiem pracy zespołowej, a także kierować nią. S1A_K02 KZ1A_K03 KZ1A_K04 KZ1A_K05 Potrafi określić priorytety działań własnych i innych osób, zmierzających do realizacji postawionego zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji menedżerskich. Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów gospodarczych, uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne. S1A_K03 S1A_K04 S1A_K05 KZ1A_K06 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. S1A_K06 KZ1A_K07 Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy. S1A_K07 5

6 IV. PROGRAM STUDIÓW: 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 6 3. Moduły kształcenia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2041 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia moduły kształcenia rozumiane są jako: - przedmioty, obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu semestrach, w tym praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe i praca dyplomowa. Wyniki kształcenia uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu i semestru; - specjalności o charakterze wybieralnym, składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów. Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodnie z obszarowymi efektami kształcenia, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotom przypisano punkty ECTS, odpowiadające nakładom pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Przyjęto, że 1 punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów ECTS, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest w Kartach Przedmiotów. Ponadto, program kształcenia zakłada realizację zajęć z zakresu języka angielskiego, który częściowo będzie realizowany przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu). 4. Formy realizacji modułów kształcenia (przedmiotów): Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: 1) wykład, 2) ćwiczenia: - audytoryjne, w tym seminaria dyplomowe i lektoraty języków obcych, - projektowe, - laboratoryjne i terenowe, 3) praktyka zawodowa. Wykłady mają na celu, przede wszystkim, przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie umiejętności i kompetencji. Pewna część zajęć powinna mieć formę interaktywną. 6

7 Ćwiczenia audytoryjne mają na celu przede wszystkim przekazywanie umiejętności, drogą rozwiązywania zadań praktycznych oraz kształtowanie kompetencji, między innymi poprzez inicjowanie samodzielnie skonstruowanych wypowiedzi, udział w dyskusjach. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. Seminaria dyplomowe, jako szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych, mają na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł (literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku i specjalności studiów. Ponadto seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu realizowanych zadań. Praktyki zawodowe mają na celu weryfikację zdobytej wiedzy z praktyką gospodarczą oraz zastosowanie zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie efekty kierunkowe realizowane są przez więcej niż jedną formę realizacji przedmiotu. 5. Sylwetka absolwenta poszczególnych specjalności: Absolwent specjalności Usługi gastronomiczne i dietetyka jest przygotowany do pełnienia obowiązków menedżera średniego i niższego szczebla w wielkich przedsiębiorstwach gastronomicznych i ich sieciach oraz do samodzielnego prowadzenia małego przedsiębiorstwa gastronomicznego Absolwent specjalności Handel i usługi logistyczne jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w dużym przedsiębiorstwie handlowym, samodzielnego prowadzenia małego przedsiębiorstwa handlowego oraz do wykonywania obowiązków menedżerskich w przedsiębiorstwie świadczącym usługi logistyczne. Absolwent specjalności Zarządzanie ochroną środowiska posiada kompetencje pozwalające realizację zadań zawodowych w zakresie oceny i wdrażania działań z zakresu ochrony środowiska w regionach, powiatach, gminach i przedsiębiorstwach, a także oceny ich ekonomicznej efektywności oraz pozyskiwania źródeł ich finansowania. 6. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: Praktyki zawodowe na studiach I stopnia realizowane są w okresie wakacji letnich: po IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni. Praktyka zawodowa obowiązuje zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Praktyka po IV semestrze ma charakter zawodowy. Jej zadaniem jest wyrobienie umiejętności powiązania teoretycznych wiadomości nabytych w szkole wyższej z działalnością praktyczną, nabycie 7

8 określonego zasobu wiadomości zawodowych i umiejętności praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem: 1. Poznanie systemu organizacyjnego instytucji jako całości (bank, instytucja centralna, przedsiębiorstwo itp.) i jej departamentów (zespołów). 2. Zapoznanie się z zakresem prowadzonych usług i formami realizowanej działalności. 3. Praktyczne zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi. 4. Udział w wykonywaniu opracowań i różnego rodzaju sprawozdań. 5. Zapoznanie się z przepisami prawa i ich stosowaniu w praktyce. Praktyki są realizowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach, niekiedy w innych organizacjach, w których szeroko wykorzystywane są nowoczesne metody zarządzania. Praktyka może być realizowana: - w przedsiębiorstwie, wskazanym przez Uczelnię, - w przedsiębiorstwie, wybranym przez studenta, - w ramach działalności zawodowej studenta, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza). Praktykę zalicza dziekan na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy lub innego dokumentu, potwierdzającego fakt wykonania przez praktykanta czynności, będących przedmiotem praktyki, po zasięgnięciu opinii eksperta ds. praktyki zawodowej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 7. Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia: Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów. W Kartach Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu to zaliczenie i/lub egzamin, informacja ta jest podana dla każdego przedmiotu także w planie studiów. Natomiast sposób weryfikacji efektów kształcenia dotyczy narzędzi stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością weryfikacji danego efektu. Przyjęto następujące narzędzia weryfikacji efektów kształcenia: - sprawdzian ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, - sprawdzian pisemny, polegający na rozwiązaniu zagadnień problemowych, - sprawdzian testowy otwarty, - sprawdzian testowy zamknięty (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru), - indywidualne i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, - indywidualne i zespołowe zadania praktyczne, - sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, - aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dla wszystkich efektów kierunkowych dopuszcza się możliwość ich weryfikacji za pomocą więcej niż jednego narzędzia. Przygotowując program kształcenia uwzględniono możliwości osiągnięcia danego efektu przez przeciętnego studenta, w czasie przeznaczonym na realizację danego przedmiotu. Dołożono starań, aby obciążenie studenta zostało oszacowane w sposób realny oraz odpowiadający liczbie punktów ECTS, która została przewidziana dla danego przedmiotu. Z tego powodu, w przypadku wykła- 8

9 dów dominują efekty związane z wiedzą, w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, seminariów, ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych czy terenowych dominują efekty kształcenia związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Szczegółowe narzędzia weryfikacji efektów kształcenia zostały przedstawione w poszczególnych Kartach Przedmiotów. 9

10 8. Plan studiów WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE KOD Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie Studia licencjackie stacjonarne MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. I-III 6 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 000 Wychowanie fizyczne Z 001 Język angielski I Z 002 Matematyka E 30 Z 003 Mikroekonomia E 30 Z 004 Podstawy prawa Z 005 Podstawy zarządzania / Basics of Management E 30 Z 006 Psychologia Z 001 Język angielski II Z 007 Nauka o organizacji Z 008 Podstawy finansów i bankowości E Z 009 Podstawy marketingu Z 010 Technologia informacyjna / Information Technology Z 001 Język angielski III Z 011 Badania marketingowe E 30 Z 012 Finanse przedsiębiorstwa / Corporate Finance E 30 Z 013 Logistyka Z 015 Statystyka E 30 Z 030 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Liczba godzin w sem. I-III Liczba egzaminów w sem, I-III Liczba ECTS w sem. I-III

11 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie Studia licencjackie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W stacjonarne WARSZAWIE MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. IV-VI 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e kod Nazwy przedmiotów Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 001 Język angielski IV E 60 Z 021 Zarządzanie projektami Z 022 Prawo gospodarcze E Z 027 Zarządzanie jakością Z 038 Zarządzanie produkcją i usługami E 30 Z 019 Zachowania organizacyjne Z 024 Analiza rynku Z 025 Bazy danych / Data Bases Z 031 Zarządzanie środowiskowe / Environmental Management Z 014 Rachunkowość Z 026 Systemy informatyczne w zarządzaniu Z 029 Zarządzanie zasobami ludzkimi Liczba godzin w sem. IV-VI Liczba egzaminów w sem, IV-VI 3 Liczba ECTS w sem. IV-VI

12 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE KOD Nazwy przedmiotów Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie S Studia licencjackie stacjonarne MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 6 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W Ć P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 032 Socjologia środowiska Z 042 Podstawy urbanistyki 30 Z 034 Praktyka zawodowa ' ty godnie Z 040 Architektura współczesna Z 041 Organizacja procesu inwestycyjnego 15 Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej I Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej II Liczba godzin w grupie O Liczba egzaminów w grupie O Liczba ECTS w grupie O

13 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE L.p. Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Studia licencjackie Kierunek: Zarządzanie stacjonarne MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: usługi gastronomiczne i dietetyka 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. tech. W Ć P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 101 Nauka o człowieku E 30 Z 102 Podstawy gastronomii Z 103 Towaroznawstwo żywności Z104 Żywienie człowieka E 30 Z 105 Hotelarstwo Z 106 Technologia gastronomiczna Z 107 Seminarium dyplomowe I Z 108 Diety żywieniowe E 30 Z 109 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan Z 110 Marketing usług Z 111 Obsługa konsumenta E 30 Z 107 Seminarium dyplomowe II Liczba egzaminów w grupie C Liczba godzin w grupie C Liczba ECTS w grupie C Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 39% 49% 5% 7% Liczba ECTS razem

14 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Studia licencjackie stacjonarne L.p. Nazwy przedmiotów S Specjalność: handel i usługi logistyczne 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 401 Organizacja działalności handlowej Z 402 Techniki sprzedaży i obsługa klienta E Z 403 Towaroznawstwo FMCG Z 404 Międzynarodowe rozliczenia finansowe Z 405 Towaroznawstwo żywności E 15 Z 406 Organizacja magazynów i centrów logistycznych E 30 Z 418 Negocjacje i kodeks zachowań Z 407 Transport szynowy Z 408 Techniki negocjacji handlowych Z 409 Seminarium dyplomowe I Z 410 Ekonomika usług logistycznych Z 412 Transport lotniczy Z 038 Badania operacyjne Z 413 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan Z 414 Spedycja i transport międzynarodowy Z 430 Organizacja i logistyka zaopatrzenia Z 416 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego Z 417 Marketing usług Z 409 Seminarium dyplomowe II Liczba egzaminów w grupie C Liczba godzin w grupie C Liczba ECTS w grupie C Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 46% 3% 8% Liczba ECTS razem

15 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Studia licencjackie stacjonarne L.p. Nazwy przedmiotów S Specjalność: zarządzanie ochroną środowiska 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. tech. W Ć P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 701 Biologia ogólna E Z 702 Botanika E 15 Z 703 Ekologia Z 704 Zoologia Z 705 Geologia i geomorfologia Z 706 Gleboznawstwo I Z 706 Gleboznawstwo II Z 707 Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska Z 708 Negocjacje i kodeks zachowań Z 709 Ochrona wód Z 710 Ochrona przyrody E 15 Z 711 Badania operacyjne Z 712 Prawo ochrony środowiska Z 713 Seminarium dyplomowe I Z 714 Zrównoważony rozwój Z 715 Geodezja i kartografia Z 716 Meteorologia i klimatologia E 15 Z 717 Meteorologia i klimatologia Z 718 Monitoring środowiska E 15 Z 719 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan Z 720 Odnawialne źródła energii E Z 713 Seminarium dyplomowe II Liczba egzaminów w grupie C Liczba godzin w grupie C Liczba ECTS w grupie C Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 43% 42% 3% 12% Liczba ECTS razem

16 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE KOD Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie Studia licencjackie niestacjonarne MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. I-III 6 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W Ć P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 000 Wychowanie fizyczne f30 f30 0 f15 f15 Z 001 Język angielski I Z 002 Matematyka E 15 Z 003 Mikroekonomia E 15 Z 004 Podstawy prawa Z 005 Podstawy zarządzania / Basics of Management E 30 Z 006 Psychologia Z 001 Język angielski II Z 007 Nauka o organizacji Z 008 Podstawy finansów i bankowości E Z 009 Podstawy marketingu Z 010 Technologia informacyjna / Information Technology Z 001 Język angielski III Z 011 Badania marketingowe E 10 Z 012 Finanse przedsiębiorstwa / Corporate Finance E 10 Z 013 Logistyka Z 015 Statystyka E 30 Z 030 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia Liczba godzin w sem. I-III Liczba egzaminów w sem, I-III Liczba ECTS w sem. I-III

17 Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Studia licencjackie WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W Kierunek: Zarządzanie niestacjonarne WARSZAWIE MODUŁY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU - sem. IV-VI 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e kod Nazwy przedmiotów Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. S W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 001 Język angielski IV E 50 Z 021 Zarządzanie projektami Z 022 Prawo gospodarcze E Z 027 Zarządzanie jakością Z 038 Zarządzanie produkcją i usługami E 10 Z 019 Zachowania organizacyjne Z 024 Analiza rynku Z 025 Bazy danych / Data Bases Z 031 Zarządzanie środowiskowe / Environmental Management Z 014 Rachunkowość Z 026 Systemy informatyczne w zarządzaniu Z 029 Zarządzanie zasobami ludzkimi Liczba godzin w sem. IV-VI Liczba egzaminów w sem, IV-VI 3 Liczba ECTS w sem. IV-VI

18 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE KOD Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Studia licencjackie Kierunek: Zarządzanie niestacjonarne MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 6 semestrów Godziny ECTS L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W Ć P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 032 Socjologia środowiska Z 039 Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska Z 034 Praktyka zawodowa ' ty godnie Z 035 Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska Z 036 Filozofia przyrody Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej I Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej II Liczba godzin w grupie O 37 Liczba egzaminów w grupie O Liczba ECTS w grupie O

19 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE L.p. Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Kierunek: Zarządzanie MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: usługi gastronomiczne i dietetyka Studia licencjackie niestacjonarne 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 101 Nauka o człowieku E 10 Z 102 Podstawy gastronomii Z 103 Towaroznawstwo żywności Z104 Żywienie człowieka E 10 Z 105 Hotelarstwo Z 106 Technologia gastronomiczna Z 107 Seminarium dyplomowe I Z 108 Diety żywieniowe E 10 Z 109 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan Z 112 Marketing usług Z 111 Obsługa konsumenta E 15 Z 107 Seminarium dyplomowe II Liczba egzaminów w grupie C Liczba godzin w grupie C Liczba ECTS w grupie C Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 42% 3% 4% Liczba ECTS razem

20 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE L.p. Nazwy przedmiotów S Plan studiów pierwszego stopnia dla studentów rozpoczynających studia od r.ak. 2015/16 Studia licencjackie Kierunek: Zarządzanie niestacjonarne MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY Specjalność: handel i usługi logistyczne 6 semestrów Godziny L i c z b a g o d z i n z a j ę ć w s e m e s t r z e Forma zajęć ECTS I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. W A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L W E A P L Z 401 Organizacja działalności handlowej Z 402 Techniki sprzedaży i obsługa klienta E 10 Z 403 Towaroznawstwo FMCG Z 404 Międzynarodowe rozliczenia finansowe Z 405 Towaroznawstwo żywności E Z 406 Organizacja magazynów i centrów logistycznych E 10 Z 418 Negocjacje i etykieta w biznesie Z 407 Transport szynowy Z 408 Techniki negocjacji handlowych Z 409 Seminarium dyplomowe I Z 410 Ekonomika usług logistycznych Z 412 Transport lotniczy Z 419 Badania operacyjne Z 413 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan Z 414 Spedycja i transport międzynarodowy Z 430 Organizacja i logistyka zaopatrzenia Z 416 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego Z 417 Marketing usług Z 409 Seminarium dyplomowe II Liczba egzaminów w grupie C Liczba godzin w grupie C Liczba ECTS w grupie C Liczba egzaminów razem Liczba godzin % 41% 2% 4% Liczba ECTS razem

21 9. Macierz kierunkowych efektów kształcenia, przypisanych poszczególnym modułom Poniżej zamieszczono macierz przedstawiającą pokrycie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku Zarządzanie, studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez przedmioty oferowane w ramach zaproponowanego programu kształcenia i planu studiów na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W poniższej tabeli przedstawiono: - w jakie kierunkowe efekty kształcenia wpisują się poszczególne przedmioty; - liczbę efektów, które powiązane są z określonym przedmiotem, wynikającą z form zajęć, co odzwierciedla plan studiów. W Kartach Przedmiotów zdefiniowane są szczegółowo efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji. Stopień pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez przedmiot wyrażony został symbolami, i. 21

22 KZ1A_K07 KZ1A_K06 KZ1A_K05 KZ1A_K04 KZ1A_K03 KZ1A_K02 KZ1A_K01 KZ1A_U18 KZ1A_U17 KZ1A_U16 KZ1A_U15 KZ1A_U14 KZ1A_U13 KZ1A_U12 KZ1A_U11 KZ1A_U10 KZ1A_U09 KZ1A_U08 KZ1A_U07 KZ1A_U06 KZ1A_U05 KZ1A_U04 KZ1A_U03 KZ1A_U02 KZ1A_U01 KZ1A_W17 KZ1A_W16 KZ1A_W15 KZ1A_W14 KZ1A_W13 KZ1A_W12 KZ1A_W11 KZ1A_W10 KZ1A_W09 KZ1A_W08 KZ1A_W07 KZ1A_W06 KZ1A_W05 KZ1A_W04 KZ1A_W03 KZ1A_W02 KZ1A_W01 KOD MODUŁ Z 000 Wychowanie fizyczne Z 001 Język angielski Z 002 Matematyka Z 003 Mikroekonomia Z 004 Podstawy prawa Z 005 Podstawy zarządzania Z 006 Psychologia Z 007 Nauka o organizacji Z 008 Podstawy finansów i bankowości Z 009 Podstawy marketingu Z 010 T echnologia informacyjna Z 011 Badania marketingowe Z 012 Finanse przedsiębiorstwa Z 013 Logistyka Z 014 Rachunkowość Z 015 Statystyka Z 019 Zachowania organizacyjne Z 021 Zarządzanie projektami 22

23 Z 022 Prawo gospodarcze Z 023 Zarządzanie środowiskowe Z 025 Bazy danych Z 026 Systemy informatyczne w zarządzaniu Z 027 Zarządzanie jakością Z 029 Zarządzanie zasobami ludzkimi Bezpieczeństwo Z 030 stanowisk pracy i ergonomia Z 031 Analiza rynku Z 032 Socjologia środowiska Z 034 Praktyka zawodowa Z 035 Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska Z 036 Filozofia przyrody Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej Z 038 Zarządzanie produkcją i usługami Z 039 Ekonomia i zarządzaniew ochronie środowiska Z 040 Architektura współczesna Z 041 Organizacja procesu inwestycyjnego Moduł specjalnościowy obieralny 23

24 10. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program kształcenia: a. Łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: Student musi uzyskać 158 punktów ECTS na zajęciach realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów. Uzyskanie punktów ECTS na zajęciach niewymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów lub wymagających go w niewielkim stopniu, jest możliwe w ramach następujących modułów kształcenia: Kod przedmiotu Nazwy przedmiotów ECTS Z 000 Wychowanie fizyczne 0 Z 001 Język angielski I, II, III, IV 8 Z 034 Praktyka zawodowa 4 Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej 10 RAZEM 22 Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się z bezpośrednim udziałem instruktora, który nie musi być nauczycielem akademickim. Język angielski częściowo realizowany jest przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu), natomiast uzyskane efekty kształcenia są weryfikowane podczas zaliczeń semestralnych i egzaminu, realizowanych w warunkach kontrolowanej samodzielności w siedzibie uczelni. b. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: Kod przedmiotu Nazwy przedmiotów ECTS Z 002 Matematyka 7 Z 004 Podstawy prawa 2 Z 006 Psychologia 4 Z 010 Technologia informacyjna/ Information Technology 4 Z 015 Statystyka 5 RAZEM 22 24

25 c. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych: Do zajęć o charakterze praktycznym zaliczono ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, praktykę zawodową oraz te ćwiczenia audytoryjne, które prowadzą do uzyskania efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe moduły, obejmujące zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez wszystkich studentów kierunku zajęcia wspólne. Kod przedmiotu Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 003 Mikroekonomia A 7 Z 005 Podstawy zarządzania/ Basics of Management A 8 Z 007 Nauka o organizacji A 7 Z 009 Podstawy marketingu A 5 Z 010 Technologia informacyjna/ Information Technology A 4 Z 011 Badania marketingowe A 4 Z 012 Finanse przedsiębiorstwa/ Corporate Finance A 5 Z 014 Rachunkowość A 3 Z 021 Zarządzanie projektami P 2 Z 038 Zarządzanie produkcją i usługami A 3 Z 026 Systemy informatyczne w zarządzaniu L 4 Z 031 Zarządzanie środowiskowe/ Environmental Management P 4 Z 024 Analiza rynku A 4 Z 025 Bazy danych/ Data Bases L 3 Z 027 Zarządzanie jakością A 2 Z 030 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia P 4 Z 029 Zarządzanie zasobami ludzkimi A 3 Z 034 Praktyka zawodowa 4 RAZEM 76 25

26 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA zajęcia specjalnościowe. Kod przedmiotu Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 101 Nauka o człowieku A 7 Z 103 Towaroznawstwo żywności A 7 Z104 Żywienie człowieka A 7 Z 106 Technologie gastronomiczne A; P 5 Z 108 Diety żywieniowe A; P 6 Z 109 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan P 3 Z 112 Marketing usług A 3 Z 111 Obsługa konsumenta A 3 RAZEM 41 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE zajęcia specjalnościowe. Kod przedmiotu Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 402 Techniki sprzedaży i obsługa klienta A 4 Z 404 Międzynarodowe rozliczenia finansowe A 2 Z 405 Towaroznawstwo żywnościowe A 5 Z 406 Organizacja magazynów i centrów logistycznych A 5 Z 418 Negocjacje i kodeks zachowań A 4 Z 408 Techniki negocjacji handlowych A 3 Z 038 Badania operacyjne A 3 Z 413 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan P 2 Z 417 Marketing usług A 2 Z 430 Organizacja i logistyka zaopatrzenia A 1 RAZEM 31 26

27 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA zajęcia specjalnościowe. Kod przedmiotu Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 701 Biologia ogólna A; L 3 Z 702 Botanika L 2 Z 703 Ekologia L 2 Z 704 Zoologia L 2 Z 705 Geologia i geomorfologia A 4 Z 706 Gleboznawstwo II L 2 Z 707 Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska A 4 Z 708 Negocjacje i kodeks zachowań A 4 Z 710 Ochrona przyrody A 3 Z 711 Badania operacyjne A 2 Z 713 Seminarium dyplomowe I A 2 Z 716 Meteorologia i klimatologia A 3 Z 717 Meteorologia i klimatologia L 1 Z 718 Monitoring środowiska A 2 Z 719 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan P 3 Z 720 Odnawialne źródła energii A; L 3 Z 713 Seminarium dyplomowe II A 2 RAZEM 44 d. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów: W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe moduły, obejmujące zajęcia, których zaliczenie niezbędne jest przez wszystkich studentów kierunku zajęcia wspólne. Kod przedmiotu Nazwy przedmiotów ECTS Z 000 Wychowanie fizyczne 0 Z 001 Język angielski I, II, III, IV 8 Z 006 Psychologia 4 Z 010 Technologia informacyjna I 4 Z 032 Socjologia środowiska lub Podstawy urbanistyki lub Ekonomia i zarządzanie w Z 039 ochronie środowiska 2 Z 035 Z 036 Z 040 Z 041 Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska lub Filozofia przyrody lub Architektura współczesna lub Organizacja procesu inwestycyjnego RAZEM

28 Poniżej przedstawiono moduły, które student specjalności USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA musi uzyskać na innym kierunku studiów: Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS Z 101 Nauka o człowieku 7 Z104 Żywienie człowieka 7 RAZEM 14 Na specjalności HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE takie przedmioty nie występują wśród zajęć specjalnościowych. Poniżej przedstawiono moduły, które student specjalności ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA musi uzyskać na innym kierunku studiów: Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS Z 701 Biologia ogólna 3 Z 702 Botanika 2 Z 703 Ekologia 2 Z 704 Zoologia 2 Z 705 Geologia i geomorfologia 4 Z 706 Gleboznawstwo I 3 Z 706 Gleboznawstwo II 2 Z 709 Ochrona wód 2 Z 710 Ochrona przyrody 3 Z 711 Badania operacyjne 2 Z 712 Prawo ochrony środowiska 1 Z 714 Zrównoważony rozwój 1 Z 715 Geodezja i kartografia 1 Z 716 Meteorologia i klimatologia 3 Z 717 Meteorologia i klimatologia 1 Z 718 Monitoring środowiska 2 Z 720 Odnawialne źródła energii 3 RAZEM 37 28

29 e. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych: Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS PRZEDMIOTY DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Z 003 Mikroekonomia 7 Z 004 Podstawy prawa 2 Z 005 Podstawy zarządzania 8 Z 006 Psychologia 4 Z 007 Nauka o organizacji 7 Z 008 Podstawy finansów i bankowości 3 Z 009 Podstawy marketingu 5 Z 011 Badania marketingowe 4 Z 012 Finanse przedsiębiorstwa 5 Z 013 Logistyka 3 Z 030 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia 4 Z 019 Zachowania organizacyjne 2 Z 021 Zarządzanie projektami 2 Z 022 Prawo gospodarcze 3 Z 038 Zarządzanie produkcją i usługami 3 Z 027 Zarządzanie jakością 2 Z 024 Analiza rynku 4 Z 031 Zarządzanie środowiskowe 4 Z 014 Rachunkowość 3 Z 029 Zarządzanie zasobami ludzkimi 3 RAZEM 78 Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA Z 102 Podstawy gastronomii 2 Z 105 Hotelarstwo 5 Z 109 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan 3 Z 110 Marketing usług 3 Z 111 Obsługa konsumenta 3 RAZEM 16 29

30 Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE Z 401 Organizacja działalności handlowej 3 Z 402 Techniki sprzedaży i obsługa klienta 4 Z 404 Międzynarodowe rozliczenia finansowe 2 Z 406 Organizacja magazynów i centrów logistycznych 5 Z 418 Negocjacje i kodeks zachowań 4 Z 408 Techniki negocjacji handlowych 3 Z 410 Ekonomika usług logistycznych 3 Z 413 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan 2 Z 414 Spedycja i transport międzynarodowy 2 Z 430 Organizacja i logistyka zaopatrzenia 1 Z 416 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego 2 Z 417 Marketing usług 2 RAZEM 33 Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA Z 707 Ekonomia i zarządzanie w ochronie środowiska 4 Z 708 Negocjacje i kodeks zachowań 4 Z 712 Prawo ochrony środowiska 1 Z 714 Zrównoważony rozwój 1 Z 719 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan 3 RAZEM 13 Kod przedmiotu Nazwa modułu ECTS PRZEDMIOTY DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI 78 PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA 16 PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE 33 PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA 13 RAZEM

31 f. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego: Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i fakultatywne dla niestacjonarnych. Jeśli ze względów zdrowotnych student nie może uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument Dziekanowi Wydziału. Liczba punktów ECTS przypisana wychowaniu fizycznemu wynosi 0. g. Liczba punktów ECTS przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta: LP OPIS MODUŁU ECTS 1 MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 19 2 MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY 52 RAZEM 71 Ponadto każdy student ma możliwość wyboru języka wykładowego przedmiotów Technologia informacyjna/ Information Technology (4 ECTS), Podstawy zarządzania/ Basics of Management (8 ECTS), Finanse przedsiębiorstwa/ Corporate Finance (5 ECTS), Zarządzanie środowiskowe/ Environmental Management (4 ECTS), Bazy danych/ Data Bases (3 ECTS), ponieważ przedmioty te są oferowane w dwóch językach: polskim lub angielskim. 31

32 h. Zestawienie wskaźników ilościowych charakteryzujących program kształcenia: NAZWA WSKAŹNIKA (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia) Łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać ramach niezwiązanych z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów LICZBA ECTS Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka angielskiego 8 Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego 0 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych 4 Liczba punktów ECTS przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta 71 (39%) Nie dotyczy. 11. Procentowy udział punktów ECTS przyporządkowanych do poszczególnych obszarów kształcenia: 32

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 205/206 I. JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska I stopień

Ochrona środowiska I stopień Ochrona I stopień Dokumentacja związana z programem studiów Nazwa kierunku studiów i WF-OB-1 kod programu wg USOS ochrona Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 06/07 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE 1. W HANDLU i USŁUGACH A. 1. PRZEDMIOTY OGÓLNE - INNE WYMAGANIA Język obcy kontynuowany do wyboru 4 4 5 80 0 0 80 0 0 0 0 20 20 20 20 0 2. Technologie informacyjne 2 4 30 10 0 20 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) Plan studiów stacjonarnych I stopnia (PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE) PRZEDMIOTY OGÓLNE W TYGODNIU SEMESTR: I II III IV V VI RAZEM W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S W Ć L P S 12 24 1.

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE

INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE 1.1.1 Infrastruktura w logistyce I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE INFRASTRUKTURA W LOGISTYCE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZL_PS8 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku

Uchwała Nr 102/2016. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 15 grudnia 2016 roku Uchwała Nr 102/2016 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 04/05 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Nazwa kierunku i kod

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo