WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA: Wydział Zarządzania II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW: 1. Kierunek studiów: zarządzanie 2. Poziom kształcenia: I stopień 3. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 4. Forma studiów: stacjonarna i niestacjonarna 5. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat 6. Obszar kształcenia: nauki społeczne 7. Dziedzina nauki lub sztuki i dyscyplina naukowa lub artystyczna, do których przyporządkowane zostały efekty kształcenia: a. dziedzina nauk ekonomicznych - nauki o zarządzaniu - ekonomia. 8. Związek kierunku studiów z misją Uczelni Koncepcja kształcenia na kierunku Zarządzanie jest powiązana bezpośrednio z misją Uczelni, zdefiniowaną w 4 Statutu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uwzględniając przy tym potrzeby rozwojowe regionu mazowieckiego. Kierunek Zarządzanie, wpisuje się w pełni w misję Uczelni, ponieważ kształci studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także kształtuje u studentów postawę poczucia odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka oraz działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych. 9. Związek kierunku studiów ze strategią rozwoju Uczelni i Wydziału Zarządzania: Nadrzędnym zadaniem Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest wysokiej jakości nowoczesne i elastyczne kształcenie studentów: zdolnych sprostać potrzebom rozwojowym społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wzbogacających swoim profesjonalizmem i mobilnością intelektualną kapitał ludzki Mazowsza i Polski, tworzących nowe wartości techniczne, ekonomiczne, artystyczne i kulturowe w duchu idei zrównoważonego rozwoju, zgodnie z oczekiwaniami obecnego i przyszłego rynku pracy. Prowadzenie studiów na kierunku Zarządzanie jest jednym z elementów realizacji wyżej opisanej misji i w pełni wpisuje się w Strategię Rozwoju Uczelni na lata

2 10. Sposób kształtowania efektów kształcenia i programu studiów: Program kształcenia został opracowany na podstawie Uchwały nr 3/12/2011 Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wytycznych dla Rad Wydziałów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w zakresie opracowywania programów kształcenia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Opracowując efekty i program kształcenia brano pod uwagę wzorce zagraniczne i międzynarodowe, między innymi z Subject Benchmark Statement przygotowanego przez brytyjską agencję rządową The Quality Assurance Agency for HigherEducation (QAA) oraz doświadczenia uczelni polskich i zagranicznych, opinie przedstawicieli pracodawców oraz sytuację na rynku pracy i usług edukacyjnych. 11. Ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia: Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych, a także doprowadzenia własnej działalności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych. III. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA: Objaśnienie oznaczeń: KZ1A(przed podkreślnikiem) (po podkreślniku): W - kategoria wiedzy U - kategoria umiejętności - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku ZARZĄDZANIE studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki K - kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia S1A - efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych dla studiów pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia 2

3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział Zarządzania Kod efektu kierunkowego ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA Profil ogólnoakademicki Kod efektu obszarowego KZ1A_W01 KZ1A_W02 KZ1A_W03 KZ1A_W04 KZ1A_W05 KZ1A_W06 KZ1A_W07 KZ1A_W08 WIEDZA Zna istotę i mechanizmy funkcjonowania organizacji oraz zasady i narzędzia zarządzania. Zna podstawy teoretyczne, formy i ogólne zasady funkcjonowania organizacji Zna podstawowe kategorie ekonomiczne, opisuje zasady działania głównych podmiotów w krajowym i międzynarodowym systemie gospodarczym oraz charakteryzuje wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie Może określić podstawowe mechanizmy funkcjonowania sytemu finansowego w państwie i ich wpływ na decyzje menedżerskie Zna charakter nauk społecznych i posiada elementarną wiedzę z zakresu ich wybranych dyscyplin Zna naturę i źródła prawa, jego rodzaje i gałęzie Zna podstawowe pojęcia statystyki opisowej i system oraz etapy badań statystycznych Opisuje istotę zachowań organizacyjnych i ich prawidłowości, charakteryzuje ich uwarunkowania i wpływ na funkcjonowanie organizacji S1A_W01 S1A_W02 S1A_W08 S1A_W02 S1A_W07 S1A_W09 S1A_W01S1A_W02S1A_W03S1A_W09 S1A_W03S1A_W08 S1A_W01 S1A_W05S1A_W07 S1A_W06 S1A_W04S1A_W05 3

4 KZ1A_W09 Opisuje istotę i rolę projektów w zarządzaniu oraz nowoczesne zasady i narzędzia zarządzania projektami S1A_W04S1A_W05S1A_W06S1AW07S1A_W08 KZ1A_W10 KZ1A_W11 KZ1A_W12 KZ1A_W13 KZ1A_W14 KZ1A_W15 KZ1A_W16 KZ1A_W17 Zna pojęcie podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, opisuje jego prawidłowości, charakteryzuje typowe problemy z tego zakresu Wyjaśnia podstawowe pojęcia, zasady i systemy zarządzania jakością Określa zasady, narzędzia i strategie marketingowe, charakteryzuje typowe zachowania konsumenckie Zna rolę, zasady, najważniejsze rodzaje i metody badań marketingowych oraz możliwości wykorzystania wyników badań do podejmowania decyzji marketingowych Opisuje zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa, wymienia źródła finansowania Posiada podstawowe informacje o prowadzeniu działalności w branży, związanej z wybraną specjalnością oraz wiedzę o specyfice działań menedżerskich w tej branży Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej i prawa autorskiego Zna ogólne zasady działania indywidualnej przedsiębiorczości S1A_W05S1A_W07S1A_W09 S1A_W07S1A_W09 S1A_W04S1A_W05 S1A_W06 S1A_W04S1A_W11 S1A_W02S1A_W03S1A_W06 S1A_W10 S1A_W11 KZ1A_U01 KZ1A_U02 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi pozyskiwać, integrować i interpretować informacje z literatury, zasobów internetowych i specjalistycznych baz danych, w języku polskim i angielskim, a także wyciągać z nich wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, ukształtowane na ich podstawie. Potrafi analizować zjawiska gospodarcze i wyciągać wnioski o ich przebiegu w przyszłości S1A_U02S1A_U08 S1A_U04S1A_U08 4

5 KZ1A_U03 Umie opisywać, interpretować, analizować i rozwiązywać typowe problemy menedżerskie S1A_U01S1A_U02S1A_U03S1A_U06S1A_U07 KZ1A_U04 KZ1A_U05 KZ1A_U06 KZ1A_U07 KZ1A_U08 KZ1A_U09 KZ1A_U10 KZ1A_U11 KZ1A_U12 KZ1A_U13 KZ1A_U14 Potrafi interpretować i stosować przepisy prawne, związane z działalnością gospodarczą Potrafi wykorzystywać podstawowe instrumenty matematyczne do podejmowania decyzji menedżerskich Analizuje i interpretuje typowe informacje statystyczne i wyciąga z nich wnioski, wykorzystując je do rozwiązywania problemów zarządzania Definiuje i planuje projekty o niewielkim stopniu złożoności oraz organizuje i steruje ich realizacją Potrafi stosować zasady zarządzania zasobami ludzkimi i rozwiązywać typowe problemy z tego zakresu Jest przygotowany do realizacji typowych zadań i rozwiązywania podstawowych problemów zarządzania jakością Dobiera i wykorzystuje techniki informatyczne do realizacji zadań menedżerskich Planuje użycie typowych narzędzi marketingowych w odniesieniu do wybranego segmentu rynku, jest przygotowany do realizowania operacyjnych działań marketingowych Potrafi dobrać narzędzia badawcze i zrealizować proste badanie marketingowe Stosuje podstawowe instrumenty rachunkowości finansowej. Jest przygotowany do przygotowywania prostych przedsięwzięć z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa S1A_U05S1A_U06 S1A_U03S1A_U04S1A_U05 S1A_U04S1A_U06S1A_U08 S1A_U06S1A_U07 S1A_U05S1A_U06S1A_U07 S1A_U05S1A_U06S1A_U07 S1A_U06 S1A_U06S1A_U07 S1A_U02 S1A_U06 S1A_U06S1A_U07 5

6 KZ1A_U15 KZ1A_U16 KZ1A_U17 KZ1A_U18 Potrafi porozumiewać się ze specjalistami branżowymi, związanymi z wybraną specjalnością, w zakresie ich zadań zawodowych Potrafi przygotować i udokumentować opracowanie problemów z zakresu zarządzania w języku polskim i angielskim Posiada umiejętność przygotowywania wystąpień, dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu przedmiotów kierunkowych, z wykorzystaniem technik multimedialnych, w języku polskim i angielskim. Zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania S1A_U01S1A_U03 S1A_U09 S1A_U10 S1A_U11 KZ1A_K01 KZ1A_K02 KZ1A_K03 KZ1A_K04 KZ1A_K05 KZ1A_K06 KZ1A_K07 KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie Potrafi być użytecznym uczestnikiem pracy zespołowej, a także kierować nią. Potrafi określić priorytety działań własnych i innych osób, zmierzających do realizacji postawionego zadania. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z podejmowaniem decyzji menedżerskich Umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów gospodarczych, uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy S1A_K01 S1A_K02 S1A_K03 S1A_K04 S1A_K05 S1A_K06 S1A_K07 6

7 IV. PROGRAM STUDIÓW: 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: Liczba semestrów: 6 3. Moduły kształcenia: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia moduły kształcenia rozumiane są jako: - przedmioty, obejmujące wszystkie formy zajęć prowadzonych pod jedną nazwą na jednym lub wielu semestrach, w tym praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe i praca dyplomowa. Wyniki kształcenia uzyskane na danym semestrze przy realizacji poszczególnych form zajęć, oceniane są odrębnie. Aby uzyskać punkty ECTS, przypisane danemu przedmiotowi na danym semestrze, należy uzyskać pozytywne oceny z wszystkich form zajęć tego przedmiotu i semestru; - specjalności o charakterze wybieralnym, składające się z określonej w planie studiów liczby przedmiotów. Przedmiotom przypisane zostały zakładane efekty kształcenia, zgodnie z obszarowymi efektami kształcenia, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotom przypisano punkty ECTS, odpowiadające nakładom pracy studenta, uwzględniając zarówno zajęcia organizowane przez Uczelnię, jak i jego indywidualną pracę. Przyjęto, że 1 punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25 godzin pracy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta. Szczegółowy opis przedmiotów, wraz z przypisaniem do każdego z nich liczby punktów ECTS, zakładanych efektów kształcenia oraz określeniem sposobu ich weryfikacji, zawarty jest w Kartach Przedmiotów. Ponadto, program kształcenia zakłada realizację zajęć z zakresu języka angielskiego, który częściowo będzie realizowany przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu). 4. Formy realizacji modułów kształcenia (przedmiotów): Dopuszczono następujące formy realizacji przedmiotów: 1) wykład, 2) ćwiczenia: - audytoryjne, w tym seminaria dyplomowe i lektoraty języków obcych, - projektowe, - laboratoryjne i terenowe, 3) praktyka zawodowa. Wykłady mają na celu, przede wszystkim, przekazywanie wiedzy, w mniejszym zakresie kształtowanie umiejętności i kompetencji. Pewna część zajęć powinna mieć formę interaktywną. Ćwiczenia audytoryjne mają na celu przede wszystkim przekazywanie umiejętności, drogą rozwiązywania zadań praktycznych oraz kształtowanie kompetencji, między innymi poprzez inicjowanie samodzielnie skonstruowanych wypowiedzi, udział w dyskusjach. Ćwiczenia audytoryjne są interaktywną formą zajęć. 7

8 Seminaria dyplomowe, jako szczególna forma ćwiczeń audytoryjnych, mają na celu przekazanie umiejętności komponowania pracy dyplomowej, pozyskiwania informacji ze źródeł (literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych) i ich dokumentowania oraz posługiwania się metodami analizy danych odpowiednimi dla kierunku i specjalności studiów. Ponadto seminaria dyplomowe powinny kształtować umiejętności w zakresie integrowania uzyskanych informacji, dokonywania ich interpretacji, a także wnioskowania oraz formułowania i uzasadniania opinii. Powinny również kształtować umiejętność prezentowania samodzielnie zbudowanych tez i wniosków. Ćwiczenia projektowe mają na celu kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów decyzyjnych i obliczeniowych na podstawie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas wykładów i ćwiczeń audytoryjnych. Ćwiczenia laboratoryjne i terenowe mają na celu przekazanie umiejętności realizowania zadań o charakterze badawczym lub związanym z praktyką gospodarczą oraz umiejętności dokonywania analizy wyników i przebiegu realizowanych zadań. Praktyki zawodowe mają na celu weryfikację zdobytej wiedzy z praktyką gospodarczą oraz zastosowanie zdobytych umiejętności i kompetencji społecznych. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie efekty kierunkowe realizowane są przez więcej niż jedną formę realizacji przedmiotu. 5. Opis proponowanych specjalności: Absolwent specjalności Grafika komputerowa i promocja internetowa jest przygotowany do kierowania dystrybucją i promocją w dużym przedsiębiorstwie e-biznesowym oraz do samodzielnego prowadzenia małego przedsiębiorstwa o tym charakterze. Ponadto potrafi dostrzegać możliwości tworzenia produktu internetowego. Rozumie istotę marketingu internetowego i możliwości stosowania poszczególnych narzędzi marketingowych w formie elektronicznej. Jest przygotowany do tworzenia zaawansowanych wizualnych narzędzi promocji i dystrybucji, poprzez generowanie przekazu, posługującego się kształtem, barwą i ruchem. Absolwent specjalności Usługi gastronomiczne i dietetyka jest przygotowany do pełnienia obowiązków menedżera średniego i niższego szczeble w wielkich przedsiębiorstwach gastronomicznych i ich sieciach oraz do samodzielnego prowadzenia małego przedsiębiorstwa gastronomicznego 6. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych: Praktyki zawodowe na studiach I stopnia realizowane są w okresie wakacji letnich: po IV semestrze studiów w wymiarze 4 tygodni. Praktyka zawodowa obowiązuje zarówno na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Praktyka po IV semestrze ma charakter zawodowy. Jej zadaniem jest wyrobienie umiejętności powiązania teoretycznych wiadomości nabytych w szkole wyższej z działalnością praktyczną, nabycie określonego zasobu wiadomości zawodowych i umiejętności praktycznych w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem: 1. Poznanie systemu organizacyjnego instytucji jako całości (bank, instytucja centralna, przedsiębiorstwo itp.) i jej departamentów (zespołów). 2. Zapoznanie się z zakresem prowadzonych usług i formami realizowanej działalności. 3. Praktyczne zapoznanie się ze stosowanymi systemami informatycznymi. 4. Udział w wykonywaniu opracowań i różnego rodzaju sprawozdań. 5. Zapoznanie się z przepisami prawa i ich stosowaniu w praktyce. Praktyki są realizowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach, niekiedy w innych organizacjach, w których szeroko wykorzystywane są nowoczesne metody zarządzania. 8

9 Praktyka może być realizowana: - w przedsiębiorstwie, wskazanym przez Uczelnię, - w przedsiębiorstwie, wybranym przez studenta, - w ramach działalności zawodowej studenta, bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza). Praktykę zalicza dziekan na podstawie zaświadczenia z miejsca pracy lub innego dokumentu, potwierdzającego fakt wykonania przez praktykanta czynności, będących przedmiotem praktyki, po zasięgnięciu opinii eksperta ds. praktyki zawodowej Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. 7. Sposoby weryfikacji osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia: Efekty kształcenia osiągane przez studenta w toku studiów poddawane są regularnej weryfikacji, a sposoby weryfikacji dostosowane są do rodzaju efektów. W Kartach Przedmiotów kształcenia wprowadzono rozróżnienie między formą zaliczenia a sposobami weryfikacji efektów kształcenia. Forma zaliczenia przedmiotu to zaliczenie i/lub egzamin, informacja ta jest podana dla każdego przedmiotu także w planie studiów. Natomiast sposób weryfikacji efektów kształcenia dotyczy narzędzi stosowanych do przeprowadzenia weryfikacji efektów kształcenia. Przypisanie danej formie realizacji przedmiotu konkretnego typu efektów kształcenia jest ściśle związane z możliwością weryfikacji danego efektu. Przyjęto następujące narzędzia weryfikacji efektów kształcenia: - egzamin ustny, polegający na omówieniu zagadnień problemowych, - egzamin pisemny, polegający na rozwiązaniu zagadnień problemowych, - egzamin testowy otwarty, - egzamin testowy zamknięty (wielokrotnego wyboru), - zindywidualizowane i zespołowe prace np. prezentacje, projekty, - zadania praktyczne, w tym wykonywane przy użyciu komputera, - sprawozdania z przebiegu i wyników wykonywania zadań praktycznych, - aktywny udział w zajęciach, dyskusji. Dla wszystkich efektów kierunkowych dopuszcza się możliwość ich weryfikacji za pomocą więcej niż jednego narzędzia. Przygotowując program kształcenia uwzględniono możliwości osiągnięcia danego efektu przez przeciętnego studenta, w czasie przeznaczonym na realizację danego przedmiotu. Dołożono starań, aby obciążenie studenta zostało oszacowane w sposób realny oraz odpowiadający liczbie punktów ECTS, która została przewidziana dla danego przedmiotu. Z tego powodu, w przypadku wykładów dominują efekty związane z wiedzą, w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, seminariów, ćwiczeń projektowych, laboratoryjnych czy terenowych dominują efekty kształcenia związane z umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Szczegółowe narzędzia weryfikacji efektów kształcenia zostały przedstawione w poszczególnych Kartach Przedmiotów. 9

10 8. Plan studiów Plan studiów stacjonarnych moduły obowiązkowe dla wszystkich specjalności, sem.i-iii 10

11 Plan studiów stacjonarnych moduły obowiązkowe dla wszystkich specjalności, sem. IV-VI 11

12 Plan studiów stacjonarnych, moduły obieralne dla wszystkich specjalności 12

13 Plan studiów stacjonarnych, przedmioty specjalności Usługi gastronomiczne i dietetyka 13

14 Plan studiów stacjonarnych, przedmioty specjalności Grafika komputerowa i promocja internetowa 14

15 Plan studiów niestacjonarnych moduły obowiązkowe dla wszystkich specjalności, sem. I-III 15

16 Plan studiów niestacjonarnych moduły obowiązkowe dla wszystkich specjalności, sem. IV-VI 16

17 Plan studiów niestacjonarnych, moduły obieralne dla wszystkich specjalności 17

18 18

19 Plan studiów niestacjonarnych, przedmioty specjalności Usługi gastronomiczne i dietetyka 19

20 Plan studiów niestacjonarnych, przedmioty specjalności Grafika komputerowa i promocja internetowa 20

21 Macierz kierunkowych efektów kształcenia, przypisanych poszczególnym modułom Poniżej zamieszczono macierz przedstawiającą pokrycie kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie, studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim przez przedmioty oferowane w ramach zaproponowanego programu kształcenia i planu studiów na Wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W poniższej tabeli przedstawiono: - w jakie kierunkowe efekty kształcenia wpisują się poszczególne przedmioty; - liczbę efektów, które powiązane są z określonym przedmiotem, wynikającą z form zajęć, co odzwierciedla plan studiów. W Kartach Przedmiotów zdefiniowane są szczegółowo efekty kształcenia oraz sposób ich weryfikacji. Stopień pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez przedmiot wyrażony został symbolami +, ++ i

22 22

23 23

24 9. Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program kształcenia: a. Łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: Student musi uzyskać 158 punktów ECTS na zajęciach realizowanych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów. Uzyskanie punktów ECTS na zajęciach niewymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów lub wymagających go w niewielkim stopniu, jest możliwe w ramach następujących modułów kształcenia: Kod przedmiotu Nazwy przedmiotów ECTS Z 000 Wychowanie fizyczne 0 Z 001 Język angielski I, II, III, IV 8 Z 034 Praktyka zawodowa 4 Z 037 Konsultacje i realizacja pracy licencjackiej 10 RAZEM 22 Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się z bezpośrednim udziałem instruktora, który nie musi być nauczycielem akademickim. Język angielski częściowo realizowany jest przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu), natomiast uzyskane efekty kształcenia są weryfikowane podczas zaliczeń semestralnych i egzaminu, realizowanych w warunkach kontrolowanej samodzielności w siedzibie uczelni. b. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: Kod przedmiotu Nazwy przedmiotów ECTS Z 002 Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu 7 Z 004 Podstawy prawa 2 Z 006 Psychologia 4 Z 010 Technologia informacyjna I 4 Z 015 Statystyka opisowa i ekonomiczna 5 Z 010 Technologia informacyjna II 2 RAZEM 24 24

25 c. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych: Do zajęć o charakterze praktycznym zaliczono ćwiczenia projektowe, laboratoryjne, praktykę zawodową oraz te ćwiczenia audytoryjne, które prowadzą do uzyskania efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych. W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe moduły, obejmujące zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez wszystkich studentów kierunku zajęcia wspólne. Kod Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 003 Mikroekonomia A 7 Z 005 Podstawy zarządzania A 8 Z 007 Nauka o organizacji A 7 Z 009 Podstawy marketingu I A 5 Z 010 Technologia informacyjna I A 4 Z 011 Badania marketingowe A 4 Z 012 Finanse przedsiębiorstwa P 4 Z 009 Podstawy marketingu II P 1 Z 014 Rachunkowość A 4 Z 010 Technologia informacyjna II L 2 Z 019 Zachowania organizacyjne A 3 Z 026 Systemy informatyczne w zarządzaniu L 3 Z 023 Zarządzanie środowiskowe P 3 Z 024 Analiza rynku A 4 Z 025 Bazy danych L 4 Z 027 Zarządzanie jakością A 4 Z 030 Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia P 4 Z 034 Praktyka zawodowa 4 R A Z E M 75 25

26 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA zajęcia specjalnościowe. Kod Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 101 Nauka o człowieku A 7 Z 103 Produkty żywnościowe A 6 Z104 Żywienie człowieka A 4 Z 106 Technologie gastronomiczne A P 3 Z 108 Diety żywieniowe A P 5 Z 109 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan P 5 Z 111 Obsługa konsumenta A 7 R A Z E M 37 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROMOCJA INTERNETOWA zajęcia specjalnościowe. Kod Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 201 Makroekonomia A 6 Z 202 Podstawy poligrafii A 3 Z 204 Organizacja działalności handlowej A 2 Z 205 Podstawy fotografii L 2 Z 206 Podstawy grafiki komputerowej L 4 Z 207 Grafika komputerowa I A L 4 Z 208 Grafika komputerowa II A L 3 Z 209 Programowanie w Internecie A L 5 Z 211 Promocja w Internecie A L 5 Z 212 Grafika komputerowa III L 4 Z 213 Sieci komputerowe i techniki internetowe L 6 R A Z E M 44 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE zajęcia specjalnościowe. 26

27 Kod Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 301 Makroekonomia A 6 Z 303 Międzynarodowe stosunki polityczne A 4 Z 304 Międzynarodowe rozliczenia finansowe A 2 Z 305 Organizacja działalności handlowej A 2 Z 306 Podstawy grafiki komputerowej L 4 Z 307 Międzynarodowe stosunki gospodarcze A 2 Z 308 Finansowanie projektów z funduszy UE A 2 Z 309 Marketing międzynarodowy A 2 Z 313 Zarządzanie przedsiębiorstwem handlu zagranicznego A 6 Z 314 Międzynarodowe organizacje gospodarcze A 3 Z 315 Polityka energetyczna i surowcowa A 3 R A Z E M 36 W poniższej tabeli przedstawiono zajęcia o charakterze praktycznym, których zaliczenie niezbędne jest przez studentów specjalności HOTELARSTWO zajęcia specjalnościowe. Kod Nazwa modułu Formy zajęć praktycznych ECTS Z 401 Makroekonomia A 5 Z 404 Międzynarodowe rozliczenia finansowe A 2 Z 405 Podstawy turystyki A 4 Z 406 Podstawy hotelarstwa A 4 Z 407 Podstawy grafiki komputerowej L 4 Z 408 Organizacja pracy w hotelarstwie P 3 Z 410 Promocja w Internecie A L 5 Z 411 Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan P 5 Z 412 Marketing usług hotelarskich P 5 Z 413 Obsługa konsumenta A 5 R A Z E M 42 27

28 d. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: Kod przedmiotu Nazwy przedmiotów ECTS Z 000 Wychowanie fizyczne 0 Z 001 Język angielski I, II, III, IV 8 Z 006 Psychologia 4 Z 010 Technologia informacyjna I 4 Z 010 Technologia informacyjna II 2 Z 032 Socjologia środowiska (lub) Z 033 Filozofia przyrody 2 Z 035 Zrównoważony rozwój (lub) Z 036 Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska 3 R A Z E M 23 e. Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego: Zajęcia z wychowania fizycznego są obowiązkowe dla studentów stacjonarnych i fakultatywne dla niestacjonarnych. Jeśli ze względów zdrowotnych student nie może uczestniczyć w zajęciach, zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument Dziekanowi Wydziału. Liczba punktów ECTS przypisana wychowaniu fizycznemu wynosi 0. f. Liczba punktów ECTS przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta: LP OPIS MODUŁU liczba punktów ECTS 1 MODUŁY OBIERALNE DLA KIERUNKU 19 2 MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY OBIERALNY 50 RAZEM 69 28

29 g. Zestawienie wskaźników ilościowych charakteryzujących program kształcenia: NAZWA WSKAŹNIKA (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia) Łączna liczba punktów ECTS uzyskiwana na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów LICZBA ECTS 161 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia 24 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (zależnie od specjalności) Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów 23 Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego 0 Liczba punktów ECTS przypisana modułom kształcenia wybieranym przez studenta Procentowy udział punktów ECTS przyporządkowanych do poszczególnych obszarów kształcenia: Nie dotyczy. 29

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie - niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: ZARZĄDZANIA I EKONOMII NAZWA KIERUNKU: EUROPEISTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego stopnia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie POZIOM

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r.

Uchwała nr 3/2013. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 23 stycznia 2013 r. Uchwała nr 3/2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt

Protokołowała. Dr Julia Zygmunt Załącznik nr 15 UCHWAŁA nr 163/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr 173/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie ustalenia programu studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Zał. do ZW 1/2017 Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów o profilu ogólnoakademickim w Politechnice Wrocławskiej uchwalanych po dniu 1 października 2016 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat

Stosunki międzynarodowe WP-SM-N-1, WP-SMZ -1 studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki stacjonarne/niestacjonarne licencjat Załącznik nr 4 do Uchwały nr 64/2013 Senatu UKSW z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik nr 4 do Uchwały nr 53/2012 Senatu UKSW z dnia 24 maja 2012 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA

Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA ZAMIERZONE KSZTAŁCENIA: Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W1 K_W1 K_W1 Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 11/2014/2015 Senatu Akademickiego AIK z dnia 24 lutego 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA (opis zakładanych kierunkowych efektów kształcenia w odniesieniu do efektów kształcenia dla obszaru/obszarów, tzw. tabela pokrycia efektów obszarowych przez efekty kierunkowe) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 67 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 67 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku logistyka na poziomie pierwszego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO Efekty kształcenia dla kierunku studiów TOWAROZNAWSTWO - studia drugiego stopnia (po studiach licencjackich) - profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 1/01 z 11 stycznia 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Informatyka i Ekonometria POZIOM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r.

Uchwała nr 2/2015. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 18 lutego 2015 r. Uchwała nr 2/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie tworzenia i dokumentowania programów kształcenia na studiach pierwszego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne PROGRAM KSZTAŁCENIA dla kierunku Elektrotechnika studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim stacjonarne Program kształcenia dla określonego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia obejmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA OBOWIĄZUJĄCY STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA STUDIA:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ

OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ 1 OCHRONA ŚRODOWISKA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku TURYSTYKA I REKREACJA - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: I i II SEMESTR STUDIÓW: Lp. Nazwa modułu kształcenia Forma zajęć O/F** Liczba godzin kontaktowych Liczba punktów ECTS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Prawo oświatowe, przedmiot

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja. Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego Efekty kształcenia dla kierunku Administracja Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego II stopień Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Administracja należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 85/2013/2014. z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 85/2013/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. Na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty i ich odniesienie do opisu dla obszaru nauk społecznych, technicznych i inżynierskich Objaśnienie oznaczeń: I efekty kierunkowe

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.47.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia drugiego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Efekty kształcenia dla kierunku studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studia drugiego stopnia (po studiach inżynierskich) profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE

PLAN STUDIÓW NR VI. PROREKTOR w BYDGOSZCZY 2. MARKETING W ORGANIZACJI. ROZKŁAD ZAJĘĆ w SEMESTRZE 1. W HANDLU i USŁUGACH A. 1. PRZEDMIOTY OGÓLNE - INNE WYMAGANIA Język obcy kontynuowany do wyboru 4 4 5 80 0 0 80 0 0 0 0 20 20 20 20 0 2. Technologie informacyjne 2 4 30 10 0 20 0 0 0 10 15 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 18/01 z 1 czerwca 01 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Zarządzania i Ekonomii NAZWA KIERUNKU: Zarządzanie inżynierskie

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODKCJI STUDIA II STOPNIA OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa

EKONOMIA. Studia pierwszego stopnia Ogólnoakademicki Stacjonarne/Niestacjonarne Licencjat. 6 Obszary kształcenia Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS Poziom Profil Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego Liczba semestrów 6 Obszary

Bardziej szczegółowo

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK

Kod KEK Status Kategoria Profil Kompetencja Kody OEK Kierunkowe Efekty Kształcenia Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Stopień: 1. (studia licencjackie) Kierunek: Europeistyka Rok semestr: 2012/13 zimowy Kod KEK Status Kategoria Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR R SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR R.0000.44.2017 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka studia pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW

Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Nazwa kierunku studiów i kod programu wg USOS BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (od roku akademickiego 2016/2017) WS-PO-BW Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OBOWIĄZUJĄCY DLA STUDENTÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 06/07 I. JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Opis efektów kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo narodowe I stopnia przyjętych uchwałą Rady Wydziału Nauk Politycznych w dniu 27 lutego 2012 r., zmodyfikowanych 24 września 2012 r. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA dla studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe KIERUNEK: Bezpieczeństwo Narodowe OBSZARY KSZTAŁCENIA: nauki społeczne SYLWETKA ABSOLWETA: Absolwent ma WIEDZĘ: dotyczącą

Bardziej szczegółowo

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA

ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA ANALITYKA GOSPODARCZA, STUDIA LICENCJACKIE WIEDZA Ma podstawową wiedzę o charakterze nauk ekonomicznych oraz ich miejscu w AG1_W01 systemie nauk społecznych i w relacjach do innych nauk. Ma wiedzę o sposobach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia.

Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia na kierunku administracja I stopnia. Nazwa kierunku i kod

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń

Wniosek o utworzenie nowej specjalności. na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń Wniosek o utworzenie nowej specjalności na Wydziale Finansów i Ubezpieczeń 1. Proponowana specjalność w ramach prowadzonego kierunku studiów: Finanse i prawo zatrudnienia w biznesie 2. Prowadzony kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 443/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom profil tytuł zawodowy absolwenta PIERWSZEGO STOPNIA OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 3 do uchwały nr 440/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Europeistyka poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja

Efekty kształcenia dla kierunku Administracja i cyfryzacja Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 699 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uchwała nr 85/2017 z dnia 30 maja 2017 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie potwierdzenia utworzenia na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo