Zamierzenie budowlane:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamierzenie budowlane:"

Transkrypt

1 Zamierzenie budowlane: BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEW. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE) ORAZ PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZJAZDEM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, INSTALACJAMI WEW. POZABUDYNKOWYMI (KAN. SANIT., KAN. DESZCZOWEJ, WLZ, KAN TELETECH.) WRAZ Z ROZBIÓRKĄ OBIEKTÓW HANDLOWYCH NA DZ. NR 2511, 2510/1, 6855, 2523, J.EWID _4 KOZIENICE MIASTO, OBRĘB NR 004. Adres obiektu: Kozienice, ul. Warszawska, gmina Kozienice, woj. mazowieckie, działka nr ewidencyjny 2511, 2510/1, 6855, 2523, j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, Kozienice Inwestor: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa 5 Projekt: Pracownia Projektowa F-11 ul. Olszańska 7A Kraków tel. (12) Temat opracowania: Projekt architektoniczno budowlany

2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: TOM I A: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY A. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEDMIOT INWESTYCJI Podstawa opracowania Zamawiający Lokalizacja Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji 6 2. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU Stan prawny nieruchomości Położenie i charakter terenu Obecne zainwestowanie Układ komunikacyjny Zieleń Infrastruktura Ogrodzenie Miejsca parkingowe Obiekty małej architektury 8 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Uwarunkowania wynikające z zapisów MPZP Założenia projektowe zagospodarowania terenu Układ komunikacyjny Infrastruktura techniczna zewnętrzna Budowle i obiekty małej architektury Lokalizacja obiektów kubaturowych Ukształtowanie terenu i zieleń BILANS TERENU INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE TERENU I LOKALIZACJI INWESTYCJI Rejestr zabytków informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej działki Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej Zagospodarowanie mas ziemi Miejsca gromadzenia odpadów stałych Strefa oddziaływania inwestycji Informacje o przewidywanym zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi Informacje dotyczące programu Natura Ochrona interesów osób trzecich Ochrona przeciwpożarowa 15

3 6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I 15 STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH. B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU FORMA ARCHITEKTONICZNA Forma architektoniczna Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI OBIEKTU Układ konstrukcyjny Kategoria geotechniczna Sposób posadowienia OPIS KONCEPCJI I ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE Założenia projektowe program funkcjonalny obiektu Konstrukcja nośna obiektu Fundamenty Panele fotowoltaiczne 4.5. Ściany zewnętrzne i elewacje Stropodach i attyka Ściany wewnętrzne Szachty instalacyjne Podłoga na gruncie Stropy i podłogi Posadzki na stropach Sufity Drzwi wewnętrzne Okna, drzwi zewnętrzne Przeszklone ściany osłonowe Klapy dymowe Obróbki blacharskie Izolacje przeciwwodne Izolacje termiczne Dźwigi Schody DOSTĘP DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZWIĄZANIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWL. - INSTALACYJNEGO Instalacje elektryczne Instalacja wod. - kan., CO Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO 36

4 8. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE Uciążliwość lokalizacji Oświetlenie i nasłonecznienie Zacienianie Emisja hałasu i drgań Klimat wewnętrzny Gospodarka odpadami Istniejący drzewostan Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne Pozostałe uwagi WYKAZ NORM I AKTÓW PRAWNYCH. 39 C. ZAŁĄCZNIKI FORMALNE D. INFORMACJA BIOZ E. PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW F. ELABORAT P. POŻ G. CZĘŚĆ RYSUNKOWA TOM I B. PROJEKT KONSTRUKCJI TOM II. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH TOM III. PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, WENT. MECH., CO, KLIMATYZACJI, ODDYMIANIA, KANALIZACJI OPADOWEJ TOM IV. PROJEKT ELEKTROAKUSTYKI, AKUSTYKI WNĘTRZ, OCHRONY PRZED HAŁASEM TOM V. PROJEKT TECHNOLOGII, OŚWIETLENIA SCENY

5 A. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 1. Podstawa opracowania i przedmiot inwestycji. 1.1 Podstawa opracowania: Umowa z Inwestorem; Koncepcja programowa wykonana przez Studium Pracownia Architektury, Program funkcjonalno- użytkowy, opracowany przez Studium- Pracownia Architektury Dokumentacja badań podłoża gruntowego wykonana przez Firmę Geotechniczną Geobud s.c., w maju 2012 r. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Usługi Geodezyjne Azymut, mgr inż Łukasz Siderskidnia r. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla dz j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, Kozienice Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej w Kozienicach- Warszawska II, nr GS-M , dnia r. Warunki przyłączenia dostawy wody i odprowadzenia ścieków, nr ZwiK/WT/7016/ABS/110/1/2012, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną dnia r. Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych nr ZWiK/WT/TB/7016/111/2/2012, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną, dnia r. Warunki techniczne na budowę przyłącza i węzła ciepłowniczego, nr ZEC.7053/7/12, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną w Kozienicach, dnia r. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr RP/MW/222/689/2012, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, dnia r.(zasilanie rezerwowe) Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr RP/MW/339/2012, wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, dnia r. Warunki techniczne na budowę przyłącza i wężła ciepłowniczego dla budynku Centrum kulturalno-artystycznego przy ul. Warszawskiej w Kozienicach, znak ZEC.7053/7/12, wydane dnia r., przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. Warunki na połączenie z Multimedialną Siecią Kablową w Kozienicach, wydane przez Promontel Sp z o.o., Kielce, dnia r. Warunki techniczne na likwidacje kolizjii istniejącego uzbrojenia teletechnicznego TP S. A.. z projektowanym Centrum kulturalno-artystycznym w Kozienicach, przy ul. Warszawskiej, dz. nr 2511, nr pisma 12911/TOTCSBU/W/2013, wydane dnia r, przez Telekomunikację Polską Sp. S. A.. Warunki usunięcia kolizji istniejącej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia z budową Centrum Kulturalno- Oświatowego w m. Kozienice, ul. Warszawska dz. Nr 2511, wydane przez PGE Dystrybucja S.A., dnia r., nr 11/K-3/MC/2/849/2013.

6 Warunki na likwidację istniejących przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do działki nr 2511, wydane przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., dnia r., nr ZWiK/Z/7016/ABS/110/2/2013 Decyzja lokalizacyjna zjazdu publicznego do dz. nr 2511, w pasie drogowym w ul. Legionów w Kozienicach, wydana przez Burmistrza Gminy Kozienice, dnia r., nr WI Inwentaryzacja dendrologiczna z waloryzacja dla terenu planowanej inwestycji, wykonana przez STUDIUM Pracownia Architektury, r. Decyzja nr RI.Ś r., zezwalająca na wycinkę drzew i krzewów rosnących na dz. nr 2511 w Kozienicach, wydana przez Starostę Kozienickiego, dnia r. Uzgodniony oraz zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcji architektonicznej Karta informacyjna przedsięwzięcia Wizja lokalna w terenie; dokumentacja fotograficzna Obowiązujące normy i przepisy prawne; 1.2 Zamawiający: Gmina Kozienice Kozienice Ul. Parkowa Lokalizacja: Działka nr 2511, 2510/1, 6855, 2523 j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, ul. Warszawska, Kozienice, powiat Kozienicki, województwo mazowieckie. 1.4 Przedmiot inwestycji oraz granice terenu inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest budowa Centrum Kulturalno Artystycznego na działce nr 2511, 2510/1, 6855, 2523 w m. Kozienice. W obiekcie planuje się funkcje domu kultury, szkoły muzycznej, kina oraz biblioteki. Obiekty kubaturowe: budynek użyteczności publicznej 3- kondygnacyjny, z garażem podziemnym zlokalizowany w centralnym miejscu działki nr 2511, z garażem podziemnym.

7 Układ komunikacyjny: ujednolicona nawierzchnia utwardzona na terenie inwestycji, obejmująca układ komunikacji pieszej oraz jezdnej, zapewniający obsługę komunikacyjną projektowanego budynku poprzez projektowany zjazd z ul. Legionów, rampę prowadzącą do garażu podziemnego, oraz miejsca postojowe od strony ul. Legionów- na dz. nr 2510/1. Istniejący zjazd od strony ul. Sosnowej (dz. nr 2523) przeznacza się do likwidacji. Zieleń: projektowane powierzchnie trawiaste, krzewy i niskie drzewa. Infrastruktura zewnętrzna: projektowane przyłącza objęte odrębnym wnioskiem: elektryczny SN, NN, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, ciepłowniczy, tp. projektowane instalacje wewnętrzne pozabudynkowe: kanalizacji opadowej, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, teletechniczna; 2. Stan istniejący zagospodarowania terenu. 2.1 Stan prawny nieruchomości. Inwestycja zlokalizowana jest na dz. Nr 2511, 2510/1, 6855, 2523 j.ewid _4 Kozienice Miasto, obręb Nr 004, Kozienice stanowiącej własność Gminy Kozienice. 2.2 Położenie i charakter terenu. Teren opracowania jest płaski, na działce znajduje się kilka drzew i krzewów usytuowanych wzdłuż przylegających ulic. 2 Powierzchnia działki m 2.3 Obecne zainwestowanie. Działka objęta opracowaniem położona jest w centrum miasta Kozienice przy ulicy Warszawskiej, która pełni funkcję głównej arterii komunikacyjnej, skupiającej większość funkcji publicznych i komercyjnych. Wzdłuż zachodniej granicy działki znajduje się lokalna ulica Legionów, po jej przeciwnej stronie położony jest nieduży teren leśny oraz stadion. Po południowo-wschodniej stronie działka przylega do lokalnej ulicy Sosnowej i sąsiaduje z terenem liceum ogólnokształcącego.

8 Teren objęty opracowaniem jest obecnie zabudowany parterowymi, murowanymi budynkami usługowymi o niskim standardzie i wartości. Wszystkie budynki wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną przewidziano do wyburzenia. Na terenie inwestycji występują lokalne utwardzenia terenu z płyt chodnikowych lub betonu. Większość terenu pomiędzy budynkami stanowią nieutwardzone dojazdy gospodarcze, przy otaczających działkę ulicach znajdują się chodniki z kostki betonowej. 2.4 Układ komunikacyjny. Wjazd na teren inwestycji znajdujący się od strony południowo- wschodniej, ul. Sosnowej, przewiduje się do likwidacji. Projektuje się nowy wjazd od ul. Legionów na dz. nr 2510/1, prowadzący bezpośrednio na rampę do garażu podziemnego, oraz miejsca postojowe zlokalizowane od strony ul. Legionów. 2.5 Zieleń. wycinki. Na terenie inwestycji znajduje się kilka drzew i krzewów, przeznaczonych w całości do 2.6 Infrastruktura techniczna. Tereny przedmiotowych działek są uzbrojone w sieci- elektryczną, wodną, telekomunikacyjną, oraz kanalizacyjną- przewidziane do rozbiórki. 2.7 Ogrodzenie. Teren inwestycji nie jest ogrodzony. 2.8 Miejsca parkingowe. Na terenie działek, należących do zakresu inwestycji nie ma zorganizowanych parkingów. 2.9 Obiekty małej architektury Na terenie inwestycji nie występują obiekty małej architektury.

9 3. Projektowane zagospodarowanie terenu Uwarunkowania wynikające z zapisów MPZP. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym UCHWAŁĄ NR V/52/2007 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Warszawskiej w Kozienicach Warszawska II Najistotniejsze warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określone w planie: minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%; maksymalna powierzchnia zabudowy 75%; maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy netto 2,0; maksymalna wysokość zabudowy 16m; obowiązek realizacji miejsc postojowych w ilość 3mp/100m2 powierzchni użytkowej usług; dopuszczono realizację parkingu podziemnego w budynku; obsługa komunikacyjna od strony dróg lokalnych (ul. Legionów i ul. Sosnowa); obowiązujące linie zabudowy od strony ulic Warszawskiej i Legionów, oraz nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ulicy Sosnowej ustala się wymóg stosowania trwałych elewacji nie podlegających wietrzeniu tynków. Plan miejscowy nie dopuszcza wliczania do powierzchni biologicznie czynnej zieleni na dachach, stropodachach, nawierzchniach i elewacjach. Parametrem granicznym wyznaczającym wielkość zabudowy jest ilość miejsc postojowych możliwa do zrealizowania na jednej kondygnacji podziemnej przy zachowaniu 20% działki na gruncie rodzimym, jako powierzchnię biologicznie czynną. Ze względu na koszty realizacyjne nie rozważa się budowy dwóch kondygnacji parkingu podziemnego. Nie przewiduje się też realizacji parkingu na dachu ze względu na konieczność budowy długiej rampy wjazdowej lub montażu niefunkcjonalnej windy samochodowej Założenia projektowe zagospodarowania terenu: Teren wokół budynku, od strony ulic Warszawskiej i Sosnowej otacza urządzona przestrzeń publiczna, wyposażona w elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ozdobne oświetlenie). Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew, uzupełniające istniejące, o wysokości docelowej nie przekraczającej 12m. Projekt przewiduje utworzenie letniego ogródka oraz wystawy plenerowe na dziedzińcu. Wjazd na teren inwestycji, wraz ze zjazdem do garażu, odbywa się z ulicy Legionów. Dookoła budynku zaprojektowano chodniki, z kostki granitowej, łączące się z istniejącymi chodnikami. Funkcję drogi pożarowej pełni ulica Legionów, przy której zaprojektowano strefy zapleczy

10 budynku. Przestrzeń komunikacyjna parteru łączy się z przestrzenią publiczną ulic. Wzdłuż granicy z działką nr ew. 2512, zaprojektowano rampę wjazdową na parking podziemny ze strefą dostaw. Podstawowe założenia dla projektu zagospodarowania terenu : Uzyskanie atrakcyjnej formy kompozycyjnej projektowanego obiektu na terenie objętym inwestycją, Odpowiednie wkomponowanie budynku w teren działki, w odniesieniu do otaczającej zabudowy oraz otwarć widokowych z sąsiednich ulic Wprowadzenie właściwych odległości względem sąsiedniej zabudowy, utrzymanie odpowiednich parametrów dla nasłonecznienia, zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego projektowanego budynków; zapewnienie sprawnej komunikacji pieszej i samochodowej, dla użytkowników i obsługi projektowanej inwestycji odpowiednie powiązanie przestrzeni komunikacyjnej parteru z przestrzenią publiczną na zewnątrz budynku 3.3 Układ komunikacyjny. Od strony ulicy Legionów przewiduje się dojazd do rampy prowadzącej na parking podziemny oraz dojazd do zaplecza dla samochodów dostawczych. Projektowane ciągi piesze łączą się z istniejącymi, tworząc ich naturalne przedłużenia. Do budynku projektuje się jedno główne wejście, dwa pomocnicze (do strefy kinowej i szkoły muzycznej) oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne. Przed głównym wejściem oraz przed wejściem do szkoły muzycznej zaprojektowano poszerzenie w formie placów przedwejściowych. Wjazdy na teren działki zaprojektowano z uwzględnieniem przepisów (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) oraz norm, w szczególności z zachowaniem odległości od węzła komunikacyjnego z ulicą Warszawską. Zaprojektowano 82 miejsca parkingowe (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) w garażu podziemnym i 20 miejsc postojowych przy budynku prostopadle do ul. Legionów. 3.4 Infrastruktura techniczna zewnętrzna. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągu żel. DN 250 biegnącego w ulicy Legionów., średnica przyłącza wg obliczeń zapotrzebowania wody dla projektowanego budynku, nie mniejsza niż DN (zewnętrzna) 40mm, materiał przyłącza wodociągowego rury PE PN10 (alternatywnie wykonać przyłącze z istniejącego wodociągu żel. DN 200 biegnącego w ul. Warszawskiej o średnicy nie mniejszej niż DN (zewnętrzna) 40mm, wykonanego z rur PE PN10).

11 Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe 10m3/d, usługowe 10m3/d, przeciwpożarowe wewnętrzne 3l/s, przeciwpożarowe zewnętrzne 20l/s. Odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych poprzez zaprojektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej do kanału sanitarnego DN 500 biegnącego w ulic Legionów. Alternatywnie poprzez istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej DN 200 zlokalizowanie na działce (pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych). Odprowadzenie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej w ul. Legionów i dalej poprzez system miejski i podczyszczalnię do rzeki Zagożdżonki (zakaz stosowania kanalizacji indywidualnych). Ilość ścieków deszczowych 52dm3/s. Zaopatrzenie w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej. Przyłącze z rur stalowych bez szwu, preizolowanych z alarmem, miejsce włączenia: istniejąca sieć ciepłownicza z rur preizolowanych DN 125/250 w ul. Warszawskiej, zgodnie z warunkami przyłącza. Zapotrzebowanie na energię cieplną 485kW. Zaopatrzenie w energię elektryczną pełne pokrycie za pośrednictwem miejskiej sieci średniego napięcia w ulicy Warszawskiej. Warunki techniczne przewidują budowę stacji transformatorowej odbiorczej 15/0,4kV o strukturze wynikającej z potrzeb, z transformatorem dobranym do obciążeń. Zgodnie z warunkami należy wykonać wcinkę w istniejącym kablu SN relacji stacja Hotel stacja Skarpa - przecięte kable przedłużyć i wprowadzić do projektowanej stacji transformatorowej. Łącze telekomunikacyjne przyłącze telekomunikacyjne z rury DN 50 należy poprowadzić z projektowanego budynku do studni kablowej przy ul. Warszawskiej, róg ul. Sosnowej lub do studni kablowej przy ul. Sosnowej (studnię kablową należy wybrać w zależności od zlokalizowania serwerowni w projektowanym budynku). Na działce istnieją sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe i kanalizacyjne wykorzystywane przez aktualnych użytkowników. Przewiduje się rozbiórkę tych sieci. Przebudowę sieci istniejących, usunięcie kolizji i rozbiórkę sieci i przyłączy należy uzgodnić z gestorami Budowle i obiekty małej architektury. Zaprojektowano pas zieleni i drzewa tworzące szpaler wzdłuż ulicy Warszawskiej. Wzdłuż ulicy Sosnowej zaprojektowano pas zieleni, w tym szpaler drzew do wysokości 12m, z towarzyszącą małą architekturą: ławki, kosze na śmieci, rzeźbę. Przy głównym wejściu zlokalizowano elementy małej architektury.

12 3.6. Lokalizacja obiektów kubaturowych Usytuowanie planowanego budynku jest zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z z późniejszymi zmianami). W projekcie zagospodarowania terenu zachowano wymagane przepisami odległości nowych budynków od ścian zewnętrznych zabudowy sąsiedniej. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na opracowaniu graficznym projektu zagospodarowania terenu (rys. PZ-01). W projekcie zagospodarowania terenu spełnione zostały również wszystkie wytyczne wynikające z zapisów MPZP odnośnie formy oraz gabarytów projektowanej zabudowy w liniach rozgraniczających teren inwestycji Ukształtowanie terenu i zieleni Na obszarze wokół projektowanego budynku wprowadzono nowy układ zieleni (powierzchnie trawiaste oraz krzewy i niskie drzewa). Założeniem projektu w zakresie ukształtowania terenu jest wytworzenie niezbędnych spadków dla nawierzchni utwardzonych pod parkingi, służące odprowadzeniu wody poprzez wpusty do kanalizacji deszczowej. 4. Bilans terenu. Dane powierzchniowe dotyczące projektu zagospodarowania terenu. Powierzchnia działek nr ewid. 2511: 3 445,00 m 2 Powierzchnia terenu objętego projektem: 4 734,06 m 2 Powierzchnia zabudowy budynku: 2 113,8 m 2 Powierzchnia dróg, podjazdów, chodników (w obrębie działki nr 2511): 583,53 m 2 Powierzchnia obszaru biologicznie czynnego (w obrębie działki 2551): 690,75 m 2 Powierzchnia terenów zielonych nie wliczona do pow. biol. czynnej 56,92 m 2

13 Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące projektowanego budynku : Powierzchnia zabudowy: 2 113,8 m 2 Powierzchnia całkowita budynku: 9 492,26 m 2 Powierzchnia budynku netto: 7 983,38 m 2 Powierzchnia usług: 2 707,02 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 3 289,34 m 2 Kubatura: ,89 m 3 Ilość kondygnacji: - nadziemnych - podziemnych 3 1 Wysokość budynku: 16,0 m Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 47,81m Ilość miejsc parkingowych 82+20=102 minimalna powierzchnia biologicznie czynna 20%, projektowana 20,05% maksymalna powierzchnia zabudowy 75%, projektowana 61,35% maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy netto 2,0, projektowana 1,97 maksymalna wysokość zabudowy 16m, projektowana 16m 5. Informacje uzupełniające dotyczące terenu i lokalizacji inwestycji Rejestr zabytków informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej działki. Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego Warunki geotechniczne rozpoznano na podstawie badań przeprowadzonych w maju 2012 roku przez firmę Geobud s.c. Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji. Na przewidywanym poziomie posadowienia budynku znajdują się nośne sypkie grunty rzeczne frakcji korytowej w stanie średnio zagęszczonym. Poziom wód gruntowych znajduje się 6,5-7m poniżej poziomu terenu, a więc poniżej posadowienia fundamentów.

14 5.3. Informacje dotyczące wpływu eksploatacji górniczej. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu eksploatacji górniczej, nie jest objęty obszarem szkód górniczych Zagospodarowanie mas ziemi. Nadwyżki mas ziemnych zostaną zagospodarowane na obszarze działki bądź wywiezione. Istniejąca warstwa roślinna w miarę możliwości zostanie zabezpieczona i wykorzystana na terenie inwestycji Miejsca gromadzenia odpadów stałych. Projektuje się pomieszczenie na odpady w budynku głównym. Zapewniono bezpośredni dostęp śmietnika do drogi zewnętrznej. Śmietnik zaprojektowano zgodne z przepisami prawa budowlanego, w tym rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z z późniejszymi zmianami) Strefa oddziaływania inwestycji. Strefa oddziaływania inwestycji zawarta jest w liniach rozgraniczających teren inwestycji oznaczonych na rysunku projektu zagospodarowania jako obszar pomiędzy punktami A-F Informacja o przewidywanym zagrożeniu dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. Nr 129 poz. 902 z 2006 r.) oraz z Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, z dnia r. Poz. 2573), w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport o oddziaływaniu na środowisko oraz nie jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

15 5.8. Informacje dotyczące programu Natura Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty programem Natura Ochrona interesów osób trzecich. Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osób trzecich, ani nie powoduje pogorszenia warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości Ochrona przeciwpożarowa. Dla przedmiotowej inwestycji wprowadzono odpowiednie warunki zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej. Dostęp jednostkom ochrony przeciwpożarowej zapewniony jest z drogi pożarowej, którą stanowi droga Legionów. Droga o utwardzonej nawierzchni przebiega wzdłuż dłuższej elewacji budynku. Pomiędzy drogą, a projektowanym budynkiem nie występują utrudniające dostęp stałe elementy zagospodarowania terenu o wys. powyżej 3,00 m. W odległości ok. 11m od projektowanego budynku zlokalizowany jest na terenie działki nr ewid. 2510/1 hydrant zewnętrzny do gaszenia pożaru, drugi znajduje się w odelgłości mniejszej niż 150m. Szczegóły ochrony przeciwpożarowej terenu inwestycji określone zostały w operacie przeciwpożarowym dotyczącym wymagań przeciwpożarowych dla projektowanego budynku, opracowanym zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi i warunkami technicznymi. 6. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego oraz robót budowlanych. Projekt zagospodarowania terenu uzgodniony został z rzeczoznawcami od zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i warunków higieniczno zdrowotnych. Opracował: dr inż. arch. Marcin Furtak

16 B. CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO 1. Przeznaczenie, program użytkowy oraz parametry techniczne projektowanego obiektu. Zamierzeniem docelowym jest budowa wolnostojącego budynku centrum kulturalno- artystycznego w Kozienicach. Budynek ma łączyć w sobie funkcję domu kultury, kina, szkoły muzycznej, telewizji regionalnej oraz biblioteki. Dane ogólne i powierzchniowe dotyczące projektowanego budynku: Powierzchnia zabudowy: 2 113,8 m 2 Powierzchnia całkowita budynku: 9 492,26 m 2 Powierzchnia budynku netto: 7 983,38 m 2 Powierzchnia usług: 2 623,88 m 2 Powierzchnia użytkowa budynku: 3 290,98m 2 Kubatura: ,89 m 3 Ilość kondygnacji: - nadziemnych - podziemnych 3 1 Wysokość budynku: 16,0 m Maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku 47,81m 2. Forma architektoniczna Forma architektoniczna. Inwestycja ma na celu integrację i aktywizację lokalnej społeczności miasta Kozienice. Zarówno forma zewnętrzna, jaki i projektowane przestrzenie wewnętrzne powinny przyciągać mieszkańców, pobudzać ich kreatywność i zachęcać do wspólnego działania. Obiekt powinien pozytywnie oddziaływać na otaczającą przestrzeń poprzez zapraszające wejścia, przyjazny dobór materiałów, przeszklenia odsłaniające atrakcyjnie zaprojektowane wnętrza. Decyzje projektowe zmierzają w kierunku stworzenia budynku unikalnego a zarazem wkomponowanego w otoczenie, zachowującego skalę i charakter miejsca.

17 2.2. Sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy. W pobliżu projektowanego budynku znajduje się: od strony południowo- wschodniej niska zabudowa oraz dwukondygnacyjna zabudowa wielorodzinna od strony południowo- zachodniej-niska zabudowa, od strony północnej- główna arteria komunikacyjna- ul. Warszawska, od strony północno-zachodniej droga lokalna, oraz teren lasu z budynkiem aquaparku Brak jest jednolitej formalnie, uporządkowanej zabudowy narzucającej określoną formę dla projektowanego budynku. Projektowana forma dopasowana jest do skali i charakteru otoczenia Od strony głównej ul. Warszawskiej ukształtowano elewację za pomocą zróżnicowanych nadwieszeń i podcięć, tworząc tym samym reprezentacyjny i charakterystyczny obiekt miasta. Zastosowane neutralne materiały wpisują budynek w otoczenie Sposób spełnienia wymagań o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. Projektowana inwestycja respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane w sposób: Bezpieczeństwo konstrukcji. Bezpieczeństwo konstrukcji: zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektów gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich. Bezpieczeństwo pożarowe. Na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym obiektów. Zastosowano materiały termoizolacyjne niepalne. Elementy stalowe konstrukcji zostały zabezpieczone od skutków oddziaływania ognia i wysokiej temperatury. Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

18 Bezpieczeństwo użytkowania. Budynek został zaprojektowany z elementów bezpiecznych dla użytkownika. Zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek, nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu. Wysokości poręczy na klatkach schodowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 (z późniejszymi zmianami). Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę BHP. Spełnienie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. Obiekty nie będą emitowały gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów stałego wyposażenia oraz technologii, które zapewniają nieprzekraczalność dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia - pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Obiekt został zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku. W budynku zastosowano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarnohigienicznych użytkowników obiektu. Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały pozytywnie zaopiniowane przez rzeczoznawcę pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych. Ochrona przed hałasem i drganiami. Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne i komfortowe użytkowanie obiektu nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań, co także wynika z funkcji i przeznaczenia budynków. Oszczędność energii, izolacyjność cieplna przegród. Przegrody zewnętrzne zaprojektowane w budynku biurowym mają zapewnioną izolacyjność termiczną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

19 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002 r. nr 75 z późniejszymi zmianami. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej. Usuwanie ścieków i wody opadowej odbywać się będzie w ramach projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz opadowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego budynków. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo. Warunki niezbędne do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich. Rozwiązania projektowe określające dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych oraz zapewniające osobom niepełnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu przedstawione zostały w dalszej części opracowania (opis projektu architektoniczno budowlanego, pkt 6). Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy W projektowanym obiekcie spełnione zostały warunki bezpieczeństwa i higieny pracy (doświetlenie pomieszczeń, wysokość pomieszczeń, materiały wykończeniowe i ich parametry techniczne). Ochrona ludności (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej). Wg ustaleń decyzji WZ (decyzja nr 360/2011 z dn r., zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane /Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623/ - projekt budowlany przedmiotowej inwestycji sporządzić należy zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

20 Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską. Teren inwestycji nie jest objęty ochrona konserwatorską. 3. Charakterystyka konstrukcji obiektu Układ konstrukcyjny Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Słupy i ściany konstrukcyjne wewnętrzne i zewnętrzne - żelbetowe, wylewane.ściany wewnętrzne działowe przewiduje się z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną oraz z bloczków silikatowych oraz płyt gipsowych. Całość budynku przykryta jest stropodachem pełnym o odwróconym układzie warstw i zwieńczonym attyką z wewnętrznym odwodnieniem grawitacyjnym. W stropodachu zlokalizowane są przebicia związane z lokalizacją m.in. świetlika wyposażonego w klapy dymowe, systemu odwodnienia i projektowanych w budynku instalacji wewnętrznych. Do przeprowadzenia pionów instalacji wewnętrznych wprowadzone zostały szachty obudowane płytami g-k, zlokalizowane w rejonie pomieszczeń sanitarnych. Przyjęto płytę fundamentowa garażu jako żelbetową o grubości 50cm, z miejscowymi przegłębieniami pod słupami do 70 cm. Przyjęto poziom +/-0,00 115,25 m n.p.m 3.2 Kategoria geotechniczna. Stwierdzono korzystne warunki gruntowo-wodne dla planowanej inwestycji. Na przewidywanym poziomie posadowienia budynku znajdują się nośne sypkie grunty rzeczne facji korytowej w stanie średnio zagęszczonym. Poziom wód gruntowych znajduje się 6,5-7m poniżej poziomu terenu, a więc poniżej posadowienia fundamentów Sposób posadowienia. Zasadnicza grubość płyty będzie wynosiła 50 cm. Lokalnie pod słupami przewidziano przegłębienia do 70 cm. Przewidziano płytę ciągłą (bez dylatacji) pod całym budynkiem. Posadowienie budynku przyjęto na poziomie -4,33m, z przegłębieniami do -4, 53m. Szczegółowe rozwiązania odnośnie warunków posadowienia projektowanych budynków określone są w opracowaniach branżowych: KONSTRUKCJA I GEOLOGIA, stanowiących integralną część projektu.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna

mgr inż arch. Hanna Kurka upr. nr 162/86/Pw spec. architektoniczna & Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 45/1 60-624 P O Z N A Ń T E L. 61-656-77-51 F A X. 61-656-77-52 N I P: 778-13-93-155 TEMAT: BUDYNEK BIUROWY DLA INKUBATORA BIZNESU I NAUKI NA DZIAŁCE 813/29 I 813/30 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

PROGRAM INWESTYCJI. nazwa zadania: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU DLA POTRZEB MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY ZATWIERDZAM..... Stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data PROGRAM INWESTYCJI (sporządzony zgodnie z 6.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277 999 miejsce/data Szczecin / 02.2010 tom / teczka I Jednostka projektowa: temat /obiekt /część : PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. PRZEMYSŁAW WŁOSEK ul. Starego Wiarusa 28, 71-206 Szczecin; tel. 0 602 277

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena

Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena Spis treści I. DANE OGÓLNE:... 5 1.1 Obiekt:...5 1.2 Inwestor...5 1.3 Adres budowy...5 Podstawa opracowania...5 Analiza stanu istniejącego i ocena możliwości adaptacji pomieszczeń...6 Ramowy zakres prac

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARIANT 2. Budowa infrastruktury w ramach parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego II etap

KONCEPCJA WARIANT 2. Budowa infrastruktury w ramach parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego II etap KONCEPCJA WARIANT 2 Budowa infrastruktury w ramach parku technologicznego, inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego II etap Wrocław, kwiecień 2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: A. Podstawa

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo