MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM"

Transkrypt

1 MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W TYCHACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM dz.nr: 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70, 3815/70, 5694/70 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: FAZA: DATA: REWIZJA SYMBOL PROJEKTU : TYSKI SPORT S.A. al. Barona Tychy MOSTOSTAL WARSZAWA REGION POŁUDNIOWY ul. Ligocka Katowice PERBO INWESTYCJE SP. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 30-9 Kraków ul. Przegon OPTYMALIZACJA CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PPOŻ. ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY STADION TYCHY- BUD / ARCH PROJEKTANT: mgr inż. arch. ANDRZEJ POZNAŃSKI Nr upr. KL-33/89, Nr IZBY MP-0891 ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr inż. arch. Marcin Kulpa mgr inż. arch. Michał Jędrzejewski mgr inż. arch. Nikodem Wojciechowski SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. ARTUR RÓG Nr upr. 19/02, Nr IZBY MP-1222 WARUNKÓW

2 Uwaga: Niniejsza rewizja uwzględnia zmiany projektowe wprowadzone w wyniku optymalizacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Perbo-Projekt sp.z o.o. w 11r. zwaną dalej dokumentacją kontraktową. Wszystkie zmiany wprowadzone niniejszą dokumentacją mają charakter zmian nieistotnych.

3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. SPIS TREŚCI I. Podstawa opracowania, dane obiektu 1. Podstawy prawne 2. Informacje ogólne o obiekcie 3. Odległość od obiektów sąsiadujących 4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych w budynku 5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach. 7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 8. Podział na strefy pożarowe. 9. Klasa odporności pożarowej budynku i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 10. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe 11. Sposób zabezpieczania przeciwpożarowego instalacji użytkowych 12. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym 13. Wyposażenie w gaśnice 14. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 15. Drogi pożarowe zewnętrzne II. Wytyczne oddymiania garaży 16. Charakterystyka ogólna, wytyczne, obliczenia 17. Uwagi: III. Uwagi uzupełniające 18. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 19. Oznaczenie budynku w znaki ewakuacyjne. Wymagania inne 3

4 I. PODSTAWA OPRACOWANIA, DANE OBIEKTU. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: dz.nr: 3813/70, 5690/70, 5695/70, 5686/70, 5687/70, 5688/70, 5689/70, 4759/70, 4763/70, 3815/70, 5694/70. Etapowanie inwestycji Zgodnie z wydaną decyzją o zmianie pozwolenia na budowę nr 58/Bi/13 z dnia 16 kwietnia 13r. powyższa Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach tj.: etap I modernizacja stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem, bez parkingu podziemnego, etap II parking podziemny. Wszystkie warunki realizacji inwestycji zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 89/Bi/11 z dnia 4 maja 11r. pozostają bez zmian. Szczegółowy opis elementów podlegających etapowaniu w dalszej części opracowania. Po zakończeniu drugiego etapu prac Inwestycja zostanie doprowadzona do pełnej zgodności z pozwoleniem na budowę nr 89/Bi/11 z dnia 4 maja 11r. Optymalizacja dokumentacji projektowej Zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Inwestorem, czyli Tyski Sport Spółka Akcyjna a generalnym Wykonawcą czyli Mostostal Warszawa S.A. dokumentacja projektowa na podstawie której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę nr 89/Bi/11 z dnia 4 maja 11r. podlega optymalizacji, zmierzającej do obniżenia kosztów realizacji inwestycji i tym samym dostosowania projektu stadionu do możliwości finansowych Zamawiającego. Wprowadzone w tym celu zmiany nie mają wpływu na: bryły obiektu formy architektonicznej przyjętej funkcji bądź rozwiązań funkcjonalnych pojemności powierzchni użytkowej i całkowitej 1. Podstawy prawne 1.1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 178, z 09 r., poz z późniejszymi zmianami ), 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 10 Nr.243, poz 1623 z późniejszymi zmianami ), 1.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 10 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), 1.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 24 lipca 09 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), 1.5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 09 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 119 poz. 998), 1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), 1.7. PN-B-02852: 01. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru, 1.8. PN-90/B Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków, 4

5 1.9. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa PN-EN :04. Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego, PN-76/E Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, PN-EN Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym, PN-EN :08.Ochrona odgromowa. Część 1: Zasady ogólne PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, PN-N Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe, PN-N :1998. Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych, PN-HD :10. Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje PN-B Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. 1.. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia czerwca 07 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 07 nr 143 poz. 1002), Obiekty widowiskowe Część 1: Wymagania dotyczące projektowania widowni Wyszczególnienie PN-EN Informacje ogólne o obiekcie Wymiary stadionu po obrysie zewnętrznym konstrukcji wynoszą 183,16m w kierunku S-N i od 148,64m do 157,60m (ryzality klatek schodowych) w kierunku W-E. Płyta murawy boiska ma wymiary odpowiednio 118,82m x 82,10m. Ustrój nośny stanowią ramy żelbetowe lokalizowane w rozstawie, co 6,12m. Trybuny zaprojektowano jako prefabrykaty żelbetowe. Belki główne planuje się wykonać w technologii elementu półprefabrykowanego. Płyty stropowe zaprojektowano w postaci elementów żelbetowych z płyt typu Filigran. Układ konstrukcyjny stężony jest w kierunku poprzecznym układem belek żelbetowych oraz ścianą żelbetową przebiegającą wzdłuż osi D. Konstrukcja przekrycia zaprojektowana została w postaci kratownic stalowych. Pracują one jak elementy wspornikowe. Opierają się na konstrukcji ram żelbetowych. Konstrukcja zadaszenia, pokrycie nad trybunami, wyniesione ponad konstrukcję budynku, nie jest traktowane jako konstrukcja dachu budynku lecz jako zadaszenie trybun. Element pokrycia budynku (dachu, stropodachu) stanowi płyta żelbetowa widowni. Garaże (II etap) zaprojektowano na jednej kondygnacji podziemnej z parkingiem na płycie stropowej. Konstrukcję nośną zaprojektowano jako układ płytowo słupowy z lokalnymi usztywnieniami w formie ścian i oczepów słupów (pod drogą pożarową). Powierzchnia netto stadionu i kas biletowych - I etap: 36291,65 m2 Powierzchnia netto garażu podziemnego i kas biletowych II etap 16656,05 m2 Pow. netto łącznie: ,15 m2 Wysokość elewacji frontowej: 26,70 m Kubatura: ,97 m3 Kubatura garażu podziemnego: 84033,2 m3 Garaż podziemny (nettto) straktowany jest jako suma czterech garaży wydzielonych pożarowo z oddzielnymi wjazdami. 5

6 2.4. Wysokość budynku: a) do górnej krawędzi stropodachu najwyższej kondygnacji użytkowej (od najniżej położonego wejścia na trybunie północnej) b) do zadaszenia nad trybunami wys. 17,45m wys. 24m 2.5. Wysokość w świetle głównych pomieszczeń budynku: Poziom - 4,00m: a) Pomieszczenia techniczne - wys. 3,37 m, Poziom + 0,00m: b) Szatnie zawodników piłkarskich, trenerów, sędziów c) Sale rozgrzewek, siłownia d) Pomieszczenia ogólnodostępne e) Pomieszczenia administracyjne f) Sale konferencyjne g) Pomieszczenia policji, ochrony h) Szatnie lekkiej atletyki i) Zaplecze kuchni j) Magazyny, pomieszczenia techniczne k) Powierzchnia komercyjna - wys. 3,98m, - wys. 3,985m, - wys. 3,985m, - wys. 3,00m, - wys. 3,30m, - wys. 3,985m, - wys. 3,00m, - wys. 3,30m, - wys. 3,985m - wys. 3,985m, Poziom +4,50m: l) Sanitariaty ogólnodostępne m) Pomieszczenia gastronomiczne n) Pomieszczenia medyczne o) Pomieszczenia techniczne - wys. 2,445m-5,105m, - wys. 2,445m-5,105m, - wys. 4,865m-5,105m, - wys. 5,105m, Poziom +10,23m: p) Loże VIP q) Pomieszczenia ogólnodostępne r) Pomieszczenia mediów, służb porządkowych, obsługi s) Sala konferencyjna t) Część gastronomiczna u) Pomieszczenia techniczne - wys. 3,00m, - wys. 3,77m, - wys. 3,00m, - wys. 3,00m, - wys. 3,00m, - wys. 3,77m, 2.6. Liczba kondygnacji: - częściowo pod trybuną zachodnią 1 kondygnacja podziemna (pomiędzy osiami 2-15 i 76-78) - trybuny północna, wschodnia i południowa 2 kondygnacje nadziemne, - trybuna zachodnia 3 kondygnacje nadziemne (pomiędzy osiami 76 i 25) 2.7. Kubatura obiektu stadionu ( brutto ) Kubatura wewnętrzna brutto ( razem z kubaturą konstrukcji ) 2.8. Kubatura garażu podziemnego ,97 m ,70 m ,2 m3 6

7 Zgodnie z 8 pkt. 2. Rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych.(dz.u. Nr 75 poz. 690 z 02 r. z późniejszymi zmianami [wg punktu 1.6]) wysokość budynku wynosząca 17,45m klasyfikuje go jako średniowysoki (SW). 3. Odległość od obiektów sąsiadujących W najbliższym sąsiedztwie, ok. 12,60m od ściany zewnętrznej od projektowanego obiektu, w kierunku północno-wschodnim, znajduje się budynek węzła PEC, służący do ogrzewania murawy boiska stadionu i przyległych odkrytych boisk treningowych. Ściany i dach budynku są wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Budynek ten nie posiada otworów okiennych w ścianach zwróconych w kierunku projektowanego stadionu które spełniają klasę REI 1. W południowej elewacji istniejącego budynku znajduje się brama garażowa. Należy zastąpić ją bramą o odporności pożarowej min. EI 60. W odległości 45m w kierunku południowo wschodnim zlokalizowany jest słup przesyłowy dwutorowej linii elektrycznej o napięciu 110kV. Kable elektryczne ww. linii są oddalone od projektowanego budynku w rzucie poziomym o min. 40m. W odległości 47,5-56,5m w kierunku zachodnim znajduje się istniejąca średniowysoka zabudowa mieszkaniowa W odległości 33-48m w kierunku północnym znajduje się niska zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W odległości 39m w kierunku północno zachodnim, przy ulicy Baziowej znajduje się kępa drzew. W odległości 56, m w kierunku południowym znajduje się szpaler drzew nasadzony wzdłuż ulicy Edukacji. Wszelkie wymagane odległości od obiektów sąsiadujących zostały zachowane. 4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych w budynku siedziska na widowniach wykonane z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA6) z atestem trudno zapalności i nietoksyczności siedziska na widowniach VIP wykonane z polipropylenu (PP) lub poliamidu (PA6) z nakładkami tapicerskimi ze 100% poliestru powleczonego 100% PVC z atestem trudno zapalności i nietoksyczności wyposażenie meblowe pomieszczeń typowe w części biurowej, gastronomicznej i konferencyjnej, oraz VIP odzież użytkowników w szatniach Zgodnie z par.8 ust.2 Dz.U.10 Nr 109 poz. 719 dopuszcza się w garażu (pomieszczenie w strefie 6 na poziomie 0,00), przechowywanie cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 100 C, tylko wtedy gdy są niezbędne przy eksploatacji pojazdu i są tam przechowywane w jednostkowych opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym. Nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach. 5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego. Na podstawie danych projektowych przyjęto, że gęstość obciążenia ogniowego w poszczególnych strefach wynosi: - strefy ZL nie ustala się obciążenia ogniowego - strefa PM garaż Qd < 500 MJ/m2 - strefa PM pomieszczenia techniczne, magazyny Qd < 500 MJ/m2 - strefa PM główny magazyn (pomieszczenie ) Qd < 00 MJ/m2 7

8 6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach. Obiekt stadionu w głównej mierze mieści się w strefie zagrożenia ludzi ZL I i ZL III, oraz PM. Odrębne garaże podziemne zakwalifikowano do kategorii PM Kondygnacja piwnicy/garaż podziemny na poz. -4,00: PM wentylatornie, magazyn, serwerownia, maszynownia wody lodowej, węzeł PEC, przyłacze wody z hydrofornią, kanały technologiczne, oddzielny garaż podziemny dla samochodów osobowych wraz z towarzyszącymi mu pom. technicznymi Kondygnacja parteru ZL szatnie zawodników z zapleczem sanitarnym, sanitariaty, natryski, pomieszczenia saun z zapleczem, pomieszczenia socjalne pracowników, trenerów, sędziów, sale konferencyjne, gabinety lekarskie, pomieszczenia służb porządkowych, pokoje administracyjne z zapleczem sanitarnym, kuchnia restauracji z zapleczem socjalno - sanitarnym, przestrzeń komercyjna PM - magazyny podręczne, magazyny sprzętu sportowego; garaż, warsztat, pomieszczenia techniczne, wentylatornie, stacje trafo, Kondygnacja 1 piętra ZL punkty medyczne, punkty gastronomiczne, toalety widzów, sala restauracyjna, sala bankietowa PM pomieszczenia elektryczne, serwerownie Kondygnacja 2 piętra ZL loże VIP, bufet; pokoje komentatorów, pomieszczenie policji, monitoringu, studia TV, pomieszczenia dla mediów, sala konferencyjna PM pomieszczenia elektryczne, serwerownie Uwaga: Szczegółowy podział na strefy pożarowe zamieszczono w pkt Liczbę widzów stadionu, oraz przedstawicieli mediów w oparciu o liczbę siedzeń na widowni, powierzchnię w lożach VIP, oraz w pozostałych pomieszczeniach ustalono wg 236. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt. 6. ): Kibice gospodarzy Kibice VIP Kibice gości RAZEM Kibice niepełnosprawni Prasa na trybunach Partnerzy komercyjni w lożach VIP Komentatorzy RTV w lożach Razem Liczbę osób w poszczególnych pomieszczeniach zaplecza stadionu (w oparciu o liczbę szafek w szatniach zawodniczych, aranżację pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz w pozostałych pomieszczeniach ustalono wg 236. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt. 6. ): 8

9 Zawodnicy Piłkarscy Trenerzy piłkarscy Sędziowie, obserwatorzy piłkarscy Zaplecze biomedyczne zawodników Administracja klubu Przedstawiciele federacji piłkarskich Służby porządkowe Policja Obsługa techniczna stadionu Obsługa punktów gastronomicznych Obsługa punktów medycznych widzów Pracownicy i klienci sklepu kibica Pracownicy mediów i tv Razem Liczba pracowników i gości restauracji i sali konferencyjnej w oparciu o zaaranżowaną liczbę miejsc, oraz wg 236. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt. 6. ) wynosi: Pracownicy restauracji/pubu Goście restauracji Goście w sali bankietowej Goście w sali konferencyjnej Obsługa sali konferencyjnej Razem Liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach zaplecza szatniowo administracyjnego sekcji lekkiej atletyki (w oparciu o liczbę szafek w szatniach zawodniczych, aranżację pomieszczeń administracyjno-biurowych oraz w pozostałych pomieszczeniach wg 236. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt. 6. ) wynosi: Administracja MOSiR i personel Zawodnicy Trenerzy Razem Liczba osób w pomieszczeniach komerycjnych na wynajem wg 236. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt. 6. ): 29 Pracownicy i klienci Razem Łączna ilość osób mogących znajdować się równocześnie na terenie budynku stadionu: os. 7. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 9

10 Pomieszczenia i przestrzenie zewnętrzne w obszarze budynku stwarzające zagrożenie wybuchem nie występują. Wprowadza się zakaz wjazdu do garażu podziemnego pojazdów zasilanych LPG. Zostanie wykonana instalacja monitoringu stężenia gazu propan-butan wg oddzielnego opracowania w celu monitorowania nieuprawnionego wjazdu pojazdów zasilanych tym rodzajem paliwa. Nie stawia się wymagań przeciwpożarowych dla zbiornika ciekłego azotu usytuowanego na zewnątrz budynku. Ze względów bezpieczeństwa teren wokół zbiornika jest ogrodzony, a dostęp do niego zapewniony przez bramę w ogrodzeniu. Zbiornik powinien spełniać Europejskie Przepisy Budowy Zbiorników Ciśnieniowych 97/23 EEC, czy PN-EN 286-1:01 Proste, nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe na powietrze lub azot Cześć 1: Zbiorniki ciśnieniowe ogólnego przeznaczenia. 8. Podział na strefy pożarowe Budynek stadionu Ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek podzielono na następujące strefy pożarowe ZL i PM: STREFA P1 (piwnica) kategorii PM o pow. 1674,66 m2 dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej - Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą P1 wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo do klasy E60. W obrębie strefy P1 (PM) wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 następujące pomieszczenia: wentylatornie , , magazyn , serwerownia , pom. techniczne A. STREFA 1 (parter) kategorii ZL III o pow ,32 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 1 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 następujące pomieszczenia: pomieszczenia elektryczne , , , serwerownię , pomieszczenie BMS , magazyny podręczne , , , , pomieszczenie gospodarcze , oraz archiwum Hol główny jest oddzielony od poziomych dróg komunikacji ogólnej drzwiami o odporności EIS30. STREFA 2 (parter) kategorii ZL I o pow. 78,29 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona STREFA 3 (parter) kategorii ZL I o pow. 317,47 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona STREFA 3a (parter) kategorii PM o pow. 25,13 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej - Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą 3a wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo do klasy E60. STREFA 4 (parter) kategorii PM o pow. 162,76 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą 4 wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo do klasy E60. W obrębie strefy 4 (PM) wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 następujące pomieszczenia: serwerownia , magazyn , agregat Wejście do rozdz.nn zabezpieczono przedsionkiem pożarowym. STREFA 5 (parter) kategorii ZL III o pow ,14 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m 2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 5 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 następujące pomieszczenia: wentylatornie , , pomieszczenie porządkowe , serwerownie , , pomieszczenia elektryczne , , , ,, , oraz magazyny , , STREFA 6 (parter) kategorii PM o pow. 386,02 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą 6 wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo 10

11 do klasy E60. W obrębie strefy 6 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 następujące pomieszczenia: magazyn , magazyn techniczny STREFA 7 (parter) kategorii ZL I strefa 7a (parter) o pow ,88 m2,, strefa 7b (parter) o pow ,33 m2 ; o łącznej powierzchni 3 373,21 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 7 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenia elektryczne , , oraz magazyn sklepu STREFA 7c (parter) kategorii PM o pow. 44,05 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej - Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą 7c wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo do klasy E60. STREFA 8 (parter) kategorii PM o pow. 113,97 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą 8 wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo do klasy E60. W obrębie strefy 8 (PM) wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenie agregatu STREFA 9 kategorii ZL I strefa 9a (parter) o pow. 269,58 m2, strefa 9b (I piętro) o pow. 531,81 m2,, 9c (II piętro) o pow. 22,79 m2 ; o łącznej powierzchni 824,18 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 9a wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenie serwerowni W obrębie strefy 9b wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenie elektryczne STREFA 9d (parter) kategorii PM o pow. 9,14 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej - Qd < 500 MJ/m m2 nie została przekroczona. Strop nad strefą 9d wykonać w klasie odporności REI1. Wszelkie przebicia instalacji w stropie należy zabezpieczyć pożarowo do klasy E60. STREFA 10 (I piętro) kategorii ZL III strefa 10a o pow. 1,29 m2, strefa 10b o pow. 1,28 m2,, 10c o pow. 1,31 m2, strefa 10d o pow. 1,27 m2, strefa 10e o pow. 1,27 m2, strefa 10f o pow. 117,84 m2, strefa 10g o pow. 114,88 m2, strefa 10h o pow. 117,56 m2, strefa 10i o pow. 111,86 m2, strefa 10j o pow. 1,27 m2, strefa 10k o pow. 1,29 m2, strefa 10l o pow. 1,15 m2, strefa 10m o pow. 111,96 m2, strefa 10n o pow. 111,97 m2, strefa 10o o pow. 1,29 m2, strefa 10p o pow. 111,96 m2 ; o łącznej powierzchni 1880,45 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m 2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 10 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenia serwerowni , , , , , , pomieszczenia elektryczne , , , , oraz pomieszczenie porządkowe Drogi ewakuacyjne wydzielono ścianami w klasie REI 60. STREFA 11 (II piętro) kategorii ZL I o pow. 1858,94 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 11 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenia serwerowni , , pomieszczenia porządkowe , maszynownię wody lodowej , oraz pomieszczenia elektryczne , W elewacji szklanej od strony boiska, ponad tarasem restauracji, należy zapewnić pas międzykondygnacyjny o odporności ogniowej EI 60, o wysokości co najmniej 0,8m. STREFA 12a (II piętro) kategorii ZL III o pow. 102,92 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 12a wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenie serwerowni STREFA 12b (II piętro) kategorii ZL III o pow. 133,58 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona STREFA 12c (II piętro) kategorii ZL III o pow. 302,90 m2 - dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy 12c wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 pomieszczenie elektryczne

12 8.2. Garaże podziemne (II etap): STREFA G1 (poziom -1) kategorii PM o pow. 3392,90 m2, w garażu zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy G1 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 serwerownie -1.P.02, -1.P.06. STREFA G2 (poziom -1) kategorii PM o pow. 4593,08 m2, w garażu zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy G2 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 serwerownie -1.P.10, -1.P.11 i pom.el. -1.P.23. STREFA G3 (poziom -1) kategorii PM o pow. 4114,80 m2, w garażu zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy G3 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 serwerownie -1.P.13, -1.P.16. STREFA G4 (poziom -1) kategorii PM o pow. 4040,27 m2, w garażu zastosowano samoczynne urządzenia oddymiające, dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5000 m2 nie została przekroczona. W obrębie strefy G4 wydzielono ścianami wydzielenia pożarowego w klasie EI60 serwerownie -1.P.19, -1.P.21. Uwaga. Uszczegółowiony podział na strefy pożarowe w załączniku graficznym. Strefy są oddzielone od siebie stropami i ścianami oddzieleń pożarowych o odporności ogniowej zgodnie z 232. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt Trybuny i boisko: Trybuny stadionu (widownię) traktuje się jako przestrzeń otwartą. Dla widowni, która stanowi strop nad pomieszczeniami, przyjęto klasę odpornosci ogniowej jak dla stropu zgodnie z 232. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] pkt. 4 Płytę boiska traktuje się jako bezpieczną przestrzeń otwartą, stanowi miejsce bezpieczeństwa i stanowi alternatywny kierunek ewakuacji widzów. 9. Klasa odporności pożarowej budynku i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych Zgodnie z 212. pkt. 2, Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.6] średniowysoki ( SW) budynek stadionu zaprojektowano w B klasie odporności pożarowej: Oddylatowany i oddzielony pożarowo od stadionu jednokondygnacyjny garaż podziemny zaprojektowano w B klasie odporności pożarowej: 9.1. Wymagania dla elementów budowlanych budynku w zakresie odporności ogniowej dla B klasy odporności pożarowej budynku: - główna konstrukcja nośna budynku - konstrukcja dachu - stropy - R1 - R30 - REI 60 - ściana zewnętrzna (pas między kondygnacyjny wraz z połączeniem ze stropem) - EI 60 (Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) (odpowiednio R1 dla głównej konstrukcji nośnej i R30 dla konstrukcji dachu) 12

13 - ściana wewnętrzna - EI 30 - przekrycie dachu - RE 30 biegi i spoczniki schodów - R 60 Wszystkie elementy budowlane powinny być nierozprzestrzeniające ognia. Uwaga: Zadaszenie nad trybunami wraz z konstrukcją nośną i pomostami technicznymi, wyniesione ponad konstrukcję budynku nie jest traktowane jako konstrukcja dachu, lecz zadaszenie i nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej. Zadaszenie to powinno spełniać co najmniej wymaganie nierozprzestrzeniania ognia lub niezapalności. Elementy wsporcze dla konstrukcji zadaszenia, żelbetowe ramy przechodzące przez pomieszczenia wewnątrz budynku, wykonane zostana w klasie nośności ogniowej R1. Zabezpieczenie konstrukcyjnych elementów stalowych należy wykonać przez malowanie zestawem pęczniejących farb ogniochronnych lub innymi podobnymi technikami do odpowiedniej klasy odporności ogniowej Wymagania dla elementów oddzieleń pożarowych. Wymagane oddzielenia przeciwpożarowe posiadają odporność ogniową, zgodnie z 216. pkt.1. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.1.6], tj. REI 1 oraz dla stropów pomiędzy strefami ZL REI 60. Wymaganą klasę odporności pożarowej elementów oddzieleń przeciwpożarowych oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela. Klasa odporności ogniowej Klasa odporności pożarowej budynku elementów oddzielenia przeciwpożarowego drzwi z przedsionka przeciwpożarowego ścian i stropów, z wyjątkiem stropów w ZL stropów w ZL drzwi przeciwpożarowych lub innych zamknięć przeciwpożarowych "B" R E I 1 R E I 60 E I 60 E I 30 E 30 na korytarz i do pomieszczenia na klatkę schodową*) Dla trybun (widowni), która stanowi strop nad pomieszczeniami, przyjęto klasę odporności ogniowej zgodnie z 216. pkt.1. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami [1.1.6], jak dla stropu w budynku o klasie odporności pożarowej B - REI60. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% powierzchni ściany, przy czym klasa odporności ogniowej wypełnień nie powinna być niższa niż podana w poniższej tabeli: 13

14 Wymagana klasa odporności ogniowej ściany oddzielenia przeciwpożarowego będącej obudową drogi ewakuacyjnej innej RE I 60 E I 30 E 30 Klasa odporności ogniowej wypełnienia otworu w ścianie Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów w tej klasie dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Ścianę oddzielenia przeciwpożarowego należy wznosić na własnym fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nośnej o klasie odporności ogniowej nie niższej od odporności ogniowej tej ściany. Uwaga: Ściany oddzieleń pożarowych, wraz z podaniem ich klasy odporności zaznaczono na rysunkach architektury Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego Wszystkie elementy wykończeniowe powinny być nierozprzestrzeniające ognia W pomieszczeniach do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie stosować łatwo zapalnych przegród stałych bądź elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz łatwo zapalnych wykładzin podłogowych. Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone wykonywać z materiałów niepalnych lub nie zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. Na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 10. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe Z budynku stadionu zapewniona jest możliwość ewakuacji ludzi bezpośrednio na zewnątrz, lub za pomocą wymkniętych i otwartych klatek schodowych. Ze względu na charakter obiektu i fakt pełnienia różnorakich funkcji, na stadionie rozróżniono przede wszystkim ewakuację z trybun dla imprez piłkarskich oraz ewakuację kondygnacji usługowych budynku. Ewakuacja z trybun została zaprojektowana w oparciu o przepisy FIFA, UEFA i wymagania normowe dotyczące obiektów widowiskowych [1.1.22]. Ewakuacja z budynku oparta została na przepisach rozporządzenia [1.1.6] (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Widownia stadionu - założenia 14

15 Widownię zbudowano na czterech trybunach stadionu: wschodniej, południowej, zachodniej i północnej. Widownia o dużej koncentracji osób ( widzów, 150 miejsc dla prasy i 26 dla widzów niepełnosprawnych łącznie osób) została podzielona fizycznie na sektory ewakuacyjne o ilości widzów dostosowanej do przepustowości odpowiadających im wyjść ewakuacyjnych, które zapewnią bezkolizyjne przemieszczanie się ludzi. Sektory, przez które są ewakuowani ludzie (powierzchnie komunikacyjne w tych sektorach), powinny być wolne od rozmaitych przedmiotów, np. koszy z roślinami, łańcuchów odgradzających itp. Układ komunikacyjny na widowni, przewidziany do ewakuacji ludzi, oparto na przejściach radialnych prowadzących na boisko lub do womitoriów skąd ewakuacja prowadzona jest przez zewnętrzną galerię i nieobudowane klatki schodowe na zewnątrz budynku. Ilość miejsc siedzących pomiędzy przejściami radialnymi zgodnie z Polską Normą (PN-EN 1301:05) nie przekracza 40, a przy jednym kierunku dojścia. Zapewniona jest także zalecana szerokość przejścia pomiędzy rzędami, która wg Polskiej Normy dotyczącej obiektów widowiskowych - wynosi 40cm. Wyjścia ewakuacyjne (jedno na sektor) zaprojektowano tak, aby w razie niebezpieczeństwa umożliwić płynne opuszczenie obiektu. Liczba wyjść, ich przepustowość, przygotowanie i wyposażenie dróg ewakuacyjnych oraz przylegających do nich otwartych przestrzeni w razie potrzeby nagłej ewakuacji daje możliwość szybkiego i bezpiecznego przemieszczenia się osób przebywających na stadionie. Normalna i awaryjna droga wyjścia nie prowadzi przez kołowroty. Przepustowość systemu ewakuacji zgodnie z wytycznymi FIFA, UEFA i Polskiej Normy została zaprojektowana dla ewakuacji widzów do miejsca bezpiecznego w czasie poniżej 8 minut (tylko czas ewakuacji). Przyjmuje się, że miejscem bezpiecznym dla widowni jest wydzielona pożarowo dookólna galeria zewnętrzna, a dla widzów w lożach VIP na poziomie wydzielone pożarowo i zabezpieczone przed zadymieniem klatki schodowe z wyjściem bezpośrednio na zewnątrz. Należy zaznaczyć, że czas ewakuacji poniżej 8 minut jest dopuszczalny tylko dla budynków o niskim zagrożeniu pożarem (wydzielenie przeciwpożarowe punktów gastronomicznych przyległych do dróg ewakuacyjnych jest jednym z wymogów). Wszystkie drzwi wyposażone w zamknięcia elektryczne (kontrola dostępu) powinny być odblokowane przez SAP w momencie wystąpienia alarmu. Ze względu na charakter obiektu i dużą koncentrację widzów, na stadionie powołane są odpowiednie służby (tzw. Stewardzi) odpowiedzialne za bezpieczeństwo widzów. Jednym z ich obowiązków jest prowadzenie ewakuacji. Czasy ewakuacji z trybun obliczono z założeniami: Przepustowość modułu o szerokości 1cm na powierzchni ze stopniami - 79 osób na minutę. Przepustowość modułu o szerokości 1cm na powierzchni poziomej osób na minutę. Szerokość wyjść z trybuny do przestrzeni dla kibiców wynosi min 400 cm. Normalna i awaryjna droga wyjścia nie prowadzi przez kołowroty, tylko przez drzwi wyjściowe. Prędkość poruszania się po powierzchniach poziomych i pochylniach 1,2m/s (72m/min) Prędkość poruszania się po powierzchni ze stopniami 0,5m/s (30m/min) Obliczenia czasu ewakuacji wykonano dla każdego sektora na trybunach stadionu. Na całkowity czas ewakuacji składa się czas ewakuacji mierzony wg prędkości poruszania się od najblizszego womitorium miejsca siedzącego do klatki schodowej przylegającej do dookólnej galerii, oraz czasu ewakuacji przez klatkę schodową mierzonego wg przepustowości modułu. W obliczeniach przepustowości modułu uwzględniono dodatkowe osoby, które ewakuują się tymi samymi klatkami schodowymi z innych pomieszczeń. 15

16 SEKT OR TYP SEKTORA CZAS CZAS CAŁKOWITA EWAKUACJI POJ. EWAKUACJI ILOŚĆ PRZEZ SEKTO DO KLATKI EWAKUOWAN KALTKĘ RA SCHODOWE YCH OSÓB SCHODOWĄ J (s) (s) CAŁKOWITY CZAS EWAKUACJI (min) 1 VIP / :56 2 MEDIA / VIP / :23 3 MEDIA / VIP / :58 4 MEDIA / VIP / :07 5 MEDIA / VIP / :27 6 VIP / : : :58 9 GOŚCI :01 10 GOŚCI : : : : : : : : :22: : :03 16

17 21 GOSPODARZY :09 22 GOSPODARZY : :29 Uwaga: Możliwa jest ewakuacja z widowni na płytę stadionu, choć wyjścia na płytę boiska nie są uwzględniane w bilansie niezbędnej szerokości wyjść ewakuacyjnych. Przy tym dla pasa sztucznej murawy stawia się wymaganie trudnozapalności (B fl, Cfl, s1, s2). W przypadku koncertów i obecności widzów na płycie przewiduje się ich ewakuację przez trybuny i poprzez tunele wjazdowe na płytę boiska. Ze względu na dużą liczbę osób na stadionie, którzy nie są stałymi użytkownikami, warunki ewakuacji określono jako skomplikowane. Jako warunki skomplikowane traktuje się takie warunki, które uniemożliwiają szybką i bezkolizyjną ewakuację w nagłych sytuacjach osobom nieznającym szczegółowo topografii danego obiektu. Do tego celu opracuje się plan ewakuacji, w którym ustalone zostaną drogi ewakuacyjne, sposoby postępowania, zasady zachowania się osób, w tym kolejność działań personelu przeprowadzającego ewakuację w razie wybuchu pożaru w dowolnym miejscu obiektu. Plany ewakuacji powinny obejmować następujące elementy: rodzaj i sposób powiadamiania osób, które muszą opuścić budynek zaplanowany przebieg ewakuacji ustalenie osób uprawnionych eto podjęcia decyzji o rozpoczęciu ewakuacji ustalenie osób odpowiedzialnych za przebieg ewakuacji Warunki ewakuacji dla widowni Widownia wyposażona jest w przejścia radialne o szerokości minimum 1 cm przeznaczone do komunikacji i ewakuacji. Na poziomie +4,50 zaprojektowano zestaw womitoriów (6 na trybunie zachodniej, 1 w narożniku północno zachodnim, 4 na trybunie północnej, 1 w narożniku północno wschodnim, 6 na trybunie wschodniej, 1 w narożniku południowo - wschodnim i 4 na trybunie południowej; łącznie 23 womitoria co odpowiada liczbie sektorów). W dolnej części widowni znajdują się też zejścia prowadzące bezpośrednio na boisko (na przedłużeniu każdego womitorium). Ewakuacja widowni możliwa jest zarówno przez womitoria i zewnętrzną galerię na poziomie +4,50 posiadającą wydzielone pożarowo w klasie REI60 punkty gastronomiczne, na zewnątrz budynku zestawem ewakuacyjnych klatek schodowych znajdujących się naprzeciwko każdego womitorium, jak i przejściami radialnymi na widowni bezpośrednio na przestrzeń otwartą boiska przez furty ewakuacyjne w barierze pomiędzy widownią a boiskiem. Ze względu na możliwość ewakuacji na płytę boiska, bramy w womitoriach na poziomie +4,50 nie są wyposażane w dźwignie antypaniczne. Jako że przepisy UEFA uniemożliwiają zamykanie tych bram podczas imprezy, będą one dodatkowo wyposażone w urządzenia blokujące je w pozycji otwartej podczas imprezy. Furty ewakuacyjne w barierze pomiędzy widownią a boiskiem w trakcie meczu nie mogą pozostać zaryglowane. Miejsca w górnych rzędach na trybunie zachodniej, przypisane do loży vip i super vip będą ewakuowane przez loże na poziom +10,23 i dalej wg schematu ewakuacji dla strefy pożarowej nr Ewakuacja osób niepełnosprawnych Dla potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób z ograniczeniami ruchowymi poruszającymi się na wózkach przygotowano 4 sektory (sektory 2,3,4,5) na poziomie +4,50 na trybunie zachodniej. Ewakuację widzów prowadzi się poprzez windę przystosowaną do pracy w czasie pożaru. Dźwig ten wyposażony jest w 17

18 osobne włączniki/wyłączniki zasilania oraz opcje jazdy technicznej, umożliwiającą sterowanie dźwigiem z kabiny przy zastosowaniu specjalnego klucza odłączającego inne możliwości sterowania dźwigiem. Po otrzymaniu sygnału z centrali P.Poż. kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stałym zasilaniu z budynku, i oczekuje dyspozycji osób upoważnionych. W ten sposób przygotowano jedną oddymianą windę dostępną bezpośrednio ze strefy dla osób niepełnosprawnych (WW1). Ponadto dla potrzeb osób niepełnosprawnych wchodzących w skład zorganizowanych grup kibiców gości przygotowano 2 sektory (sektory 9,10) na poziomie +10,23 na koronie trybuny północnej. Ewakuację widzów prowadzi się poprzez windę przystosowaną do pracy w czasie pożaru. Dźwig ten wyposażony jest w osobne włączniki/wyłączniki zasilania oraz opcje jazdy technicznej, umożliwiającą sterowanie dźwigiem z kabiny przy zastosowaniu specjalnego klucza odłączającego inne możliwości sterowania dźwigiem. Po otrzymaniu sygnału z centrali P.Poż. kabina zjeżdża na przystanek ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje zablokowana, przy stałym zasilaniu z budynku, i oczekuje dyspozycji osób upoważnionych. W ten sposób przygotowano jedną windę dostępną bezpośrednio ze strefy dla osób niepełnosprawnych. Uwaga. Uszczegółowione schematy ewakuacji w załączniku graficznym Ewakuacja z pomieszczeń w obrębie wyznaczonych stref pożarowych Kondygnacja piwnicy. Strefa P1 (PM) - wentylatornie, magazyn, serwerownia, maszynownia wody lodowej, węzeł PEC, przyłącze wody z hydrofornią, kanały technologiczne Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach, ze względu na brak ich zagospodarowania, nie przekracza wymaganych 80% ze 100m. Zapewniono dwa dojścia ewakuacyjne do dwóch bliźniaczych, oddymianych za pomocą wentylatorów, obudowanych klatek schodowych, zamykanych drzwiami o szerokości 180cm o klasie odporności ogniowej EI30. Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają dopuszczalnych 100m. Wyjścia z klatek prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. Uwaga. Uszczegółowiony schemat w załączniku graficznym. Drzwi zewnętrzne klatki schodowej na poziomie +0,00 należy wyposażyć w odpowiednie siłowniki (wg odrębnego opracowania), a całość wpiąć do układu automatyki pożarowej Kondygnacja parteru. Strefa 1 (ZL III) część administracyjno-biurowa z zapleczem szatniowym i sanitarnym dla zawodników oraz hol główny; max 414 osób; suma szerokości wyjść ewakuacyjnych do innej strefy lub na zewnątrz budynku wynosi 8,80m; Długość przejść ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach kompleksu pomieszczeń szatniowych (z zapleczem sanitarnym i odnową biologiczną) piłkarzy drużyny gospodarzy nie przekraczają wymaganych 40m. Z kompleksu przewidziano ewakuację za pomocą dwóch nie pokrywających się i nie krzyżujących się dojść. Pierwsze dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na boisko na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 1,90m. Drugie dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 2,00m, zlokalizowanymi pomiędzy osiami 8-9. Długości dojść nie przekraczają wymaganych 60m. Długość przejść ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach kompleksu pomieszczeń szatniowych (z zapleczem sanitarnym i odnową biologiczną) piłkarzy drużyny gości nie przekraczają wymaganych 40m. Z kompleksu przewidziano ewakuację za pomocą dwóch nie pokrywających się i nie krzyżujących się dojść. Pierwsze dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na boisko na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 1,90m. Drugie dojście prowadzi do holu głównego poprzez 18

19 wydzielony drzwiami szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 2,00m, zlokalizowanymi pomiędzy osiami 8-9. Długości dojść nie przekraczają wymaganych 60m. Dodatkowo z pomieszczeń sal rozgrzewek i przewidziano ewakuację bezpośrednio do sąsiadujących z tymi pomieszczeniami stref pożarowych. Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają 40m. Z pomieszczeń sali konferencyjnej , szatni sędziów kobiet , przewidziano ewakuację bezpośrednio poprzez hol główny na zewnątrz budynku, przez drzwi w zachodniej ścianie zewnętrznej, zlokalizowane pomiędzy osiami 8-9, lub drzwiami prowadzącymi na boisko piłkarskie. Długości dojść nie przekraczają wymaganych 60m. Długość przejść ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach północnego kompleksu pomieszczeń biurowych, szatni trenerów i sędziów, pokoju badań zawodników i odnowy biologicznej, oraz kompleksów saun i krioterapii nie przekraczają wymaganych 40m. Z kompleksu przewidziano ewakuację za pomocą trzech nie pokrywających się i nie krzyżujących się dojść. Pierwsze dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 2,00m, zlokalizowanymi pomiędzy osiami 8-9. Drugie dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na zewnątrz budynku drzwiami prowadzącymi na boisko piłkarskie. Trzecie dojście prowadzi korytarzem bezpośrednio do sąsiedniej strefy pożarowej. Długości dojść nie przekraczają wymaganych 60m. Długość przejść ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach południowego kompleksu pomieszczeń administracyjnych i szatni trenerów nie przekraczają wymaganych 40m. Z kompleksu przewidziano ewakuację za pomocą trzech nie pokrywających się i nie krzyżujących się dojść. Pierwsze dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m o klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na zewnątrz budynku drzwiami o szerokości 2,00m, zlokalizowanymi pomiędzy osiami 8-9. Drugie dojście prowadzi do holu głównego poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,80m w klasie EIS 30 korytarz i stamtąd na zewnątrz budynku drzwiami prowadzącymi na boisko piłkarskie. Trzecie dojście prowadzi korytarzem bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długości dojść nie przekraczają wymaganych 60m. Drogi ewakuacyjne są podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki krótsze niż 50m. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 2 (ZL I) sala konferencyjna mieszcząca jednocześnie max 80 osób; Z sali konferencyjnej zapewniono dwa oddzielne wyjścia ewakuacyjne do innej strefy lub na zewnątrz budynku, oddalone od siebie o co najmniej 5,00m, których suma szerokości wynosi 2,40m. Dopuszczalna długości przejścia wynosząca 40m nie została przekroczona. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 3 (ZL I) siłownia sportowa oraz pokój socjalny / aneks kuchenny, max 69 osób (w siłowni sportowej z uwagi na charakter przeznaczenia pomieszczenia do ćwiczeń, powierzchnię zajmowaną przez stały sprzęt sportowy przyjęto wskaźnik 3m2 na osobę); suma szerokości wyjść ewakuacyjnych do innej strefy lub na zewnątrz budynku wynosi 2,50m; Długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniu siłowni , ze względu na brak jego zagospodarowania, nie przekracza wymaganych 80% z 40m. Zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej o 5,00m. Przewidziano ewakuację za pomocą dwóch nie pokrywających się i nie krzyżujących się dojść. Pierwsze z nich prowadzi korytarzem na zewnątrz budynku, drugie tym samym korytarzem prowadzi do sąsiedniej strefy pożarowej. Długości dojść nie przekraczają wymaganych 60m. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 3a (PM) rozdzielnia RG - kv; szerokość wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wynosi 1,04m; Długość przejścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona. 19

20 Strefa 4 (PM) serwerownia, magazyn i stacja trafo z pomieszczeniem agregatu, suma szerokości wyjść ewakuacyjnych do sąsiedniej strefy wynosi 2,80m; dodatkowo suma szerokości wyjść ewakuacyjnych ze stacji trafo na zewnątrz budynku wynosi 5,40m; Długość dojść i przejść ewakuacyjnych nie jest przekroczona. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 5 (ZL III) pomieszczenia ochrony, policji wraz zapleczem szatniowo sanitarnym, zaplecze szatniowo-sanitarne z odnową biologiczną dla zawodników sekcji lekkiej atletyki i zewnętrznych boisk treningowych; max 331 osób; szerokość wyjść ewakuacyjnych do innej strefy lub na zewnątrz budynku wynosi 7,90m; długość dojść i przejść ewakuacyjnych nie jest przekroczona. Z pomieszczeń policji i ochrony , oraz węzła sanitarnego przewidziano ewakuację bezpośrednio na zewnątrz budynku. Długość dojść i przejść ewakuacyjnych nie jest przekroczona. Długość przejść ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach kompleksu pomieszczeń szatniowych (z zapleczem sanitarnym i odnową biologiczną), w tym z szatni sekcji lekkiej atletyki, z szatni trenerów i sędziów, nie przekraczają wymaganych 40m. Z kompleksu przewidziano ewakuację za pomocą trzech nie pokrywających się i nie krzyżujących się dojść. Pierwsze dojście prowadzi na zewnątrz budynku, poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,00m w klasie EIS 30 korytarz Drugie dojście prowadzi na zewnątrz budynku przez korytarz Korytarz podzielono na odcinki krótsze niż 50m drzwiami EIS30. Trzecie dojście prowadzi na zewnątrz budynku, poprzez wydzielony drzwiami o szerokości 1,50m w klasie EIS 30 korytarz Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. W przejeździe prowadzącym na murawę, pomiędzy osiami 38-39, należy zastosować bramę rozwieralną z dodatkowymi drzwiami ewakuacyjnymi, osadzonymi w skrzydle bramy, o szerokości min. 1,00m w świetle, otwieranymi podczas pożaru, niezależnie od bramy głównej. Strefa 6 (PM) magazyn, garaż dla pojazdów technicznych z warsztatem i magazynem technicznym,; max 13 osób; suma szerokości wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku wynosi 1,00 m; Długość przejść ewakuacyjnych nie jest przekroczona. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 7a i 7b (ZL I) sklep kibica, depozyt, powierzchnia komercyjna na wynajem do aranżacji przez najemców; max 2834 osób; suma szerokości wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku wynosi 49,40 m; Podział przestrzeni komercyjnej na mniejsze pomieszczenia jest możliwy pomiędzy osiami 43' - 76', przy zastosowaniu ścian działowych o odporności EI60 prowadzonych po głównych osiach konstrukcyjnych obiektu. W pomieszczeniu zastosować urządzenia przeciwpaniczne. Projekt aranżacji i podziału przestrzeni komercyjnej oraz wyposażenie, w tym również instalacji wewnętrznych, należy uzgodnić z autorami projektu budowlanego i rzeczoznawcą ppoż. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 7c (PM) śmietnik; suma szerokość wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wynosi 1,50m; Długość przejścia ewakuacyjnego nie jest przekroczona. Uwaga. Uszczegółowiony schemat ewakuacji w załączniku graficznym. Strefa 8 (PM) - stacja trafo z pomieszczeniem agregatu; suma szerokości wyjść ewakuacyjnych na zewnątrz budynku wynosi 6,40m; Długość przejść ewakuacyjnych nie jest przekroczona.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: działki nr 169/1, 170/1, 172/1, 173/1, 174/2, 321/1 w Kolonii Kuczki INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. Budynek składa się z następujących kondygnacji: Załącznik nr 6 do SIWZ - Opis zabezpieczeń OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. Projektowany obiekt, przewidziany dla masowych imprez sportowych, widowiskowych, targowych itp. będzie miał widownię

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA w sprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szkoleniowego - obiekt nr 10 Akademii Marynarki Wojennej 81-103 Gdynia ul. Śmidowicza 69, w celu usunięcia nieprawidłowości powodujących zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne

stan na maj 2011r. Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział 1. Zasady ogólne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami stan

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań

ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ GIMNAZJALNO - LICEALNYCH ul. Wyspiańskiego 27 60-751 Poznań Opracowanie : Poznań, listopad 2009 1 Spis treści 1. PODSTAWY OPRACOWANIA...4 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

c) Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Spis treści 1. Uwagi wstępne 1.1. Inwestor 1.2. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry techniczne 4. Opis formy architektonicznej i funkcji budynku

Bardziej szczegółowo

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN UL. BEREZYŃSKA 25 03-908 WARSZAWA TEL: (+48 22) 616 37 98 FAX: (+48 22) 616 37 99 E-MAIL: apaka@apaka.com.pl TERMINAL PASAŻERSKI DLA PRZEWOZÓW NISKOKOSZTOWYCH I CZARTEROWYCH W PORCIE LOTNICZYCH MODLIN

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel.

TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl. tel. 1 inż. Bogdan Motyliński TRUPEL 55A 14-220 KISIELICE siedziba: IŁAWA, ul. Lubawska 3 biurowiec IPB, p. nr 4 e-mail: bogdanmotylinski@wp.pl tel. egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY adaptacji budynku Suskiego Domu

Bardziej szczegółowo

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90

ul. Plebiscytowa 46 Katowice ul. Plebiscytowa 46 mgr inż. arch. Zbigniew Koziarski upr. arch. 211/90 PRACOWNIA PROJEKTOWA ZBIGNIEW KOZIARSKI Sosnowiec, ul. Warszawska 18 TEMAT: Projekt dostosowania budynku Domu Dziecka Stanica do wymagań bezpieczeństwa pożarowego ADRES BUDOWY: Katowice ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO dla budynku Wydział Fizyki (CeNT II) Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 5, Warszawa Zatwierdził: Opracował zespół pod kierownictwem: Warszawa, grudzień 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY

PROJEKT WYKONAWCZY SCENARIUSZ POŻAROWY OPRCOWANIE: Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz parking podziemny. Gdańsk ul. Siedlicka (działki nr 403 oraz 401/4, obręb 55). FAZA: PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ

WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA "WALDEMAR SZESZUŁA" UL. PODKOMORSKA 15, 60-326 POZNAŃ, TEL. 061 66 22 810, PRACOWNIA@SZESZULA.POZNAN.PL WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ ROZBUDOWY, NADBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi,

1.Powierzchni, wysokości oraz kategorię zagrożenia ludzi, Zgodnie z zapisami art.3 ustawy z 24.08. 1991 o ochronie p.poż (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz1229 z późń. zm.)-zasadą naczelną jest iż osoba fizyczna, prawna organizacja lub instytucja korzystająca ze środowiska,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA Budynku Biblioteki Głównej AWF w Poznaniu ul.droga Dębińska 10c ZATWIERDZIŁ: OPRACOWAŁ: Poznań,Styczeń 2015r Spis treści: 1. Podstawy opracowania. 4 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU

SCENARIUSZ DZIAŁANIA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH NA WYPADEK POŻARU Rzeczoznawstwo Doradztwo Ppoż. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810 mgr inż. Lucjan Gładysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131 Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. Nr uprawnień 322/95 tel. : 513188167

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Zespół Budynków Centrum Produkcji Filmowo-Telewizyjnej ATM STUDIO Wał Miedzeszyński 384, Warszawa Opracował: Warszawa, maj 2011 SPIS TREŚCI 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA BUDYNKU BIUROWEGO ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 105-0302 ul. Rotterdamska 11 LIPIEC 2015 Imię i nazwisko Podpis Opracował: Specjalista ds. ochrony

Bardziej szczegółowo