SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU"

Transkrypt

1

2 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZASADY KOMUNIKOWANIA 2. JĘZYK STOSOWANY PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU 3. TERMINY ROZDZIAŁ III. SĄD KONKURSOWY SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO ROZDZIAŁ IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU 2. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM 3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 4. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO 5. MAKSYMALNY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI ROZDZIAŁ V. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 2. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 3. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 4. UCZESTNICY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE ROZDZIAŁ VI. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1. WYMOGI FORMALNE 2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 4. ZMIANA I WYCOFANIE WNIOSKU 5. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

3 3 ROZDZIAŁ VII. WYMOGI PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 1. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE ANONIMOWOŚCI OCEN ROZDZIAŁ VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 2. KRYTERIA OCENY ROZDZIAŁ IX. NAGRODY 1. NAGRODY 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, ZWROT PRAC KONKURSOWYCH ROZDZIAŁ X. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, AUTORÓW PRAC NAGRODZONYCH I ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM POLA EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH 2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI. USTALENIA DODATKOWE ROZDZIAŁ XII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

4 4 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU Zamawiającym i Organizatorem jest: Siedziba Sądu Konkursowego: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, Rzeszów, tel.: FORMA I RODZAJ KONKURSU 2.1 Forma Konkursu: 1) jednoetapowy. 2) realizacyjny, 3) otwarty. Konkurs jest Konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie. 2.2 Podstawa formalno-prawna Konkursu: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) z późniejszymi zmianami); 3. PRZEDMIOT CEL I ZADANIE KONKURSU 3.1 Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego w Rzeszowie na działkach 567/30, 567/47 obręb 207. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu zawiera Rozdział IV Regulaminu Konkursu. 3.2 Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (I nagroda) koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego, a tym samym uzyskanie projektu najlepszego, innowacyjnego oraz najatrakcyjniejszego urbanistycznie, architektonicznie i funkcjonalnie jak również pod względem ekonomicznym (uwzględniając koszty budowy i utrzymania). Autor / Zespół autorski (Uczestnik konkursu) zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego, projektu budowlanego przedsięwzięcia pn. "Centrum Administracyjne Rzeszów " - stanowiącego podstawę do wydania przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3 Zadaniem Konkursu będzie wykonanie ww. prac przez Zwycięzcę Konkursu z uwzględnieniem założeń programowych Zamawiającego, przy założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz przedstawienie wytycznych niezbędnych do dalszego projektowania.

5 5 4. UCZESTNICY KONKURSU 4.1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne, 3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 4) podmioty występujące wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne). 4.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 1) osoby fizyczne, które są członkami Sądu Konkursowego lub brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu lub organizowaniu Konkursu; 2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej albo podmioty występujące wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne), których pracownicy (uczestnicy) są członkami Sądu Konkursowego, albo brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu lub organizowaniu Konkursu. 4.3 Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (zwany dalej wnioskiem) oraz tylko jedną pracę konkursową. 4.4 Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie został on dostarczony Zamawiającemu na adres podany w niniejszym Regulaminie. 4.5 Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych. 4.6 Zamawiający uzależnia dopuszczenie do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymagania określone w Rozdziale V. ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZASADY KOMUNIKOWANIA 1.1 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Uczestnikami Konkursu są: 1) Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa tel: , 2) Iwona Kosińska-Koś Wydział Zamówień Publicznych tel Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Rynek 12, Rzeszów, faks , z dopiskiem: "Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. 1.3 Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Regulaminu Konkursu na adresy wymienione w pkt 1.2 nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

6 6 do udziału w Konkursie. Zapytania, wątpliwości wniesione faksem lub droga elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 1.4 Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych. 1.5 Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał Uczestnikom Konkursu treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania), wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzi to na piśmie. 1.6 Pytania i odpowiedzi zamieszczone będą również na stronie internetowej: bip.erzeszow.pl 1.7 Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników postępowania. 2. JĘZYK STOSOWANY PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU 2.1 Konkurs jest prowadzony w języku polskim. 2.2 Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika Konkursu. 3. TERMINY 3.1 Ogłoszenie Konkursu: 2 marzec 2009 r. 3.2 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 27 marca 2009 r. do godz Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie, przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych do dnia 30 kwietnia 2009 r. 3.5 Termin złożenia prac konkursowych do dnia 7 września 2009 r. do godz Ogłoszenie wyników Konkursu do dnia 2 października 2009 r. 3.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia wskazanych terminów. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej bip.erzeszow.pl ROZDZIAŁ III. SĄD KONKURSOWY SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO 1) Stanisław Wiercioch - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury UM Rzeszowa 2) Antoni Domicz - Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Opole 3) Grzegorz Dyś - Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie 4) Piotr Gajewski - Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Kraków

7 7 5) Stanisław Kokoszka - Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Rzeszów 6) Urszula Kukulska - Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM Rzeszowa 7) Andrzej Miąsik Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego UM Rzeszowa 8) Anna Raińczuk - Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 9) Marcin Stopa - Sędzia Sądu Konkursowego, Sekretarz Miasta Rzeszowa Powołuje się Sekretarza Sadu Konkursowego w osobie Iwona Kosińska Koś do pomocy w pracach Sądu. Powołuje się sędziów rezerwowych w następującym składzie: 1) Monika Lachowicz Rezerwowy Sędzia Sądu Konkursowego, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa 2)Jarosław Łukasiewicz Rezerwowy Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Rzeszów ROZDZIAŁ IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU 1.1 Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Administracyjnego w Rzeszowie, zlokalizowanego na działce o powierzchni około 1 ha, przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. 1.2 Wykonawca pracy uznanej przez Sąd Konkursowy za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim obiektu Centrum Administracyjnego w Rzeszowie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz z 2004 roku) i pełnienie nadzoru autorskiego. 2. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM 2.1 Teren planowanego Centrum Administracyjnego, położony jest przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie pomiędzy nową siedzibą Urzędu Marszałkowskiego a Zespołem Szkół Nr 1 przy ul. Towarnickiego. Obejmuje część działek 567/47 i 567/30 obr. 207, działki te stanowią w całości własność Zamawiającego. 2.2 W stanie istniejącym teren stanowi cześć działki szkolnej i jest zagospodarowany pod komunikację wewnętrzną, boiska sportowe oraz zieleń. Działka 567/30 jest zabudowana warsztaty szkolne należy przewidzieć do rozbiórki. Dopuszcza się pozostawienie zieleni wysokiej (drzew). 2.3 Należy zaproponować lokalizację niezbędnego programu terenowych urządzeń sportowych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 poza wydzielonym terenem inwestycji.

8 8 3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 3.1 Projektowany obiekt będzie pełnił rolę Centrum Administracyjnego i będzie siedzibą władz Miasta Rzeszowa, Urzędu Miasta Rzeszowa i Jednostek Gminy Miasta Rzeszowa. 3.2 Szczegółowe wytyczne do projektowania. Powierzchnia użytkowa budynku około m², Ilość użytkowników stałych (zatrudnionych) około osób. Dopuszcza się tolerancję od założonego programu powierzchniowego ± 10% dla poszczególnych grup funkcjonalnych i dla całego obiektu. Powierzchnie kondygnacji podziemnych: poziom - 1 i poziom -2 (archiwa i magazyny podręczne, pomieszczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ukrycie typu B około 200 m²) oraz garaże i parkingi podziemne) poza ustalonym limitem. 3.3 Gabaryty zabudowy: a) Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - nieprzekraczalna linia zabudowy od strony północnej w odległości 15 m od istniejącej krawędzi jezdni ul. Piłsudskiego, - nieprzekraczalna linia zabudowy od strony południowej w odległości 10 m od krawędzi ciągu pieszo jezdnego pomiędzy al. Cieplińskiego i ul. Towarnickiego, - obiekt kubaturowy wpisany w istniejącą strukturę przestrzenną śródmieścia stanowiący jednocześnie wyróżnik formalny i estetyczny w krajobrazie miasta, - elewacja frontowa od strony północnej, - szerokość elewacji frontowej do 100 m - przed obiektem zaprojektować reprezentacyjny plac od strony północnej - należy zapewnić właściwą ekspozycję obiektu lub jego części z ogólnodostępnych dróg i ciągów pieszych, - dopuszcza się przebudowę kolizyjnych elementów uzbrojenia zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta lub operatora sieci i urządzeń. b) warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren jest położony poza zasięgiem stref konserwatorskich c) obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dostępność komunikacyjna terenu od strony północnej z ul. Piłsudskiego projektowanym zjazdem publicznym zgodnie z MPZP, dopuszcza się dostępność terenu z ogólnodostępnego ciągu pieszo jezdnego położonego pomiędzy al. Cieplińskiego i ul. Towarnickiego, d) przewidywana inwestycja nie może powodować pozbawienia dostępu do drogi publicznej, pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK i MPEC Rzeszów, 3.4 Zadaniem laureata konkursu będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w obszarze terenu wskazanego pod inwestycję kubaturową. W zakres opracowania wejdą także projekty przyłączy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza granicami lokalizacji zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 3.5 Podjazdy i miejsca parkingowe. Należy zaprojektować odpowiednie dojazdy i podjazdy dla samochodów osobowych i dostawczych. Należy zaprojektować parkingi i garaże podziemne. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy wskaźniku min. 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej z tego co najmniej połowę w garażu podziemnym.

9 9 3.6 Infrastruktura. W rejonie planowanego centrum występują wszystkie sieci miejskie, co zapewnia możliwość doprowadzenia mediów do projektowanego obiektu. W szczególności dotyczy to zasilania w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieci istniejące na działce należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w terenie ogólnodostępnym, w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu i układu drogowego. Inwestor posiada zapewnienie dostaw mediów: PGE Dystrybucja Rzeszów. 3.7 Dokumenty planistyczne Na terenie objętym konkursem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji objętej konkursem (od strony północnej), obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy Al. Cieplińskiego w Rzeszowie uchwalony Uchwałą Nr LXII/211/06 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 września 2006 roku opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 121 z dnia 2 października 2006 roku poz Przy projektowaniu Centrum Administracyjnego należy uwzględnić ustalenia ww planu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Kopia MPZP Nr 75/5/2004 stanowi Załącznik graficzny do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa uchwalone uchwałą Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 z późniejszymi zmianami teren jest położony w obszarze usług ponadlokalnych w jednostce centrum wchodzącej w skład jednego z obszarów strategicznych rozwoju miasta, o szczególnym znaczeniu dla poczucia tożsamości mieszkańców. Wchodząc w skład większego obszaru zainwestowania miejskiego, objęty jest w Studium strefą ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych (krajobraz kulturowy) postulowaną do wpisu do ewidencji zabytków. Sąsiaduje od strony południowej z zespołem zabudowy wzdłuż ul. ks. Jałowego, stanowiącym część zabytkowego układu urbanistycznego miasta postulowanym do wpisu do rejestru zabytków. Na terenie nie występują obiekty objęte ochroną prawną ani wymagające objęcia taką ochroną ze względu na posiadane walory. 4. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO Celem budowy Centrum Administracyjnego jest lokalizacja w jednym obiekcie wszystkich wydziałów oraz jednostek Gminy Miasto Rzeszów. Zamiarem Zamawiającego jest zorganizowanie w budynku miejsc pracy dla n/w Wydziałów i jednostek Gminy Rzeszowa: 1. Władze Miasta Rzeszowa: gabinet prezydenta, gabinety 4 zastępców prezydenta, gabinet skarbnika miasta i sekretarza miasta, odpowiednio sekretariaty i pomieszczenia socjalne, sale narad, 2. Wydziały Urzędu Miasta: 1) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 6 pokoi 2 osobowych, 2) Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 5 pokoi 2 osobowych 3) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków gabinet Miejskiego Konserwatora i pokój 2 osobowy, 4) Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

10 10 gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, 6 pokoi 2 osobowych stanowiących jeden ciąg, Pomieszczenie Konferencyjne Sala odpraw dla minimum 12 osób, pomieszczenie techniczne około 20 m2 z szafami i półkami na składowanie części zamiennych i eksploatacyjnych 5) Biuro Obsługi Inwestora, Planowania i Analiz: gabinet kierownika, 2 pokoje 2 osobowe, 6) Biuro Obsługi Prawnej: gabinet dyrektora, 3 pokoje 1 osobowe, 7) Biuro Ochrony Konsumentów: 1 pokój 1 osobowy, 1 pokój 2 osobowy 8) Biuro Prasowe: gabinet rzecznika prasowego, 1 pokój 3 osobowy, 9) Biuro Rady Miasta oraz Rada Miasta Rzeszowa: gabinet przewodniczącego rady miasta, gabinet wiceprzewodniczących rady miasta, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 10 pokoi 1 osobowych, 3 pokoje do spotkań klubowych i spotkań z mieszkańcami, 3 sale posiedzeń komisji, 10) Stanowisko ds. BHP: 1 pokój 1 osobowy, 11) Urząd Stanu Cywilnego: gabinet kierownika,gabinet 2 zastępców kierownika, sekretariat, 1 pokój 5 osobowy z bezpośrednim dostępem do archiwum wydziałowego, 2 pokoje 3 osobowe, 3 pokoje 2 osobowe. 12) Wydział Architektury: gabinet dyrektora (o pow. umożliwiającej przeprowadzenie narad z udziałem osób), 2 gabinety zastępców dyrektora, sekretariat na 2 stanowiska pracy, 13 pokoi dwuosobowych, 1 pokój 10 osobowy lub 2 pokoje 5 osobowe (o układzie i powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie 10 stanowisk do prac planistycznokreślarskich na mapach formatu A1, 1 pomieszczenie przeznaczone na powielarnięreprodukcję plansz graficznych do formatu A1, archiwum, podręczne o pow. minimum 45 m2 na tej samej kondygnacji. 13) Wydział Budżetowy: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 13 pokoi 2 osobowych, 14) Wydział Edukacji: gabinet dyrektora, 2 gabinet zastępców dyrektora wydziału, sekretariat, 20 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 1 osobowy, 15) Wydział Finansowy: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 35 pokoi 2 osobowych 16) Wydział Geodezji wraz z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, 4 pokoje kierowników, 30 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 1 osobowy, sala do obsługi geodetów, sala do obsługi rzeczoznawców majątkowych, archiwum wydziałowe, 17) Wydział Inwestycji: gabinet dyrektora (o pow. umożliwiającej przeprowadzenie narad z udziałem osób, gabinet zastępcy dyrektora Wydziału, archiwum wydziałowe, sekretariat na 2 stanowiska pracy, Oddział Przygotowania Inwestycji: 1 pokój jednoosobowy, 12 pokoi 2 osobowych, Oddział Realizacji Inwestycji: 1 pokój jednoosobowy,12 pokoi 2 osobowych, Oddział Budżetowo Finansowy: 1 pokój jednoosobowy, 2 pokoje 2 osobowe, Oddział Planowania i Sprawozdawczości: 1 pokój 1 osobowy, 2 pokoje 2 osobowe, 18) Wydział Gospodarki Komunalnej: gabinet dyrektora, sekretariat, 8 pokoi 2 osobowych, 19) Wydział Komunikacji: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, 30 pokoi 2 osobowych, archiwum wydziałowe, 20) Wydział Księgowo Rachunkowy: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 3 pokoje 1 osobowe, 15 pokoi 2 osobowych, archiwum wydziałowe,

11 11 20) Wydział Ochrony Środowiska, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 3 pokoje dla kierowników, 8 pokoi 2 osobowych 21) Wydział Organizacyjno - Administracyjny: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, Oddział Organizacyjny: 3 pokoje 2 osobowe, Oddział Kadr: pokój kierownika, 4 pokoje 2 osobowe, archiwum wydziałowe 20 m², Oddział Kancelaryjny: pokój kierownika, 3 pokoje 2 osobowe, Odział Gospodarczy: pokój kierownika, 6 pokoi 2 osobowych, Pomieszczenie powielarni urzędu z zapleczem socjalnym, Pomieszczenie dla gońców na 20 osób + pomieszczenie socjalne, Pomieszczenie dla kierowców 4 osoby, Na parkingu podziemny garaże zamknięte dla samochodów służbowych UM i jednostek miejskich (15 boksów) 22) Wydział Pozyskiwania Funduszy, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, pokój kierownika, sekretariat, Referat Przygotowania Projektów: 5 pokoi 2 osobowych, Referat Monitorowania Projektów: 4 pokoje 2 osobowe, 23) Wydział Promocji gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 2 osobowe, 24) Wydział Kultury i Sportu, gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 2 osobowe, 25) Wydział Spraw Obywatelskich, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, sale do kwalifikacji przedpoborowych, 1 pokój 1 osobowy, 1 pokó1 o 10 stanowiskach, 1 pokój o 7 stanowiskach, 3 pokoje 2 osobowe, archiwum kopert osobowych, archiwum kopert ewidencyjno adresowych, 4 pokoje 1 osobowe,, 26) Wydział Zamówień Publicznych, gabinet dyrektora Wydziału, gabinet Zastępcy dyrektora Wydziału, Sekretariat, 8 pokoi 2 osobowych, archiwum wydziałowe, 27) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 1 osobowe, 28) Wydział Zdrowia, gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 2 osobowe, 29) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: gabinet pełnomocnika, pomieszczenie kancelarii tajnej i czytelnia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych 30) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. poszerzenia granic: 1 pokój 1 osobowy. 3. Jednostki Organizacyjne Gminy: 1) Miejski Zarząd Dróg i Zieleni: gabinet dyrektora, gabinety 3 zastępców, sekretariat, 50 pokoi 2 osobowych, archiwum, sala narad, 2) Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: 3 gabinety, 4 pokoje dla kierowników, sekretariat, 30 pokoi 2 osobowych., archiwum, sala narad, 3) Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa: gabinet dyrektora, 2 gabinety zastępców dyrektora, sekretariat, 4 pokoje biurowe 1 osobowe, sala konferencyjna, archiwum, 20 pomieszczeń dla zespołów projektowych (około 560 m²). W biurze przewiduje się 10 zespołów projektowych, na jeden zespól powinno przypadać 2 pokoje; 1 pokój 2 osobowy i 1 pokój 4 osobowy.

12 12 4. Planowany budynek Planowany jest budynek wielokondygnacyjny z częścią wspólną (obsługi mieszkańców) na poziomie 0" i +1" oraz siedzibami jednostek i wydziałów z ograniczonym, kontrolowanym dostępem osób z zewnątrz. 4.1 Poziom 0"' Obsługa mieszkańca Z uwagi na funkcje wydziałów Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu, w którym część ogólnodostępna (informacja, dziennik podawczy, kasy, przyjmowanie mieszkańców) będzie znajdowała się na poziomie 0" jako Centrum Obsługi Mieszkańca przy założeniu, że klienci tego wydziału będą mieli łatwy dostęp do kas - pomieszczenia te należy zaprojektować jako odrębny zespół w obiekcie. Strony powinny mieć zapewnioną dyskrecję przy załatwianiu spraw proponuje się przewidzieć Centrum Obsługi Mieszkańców jako odrębne pomieszczenia. Istnieje możliwość zlokalizowania części pomieszczeń na poziomie +1, pomieszczenia z zapleczem socjalnym i toaletami dla dzieci interesantów załatwiających sprawy w Urzędzie Zaplecze Należy przewidzieć miejsce dla ogólnodostępnego punktu ksero, placówki bankowej, gastronomii z zapleczem kuchennym, portierni z centrum monitoringu i posterunku Straży Miejskiej, pomieszczenia dla gońców (20 osób) 4.2 Poziom Na poziomie +1 należy zaprojektować zespół sal konferencyjnych: salę sesyjną na 100 osób oraz salę konferencyjną na 200 osób z możliwością podziału sali na mniejsze pomieszczenia w zależności od potrzeb. Wszystkie sale (zarówno w zespole na kondygnacji'1) jak i przy wydziałach powinny mieć przygotowane instalacje pod nagłośnienie ( mikrofony bezprzewodowe), oraz instalację dystrybuującą sygnał wizyjny do projektorów obrazu (rzutniki. projektory, ekrany LCD i plazmowe). Dodatkowo w sali na 200 osób należy przewidzieć kabiny techniczne dla elektryka i akustyka, 3 stałe dwuosobowe kabiny dla tłumaczy, odpowiednio wyposażone dla prowadzenia tłumaczeń synchronicznych. Należy również przewidzieć możliwość montażu rozkładanych kabin kosztem ograniczenia ilości miejsc Zaplecze sal Powinna być możliwość bezkolizyjnego wprowadzenia elementów niezbędnych do przeprowadzania konferencji. Zespół pomieszczeń związanych z foyer, szatnią oraz zapleczem sanitarnym powinien uwzględniać możliwość równoczesnej pracy większości sal. Należy przewidzieć możliwość organizowania cateringu. Muszą być zaplanowane pomieszczenia pełniące zaplecza cateringowego. Należy przyjąć rozwiązania, w którym w estetyczny sposób można wyłączać poszczególne fragmenty zespołu sal konferencyjnych. 4.3 Poziom -1 i -2 a) przewidywana jest lokalizacja archiwów i magazynów wyposażonych w regały jezdne. Ponadto należy przewidzieć miejsce na pomieszczenia warsztatowe wraz z zapleczem sanitarnym dla konserwatorów w budynku pomieszczenia dla sprzątających, pomieszczenia dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego. b) garaże podziemne

13 Pozostałe kondygnacje Na pozostałych kondygnacjach należy rozlokować jednostki i wydziały UM Rzeszowa. Zamawiający zamierza ograniczyć dostęp dla stron do pomieszczeń wydziałów z wyjątkiem węzłów dyrektorskich. Dlatego też należy przewidzieć taki układ tych pomieszczeń, aby było możliwe ograniczenie dostępu osób z zewnątrz do pokoi biurowych. Jeżeli program na piętrze nie przewiduje węzła gabinetowego, to w koncepcji należy przewidzieć możliwość jego utworzenia w przyszłości, poprzez przebudowę pokoi biurowych. Ponadto na każdym typowym piętrze powinna być możliwość zmiany aranżacji wnętrz poprzez przebudowę pokoi biurowych - łączenie lub podział pomieszczeń, co powinno być uwzględnione w rozwiązaniach instalacji oświetlenia, instalacji teleinformatycznych i zasilania - budynek winien być adaptowalny. Ponadto należy przewidzieć techniczną możliwość przebudowy przywydziałowych sal narad na pokoje biurowe. Na kondygnacjach należy przewidzieć: sale narad na około osób, pomieszczenia socjalne przy poszczególnych wydziałach, archiwa wydziałowe, pomieszczenia porządkowe 4.5 Dopuszcza się rozmieszczenie elementów programu użytkowego na innych kondygnacjach niż określone w pkt Wytyczne dotyczące aranżacji wnętrz Zamawiający przewiduje zaprojektowanie indywidualnego wyposażenia do: - pomieszczeń obsługi mieszkańca ( parter, kondygnacja,.+ 1"'). - sal konferencyjnych, - gabinetów prezydenta i zastępców - sekretariatów, - zapleczy socjalnych. Powierzchnia i układ pokoi biurowych powinna uwzględniać możliwość wykorzystania przez Zamawiającego typowych mebli. Zamawiający zastrzega sobie, że materiały wykończeniowe, wyposażenie stanowisk indywidualnie projektowanych i kolorystyka katalogu standardów zostaną zastosowane w projektach: budowlanym i aranżacji wnętrz Centrum Administracyjnego, 4.7. Zarządzanie obiektem Zarządzanie obiektem będzie odbywało się przez pracowników właściciela i wynajęte specjalistyczne firmy. Na poziomie..-1" należy przewidzieć mały warsztat techniczny wraz z zapleczem sanitarnym dla zespołu konserwatorów. Na poziomie 0 należy zapewnić pomieszczenie centralnego monitoringu budynku, należy przewidzieć możliwość podziału centrum monitoringu na dwa: monitorujące budynek i monitorujące parking podziemny Instalacje w budynku. Projektowany budynek winien spełniać kryteria obiektu energooszczędnego o klasie energooszczędności minimum.,c" i powinien być wyposażony w instalacje: klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i ogólnodostępnych. W pomieszczeniach serwerowi i pomieszczeniu urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS) należy zaprojektować instalację klimatyzacji precyzyjnej instalację wentylacji z odzyskiem ciepła, Uwaga: W pomieszczeniach archiwum danych elektronicznych i archiwum dokumentów należy zaprojektować instalację wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wymogami obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń elektryczne zasilania ogólnego ( z systemem sterowania). oświetlenia oraz zasilania gwarantowanego stanowisk komputerowych, teleinformatyczne z możliwością transmisji również sygnału telewizyjnego, systemu wideo konferencji.

14 14 - okablowanie poziome Na każdym piętrze budynku należy wygospodarować zamykane pomieszczenie techniczne przeznaczone na lokalny punkt rozdzielczy dla danego piętra. Do każdego z tych pomieszczeń będą zbiegać się kable logiczne sieci teleinformatycznej z danego piętra. Należy założyć że dla każdego pracownika będzie przypadać 2 porty RJ45 komputerowe i jedno gniazdko zasilania 230 V. Kable logiczne muszą być w standardzie umożliwiającym transmisje z szybkością 1 Gbit/s Należy przewidzieć instalacje punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej tzw HOTSPOTÓW montowanych pod sufitami na każdej z kondygnacji. ( na każde 200 m2-1 punkt dostępowy) - okablowanie pionowe Pomiędzy pomieszczeniami technicznymi na piętrach a centralnym punktem rozdzielczym, który powinien zostać usytuowany na ostatniej kondygnacji (ze względu na potrzebę łatwego dostęp do dachu pod potrzeby sieci RESMAN). Należy przeprowadzić kable światłowodowe min 3 pary dla każdego lokalnego punktu rozdzielczego, minimum 3 kable skrętki komputerowej kategorii 6 oraz telefoniczny kabel wieloparowy. - serwerownia Ze względu na specyfikę sieci radiowej RESMAN serwerownia powinna znajdować się na ostatniej kondygnacji budynku. Należy przewidzieć drogę kablową na dach. Powierzchnia serwerowni nie mniejsza niż 50 m2. W serwerowni należy przewidzieć: - redundantne klimatyzatory - monitoring wizyjny - instalacje alarmowa i p.pożarowa z systemem automatycznego gaszenia - instalacja systemu kontroli dostępu (minimum 2 strefowa, strefa podstawowa dla wszystkich pomieszczeń OI oraz strefa wewnętrzna dla pokoju administratorów i serwerowni) - niezależne zasilanie trój fazowe minimum 30 KW - zasilanie gwarantowane z podtrzymaniem bateryjnym minimum 8 h połączone z agregatem prądotwórczym 3 fazowym o mocy minimum 35 KW (należy odpowiednie przewidzieć pomieszczenie na agregat umożliwiające odpowiednie odprowadzanie spalin oraz spełniające normy bezpieczeństwa) - pokój administratorów pomieszczenie przylegające do serwerowi odpowiednio wyciszone z szklaną szybą lub ścianą szklaną umożliwiającą podgląd do serwerowni. - pomieszczenie musi być przystosowane do przebywania w nim minimum 2 osób przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. - pomieszczenie techniczne około 20 metrów kwadratowych z szafami i półkami na składowanie części zamiennych i eksploatacyjnych - na dachu należy przewidzieć miejsce na umieszenie masztów antenowych dla potrzeb sieci RESMAN oraz odpowiednie zabezpieczenia odgromowe wod-kan i centralnego ogrzewania z możliwością współpracy instalacji z instalacjami z odnawialnych źródeł ciepła np. kolektorami słonecznymi, pompy cieplnej sygnalizacji pożaru kontroli dostępu telewizji dozorowej instalacji automatycznego systemu gaszenia Uwaga: funkcjonowanie całości instalacji w obiekcie powinna być nadzorowana przez system automatycznego sterowania budynkiem. Obiekt powinien być wyposażony w system klucza centralnego'".

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku.

i rozbudowy lotniska Lublin w Świdniku. ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, CEL, ZADANIA I ZAŁOŻENIA KONKURSU 1. FORMA KONKURSU Port Lotniczy Lublin S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie jednoetapowym, na wykonanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAMAWIAJĄCY I ORGANIZATOR KONKURSU 1.1. Organizatorem konkursu (zwanym również Zamawiającym) jest: Akademia Sztuk Pięknych ul. Krakowskie Przedmieście 5 00-068 Warszawa

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI PLASTYCZNO- -PRZESTRZENNEJ SAL EKSPOZYCYJNYCH WYSTAWY GŁÓWNEJ MUZEUM WARSZAWY Projekt pn. Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI

WYJAŚNIENIA DO REGULAMINU KONKURSU PYTANIA UCZESTNIKÓW I ODPOWIEDZI KONKURS na opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej wraz z zagospodarowaniem terenu zespołu budynków usługowo biurowych z częścią komercyjną z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu

Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu Konkurs na projekt koncepcji architektonicznej ośrodka treningowego Pomorskie Centrum Futbolu Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk, ul. Szklana Huta 7, 80-529 Gdańsk Tel./fax: +48 58 345 21 87 bystra@lechia.pl

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym

na Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń na cele sali konferencyjnej wraz z zapleczem technicznym SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA określająca warunki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193 000 na "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj adaptacji pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Olsztyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zmówień

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012

Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Sygnatura postępowania: BZP/79/DK/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo