SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU"

Transkrypt

1

2 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU 2. FORMA I RODZAJ KONKURSU 3. PRZEDMIOT, CEL I ZADANIE KONKURSU 4. UCZESTNICY KONKURSU ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZASADY KOMUNIKOWANIA 2. JĘZYK STOSOWANY PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU 3. TERMINY ROZDZIAŁ III. SĄD KONKURSOWY SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO ROZDZIAŁ IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU 2. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM 3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 4. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO 5. MAKSYMALNY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI ROZDZIAŁ V. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 2. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 3. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 4. UCZESTNICY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE ROZDZIAŁ VI. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1. WYMOGI FORMALNE 2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 4. ZMIANA I WYCOFANIE WNIOSKU 5. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

3 3 ROZDZIAŁ VII. WYMOGI PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 1. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 2. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ ZAPEWNIENIE ANONIMOWOŚCI OCEN ROZDZIAŁ VIII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 2. KRYTERIA OCENY ROZDZIAŁ IX. NAGRODY 1. NAGRODY 2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, ZWROT PRAC KONKURSOWYCH ROZDZIAŁ X. INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU 1. ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW KONKURSU, AUTORÓW PRAC NAGRODZONYCH I ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM POLA EKSPLOATACJI PRAC KONKURSOWYCH 2. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI. USTALENIA DODATKOWE ROZDZIAŁ XII. ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU KONKURSU

4 4 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ORGANIZATOR KONKURSU Zamawiającym i Organizatorem jest: Siedziba Sądu Konkursowego: Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, Rzeszów Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 12, Rzeszów, tel.: FORMA I RODZAJ KONKURSU 2.1 Forma Konkursu: 1) jednoetapowy. 2) realizacyjny, 3) otwarty. Konkurs jest Konkursem jednoetapowym, w którym Uczestnicy Konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie, a Zamawiający dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających warunki udziału w Konkursie. 2.2 Podstawa formalno-prawna Konkursu: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) z późniejszymi zmianami); 3. PRZEDMIOT CEL I ZADANIE KONKURSU 3.1 Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego w Rzeszowie na działkach 567/30, 567/47 obręb 207. Szczegółowy opis przedmiotu Konkursu zawiera Rozdział IV Regulaminu Konkursu. 3.2 Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięskiego projektu (I nagroda) koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego, a tym samym uzyskanie projektu najlepszego, innowacyjnego oraz najatrakcyjniejszego urbanistycznie, architektonicznie i funkcjonalnie jak również pod względem ekonomicznym (uwzględniając koszty budowy i utrzymania). Autor / Zespół autorski (Uczestnik konkursu) zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego, projektu budowlanego przedsięwzięcia pn. "Centrum Administracyjne Rzeszów " - stanowiącego podstawę do wydania przez właściwy organ decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz szczegółowych specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.3 Zadaniem Konkursu będzie wykonanie ww. prac przez Zwycięzcę Konkursu z uwzględnieniem założeń programowych Zamawiającego, przy założeniu racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz przedstawienie wytycznych niezbędnych do dalszego projektowania.

5 5 4. UCZESTNICY KONKURSU 4.1. Uczestnikami Konkursu mogą być: 1) osoby fizyczne, 2) osoby prawne, 3) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 4) podmioty występujące wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne). 4.2 Uczestnikami Konkursu nie mogą być: 1) osoby fizyczne, które są członkami Sądu Konkursowego lub brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu lub organizowaniu Konkursu; 2) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej albo podmioty występujące wspólnie (np. konsorcja, spółki cywilne), których pracownicy (uczestnicy) są członkami Sądu Konkursowego, albo brały udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu lub organizowaniu Konkursu. 4.3 Każdy Uczestnik może złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie (zwany dalej wnioskiem) oraz tylko jedną pracę konkursową. 4.4 Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie został on dostarczony Zamawiającemu na adres podany w niniejszym Regulaminie. 4.5 Prace konkursowe mogą złożyć wyłącznie Uczestnicy zaproszeni przez Zamawiającego do złożenia prac konkursowych. 4.6 Zamawiający uzależnia dopuszczenie do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wszystkie wymagania określone w Rozdziale V. ROZDZIAŁ II. TRYB PRZEPROWADZENIA KONKURSU 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZASADY KOMUNIKOWANIA 1.1 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Uczestnikami Konkursu są: 1) Urszula Kukulska Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Rzeszowa tel: , 2) Iwona Kosińska-Koś Wydział Zamówień Publicznych tel Wszelką korespondencję związaną z niniejszym Konkursem należy kierować na adres: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, ul. Rynek 12, Rzeszów, faks , z dopiskiem: "Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Administracyjnego przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. 1.3 Uczestnicy Konkursu mogą zwracać się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o wyjaśnienie postanowień Regulaminu Konkursu na adresy wymienione w pkt 1.2 nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

6 6 do udziału w Konkursie. Zapytania, wątpliwości wniesione faksem lub droga elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. 1.4 Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, mogą składać pytania dotyczące opracowania i składania prac konkursowych nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania prac konkursowych. 1.5 Zamawiający będzie niezwłocznie przekazywał Uczestnikom Konkursu treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania), wyjaśnienia oraz informacje pisemnie lub za pomocą faksu bądź drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzi to na piśmie. 1.6 Pytania i odpowiedzi zamieszczone będą również na stronie internetowej: bip.erzeszow.pl 1.7 Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla Uczestników postępowania. 2. JĘZYK STOSOWANY PODCZAS PRZEBIEGU KONKURSU 2.1 Konkurs jest prowadzony w języku polskim. 2.2 Wszelkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych powinny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Uczestnika Konkursu. 3. TERMINY 3.1 Ogłoszenie Konkursu: 2 marzec 2009 r. 3.2 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie: do dnia 27 marca 2009 r. do godz Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w Konkursie, przekazanie zaproszenia do złożenia prac konkursowych do dnia 30 kwietnia 2009 r. 3.5 Termin złożenia prac konkursowych do dnia 7 września 2009 r. do godz Ogłoszenie wyników Konkursu do dnia 2 października 2009 r. 3.7 Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia wskazanych terminów. O zmianie terminów Zamawiający niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu oraz zamieści stosowną informację na swojej stronie internetowej bip.erzeszow.pl ROZDZIAŁ III. SĄD KONKURSOWY SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO 1) Stanisław Wiercioch - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Z-ca Dyrektora Wydziału Architektury UM Rzeszowa 2) Antoni Domicz - Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Opole 3) Grzegorz Dyś - Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Rzeszowie 4) Piotr Gajewski - Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Kraków

7 7 5) Stanisław Kokoszka - Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Rzeszów 6) Urszula Kukulska - Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji UM Rzeszowa 7) Andrzej Miąsik Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego UM Rzeszowa 8) Anna Raińczuk - Sędzia Sądu Konkursowego, Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa 9) Marcin Stopa - Sędzia Sądu Konkursowego, Sekretarz Miasta Rzeszowa Powołuje się Sekretarza Sadu Konkursowego w osobie Iwona Kosińska Koś do pomocy w pracach Sądu. Powołuje się sędziów rezerwowych w następującym składzie: 1) Monika Lachowicz Rezerwowy Sędzia Sądu Konkursowego, Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa 2)Jarosław Łukasiewicz Rezerwowy Sędzia Sądu Konkursowego, SARP Rzeszów ROZDZIAŁ IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU 1. PRZEDMIOT KONKURSU 1.1 Przedmiotem konkursu jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna Centrum Administracyjnego w Rzeszowie, zlokalizowanego na działce o powierzchni około 1 ha, przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie. 1.2 Wykonawca pracy uznanej przez Sąd Konkursowy za najlepszą zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem zamówienia będzie sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim obiektu Centrum Administracyjnego w Rzeszowie w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz z 2004 roku) i pełnienie nadzoru autorskiego. 2. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM 2.1 Teren planowanego Centrum Administracyjnego, położony jest przy ul. Piłsudskiego w Rzeszowie pomiędzy nową siedzibą Urzędu Marszałkowskiego a Zespołem Szkół Nr 1 przy ul. Towarnickiego. Obejmuje część działek 567/47 i 567/30 obr. 207, działki te stanowią w całości własność Zamawiającego. 2.2 W stanie istniejącym teren stanowi cześć działki szkolnej i jest zagospodarowany pod komunikację wewnętrzną, boiska sportowe oraz zieleń. Działka 567/30 jest zabudowana warsztaty szkolne należy przewidzieć do rozbiórki. Dopuszcza się pozostawienie zieleni wysokiej (drzew). 2.3 Należy zaproponować lokalizację niezbędnego programu terenowych urządzeń sportowych na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 poza wydzielonym terenem inwestycji.

8 8 3. WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA 3.1 Projektowany obiekt będzie pełnił rolę Centrum Administracyjnego i będzie siedzibą władz Miasta Rzeszowa, Urzędu Miasta Rzeszowa i Jednostek Gminy Miasta Rzeszowa. 3.2 Szczegółowe wytyczne do projektowania. Powierzchnia użytkowa budynku około m², Ilość użytkowników stałych (zatrudnionych) około osób. Dopuszcza się tolerancję od założonego programu powierzchniowego ± 10% dla poszczególnych grup funkcjonalnych i dla całego obiektu. Powierzchnie kondygnacji podziemnych: poziom - 1 i poziom -2 (archiwa i magazyny podręczne, pomieszczenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ukrycie typu B około 200 m²) oraz garaże i parkingi podziemne) poza ustalonym limitem. 3.3 Gabaryty zabudowy: a) Warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: - nieprzekraczalna linia zabudowy od strony północnej w odległości 15 m od istniejącej krawędzi jezdni ul. Piłsudskiego, - nieprzekraczalna linia zabudowy od strony południowej w odległości 10 m od krawędzi ciągu pieszo jezdnego pomiędzy al. Cieplińskiego i ul. Towarnickiego, - obiekt kubaturowy wpisany w istniejącą strukturę przestrzenną śródmieścia stanowiący jednocześnie wyróżnik formalny i estetyczny w krajobrazie miasta, - elewacja frontowa od strony północnej, - szerokość elewacji frontowej do 100 m - przed obiektem zaprojektować reprezentacyjny plac od strony północnej - należy zapewnić właściwą ekspozycję obiektu lub jego części z ogólnodostępnych dróg i ciągów pieszych, - dopuszcza się przebudowę kolizyjnych elementów uzbrojenia zgodnie z warunkami określonymi przez dysponenta lub operatora sieci i urządzeń. b) warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren jest położony poza zasięgiem stref konserwatorskich c) obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: dostępność komunikacyjna terenu od strony północnej z ul. Piłsudskiego projektowanym zjazdem publicznym zgodnie z MPZP, dopuszcza się dostępność terenu z ogólnodostępnego ciągu pieszo jezdnego położonego pomiędzy al. Cieplińskiego i ul. Towarnickiego, d) przewidywana inwestycja nie może powodować pozbawienia dostępu do drogi publicznej, pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, środków łączności, uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby zgodnie z warunkami technicznymi MPWiK i MPEC Rzeszów, 3.4 Zadaniem laureata konkursu będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim w obszarze terenu wskazanego pod inwestycję kubaturową. W zakres opracowania wejdą także projekty przyłączy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza granicami lokalizacji zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci. 3.5 Podjazdy i miejsca parkingowe. Należy zaprojektować odpowiednie dojazdy i podjazdy dla samochodów osobowych i dostawczych. Należy zaprojektować parkingi i garaże podziemne. Należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych przy wskaźniku min. 1 miejsce na 50 m² powierzchni użytkowej z tego co najmniej połowę w garażu podziemnym.

9 9 3.6 Infrastruktura. W rejonie planowanego centrum występują wszystkie sieci miejskie, co zapewnia możliwość doprowadzenia mediów do projektowanego obiektu. W szczególności dotyczy to zasilania w energię elektryczną, wodę i odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej. Sieci istniejące na działce należy przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w terenie ogólnodostępnym, w dostosowaniu do projektowanego zagospodarowania terenu i układu drogowego. Inwestor posiada zapewnienie dostaw mediów: PGE Dystrybucja Rzeszów. 3.7 Dokumenty planistyczne Na terenie objętym konkursem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ani decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na terenie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji objętej konkursem (od strony północnej), obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 75/5/2004 w rejonie Hotelu Rzeszów przy Al. Cieplińskiego w Rzeszowie uchwalony Uchwałą Nr LXII/211/06 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 5 września 2006 roku opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego Nr 121 z dnia 2 października 2006 roku poz Przy projektowaniu Centrum Administracyjnego należy uwzględnić ustalenia ww planu w zakresie rozwiązań komunikacyjnych. Kopia MPZP Nr 75/5/2004 stanowi Załącznik graficzny do Regulaminu Konkursu. Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa uchwalone uchwałą Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 z późniejszymi zmianami teren jest położony w obszarze usług ponadlokalnych w jednostce centrum wchodzącej w skład jednego z obszarów strategicznych rozwoju miasta, o szczególnym znaczeniu dla poczucia tożsamości mieszkańców. Wchodząc w skład większego obszaru zainwestowania miejskiego, objęty jest w Studium strefą ochrony konserwatorskiej zachowanych elementów zabytkowych (krajobraz kulturowy) postulowaną do wpisu do ewidencji zabytków. Sąsiaduje od strony południowej z zespołem zabudowy wzdłuż ul. ks. Jałowego, stanowiącym część zabytkowego układu urbanistycznego miasta postulowanym do wpisu do rejestru zabytków. Na terenie nie występują obiekty objęte ochroną prawną ani wymagające objęcia taką ochroną ze względu na posiadane walory. 4. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNE CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO Celem budowy Centrum Administracyjnego jest lokalizacja w jednym obiekcie wszystkich wydziałów oraz jednostek Gminy Miasto Rzeszów. Zamiarem Zamawiającego jest zorganizowanie w budynku miejsc pracy dla n/w Wydziałów i jednostek Gminy Rzeszowa: 1. Władze Miasta Rzeszowa: gabinet prezydenta, gabinety 4 zastępców prezydenta, gabinet skarbnika miasta i sekretarza miasta, odpowiednio sekretariaty i pomieszczenia socjalne, sale narad, 2. Wydziały Urzędu Miasta: 1) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 6 pokoi 2 osobowych, 2) Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 5 pokoi 2 osobowych 3) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków gabinet Miejskiego Konserwatora i pokój 2 osobowy, 4) Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej

10 10 gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, 6 pokoi 2 osobowych stanowiących jeden ciąg, Pomieszczenie Konferencyjne Sala odpraw dla minimum 12 osób, pomieszczenie techniczne około 20 m2 z szafami i półkami na składowanie części zamiennych i eksploatacyjnych 5) Biuro Obsługi Inwestora, Planowania i Analiz: gabinet kierownika, 2 pokoje 2 osobowe, 6) Biuro Obsługi Prawnej: gabinet dyrektora, 3 pokoje 1 osobowe, 7) Biuro Ochrony Konsumentów: 1 pokój 1 osobowy, 1 pokój 2 osobowy 8) Biuro Prasowe: gabinet rzecznika prasowego, 1 pokój 3 osobowy, 9) Biuro Rady Miasta oraz Rada Miasta Rzeszowa: gabinet przewodniczącego rady miasta, gabinet wiceprzewodniczących rady miasta, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 10 pokoi 1 osobowych, 3 pokoje do spotkań klubowych i spotkań z mieszkańcami, 3 sale posiedzeń komisji, 10) Stanowisko ds. BHP: 1 pokój 1 osobowy, 11) Urząd Stanu Cywilnego: gabinet kierownika,gabinet 2 zastępców kierownika, sekretariat, 1 pokój 5 osobowy z bezpośrednim dostępem do archiwum wydziałowego, 2 pokoje 3 osobowe, 3 pokoje 2 osobowe. 12) Wydział Architektury: gabinet dyrektora (o pow. umożliwiającej przeprowadzenie narad z udziałem osób), 2 gabinety zastępców dyrektora, sekretariat na 2 stanowiska pracy, 13 pokoi dwuosobowych, 1 pokój 10 osobowy lub 2 pokoje 5 osobowe (o układzie i powierzchni umożliwiającej rozmieszczenie 10 stanowisk do prac planistycznokreślarskich na mapach formatu A1, 1 pomieszczenie przeznaczone na powielarnięreprodukcję plansz graficznych do formatu A1, archiwum, podręczne o pow. minimum 45 m2 na tej samej kondygnacji. 13) Wydział Budżetowy: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 13 pokoi 2 osobowych, 14) Wydział Edukacji: gabinet dyrektora, 2 gabinet zastępców dyrektora wydziału, sekretariat, 20 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 1 osobowy, 15) Wydział Finansowy: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 35 pokoi 2 osobowych 16) Wydział Geodezji wraz z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, 4 pokoje kierowników, 30 pokoi 2 osobowych, 1 pokój 1 osobowy, sala do obsługi geodetów, sala do obsługi rzeczoznawców majątkowych, archiwum wydziałowe, 17) Wydział Inwestycji: gabinet dyrektora (o pow. umożliwiającej przeprowadzenie narad z udziałem osób, gabinet zastępcy dyrektora Wydziału, archiwum wydziałowe, sekretariat na 2 stanowiska pracy, Oddział Przygotowania Inwestycji: 1 pokój jednoosobowy, 12 pokoi 2 osobowych, Oddział Realizacji Inwestycji: 1 pokój jednoosobowy,12 pokoi 2 osobowych, Oddział Budżetowo Finansowy: 1 pokój jednoosobowy, 2 pokoje 2 osobowe, Oddział Planowania i Sprawozdawczości: 1 pokój 1 osobowy, 2 pokoje 2 osobowe, 18) Wydział Gospodarki Komunalnej: gabinet dyrektora, sekretariat, 8 pokoi 2 osobowych, 19) Wydział Komunikacji: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, 30 pokoi 2 osobowych, archiwum wydziałowe, 20) Wydział Księgowo Rachunkowy: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 3 pokoje 1 osobowe, 15 pokoi 2 osobowych, archiwum wydziałowe,

11 11 20) Wydział Ochrony Środowiska, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, 3 pokoje dla kierowników, 8 pokoi 2 osobowych 21) Wydział Organizacyjno - Administracyjny: gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, sekretariat, Oddział Organizacyjny: 3 pokoje 2 osobowe, Oddział Kadr: pokój kierownika, 4 pokoje 2 osobowe, archiwum wydziałowe 20 m², Oddział Kancelaryjny: pokój kierownika, 3 pokoje 2 osobowe, Odział Gospodarczy: pokój kierownika, 6 pokoi 2 osobowych, Pomieszczenie powielarni urzędu z zapleczem socjalnym, Pomieszczenie dla gońców na 20 osób + pomieszczenie socjalne, Pomieszczenie dla kierowców 4 osoby, Na parkingu podziemny garaże zamknięte dla samochodów służbowych UM i jednostek miejskich (15 boksów) 22) Wydział Pozyskiwania Funduszy, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy dyrektora, pokój kierownika, sekretariat, Referat Przygotowania Projektów: 5 pokoi 2 osobowych, Referat Monitorowania Projektów: 4 pokoje 2 osobowe, 23) Wydział Promocji gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 2 osobowe, 24) Wydział Kultury i Sportu, gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 2 osobowe, 25) Wydział Spraw Obywatelskich, gabinet dyrektora, gabinet zastępcy, sekretariat, sale do kwalifikacji przedpoborowych, 1 pokój 1 osobowy, 1 pokó1 o 10 stanowiskach, 1 pokój o 7 stanowiskach, 3 pokoje 2 osobowe, archiwum kopert osobowych, archiwum kopert ewidencyjno adresowych, 4 pokoje 1 osobowe,, 26) Wydział Zamówień Publicznych, gabinet dyrektora Wydziału, gabinet Zastępcy dyrektora Wydziału, Sekretariat, 8 pokoi 2 osobowych, archiwum wydziałowe, 27) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 1 osobowe, 28) Wydział Zdrowia, gabinet dyrektora, sekretariat, 4 pokoje 2 osobowe, 29) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: gabinet pełnomocnika, pomieszczenie kancelarii tajnej i czytelnia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych 30) Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. poszerzenia granic: 1 pokój 1 osobowy. 3. Jednostki Organizacyjne Gminy: 1) Miejski Zarząd Dróg i Zieleni: gabinet dyrektora, gabinety 3 zastępców, sekretariat, 50 pokoi 2 osobowych, archiwum, sala narad, 2) Biuro Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa: 3 gabinety, 4 pokoje dla kierowników, sekretariat, 30 pokoi 2 osobowych., archiwum, sala narad, 3) Biuro Rozwoju Miasta Rzeszowa: gabinet dyrektora, 2 gabinety zastępców dyrektora, sekretariat, 4 pokoje biurowe 1 osobowe, sala konferencyjna, archiwum, 20 pomieszczeń dla zespołów projektowych (około 560 m²). W biurze przewiduje się 10 zespołów projektowych, na jeden zespól powinno przypadać 2 pokoje; 1 pokój 2 osobowy i 1 pokój 4 osobowy.

12 12 4. Planowany budynek Planowany jest budynek wielokondygnacyjny z częścią wspólną (obsługi mieszkańców) na poziomie 0" i +1" oraz siedzibami jednostek i wydziałów z ograniczonym, kontrolowanym dostępem osób z zewnątrz. 4.1 Poziom 0"' Obsługa mieszkańca Z uwagi na funkcje wydziałów Zamawiający oczekuje zaprojektowania obiektu, w którym część ogólnodostępna (informacja, dziennik podawczy, kasy, przyjmowanie mieszkańców) będzie znajdowała się na poziomie 0" jako Centrum Obsługi Mieszkańca przy założeniu, że klienci tego wydziału będą mieli łatwy dostęp do kas - pomieszczenia te należy zaprojektować jako odrębny zespół w obiekcie. Strony powinny mieć zapewnioną dyskrecję przy załatwianiu spraw proponuje się przewidzieć Centrum Obsługi Mieszkańców jako odrębne pomieszczenia. Istnieje możliwość zlokalizowania części pomieszczeń na poziomie +1, pomieszczenia z zapleczem socjalnym i toaletami dla dzieci interesantów załatwiających sprawy w Urzędzie Zaplecze Należy przewidzieć miejsce dla ogólnodostępnego punktu ksero, placówki bankowej, gastronomii z zapleczem kuchennym, portierni z centrum monitoringu i posterunku Straży Miejskiej, pomieszczenia dla gońców (20 osób) 4.2 Poziom Na poziomie +1 należy zaprojektować zespół sal konferencyjnych: salę sesyjną na 100 osób oraz salę konferencyjną na 200 osób z możliwością podziału sali na mniejsze pomieszczenia w zależności od potrzeb. Wszystkie sale (zarówno w zespole na kondygnacji'1) jak i przy wydziałach powinny mieć przygotowane instalacje pod nagłośnienie ( mikrofony bezprzewodowe), oraz instalację dystrybuującą sygnał wizyjny do projektorów obrazu (rzutniki. projektory, ekrany LCD i plazmowe). Dodatkowo w sali na 200 osób należy przewidzieć kabiny techniczne dla elektryka i akustyka, 3 stałe dwuosobowe kabiny dla tłumaczy, odpowiednio wyposażone dla prowadzenia tłumaczeń synchronicznych. Należy również przewidzieć możliwość montażu rozkładanych kabin kosztem ograniczenia ilości miejsc Zaplecze sal Powinna być możliwość bezkolizyjnego wprowadzenia elementów niezbędnych do przeprowadzania konferencji. Zespół pomieszczeń związanych z foyer, szatnią oraz zapleczem sanitarnym powinien uwzględniać możliwość równoczesnej pracy większości sal. Należy przewidzieć możliwość organizowania cateringu. Muszą być zaplanowane pomieszczenia pełniące zaplecza cateringowego. Należy przyjąć rozwiązania, w którym w estetyczny sposób można wyłączać poszczególne fragmenty zespołu sal konferencyjnych. 4.3 Poziom -1 i -2 a) przewidywana jest lokalizacja archiwów i magazynów wyposażonych w regały jezdne. Ponadto należy przewidzieć miejsce na pomieszczenia warsztatowe wraz z zapleczem sanitarnym dla konserwatorów w budynku pomieszczenia dla sprzątających, pomieszczenia dla Zespołu Zarządzania Kryzysowego. b) garaże podziemne

13 Pozostałe kondygnacje Na pozostałych kondygnacjach należy rozlokować jednostki i wydziały UM Rzeszowa. Zamawiający zamierza ograniczyć dostęp dla stron do pomieszczeń wydziałów z wyjątkiem węzłów dyrektorskich. Dlatego też należy przewidzieć taki układ tych pomieszczeń, aby było możliwe ograniczenie dostępu osób z zewnątrz do pokoi biurowych. Jeżeli program na piętrze nie przewiduje węzła gabinetowego, to w koncepcji należy przewidzieć możliwość jego utworzenia w przyszłości, poprzez przebudowę pokoi biurowych. Ponadto na każdym typowym piętrze powinna być możliwość zmiany aranżacji wnętrz poprzez przebudowę pokoi biurowych - łączenie lub podział pomieszczeń, co powinno być uwzględnione w rozwiązaniach instalacji oświetlenia, instalacji teleinformatycznych i zasilania - budynek winien być adaptowalny. Ponadto należy przewidzieć techniczną możliwość przebudowy przywydziałowych sal narad na pokoje biurowe. Na kondygnacjach należy przewidzieć: sale narad na około osób, pomieszczenia socjalne przy poszczególnych wydziałach, archiwa wydziałowe, pomieszczenia porządkowe 4.5 Dopuszcza się rozmieszczenie elementów programu użytkowego na innych kondygnacjach niż określone w pkt Wytyczne dotyczące aranżacji wnętrz Zamawiający przewiduje zaprojektowanie indywidualnego wyposażenia do: - pomieszczeń obsługi mieszkańca ( parter, kondygnacja,.+ 1"'). - sal konferencyjnych, - gabinetów prezydenta i zastępców - sekretariatów, - zapleczy socjalnych. Powierzchnia i układ pokoi biurowych powinna uwzględniać możliwość wykorzystania przez Zamawiającego typowych mebli. Zamawiający zastrzega sobie, że materiały wykończeniowe, wyposażenie stanowisk indywidualnie projektowanych i kolorystyka katalogu standardów zostaną zastosowane w projektach: budowlanym i aranżacji wnętrz Centrum Administracyjnego, 4.7. Zarządzanie obiektem Zarządzanie obiektem będzie odbywało się przez pracowników właściciela i wynajęte specjalistyczne firmy. Na poziomie..-1" należy przewidzieć mały warsztat techniczny wraz z zapleczem sanitarnym dla zespołu konserwatorów. Na poziomie 0 należy zapewnić pomieszczenie centralnego monitoringu budynku, należy przewidzieć możliwość podziału centrum monitoringu na dwa: monitorujące budynek i monitorujące parking podziemny Instalacje w budynku. Projektowany budynek winien spełniać kryteria obiektu energooszczędnego o klasie energooszczędności minimum.,c" i powinien być wyposażony w instalacje: klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i ogólnodostępnych. W pomieszczeniach serwerowi i pomieszczeniu urządzeń podtrzymujących napięcie (UPS) należy zaprojektować instalację klimatyzacji precyzyjnej instalację wentylacji z odzyskiem ciepła, Uwaga: W pomieszczeniach archiwum danych elektronicznych i archiwum dokumentów należy zaprojektować instalację wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wymogami obowiązującymi dla tego typu pomieszczeń elektryczne zasilania ogólnego ( z systemem sterowania). oświetlenia oraz zasilania gwarantowanego stanowisk komputerowych, teleinformatyczne z możliwością transmisji również sygnału telewizyjnego, systemu wideo konferencji.

14 14 - okablowanie poziome Na każdym piętrze budynku należy wygospodarować zamykane pomieszczenie techniczne przeznaczone na lokalny punkt rozdzielczy dla danego piętra. Do każdego z tych pomieszczeń będą zbiegać się kable logiczne sieci teleinformatycznej z danego piętra. Należy założyć że dla każdego pracownika będzie przypadać 2 porty RJ45 komputerowe i jedno gniazdko zasilania 230 V. Kable logiczne muszą być w standardzie umożliwiającym transmisje z szybkością 1 Gbit/s Należy przewidzieć instalacje punktów dostępowych do sieci bezprzewodowej tzw HOTSPOTÓW montowanych pod sufitami na każdej z kondygnacji. ( na każde 200 m2-1 punkt dostępowy) - okablowanie pionowe Pomiędzy pomieszczeniami technicznymi na piętrach a centralnym punktem rozdzielczym, który powinien zostać usytuowany na ostatniej kondygnacji (ze względu na potrzebę łatwego dostęp do dachu pod potrzeby sieci RESMAN). Należy przeprowadzić kable światłowodowe min 3 pary dla każdego lokalnego punktu rozdzielczego, minimum 3 kable skrętki komputerowej kategorii 6 oraz telefoniczny kabel wieloparowy. - serwerownia Ze względu na specyfikę sieci radiowej RESMAN serwerownia powinna znajdować się na ostatniej kondygnacji budynku. Należy przewidzieć drogę kablową na dach. Powierzchnia serwerowni nie mniejsza niż 50 m2. W serwerowni należy przewidzieć: - redundantne klimatyzatory - monitoring wizyjny - instalacje alarmowa i p.pożarowa z systemem automatycznego gaszenia - instalacja systemu kontroli dostępu (minimum 2 strefowa, strefa podstawowa dla wszystkich pomieszczeń OI oraz strefa wewnętrzna dla pokoju administratorów i serwerowni) - niezależne zasilanie trój fazowe minimum 30 KW - zasilanie gwarantowane z podtrzymaniem bateryjnym minimum 8 h połączone z agregatem prądotwórczym 3 fazowym o mocy minimum 35 KW (należy odpowiednie przewidzieć pomieszczenie na agregat umożliwiające odpowiednie odprowadzanie spalin oraz spełniające normy bezpieczeństwa) - pokój administratorów pomieszczenie przylegające do serwerowi odpowiednio wyciszone z szklaną szybą lub ścianą szklaną umożliwiającą podgląd do serwerowni. - pomieszczenie musi być przystosowane do przebywania w nim minimum 2 osób przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. - pomieszczenie techniczne około 20 metrów kwadratowych z szafami i półkami na składowanie części zamiennych i eksploatacyjnych - na dachu należy przewidzieć miejsce na umieszenie masztów antenowych dla potrzeb sieci RESMAN oraz odpowiednie zabezpieczenia odgromowe wod-kan i centralnego ogrzewania z możliwością współpracy instalacji z instalacjami z odnawialnych źródeł ciepła np. kolektorami słonecznymi, pompy cieplnej sygnalizacji pożaru kontroli dostępu telewizji dozorowej instalacji automatycznego systemu gaszenia Uwaga: funkcjonowanie całości instalacji w obiekcie powinna być nadzorowana przez system automatycznego sterowania budynkiem. Obiekt powinien być wyposażony w system klucza centralnego'".

15 Materiały wykończeniowe W opisie do koncepcji architektonicznej należy szczegółowo opisać rodzaj przyjętych materiałów wykończeniowych i standard wykończenia wnętrz oraz uwzględnić w wycenie planowanych kosztów inwestycji Zamawiający oczekuje, że koncepcja będzie uwzględniała ekonomiczne rozwiązanie elementów budynku (zwłaszcza elewacji, dachu i sposobu odprowadzenia wód opadowych) przy założeniu innowacyjności. 5. MAKSYMALNY PLANOWANY KOSZT REALIZACJI INWESTYCJI Maksymalny planowany koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej Zamawiający określa na PLN brutto (słownie: sto milionów złotych). Niezbędne jest, aby Uczestnicy Konkursu przedstawiając w pracach konkretne propozycje rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych i innych, uwzględnili wysokość tej kwoty. Uczestnicy konkursu są zobowiązani złożyć razem z praca konkursową informację o planowanym łącznym koszcie prac realizowanych na podstawie koncepcji przedstawionej w pracy konkursowej. ROZDDZIAŁ V. WARUNKI DOPUSZCZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE WE WNIOSKACH O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 1.1 Zamawiający dopuści do udziału w Konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w niniejszym rozdziale. 1.2 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które: 1) są uprawnione do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymogami ustawowymi, 2) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi Konkursu, zgodnie z wymogami ustawowymi, 3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do projektowania bez ograniczeń, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej do projektowania bez ograniczeń, uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń, uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń. 4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej jedna usługę polegającą na sporządzeniu projektu budowlanego budynku użyteczności publicznej, który otrzymał pozwolenie na budowę o pow. użytkowej min m 2. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek

16 16 przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny budynek ogólnodostępny przeznaczony do wypełniania podobnych funkcji, ze szczególnym uwzględnieniem budynków biurowych. 5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz z późn. zm). 1.3 Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Uczestnika Konkursu o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 1.4 Spełnianie powyższych warunków Uczestnicy Konkursu potwierdzą poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie (Załącznik nr 2) oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie. 1.5 Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wymagań i warunków lub ich niewłaściwe potwierdzenie skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. 2. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1 Wszelkie wymienione niżej dokumenty muszą zostać złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Konkursu, a w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu. 2.2 Wykaz dokumentów wymaganych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 2) wykaz wykonanych w okresie 3 lat a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego Konkursu, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie, 3) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Architektów / Izby Inżynierów Budownictwa osób przewidzianych przez Uczestnika Konkursu do przygotowania pracy konkursowej; 4) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności bez ograniczeń osób przewidzianych przez Uczestnika Konkursu do przygotowania pracy konkursowej.

17 17 3. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 3.1 Jeżeli Uczestnik Konkursu lub osoby, które będą wykonywały pracę konkursową mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa wyżej: w pkt. 2.2 ppkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. w pkt ppkt. 2 i 3 aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Izby Architektów/Inżynierów Budownictwa w RP potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń lub - jeśli nie jest członkiem i nie posługuje się osobą, która zgodnie z prawem polskim legitymuje się dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń wówczas powinien dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie dokumenty, które zgodnie z art. 12a-12c ustawy z dnia Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,poz.1118 z późn. zm.) potwierdzają posiadanie kwalifikacji i prawo wykonywania zawodu w kraju, w którym uczestnik konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W szczególności powinny być to dokumenty wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych które są uznawane w R.P. (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz.1848), tj. odpowiednie świadectwo stwierdzające posiadanie dyplomu, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do świadczenia usług z zakresu projektowania (wykonywania zawodu) w kraju zamieszkania, jeżeli takie w tym kraju obowiązują (np. przynależność do organu samorządu zawodowego). 3.2 Dokument, o którym mowa wyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. 3.3 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Uczestnik Konkursu ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. UCZESTNICY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 4.1 W przypadku, kiedy Uczestnicy Konkursu ubiegają się wspólnie o dopuszczenie do udziału w Konkursie, stosownie do treści art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Uczestnicy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu konkursowym, a jego pełnomocnictwo musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli poszczególnych Uczestników Konkursu. 2) Każdy z Uczestników Konkursu wspólnie ubiegających się zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w rozdz. V pkt.2.2 ppkt. 1. 3) Doświadczenie oraz potencjał kadrowy Uczestnicy Konkursu musza spełniać łącznie. 4) We wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z pełnomocnikiem Uczestników

18 18 występujących wspólnie. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 4.2 Postanowienia Regulaminu dotyczące Uczestnika Konkursu stosuje się odpowiednio do Uczestników biorących wspólnie udział w Konkursie. ROZDZIAŁ VI. ZASADY PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 1. WYMOGI FORMALNE 1.1 Wniosek musi być sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie. 1.2 Wniosek powinien zawierać: 1) Prawidłowo wypełniony i potwierdzony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie (Załącznik nr 1), imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres zamieszkania lub siedziby Uczestnika Konkursu, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Konkursie imiona i nazwiska i / lub nazwy adresy wszystkich tych podmiotów, a ponadto wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) i adresu pełnomocnika (Załącznik nr 4 - wzór formularza ustanowienia pełnomocnika), na który powinny być przekazywane wszelkie informacje związane z Konkursem; 2) oświadczenia o spełnianiu wymagań, jakie muszą spełnić Uczestnicy Konkursu (Załącznik nr 2): 3) oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (Załącznik nr 3); 4) wszystkie dokumenty wymagane od Uczestnika Konkursu, wymienione w Rozdziale V pkt 2 lub 3 Regulaminu Konkursu; 5) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o dopuszczenie do udziału w Konkursie wskazanie imienia i nazwiska lub nazwy (firmy) i adresu pełnomocnika (Załącznik nr 4 - wzór formularza ustanowienia pełnomocnika), na który powinny być przekazywane wszelkie informacje związane z Konkursem; 6) wykaz osób (zespołu projektowego) przewidzianych przez Uczestnika Konkursu do wykonania pracy konkursowej (Załącznik nr 5); 7) kartę identyfikacyjną, o której mowa w pkt 1.5 Rozdziału VI według Załącznika nr 6 do Regulaminu Konkursu - w zamkniętej kopercie. 1.3 Wniosek i załączane dokumenty sporządzone przez Uczestnika (również też złożone na załączonych do Regulaminu wzorach) muszą być podpisane przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do jego reprezentowania. W przypadku gdy Uczestnika reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączony oryginał pełnomocnictwa określający jego zakres i podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Uczestnika. 1.4 Zaleca się ponumerowanie stron wniosku wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart wniosku i załączników.

19 Wraz z wnioskiem należy złożyć opakowaną w kopertę Kartę Identyfikacyjną Uczestnika Konkursu, zawierającą sześciocyfrową liczbę rozpoznawczą wybraną dowolnie przez Uczestnika Konkursu oraz nazwę i adres Uczestnika Konkursu - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu Konkursu. Koperta ta powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia opakowania lub zabezpieczeń i oznaczona wyłącznie napisem: KARTA IDENTYFIKACYJNA". Na kopercie zawierającej Kartę Identyfikacyjną nie można umieszczać żadnych danych Uczestnika Konkursu. Koperty zawierające Karty Identyfikacyjne Uczestników konkursu zostaną otwarte dopiero po dokonaniu wyboru najlepszych prac konkursowych, a na podstawie danych zawartych w Karcie Identyfikacyjnej nastąpi identyfikacja autora (autorów) wybranych prac konkursowych. 2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 2.1 Wniosek należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z jego treścią przed upływem terminu składania wniosków. 2.2 Opakowanie powinno zostać oznakowane jako "WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO W RZESZOWIE " oraz opatrzone nazwą i adresem Uczestnika Konkursu lub pełnomocnika. 2.3 Opakowanie (koperta) musi zostać zaadresowane na adres: Urząd Miasta Rzeszów, Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, Rynek Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku. 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 3.1 Termin składania wniosków upływa dnia 27 marca 2009 r. o godz Dla wniosków przesyłanych pocztą bądź za pośrednictwem kuriera lub posłańca liczy się termin ich dostarczenia na adres wskazany w niniejszym Regulaminie. 3.3 Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym na ich składanie terminie będą zwracane, a Uczestnicy którzy je złożyli nie zostaną zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie. 4. ZMIANA I WYCOFANIE WNIOSKU 4.1 Uczestnik Konkursu może zmienić lub wycofać wniosek wyłącznie przed upływem terminu składania wniosków. 4.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu wniosku musi zostać złożone w sposób i w formie przewidzianych dla złożenia wniosku z zastrzeżeniem, że opakowania (koperty) będą zawierały dodatkowe oznaczenie "ZMIANA" / "WYCOFANIE - WNIOSKU".

20 20 5. OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE 5.1 Zamawiający dokonuje otwarcia wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie bezpośrednio po upływie terminu ich składania. Opakowania oznakowane "KARTA IDENTYFIKACYJNA" - zawierające liczbę rozpoznawczą, pozostają zamknięte i trwale połączone z wnioskiem. 5.2 Niezwłocznie po dokonaniu oceny spełniania warunków udziału w Konkursie Zamawiający zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników Konkursu spełniających wymagania określone w niniejszym Regulaminie. Zaproszenia zostanie przekazane pisemnie oraz na adres podany we wniosku. 5.3 Uczestnicy nie spełniający wymagań zostaną wykluczeni. O tym fakcie Zamawiający poinformuje ich pisemnie. 5.4 Wynik oceny i kwalifikacji zostanie także ogłoszony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Konkursowego. ROZDZIAŁ VII. WYMOGI PRZYGOTOWANIA PRAC KONKURSOWYCH 1. ZAKRES RZECZOWY I FORMA OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ 1.1 Sposób prezentacji prac konkursowych: 1) Część graficzną koncepcji należy prezentować w dwóch wersjach: a) na sztywnych planszach naklejonych na lekki podkład w formacie 100x70 cm, w układzie poziomym ilość plansz 5, b) na papierze w formacie 100x70 cm, złożoną do formatu A4 w układzie pionowym. 2) Część tekstowa (opis) w formie oprawionego zeszytu A4 z ponumerowanymi stronami. 1.2 Część graficzna powinna zawierać: 1) Plan sytuacyjny w skali 1:2000 2) Koncepcja zagospodarowania terenu zabudowy w skali 1:500 3) Rzuty wszystkich kondygnacji obiektów kubaturowych w skali 1:250 4) Charakterystyczne przekroje obrazujące koncepcję w skali 1:250 5) Elewacje projektowanej zabudowy w skali 1:250 6) Wizualizacje proponowanych rozwiązań (aksonometria, perspektywa, fotomontaż) - forma, skala i technika dowolna. 7) Pracę należy zaprezentować w formie makiety w skali 1:250, w granicach działki. 1.3 Część opisowa powinna zawierać: 1) Zwięzłe uzasadnienie projektowanych rozwiązań. 2) Uzupełnienie informacji o przyjętych rozwiązaniach nie przedstawionych w części graficznej. 3) Dane programowe i tabelaryczne zestawienia powierzchni i kubatur.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowokosztorysowej na budowę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanowykonawczej, projektowo

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Katowice: Opracowanie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji na cele biurowo-usługowe budynku willowego z początku XX w. położonego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT KONKURSU SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-09-30 15:21 Gdańsk: KONKURS URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNY NA PROJEKT KONCEPCYJNY NOWEGO ODDZIAŁU NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO W GDAŃSKU - ODDZIAŁ: MUZEUM ARCHEOLOGII PODWODNEJ I RYBOŁÓWSTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Warszawa: Opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Numer ogłoszenia: 88916-2012; data zamieszczenia: 21.03.2012 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel ,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , 1 z 5 2016-04-14 14:30 Ząbki: ZP.271.03.2016 - Konkurs na opracowanie architektoniczno - urbanistycznej koncepcji budowy Zespołu Szkół nr 4 w Ząbkach Numer ogłoszenia: 89834-2016; data zamieszczenia: 14.04.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego ZAMAWIAJĄCY: Rozdział I Ustalenia ogólne KONKURS architektoniczny na opracowanie projektu koncepcyjnego budynku biurowego REGULAMIN KONKURSU Rozdział I Ustalenia ogólne Rozdział II Ustalenia i wymagania formalne Rozdział III Ustalenia merytoryczne

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17.

OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina Suchy Dąb, Suchy Dąb, ul. Gdańska 17. Suchy Dąb, dnia 28.01. 2009 r. OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Suchy Dąb, 83 022 Suchy Dąb, ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cuw.gov.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. Montaż instalacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA

REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA Zamawiający: Stołeczne Biuro Turystyki - organizator konkursu Pl. Zamkowy 10 00-277 Warszawa REGULAMIN KONKURSU NA OFERTĘ LOGISTYCZNEJ KOORDYNACJI WARSZTATU ZE STRATEGII KOMUNIKACJI SOCIAL MEDIA 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie

Budowa kompleksu boisk sportowych. przy IV LO w Rzeszowie OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM GMINA MIASTO Rzeszów Rynek 1 35-064 Rzeszów tel. (0-17) 875 46 36, fax. (0-17) 875 46 34 ogłasza przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót dla realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usług ochrony Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usług ochrony Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie Lublin, dnia 10 listopada 2015 r. Zaproszenie do udziału w postępowaniu na świadczenie usług ochrony Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Lubelskie Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Gliwice: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu budynków wielorodzinnych mieszkalnych wraz z parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawadzkiego 1-3 w Gliwicach-Łabędach.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Urząd Zamówień Publicznych Załącznik Nr 1 Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: do zarządzenia nr 518/ 10 http://www.portal.uzp.gov.pl Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 9 września 2010r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 148 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU EDUKACYJNEGO W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU EDUKACYJNEGO W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO OGŁOSZENIE O KONKURSIE ARCHITEKTONICZNYM NA OPRACOWANIE KONCEPCJI BUDYNKU EDUKACYJNEGO W LEŚNYM OGRODZIE BOTANICZNYM MARSZEWO I. ZAMAWIAJĄCY Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 Referat Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wnioskodawca-komórka organizacyjna) Kowary, data 27.06.2016 r Znak sprawy: GK.271.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa: Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU

Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy, 23 maja 2014 r. UCZESTNICY KONKURSU Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Znak sprawy: ZP.1.2014 Koziegłowy,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r.) na Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Konkursowego

Regulamin Sądu Konkursowego w sprawie powołania Sądu Konkursowego na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno-architektonicznego otwartego na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. "Koncepcja parku na Błoniach pod

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Świstackiego 12

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Al. Szucha 2/4, Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: data i podpis

ZATWIERDZAM Al. Szucha 2/4, Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:  data i podpis Urząd Zamówień Publicznych ZATWIERDZAM Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl... data i podpis OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r. poz.759 z późn. zm.), Wykonanie dokumentacji technicznej zastosowania odnawialnych źródeł energii - instalacji solarnych na obiektach Miasta Leżajsk zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji MOSiR w Leżajsku. Leżajsk,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303655-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 167-303655 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych

Bardziej szczegółowo

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa drukowania wraz z wykonaniem projektów graficznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.duw.pl Wrocław: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynku Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Kraków: Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnic budynku nr 9 na Wawelu dla potrzeb serwerowni wraz z klimatyzacją precyzyjną i komfortu. Numer ogłoszenia: 21462-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4.6/

Zapytanie ofertowe nr 4.6/ Rzeszów, 03.09.2013 r. P.H. ELMAT Sp.z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe nr

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240627-2017:text:pl:html -Szczecin: Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie ZS.271.4.2014 Sulów, dnia 16 czerwca 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie zadania p.n. Remont poszycia na dachu budynku klas 0 III Zespołu Szkół w Sulowie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Inwentaryzacja instalacji elektrycznych w budynku Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks Strona 1 z 5 Rzeszów: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi - połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Podkarpacką wraz z budową kolektora deszczowego Ø 2000 mm od ul. Podkarpackiej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM o wartości poniżej 207.000 Orkiestra Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 03-849 Warszawa PL 5252414353 jako Zamawiający ogłasza przetarg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Konkursowego

Regulamin Sądu Konkursowego Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy, rozbudowy i/lub nadbudowy Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie Regulamin Sądu Konkursowego Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-106 Województwo: mazowieckie Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 406874-2009 OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Raciążu, ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż, woj. Raciąż: Remont dawnego budynku Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół w Raciążu Numer ogłoszenia: 78076-2009; data zamieszczenia: 26.03.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562.

I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Instytut Kultury, ul. Karmelicka 27, 31-131 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4221884, faks 0-12 4225562. Kraków: Koncepcja interpretacji graficznej działu portalu Wirtualne Muzea Małopolski Numer ogłoszenia: 89110-2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej

Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej Numer ogłoszenia w BZP: 32139-2009; data zamieszczenia w BZP: 02.02.2009 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Modernizacja wodociągu w ul. Przędzalnianej od ul. Milionowej do ul. Tymienieckiego Numer ogłoszenia: 215407-2008; data zamieszczenia: 12.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki

I. 1) NAZWA I ADRES: ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki Łódź: - budowa wodociągu w ul. Jarzynowej ( od ul. Srebrzyńskiej do ul. Orzechowej) i w ul. Orzechowej ( od ul. Jarzynowej na południe) Łodzi. Numer ogłoszenia: 215495-2008; data zamieszczenia: 12.09.2008

Bardziej szczegółowo

WND-RPPK.01.01.00-18-289/09

WND-RPPK.01.01.00-18-289/09 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa budynku biurowego, ul. Nad Przyrwą 13 w Rzeszowie, zgodnie z nw. wymaganiami Zamawiającego w ramach projektu nr WND-RPPK.01.01.00-18-289/09

Bardziej szczegółowo

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r.

OR-3412-18/2012 Brzeg, dnia 5 października 2012r. Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej polegającej na wydzieleniu instalacji zasilającej komputery 230 V i serwerownię od pozostałej instalacji elektrycznej, oświetleniowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Fundusze europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ul. Grunwaldzka 275 43 600 Jaworzno NIP: 632-00-11-505 KRS: 0000134320 tel. : 032-614 21 00 do 03, fax: 032 614 21 04 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem,

Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, Opracowanie projektu graficznego namiotu wraz z wyposażeniem, wykonanie namiotu i wyposażenia, przechowywanie namiotu wraz z wyposażeniem, każdorazowy montaż, demontaż, mycie, serwisowanie oraz transport

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: p.p.u.p. POCZTA POLSKA Rakowiecka 26, Warszawa. Jednostka przeprowadzająca postępowanie:

ZAMAWIAJĄCY: p.p.u.p. POCZTA POLSKA Rakowiecka 26, Warszawa. Jednostka przeprowadzająca postępowanie: ZAMAWIAJĄCY: p.p.u.p. POCZTA POLSKA Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa Jednostka przeprowadzająca postępowanie: p.p.u.p. Poczta Polska Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi al. Kościuszki 5/7,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl Jeżowe: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z wszelkimi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Remont pomieszczeń biurowych w pomieszczeniach biurowych Oddziałów Zamiejscowych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Płocku, Ostrołęce, Siedlcach. Roboty związane z instalacją

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575

I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn: wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Straży Granicznej przy ul. Kotwiczej 2 w Elblągu oraz opracowanie koncepcji przebudowy budynku lub budowy nowego budynku Numer ogłoszenia: 111007-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego)

R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2015 Wójta Gminy Dobra z dnia 10 lipca 2015r. R E G U L A M I N KONKURSU URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO (jednoetapowego, otwartego) na projekt koncepcyjny zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Część I

Konkurs odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Część I Regulamin konkursu urbanistyczno -architektonicznego na opracowanie projektu zagospodarowania terenu zespołu pałacowo-parkowego Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Konkurs odbywa się na zasadach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wieruszowski, Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Wieruszowski, Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, Wieruszów: Przebudowa schodów wejściowych i montaż dźwigu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa placu manewrowego z wyznaczeniem parkingu dla osób niepełnosprawnych przy budynku siedziby Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krakow.pl/?bip_id=114&dok=struktura Kraków: Roboty remontowe na terenie Szkoły

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ================================================================== dla ZAPYTANIA OFERTOWEGO ( wartość zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II st w Żaganiu im. Henryka Wieniawskiego ul: Pomorska 14; 68-100 ŻAGAŃ OGŁOSZENIE KONKURSU NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO FUNKCJONALNEJ SALI WIELOFUNKCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe kontrola obiektów budowlanych (roczna i pięcioletnia) będących w administracji Miejskiego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP ; REGON ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY nr TI.280.30.2017.ZDZO Kozienice dnia 20.09.2017 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na dokumentację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171

REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 REGULAMIN KONKURSU NA DZIERŻAWĘ KUCHNI w Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 171 Część I. Informacje ogólne. 1. Informacje o zamawiającym i przedmiocie konkursu. 1.1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH

REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ OŚRODKÓW REKREACYJNO-SPORTOWYCH REGULAMIN KONKURSU JEDNOETAPOWEGO na OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ ZAKRES OPRACOWANIA PRACY KONKURSOWEJ ZAŁĄCZNIK NR.2 Warszawa, dnia 22.10.2012 r. ZAŁĄCZNIK NR 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie z siedzibą przy ul. Knosały 3/5B ogłasza przetarg pisemny nieograniczony i zaprasza do składania ofert na: Trzyletnią dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.kielce.pl/zamowienia-publiczne Kielce: Budowa trybun i automatycznego nawadniania boisk Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz)

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej owz) PRZETARG ( na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) - szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro - rodzaj zamówienia robota

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Wrocławskich

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Roboty budowlane polegające na remoncie budynku biurowego oraz portierni WORD Warszawa Numer ogłoszenia: 23922-2008; data zamieszczenia: 05.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miastomyszkow.pl Myszków: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Mały Rudnik, r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mały Rudnik, 10.05.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający Gminna Biblioteka Publiczna w Małym Rudniku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo