SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę w zakresie:,,inżynier Kontraktu Modernizacja budynków PIT-RADWAR S.A. nr XIX, XIXa, XX w Kobyłce przy ul. Nadmeńskiej 14. I. WPROWADZENIE 1. ZAMAWIAJĄCY: PIT RADWAR S.A. ul. Poligonowa 30, Warszawa 2. WYKONAWCA: osoba prawna albo jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która ubiega się o udzielenie zamówienia. 3. Oferta przygotowana przez Wykonawcę oraz cała korespondencja i dokumenty związane z postępowaniem wymieniane pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą sporządzone w języku polskim. 4. Postępowanie mające na celu wybór Inżyniera Kontraktu nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie nie stanowi przetargu w rozumieniu art. 701 kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert, w celu przeprowadzenia negocjacji w wybranymi Oferentami. 5. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego, w toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze. 6. Zamawiający oczekuje odniesienia się przez Wykonawcę do wszystkich wymogów zawartych w specyfikacji, jak również żąda doprecyzowania lub uzupełnienia powyższych wymogów, w przypadku, gdy zdaniem Wykonawcy działającego z najwyższą starannością i fachowością, takie doprecyzowanie lub uzupełnienie jest wskazane lub konieczne. 7. Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie: - przekazana wszystkim podmiotom, które otrzymały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca, - umieszczona na stronie internetowej PIT- RADWAR S.A. 8. Zamawiający jest upoważniony w każdym czasie, ale przed rozstrzygnięciem, do odstąpienia od postępowania bez podania przyczyn. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w procesie przedprojektowym, projektowym oraz inwestycyjnym modernizacji budynków XIX, XIXa, XX wraz z otoczeniem i infrastrukturą towarzyszącą położonych w Kobyłce przy ulicy Nadmeńskiej 14. Przeznaczenie obiektów na potrzeby produkcyjno magazynowo biurowe, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w Załączniku nr Wymagania dla Wykonawcy: a) Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2 b) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. c) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w realizacji usług odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony jeśli w okresie ostatnich 5 lat lub w okresie krótszym (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) wykonywali co najmniej dwie usługi o zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego Zamówienia, w których wartość nakładów inwestora na prace projektowe i roboty budowlane wynosiła co najmniej 10 mln zł. d) Dysponowanie personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie adekwatne do przedmiotowej usługi, tj.: osobą odpowiedzialną za realizację zadania, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą minimum 10 letnie doświadczenie, - osobami, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacyjnym sanitarnym i w zakresie instalacyjnym elektroenergetycznym z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającymi co najmniej 5 letnie doświadczenie, fakultatywnie - osobą z uprawnieniami do projektowania lub do kierowania budową wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadająca minimum 5 letnie doświadczenie. e) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy jest odpowiednia do złożoności zadania. 3. W przypadku ofert wspólnych, składanych łącznie przez kilka podmiotów, warunki, o których mowa w pkt 2 ppkt a,b oraz e powinny być spełnione oddzielnie przez każdy podmiot. 4. Wykonawca może polegać na doświadczeniu oraz potencjale innego podmiotu (pkt 2 ppkt c, d), w przypadku gdy podmiot ten składa ofertę wspólną wraz z Wykonawcą. 5. Spełnienie powyższych wymagań oceniane będzie na podstawie dokumentów wskazanych w pkt 4.2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia ww. wymagania III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA 1. Zamawiający zaprasza zainteresowanych świadczeniem usługi do złożenia oferty. 2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym SIWZ. 3. Zamawiający dokona oceny proponowanych rozwiązań na podstawie złożonej oferty. 4. Zamawiający zaprosi oferentów wybranych w trakcie wstępnej oceny do negocjacji warunków techniczno-handlowych. 5. Negocjacje będą miały charakter poufny. Celem negocjacji będzie uzgodnienie wszystkich istotnych warunków i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

3 6. Po negocjacjach sporządza się protokół z negocjacji, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego wraz z ofertą będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo: a) do modyfikacji warunków wykonania zamówienia, w tym zakresu prac, na każdym etapie wyboru Wykonawcy; b) do swobodnej modyfikacji samej procedury negocjacji na każdym z etapów; c) do zakończenia negocjacji lub unieważnienia prowadzonego postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny. IV. OFERTA 4.1 SPOSÓB SPORZĄDZANIA OFERTY 1. Oferta powinna być sporządzona w taki sposób, aby odpowiadała warunkom SIWZ. 2. Przedstawiony materiał winien zawierać opisanie organizacji i sposobu wykonania zlecenia. 3. Zawartość i układ porządkowy składanej oferty ma być zgodny z układem p. IV ppkt Oferta powinna być podpisana na stronie tytułowej a każda strona powinna być parafowana. 5. Wszystkie wymagane niniejsza specyfikacją dokumenty musza być złożone w oryginale lub kopii, potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 6. Podpisy powinny być złożone zgodnie z reprezentacją podmiotu bądź przez upełnomocnionego przedstawiciela Oferenta (w takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo). W przypadku oferty wspólnej składanej przez kilka podmiotów oferta powinna być podpisana przez podmiot uprawniony do reprezentowania oferentów, zgodnie z załączonym do oferty pełnomocnictwem. 4.2 ZAWARTOŚĆ OFERTY 1. Formularz oferty ( załącznik nr 2). 2. Szczegółowy opis oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia: metodologii wraz z opisem organizacji i sposobu wykonania zlecenia, zaplecza organizacyjnego i kadrowego, kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą zaangażowane przy realizacji zamówienia oraz osoby odpowiedzialnej za kierowanie całością prac, a także wstępny harmonogram realizacji prac będących przedmiotem zamówienia. 3. Oświadczenie, w którym Oferent stwierdza, że spełnia wymagania i może ubiegać się o wykonanie zamówienia ( załącznik nr 3). 4. Opis zrealizowanych projektów w zakresie przedmiotu zamówienia (wartość nakładów inwestora netto nie mniej niż 10 mln zł) wraz z danymi kontaktowymi podmiotów na rzecz których realizowano projekty). 5. Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia osób odpowiedzialnych za realizację Zamówienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność tych osób do samorządu zawodowego.

4 6. Kopia polisy OC. 7. Dokumenty według poniższego wykazu w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby przez osoby upoważnione do jego reprezentowania: a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert, b) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych. 8. Projekt umowy(załącznik nr 4). 4.3 SKŁADANIE OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie PIT- RADWAR S.A. przy ul. Poligonowej 30, w terminie do r. Ofertę należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej, bądź za pośrednictwem poczty. Ofertę wysłaną przesyłką pocztową uznaje się za złożoną w terminie, jeśli do godz dnia r. wpłynie do Zamawiającego. 2. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z nazwą oraz adresem Zamawiającego i napisem Inżynier Kontraktu (modernizacja Zakładu w Kobyłce) - nie otwierać. 3. Oferent powinien przedłożyć oryginał i dwie kopie oferty (oznaczając oryginał i kopie) oraz kompletną elektroniczną wersję oferty na płycie CD w formie umożliwiającej edycję(*doc). W przypadku rozbieżności pomiędzy egzemplarzami oferty, za wiążące zostaną przyjęte przepisy zapisy wersji oznaczonej jako oryginał. 4. Ewentualne poprawki dokonane na którymkolwiek egzemplarzu oferty muszą zostać parafowane przez osoby podpisujące ofertę. 4.4 OCENA OFERT Zamawiający dokona analizy i oceny przedstawionych ofert pod kątem spełnienia wymagań określonych w SIWZ z uwzględnieniem następujących kryteriów kolejno pod względem ważności: 1. Spełnienie warunków SIWZ, 2. Sposób i kompletność realizacji zadania, 3. Doświadczenie, 4. Cena, 5. Warunki płatności. Zamawiający przeprowadzi z wybranymi oferentami negocjacje, na podstawie których zostanie wyłoniony Wykonawca. V. NEGOCJACJE 1. Przedmiotem negocjacji będą: a) zakres, sposób i warunki, w tym termin realizacji przedmiotu zamówienia, b) wynagrodzenie c) warunki umowy.

5 2. Z przeprowadzonych negocjacji zostanie sporządzony protokół, który po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, wraz z ofertą będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy z wybranym Oferentem. VI.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I PODPISANIE UMOWY Zamawiający uzależnia zawarcie umowy na usługi Inżyniera kontraktu projektu modernizacja obiektów PIT-RADWAR S.A. XIX, XIXa, XX w Kobyłce z wybranym Oferentem od wyniku negocjacji warunków realizacji umowy. VII. WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI ZAPROSZENIA Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami w zakresie prowadzonego postępowania jest: Krzysztof Jurkiewicz (Kierownik Projektu), tel lub Andrzej Niedźwiecki tel Pytania i wyjaśnienia do treści zaproszenia należy składać do dnia r. do godz. 14:00 na adres e- mail: VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Prawa autorskie do niniejszego opracowania przysługują Zamawiającemu. 2. Rozpowszechnianie tego opracowania, w całości lub częściowo, w jakiejkolwiek formie, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym Zaproszeniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane w inny sposób. 4. Zamawiający nie przewiduje wpłacania wadium jak również zaliczki/zadatku. IX. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia Załącznik nr2 Formularz oferty Załącznik nr 3 Formularz oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 4 Formularz Umowy Załącznik nr 5 Umowa o zachowaniu poufności

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ" I. Zamawiający LS Tech-Homes S.A. w Bielsku-Białej działający przez pełnomocnika AND INVESTMENT Sp. z o.o. Adres Pełnomocnika: ul. H. Krahelskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Wdrożenie Systemu Bezpiecznego Dostępu Zamówienie niepubliczne, Przetarg nieograniczony SPIS ZAWARTOŚCI SIWZ: CZĘŚĆ I WYMAGANIA FORMALNE DLA WYKONAWCÓW CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SZP.270.16.2012 Data: 26.07.2012 I. INFORMACJE OGÓLNE. SZPITAL PROMUJĄCY ZDROWIE 10-357 Olsztyn, ul. Jagiellońska 78, tel. (089) 532-29-01 /fax (089) 532 29 76 e-mail: sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387515-2011:text:pl:html PL-Gdańsk: Usługi drukowania i dostawy 2011/S 239-387515 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Związek Międzygminny 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12 Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 41 352 18 01 Nr fax +48 41 352 18 01 www.nidzicakw.biuletyn.net ZM/JRP/DT/341-1/10

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY Opracowanie: SPECYFIKACJA WARUNKÓW PRZETARGU PRZETARG NIEOGRANICZONY Nazwa zamówienia: Inwestor: Budowa w systemie zaprojektuj i zbuduj budynku hali produkcyjno magazynowej z częścią socjalno biurową,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA

SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA Znak sprawy: SPECYFIKACJA POSTĘPOWANIA dotycząca wyboru brokera ubezpieczeniowego Postępowanie dwuetapowe Zatwierdzono do stosowania Katowice, wrzesień 2010r. I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM II. III. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/64/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA STOWARZYSZENIE RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE ul. Sosnowa 5 43-190 Mikołów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762

Z A M A W I A J Ą C Y. Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 ... m.p. l.dz. Z A M A W I A J Ą C Y Komenda Główna Policji 02-624 Warszawa ul. Puławska 148/150 REGON: 012137497 NIP: 521 31 72 762 PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE Biuro Finansów Komendy Głównej Policji 02 542

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Kowalewo Pomorskie i jej jednostek organizacyjnych 1 DEFINICJE Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o: 1. Konkurs - należy przez to

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/17/2015

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo