Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )"

Transkrypt

1 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Podchorążych 33, Osoba do kontaktów: Dorota Zdunowska, Bydgoszcz , POLSKA. Tel.: / Faks: / (, , 2015/S ) Przedmiot zamówienia: CPV: , Roboty budowlane Usługi architektoniczne i podobne Zamiast: III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: (..) 5) Na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących zdolności do ochrony informacji niejawnych wykonawca do wniosku załączy: a) kserokopia dokumentu potwierdzającego dysponowanie akredytowanym systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji o klauzuli zastrzeżone. b) oświadczenie o posiadaniu pomieszczenia umożliwiającego prowadzenie prac z niejawną dokumentacją o klauzuli zastrzeżone c) wykaz osób, o których mowa w pkt. 2.2) Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów wraz z informacją o posiadaniu wymaganych uprawnień oraz poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone lub poufne i zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych. (...). III.2.3) kwalifikacje techniczne. minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (...) 2.1) potencjał techniczny W celu spełniania wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych wykonawca: a) musi wykazać się dysponowaniem systemem teleinformatycznym posiadającym akredytacje bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji o klauzuli zastrzeżone b) zobowiązany jest posiadać pomieszczenie umożliwiające prowadzenie prac z niejawną dokumentacją o klauzuli zastrzeżone. 2.2) potencjał kadrowy Ekspert 1 Przedstawiciel Wykonawcy, posiadający: wykształcenie wyższe techniczne/ekonomiczne/prawne; co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Dyrektora Kontraktu /Przedstawiciela Wykonawcy, w tym doświadczenie (rozumiane jako pełnienie funkcji Dyrektora Kontraktu/Przedstawiciela Wykonawcy przez cały okres trwania projektu) na jednym zakończonym projekcie w formule zaprojektuj i wybuduj. poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum poufne i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony 1/10

2 2/10 informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli poufne określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Ekspert 2 Kierownik budowy, posiadający: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku kierownika budowy lub robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej PLN brutto; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane; poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum poufne i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli poufne określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Uwaga! Przez jedną robotę budowlaną rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, tzn. wydane zostało co najmniej Świadectwo Przejęcia w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. protokół odbioru końcowego. Ekspert nr 3 Kierownik robót elektrycznych i AKPiA, posiadający: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku kierownika budowy lub robót branży elektrycznej; uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; Ekspert nr 4 Kierownik robót sanitarnych, posiadający: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót lub budowy branży sanitarnej, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności i zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane; 2/10

3 3/10 Ekspert nr 5 Kierownik robót w specjalności drogowej, posiadający: wykształcenie wyższe techniczne oraz kwalifikacje w zakresie kierowania robotami drogowymi; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót lub budowy w branży drogowej, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie nawierzchni drogowych; uprawnienia budowlane do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane; r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji Ekspert nr 6 Kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót lub budowy branży telekomunikacyjnej; uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiekt budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje, bez ograniczeń; Ekspert nr 7 Kierownik robót zabezpieczenia technicznego (kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego), posiadający: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; doświadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu instalacji systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (CCTV), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWIN); Ekspert nr 8 Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia; dla budowy kubaturowego obiektu użyteczności publicznej, oraz dla basenu o wymiarach min. 25 x 12,5; 3/10

4 4/10 Ekspert nr 9 Projektant w branży architektonicznej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 10 Projektant w branży sanitarnej (min. 1 osoba), posiadający: r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji Ekspert nr 11 Projektant w branży elektrycznej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 12 Projektant w branży drogowej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 13 Projektant w branży telekomunikacyjnej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 14 Projektant w branży zabezpieczenia technicznego (kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego), posiadający: 4/10

5 5/10 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; doświadczenie w projektowaniu instalacji systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (TSN), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWIN); zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji tylko w odniesieniu do: kierownika budowy z funkcją kierownika robót, kierownik robót telekomunikacyjnych z funkcją kierownik robót zabezpieczenia technicznego, projektant w branży telekomunikacyjnej z funkcją projektant w branży zabezpieczenia technicznego jeżeli spełnia wszystkie wymogi dla obu funkcji. IV.1.2) obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczny wykonawców: I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. II. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5,Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. III. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów wg następujących zasad: 1) doświadczenie i wiedza: a. budowa basenu o wymiarach min. 25 x 12,5m; b. budowa parkingu wielopoziomowego (min. 2 poziomy); c. budowa /przebudowa kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 10 mln PLN brutto wymagany zakres prac w ramach realizacji to roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe, instalacje wod. kan., centralnego ogrzewania i wentylacji, instalacje elektryczne i teletechniczne, zagospodarowanie terenu; d. budowa centrum konferencyjnego z zapleczem biurowym i socjalno sanitarnym na min. 500 osób; e. budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym o powierzchni boiska min. 800 m² z widownią na min. 200 osób; f. przebudowa lub budowa sieci hydrantowej-przeciwpożarowej, wodociągowo kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 10 mln zł brutto; g. przebudowa lub budowa sieci energetycznej o wartości robót co najmniej 5 mln brutto; h. przebudowa lub budowa sieci teletechnicznej o wartości robót co najmniej 2 mln brutto; i. wykonanie robót budowlanych na czynnym kompleksie wojskowym o wartości co najmniej 4 mln brutto. Wykonawca otrzyma za każde z ww. zamówień: 1. od punktu a) do punktu f) po 2 punkty, jednak nie więcej niż 12 punktów. 2. od punktu g) do punktu i) po 1 punkcie, jednak nie więcej niż 3 punktów. 3. za każde zadanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca otrzyma dodatkowo 1 punkt dotyczy zadań z punktów od punktu a) do punktu f), jednak nie więcej niż 6 punktów. UWAGA: W przypadku wykazane przez wykonawcę tego samego doświadczenia dla różnych punktów ww. kryteriów (od ppkt a) do i), będzie ono liczone jako doświadczenie tylko dla pierwszego z nich. Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu załączy wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie Wykonawca jest zobowiązany podać wartości robót budowlanych dla wszystkich wskazanych przez siebie inwestycji, zgodnie z punktem III.1) 5/10

6 6/10 2) potencjał techniczny: Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatów: AQAP 2110:2009 lub b) ISO 9001 Wykonawca, który wykaże posiadanie któregokolwiek z powyższych certyfikatów otrzyma 3 punkty, jednak nie więcej niż 6 punktów. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku kserokopii ww. certyfikatów. IV. Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust.2b ustawy Pzp jedynie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za roboty i usługi oraz certyfikaty ISO i AQAP udostępnione przez podmioty trzecie, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Punktacja w powyższych kryteriach będzie przyznawana jedynie wykazanym robotom i certyfikatom wykonanym lub posiadanym przez Wykonawcę samodzielnie lub w konsorcjum. Zamawiający informuje, że będzie stosował art. 26 ust.3 ustawy tylko i wyłącznie w celu umożliwienia wykonawcy wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentów zawierających informacje uwzględniane do punktacji i tym samym umożliwiające uzyskanie wyższej pozycji w rankingu. IV. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów i zajmą ostatnie równorzędne miejsce, a liczba wykonawców przekroczy liczbę 5, o miejscu w klasyfikacji decydować będzie łączna wartość zrealizowanych inwestycji wskazanych w pkt. III.1), VI.3) Informacje dodatkowe: (...) 3. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres siedziby Zamawiającego oraz zawierać dopisek: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Budowa i przebudowa obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy z dopiskiem nie otwierać przed godz. 10:00 (...). IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Powinno być: III.2.3) Kwalifikacje techniczne. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: (...)5) Na potwierdzenie spełnienia warunków dotyczących zdolności do ochrony informacji niejawnych wykonawca do wniosku załączy: a) kserokopie dokumentu potwierdzającego dysponowanie akredytowanym systemem teleinformatycznym do przetwarzania informacji o klauzuli zastrzeżone. b) oświadczenie o dysponowaniu zorganizowanym pionem ochrony c) wykaz osób, które będą realizować zamówienie w zakresie określonym w pkt. 2.2) Minimalnego poziomu ewentualnie wymaganych standardów wraz z informacją o sposobie dysponowania oraz posiadaniu wymaganych poświadczeń bezpieczeństwa lub upoważnień do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli zastrzeżone i zaświadczeń o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych (...). III.2.3) kwalifikacje techniczne. minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: (...) 2.1) potencjał techniczny W celu spełniania wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych wykonawca) musi wykazać się dysponowaniem systemem teleinformatycznym posiadającym akredytacje bezpieczeństwa teleinformatycznego do przetwarzania informacji o klauzuli zastrzeżone. 2.2) potencjał kadrowy 1. Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami legitymującymi się kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. 6/10

7 7/10 Wykonawca we wniosku wyznaczy nw. osoby Ekspert 1 Przedstawiciel Wykonawcy, posiadający: wykształcenie wyższe techniczne/ekonomiczne/prawne; co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Dyrektora Kontraktu /Przedstawiciela Wykonawcy, w tym doświadczenie (rozumiane jako pełnienie funkcji Dyrektora Kontraktu/Przedstawiciela Wykonawcy przez cały okres trwania projektu) na jednym zakończonym projekcie w formule zaprojektuj i wybuduj. Ekspert 2 Kierownik budowy, posiadający: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku kierownika budowy lub robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 25 mln PLN brutto; uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane; poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli zastrzeżone określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Uwaga! Przez jedną robotę budowlaną rozumie się robotę wykonaną w ramach jednej umowy. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, tzn. wydane zostało co najmniej Świadectwo Przejęcia w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. protokół odbioru końcowego. Ekspert nr 3 Kierownik robót elektrycznych i AKPiA, posiadający: co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na samodzielnym stanowisku kierownika budowy lub robót branży elektrycznej; uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; Ekspert nr 4 Kierownik robót sanitarnych, posiadający: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót lub budowy branży sanitarnej, uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności i zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane; Ekspert nr 5 Kierownik robót w specjalności drogowej, posiadający: wykształcenie wyższe techniczne oraz kwalifikacje w zakresie kierowania robotami drogowymi; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót lub budowy w branży drogowej, w tym co najmniej jednej roboty polegającej na budowie, przebudowie nawierzchni drogowych; 7/10

8 8/10 uprawnienia budowlane do pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawnienia budowlane; Ekspert nr 6 Kierownik robót telekomunikacyjnych, posiadający co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót lub budowy branży telekomunikacyjnej; uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie uprawniającym do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiekt budowlanego, takiego jak: lokalne linie i instalacje, bez ograniczeń; poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli zastrzeżone określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Ekspert nr 7 Kierownik robót zabezpieczenia technicznego (kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego), posiadający: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; doświadczenie w wykonywaniu lub nadzorowaniu instalacji systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (CCTV), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWIN); poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli zastrzeżone określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Ekspert nr 8 Projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba), posiadający kwalifikacje zawodowe, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia; dla budowy kubaturowego obiektu użyteczności publicznej, oraz dla basenu o wymiarach min. 25 x 12,5;. Ekspert nr 9 Projektant w branży architektonicznej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 10 Projektant w branży sanitarnej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 11 Projektant w branży elektrycznej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 12 Projektant w branży drogowej (min. 1 osoba), posiadający: Ekspert nr 13 Projektant w branży telekomunikacyjnej (min. 1 osoba), posiadający: 8/10

9 9/10 poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli zastrzeżone określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Ekspert nr 14 Projektant w branży zabezpieczenia technicznego (kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego), posiadający: zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; doświadczenie w projektowaniu instalacji systemów kontroli dostępu (SKD), systemów telewizji dozorowej (TSN), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SWIN); poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą minimum zastrzeżone i zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z przepisami ustawy z r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) lub inne uprawnienia do ochrony informacji niejawnych o klauzuli równorzędnej do klauzuli zastrzeżone określone w dwustronnej umowie międzyrządowej o wzajemnej Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji tylko w odniesieniu do: kierownika budowy z funkcją kierownika robót, kierownik robót telekomunikacyjnych z funkcją kierownik robót zabezpieczenia technicznego, projektant w branży telekomunikacyjnej z funkcją projektant w branży zabezpieczenia technicznego jeżeli spełnia wszystkie wymogi dla obu funkcji. 2. W celu spełniania wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca musi: a)dysponować pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, który musi posiadać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ochrony i ich zastępców b) dysponować osobą pełniącą funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, który odbył szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego c) dysponować osobą pełniącą funkcję administratora systemu teleinformatycznego, który odbył szkolenie specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego ww. osoby muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli minimum zastrzeżone i przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. Oprócz osób wskazanych w pkt. 1 i 2, wszystkie osoby, które będą realizować zamówienie w zakresie projektowania i wykonawstwa SKD, SSWiN oraz sieci MIL-WAN muszą posiadać poświadczenia bezpieczeństwa lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnej o klauzuli minimum zastrzeżone i przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych. IV.1.2) obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczny wykonawców: I. Zamawiający zaprosi do składania ofert 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. II. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5,Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających te warunki. III. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów wg następujących zasad: 1) doświadczenie i wiedza: a) budowa basenu o wymiarach min. 25 x 12,5m; b) budowa parkingu wielopoziomowego (min. 2 poziomy); 9/10

10 10/10 c) budowa /przebudowa kubaturowego obiektu użyteczności publicznej o wartości co najmniej 10 mln PLN brutto wymagany zakres prac w ramach realizacji to roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe, instalacje wod. kan., centralnego ogrzewania i wentylacji, instalacje elektryczne i teletechniczne, zagospodarowanie terenu; d) budowa centrum konferencyjnego z zapleczem biurowym i socjalno sanitarnym na min. 500 osób; e) budowa hali sportowej z zapleczem socjalnym o powierzchni boiska min. 800 m² z widownią na min. 200 osób; f) przebudowa lub budowa sieci hydrantowej-przeciwpożarowej, wodociągowo kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania o wartości co najmniej 10 mln zł brutto; g) przebudowa lub budowa sieci energetycznej o wartości robót co najmniej 5 mln brutto; h) przebudowa lub budowa sieci teletechnicznej o wartości robót co najmniej 2 mln brutto; i) wykonanie robót budowlanych na czynnym kompleksie wojskowym o wartości co najmniej 4 mln brutto. Wykonawca otrzyma za każde z ww. zamówień: od punktu a) do punktu f) po 2 punkty, jednak nie więcej niż 12 punktów. od punktu g) do punktu i) po 1 punkcie, jednak nie więcej niż 3 punktów. Za każde zadanie wykonane w formule zaprojektuj i wybuduj Wykonawca otrzyma dodatkowo 1 punkt dotyczy zadań z punktów od punktu a) do punktu f), jednak nie więcej niż 6 punktów. UWAGA: W przypadku wykazane przez wykonawcę tego samego doświadczenia dla różnych punktów ww. kryteriów (od ppkt a) do i), będzie ono liczone jako doświadczenie tylko dla pierwszego z nich. Wykonawca do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu załączy wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały one wykonane należycie Wykonawca jest zobowiązany podać wartości robót budowlanych dla wszystkich wskazanych przez siebie inwestycji, zgodnie z punktem III.1) 2) potencjał techniczny: Posiadanie przez Wykonawcę Certyfikatów AQAP 2110:2009 lub ISO 9001 Wykonawca, który wykaże posiadanie któregokolwiek z powyższych certyfikatów otrzyma 3 punkty, jednak nie więcej niż 6 punktów. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do wniosku kserokopii ww. certyfikatów. IV. Wykonawca może polegać na zasobach podmiotu trzeciego, o którym mowa w art. 26 ust.2b ustawy Pzp jedynie w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za roboty i usługi oraz certyfikaty ISO i AQAP udostępnione przez podmioty trzecie, na zasoby których Wykonawca się powołuje. Punktacja w powyższych kryteriach będzie przyznawana jedynie wykazanym robotom i certyfikatom wykonanym lub posiadanym przez Wykonawcę samodzielnie lub w konsorcjum. Zamawiający informuje, że będzie stosował art. 26 ust.3 ustawy tylko i wyłącznie w celu umożliwienia wykonawcy wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania dokumentów zawierających informacje uwzględniane do punktacji i tym samym umożliwiające uzyskanie wyższej pozycji w rankingu. IV. W przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców otrzyma taką samą liczbę punktów i zajmą ostatnie równorzędne miejsce, a liczba wykonawców przekroczy liczbę 5, o miejscu w klasyfikacji decydować będzie łączna wartość zrealizowanych inwestycji wskazanych w pkt. III.1), którym w toku oceny zostałe przyznane punkty (były punktowane przez Zamawiającego). VI.3) Informacje dodatkowe: (...) 3. Opakowanie powinno być zaadresowane na adres siedziby Zamawiającego oraz zawierać dopisek: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na Budowa i przebudowa obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy z dopiskiem nie otwierać przed godz. 10:00. IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: /10

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255258-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 141-255258 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Kraków: Roboty budowlane 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:238726-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty budowlane 2015/S 130-238726 Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: budowa SPIER Numer ogłoszenia: 161618 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Bydgoszcz: budowa SPIER Numer ogłoszenia: 161618 2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wzór wniosku umieszczony zostanie na stronie internetowej Zamawiającego Bydgoszcz: budowa SPIER Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048

Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419048-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Nadzór nad robotami budowlanymi 2014/S 238-419048 Mars Most Brdowski Spółka z

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:316816-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów 2015/S 174-316816 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250245-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2016/S 138-250245 Resortowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319891-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 177-319891 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 67458-2017 z dnia 2017-04-18 r. Opole: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 59478-2017 Data: 05/04/2017 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156325-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Bardziej szczegółowo

RAP Załącznik nr 4 do IDW WYKAZ OSÓB

RAP Załącznik nr 4 do IDW WYKAZ OSÓB RAP.272.111.2012 Załącznik nr 4 do IDW Nazwa i adres Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum) Nazwa i adres Partnera/-ów: (w przypadku Konsorcjum) WYKAZ OSÓB Wykaz osób, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S )

PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2012/S ) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:358338-2012:text:pl:html PL-Dzierżoniów: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 218-358338 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Zał. nr 1...... /Nazwa wykonawcy / / miejscowość i data/ Nazwa zamówienia: Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków-Balice: Usługi ochroniarskie 2017/S

Polska-Kraków-Balice: Usługi ochroniarskie 2017/S 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311534-2017:text:pl:html Polska-Kraków-Balice: Usługi ochroniarskie 2017/S 150-311534 8 Baza Lotnictwa Transportowego,

Bardziej szczegółowo

Polska-Toruń: Roboty budowlane 2014/S

Polska-Toruń: Roboty budowlane 2014/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:345719-2014:text:pl:html Polska-Toruń: Roboty budowlane 2014/S 196-345719 Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Spółka

Bardziej szczegółowo

Polska-Łaziska Górne: Usługi nadzoru budowlanego 2014/S

Polska-Łaziska Górne: Usługi nadzoru budowlanego 2014/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:297875-2014:text:pl:html Polska-Łaziska Górne: Usługi nadzoru budowlanego 2014/S 167-297875 Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 93527-2017 z dnia 2017-06-06 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519187-N-2017 Data: 26/05/2017

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki:

ZAŁĄCZNIK NR 2 POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać następujące warunki: ZAŁĄCZNIK NR 2 POZOSTAŁE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku I. Minimalne wymogi do spełnienia przez Wykonawców w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:350937-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 194-350937 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA Realizację zadania.: Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu data zamieszczenia: 06.12.2013 ZAMAWIAJĄCY NAZWA

Bardziej szczegółowo

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 062-107483. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 062-107483. Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107483-2015:text:pl:html Polska-Bydgoszcz: Roboty budowlane 2015/S 062-107483 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142368-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Nadzór nad robotami budowlanymi 2016/S 080-142368 Zarząd Infrastruktury Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050

Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71050-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi zarządzania projektem budowlanym 2016/S 043-071050 Transportowy Dozór

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Budowa zaplecza logistycznego do bytowania psów słuzbowych

Bardziej szczegółowo

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583002-N-2017 Data: 04/09/2017

Bardziej szczegółowo

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S )

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2014/S ) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:44762-2014:text:pl:html Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 2014/S 028-044762

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl. Bydgoszcz: budowa ogrodzenia, oświetlenia zewnętrznego i systemu alarmowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42577-2015 z dnia 2015-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork 1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: Ogólne informacje na temat istniejącego obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97805-2013:text:pl:html PL-Poznań: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2013/S 059-097805 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl. Bydgoszcz: wykonanie bezprzewodowej sieci WLAN dla magazynu wielkopowierzchniowego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ja, niżej podpisany:...

Oświadczenie. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ja, niżej podpisany:... Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Ja, niżej podpisany:... (imię i nazwisko składającego oświadczenie) będąc upoważnionym do reprezentowania wykonawcy: (nazwa wykonawcy) (adres siedziby

Bardziej szczegółowo

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2017-02-24 11:31 Ogłoszenie nr 31590-2017 z dnia 2017-02-24 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 24919-2017

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków:

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 369964-2016 z dnia 19-12-2016 - Otrębusy Termin składania ofert/wniosków: 28-12-2016 Ogłoszenie nr 371909-2016 z dnia 2016-12-21 r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165054-2017:text:pl:html Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów 2017/S 085-165054 Ogłoszenie o zamówieniu Roboty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeuwl.pl Bydgoszcz: Rozbudowa z przebudową budynku, przebudowa wewnętrznej infrastruktury drogowej,

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2017/S Sprostowanie. Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:422429-2017:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2017/S 205-422429 Sprostowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77391-2016:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 2016/S 047-077391 Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 132432-2015 z dnia 2015-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk III. 1. 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie adaptacji budynku przy ul. Augustyńskiego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Budowa hali badawczej w Pionkach przy ul. Przemysłowej 2 Numer ogłoszenia: 149509-2016;

Bardziej szczegółowo

PL-Kędzierzyn-Koźle: Roboty budowlane 2012/S

PL-Kędzierzyn-Koźle: Roboty budowlane 2012/S 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:391049-2012:text:pl:html PL-Kędzierzyn-Koźle: Roboty budowlane 2012/S 238-391049 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn: Rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sportowym - Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Warszawa: Nadzór inwestorski w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120559-2017:text:pl:html Polska-Września: Usługi nadzoru budowlanego 2017/S 064-120559 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Załącznik do ogłoszenia o zamówieniu (należy złożyć w formie oryginału)... (nazwa i adres Wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-02-04 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Roboty budowlane polegające na remoncie budynku biurowego oraz portierni WORD Warszawa Numer ogłoszenia: 23922-2008; data zamieszczenia: 05.02.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcr.pl Kraków: Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji sal chorych, na poziomie poddasza

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Element I -Modernizacja II pietra w budynku nr 5 dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:530-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 001-000530

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. Warszawa: świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dz.U./S S82 27/04/2016 144841-2016-PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1 / 10

Dz.U./S S82 27/04/2016 144841-2016-PL. - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1 / 10 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144841-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku

Bardziej szczegółowo

Jarocin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Jarocin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 Ogłoszenie nr 500025323-N-2017 z dnia 07-09-2017 r. Jarocin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 578838-N-2017 Data:

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S

PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156339-2012:text:pl:html PL-Kraków: Usługi projektowania architektonicznego 2012/S 95-156339 Rejonowy Zarząd Infrastruktury,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r.

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: data r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 323248-2015 z dnia 2015-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług inwestora zastępczego, na warunkach szczegółowo określonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bielsko-Biała: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji - Wzmacnianie potencjału społeczności lokalnych poprzez kulturę. Rozbudowa Bielskiego Centrum Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa

... Pieczęć nagłówkowa Załącznik nr 2A do SIWZ... Data OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SPEŁNIAJĄCEGO WARUNKI O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH¹ Przystępując do udziału w

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Przebudowa pomieszczeń budynku nr 52 dla potrzeb Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzibydgoszcz.wp.mil.pl Bydgoszcz: Remont elewacji i pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Rozbiórka i budowa budynku biurowo- sztabowego w. w Leźnicy Wielkiej.

Bydgoszcz: Rozbiórka i budowa budynku biurowo- sztabowego w. w Leźnicy Wielkiej. Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rzi.hg.pl Bydgoszcz: Rozbiórka i budowa budynku biurowo- sztabowego w Leźnicy Wielkiej

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:169378-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne 2016/S 094-169378

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stary.sacz.pl Stary Sącz: Przedszkole przy ul. Staszica w Starym Sączu - przebudowa kotłowni,

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa

... Pieczęć nagłówkowa Załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy OA ZP.2710.14.2014... Pieczęć nagłówkowa Data. WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Sokołów Podlaski: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala Powiatowego w Sokołowie Podlaskim realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Numer ogłoszenia: 75919-2016; data zamieszczenia: 08.06.2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 6 2015-07-16 16:10 Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15). Numer ogłoszenia: 180190-2015;

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Nr postępowania: ZP 16/2015 Kraków, 15 października 2015 r. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Krakowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiat-wieruszowski.pl, pzwieruszow.peup.pl Wieruszów: Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: 9.5.4 LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: SLOWIANKA NO_DOC_EXT: 2017-111195 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: administracja@slowianka.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu Kożuchów: Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z infrastrukturą techniczną.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Kraków: Przebudowa istniejących pomieszczeń piwnic budynku nr 9 na Wawelu dla potrzeb serwerowni wraz z klimatyzacją precyzyjną i komfortu. Numer ogłoszenia: 21462-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010

Bardziej szczegółowo

internet... BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa O F E R T A

internet...  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie Warszawa O F E R T A Załącznik nr 3 do SIWZ... nazwa wykonawcy albo wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia... nr tel./faxu http://... internet... e-mail BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Al. Jerozolimskie 7

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 18 2013-06-06 15:28 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 157356-2013 z dnia 2013-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łomianki SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: 1. Szczegółowy zakres inwestycji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Numer ogłoszenia: 116607-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo