SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD :

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD :"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD : UMOWY Instytucje finansowe - Factoring - Umowa o świadczenie dodatkowych usług factoringowych - Umowa factoringu (niepełnego) - Forfiting - Umowa pożyczki - Umowa pożyczki bankowej - Umowa pożyczki od wspólnika dla spółki z o.o. - Umowa kredytu - Umowa o kredyt obrotowy na działalność gospodarczą - Umowa o udzielenie gwarancji bankowej - Umowa rachunku powierniczego - Umowa depozytowa - Umowa o ustanowienie kaucji - Umowa przewłaszczenia - Umowa o wykup wierzytelności na zasadach factoringu - Umowa ubezpieczenia osobowego - Umowa o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych - Umowa o wygaśnięciu uprawnień z obligacji Inwestycje - Umowa o dzieło - Umowa o roboty budowlane - Umowa o wykonanie i dostawę - Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej - Umowa w sprawie udziału w realizacji wspólnej inwestycji budowlanej - Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - Umowa na wykonanie prac budowlano-remontowych - Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego - Umowa zlecenia pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego - Umowa o dokonanie projektu wynalazczego - Umowa o roboty instalacyjne - Umowa o wykonanie projektu budowlanego Obrót towarowy - Sprzedaż - Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustanowienia odrębnej łasności - Umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Sprzedaż na raty - Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu - Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu - Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności - Umowa sprzedaży na próbę - Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

2 - Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości (domu) - Umowa sprzedaży nieruchomości (mieszkania) - Umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - Umowa sprzedaży samochodu - Umowa sprzedaży samochodu dla działalności gospodarczej - Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego - Umowa wieloletnia o sprzedaż i dostawę podzespołów lub wyrobów - Kontraktacja - Zamiana - Dostawa Pośrednictwo handlowe - Umowa agencyjna - Umowa zlecenia sprzedaży przez agencję - Umowa zlecenia (+ rachunek do umowy) - Umowa zlecenia dla agencji celnej (+ upoważnienie) - Umowa o współpracy (zlecenie dla agencji celnej) - Umowa zlecenia zawarcia transakcji importowej - Umowa komisu - Umowa akwizycji - Umowa zlecenia maklerskiego - Umowa brokerska - Umowa dystrybucyjna - Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości - Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych Rozstrzyganie sporów - Umowa stron procesowych o mediacje - Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż) - Ugoda Stosunki pracy w spółce - Umowa przedwstępna o pracę - Umowa o staż - Umowa o pracę na czas nieokreślony - Umowa o pracę na czas określony - Umowa o pracę na okres próbny - Umowa o pracę na czas zastępstwa - Umowa o pracę nakładczą - Umowa sezonowa - Umowa o telepracę - Umowa menadżerska - Kontrakt menedżerski zawarty z menedżerem średniego szczebla - Kontrakt menedżerski zawarty z menedżerem najwyższego szczebla - Kontrakt menedżerski zawarty na zarządzanie ułamkiem przedsiębiorstwa - Umowa o pracę z członkiem zarządu

3 - Umowa zlecenia z członkiem zarządu - Umowa o pracę z członkiem rady nadzorczej - Umowa zlecenia z członkiem rady nadzorczej - Umowa o współpracy z samozatrudnionym - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - Umowa o zachowaniu poufności - Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie - Umowa używania pojazdów do celów służbowych - Umowa o używanie przez pracownika samochodu osobowego do celów służbowych - Umowa zawierana z pracownikiem, który podejmuje naukę w szkole wyższej na podstawie skierowania pracodawcy - Umowa zawierana z pracownikiem podejmującym naukę w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania pracodawcy - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z wyjaśnieniem) - Ułatwienia dla przedsiębiorców wyjaśnienie - Zmiany zasad prowadzenia akt osobowych - Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Stosunki wewnętrzne w spółce - Pozbawienie wspólnika prawa do reprezentowania spółki w drodze zmiany umowy spółki Umowa majątkowa małżeńska - Umowa darowizny - Umowa darowizny pojazdu - Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia Umowy bazowe (wstępne, przygotowawcze) - Umowa przedwstępna - Umowa ramowa - Umowa cząstkowa Umowy koncernowe - Umowa o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą - Umowa pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną o przekazywanie części zysku - Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym Umowy kooperacyjne - Umowa konsorcjum - Umowa partnerska - Umowa barterowa między firmą a organizacją - Umowa barterowa między zbywcą i nabywcą - Umowa współpracy handlowej - Umowa dystrybucji (wyłącznej) - Umowa dystrybucji (selektywnej) Umowy założycielskie (kreacyjne) - Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (I) - Umowa spółki cywilnej - Umowa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Umowa spółki akcyjnej

4 - Umowa spółki komandytowej - Umowa spółki jawnej - Umowa spółki partnerskiej - Zmiana umowy spółki Usługi fachowe - Umowa sponsoringu - Umowa consultingu - Umowa marketingowo-konsultingowa - Umowa outsourcingu kadr i płac - Umowa o wykonanie audytu - Umowa o szkolenie i konsultacje - Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Umowa doradztwa prawnego - Umowa o świadczenie usług w zakresie księgowości - Umowa o świadczenie usług ochrony mienia - Umowa serwisowa - Umowa o naprawy gwarancyjne - Umowa o naprawy gwarancyjne - wyjaśnienie - Umowa o świadczenie usługi pogotowia technicznego - Umowa o świadczenie usługi bieżącej konserwacji nieruchomości - Umowa o usługi kominiarskie - Umowa o dostawę ciepła - Umowa w zakresie utrzymania czystości (+ załączniki) - Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenia licencji i świadczeń - Umowa reklamowa - Umowa o realizację filmu - Umowa o świadczenie usług ochroniarskich - Umowa o świadczenie usług ochroniarskich wyjaśnienie - Umowa o świadczenie usług sprzątania - Umowa o świadczenie usług pralniczych - Wniosek o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych - Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną Używanie rzeczy i praw - Umowa najmu - Umowa najmu urządzenia - Umowa najmu lokalu użytkowego - Umowa najmu lokalu mieszkalnego - Umowa podnajmu - Leasing - Umowa leasingu samochodu - Umowa leasingu operacyjnego - Umowa leasingu finansowego - Umowa użyczenia - Umowa użyczenia samochodu ciężarowego - Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - Umowa użytkowania - Umowa użytkowania nieprawidłowego

5 - Umowa użytkowania wieczystego - Umowa dzierżawy - Umowa dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami - Umowa dzierżawy pojazdu - Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa - Umowa dożywocia - Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej - Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu - Umowa licencyjna - Umowa licencji patentowej - Umowa licencji na używanie znaku towarowego i know-how - Umowa sublicencyjna - Umowa know-how - Umowa franchisingowa - Umowa użytkowania na udziałach - Umowa wydawnicza Usługi przewozowe - Umowa przewozu - Umowa spedycji - Umowa przechowania - Umowa przechowania rzeczy oznaczonych co do tożsamości - Umowa przechowania (depozyt nieprawidłowy) - Umowa składu Zabezpieczenie wierzytelności - Gwarancja bankowa - Przewłaszczenie na zabezpieczenie - Zastaw - Umowa zastawu na rzeczy oznaczonej co do tożsamości - Umowa zastawu na rzeczach oznaczonych co do gatunku - Umowa zastawu na prawie - Umowa zastawu cywilnego - Umowa zastawu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zastaw rejestrowy - Zastaw rejestrowy na udziałach - Poręczenie - Umowa przelewu wierzytelności - Umowa przelewu wierzytelności z rachunku bankowego - Umowa ustanowienia hipoteki - Umowa o przejęcie długu - Umowa o zwolnienie z długu - Umowa kaucji z osobą trzecią - Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej - Umowa przystąpienia do długu Formularze BHP

6 Badania lekarskie - Badania lekarskie wzory dokumentów - Terminarz badań lekarskich pracowników (wzór word) Czynniki szkodliwe - Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy (wzór word) - Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych (wzór word) - Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok (wzór word) - Zawiadomienie pracownika o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń (wzór word) - Procedura kwalifikowania prac, jako prace szczególnie niebezpieczne (wzór word) Instrukcje stanowiskowe - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy schemat budowy - Przykładowe instrukcje bhp operator komputera (wzór word) Wypadki - Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (wzór word) - Statystyczna karta wypadku (wzór word) - Karta wypadku przy pracy (wzór word) - Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy (wzór word) - Wyjaśnienia poszkodowanego (wzór word) - Informacje zebrane od świadka (wzór word) - Rejestr wypadków przy pracy (wzór word) - Powołanie zespołu powypadkowego (wzory dokumentów) - Zawiadomienie o wypadku przy pracy (wzory dokumentów) - Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy lub z pracy (wzory dokumentów) - Wypadek ucznia będącego pod opieką szkoły (wzory dokumentów) - Oględziny miejsca wypadku (wzory dokumentów) - Zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora o wypadku (wzór word) - Zasięgnięcie opinii lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego w wypadku (wzory dokumentów) - Polecenie wykonania wniosków i zaleceń profilaktycznych zawartych w protokolepowypadkowym (wzór word) - Czynniki szkodliwe - Rejestry wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia - Powołanie zespołu powypadkowego BUDOWNICTWO Użytkowanie nieruchomości - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Protokół z rocznej kontroli stanu sprawności technicznej budynku - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencje - Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wersja Word)

7 - Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wersja Excel) - Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wyjaśnienie) - Wniosek o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI podmiot krajowy - Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI podmiot krajowy Rejestry - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem (RG-1) - Wykonywana działalność- RG-RD - Wniosek o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (RG-2) - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zaległość podatkowa/celna/na rzecz ZUS - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Wniosek o podanie numeru KRS (CI KRS-CNR) - Wniosek o wgląd do księgi wieczystej, wydanie wydruku księgi wieczystej (KWWGLAD) - Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) - Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT) - Wniosek o wydanie księgi wieczystej/o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD) - Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY) - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZT) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZN) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego (CI KRS-CZ-OPP) - Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) - Załącznik Pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy (KW-PP) - Załącznik Wnioskodawca, uczestnik postępowania (KW-WU) - Załącznik Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) - Załącznik Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) KSIĘGOWOŚĆ Sprawozdania finansowe - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans - Rachunek zysków i strat - Dodatkowe informacje i wyjaśnienia - Sprawozdanie z działalności - Opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń (wzór)

8 - Opinia biegłego rewidenta z objaśnieniami (wzór) - Opinia z zastrzeżeniami wynikającymi z ograniczenia zakresu badania (wzór) - Opinia z zastrzeżeniami wynikającymi z niestosowania zasad rachunkowości (wzór) - Opinia negatywna (wzór) - Odmowa wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta (wzór) - Bilans wg MSSF/MSR (wzór) - Rachunek zysków i strat wg MSSF/MSR (wzór) - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego wyjaśnienie - Sprawozdanie finansowe za rok 2008 Wzory pism - Odwołanie od decyzji podatkowej - Żądanie stwierdzenia nadpłaty - Monit - Wezwanie do zapłaty - Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności - Potwierdzenie salda - Pełnomocnictwo ogólne (wzór) - Pełnomocnictwo rodzajowe (wzór) - Pełnomocnictwo szczególne (wzór) - Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym (wzór) - Prokura oddzielna (wzór) - Prokura łączna (wzór) - Prokura oddziałowa (wzór) - Upoważnienie do podpisywania deklaracji podatkowych (wzór) - Upoważnienie do kontroli formalno-rachunkowej (wzór) - Upoważnienie do prowadzenia rachunkowości (wzór) - Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym - Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym - Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną skarga pauliańska (wzór) - Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem - Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika - Pozew przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. (wzór) - Wniosek o przeprowadzenie dowodu (wzór) - Formularz ZO/STANY - Formularz ZU/STANY - Formularz OPE/STANY - Formularz OPI/STANY - Formularz KOM - Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności - Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wynikających z większej ilości transakcji - Wniosek o potrącenie wierzytelności podatnika z zaległością podatkową - Wniosek o uzyskanie kwalifikacji do uzyskania zawodu regulowanego - Wniosek o wydanie certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg - Zaświadczenie pracodawcy dla księgowej o wykonywanych przez nią obowiązkach - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i o niekaralności - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług VAT-IM - Informacja o dokonanym imporcie VAT IM/A - Faktura VAT - Faktura korygująca VAT

9 - Faktura wewnętrzna VAT - Faktura zaliczkowa - Faktura VAT RR - Faktura VAT egzekucyjna - Nota korygująca - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) - Zawiadomienie o dokonanej korekcie podatku należnego - Zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego - Zawiadomienie o fakcie powiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku należnego - Zawiadomienie o rozpoczęciu korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych dostaw - Przyjęcie środka trwałego - Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego - Polecenie wyjazdu służbowego - Likwidacja środka trwałego - Raport kasowy MAGAZYN Zasady organizacji gospodarki magazynowej - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej - Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych - Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie - Terminy i częstotliwość inwentaryzacji - Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych - Oświadczenie kierownika magazynu przed inwentaryzacja - Oświadczenie kierownika magazynu po zakonczeniu inwentaryzacji - Inwentaryzacja drogą spisu z natury (czynności) - Instrukcja magazynowa - Harmonogram inwentaryzacji - Instrukcja inwentaryzacyjna wyjaśnienie - Wzorcowa instrukcja gospodarki opakowaniami w magazynach przedsiębiorstwa - Aktualne uwarunkowania prawne oraz określenie norm ubytków naturalnych OCHRONA ŚRODOWISKA Korzystanie ze środowiska - Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Wykaz zawierający dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat - Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat - Wykaz zawierający informacje o odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat - Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień z akcyzy - Układ informacji bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie

10 - Wzór wniosku o wpis do rejestru zużyte baterie i akumulatory - Wzory tabel zawierających informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem - Wzór wniosku o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru zużyte baterie i akumulatory SPÓŁKA Z O.O. Pisma spółki z o.o. - Oświadczenie wspólnika o skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów - Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela - Pełnomocnictwo notarialne do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz do wykonywania prawa głosu - Pismo o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi - Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. - Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego - Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki - Ustanowienie prokury - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i niekaralności - Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki - Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego spółki z o.o. - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. - Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego - Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów - Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych - Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego - Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów - Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na zbycie udziałów przez dłużnika - Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów - Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta - Uchwała w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy TRANSPORT Certyfikaty - Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa S lub warunków dopuszczenia do ruchu - Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa S lub warunków dopuszczenia do ruchu Ewidencje - Ewidencja czasu pracy kierowcy Przewóz towarów niebezpiecznych - Instrukcja pisemna do przewozu towarów niebezpiecznych SPRAWY PODATKOWE - Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CFR-1)

11 - Wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji CFR-1) wyjaśnienie - Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego - Wzór wniosku o zwolnienie, przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych INSPEKCJE - Zgłoszenie pracodawcy, jednostki lokalnej, zgłoszenie zmian w zakresie prowadzonej działalności (PIS) - Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem (PIS) - Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem (PIS) - Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem (PIP) - Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zaświadczenie płatnika składek - Zaświadczenie płatnika składek - Zgłoszenie zapytania płatnika (ZUS ZZP) - Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ZUS WZORY NIP - NIP-1 - NIP-2 - NIP-2A - NIP-3 - NIP-B - NIP-C - NIP-D

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Bełchatów z dnia 26.04.2011 r. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bełchatów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU

Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU Załącznik do zarządzenia Nr 362/2010 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 września 2010r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W KALISZU SPIS TREŚCI strona Rozdział I Postanowienia ogólne 3-4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. Dokumenty wymagane do udzielenia Pożyczki JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. L.p. Dokumenty do analizy wniosku przed podpisaniem umowy DOKUMENTY APLIKACYJNE Wniosek o udzielenie Pożyczki JESSICA DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY

I. IDENTYFIKACJA KLIENTA, STATUS PRAWNY WYKAZ DOKUMENTÓW KREDYT MIESZKANIOWY WŁASNY KĄT/KONSOLIDACYJNY/ POŻYCZKA HIPOTECZNA/KREDYT HIPOTECZNY MIX/ PREFERENCYJNY KREDYT MIESZKANIOWY Z DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PRZEZ BGK/KREDYT NA USUWANIE SKUTKÓW

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów...47. Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49. Spis treści

Wykaz skrótów...47. Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów...47 Rozdział I Zakres przedmiotowy opodatkowania...49 1. Czynności opodatkowane... 49 2. Środek specjalny nie może prowadzić do rozszerzenia przedmiotowego zakresu opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. Zarządzenie Nr 15/12 Starosty Wieruszowskiego ZARZĄDZENIE NR 15/12 STAROSTY WIERUSZOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015

Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 Newsletter Prawniczy Nr 2/2015 SPIS TREŚCI Aktualności prawne Prawo i postępowanie cywilne Prawo i postępowanie karne Prawo podatkowe Prawo pracy Przepisy BHP Prawo gospodarcze i rynków kapitałowych Prawo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 01/10/2011 z dnia 14 października 2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Aqua Sprint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Siemianowicach Śląskich 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2.1.3. Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta

2.1.3. Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta 1. WSTĘP Wprowadzenie Spis treści Instrukcja 2. DOWODY KSIĘGOWE 2.1. Dowody zewnętrzne 2.1.1. Dokumentacja czynności opodatkowanych VAT w kraju Faktura VAT Faktura VAT korygująca Faktura VAT MarŜa Faktura

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna

Spis treści Wprowadzenie Wstęp do drugiego wydania Wstęp do pierwszego wydania Wykaz skrótów KSIĘGA TRZECIA. Zobowiązania część ogólna Wprowadzenie................................................ XIX Wstęp do drugiego wydania..................................... XXXIII Wstęp do pierwszego wydania................................... XXXV

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.47.2015 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 3.04.2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W CZŁUCHOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4. z dnia 7 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 4 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w izbach skarbowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037

Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Kancelaria Sejmu s. 1/217 Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265, 1161, z 2015 r. poz. 4. Kancelaria Sejmu s. 2/217 USTAWA z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych.

Bardziej szczegółowo