SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD :"

Transkrypt

1 SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM NA CD : UMOWY Instytucje finansowe - Factoring - Umowa o świadczenie dodatkowych usług factoringowych - Umowa factoringu (niepełnego) - Forfiting - Umowa pożyczki - Umowa pożyczki bankowej - Umowa pożyczki od wspólnika dla spółki z o.o. - Umowa kredytu - Umowa o kredyt obrotowy na działalność gospodarczą - Umowa o udzielenie gwarancji bankowej - Umowa rachunku powierniczego - Umowa depozytowa - Umowa o ustanowienie kaucji - Umowa przewłaszczenia - Umowa o wykup wierzytelności na zasadach factoringu - Umowa ubezpieczenia osobowego - Umowa o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych - Umowa o wygaśnięciu uprawnień z obligacji Inwestycje - Umowa o dzieło - Umowa o roboty budowlane - Umowa o wykonanie i dostawę - Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej - Umowa w sprawie udziału w realizacji wspólnej inwestycji budowlanej - Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego - Umowa na wykonanie prac budowlano-remontowych - Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego - Umowa zlecenia pełnienia funkcji nadzoru inspektorskiego - Umowa o dokonanie projektu wynalazczego - Umowa o roboty instalacyjne - Umowa o wykonanie projektu budowlanego Obrót towarowy - Sprzedaż - Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości - Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu mieszkalnego i ustanowienia odrębnej łasności - Umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Sprzedaż na raty - Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu - Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu - Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności - Umowa sprzedaży na próbę - Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa

2 - Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Umowa sprzedaży zabudowanej nieruchomości (domu) - Umowa sprzedaży nieruchomości (mieszkania) - Umowa sprzedaży własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego - Umowa sprzedaży samochodu - Umowa sprzedaży samochodu dla działalności gospodarczej - Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego - Umowa wieloletnia o sprzedaż i dostawę podzespołów lub wyrobów - Kontraktacja - Zamiana - Dostawa Pośrednictwo handlowe - Umowa agencyjna - Umowa zlecenia sprzedaży przez agencję - Umowa zlecenia (+ rachunek do umowy) - Umowa zlecenia dla agencji celnej (+ upoważnienie) - Umowa o współpracy (zlecenie dla agencji celnej) - Umowa zlecenia zawarcia transakcji importowej - Umowa komisu - Umowa akwizycji - Umowa zlecenia maklerskiego - Umowa brokerska - Umowa dystrybucyjna - Umowa pośrednictwa w nabyciu nieruchomości - Umowa o świadczenie przez osobę trzecią - Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych Rozstrzyganie sporów - Umowa stron procesowych o mediacje - Zapis na sąd polubowny (umowa o arbitraż) - Ugoda Stosunki pracy w spółce - Umowa przedwstępna o pracę - Umowa o staż - Umowa o pracę na czas nieokreślony - Umowa o pracę na czas określony - Umowa o pracę na okres próbny - Umowa o pracę na czas zastępstwa - Umowa o pracę nakładczą - Umowa sezonowa - Umowa o telepracę - Umowa menadżerska - Kontrakt menedżerski zawarty z menedżerem średniego szczebla - Kontrakt menedżerski zawarty z menedżerem najwyższego szczebla - Kontrakt menedżerski zawarty na zarządzanie ułamkiem przedsiębiorstwa - Umowa o pracę z członkiem zarządu

3 - Umowa zlecenia z członkiem zarządu - Umowa o pracę z członkiem rady nadzorczej - Umowa zlecenia z członkiem rady nadzorczej - Umowa o współpracy z samozatrudnionym - Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy - Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - Umowa o zachowaniu poufności - Umowa o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie - Umowa używania pojazdów do celów służbowych - Umowa o używanie przez pracownika samochodu osobowego do celów służbowych - Umowa zawierana z pracownikiem, który podejmuje naukę w szkole wyższej na podstawie skierowania pracodawcy - Umowa zawierana z pracownikiem podejmującym naukę w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania pracodawcy - Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wraz z wyjaśnieniem) - Ułatwienia dla przedsiębiorców wyjaśnienie - Zmiany zasad prowadzenia akt osobowych - Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron Stosunki wewnętrzne w spółce - Pozbawienie wspólnika prawa do reprezentowania spółki w drodze zmiany umowy spółki Umowa majątkowa małżeńska - Umowa darowizny - Umowa darowizny pojazdu - Umowa zbycia udziałów w celu ich umorzenia Umowy bazowe (wstępne, przygotowawcze) - Umowa przedwstępna - Umowa ramowa - Umowa cząstkowa Umowy koncernowe - Umowa o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą - Umowa pomiędzy spółką dominującą a spółką zależną o przekazywanie części zysku - Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym Umowy kooperacyjne - Umowa konsorcjum - Umowa partnerska - Umowa barterowa między firmą a organizacją - Umowa barterowa między zbywcą i nabywcą - Umowa współpracy handlowej - Umowa dystrybucji (wyłącznej) - Umowa dystrybucji (selektywnej) Umowy założycielskie (kreacyjne) - Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (I) - Umowa spółki cywilnej - Umowa jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Umowa spółki akcyjnej

4 - Umowa spółki komandytowej - Umowa spółki jawnej - Umowa spółki partnerskiej - Zmiana umowy spółki Usługi fachowe - Umowa sponsoringu - Umowa consultingu - Umowa marketingowo-konsultingowa - Umowa outsourcingu kadr i płac - Umowa o wykonanie audytu - Umowa o szkolenie i konsultacje - Umowa o świadczenie pomocy prawnej - Umowa doradztwa prawnego - Umowa o świadczenie usług w zakresie księgowości - Umowa o świadczenie usług ochrony mienia - Umowa serwisowa - Umowa o naprawy gwarancyjne - Umowa o naprawy gwarancyjne - wyjaśnienie - Umowa o świadczenie usługi pogotowia technicznego - Umowa o świadczenie usługi bieżącej konserwacji nieruchomości - Umowa o usługi kominiarskie - Umowa o dostawę ciepła - Umowa w zakresie utrzymania czystości (+ załączniki) - Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenia licencji i świadczeń - Umowa reklamowa - Umowa o realizację filmu - Umowa o świadczenie usług ochroniarskich - Umowa o świadczenie usług ochroniarskich wyjaśnienie - Umowa o świadczenie usług sprzątania - Umowa o świadczenie usług pralniczych - Wniosek o ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych - Umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną Używanie rzeczy i praw - Umowa najmu - Umowa najmu urządzenia - Umowa najmu lokalu użytkowego - Umowa najmu lokalu mieszkalnego - Umowa podnajmu - Leasing - Umowa leasingu samochodu - Umowa leasingu operacyjnego - Umowa leasingu finansowego - Umowa użyczenia - Umowa użyczenia samochodu ciężarowego - Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego - Umowa użytkowania - Umowa użytkowania nieprawidłowego

5 - Umowa użytkowania wieczystego - Umowa dzierżawy - Umowa dzierżawy nieruchomości wraz z urządzeniami - Umowa dzierżawy pojazdu - Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa - Umowa dożywocia - Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej - Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu - Umowa licencyjna - Umowa licencji patentowej - Umowa licencji na używanie znaku towarowego i know-how - Umowa sublicencyjna - Umowa know-how - Umowa franchisingowa - Umowa użytkowania na udziałach - Umowa wydawnicza Usługi przewozowe - Umowa przewozu - Umowa spedycji - Umowa przechowania - Umowa przechowania rzeczy oznaczonych co do tożsamości - Umowa przechowania (depozyt nieprawidłowy) - Umowa składu Zabezpieczenie wierzytelności - Gwarancja bankowa - Przewłaszczenie na zabezpieczenie - Zastaw - Umowa zastawu na rzeczy oznaczonej co do tożsamości - Umowa zastawu na rzeczach oznaczonych co do gatunku - Umowa zastawu na prawie - Umowa zastawu cywilnego - Umowa zastawu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zastaw rejestrowy - Zastaw rejestrowy na udziałach - Poręczenie - Umowa przelewu wierzytelności - Umowa przelewu wierzytelności z rachunku bankowego - Umowa ustanowienia hipoteki - Umowa o przejęcie długu - Umowa o zwolnienie z długu - Umowa kaucji z osobą trzecią - Umowa cesji praw z polisy ubezpieczeniowej - Umowa przystąpienia do długu Formularze BHP

6 Badania lekarskie - Badania lekarskie wzory dokumentów - Terminarz badań lekarskich pracowników (wzór word) Czynniki szkodliwe - Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy (wzór word) - Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych (wzór word) - Zarządzenie pracodawcy w sprawie zapewnienia pracownikom okularów korygujących wzrok (wzór word) - Zawiadomienie pracownika o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek występujących zagrożeń (wzór word) - Procedura kwalifikowania prac, jako prace szczególnie niebezpieczne (wzór word) Instrukcje stanowiskowe - Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy schemat budowy - Przykładowe instrukcje bhp operator komputera (wzór word) Wypadki - Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (wzór word) - Statystyczna karta wypadku (wzór word) - Karta wypadku przy pracy (wzór word) - Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy (wzór word) - Wyjaśnienia poszkodowanego (wzór word) - Informacje zebrane od świadka (wzór word) - Rejestr wypadków przy pracy (wzór word) - Powołanie zespołu powypadkowego (wzory dokumentów) - Zawiadomienie o wypadku przy pracy (wzory dokumentów) - Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy lub z pracy (wzory dokumentów) - Wypadek ucznia będącego pod opieką szkoły (wzory dokumentów) - Oględziny miejsca wypadku (wzory dokumentów) - Zawiadomienie inspektora pracy i prokuratora o wypadku (wzór word) - Zasięgnięcie opinii lekarza o urazie doznanym przez poszkodowanego w wypadku (wzory dokumentów) - Polecenie wykonania wniosków i zaleceń profilaktycznych zawartych w protokolepowypadkowym (wzór word) - Czynniki szkodliwe - Rejestry wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia - Powołanie zespołu powypadkowego BUDOWNICTWO Użytkowanie nieruchomości - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane - Protokół z rocznej kontroli stanu sprawności technicznej budynku - Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie - Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego EWIDENCJE I REJESTRY Ewidencje - Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wersja Word)

7 - Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wersja Excel) - Wniosek o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG-1 (wyjaśnienie) - Wniosek o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI podmiot krajowy - Instrukcja wypełniania wniosku o rejestrację/aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI podmiot krajowy Rejestry - Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem (RG-1) - Wykonywana działalność- RG-RD - Wniosek o skreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (RG-2) - Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zaległość podatkowa/celna/na rzecz ZUS - Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - Wniosek o podanie numeru KRS (CI KRS-CNR) - Wniosek o wgląd do księgi wieczystej, wydanie wydruku księgi wieczystej (KWWGLAD) - Wniosek o wpis w księdze wieczystej (KW-WPIS) - Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej (KW-ODPIS-AKT) - Wniosek o wydanie księgi wieczystej/o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS) - Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-COD) - Wniosek o wydanie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CWY) - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDO) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZW) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZT) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDT) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego (CI KRS-CZN) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (CI KRS-CDN) - Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest organizacją pożytku publicznego (CI KRS-CZ-OPP) - Wniosek o założenie księgi wieczystej (KW-ZAL) - Załącznik Pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy (KW-PP) - Załącznik Wnioskodawca, uczestnik postępowania (KW-WU) - Załącznik Oznaczenie działki ewidencyjnej (KW-OZN) - Załącznik Żądanie wpisu w księdze wieczystej (KW-ZAD) KSIĘGOWOŚĆ Sprawozdania finansowe - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans - Rachunek zysków i strat - Dodatkowe informacje i wyjaśnienia - Sprawozdanie z działalności - Opinia biegłego rewidenta bez zastrzeżeń (wzór)

8 - Opinia biegłego rewidenta z objaśnieniami (wzór) - Opinia z zastrzeżeniami wynikającymi z ograniczenia zakresu badania (wzór) - Opinia z zastrzeżeniami wynikającymi z niestosowania zasad rachunkowości (wzór) - Opinia negatywna (wzór) - Odmowa wyrażenia opinii przez biegłego rewidenta (wzór) - Bilans wg MSSF/MSR (wzór) - Rachunek zysków i strat wg MSSF/MSR (wzór) - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego wyjaśnienie - Sprawozdanie finansowe za rok 2008 Wzory pism - Odwołanie od decyzji podatkowej - Żądanie stwierdzenia nadpłaty - Monit - Wezwanie do zapłaty - Upomnienie w sprawie nieuregulowanych należności - Potwierdzenie salda - Pełnomocnictwo ogólne (wzór) - Pełnomocnictwo rodzajowe (wzór) - Pełnomocnictwo szczególne (wzór) - Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym (wzór) - Prokura oddzielna (wzór) - Prokura łączna (wzór) - Prokura oddziałowa (wzór) - Upoważnienie do podpisywania deklaracji podatkowych (wzór) - Upoważnienie do kontroli formalno-rachunkowej (wzór) - Upoważnienie do prowadzenia rachunkowości (wzór) - Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym - Pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym - Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną skarga pauliańska (wzór) - Zlecenie poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem - Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika - Pozew przeciwko członkom zarządu sp. z o.o. (wzór) - Wniosek o przeprowadzenie dowodu (wzór) - Formularz ZO/STANY - Formularz ZU/STANY - Formularz OPE/STANY - Formularz OPI/STANY - Formularz KOM - Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności - Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności wynikających z większej ilości transakcji - Wniosek o potrącenie wierzytelności podatnika z zaległością podatkową - Wniosek o uzyskanie kwalifikacji do uzyskania zawodu regulowanego - Wniosek o wydanie certyfikatu na usługowe prowadzenie ksiąg - Zaświadczenie pracodawcy dla księgowej o wykonywanych przez nią obowiązkach - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i o niekaralności - Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług VAT-IM - Informacja o dokonanym imporcie VAT IM/A - Faktura VAT - Faktura korygująca VAT

9 - Faktura wewnętrzna VAT - Faktura zaliczkowa - Faktura VAT RR - Faktura VAT egzekucyjna - Nota korygująca - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1) - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1) - Zawiadomienie o dokonanej korekcie podatku należnego - Zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego - Zawiadomienie o fakcie powiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku należnego - Zawiadomienie o rozpoczęciu korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych dostaw - Przyjęcie środka trwałego - Protokół przekazania-przejęcia środka trwałego - Polecenie wyjazdu służbowego - Likwidacja środka trwałego - Raport kasowy MAGAZYN Zasady organizacji gospodarki magazynowej - Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej - Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych - Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie - Terminy i częstotliwość inwentaryzacji - Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych - Oświadczenie kierownika magazynu przed inwentaryzacja - Oświadczenie kierownika magazynu po zakonczeniu inwentaryzacji - Inwentaryzacja drogą spisu z natury (czynności) - Instrukcja magazynowa - Harmonogram inwentaryzacji - Instrukcja inwentaryzacyjna wyjaśnienie - Wzorcowa instrukcja gospodarki opakowaniami w magazynach przedsiębiorstwa - Aktualne uwarunkowania prawne oraz określenie norm ubytków naturalnych OCHRONA ŚRODOWISKA Korzystanie ze środowiska - Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat - Wykaz zawierający dane o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te ilości, oraz informacje o wysokości należnych opłat - Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz informacje o wysokości należnych opłat - Wykaz zawierający informacje o odpadach oraz informacje o wysokości należnych opłat - Wykaz środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służący do stosowania zwolnień z akcyzy - Układ informacji bazy danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie

10 - Wzór wniosku o wpis do rejestru zużyte baterie i akumulatory - Wzory tabel zawierających informacje o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem - Wzór wniosku o wpis do rejestru lub o wykreślenie z rejestru zużyte baterie i akumulatory SPÓŁKA Z O.O. Pisma spółki z o.o. - Oświadczenie wspólnika o skorzystania z prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów - Oświadczenie zarządu o zabezpieczeniu wierzyciela - Pełnomocnictwo notarialne do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników oraz do wykonywania prawa głosu - Pismo o braku zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi - Sprawozdanie z działalności spółki z o.o. - Sprzeciw wierzyciela wobec obniżenia kapitału zakładowego - Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki - Ustanowienie prokury - Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i niekaralności - Pozew o wyłączenie wspólnika ze spółki - Uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego spółki z o.o. - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki z o.o. - Uchwała w sprawie wskazania osoby przejmującej udziały wspólnika wyłączonego - Uchwała w sprawie wyboru biegłego do wyceny udziałów - Uchwała w sprawie wydzierżawienia części przedsiębiorstwa po cofnięciu likwidacji - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie przez spółkę zobowiązań finansowych - Uchwała w sprawie zmiany umowy spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów poprzez obniżenie kapitału zakładowego - Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki w związku z automatycznym umorzeniem udziałów - Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na zbycie udziałów przez dłużnika - Uchwała w sprawie wskazania nabywcy udziałów - Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta - Uchwała w sprawie ustalenia dnia wypłaty dywidendy TRANSPORT Certyfikaty - Wniosek o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa S lub warunków dopuszczenia do ruchu - Wniosek o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa S lub warunków dopuszczenia do ruchu Ewidencje - Ewidencja czasu pracy kierowcy Przewóz towarów niebezpiecznych - Instrukcja pisemna do przewozu towarów niebezpiecznych SPRAWY PODATKOWE - Wniosek o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR-1 - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (CFR-1)

11 - Wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji CFR-1) wyjaśnienie - Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego - Wzór wniosku o zwolnienie, przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego - Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych INSPEKCJE - Zgłoszenie pracodawcy, jednostki lokalnej, zgłoszenie zmian w zakresie prowadzonej działalności (PIS) - Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem (PIS) - Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem (PIS) - Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem (PIP) - Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Zaświadczenie płatnika składek - Zaświadczenie płatnika składek - Zgłoszenie zapytania płatnika (ZUS ZZP) - Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami na ZUS WZORY NIP - NIP-1 - NIP-2 - NIP-2A - NIP-3 - NIP-B - NIP-C - NIP-D

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Spis treści Wprowadzenie... IX Wykaz skrótów... XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 13

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna... 1 1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu... 3 2. Pełnomocnictwo rodzajowe... 8 3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej... 12

Bardziej szczegółowo

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Podel Waldemar, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów Wprowadzenie Zanim zawrzesz umowę 1. PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWO (1) PROKURA (2) 2. LISTY

Bardziej szczegółowo

'» Spis treści « SPIS TREŚCI

'» Spis treści « SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI «I UMOWY I PISMA OGÓLNE Spółka cywilna 7> Umowa spółki cywilnej 7 * Prokura 12 Oświadczenie o udzieleniu prokury 12 Odwołanie prokury 12 Zgłoszenie o wpis prokury do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę

Załączona płyta CD pozwala modyfikować oraz drukować przygotowane wzory. Spis treści: Wykaz ważniejszych skrótów. Wprowadzenie. Zanim zawrzesz umowę Wzory umów i pism w działalności gospodarczej. Wydanie 5 + CD. Waldemar Podel Prezentowana książka pochodzi od praktyka i skierowana jest do praktyków. Nie pomija jednak najistotniejszych zagadnień teoretycznych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81

Spis treści. Zagadnienie 1. Uwagi ogólne... 81 Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ I. PRAWO CYWILNE część ogólna... 1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 1. Pojęcie i zakres prawa cywilnego... 1 Zagadnienie 2. Źródła prawa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Przedmowa... V. Wprowadzenie... XVII. Czêœæ I. Czêœæ ogólna

Spis treœci. Przedmowa... V. Wprowadzenie... XVII. Czêœæ I. Czêœæ ogólna Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Wprowadzenie... XVII Czêœæ I. Czêœæ ogólna 1. Pe³nomocnictwo ogólne zwyk³ego zarz¹du... 3 2. Pe³nomocnictwo rodzajowe... 9 3. Pe³nomocnictwo do dokonania czynnoœci

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

Spis treściwykaz skrótów

Spis treściwykaz skrótów Spis treści Spis treściwykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania ósmego........................................... 13 ROZDZIAŁ I Część ogólna...............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Przedmowa do wydania siódmego... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA... 15 Wykaz skrótów........................................................... 11 Przedmowa do wydania siódmego......................................... 13 ROZDZIAŁ I CZĘŚĆ OGÓLNA.............................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki

SPIS TREŚCI. Księga IV Spadki SPIS TREŚCI Księga pierwsza Część ogólna...10 Tytuł I Przepisy wstępne...10 Tytuł II Osoby...11 Dział I Osoby fizyczne...11 Rozdział I Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych...11 Rozdział II

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych

Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Wykaz dokumentów wymaganych od Wspólnot Mieszkaniowych Dokumenty formalno-prawne 1. Uchwała członków wspólnoty powołująca zarząd wspólnoty mieszkaniowej oraz osoby uprawnione do składania oświadczeń woli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII

Spis treści. Wstęp... XIII Wstęp... XIII I. Umowy związane z założeniem firmy... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 1.1. Wzór umowy spółki jawnej PL... 3 1.2. Wzór umowy spółki jawnej ENG... 6 1.3. Wzór umowy spółki jawnej D... 9 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej

Spis treœci Definicje Wstęp I. Katalog czynności opodatkowanych II. Definicje legalne zawarte w upcc III. Miejsce czynności cywilnoprawnej Spis treœci Definicje................................................................................ 8 Wstęp.................................................................................. 9 I. Katalog

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą

Rachunkowość finansowa dokumentowanie operacji gospodarczych. Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą 1 Relacje między zdarzeniem a operacją gospodarczą w Poznaniu, Poznań, s. 96. 2 Wpływ operacji bilansowych na składniki bilansu w Poznaniu, Poznań, s. 105. Wpływ operacji wynikowych na składniki bilansu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część

Autorzy Przedmowa Wykaz skrótów Część Spis treści Autorzy... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI XIII Część I. Wzory pism procesowych... 1 Rozdział 1. Wzory pism w postępowaniu pojednawczym przed sądem pracy i zakładową komisją pojednawczą...

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.)

Spis treści CD: pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. prywatne pracowników. (ubezpieczenia, abonamenty medyczne itp.) Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument

Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument Wymagane dokumenty do kredytu hipotecznego Dokumenty osobowe Druki bankowe wniosek wraz z załącznikami Obywatel polski dowód osobisty drugi dokument tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy, legitymacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura

Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Spis treści: Przedmowa Wykaz skrótów Literatura Część ogólna Tabl. 1. Prawo prywatne a prawo publiczne Tabl. 2. Źródła prawa cywilnego Tabl. 3. Stosunek cywilnoprawny Tabl. 4. Zdolność prawna i zdolność

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica.

ADRES STAŁEGO ZAMELDOWANIA DANE UZUPEŁNIAJĄCE. adres. Z TYTUŁU UMOWY O PRACĘ / UMOWY O DZIEŁO / ZLECENIA / KONTRAKT nazwa pracodawcy. ulica. Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym w Legionowie. Wniosek o udzielenie Kredytu / Pożyczki Hipotecznej Bank Spółdzielczy w Legionowie Liczba udziałów Numer

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r.

Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie udzielania kredytu hipotecznego Człuchów, grudzień 2013 r. Załącznik nr 24 do Zasad udzielania kredytów mieszkaniowych oraz kredytów zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Zestawienie wymaganych dokumentów w procesie

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI

Spis treści SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI KODEKS CYWILNY KSIĘGA PIERWSZA. CZĘŚĆ OGÓLNA Tytuł I. Przepisy wstępne (art. 1-7) 9 Tytuł II. Osoby 10 Dział I. Osoby fizyczne 10 Rozdział I. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15

I. Zasady (polityka) rachunkowości... 15 SPIS TREŚCI Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zakładowy plan kont, zbiór instrukcji, zarządzeń i innych dokumentów regulujących gospodarkę finansową WSTĘP... 3 I. Zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr 2 do,,instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Bank Spółdzielczy w Parczewie WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3.

Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3. Część I. Spis treści (Wersja A.) s. 3. Dr A. G.H. - Wzory pism procesowych cywilnych (Spis treści) = 3 Część I. Spis treści (Wersja "A.") s. 3. Wersja "A." - skrócona (przeglądowa) s. 3 Wersja "B." - pełna s. 5 Część II. Wprowadzenie do Wzorów

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ. 1.Wnioskujemy o udzielenie kredytu w wysokości Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów wspólnotom mieszkaniowym w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:26:29 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 12:26:29 Numer KRS: 0000474926 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa....................................................... Wykaz skrótów.................................................... XIII XV Kodeks cywilny Księga pierwsza. Część ogólna........................................

Bardziej szczegółowo

Idea Bank produkty zmodyfikowane

Idea Bank produkty zmodyfikowane Idea Bank produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis siedmiu zmodyfikowanych produktów Idea Bank S.A. włączonych do oferty produktowej projektu systemowego Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży

Wytyczne dotyczące sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU. Spis dokumentów niezbędnych do podpisania umowy pośrednictwa w sprzedaży SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU Przydział ze spółdzielni lub akt notarialny będący podstawą nabycia, lub inne dokumenty będące podstawą nabycia (postanowienie sądu o nabyciu spadku, umowa darowizny).

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA dr Damian Cyman Aleksandra Zaręba-Cyman FUNDACJE I STOWARZYSZENIA prawny i podatkowy instruktaż funkcjonowania z wzorcową dokumentacją ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Wykaz

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 11:54:35 Numer KRS: 0000423770 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania

(wyciąg) Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 28 marca 2007 r. (Dz.U. Nr 68, poz. 450) (wyciąg) Art. 1. [Zakres] 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;

5) przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu; Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego wysokość reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.12.2014 godz. 18:17:04 Numer KRS: 0000074411 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Numer podmiotu... Data wpływu... Konto... Oddział w... Numer w rejestrze... WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Forma

Bardziej szczegółowo

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

Taksa. II. 1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: Taksa notarialna I. Maksymalne stawki wynagrodzenia notariuszy Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa do 3 000 zł 100 zł powyżej 3 000 zł do 10 000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł powyżej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 101 poz. 649 z późn. zm.) wyciąg Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi podlegają:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Spis treści. KODEKS CYWILNY ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego : ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.......- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Umowy i inne zdarzenia związane z powstaniem stosunku pracy... 1 1. Zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w przedmiocie umowy o pracę... 3 2. Oferta zawarcia

Bardziej szczegółowo

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA

NALEŻY WYKORZYSTAĆ CZĘŚĆ C OŚWIADCZENIA 93 OŚWIADCZENIE o s t a n i e m a j ą t k o w y m ZOBOWIĄZANEGO ( osoba fizyczna ) CZĘŚĆ A Imię i nazwisko zobowiązanego PESEL, urodzony w dniu w adres zamieszkania oświadczenie o stanie majątku składane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Wierzytelności w firmie

Wierzytelności w firmie Dariusz Budnik, Damian Cyman, Edward Juchniewicz, Rafał Mroczkowski, Małgorzata Stwoł, Aleksandra Zaręba Wierzytelności w firmie zabezpieczenia, obrót, monitoring, windykacja sądowa, egzekucja Ośrodek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 18 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR VII/172/2015 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 18 września 2015 r. w sprawie procedury likwidacji jednostki budżetowej - Placówki Wsparcia Dziennego "Przystań" w Orzeszu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej

Spis treści. Wstęp. Wykaz użytych skrótów. Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej Spis treści Wstęp Wykaz użytych skrótów Wykaz aktów prawnych dot. egzekucji administracyjnej I. Zadania wierzyciela w zakresie likwidacji zaległości pieniężnych II. Wzory pism, postanowień i zażaleń sporządzanych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:49:48 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:49:48 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 31.08.2017 godz. 21:49:48 Numer KRS: 0000475763 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.01.2013 godz. 15:30:59 Numer KRS: 0000434096 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca.

Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, ponosi wnioskodawca. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZEŃ Formami zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (aval); gwarancja bankowa;

Bardziej szczegółowo