4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"

Transkrypt

1 Spis treści: 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty, rozliczenie podatkowe wypłacanych środków 6. Instrukcje obiegu dokumentów 7. Instrukcja księgowania podatkowego 8. Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej 9. Instrukcja przechowywania dowodów podatkowych i płacowych 10. Instrukcja wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 11. Instrukcja księgowania podatkowego - wartości niematerialne i prawne 12. Instrukcja księgowania podatkowego - samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne pracowników 13. Instrukcja księgowania podatkowego - abonamenty medyczne, ubezpieczenia dla pracowników 14. Instrukcja księgowania podatkowego - komputery, telefony komórkowe 15. Instrukcja księgowania podatkowego bonusów - premii pieniężnych 16. Obowiązki płatników w podatku dochodowym od osób fizycznych Spis treści CD: Instrukcje księgowe i podatkowe 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - odpisy, wpłaty, rozliczenie podatkowe wypłacanych środków 6. Instrukcje obiegu dokumentów 7. Instrukcja księgowania podatkowego 8. Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej 9. Instrukcja przechowywania dowodów podatkowych i płacowych 10. Instrukcja wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 11. Instrukcja księgowania podatkowego - wartości niematerialne i prawne 12. Instrukcja księgowania podatkowego - samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne pracowników 13. Instrukcja księgowania podatkowego - abonamenty medyczne, ubezpieczenia dla pracowników 14. Instrukcja księgowania podatkowego - komputery, telefony komórkowe 15. Instrukcja księgowania podatkowego bonusów - premii pieniężnych 16. Obowiązki płatników w podatku dochodowym od osób fizycznych Wzory dokumentów 1. Instrukcja inwentaryzacyjna 2. Instrukcja kasowa 3. Instrukcja magazynowa 4. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2 5. Regulamin wyboru przedstawiciela załogi 6. Umowa w sprawie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 7. Instrukcja obiegu dokumentu Polecenie wyjazdu służbowego 8. Instrukcja obiegu dokumentu Wniosek o zaliczkę 9. Instrukcja obiegu dokumentu KP 10. Instrukcja obiegu dokumentu KW 11. Instrukcja obiegu dokumentu LT 12. Instrukcja obiegu dokumentu MT 13. Instrukcja obiegu dokumentu OT 14. Instrukcja obiegu dokumentu PZ 15. Instrukcja obiegu dokumentu RK 16. Instrukcja obiegu dokumentu RW 17. Instrukcja obiegu dokumentu WZ 18. Instrukcja księgowania podatkowego 19. Instrukcja podatkowego rozliczania działalności inwestycyjnej i remontowej 20. Instrukcja przechowywania dowodów podatkowych i płacowych 21. Instrukcja wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 22. Instrukcja księgowania podatkowego - wartości niematerialne i prawne 23. Instrukcja księgowania podatkowego - samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne pracowników 24. Instrukcja księgowania podatkowego - abonamenty medyczne, ubezpieczenia dla pracowników 25. Instrukcja księgowania podatkowego - komputery, telefony komórkowe 26. Instrukcja księgowania podatkowego bonusów - premii pieniężnych 27. Instrukcja obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych z umowy o dzieło 28. Instrukcja obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy i umowy zlecenia Formularze księgowe i podatkowe 1. Sprawozdanie finansowe za 2012 r. 2. Faktura VAT 3. Faktura zaliczkowa 4. Faktura wewnętrzna 5. Faktura VAT RR 6. Faktura korygująca 7. Nota korygująca 8. Faktura proforma 9. Oświadczenie CIT Deklaracja CIT-6R 11. Deklaracja CIT-6AR 12. Informacja IFT-2/IFT-2R 13. Informacja CIT Zeznanie CIT Zeznanie CIT-8A 16. Zeznanie CIT-8B 17. Informacja CIT-8/O 18. Deklaracja CIT-9R 19. Deklaracja CIT-10Z 20. Deklaracja CIT-11R

3 21. Informacja CIT-D 22. Informacja CIT-ST 23. Informacja CIT-ST/A 24. Oświadczenie PIT Oświadczenie PIT-2A 26. Oświadczenie PIT-2C 27. Oświadczenie PIT Deklaracja PIT-4R 29. Deklaracja PIT-6/6L 30. Deklaracja PIT-8AR 31. Informacja PIT-8C 32. Informacja PIT-8S 33. Informacja PIT Oświadczenie PIT Informacja PIT Wniosek PIT Deklaracja PIT Zeznanie PIT Zeznanie PIT-36L 40. Zeznanie PIT Zeznanie PIT Zeznanie PIT Deklaracja PIT Informacja PIT-B 45. Informacja PIT-D 46. Informacja PIT-M 47. Informacja PIT-O 48. Informacja PIT-R 49. Informacja PIT-Z 50. Deklaracja VAT Deklaracja VAT-7K 52. Deklaracja VAT-7D 53. Deklaracja VAT-9M 54. Deklaracja VAT-R 55. Informacja VAT-UE 56. Informacja VAT-UE/A 57. Informacja VAT-UE/B 58. Informacja VAT-UE/C 59. Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UEK 60. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN 61. Załącznik do wniosku ORD-IN/A 62. Deklaracja PCC Deklaracja PCC Deklaracja PCC-3/A 65. Zgłoszenie NIP Zgłoszenie NIP Informacja NIP-2/A 68. Zgłoszenie aktualizacyjne ZAP Wniosek/informacja NIP-5/W

4 70. Informacja NIP-B 71. Informacja NIP-C 72. Informacja NIP-D 73. Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego 74. Zawiadomienie o rozpoczęciu korekty podatku należnego z tytułu niezapłaconych dostaw 75. Zawiadomienie o dokonaniu korekty podatku należnego 76. Zawiadomienie o dokonanej korekcie podatku należnego 77. Zawiadomienie o fakcie powiadomienia dłużnika o dokonanej korekcie podatku należnego 78. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego 79. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych 80. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych 81. Dokumentacja podatkowa dla transakcji obejmującej dostawę produktów 82. Dokumentacja podatkowa dla transakcji obejmującej świadczenie usług doradczych 83. Wniosek o przeprowadzenie dowodu 84. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku Dowody księgowe 1. Polecenie wyjazdu służbowego 2. Rachunek kosztów podróży 3. Ewidencja przebiegu pojazdu 4. Ewidencja przebiegu samochodu w celach prywatnych 5. Protokół zdawczo-odbiorczy samochodu przekazanego pracownikowi 6. Nota odsetkowa 7. Kasa przyjmie (KP) 8. Kasa wyda (KW) 9. Raport kasowy (RK) 10. Przyjęcie środka trwałego (OT) 11. Likwidacja środka trwałego (LT) 12. Protokół przekazania-przyjęcia środka trwałego (PT) 13. Opłata produktowa Akty prawne Prawo bilansowe 1. Ustawa o rachunkowości a. zał. 1 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji b. zał. 2 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla banków c. zał. 3 - Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji 2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 3. Rozporządzenie w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Prawo gospodarcze 1. Kodeks spółek handlowych

5 2. Kodeks cywilny 3. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym 4. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 5. Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Prawo podatkowe 1. Ordynacja podatkowa 2. Ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników 3. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych a. zał. 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych b. zał. 2 - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego 5. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych a. zał. 1 - Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych b. zał. 2 - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych 6. Ustawa o podatku od towarów i usług a. zał. 2 - Wykaz towarów i usług, od których dostawy przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług b. zał. 3 - Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% c. zał. 5 - Wykaz krajów (terytoriów), w przypadku których podatek z tytułu importu usług nie obniża kwoty podatku należnego lub nie uprawnia do zwrotu różnicy podatku należnego d. zał. 6 - Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 3% e. zał. 7 - Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy f. zał. 8 - Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy g. zał Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5% 7. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a. zał. 1 - Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8% b. zał. 2 - Towary będące przedmiotem importu, przeznaczone na zaopatrzenie barów, mes i kantyn kwatery oraz barów, mes i kantyn centrum szkolenia sił połączonych w Bydgoszczy zlokalizowanych na jego terenie 8. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług a. zał. 1 - Lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy 9. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur 10. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji podatkowych

6 a. zał. 1 - ORD-TK: Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób b. zał. 2 - ORD-U: Informacja o umowach zawartych z nierezydentami c. zał. 3 - ORD-W1: Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy) 11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych Prawo pracy 1. Kodeks pracy 2. Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju 6. Wysokość diety za dobę podróży oraz limitu na nocleg w hotelu

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

2.1.3. Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta

2.1.3. Dokumenty wystawiane przez podmioty gospodarcze nie będące podatnikami podatku od towarów i usług Rachunek Rachunek - korekta 1. WSTĘP Wprowadzenie Spis treści Instrukcja 2. DOWODY KSIĘGOWE 2.1. Dowody zewnętrzne 2.1.1. Dokumentacja czynności opodatkowanych VAT w kraju Faktura VAT Faktura VAT korygująca Faktura VAT MarŜa Faktura

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez tajemnic Autor: Anna Witkowska-Dziadosz Księgowy niezbędnik początkującego przedsiębiorcy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą to brzmi dumnie!

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2012 roku. Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1. Wprowadzenie. Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorców jest

Bardziej szczegółowo

Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2013 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Podatki i inne obciążenia publiczne w działalności gospodarczej w Polsce w 2013 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Projekt Wspieranie rozwoju regionalnych firm na czesko-polskim pograniczu CZ.3.22/2.1.00/12.03400 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3.

Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Aktualizacja i dodatki do oprogramowania (wartości niematerialnych i prawnych) 2. Amortyzacja jednorazowa 3. Amortyzacja samochodów 4. Analiza rynkowości transakcji

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17

Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 Spis treści Wstęp...15 CZĘŚĆ A. WYBÓR I ROZPOCZĘCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ...17 ROZDZIAŁ I. JAK CZYTAĆ PRZEPISY PODATKOWE...19 1. Skąd brać treść przepisów podatkowych...19 2. Które akty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013

Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 Zarządzenie Nr 4/2013 Dyrektora Przedszkola Nr 11 w Czeladzi z dnia 22 kwietnia 2013 w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości dla Przedszkola Nr 11 w Czeladzi Na podstawie art. 5 ust.5 i art.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Tekst ujednolicony-kwiecień 2013 REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY ŚWIĄTNIKI GÓRNE Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik

Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych. Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Zarządzanie i rozliczanie działalności wiejskich organizacji pozarządowych Prowadzący: Mirosława Tomasik Robert Tomasik Cele szkolenia: Na szkoleniu dowiesz się: Jak wybrać politykę rachunkowości i jak

Bardziej szczegółowo