Innowacyjna Gospodarka Wartość rynkowa własności przemysłowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjna Gospodarka Wartość rynkowa własności przemysłowej"

Transkrypt

1 Innowacyjna Gospodarka Wartość rynkowa własności przemysłowej

2 Działalność niezaleŝnie od podmiotu, przedmiotu, zakresu, przeznaczenia, integruje w sobie zarówno dobra materialne jak i dobra niematerialne. Przedsiębiorstwo moŝna traktować jako zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

3 Wartości niematerialne i prawne Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały

4 Wartości niematerialne i prawne moŝna określić jako nierzeczowe aktywa trwałe, interpretowane w kategoriach nabytych praw majątkowych i przywilejów przedsiębiorstwa.

5 Wartości niematerialne i prawne to przede wszystkim oznaczenie przedsiębiorstwa, oznaczenia indywidualizujące przedsiębiorstwo i jego towary, usługi, prawa wyłączne na przedmioty własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej. Potencjał twórczy przedsiębiorstwa stanowi dorobek intelektualny w całym zakresie prowadzonej działalności.

6 Zgodnie z art. 22b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) oraz art. 16b ust.1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (UPDOP), wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do uŝywania o ile przewidywany okres ich uŝywania jest dłuŝszy niŝ rok, a równocześnie są wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do uŝywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencyjnej), umowy najmu, dzierŝawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

7 Wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji są nabyte i nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do uŝywania: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego, spółdzielcze prawo do lokalu uŝytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, licencje, prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów uŝytkowych, wzorów zdobniczych (wzorów przemysłowych, topografia układów scalonych), wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know how),

8 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 14 Ustawy o rachunkowości UOR do wartości niematerialnych i prawnych zalicza w szczególności (naleŝy zwrócić uwagę, Ŝe nie jest to wyliczenie wyczerpujące, a jedynie przykładowe): autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, prawa do patentów, prawa do znaków towarowych, prawa do wzorów uŝytkowych oraz zdobniczych, know how.

9 Kosztem uzyskania przychodów są wyłącznie odpisy od wartości niematerialnych i prawnych ( odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych. Nie stanowią kosztów uzyskania przychodów te odpisy amortyzacyjne, które dokonywane są zgodnie z zasadami prawa bilansowego, innymi niŝ zasady przyjęte w prawie podatkowym.

10 Wartość niematerialna i prawna stanowi środek trwały podlegający amortyzacji. Wartości niematerialne i prawne jako koszty uzyskania przychodu dotyczą wynalazków, wzorów uŝytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, Wartości niematerialne i prawne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów i dotyczą znaków towarowych i oznaczeń geograficznych

11 Z przyjętej w obydwu ustawach o podatkach dochodowych definicji wartości niematerialnych i prawnych wynika, Ŝe uznaje się za nie wyłącznie takie składniki majątku, które zostały przez podatnika nabyte i nadają się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do uŝywania. Przepisy te nic nie wspominają o moŝliwości wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych we własnym zakresie, choć w praktyce obrotu gospodarczego zdarza się to stosunkowo często.

12 Standard ten zakłada, Ŝe podstawowe znaczenie dla uznania określonych aktywów przedsiębiorstwa za wartości niematerialne i prawne ma moŝliwość zidentyfikowania tych aktywów i moŝność osiągnięcia korzyści ekonomicznych z ich posiadania. Standard nie wymaga natomiast, aby przedsiębiorstwo pozyskało te aktywa poprzez nabycie (zakup). Tym samym, zgodnie ze standardem, do wartości niematerialnych i prawnych uznawanych za aktywa trwałe zalicza się takŝe i te wartości, które wytworzone zostały przez jednostkę we własnym zakresie.

13 Termin innowacje w nauce ekonomii jest łączony szczególnie z J. Schumpeterem, który uznawał, Ŝe innowacje to: wprowadzenie na rynek nowego produktu, w sposób istotny róŝniącego się od innych, wprowadzenie nowej techniki produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowych źródeł surowców, nowa organizacja jakiegoś przemysłu, np. utworzenie monopolu lub jego likwidacja. (Schumpeter Joseph Alois ( ), ekonomista austriacki, przedstawiciel kierunku historycznego w ekonomii. Profesor uniwersytetów w Grazu ( ) i Bonn ( ), od 1932 profesor ekonomii na Uniwersytecie Harvarda.

14 Rosnące zapotrzebowanie na nowatorskie produkty oraz zwiększająca się konkurencja na rynku wywierają olbrzymią presję na innowacyjność przedsiębiorstw, co wiąŝe się z koniecznością : indywidualnego opracowywania nowych technologii i produktów, uzyskiwania dostępu do innowacyjnych rozwiązań będących w posiadaniu innych przedsiębiorstw, ulepszenie procesu wytwarzania produktu w celu obniŝenia kosztów i podniesienia produktywności,

15 Innowacje oparte przede wszystkim na wiedzy, która daje zdolność do rywalizacji w ekonomii, nie uzaleŝniają od: rozwoju gospodarczego kraju rozmiaru kraju, dostępnych surowców lub niskich kosztów produkcji ale uzaleŝniają od zdolności innowacji Sukces zaleŝy od wiedzy zawartej w towarze a nie w procesie produkcji tych towarów. Sukces ekonomiczny zaleŝy od innowacji.

16 wprowadzenie nowych produktów zgodnie z potrzebami rynku, wyprzedzenie konkurencji i powiększenie rynku zbytu, sprostanie wymogom rynku i zachowanie konkurencyjności produktowej i technologicznej.

17 20% to koszty produkcji 80% to wiedza zawarta w myśli, zwłaszcza technicznej, technologicznej i organizacyjnej.

18 W nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, które jest silnie zorientowane rynkowo, szczególne znaczenie mają innowacje produktowe. Innowacje te zaakceptowane przez rynek dają przedsiębiorstwu przewagę nad konkurentami a nawet zapewniają jej okresowo pozycję monopolistyczną.

19 Wiedza specjalistyczna chroniona jest: na zasadzie tajemnicy przedsiębiorstwa know - how oraz chroniona na zasadzie wyłączności poprzez urzędowe nadawanie praw.

20 Prawa wyłączne są waŝnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w działalności gospodarczej, miedzy innymi w celu: osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, podniesienia renomy przedsiębiorstwa oraz jego wartości rynkowej, uzyskania dodatkowych dochodów ze sprzedaŝy tych praw lub z udzielenia pozwolenia na korzystanie przedmiotu ochrony. Prawa wyłączne mają szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw innowacyjnych, umoŝliwiając im skuteczną działalność w wymagającym i dynamicznym środowisku gospodarczym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach zagranicznych.

21 poprzez nadanie prawa obowiązującego na terytorium danego kraju, poprzez nadanie prawa w procedurach międzynarodowych w oparciu o Konwencję Paryską na podstawie zgłoszeń międzynarodowych, przez tajemnicę w przedsiębiorstwie zwaną know how (wiem jak).

22 patent, który udzielany jest na wynalazki, który moŝe trwać do 20 lat od daty zgłoszenia, dodatkowe prawa ochronne na wynalazki dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, które traw 5 lat od dnia upływu ochrony patentowej. (Unia Europejska wydaje dodatkowe świadectwa ochronne na te produkty) prawo ochronne udzielane na wzory uŝytkowe, które moŝe trwać do 10 lat od daty zgłoszenia, prawo z rejestracji udzielane na wzory przemysłowe, które moŝe trwać do 25 lat od daty zgłoszenia, prawo ochronne na znaki towarowe, które moŝe trwać przez kolejne 10- cio letnie okresy ochronne od daty zgłoszenia, prawo z rejestracji oznaczeń geograficznych, które trwa bezterminowo od daty zgłoszenia i rejestracji, prawo z rejestracji topografii układów scalonych ustaje po 10 latach od końca roku kalendarzowego od wprowadzenia do obrotu lub zgłoszenia w zaleŝności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej. ( zgłoszenie moŝe być dokonane równieŝ w okresie do 2 lat od wprowadzenia do obrotu )

23 Wprowadzenia aportu do spółki prawa handlowego SprzedaŜy praw własności przemysłowej Ustalenie opłaty licencyjnej z tytułu korzystania z przedmiotu własności przemysłowej Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa

24 z tytułu naruszenia praw wyłącznych Zwrot nieuprawnionych korzyści Zadośćuczynienie za starty z tytułu nieuprawnionego naruszenia praw

25 Wartości niematerialne i prawne wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) i ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. ustawa o rachunkowości nie przewiduje moŝliwości aktualizacji wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu na przestrzeni oszacowanego okresu ich uŝywania.

26 stawki amortyzacyjne są ustalone w zaleŝności od okresu, w jakim jednostka przewiduje osiągnąć korzyści ekonomiczne z danego składnika. od wartości niematerialnych i prawnych nie mniej niŝ 20%.

27 Według ustalonej wartości rynkowej, Według wartości uŝytkowej. Zastosowanie pierwszej metody sprowadza się do ustalenia ceny rynkowej. Druga metoda jest wynikiem kalkulacji przeprowadzonej z uwzględnieniem następujących czynników: Wskaźnika zyskowności Wielkości produkcji znajdującej się na rynku, Rozmiarów przewidywanej produkcji w poszczególnych latach, Charakteru prawa lub licencji, Okres trwania prawa lub licencji.

28 Majątkowa Dochodowa

29 Księgowa, (ang. book value); przyjmująca, Ŝe wykazywana w sprawozdaniach księgowych wartość odpowiada aktualnej wartości rynkowej Skorygowanych aktywów netto, polegająca na skorygowaniu wykazywanych wartości księgowych netto do poziomu cen rynkowych Odtworzeniowo kosztowa, (ang. replacement costs); metoda polegająca na odtworzeniu nakładów poniesionych na stworzenie, ochronę i rozpropagowanie prawa do uŝytkowania lub korzystania Szacunku wartości rynkowej, (ang. market value) typowa metoda porównawcza moŝliwa do zastosowania na istniejącym specyficznym rynku wartości niematerialnych

30 Wielkości premii (zysku), (ang. premium pricing); metoda zakładająca, Ŝe towar lub usługa z przypisanym prawem wyłącznym, świadczona jest po cenie wyŝszej niŝ bez tego prawa wyłącznego ( np. znaku towarowego) Udział wartości wykorzystywanego prawa wyłącznego w generowaniu zysku (ang. earnings premium) prazy załoŝenie, Ŝe część zysku generowana jest ze względu na te prawa wyłączne Zdyskontowanych strumieni pienięŝnych z mnoŝnikiem zysku (ang. discounted cash flow) Opłat licencyjnych określonych na podstawie przewidywanych zysków licencjobiorcy

31 Bazuje na załoŝeniach wynikających z przeprowadzonych analiz: rynku, zdolnościach wytwórczych, zakładanych przychodach, ceny rynkowej, zyskowności.

32 Metodą UNIDO udostępnia się danemu przedsiębiorcy określonych wartości niematerialnych jako sumę zdyskontowanych opłat licencyjnych od przewidywanej wielkości na przewidywany okres lub przyjmuje się okres dotychczasowego funkcjonowania na rynku wycenianych wartości niematerialnych i prawnych.

33 Na podstawie materiałów studyjnych Centrum Studiów Międzynarodowych Własności Przemysłowej w Strasburgu, w wyniku badań przeprowadzonych wśród blisko 200 czołowych firm licencyjnych USA ustalono, Ŝe 97,9 % tych firm naleŝności z tytułu udzielenia licencji ustalono w oparciu o wartości osiągniętej sprzedaŝy lub uŝytkowania praw własności przemysłowej. Badania te jednoznacznie potwierdzają trafność wyboru dochodowej metody UNIDO do wyznaczania wartości niematerialnych i prawnych w oparciu o zdyskontowaną sumę opłat licencyjnych ustalonych od zysku w spodziewanych wartościach z produkcji.

34 Przemysł wydobywczy 5-20% przy zyskowności 10-20% Przemysł półproduktów 3-10% przy zyskowności 20-30% Wyroby trwałe powszechnego uŝytku 2-7% przy zyskowności 30-40% Artykuły nietrwałe powszechnego uŝytku 2-5% przy zyskowności 40-50% Wyroby szczytowych technologii 1-4% przy zyskowności 50-60% W dalszych latach stawki wzrastają.

35 Przemysł elektryczny 0,5 5% przychodu Przemysł maszynowy i obrabiarkowy 0,3 10% przychodu Przemysł chemiczny 2 5% przychodu Przemysł farmaceutyczny 2 10% przychodu

36

37

38 Dziękuję za uwagę

PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRAKTYCZNE ASPEKTY ORAZ KORZYŚCI Z OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Zbigniew Gawski Józef Waldemar Matusiak Helena Nisztuk Tadeusz Wilczarski Redakcja - Tadeusz Wilczarski

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej

Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Tadeusz Wilczarski Janusz Żurek Dobre praktyki z zakresu ochrony własności intelektualnej Korekta: Anna Maria Przeperska Opracowanie graþczne: Sabina Gettka Krefft Lublin, 2008 r. 1 2 Wprowadzenie Przedstawione

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. Anna Beer-Zwolińska

Dr inŝ. Anna Beer-Zwolińska Plan prezentacji Kapitał intelektualny KI Przedsiębiorstwo jego wartość i zasoby KI jako składnik zasobów przedsiębiorstwa Znaczenie i wybrane kategoryzacje KI Własność intelektualna Kategorie wartości

Bardziej szczegółowo

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie

zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie Analiza prawna sporządzona na zamówienie Ministerstwa Gospodarki UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie - regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Numer identyfikacyjny REGON (ID) SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2009 Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja podatkowa *

Amortyzacja podatkowa * Amortyzacja podatkowa * Zasady ustalania wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011

KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 KOMENTARZ DO ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MUZA S.A. NA 31.12.2011 Działalność podstawowa MUZA SA jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 8, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

za lata 2009 2011 (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)

za lata 2009 2011 (e-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 08, 00-95 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PNT-0 Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle Numer identyfikacyjny REGON za lata 009 0 Portal sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 16. WYśSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI

Strona 1 z 16. WYśSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA. z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI Strona 1 z 16 WYśSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA O ZASADACH (POLITYCE) RACHUNKOWOŚCI POZNAŃ 2009 Strona 2 z 16 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Wprowadzenie... 3 Rozdział 2 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2014 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11

GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 GRUPA KAPITAŁOWA PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 11 PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83

Raport roczny R 2012 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU ELZAB ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA. 41-813 Zabrze (032) 272 20 21 272 25 83 ELZAB skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. z dnia 31 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 133/2012 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 182/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 31 grudnia 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA PODATKOWA

AMORTYZACJA PODATKOWA AMORTYZACJA PODATKOWA www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Jerzy Szczotka, Tomasz Demendecki WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA niedoceniane aktywa przedsiębiorcy Jak chronić i jak korzystać z ochrony? Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland

Bardziej szczegółowo

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization

Wynalazki. w działalności małych i średnich przedsiębiorstw. World Intellectual Property Organization World Intellectual Property Organization Wynalazki w działalności małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Opracowanie: dr Alicja Adamczak Marcin Gędłek

Bardziej szczegółowo

Wycena programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna

Wycena programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna Wycena programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej Program komputerowy jako wartość niematerialna i prawna Przepisy podatkowe wymieniają różne rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

L 320/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008

L 320/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 L 320/252 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 29.11.2008 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI MSR 38 Wartości niematerialne CEL 1 Celem niniejszego standardu jest określenie sposobu ujmowania wartości

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-920280-8-6

ISBN 978-83-920280-8-6 PAWEŁ PABIANIAK ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ISBN 978-83-920280-8-6 ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA 5 WPROWADZENIE...8 SPRAWOZDANIA FINANSOWE ŹRÓDŁO DANYCH ANALIZY FINANSOWEJ... 10 USTAWA O RACHUNKOWOŚCI...

Bardziej szczegółowo

POSTULATY ZMIAN ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

POSTULATY ZMIAN ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI POSTULATY ZMIAN ZWIĘKSZAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI POSTULAT I: Zniesienie opodatkowania aportu własności intelektualnej i przemysłowej A. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo