OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH"

Transkrypt

1 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH Dz. Nr: 481, 501/2, 502/3, 501/4 i 508 Inwestor : Urząd Gminy Pawłowiczki pl. Jedności Narodu Pawłowiczki Nazwa i adres jednostki projektowania: EL PROJEKT Wieńczysław Turza Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 1d/11 Projektował: inż. Wieńczysław Turza Upr. Nr OPL/0177/POOE/05 podpis.. Sprawdził: mgr inż. Waldemar Piszczek Upr. Nr OPL/0701/PWOE/11 podpis.. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA nr strony 1. Opis techniczny 2 2. Obliczenia techniczne 5 3. Ochrona przeciwporażeniowa 8 4. Uwagi końcowe 8 5. Informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Zestawienie materiałów Załączniki 13 E1 Projekt zagospodarowania terenu. E2 Schemat ideowy oświetlenia parkingowego i zasilania stanowisk targowych. E3 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R-GAR w budynku garażu. E4 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R-TAR w budynku gospodarczym. E5 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R1-R7 na stanowiskach targowych.

2 2 Opis techniczny 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia parkingowego oraz instalacji elektrycznej na stanowiskach targowych. 1.1 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: Zlecenia inwestora. Mapa zasadnicza do celów projektowych 1:500. obowiązujących przepisów i norm technicznych. Warunów przyłączenia do sieci rozdzielczej Tauron Dystrybucja nr RD3/2012-RDE 6/3320/2012 z dnia Zgoda inwestora z korzystania z rozdzielnicy garażowej w budynku garażu. ZUD nr 185/2012 z r. 1.2 Dane energetyczne. Napięcie zasilania: 0,4/0,23 kv, Moc przyłączeniowa szczytowa projektowanego oświetlenia parkingowego to 0,8 kw z sieci Tauron Dystrybucja oraz 13kW z obwodu administracyjnego w budynku garażu, który będzie zasilał instalację elektryczną na stanowiskach targowych. Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania. Miejscem podstawowego zasilania projektowanej linii oświetlenia parkingowego jest projektowany słup nr 03/10 według odrębnego projektu, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. Miejscem rezerwowego zasilania projektowanej linii oświetlenia parkingowego jest projektowany słup nr 04/02 według odrębnego projektu, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. 1.3 Zakres projektu Zakres dotyczyć będzie budowy oświetlenia parkingowego przy budynku Urzędu Gminy Pawłowiczki. W projekcie tym uwzględniono opinię Konserwatora Zabytków w zakresie doboru słupów i opraw oświetleniowych dla całej strefy konserwatorskiej i dlatego zaprojektowano takie same słupy i oprawy jak w projekcie, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. W zakres projektu wchodzi również wymiana rozdzielnicy administracyjnej R-GAR w budynku garażu. W zakres projektu wchodzi również budowa nowej instalacji elektrycznej dla stanowisk targowych wraz z rozdzielnicą targową R-TAR i rozdzielnicami stanowiskowymi R1 R Zasilanie elektryczne Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja, należy projektowaną linię oświetlenia parkowego zasilić z wydzielonego obwodu oświetlenia ulicznego, który jest zasilany z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU. W/w szafa SOU będzie zasilana z projektowanego ZK, które będzie zasilane z istniejącego kabla relacji stacja transformatorowa Pawłowiczki Szkoła ZK Z projek-

3 3 towanego słupa nr 03/10 należy wziąć zasilanie podstawowe do projektowanych słupów parkingowych. Istniejąca linia oświetlenia Placu Jedności Narodu będzie zasilana istniejącym kablem z istniejącego ZK-3940 zgodnie z umową świadczenia usług Należy wykonać mostek kablowy typu YAKXS 4x35mm 2 pomiędzy projektowanym słupem 04/02 a projektowanym słupem parkingowym 03/105. Mostek ten będzie służył tylko jako zasilanie rezerwowe w razie długiej awarii zasilania podstawowego. 1.5 Linia kablowa, słupy oświetleniowe, oprawy i instalacja elektryczna stanowisk targowych. Linia kablowa zasilająca projektowane oświetlenie parkingowe realizowana będzie za pomocą kabla typu YAKXS 4x35mm 2, ułożonego na całej trasie w rowie kablowym o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m na 10cm podsypce piaskowej i zasypany ponownie 10 cm warstwą piasku. Po warstwie piasku należy nasypać 25-30cm ziemi rodzimej bez gruzu i śmieci a następnie zagęścić, rozłożyć na całą szerokość rowu folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, dosypać ziemi i ponownie zagęścić mechanicznie STOPĄ. Na dnie rowu kablowego na głębokości 0,8m należy ułożyć bednarkę Fe-Zn 30x4mm, do której należy uziemić słupy nr 03/10, 03/101, 03/104, 03/1041 i 03/105. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi projektowany kabel el-en należy chronić rurą ochronną typu DVK 75 lub DVR 75mm. Rury ochronne o dł. Powyżej 4m w miejscach wskazanych na rys. nr E1 i E2 należy zabezpieczyć z obu stron dławnicą czopową typu EK 186/75. Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego oświetlenia parkingowego wynosi P S = 0,48kW z sieci Tauron Dystrybucja oraz P S = 13kW z rozdzielnicy administracyjnej R-GAR w budynku garażu dla instalacji elektrycznej projektowanych stanowisk targowych. Projektowane oświetlenie parkingowe oświetlać będzie cały parking przy Urzędzie Gminy Pawłowiczki a zasilanie elektryczne z R-TAR będzie obsługiwać stanowiska targowe. Projektowane oświetlenie będzie załączane automatycznie z projektowanej szafki oświetleniowej SOU według odrębnego projektu. Linię kablową oraz stanowiska słupowe i rury ochronne DVK 75 lub DVR 75 pokazano na rys. nr E1 i E2. Na rysunkach tych pokazano również instalację zewnętrzną zasilającą stanowiska targowe oraz miejsce zamontowania opraw oświetleniowych i zestawów gniazdowych dla stanowisk targowych. W celu zasilania stanowisk targowych należy zablokować napięcie na rozdzielnicę w garażu (bez opisu) i zdemontować ją z aparatami. W tym samym miejscu należy zamontować projektowaną rozdzielnicę R-GAR natynkową, 24-polową z wyposażeniem: zugi typu N 2szt., zugi typu PE 2szt., wyłącznik nadmiarowo prądowy MB 116A 2szt, wyłącznik nadmiarowo prądowy MC 320A 2szt, wyłącznik różnicowo prądowy CD426J 1szt, Lamki sygnalizujące obecność napięcia SVN 127 1szt. W tym samym garażu lecz w drugiej części należy zamontować projektowaną rozdzielnicę R-TAR natynkową, 24-polową z wyposażeniem: zugi typu N 1szt., zugi typu PE 1szt., wyłącznik nadmiarowo prądowy MC 316A 7szt, Lamki sygnalizujące obecność napięcia SVN 127 1szt, licznik energii elektrycznej 3-fazowy LCD ORNO OR-03Y 1szt. Na każdym stanowisku targowym należy zamontować zestaw gniazdowy typu rozdzielnica Adamów PCE, IP44 z wyposażeniem: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V; 3 x GS 16A 250V; 1 x C16A 3P; 3 x C16A 1P; 1 x FI 40/4/0,03A; 1 x M25 dławnica ka-

4 4 blowa; 1 x zaślepka M25. Z rozdzielnicy tej należy wyprowadzić przewód typu YDYżo 3x1,5mm 2 do zasilania dwóch opraw oświetleniowych poprzez łącznik 1- biegunowy o IP44 zamocowany na konstrukcji nośnej stanowiska targowego. Przewody i kable należy w części stanowiskowej prowadzić w rurkach ochronnych na uchwytach. Dla oświetlenia parkowego dobrano: 1. Słup 4m koloru czarnego stylizowany typu S-40W z fundamentem typu B-40B, złącze słupowe TB Oprawa typu Park Big ZRD 80, odbłyśnik o śr. 650mm, źródło światła rtęciowe 80W typu HQL-80 Deluxe Osram. 3. Kabel el-en YAKXS 4x35mm 2, 4. Przewód YDYżo 3x2,5mm 2. Dla instalacji elektrycznej stanowisk targowych dobrano: 1. Oprawa oświetleniowa typu BS103 3G 136 EVG IP65 AC/DC. 2. Przewody typu YDYżo 3x2,5mm 2 i YDYżo 3x1,5mm Kable el-en typu YKYżo 5x6mm 2 i YKYżo 5x2,5mm Kompletna rozdzielnica R-GAR. 5. Kompletna rozdzielnica R-TAR. 6. Łącznik oświetleniowy IP44 1-biegunowy natynkowy. 7. Rurki ochronne RB22 wraz z łącznikami i uchwytami. 8. 1xM16 dławnica kablowa. 9. Zestawy gniazdowe skrzynkowe RS rozdzielnica Adamów PCE, IP44 z wyposażeniem: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V 1 x C16A 3P 3 x C16A 1P 1 x FI 40/4/0,03A 1 x M25 dławnica kablowa 1 x zaślepka M25 Przyjęto drogę o klasie oświetlenia S4 według PN-EN :2007r. Obliczenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu oświetleniowego Dialux. Przy maksymalnym rozstawieniu słupów co 20m otrzymujemy E śr =5 lux, E min =1 lux. Dopuszczalne obciążenie słupów: Zgodnie z mapą stref wiatrowych w Polsce, Pawłowiczki należą do I strefy wiatrowej, w której prędkość wiatru wynosi 79,2km/h (22,0 m/s). Ze względu na kategorię terenu do obliczeń przyjęto kategorię II.

5 5 2. OBLICZENIA TECHNICZNE Dla linii oświetleniowej z projektowanego słupa oświetlenia ulicznego 03/10 Moc szczytowa P S =0,48kW i dodana do istniejącej mocy przyłączeniowej zawartej z Tauron Dystrybucja wynosi zgodnie z wydanymi warunkami 14kW Z S =0,42 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/10 Z S =0,59 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/105 Projektowane obwody moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu U kw kw A m % St. trafo ZK projektowane 14,0 14,0 20,8 YAKXS 240 0,5 4x120 ZK projektowane SOU 14,0 14,0 20,8 YDYżo 4 0,04 projektowane 5x16 SOU projektowane słup 0,8 0,8 1,2 YAKXS 191 0,08 oświetleniowy nr 03/10 k r =4 4x35 słup oświetleniowy nr 03/10 - słup oświetleniowy nr 03/105 1,28 1,28 1,9 k r =4 YAKXS 4x ,02 U = 0,64% Dla linii oświetleniowej z projektowanego słupa oświetlenia ulicznego 04/02 od strony Placu Jedności Narodowej Moc szczytowa P S =0,48kW i dodana do istniejącej mocy przyłączeniowej zawartej z Tauron Dystrybucja wynosi zgodnie z wydanymi warunkami 2,48kW Z S =0,30 Ω dla istniejącej szafki SOU na Placu Jedności Narodowej Z S =0,50 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/105 poprzez mostek kablowy zasilania rezerwowego Projektowane obwody z istniejącej szafki 1-fazowej SOU SOU-istniejące słup oświetleniowy nr 04/02 słup oświetleniowy nr 04/02 - słup oświetleniowy nr 03/105 U = 0,71% moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu U kw kw A m % 1,28 1,28 5,7 YAKXS 42 0,70 4x35 od st. 1,36 1,3 6,1 YAKXS 4x35 trafo 25 0,01

6 6 Dla instalacji elektrycznej stanowisk targowych Stacja Pawłowiczki Szkoła: S n = 250 kva; R T = 0,0118 Ω; X T = 0,0262 Ω; U Z = 4,4% 2 2 Z TR R X 0, 03 - Istniejąca linia kablowa YAKXS 4x120 o L=380m R l LK 120 * S 380 R LK120 0, 09 Z ZK-2034 = 1,25*2*R LK120 = 0,23Ω + 0,03Ω = 0,26 35*120 Z ZK-2034 = 0,26 - Istniejący WLZ-TG od ZK-2034 do TG: l RWLZ TG * S 10 R WLZ TG 0, 008 Z TG = 1,25*2*R WLZ-TG + Z ZK-2034 = 0,02Ω + 0,26Ω = 0,28 35*35 Z TG = 0,28 - Istniejący WLZ-TP1 od TG do TP1: l RWLZ TP1 * S 5 R WLZ TP1 0, 015 Z TP1 = 1,25*2*R WLZ-TP1 + Z TG = 0,04Ω + 0,28Ω = 0,32Ω 57 *6 Z TP1 = 0,32Ω - Istniejący WLZ-T-GAR od TP1 do T-GAR w budynku garażu: l RWLZ TGAR * S 28 R WLZ RGAR 0, 08 Z RGAR = 1,25*2*R WLZ-RGAR + Z TP1 = 0,02Ω + 0,32Ω = 0,34Ω 57 * 6 Z RGAR = 0,34Ω - Projektowany WLZ-R-TAR od R-GAR do R-TAR: l RWLZ RTAR * S 35 R WLZ RTAR 0, 1 Z RTAR = 1,25*2*R WLZ-RTAR + Z RGAR = 0,26Ω + 0,34Ω = 0,60Ω 57* 6 Z RTAR = 0,60Ω - Projektowany WLZ-RS7 od R-TAR do RS7: l RWLZ RTAR * S 45 R WLZ RS 7 0, 32 Z RS7 = 1,25*2*R WLZ-RS7 + Z RTAR = 0,8Ω + 0,60Ω = 1,4Ω 57 * 2,5 Z RS7 = 1,4Ω

7 7 - Projektowany obwód oprawy od RS7 do oprawy (najbardziej niekorzystny przypadek): l R oprawy * S 8 R oprawy 0, 09 Z oprawy = 1,25*2*R oprawy + Z RS7 = 0,23Ω + 1,4Ω = 1,63Ω 57 *1,5 Z oprawy = 1,63Ω Moc szczytowa stanowisk targowych - P S =12,6kW Z S =0,34 Ω dla rozdzielnicy R-GAR Projektowane obwody moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu Typ zabezpieczenia U kw kw A m Typ, A % R-GAR - R-TAR 12,6 8,8 18,7 YKYżo 5x6 35 C 25 0,80 R-TAR rozdzielnica stanowiskowa nr 7 2,4 1,3 8,1 YKYżo 5x2,5 45 C 16 0,35 U = (0,65+0,80+0,35)=1,80% 2.2. Dobór kabli, zabezpieczeń i obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. I Z0-R-GAR = 676A dla t=0,4s; Z R-GAR = 0,34 Ω dla I Z0-R-GAR ; ΔU %-R-GAR = 0,65% R przewodu = l/( xs) =R YKY 5x6 = 0,1 Ω dla 35m; Z RTAR = 0,60Ω; ΔU %-R-TAR = 1,45% I Z0-R-TAR = 383A dla t=0,4s; Z R-TAR = 0,60 Ω dla I Z0-R-TAR ; R przewodu = l/( xs) =R YKY 5x2,5 = 0,32 Ω dla 45m; Z RS7 = 1,4Ω; ΔU %-RS7 = 1,80% I dd = 27A, dla YKY 5x2,5mm 2 ΔU %-RS7 =1,80% 4,0% P S = 1,3kW, I S = 8,1A dla stanowiska targowego, I bn-r-tar = 16A ch-ka C, I a-r-tar = 160A dla t 0,4s, I a-r-tar prąd wymagany do zadziałania wyłącznika nadmiarowego 16A, Z ST7 impedancja pętli zwarcia dla rozdzielnicy stanowiska targowego nr 7 I S = 8,1A I bn-r-tar = 16A I Z0- R-TAR = 383A dla R-TAR; Z R-TAR * I a-r-tar = 96V U o = 230V warunek jest spełniony

8 8 od rozdzielnicy R7 do oprawy A1(najbardziej niekorzystny przypadek) Rozdzielnica R7 YDYżo 3x1,5mm 2 oprawa I bn-r7 =16A Stanowisko targowe nr 7 L = 8m Stanowisko targowe nr 7 I Z0-RS7 = 164A dla t=0,4s; Z RS7 = 1,4 Ω dla I Z0-RS7 ; ΔU %- ST7 = 1,80% R przewodu = l/( xs) =R YDY 3x1,5 = 0,09 Ω dla 8m; Z S-oprawy = 1,63Ω; ΔU %oprawy = 1,85%; I dd = 17A, dla YDYżo 3x1,5mm 2 P S = 0,14kW, I S = 0,64A dla oprawy, I bn-oprawy = 16A ch-ka B, I a-oprawy = 80A dla t 0,4s, I a-oprawy prąd wymagany do zadziałania wyłącznika nadmiarowego 16A I S = 0,64A I bn-oprawy = 16A I Z0- oprawy = 141A dla oprawy; Z S-oprawy * I a-oprawy = 130,4V U o = 230V warunek jest spełniony 3. Ochrona przeciwporażeniowa. W projektowanym oświetleniu parkowym i zasilaniu stanowisk targowych przewidziano sieć typu TN-C od strony zasilania przez Tauron Dystrybucja oraz sieć TN-C- S od strony tablicy rozdzielczej w garażu. Ochronie podlegają wszystkie elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, jednak przerzut napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do urządzeń tych zaliczyć należy same słupy metalowe oraz oprawy I klasy ochronności. W objętej projektem instalacji elektrycznej maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia wynosi w liniach zasilających 5s, a w instalacji odbiorczej 0,4s. Samoczynne wyłączenie zasilania będzie realizowane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe, dla których przeprowadzono obliczenia sprawdzające Próby i badania powykonawcze wg PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie. Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomiary: Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych, Samoczynnego wyłączenia zasilania, Sprawdzenia biegunowości, Próby zadziałania urządzeń, Pomiary natężenia oświetlenia oświetlenia zewnętrznego. 4. Uwagi końcowe. Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczególności: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

9 9 Projekt wykonawczy, ZUD nr 185/2012 Normy techniczne, Prawo budowlane, Ustawa Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229), Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452). Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają: 1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.), 2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386), 3. Ustawa Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504). Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma wieloarkuszowa: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych dotychczas następujących arkuszy: PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

10 10 PN-IEC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. PN-HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi spełniać między innymi wymogi norm i pism: Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Ponadto: Części metalowe zabezpieczyć przed korozją, Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami z pozytywnym wynikiem, Zamontowane w instalacjach elektryczne urządzenia krajowe i zagraniczne muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat., Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami, wszystkie materiały zastosowane w projekcie mogą być zamieniane na urządzenia spełniające warunki techniczne i estetyczne materiałów projektowanych.

11 11 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. Cześć opisowa 1. Zakres robót budowlanych branży elektrycznej. - roboty elektromontażowe związane z pracami ziemno kablowymi. 2. Wykaz obiektów budowlanych. Projektowana instalacja oświetlenia elektrycznego będzie realizowana w projektowanym parkingu i stanowiskach targowych. 3. Zagospodarowanie działek budowlanych nr: 481, 501/2, 502/3, 501/4 i Zagrożenie występujące podczas realizacji robót. - Prace montażowe instalacji elektrycznych wykonywać przy wyłączonych obwodach spod napięcia oraz przy zabezpieczonym terenie przed wejściem osób postronnych, - prace montażowe na wysokości powyżej 4 m występują i należy je wykonywać poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, - montaż przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych, - narzędzia oraz hałas w czasie pracy narzędzi i maszyn wejście na teren budowy osób niepożądanych w tym osób, nie posiadających wiedzy na temat zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budowy. 5. Instruktaż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Analizując powyższe zagrożenia w czasie realizacji robót przy montażu instalacji oświetlenia elektrycznego, roboty szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi nie wystąpią pod warunkiem należytego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznaczenia placu robót budowlanych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż z pracownikami. Instruktaż w szczególności powinien zawierać: - określenie zasad postępowania w przypadku zagrożeń, - konieczności stosowania przez pracowników środków ochronny indywidualnej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożenia, - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadające niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, - określenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiałów w sposób bezpieczny, - przekazania nr telefonów do kierownictwa przedsiębiorstwa, - przekazanie nr telefonów alarmowych do pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, do policji, 6. Zapobieganie niebezpieczeństwom w czasie robót. Prace elektryczne winne być prowadzone przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i eksploatacyjne typu,,d", a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne E". Określenie zasad postępowania w przypadku pracy na czynnych urządzeniach elektrycznych. Zalecany jest nadzór inwestorski - zlecić nadzory branżowe, Ogrodzenie, zabezpieczenia i oznaczenia placu - miejsca robót i budowy, Powieszenie odpowiedniego oznakowania zakazującego wejście na teren robót osób nieupoważnionym i postronnych.

12 12 Prowadzenie dokumentacji związanej z budową, Szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu na stanowisku pracy, W okresie przerw w pracy należy zabezpieczyć odpowiedni dozór na placu budowy, Podczas prowadzonych prac montażowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zawartych w: - ustawie z dnia r - Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r Nr 106, póz z późniejszymi zmianami, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, póz. 1256), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz.401), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych przepisów bhp. W przypadku wątpliwości na etapie czytania lub korzystania z opracowania należy zwrócić się do autora projektu. 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie jedn. Razem rury ochronne DVK Ø75 m 94 2 rury ochronne DVR Ø75 m 25,5 3 kabel YAKXS 4x35mm 2 m kabel YKYżo 5x6mm 2 m 35 5 kabel YKYżo 5x2,5mm 2 m przewód YDYżo 3x1,5mm 2 m 76 7 przewód YDYżo 3x2,5mm 2 m 14 8 oprawa BS-103 3G, 136, EVG, IP65, AC/DC kpl 16 9 oprawa PARK BIG ZRD mm kpl 6 10 słup S-40W szt 6 11 fundament B-40B szt 6 12 Złącza słupowe TB-1 szt 6 13 źródło rtęciowe 80W typu HQL-80 Deluxe szt 6 Osram 14 bednarka Fe-Zn 30x4mm m rów kablowy m dławnica czopowa EK 186/75 szt przewiert w ścianie szt 2 18 łącznik światła jednobiegunowy IP44 szt 8 19 rozdzielnica R-GAR kpl 1 20 rozdzielnica R-TAR kpl 1 21 rozdzielnica RS Adamów PCE, IP44 kpl 7 22 gniazdo wtyczkowe 2P+PE, IP44 szt 1 23 rurki ochronne RB22 wraz z łącznikami i m 68 uchwytami 24 1xM16 dławnica kablowa szt 1

13 7. ZAŁĄCZNIKI 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania

monitoringu, - stycznik SM320-230-22 do sterowania danym obwodem oświetlenia, - wyłącznik nadmiarowy S301 B6A do zabezpieczenia obwodu sterowania 1. Opis OGÓLNY 1.1. Inwestor OPIS TECHNICZNY Branża elektryczna Inwestorem jest: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów. 1.2. Obiekt Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1 Przedmiot i zakres opracowania 2 Podstawa opracowania 3 Opis stanu istniejącego 4 Zasilenie 5 Rozdzielnice 6 Układ pomiarowy energii

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE

Projekt wykonawczy Instalacja elektryczne Szkoła Ratownictwa i V Oddz. WSPRTS MEDITRANS w Warszawie ul. Brzeska 12 OŚWIADCZENIE PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r.) oświadczam, że projekt wykonawczy Stacja Ratownictwa oraz V

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH ST-E-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE I OŚWIETLENIA TERENU Kod CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE

KOMAN. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE KOMAN CONNECTING MANY NETWORKS Nr projektu: KMN/SP06a OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE SALA 26 PRACOWNIA MECHANICZNO-GÓRNICZA TEMAT: Przebudowa instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT INSTALACJE ELEKTRYCZNE DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW

EGZ. NR 4 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW EGZ. NR 4 TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJA ODDYMIANIA I OŚ. AWARYJNEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH UL. KRZEMIŃSKIEGO 4 88-100 INOWROCŁAW BRANŻA: ELEKTRYCZNA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02

: mgr inŝ. Agnieszka Pietrzykowska 67/01/WŁ ŁOD/IE/1026/02 PROJEKT HALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ADRES INWESTYCJI : ul. Łódź Polesie, ul. Stefanowskiego 17, Działki nr ewid. 90/3, 90/4, 90/5, 90/6 INWESTOR : Międzynarodowe Targi Łódzkie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania

1...Instalacje elektryczne i teletechniczne 1.1. Przedmiot inwestycji. 1.2. Lokalizacja inwestycji 1.3. Podstawa opracowania 1. Instalacje elektryczne i teletechniczne...3 1.1. Przedmiot inwestycji....3 1.2. Lokalizacja inwestycji...3 1.3. Podstawa opracowania...3 1.4. Priorytety ważności przepisów, norm i uzgodnień...5 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Kod robót instalatorskich CPV 45310000-3; 45317000-2 Wykonanie zasilania awaryjnego wybranych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w budynku

Bardziej szczegółowo

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4.

1. Układ sieciowy TN-C-S 2. Napięcie zasilania 15kV, 230/400V, 50 Hz 3. Projektowany układ pomiarowy, w stacji transformatorowej. 4. SPIS TREŚCI 1.0.WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot i zakres opracowania.... 3 1.. Podstawy opracowania... 3 1.3. Projekty związane z opracowaniem... 3 1.4. Charakterystyka energetyczna... 3.0. OPIS TECHNICZNY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9)

(CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E - 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE (CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45314000-1, CPV 45231400-9) ST/E 0.1 ROBOTY ELEKTRYCZNE 1 / 9 1 WSTĘP 1.1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest podanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo