OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH"

Transkrypt

1 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH Dz. Nr: 481, 501/2, 502/3, 501/4 i 508 Inwestor : Urząd Gminy Pawłowiczki pl. Jedności Narodu Pawłowiczki Nazwa i adres jednostki projektowania: EL PROJEKT Wieńczysław Turza Kędzierzyn-Koźle, ul. Kosmonautów 1d/11 Projektował: inż. Wieńczysław Turza Upr. Nr OPL/0177/POOE/05 podpis.. Sprawdził: mgr inż. Waldemar Piszczek Upr. Nr OPL/0701/PWOE/11 podpis.. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA nr strony 1. Opis techniczny 2 2. Obliczenia techniczne 5 3. Ochrona przeciwporażeniowa 8 4. Uwagi końcowe 8 5. Informacje o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia Zestawienie materiałów Załączniki 13 E1 Projekt zagospodarowania terenu. E2 Schemat ideowy oświetlenia parkingowego i zasilania stanowisk targowych. E3 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R-GAR w budynku garażu. E4 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R-TAR w budynku gospodarczym. E5 Schemat ideowy projektowanej rozdzielnicy R1-R7 na stanowiskach targowych.

2 2 Opis techniczny 1. Wstęp Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oświetlenia parkingowego oraz instalacji elektrycznej na stanowiskach targowych. 1.1 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: Zlecenia inwestora. Mapa zasadnicza do celów projektowych 1:500. obowiązujących przepisów i norm technicznych. Warunów przyłączenia do sieci rozdzielczej Tauron Dystrybucja nr RD3/2012-RDE 6/3320/2012 z dnia Zgoda inwestora z korzystania z rozdzielnicy garażowej w budynku garażu. ZUD nr 185/2012 z r. 1.2 Dane energetyczne. Napięcie zasilania: 0,4/0,23 kv, Moc przyłączeniowa szczytowa projektowanego oświetlenia parkingowego to 0,8 kw z sieci Tauron Dystrybucja oraz 13kW z obwodu administracyjnego w budynku garażu, który będzie zasilał instalację elektryczną na stanowiskach targowych. Ochrona od porażeń: samoczynne wyłączenie zasilania. Miejscem podstawowego zasilania projektowanej linii oświetlenia parkingowego jest projektowany słup nr 03/10 według odrębnego projektu, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. Miejscem rezerwowego zasilania projektowanej linii oświetlenia parkingowego jest projektowany słup nr 04/02 według odrębnego projektu, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. 1.3 Zakres projektu Zakres dotyczyć będzie budowy oświetlenia parkingowego przy budynku Urzędu Gminy Pawłowiczki. W projekcie tym uwzględniono opinię Konserwatora Zabytków w zakresie doboru słupów i opraw oświetleniowych dla całej strefy konserwatorskiej i dlatego zaprojektowano takie same słupy i oprawy jak w projekcie, który wykonał projektant mgr inż. Waldemar Piszczek. W zakres projektu wchodzi również wymiana rozdzielnicy administracyjnej R-GAR w budynku garażu. W zakres projektu wchodzi również budowa nowej instalacji elektrycznej dla stanowisk targowych wraz z rozdzielnicą targową R-TAR i rozdzielnicami stanowiskowymi R1 R Zasilanie elektryczne Zgodnie z warunkami przyłączeniowymi wydanymi przez Tauron Dystrybucja, należy projektowaną linię oświetlenia parkowego zasilić z wydzielonego obwodu oświetlenia ulicznego, który jest zasilany z projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU. W/w szafa SOU będzie zasilana z projektowanego ZK, które będzie zasilane z istniejącego kabla relacji stacja transformatorowa Pawłowiczki Szkoła ZK Z projek-

3 3 towanego słupa nr 03/10 należy wziąć zasilanie podstawowe do projektowanych słupów parkingowych. Istniejąca linia oświetlenia Placu Jedności Narodu będzie zasilana istniejącym kablem z istniejącego ZK-3940 zgodnie z umową świadczenia usług Należy wykonać mostek kablowy typu YAKXS 4x35mm 2 pomiędzy projektowanym słupem 04/02 a projektowanym słupem parkingowym 03/105. Mostek ten będzie służył tylko jako zasilanie rezerwowe w razie długiej awarii zasilania podstawowego. 1.5 Linia kablowa, słupy oświetleniowe, oprawy i instalacja elektryczna stanowisk targowych. Linia kablowa zasilająca projektowane oświetlenie parkingowe realizowana będzie za pomocą kabla typu YAKXS 4x35mm 2, ułożonego na całej trasie w rowie kablowym o szerokości 0,4m i głębokości 0,8m na 10cm podsypce piaskowej i zasypany ponownie 10 cm warstwą piasku. Po warstwie piasku należy nasypać 25-30cm ziemi rodzimej bez gruzu i śmieci a następnie zagęścić, rozłożyć na całą szerokość rowu folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, dosypać ziemi i ponownie zagęścić mechanicznie STOPĄ. Na dnie rowu kablowego na głębokości 0,8m należy ułożyć bednarkę Fe-Zn 30x4mm, do której należy uziemić słupy nr 03/10, 03/101, 03/104, 03/1041 i 03/105. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi urządzeniami podziemnymi projektowany kabel el-en należy chronić rurą ochronną typu DVK 75 lub DVR 75mm. Rury ochronne o dł. Powyżej 4m w miejscach wskazanych na rys. nr E1 i E2 należy zabezpieczyć z obu stron dławnicą czopową typu EK 186/75. Moc szczytowa przewidziana tylko dla projektowanego oświetlenia parkingowego wynosi P S = 0,48kW z sieci Tauron Dystrybucja oraz P S = 13kW z rozdzielnicy administracyjnej R-GAR w budynku garażu dla instalacji elektrycznej projektowanych stanowisk targowych. Projektowane oświetlenie parkingowe oświetlać będzie cały parking przy Urzędzie Gminy Pawłowiczki a zasilanie elektryczne z R-TAR będzie obsługiwać stanowiska targowe. Projektowane oświetlenie będzie załączane automatycznie z projektowanej szafki oświetleniowej SOU według odrębnego projektu. Linię kablową oraz stanowiska słupowe i rury ochronne DVK 75 lub DVR 75 pokazano na rys. nr E1 i E2. Na rysunkach tych pokazano również instalację zewnętrzną zasilającą stanowiska targowe oraz miejsce zamontowania opraw oświetleniowych i zestawów gniazdowych dla stanowisk targowych. W celu zasilania stanowisk targowych należy zablokować napięcie na rozdzielnicę w garażu (bez opisu) i zdemontować ją z aparatami. W tym samym miejscu należy zamontować projektowaną rozdzielnicę R-GAR natynkową, 24-polową z wyposażeniem: zugi typu N 2szt., zugi typu PE 2szt., wyłącznik nadmiarowo prądowy MB 116A 2szt, wyłącznik nadmiarowo prądowy MC 320A 2szt, wyłącznik różnicowo prądowy CD426J 1szt, Lamki sygnalizujące obecność napięcia SVN 127 1szt. W tym samym garażu lecz w drugiej części należy zamontować projektowaną rozdzielnicę R-TAR natynkową, 24-polową z wyposażeniem: zugi typu N 1szt., zugi typu PE 1szt., wyłącznik nadmiarowo prądowy MC 316A 7szt, Lamki sygnalizujące obecność napięcia SVN 127 1szt, licznik energii elektrycznej 3-fazowy LCD ORNO OR-03Y 1szt. Na każdym stanowisku targowym należy zamontować zestaw gniazdowy typu rozdzielnica Adamów PCE, IP44 z wyposażeniem: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V; 3 x GS 16A 250V; 1 x C16A 3P; 3 x C16A 1P; 1 x FI 40/4/0,03A; 1 x M25 dławnica ka-

4 4 blowa; 1 x zaślepka M25. Z rozdzielnicy tej należy wyprowadzić przewód typu YDYżo 3x1,5mm 2 do zasilania dwóch opraw oświetleniowych poprzez łącznik 1- biegunowy o IP44 zamocowany na konstrukcji nośnej stanowiska targowego. Przewody i kable należy w części stanowiskowej prowadzić w rurkach ochronnych na uchwytach. Dla oświetlenia parkowego dobrano: 1. Słup 4m koloru czarnego stylizowany typu S-40W z fundamentem typu B-40B, złącze słupowe TB Oprawa typu Park Big ZRD 80, odbłyśnik o śr. 650mm, źródło światła rtęciowe 80W typu HQL-80 Deluxe Osram. 3. Kabel el-en YAKXS 4x35mm 2, 4. Przewód YDYżo 3x2,5mm 2. Dla instalacji elektrycznej stanowisk targowych dobrano: 1. Oprawa oświetleniowa typu BS103 3G 136 EVG IP65 AC/DC. 2. Przewody typu YDYżo 3x2,5mm 2 i YDYżo 3x1,5mm Kable el-en typu YKYżo 5x6mm 2 i YKYżo 5x2,5mm Kompletna rozdzielnica R-GAR. 5. Kompletna rozdzielnica R-TAR. 6. Łącznik oświetleniowy IP44 1-biegunowy natynkowy. 7. Rurki ochronne RB22 wraz z łącznikami i uchwytami. 8. 1xM16 dławnica kablowa. 9. Zestawy gniazdowe skrzynkowe RS rozdzielnica Adamów PCE, IP44 z wyposażeniem: 1 x gniazdo CEE 16A 5P 400V 3 x GS 16A 250V 1 x C16A 3P 3 x C16A 1P 1 x FI 40/4/0,03A 1 x M25 dławnica kablowa 1 x zaślepka M25 Przyjęto drogę o klasie oświetlenia S4 według PN-EN :2007r. Obliczenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu oświetleniowego Dialux. Przy maksymalnym rozstawieniu słupów co 20m otrzymujemy E śr =5 lux, E min =1 lux. Dopuszczalne obciążenie słupów: Zgodnie z mapą stref wiatrowych w Polsce, Pawłowiczki należą do I strefy wiatrowej, w której prędkość wiatru wynosi 79,2km/h (22,0 m/s). Ze względu na kategorię terenu do obliczeń przyjęto kategorię II.

5 5 2. OBLICZENIA TECHNICZNE Dla linii oświetleniowej z projektowanego słupa oświetlenia ulicznego 03/10 Moc szczytowa P S =0,48kW i dodana do istniejącej mocy przyłączeniowej zawartej z Tauron Dystrybucja wynosi zgodnie z wydanymi warunkami 14kW Z S =0,42 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/10 Z S =0,59 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/105 Projektowane obwody moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu U kw kw A m % St. trafo ZK projektowane 14,0 14,0 20,8 YAKXS 240 0,5 4x120 ZK projektowane SOU 14,0 14,0 20,8 YDYżo 4 0,04 projektowane 5x16 SOU projektowane słup 0,8 0,8 1,2 YAKXS 191 0,08 oświetleniowy nr 03/10 k r =4 4x35 słup oświetleniowy nr 03/10 - słup oświetleniowy nr 03/105 1,28 1,28 1,9 k r =4 YAKXS 4x ,02 U = 0,64% Dla linii oświetleniowej z projektowanego słupa oświetlenia ulicznego 04/02 od strony Placu Jedności Narodowej Moc szczytowa P S =0,48kW i dodana do istniejącej mocy przyłączeniowej zawartej z Tauron Dystrybucja wynosi zgodnie z wydanymi warunkami 2,48kW Z S =0,30 Ω dla istniejącej szafki SOU na Placu Jedności Narodowej Z S =0,50 Ω dla projektowanego słupa oświetlenia ulicznego nr 03/105 poprzez mostek kablowy zasilania rezerwowego Projektowane obwody z istniejącej szafki 1-fazowej SOU SOU-istniejące słup oświetleniowy nr 04/02 słup oświetleniowy nr 04/02 - słup oświetleniowy nr 03/105 U = 0,71% moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu U kw kw A m % 1,28 1,28 5,7 YAKXS 42 0,70 4x35 od st. 1,36 1,3 6,1 YAKXS 4x35 trafo 25 0,01

6 6 Dla instalacji elektrycznej stanowisk targowych Stacja Pawłowiczki Szkoła: S n = 250 kva; R T = 0,0118 Ω; X T = 0,0262 Ω; U Z = 4,4% 2 2 Z TR R X 0, 03 - Istniejąca linia kablowa YAKXS 4x120 o L=380m R l LK 120 * S 380 R LK120 0, 09 Z ZK-2034 = 1,25*2*R LK120 = 0,23Ω + 0,03Ω = 0,26 35*120 Z ZK-2034 = 0,26 - Istniejący WLZ-TG od ZK-2034 do TG: l RWLZ TG * S 10 R WLZ TG 0, 008 Z TG = 1,25*2*R WLZ-TG + Z ZK-2034 = 0,02Ω + 0,26Ω = 0,28 35*35 Z TG = 0,28 - Istniejący WLZ-TP1 od TG do TP1: l RWLZ TP1 * S 5 R WLZ TP1 0, 015 Z TP1 = 1,25*2*R WLZ-TP1 + Z TG = 0,04Ω + 0,28Ω = 0,32Ω 57 *6 Z TP1 = 0,32Ω - Istniejący WLZ-T-GAR od TP1 do T-GAR w budynku garażu: l RWLZ TGAR * S 28 R WLZ RGAR 0, 08 Z RGAR = 1,25*2*R WLZ-RGAR + Z TP1 = 0,02Ω + 0,32Ω = 0,34Ω 57 * 6 Z RGAR = 0,34Ω - Projektowany WLZ-R-TAR od R-GAR do R-TAR: l RWLZ RTAR * S 35 R WLZ RTAR 0, 1 Z RTAR = 1,25*2*R WLZ-RTAR + Z RGAR = 0,26Ω + 0,34Ω = 0,60Ω 57* 6 Z RTAR = 0,60Ω - Projektowany WLZ-RS7 od R-TAR do RS7: l RWLZ RTAR * S 45 R WLZ RS 7 0, 32 Z RS7 = 1,25*2*R WLZ-RS7 + Z RTAR = 0,8Ω + 0,60Ω = 1,4Ω 57 * 2,5 Z RS7 = 1,4Ω

7 7 - Projektowany obwód oprawy od RS7 do oprawy (najbardziej niekorzystny przypadek): l R oprawy * S 8 R oprawy 0, 09 Z oprawy = 1,25*2*R oprawy + Z RS7 = 0,23Ω + 1,4Ω = 1,63Ω 57 *1,5 Z oprawy = 1,63Ω Moc szczytowa stanowisk targowych - P S =12,6kW Z S =0,34 Ω dla rozdzielnicy R-GAR Projektowane obwody moc P moc P s prąd I S Typ przewodu Długość przewodu Typ zabezpieczenia U kw kw A m Typ, A % R-GAR - R-TAR 12,6 8,8 18,7 YKYżo 5x6 35 C 25 0,80 R-TAR rozdzielnica stanowiskowa nr 7 2,4 1,3 8,1 YKYżo 5x2,5 45 C 16 0,35 U = (0,65+0,80+0,35)=1,80% 2.2. Dobór kabli, zabezpieczeń i obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. I Z0-R-GAR = 676A dla t=0,4s; Z R-GAR = 0,34 Ω dla I Z0-R-GAR ; ΔU %-R-GAR = 0,65% R przewodu = l/( xs) =R YKY 5x6 = 0,1 Ω dla 35m; Z RTAR = 0,60Ω; ΔU %-R-TAR = 1,45% I Z0-R-TAR = 383A dla t=0,4s; Z R-TAR = 0,60 Ω dla I Z0-R-TAR ; R przewodu = l/( xs) =R YKY 5x2,5 = 0,32 Ω dla 45m; Z RS7 = 1,4Ω; ΔU %-RS7 = 1,80% I dd = 27A, dla YKY 5x2,5mm 2 ΔU %-RS7 =1,80% 4,0% P S = 1,3kW, I S = 8,1A dla stanowiska targowego, I bn-r-tar = 16A ch-ka C, I a-r-tar = 160A dla t 0,4s, I a-r-tar prąd wymagany do zadziałania wyłącznika nadmiarowego 16A, Z ST7 impedancja pętli zwarcia dla rozdzielnicy stanowiska targowego nr 7 I S = 8,1A I bn-r-tar = 16A I Z0- R-TAR = 383A dla R-TAR; Z R-TAR * I a-r-tar = 96V U o = 230V warunek jest spełniony

8 8 od rozdzielnicy R7 do oprawy A1(najbardziej niekorzystny przypadek) Rozdzielnica R7 YDYżo 3x1,5mm 2 oprawa I bn-r7 =16A Stanowisko targowe nr 7 L = 8m Stanowisko targowe nr 7 I Z0-RS7 = 164A dla t=0,4s; Z RS7 = 1,4 Ω dla I Z0-RS7 ; ΔU %- ST7 = 1,80% R przewodu = l/( xs) =R YDY 3x1,5 = 0,09 Ω dla 8m; Z S-oprawy = 1,63Ω; ΔU %oprawy = 1,85%; I dd = 17A, dla YDYżo 3x1,5mm 2 P S = 0,14kW, I S = 0,64A dla oprawy, I bn-oprawy = 16A ch-ka B, I a-oprawy = 80A dla t 0,4s, I a-oprawy prąd wymagany do zadziałania wyłącznika nadmiarowego 16A I S = 0,64A I bn-oprawy = 16A I Z0- oprawy = 141A dla oprawy; Z S-oprawy * I a-oprawy = 130,4V U o = 230V warunek jest spełniony 3. Ochrona przeciwporażeniowa. W projektowanym oświetleniu parkowym i zasilaniu stanowisk targowych przewidziano sieć typu TN-C od strony zasilania przez Tauron Dystrybucja oraz sieć TN-C- S od strony tablicy rozdzielczej w garażu. Ochronie podlegają wszystkie elementy urządzeń elektrycznych, które normalnie nie powinny znaleźć się pod napięciem, jednak przerzut napięcia może spowodować porażenie prądem elektrycznym. Do urządzeń tych zaliczyć należy same słupy metalowe oraz oprawy I klasy ochronności. W objętej projektem instalacji elektrycznej maksymalny dopuszczalny czas wyłączenia wynosi w liniach zasilających 5s, a w instalacji odbiorczej 0,4s. Samoczynne wyłączenie zasilania będzie realizowane przez wyłączniki nadmiarowo prądowe, dla których przeprowadzono obliczenia sprawdzające Próby i badania powykonawcze wg PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie. Każda instalacja podczas montażu i po jej wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji powinna być poddana próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania w/w normy. W ramach sprawdzenia odbiorczego należy wykonać pomiary: Ciągłości przewodów roboczych i ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych, Rezystancji izolacji instalacji i urządzeń elektrycznych, Samoczynnego wyłączenia zasilania, Sprawdzenia biegunowości, Próby zadziałania urządzeń, Pomiary natężenia oświetlenia oświetlenia zewnętrznego. 4. Uwagi końcowe. Wszystkie prace wykonać wg przyjętej techniki montażu instalacji elektrycznej przestrzegając obowiązujące przepisy budowy i norm elektrycznych a w szczególności: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,

9 9 Projekt wykonawczy, ZUD nr 185/2012 Normy techniczne, Prawo budowlane, Ustawa Prawo budowlane" z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126), Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 718), Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity - Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229), Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452). Ponadto wymagania odnośnie do instalacji częściowo określają: 1. Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55, poz. 250 z późn. zm.), 2. Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386), 3. Ustawa Prawo Energetyczne" z 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504). Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne dotyczące instalacji elektrycznych jest norma wieloarkuszowa: PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, składająca się z ustanowionych dotychczas następujących arkuszy: PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk. PN-HD :2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. PN-IEC :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.

10 10 PN-IEC : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. PN-HD Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. Budowa sieci rozdzielczych n/n i instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych musi spełniać między innymi wymogi norm i pism: Norma N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Ponadto: Części metalowe zabezpieczyć przed korozją, Odbiór instalacji elektrycznej musi być poprzedzony koniecznymi pomiarami z pozytywnym wynikiem, Zamontowane w instalacjach elektryczne urządzenia krajowe i zagraniczne muszą posiadać deklarację zgodności lub certyfikat., Na podstawie ustawy Dz.U. nr 119 poz.773 z 1998r o zamówieniach publicznych z późniejszymi zmianami, wszystkie materiały zastosowane w projekcie mogą być zamieniane na urządzenia spełniające warunki techniczne i estetyczne materiałów projektowanych.

11 11 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. Cześć opisowa 1. Zakres robót budowlanych branży elektrycznej. - roboty elektromontażowe związane z pracami ziemno kablowymi. 2. Wykaz obiektów budowlanych. Projektowana instalacja oświetlenia elektrycznego będzie realizowana w projektowanym parkingu i stanowiskach targowych. 3. Zagospodarowanie działek budowlanych nr: 481, 501/2, 502/3, 501/4 i Zagrożenie występujące podczas realizacji robót. - Prace montażowe instalacji elektrycznych wykonywać przy wyłączonych obwodach spod napięcia oraz przy zabezpieczonym terenie przed wejściem osób postronnych, - prace montażowe na wysokości powyżej 4 m występują i należy je wykonywać poprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, - montaż przewodów, kabli i urządzeń elektrycznych, - narzędzia oraz hałas w czasie pracy narzędzi i maszyn wejście na teren budowy osób niepożądanych w tym osób, nie posiadających wiedzy na temat zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budowy. 5. Instruktaż przed rozpoczęciem robót budowlanych. Analizując powyższe zagrożenia w czasie realizacji robót przy montażu instalacji oświetlenia elektrycznego, roboty szczególnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi nie wystąpią pod warunkiem należytego zabezpieczenia, ogrodzenia i oznaczenia placu robót budowlanych. Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaż z pracownikami. Instruktaż w szczególności powinien zawierać: - określenie zasad postępowania w przypadku zagrożeń, - konieczności stosowania przez pracowników środków ochronny indywidualnej, zabezpieczającymi przed skutkami zagrożenia, - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie osoby posiadające niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, - określenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiałów w sposób bezpieczny, - przekazania nr telefonów do kierownictwa przedsiębiorstwa, - przekazanie nr telefonów alarmowych do pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, do policji, 6. Zapobieganie niebezpieczeństwom w czasie robót. Prace elektryczne winne być prowadzone przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i eksploatacyjne typu,,d", a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne E". Określenie zasad postępowania w przypadku pracy na czynnych urządzeniach elektrycznych. Zalecany jest nadzór inwestorski - zlecić nadzory branżowe, Ogrodzenie, zabezpieczenia i oznaczenia placu - miejsca robót i budowy, Powieszenie odpowiedniego oznakowania zakazującego wejście na teren robót osób nieupoważnionym i postronnych.

12 12 Prowadzenie dokumentacji związanej z budową, Szkolenie pracowników oraz udzielanie instruktażu na stanowisku pracy, W okresie przerw w pracy należy zabezpieczyć odpowiedni dozór na placu budowy, Podczas prowadzonych prac montażowych należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych zawartych w: - ustawie z dnia r - Prawo budowlane( Dz. U. z 2000r Nr 106, póz z późniejszymi zmianami, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, póz. 1256), - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz.401), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r w sprawie ogólnych przepisów bhp. W przypadku wątpliwości na etapie czytania lub korzystania z opracowania należy zwrócić się do autora projektu. 6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Lp. Wyszczególnienie jedn. Razem rury ochronne DVK Ø75 m 94 2 rury ochronne DVR Ø75 m 25,5 3 kabel YAKXS 4x35mm 2 m kabel YKYżo 5x6mm 2 m 35 5 kabel YKYżo 5x2,5mm 2 m przewód YDYżo 3x1,5mm 2 m 76 7 przewód YDYżo 3x2,5mm 2 m 14 8 oprawa BS-103 3G, 136, EVG, IP65, AC/DC kpl 16 9 oprawa PARK BIG ZRD mm kpl 6 10 słup S-40W szt 6 11 fundament B-40B szt 6 12 Złącza słupowe TB-1 szt 6 13 źródło rtęciowe 80W typu HQL-80 Deluxe szt 6 Osram 14 bednarka Fe-Zn 30x4mm m rów kablowy m dławnica czopowa EK 186/75 szt przewiert w ścianie szt 2 18 łącznik światła jednobiegunowy IP44 szt 8 19 rozdzielnica R-GAR kpl 1 20 rozdzielnica R-TAR kpl 1 21 rozdzielnica RS Adamów PCE, IP44 kpl 7 22 gniazdo wtyczkowe 2P+PE, IP44 szt 1 23 rurki ochronne RB22 wraz z łącznikami i m 68 uchwytami 24 1xM16 dławnica kablowa szt 1

13 7. ZAŁĄCZNIKI 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć.

3.1 Dobór przekroju kabli. 3.2 Obliczenia skuteczności środków ochrony porażeniowej. 3.3 Obliczenia spadków napięć. 1. Wstęp. SPIS TREŚCI 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Zakres opracowania 2. Opis techniczny. 2.1 Zasilanie oświetlenia drogi lokalnej ul Dworcowej Górnej w 2.2 Dobór słupów i opraw

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis rozwiązań projektowych 4. Wytyczne wykonawcze 5. Wytyczne do planu BIOZ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA II ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW III SPIS

Bardziej szczegółowo

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź

Budowa przyłącza kablowego nn wraz ze złączem kablowym nn ul. Dowborczyków 25 90-019 Łódź Inwestor / Zamawiający: PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto ul. Tuwima 58 90-021 Łódź Jednostka projektowa: Alexandrite Group Monika Kidyba ul. Zubrzyckiego 13 lok. 11 44-100 Gliwice Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA.

ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Stadium, temat : PROJEKT BUDOWLANY OŚWIETLENIA ULIC OSIEDLOWYCH NR 5, 6, 11, 12 w RADOMIU UL. PÓŁNOCNA. Branża : ELEKTRYCZNA Zleceniodawca : SPOŁECZNY KOMITET BUDOWY ULIC DOMINIK KWAŚNIK BRZEZINY 12, 26-670

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ HALI NAMIOTOWEJ DO GRY W TENISA ZIEMNEGO Obiekt: Hala sportowa. Zadanie: Projekt budowlany instalacji elektrycznej hali namiotowej Inwestor: MOSiR Sieradz Sieradz,

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05

inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA I Projektant Sprawdzający inż. Stanisław Ball nr upr. 73/93 U_w Katowice Mgr Inż. Piotr Duda nr upr. SLK/0764/PWE/0 SLK/IE/3400/05 STRONA TYTUŁOWA II KARTA UZGONIEŃ FORMALNO PRAWNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m)

Projekt budowlany. linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Z.E. Wolt Sławomir Romanowski Zatyki 1A; 19-500 Gołdap Projekt budowlany Branża: Obiekt: elektryczna linia kablowa nn oświetlenia drogowego YAKY 4x35mm 2, l=114m, (l całk. =150m) Adres obiektu: ul. Armii

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole

Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole Opole październik 2009 M E T R Y K A P R O J E K T U Nazwa obiektu i adres : Kaplica Rogów Opolski Zespół Zamkowy ul. Parkowa Stadium dokumentacji : Projekt budowlano - wykonawczy Rodzaj opracowania :

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat:

PROJEKT WYKONAWCZY P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO. Temat: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: P.W. OŚWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt: Droga gminna w m. Czyżemin w km 0+3+050 3+30 Działki nr 85, 123, 128 w Obrębie 2 CZYŻEMIN Gm. DŁUTÓW, pow. pabianicki Branża: Inwestor: Drogowa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1. DANE OGÓLNE...3 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...3 2.1. ZAKRES PROJEKTU...3 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 3. STAN PROJEKTOWANY...5 3.1. ZASILANIE OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO...5 3.2.

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Zasilanie budynku w energię elektryczną. 3. Oświetlenie parkingu ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 1. Opis techniczny- etap II 2. Obliczeń natężenia oświetlenia 3. Karta katalogowa opraw oświetlenia zewnętrznego 4. Projekt zagospodarowania terenu - etap II 5. Schemat zasilania - etap

Bardziej szczegółowo

Przedszkole w Konarzewie

Przedszkole w Konarzewie Projekt Wykonawczy Oświetlenia Zewnętrznego Przedszkola w Konarzewie Przedszkole w Konarzewie Konarzewo, ul. Kościelna nr działki 562/3 (gmina Dopiewo) PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. KARTA TYTUŁOWA 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Podstawa opracowania 2.2. Dane wyjściowe do projektu 2.3. Zakres opracowania 2.4. Zasilanie przepompowni ścieków 2.5. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE TERENU TOM III HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ, LEGIONOWO UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 OPRACOWANIE ZAWIERA: 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 3 1.4 Oświetlenie terenu... 3 1.5 Wykonanie robót kablowych i ziemnych...

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE NR UMOWY: 21/06 Z DNIA 28.02.2006R. STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W BIAŁOBRZEGACH UL. SZKOLNA (DZ. NR 839/7) OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR 42-506 Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Rzut pomieszczeń instalacja

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. Olesno, ul. Wachowska, dz. nr 2280/1546, 2282/1646, 2339/217, 2340/217 OPIS TECHNICZNY... 2 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Tytuł: Inwestor: Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno OPIS TECHNICZNY... 2 1 Podstawa opracowania. 2 2 Zakres opracowania 2 3 Charakterystyka obiektu 2 4 Zalicznikowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska. ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OŚWIETLENIA parku i boiska ul. Sportowa, Broniewskiego Brody Parcele gm. Pomiechówek dz.nr 311 Spis zawartości: 1.Opis techniczny i obliczenia str.1-4 2.Informacja dotycząca

Bardziej szczegółowo

NEST BIURO PROJEKTÓW OS. Orła Białego 28m2; 61-251 Poznań PROJEKT BUDOWLANY

NEST BIURO PROJEKTÓW OS. Orła Białego 28m2; 61-251 Poznań PROJEKT BUDOWLANY NEST BIURO PROJEKTÓW OS. Orła Białego 28m2; 61-251 Poznań PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ZEWNETRZNGO, INSTALACJA OBIEKT: INWESTOR: ELEKTRYCZNA PAWILONU SANITARNEGO Wymiana słupów i opraw oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz.

Instalacje elektryczne zewnętrzne etap I. przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. nstalacje elektryczne zewnętrzne etap na terenie Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego przy ul. Wrocławskiej 30-38, 62-800 Kalisz. KPT ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz Strona 1 SPS TREŚC : 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5 /1 5 /2 5 /3 6 7 8 9 Część opisowa Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Charakterystyka elektroenergetyczna Opis rozwiązań projektowych Zasilanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania są : zlecenie Inwestora t.j. Gminy Ropczyce 39-100 Ropczyce ul. Krisego 1, Projekt Budowlany i Wykonawczy: Budowa ulicy łączącej ul. ks. Siewierskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Modernizacja istniejącego budynku. Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM. Olsztyn ul. PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Modernizacja istniejącego budynku Laboratorium Konserwacji Nasienia UWM Olsztyn ul.słoneczna 50D Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Opracował mgr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8

PROJEKT WYKONAWCZY CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ZALICZNIKOWYCH KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH I NAPOWIETRZNYCH TELEFONICZNYCH CPV 45231400-9 CPV 45232310-8 INWESTYCJA : BUDYNEK DYDAKTYCZNY Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU INDYWIDUALNYCH GARAŻY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH RupHOUSE - Paweł Rupniewski BIURO PROJEKTOWE Autorska Pracownia Projektowa ul. Ogrodowa 31 05-420 Józefów ul. Zawiszy Czarnego 31 05-420 Józefów tel. +48 602 641 042 mail: prupniewski@gmail.com tel. (022)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE

PROJEKT BUDOWLANY. ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE 1 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA WIEJSKIEGO DOMU KULTURY NA DZ. NR 976/1 W m. SWORNEGACIE gm. CHOJNICE INWESTOR: ADRES INWESTORA: GMINNY OŚRODEK KULTURY

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych Projekt wykonawczy remontu instalacji elektrycznych wnętrzowych II piętra III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. Branża: Instalacje Elektryczne Stadium: Projekt Wykonawczy Remontu Instalacji Elektrycznych

Bardziej szczegółowo

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania

2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania 2. Opis techniczny. 2.1. Podstawa opracowania Podstawę opracowania stanowi zlecenie Inwestora : Urząd Gminy Lichnowy, 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska 6 do Biura Projektowo Inwestycyjnego Hydro-Term, 82-200

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 00 855 Warszawa, ul.grzybowska 39/817, tel. /fax/: (22) 729 70 31, 0 604 43 76 70 e mail: buba_warszawa@poczta.onet.pl INWESTOR: Pałac Kultury i Nauki Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa OBIEKT: REMONT NEONU

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autor Nr egz. 4 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Część ogólna. 1.1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Projekt budowy oświetlenia parkingu w sołectwie Stanica, w związku z inwestycją pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant:

PROJEKT WYKONAWCZY. 28-512 Bejsce. REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE. Branża: ELEKTRYCZNA. Projektant: PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR: GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce TEMAT: REMONT CHODNIKÓW i OŚWIETLENIA DROGOWEGO w m. BEJSCE Branża: ELEKTRYCZNA Projektant: inż. Zegan Juliusz nr upr. 216/2002 Styczeń - 2013 SPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie

OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Projektowane zasilanie OPIS TECHNICZNY 1. Zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest wymiana wewnętrznych linii zasilających, tablicy głównej, tablicy administracyjnej, tablic piętrowych i licznikowych, wymiana przewodów

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA , PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OŚWIETLENIE BOISKA nazwa inwestycji adres inwestycji inwestor Budowa boiska sportowego w Starym Węglińcu. Stary Węgliniec dz. nr 495,498 obr. 0007-Stary Węgliniec AM2

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

PROJEKT BUDOWLANY. Gmina Skwierzyna, ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna. Opracowali: Branża: Imię i nazwisko Uprawnienia: Podpis: i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś PROJEKT BUDOWLANY Branża: Nazwa inwest. i miejsce lokalizacji: Zakres proj. Inwestor: ELEKTRYCZNA Przebudowa dróg gminnych, zadanie 1: część ul. Dworcowej i ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 2, Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y ZAKŁAD ELEKTRONICZNY ELFRO inż. Henryk Fronczek 18-400 Łomża ul. Bawełniana 36 tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90 Egz.nr... P R O J E K T B U D O W L A N Y przyłącza kablowego nn Temat: przyłącze kablowe

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179

Oświetlenie drogowe w miejscowości Czerńczyce dz. nr 144 i 179 Zakład Usług Inwestycyjno-Remontowych i Pomiarów Elektrycznych inż. Bogdan Cybertowicz NIP: 613-000-06-45 TELEFON: +48 075 721 03 08 ADRES KORESPONDENCYJNY: +48 601 557 270 ul. Zawidowska 4a FAX: +48 075

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK

PROJEKT BUDOWLANY. Zagórzany. PGL LP Nadleśnictwo Gorlice, 38 333 Zagórzany 343. mgr inż. Marek ZYGMUNT. Anna MICZOŁEK Egz. Nr 1 84 46 ZYG - MAR PROJEKTOWANIE - NADZORY sieci energetyczne i instalacje elektryczne mgr inż. Marek ZYGMUNT 33-300 Nowy SĄcz ul. Konopnickiej 3 tel. 0 604 623 301, 18 554 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT

Bardziej szczegółowo

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12

Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Egz. nr 4 Przebudowa Budynku Pawilonu nr 5 Garwolin, AL. Legionów nr 11 dz. nr 7734/12 Instalacja elektryczna Inwestor: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. AL. Legionów nr 11, 08-400 Garwolin Branża:

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy placu manewrowego i garaży

Projekt wykonawczy branży elektrycznej Przebudowy placu manewrowego i garaży WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 6461351 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE Projekt wykonawczy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1 FIRMA USŁUGOWO-PROJEKTOWA IWANEL mgr IWAN SEPETLIEW 34-300 ŻYWIEC ul. Spacerowa 32 NIP 553-237-22-42 Tel. 033/861-40-64 TEMAT: NOWY ZAMEK W ŻYWCU 4 SALE: KONFERENCYJNA I, 3 SALE KOMINKOWE INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ A U T O R S K I FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT SALONU SPRZEDAŻY PGE S.A. ADRES INWESTYCJI: PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 4 ŁÓDŹ INWESTOR: PGE S.A.

Bardziej szczegółowo

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG

Ι. ZAKRES PROJEKTU ΙΙ. PROJEKTOWANA INSTALACJA. 1. Budowa linii zasilającej. 2. Budowa rozdzielni RG Ι. ZAKRES PROJEKTU Projekt obejmuje: 1. Rozbudowa rozdzielni głównej RG; 2. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody oświetleniowe; 3. Budowę instalacji elektrycznej zasilającej obwody gniazdowe;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. 2. Adres: Marcinkowice ul. Sportowa, dz. nr 174, AM-2 55-200 Oława. 3. Branża : Elektryczna

PROJEKT BUDOWLANY. 2. Adres: Marcinkowice ul. Sportowa, dz. nr 174, AM-2 55-200 Oława. 3. Branża : Elektryczna Jednostka projektowa 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 24a/7 tel.: 71-72-300-80 e-mail: jpbudserwis@wp.pl www.abibudserwis.pl PROJEKT BUDOWLANY 1. Obiekt : Budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztucznej nawierzchni,

Bardziej szczegółowo

BRANŻA ELEKTRYCZNA -ORLIK

BRANŻA ELEKTRYCZNA -ORLIK BRANŻA ELEKTRYCZNA -ORLIK PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 BRANŻA ELEKTRYCZNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 7-11 E1 Plan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych biblioteki wiejskiej

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa Targowiska Miejskiego

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924

Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 Firma Projektowo Usługowa ELEKTRO SET 58-300 Wałbrzych, ul. Wyspiańskiego 13/1, tel. 601 799 924 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Temat: Branża: Stadium: Obiekt: Adres obiektu: Inwestor: Wymiana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY

BRAŻA ELEKTRYCZNA- PRZYŁĄCZ ENERGETYCZNY ZAPROJEKTOWANIE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GNOJNICY DOLNEJ O SALĘ GIMNASTYCZNĄ I PRZEDSZKOLE. Adres inwestycji: dz. nr ew. 3032 w Gnojnicy Dolnej Inwestor: GMINA ROPCZYCE, ul. Krisego

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY Temat: Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IB OPIS TECHNICZNY KORT TENISOWY Z OGRODZENIEM. BRANŻA: Elektryczna

PROJEKT WYKONAWCZY TOM IB OPIS TECHNICZNY KORT TENISOWY Z OGRODZENIEM. BRANŻA: Elektryczna OPIS TECHNICZNY KORT TENISOWY Z OGRODZENIEM TOM IB PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Elektryczna OBIEKT: KORT TENISOWY Z OGRODZENIEM ADRES Zespół Obiektów Sportowych, ul. Zofii Sztobryn 26-930 Garbatka-Letnisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SYSTEM mgr inż. Jarosław Głażewski ul. Grenadierów 8/24, 26-600 Radom tel. (48) 366-36-32, 607-84-34-36 email: jglazewski@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWANIE BUDYNKU REKTORATU AM DO WYMOGÓW OCHRONY POŻAROWEJ Łódź, ul. Kościuszki 4 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1 Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Spis rysunków...3 II.Opis techniczny...4 1. Podstawa opracowania...4 2. Zakres opracowania...4 3. Zasilanie...5 4. Rozdzielnie...6 5. Wewnętrzne linie zasilające...6 6. Instalacje administracyjne...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH PROJEKT ARCHITEKTONICZNY BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PUŁASKIEGO 7 W OTWOCKU NA POTRZEBY WARSZTATÓW SZKOLNYCH TOM II D ETAP BRANŻA OBIEKT NAZWA ADRES NR DZIAŁEK INWESTOR

Bardziej szczegółowo