BADANIE WYKORZYSTANIA SMARTFONÓW Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE WYKORZYSTANIA SMARTFONÓW Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA"

Transkrypt

1 BADANIE WYKORZYSTANIA SMARTFONÓW Z PUNKTU WIDZENIA KLIENTA WITOLD CHMIELARZ Streszczenie Zasadniczym celem niniejszego artyku u jest analiza wykorzystania smartfonów przez wybran grup u ytkowników. W pracy przedstawiono charakterystyk u ytkowników smartfonów oraz ich opini na temat ilo ci i warunków ich u ywania (jako ci aplikacji i wygody korzystania z witryn z aplikacjami mobilnymi) Przeprowadzono dyskusj otrzymanych rozwi za oraz wyci gni to wnioski z dotychczasowych bada. S owa kluczowe: smartfony, urz dzenia mobilne, wykorzystanie urz dze mobilnych Wprowadzenie Zasadniczym celem niniejszej pracy jest analiza wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta w Polsce w drugiej po owie 2014 r. Jest to rynek nadal nowy, bardzo dynamiczny, uzupe nieny dostarczaniem klientom aplikacji mobilnych, którego strategie rozwojowe nadal pozostaj niesprecyzowane, a ostateczny rozmiar i zakres wykorzystania jest wielk niewiadom. Za aplikacj mobiln (mobile software/application) b dziemy tu uwa ali oprogramowania funkcjonuj ce na ró nych platformach systemowych, tworzone przy pomocy ró nych j zyków oprogramowania do wykorzystania w urz dzeniach przeno nych, g ównie telefonach komórkowych, palmtopach, smartfonach oraz tabletach. Ze wzgl du na cel i sposób wykorzystania wyró nia si aplikacje: niezale ne (samodzielne i specjalistyczne, na urz dzenia bez konieczno ci dost pu do Internetu); internetowe (mobilne serwisy); strumieniowo-klienckie (na danie u ytkownika dost p do zawarto ci serwera przez Internet) oraz gry komputerowe (wszelkiego rodzaju). Prawdziwy rynek nowoczesnych aplikacji mobilnych ci le zwi zany z produkcj wykorzystuj cych je urz dze rozpocz funkcjonowanie w 2008 roku w rok po rozpocz ciu sprzeda y pierwszego smartfona (iphone). Firma Apple uruchomi a wtedy us ug App Store, która rozszerza a funkcjonalno itunes Store 1 o mo liwo zakupu aplikacji. Aplikacje mog y by instalowane na ipod Touch (najpopularniejszym w tym czasie odtwarzaczu muzyki). Zewn trzni developerzy mogli zamieszcza w App Store swoje programy za prowizj od ich sprzeda y. Brak klawiatury w iphonie i nowatorski interfejs dotykowy obs ugiwany palcem i gestami, pozwoli y stworzy now jako zwi zan z zupe nie inn filozofi obs ugi i wygl dem ni w urz dzeniach wykorzystywanych uprzednio. Uruchomienie App Store sprawi o, e Apple mia o ju kompletny ekosystem us ug mobilnych, który pozwala uzyskiwa dochód nie tylko ze sprzeda y urz dze, ale i z dostarczania do nich tre ci. Równolegle na rynku tym dzia ali konkurenci. Od listopada 2007 r. Google wszed w kooperacj z firmami zwi zanymi z bran telefonii komórkowej (producenci sprz tu HTC, Sony czy Samsung), operatorami komórkowymi w USA oraz producentami procesorów. Celem konsorcjum by o stworzenie rodowiska dla urz dze przeno nych PDA oraz smartfonów. Pierwszym produktem tego konsorcjum sta si w a nie system operacyjnym Android, bazuj cy na systemie Linux. Pierwszym smartfonem z systemem Android by HTC Dream którego premiera mia a miejsce 1 Od 2003 r. tanie zakupy muzyki online w tym premiery specjalnie dla tego serwisu. 26

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 73, 2015 w pa dzierniku 2008 r. Od tego czasu inni producenci zacz li coraz cz ciej si ga po ten system operacyjny do swoich urz dze, co by o podsycane polityk firmy Google, która szeroko promowa a swój system i jego otwarto na modyfikacje. Trzecim konkurentem na rynku sta a si firma Microsoft, która pocz tkowo nie dostrzega a szans rozwojowych tego rynku i pojawi a si na nim stosunkowo pó no ze swoim systemem Windows Phone (w zasadzie dopiero w 2010 r.). Ostateczn form system uzyska w 2012 r. kiedy zadebiutowa a wersja ósma Windows Phone (razem z Windows 8 PC). Przeznaczona na smartfony wersja systemu mia a rozszerzon funkcjonalno w stosunku do komputerowej. W celu promowania nowego systemu Windows Phone nawi za wspó prac z fi sk Noki, która mia a zaj si produkcj sprz tu, a w tym czasie mia a problemy spowodowane wykorzystywaniem niekonkurencyjnego ju na rynku systemu operacyjnego smartfonów Symbian. Nokia maj ca dobrej jako ci sprz t mog a dzi ki Windows Phone zaoferowa klientom smartfony wyró niaj ce si pozytywnie w ród sprz tu konkurencji. Pierwsze smartfony z serii Lumia z nowym mobilnym systemem Windows zadebiutowa y w 2011 r., lecz nie zdo a y uratowa Nokii i 2013 r. Microsoft zakupi dzia odpowiedzialny za produkcj smartfonów. System Windows Phone jest dost pny dla producentów smartfonów, za niewielk op at licencyjn. Chocia mniejsza popularno systemu nie gwarantuje szybkiego sukcesu, z drugiej strony coraz silniejsza konkurencja w ród urz dze z systemem Android sk ania producentów do poszukiwania alternatyw. Obecnie na rynku systemów dla smartfonów znajduje si dwóch g ównych graczy: Android oraz ios. Windows Phone mimo stara Microsoftu nadal nie odgrywa na rynku a tak du ego znaczenia, a pozosta e systemy s na dzie dzisiejszy zupe nie niszowe. Na podstawie danych agencji IDC, w drugim kwartale 2014 r. rynek smartfonów zwi kszy si o 25% rok w stosunku do drugiego kwarta u ubieg ego roku i by on rekordowy pod wzgl dem ilo ci wyprodukowanych urz dze. Ich ilo po raz pierwszy w historii wynios a ponad 300 milionów sztuk 2. System Android umacnia swoj dominacj na wiatowym rynku smartfonów z ponad 255 mln wyprodukowanych sztuk, co stanowi blisko 85% rynku (urz dzenia tanie do 200$ za sztuk ). Udzia systemu ios w rynku w drugim kwartale 2014 zmala z 13% do 11,7% w porównaniu do drugiego kwarta u roku ubieg ego. Zapewne jest to spowodowane wzrostem zapotrzebowania na tanie smartfony, gdzie Apple nie ma aktualnie zbyt wiele do zaoferowania. Mimo promowania iphona 4S jako ta szego wariantu sprz tu, urz dzenia te s nadal poza zasi giem ekonomicznym dla wi kszo ci klientów. Nie maleje jednak ilo sprzeda y, a od pa dziernika 2014 r. (premiera iphona 6) powoli wzrasta. System Windows Phone mimo zwi kszonej produkcji nadal nie nad a za rynkiem. W drugim kwartale 2014 r. zosta o wyprodukowane 7,4 milionów smartfonów z tym systemem, jednak produkcja smatfonów z systemem Android ro nie du o szybciej. W efekcie udzia w rynku Windows Phone spad w drugim kwartale 2014 r. z 3,4% (w 2 kwartale roku ubieg ego) do 2,5% obecnie. Sprzeda tego systemu bazuje g ównie na urz dzeniach Nokii. Je li Microsoft nie przekona innych producentów do swojego systemu, trudno b dzie mu konkurowa z wi kszymi rywalami. Od strony producentów sprz tu smartfonów dominuj c pozycj na rynku ma Samsung 24% rynku (7% spadek od 2013 r.); Apple 11,7% rynku; Huawei 6,7%, Lenovo 5,2% oraz LG 4,8%. Pozostali producenci zajmuj 46,7% rynku ro nie udzia marek chi skich: Xioami, Coolpad, Oppo, czy indyjskich Micromax (smartfony o rosn cej jako ci, przy znacznie ni szych kosztach). 2 pa dziernik

3 Witold Chmielarz Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta Na rynkach, gdzie dla konsumentów cena jest istotniejsza od marki s to atrakcyjniejsze oferty ni oferty firm dzia aj ce w bran y od wielu lat np. Sony czy HTC. Wraz z rozwojem sprz tu mobilnego oraz systemów operacyjnych, pozwalaj cych na nowoczesn, atw, szybk i przyjemn komunikacje ekranow ca y czas rozwija y si sklepy z aplikacjami mobilnymi ugruntowuj c jednocze nie pozycj firm przoduj cych na tym rynku. Obecnie rynek aplikacji mobilnych w UE zatrudnia oko o 1,8 mln osób, w tym 1 mln deweloperów oraz 800 tys. pracowników m.in. dzia ów marketingu. Przychody sektora w 2014 r. w tym regionie maj wynie 17,5 mld euro. Liczba pracowników wzro nie do 2018 r. do poziomu 4,8 mln, a przychody si gn prognozowanego poziomu 63 mld euro 3.. Wzrost ten spowodowany jest g ównie z powodu rosn cej popularno ci mobilnych aplikacji. Jak podkre laj eksperci, du e znaczenie w tym procesie ma atwa dost pno i niski koszt u ytkowania (wiele bezp atnych) tego typu produktów. Wed ug danych Gartnera, tylko w 2013 r. ci gni to na ca ym wiecie 102 miliardy aplikacji mobilnych. Darmowe aplikacje stanowi ponad 60% w ród ogó u aplikacji App Store i 80% Google Play. Szacuje si, e w 2017 r. obie platformy b d odpowiada za 90% globalnej liczby pobra aplikacji 4. Warto rynku handlu mobilnego w Polsce, tylko w tym roku, wzro nie o 113 proc. i osi gnie poziom jednego miliarda z otych, a w 2015 roku a 2,5 miliarda. Ju 11 milionów Polaków w zesz ym miesi cu korzysta o z Internetu za po rednictwem smartfona lub tabletu, a blisko 5 milinów kupi o produkt, us ug lub aplikacj za ich pomoc. Ponadto, co trzeci e-sklep dostosowa swoj ofert do wymaga u ytkowników mobilnych. Jednak tylko 5,3 proc. polskich firm, posiada mobiln wersj strony internetowej 5. Czyli wci jeszcze a 76% sklepów internetowych nie ma jak dot d dost pu z urz dze mobilnych. Natomiast szacunki mówi ce, e 31% Polaków posiada smartfony, trzeba uzna za niedoszacowanie. Zapomina nie mo na równie o osobach posiadaj cych tablety, które wed ug tych samych szacunków posiada 11% potencjalnych klientów 6.. Wszystkie powy sze dane wiadcz o wysokim potencjale i zró nicowaniu dynamicznego rynku smartfonów oraz zwi zanych z nimi us ug. Uzasadnia to jak si wydaje w dostatecznym stopniu, zainteresowanie analizami tego rynku. Tym bardziej, e jednocze nie na rynku pojawia si wiele mitów i obiegowych opinii typu ( wszyscy m odzi ludzie posiadaj smartfony, nikt nie kupuje aplikacji, wi kszo m czyzn pos uguje si smartfonam itp 7 ), zwi zanych z t dziedzin, które przy okazji bada mo na utrwali lub udaje si je obali. Dlatego podj to si bada, których g ównym celem jest analiza uwarunkowa rynku dla wykorzystania aplikacji mobilnych. Przedstawione w tym artykule wyniki stanowi skondensowany raport z pierwszej fazy bada, dotycz cej wykorzystania smatfonów w wybranej grupie u ytkowników w Polsce ,nId, #utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox z opinii ankietowanych u ytkowników 28

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 73, Za o enia metodyki badawczej Ze wzgl du na nieliczne i wyrywkowe badania dotycz ce sfery rynku mobilnego zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej, badania oparto na w asnym podej ciu sk adaj cym si z poni szych etapów: analiza wybranej grupy u ytkowników smartfonów na podstawie ankiety ilo ciowo-jako- ciowej: precyzuj cej rodzaj systemu operacyjnego wykorzystywanego w smartfonie i jego w asno ci, d ugo ci u ytkowania urz dzenia mobilnego, ilo ci wykorzystywanych w nim aplikacji, cz sto ci korzystania z aplikacji zewn trznych, poczucia mo liwo ci wyboru aplikacji zewn trznych, subiektywnej oceny jako ci aplikacji, wygody korzystania z witryny dystrybuuj cej i sprzedaj cej aplikacje mobilne, rodzaju p atno ci i ich wysoko ci oraz korzystania z p atno ci abonamentowych, identyfikacja na podstawie wypowiedzi ankietowych najistotniejszych kryteriów oceny serwisów internetowych dystrybuuj cych aplikacje mobilne i ich rozwini cie na subkryteria, analiza porównawcza serwisów internetowych z aplikacjami mobilnymi za pomoc metody punktowej. Artyku przedstawia wyniki pierwszego etapu tych bada. Badania zosta y przeprowadzone w ko cu listopada 2014 r. Wybór grupy badawczej nie by przypadkowy, nale y do klasy wygodnych, ankietowani byli studentami wybranych uczelni warszawskich (Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula), studiów licencjackich, in ynierskich, magisterskich i podyplomowych; stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracowników administracyjnych tych szkó. Ankiety rozprowadzano najpierw drog elektroniczn, pó niej równie w sposób bezpo redni (wi ksza zwrotno si gaj ca prawie 100%). Ograniczeniem tego wyboru by spodziewany mi dzy innymi: wysoki udzia osób posiadaj cych smartfony, niekoniecznie wysokiej, jako ci, ale za to o d u szym czasie u ytkowania, ma a ilo smartfonów s u bowych oraz mniejsza ilo kupowanych aplikacji. Ankiet wype ni o 314 osób. Niewiele poni ej 10% nie posiada o i nie u ywa o zmartwiona. S u bowych smartfonów by o tylko 5%. Prawie 73% ankietowanych u ywa o smartfona ponad 2 lata. W ród ankietowanych by o 62,7% kobiet i 37,3% m czyzn. Najwi cej osób ponad 69% by o z grupy wiekowej lat typowej dla studentów studiów licencjackich i in ynierskich, g ównie z wykszta ceniem rednim (68,8%) oraz 15% z grupy wiekowej lat charakterystycznej dla studentów studiów magisterskich stacjonarnych oraz wieczorowych i zaocznych studiów licencjackich, in ynierskich i magisterskich. Ponad 15% ankietowanych by o z grupy wiekowej ponad 35 lat (wi kszo ze studiów licencjackich, podyplomowych oraz pracowników administracyjnych). Wykszta cenie licencjackie posiada o 8,9%, a wy sze 22,3% respondentów (studia podyplomowe i pracownicy administracyjni). Ponad 44% ankietowanych deklarowa o pochodzenie z miasta o ilo ci ponad 500 tys. mieszka ców, prawie 15% z miast tys. mieszka ców, 22% z miast tys. mieszka ców, prawie 3% z miast do 10 tys. mieszka ców, a 15,7% ze wsi. Prostota ankiety nie spowodowa a przek ama w wype nieniu, nieliczni respondenci (11) wype niali rubryk z opiniami na temat wykorzystania urz dze i aplikacji mobilnych. 29

5 Witold Chmielarz Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta 2. Analiza uzyskanych wyników, dyskusja i wnioski Jak napisano we wcze niejszej cz ci opracowania w ankiecie na pierwszym miejscu okre lono rodzaj systemu operacyjnego znajduj cego si w smartfonie, którym pos ugiwali si respondenci. Stanowi o to jednocze nie jego identyfikacj pod k tem mo liwo ci dost pu do okre lonych aplikacji mobilnych. Struktura uzyskanych wyników by a nast puj ca: pos uguj cy si systemem Android stanowili 53,2% wszystkich u ytkowników, ponad dwa razy mniej stanowili pos uguj cy si systemem ios (21,3%), trzy i pó razy mniej Windows Phone (14%). U ywaj cy innych systemów (BlackBerry OS, Bada, Firefox OS) stanowili jedynie 1,6% wszystkich u ytkowników. Stosunkowo wysoka pozycja najkrócej funkcjonuj cego na rynku Windows Phone wynika z silnej pozycji systemu Windows w Polsce, atrakcyjnej równie dla studentów cenowo 8. W ród osób pos uguj cych si systemem Android najwi cej by o osób z grupy wiekowej lat. Ze wzgl du na kryterium d ugo ci u ytkowania smartfona z ekranem dotykowym prawie 50% u ywa o smartfony ponad 3 lata, 24,4% od 2 3 lat, 16,6% od roku do dwóch, a tylko 10,6% poni ej roku. Dane potwierdzi y opini, e im d u szy czas u ywanie smartfona, tym wi ksza mo liwo zakupu nowych aplikacji posiadaj cy go najd u ej najcz ciej deklarowali zakup aplikacji. Nie wyst pi o zró nicowanie ze wzgl du na p e prawie tyle samo procent kobiet, co m czyzn znalaz o si w pierwszej grupie najd u ej u ytkuj cej smartfony ponad 3 lata. Ró nica wyst pi a w grupie drugiej na korzy m czyzn, w ostatniej proporcje si odwracaj. Osoby, które d u ej korzystaj ze smartfona znaj i doceniaj jego mo liwo ci. W zasadzie im d u ej trwa okres wykorzystania smartfona, tym u ytkownik ma zainstalowane coraz wi cej aplikacji, które zast puj mu mi dzy innymi portale internetowe. Ró ne zastosowania smartfona wymagaj u ywania ca ego szeregu ró nych aplikacji mobilnych. S u bowa w asno smartfona oznacza mniejsze potrzeby zakupu aplikacji, tak w a nie by o w tej nielicznej grupie ankietowanych (5%), która posiada a smartfony s u bowe. Ta zdecydowana przewaga smartfonów prywatnych wynika a z doboru próbki badawczej i struktury rodzajów studiów, na które ucz szczali studenci w wi kszo stacjonarnych pierwszego stopnia, Kolejn rozpatrywan cech u ytkownika smartfona by a intensywno u ytkowania (liczona ilo ci uruchamianych aplikacji) w podziale na podstawowe systemy operacyjne, w nich u ytkowane co pó niej u atwia analiz korzystania ze sklepów sprzedaj cych aplikacje mobilne, 8 W 3 kwartale 2013 r. sprzeda urz dze z systemem Windows Phone by a w Polsce wi ksza, ni iphonów 30

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 73, 2015 Rys. 1. Intensywno u ytkowania smatfonów ( rednia ilo regularnie u ywanych aplikacji) ród o: opracowanie w asne. Najpopularniejsze w ród u ytkowników przedzia y u ytkownych przez nich aplikacji by y rednio przedzia y wskazuj ce na posiadanie przez nich od 4 do 10 aplikacji mobilnych zgromadzi y one a 52% ankietowanych. Tylko 11% u ytkowników korzysta o z 1 3 aplikacji. W 18% grupie, która zadeklarowa a u ywanie ponad 20 aplikacji, prawie 70% stanowili m czy ni. W grupie u ywaj cej 11 do 20 aplikacji stanowili oni prawie 55%, natomiast w grupie u ywaj cej 1 do 3 aplikacji tylko nieca e 15%. Dominant przy smartfonach z systemem Android by o u ywanie 7 10 aplikacji (30,8%), przy systemie ios powy ej 20 aplikacji, przy Windows 7 10 aplikacji. Dobry wynik smartfonów z systemem Android spowodowany by olbrzymi liczb aplikacji dzia aj cych w tym systemie na rynku (1 mln 380 tys.), w tym najwi ksz ilo ci aplikacji darmowych (Linux). iphony s przewa nie przeznaczone dla osób zamo niejszych, a aplikacje na nie tworzone cz ciej sprzedawane s na zasadach komercyjnych. Jednak wybór aplikacji z tym systemem jestniemal równie ogromny (1 mln 350 tys. Najm odszy Windows Phone nadrabia powoli ilo ciowy dystansdo pozosta ych rywali posiada oko o 350 tys. aplikacji. Wida jednak, e dysproporcja jest jeszcze bardzo du a. Jedn z istotnych, badanych cech by a te cz stotliwo korzystania z zewn trznych aplikacji na posiadanym smartfonie (globalnie i w rozbiciu na system operacyjny). By y trzy mo liwo ci: nie instaluj, rzadko oraz cz sto. Pierwsz opcje wybra o rednio jedynie 7% u ytkowników, ale mo e to oznacza równie, e kupuj oni sprz t z gotowymi, wgranymi aplikacjami i zw aszcza na pocz tku u ytkowania nie maj potrzeby ich uzupe niania, czy rozszerzania. Taka sytuacja wyst puje cz sto w ród u ytkowników iphona. W ród nich tylko 1,5% zg osi o tak mo liwo. Inaczej zachowuj si u ytkownicy urz dze z systemem Android i Windows Phone. Ten ostatni jest to m odym systemem, który nie zd y obrosn w narz dzia uniwersalne jego u ytkownicy rzadziej, ni u ytkownicy sprz tu z systemem Android wybierali odpowiedz nie instaluj adnych dodatkowych aplikacji/gier. wiadczy to o tym, e Windows nie zapewnia wszystkich funkcjonalno ci od razu po instalacji. U ytkownicy systemu Windows, którzy nie byli zainteresowani 31

7 Witold Chmielarz Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta przeszukiwaniem sklepu z aplikacjami, zamiast w pierwszej grupie znale li si w grupie drugiej, czyli zapewne instaluj potrzebne narz dzia, które im brakuj w momencie rozpoczynania pracy na smartfonie. Odpowiedzi cz sto dotycz ce instalowania zewn trznych aplikacji najwi cej udzielili u ytkownicy urz dze z systemem ios (28,4%), w pozosta ych systemach kszta towa y si one na poziomie 23%. Kryterium ilo dost pnych aplikacji w odczuciach u ytkowników dopuszcza o szerok, sze- cio-punktow gam odpowiedzi. Najlepiej dost pno aplikacji oceniali u ytkownicy iphonów, których a 47,8% odpowiedzia o, e wybór jest bardzo du y. Kolejne 32,2% wybra o opcj du y wybór, co w sumie daje prawie 80% badanych u ytkowników urz dze z tym systemem. 11,9% odpowiedzi znalaz o si w kategorii redni, a 1,7% ma y Jest to najlepszy wynik w kategoriach systemów operacyjnych, który pokazuje, e oferta smartfonów z systemem operacyjnym ios jest najbardziej dostosowana do oczekiwa u ytkowników. Dla posiadaczy smartfonów z systemem Android zadowolenie z ich dost pno ci nie by o ju tak wysokie (o 9% ni sze ni iphonów), tym niemniej 38,2% u ytkowników umiejscowi o je na poziomie bardzo du ym, a du ym wybra o 29,4%. W sumie obie te kategorie stanowi y 12,3 punktów procentowych mniej ni w przypadku ios. W odró nieniu od poprzedniego przypadku pojawi y si tu równie opinie, e wybór aplikacji jest zbyt ma y. Przy olbrzymiej ilo ci aplikacji dla systemu Android dost pnych na rynku mog o to by spowodowane faktem, e dla starych lub s abym technicznie smartfonów, ilo dost pnych aplikacji mo e by znacznie mniejsza (brak kompatybilno ci). Rys. 2. Dost pno aplikacji z punktu widzenia u ytkownika ród o: Opracowanie w asne. Odczucie dost pno ci aplikacji dla Windows Phone by o niewiele gorsze. Na ocen bardzo du lub du oceni o j 63,2% u ytkowników tego systemu. Wyboru opcji ma y lub bardzo ma y dokona o 10,2% osób. redni za 14,3%, co stanowi redni poziom w stosunku do konkurencji. Na uzyskane wyniki wp yn y: niska, ale rosn ca jako szybko wykonywanych (aby 32

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 73, 2015 dogoni konkurencj ) aplikacji, niski próg tolerancji dla ich umieszczania w sklepie internetowym, prze o enie ogólnie dost pnej ilo ci aplikacji na opinie klientów o ich dost pno ci oraz na intensywno kampanii reklamowych prowadzonych w mediach pos uguj cych si tym systemem. Kolejn ocenian cech by a jako aplikacji wykorzystywanych w smartfonie. Podobnie jak w poprzednim przypadku u ytkownik mia do wyboru sze opcji: bardzo dobra, dobra z istnieniem s abszych programów, generalnie dobra, rednia, s aba i zak adaj ca trudno w ocenie. Im wi cej aplikacji ma zainstalowanych u ytkownik, tym lepiej na ogó ocenia jako aplikacji. Mo na z tego wnioskowa, e zainstalowanie aplikacji, które wymagaj wizyty w sklepie pokazuj u ytkownikom, jak naprawd du y jest ich wybór. Z drugiej strony osoby, które uwa aj, e aplikacji jest du o, znajduj zawsze jeszcze co interesuj cego dla siebie i ch tnie instaluj. Jednocze nie mo na zauwa y, e du a ilo bardziej do wiadczonych u ytkowników smartfonów (z d u szym sta em) twierdz cych, e aplikacji jest du o, wiadczy o tym, e z czasem u wiadamiaj sobie oni, jakie mo liwo ci daje im sklep z aplikacjami. Rys. 3. Jako aplikacji mobilnych w ocenie u ytkownika ród o: opracowanie w asne. W zakresie oceny jako ci programów dost pnych na smartfony ankietowani zasadniczo pozytywnie oceniali jako oprogramowania w sklepach oceny bardzo dobre, dobre i generalnie dobre wynosz rednio ponad 82%, przy czym tylko 7,3% ankietowanych odpowiedzia o nie wiem. Opini negatywn lub neutraln wyrazi o rednio tylko 10,4% osób. 33

9 Witold Chmielarz Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta Jak wida najlepsz opini na temat jako ci aplikacji dla swojego smartfona maj u ytkownicy iphona a 27,3% z nich uwa a, e aplikacje s bardzo dobre. To rednio 2 3 razy wi cej ni uzyskali jego konkurenci. Najwi cej negatywnych opinii zebra o Windows Phone, gdzie 18% u ytkowników oceni o jako aplikacji jako redni lub s ab (odpowiednio Android 9,3%, ios 3,9%). U ytkownicy oceniali równie w skali pi ciopunktowej (bardzo wygodny, wygodny, rednio wygodny, ma o wygodny, nie korzystam) wygod sklepu z aplikacjami mobilnymi. Rys. 4. Wygoda u ywania sklepu z aplikacjami ród o: opracowanie w asne. Sklepy z aplikacjami mobilnymi pod wzgl dem wygody oceni o bardzo dobrze i dobrze ponad 77% ankietowanych. Jest to wynik wiadcz cy o wysokim stopniu dopracowania produktów sprzedawanych w sklepach, dla których jest to g ówne ród o dochodu. Po okresie wy cigu dotycz cego ilo ci sprzedawanych aplikacji, co zawsze wi za o si z przej ciowym pogorszeniem jako ci produktów, dwaj g ówni konkurenci Android i IOS maj ju ten etap za sob. W porównaniu dokonanym wed ug kryterium rodzajów systemów operacyjnych wyró niaj si aplikacje dzia aj ce w systemie ios, którego wygod u ytkowania ankietowani ocenili pozytywnie (bardzo dobrze i dobrze w 88,6%). Z drugiej strony sklep Windows Phone ma niewiele wi cej ni 60% pozytywnych opinii. Mobilne urz dzenia dzia aj ce w systemie Android specjalnie nie odbiegaj ju od ios, w tych kategoriach oceni o je pozytywnie 83% ankietowanych. Wygoda u ytkowania mo e tu by zale na od ilo ci wersji zainstalowanych aplikacji i ilo ci rodzajów oraz 34

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 73, 2015 nowoczesno ci urz dzenia, na którym jest wykorzystywana. W zwi zku z tym zadanie stoj ce przed firm Google mo e by znacznie trudniejsze ni zadania konkurencji. W szczególno ci w stosunku do urz dze iphona, który wyst puje w zaledwie kilku wersjach oraz urz dze z systemem Microsoft, gdy warianty sprz tu, na którym mo e by uruchomiony Windows Phone s równie ograniczone. Ponadto z ankiety wynika, e osoby, które cz sto instaluj aplikacje najwy ej oceniaj wygod sklepu. Wynika to zapewne z jednej strony z przyzwyczajenia do danego sklepu, a z drugiej z wy szego stopnia zaawansowania w obs udze aplikacji i atwo ci poruszania si w jej obr bie. P atno pobierana za aplikacje mobilne by a oceniana w trzech kategoriach: darmowe, kupowane oraz nie pobieram. Wi kszo ankietowanych ( rednio 74%) zadeklarowa a korzystanie wy cznie z bezp atnych aplikacji oferowanych przez sklepy. Instalowanie aplikacji kupowanych w sklepach internetowych zadeklarowa o tylko rednio ponad 13% badanych. W sklepach z aplikacjami mobilnymi, zdecydowana wi kszo to aplikacje darmowe, których twórcy czerpi dochód z reklam, lub sprzedaj do nich dodatkowe funkcje. Z rezultatów badania wynika, e darmowe aplikacje s w stanie zaspokoi najistotniejsze potrzeby wi kszo ci u ytkowników. Jednocze nie istniej niskop atne wersje programów, realizuj ce takie same funkcje jak programy bezp atne, ale np. zapewniaj ce lepszej jako ci oprogramowanie, a jednocze nie pozbawione reklam przeszkadzaj cych w odbiorze. Dodatkowym problemem dla zakupu aplikacji mobilnych s formy p atno ci. W odró nieniu od wi kszo ci sklepów internetowych, które oferuj pe ny przekrój sposobów p atno ci, w sklepach z aplikacjami mobilnymi podstawow form p atno ci s nadal niezbyt popularne w Polsce karty kredytowe, niektóre karty debetowe i przelewy. Alternatywne metody s niezbyt wygodne tzw. karty podarunkowe (sklep Apple i Google). Ciekawym elementem p atno ci w urz dzeniach pracuj cych w systemie Windows Phone jest system PayPal. U ytkownicy iphona znale li si na pierwszym miejscu, je li chodzi o u ywanie p atnych aplikacji z wynikiem 21,4%. Dla smartfonów z Androidem by o ich tylko 7,6%, a systemem Windows Phone 11,4%. Sklep z aplikacjami pracuj cymi w systemie iphone ma wi c spor przewag nad konkurencj, tym wi ksz, e jako produkty typu premium, kupowane przez zamo niejszych u ytkowników i generuj cz stsze zakupy dro szych aplikacji. Biznesowy charakter tego sklepu doceniaj te twórcy aplikacji, w odró nieniu od aplikacji open source na Androida, nastawionych na jak najwi kszy zysk. Jak nale a o si spodziewa, u ytkownicy z d u szym ni trzy lata sta em w posiadaniu smartfona znacznie cz ciej ni pozosta a grupa ankietowanych korzystaj z p atnych aplikacji. Po pierwsze s przyzwyczajeni do aplikacji standardowych i zaczynaj si ga po nowe, rozszerzaj ce zakres dost pnych funkcji. Po drugie mog je u ywa (w miar kompatybilno ci) na nowszych i lepszych urz dzeniach. Poniewa tylko prawie 50% ankietowanych zadeklarowa a, e korzysta ze smartfona powy ej trzech lat, pozosta a po owa mo e by traktowana jako grupa potencjalnych klientów. W ród tych klientów, którzy zadeklarowali p atno ci za zakupy w sklepach mobilnych, w ci gu ostatnich sze ciu miesi cy 36,29% deklarowa o najni sze op aty <20% (w odniesieniu do ca o ci 6,6%), a 26% powy ej 100 z (4,7% w odniesieniu do ca o ci). Kolejne 26,04% wyda o od z. Tym niemniej a rednio 81,1% ca o ci ankietowanych nie wyda o nic, poniewa pobiera o ze sklepów jedynie aplikacje darmowe. W sumie deklarowane wydatki stanowi kwoty stosunkowo niewielkie, ale bior c pod uwag dynamicznie rosn cy rynek u ytkowników smartfonów, obroty na tym rynku zaczynaj wygl da 35

11 Witold Chmielarz Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta bardzo powa nie. Daje to nadziej na rozwój sklepów z aplikacjami w najbli szych kilku latach. Zw aszcza, e oferuj c aplikacje darmowe sklepy przywi zuj u ytkowników do siebie i wymuszaj odruch pobierania nowych aplikacji. Dodatkowo zbadano czy klienci i potencjalni klienci sklepów z aplikacjami mobilnymi znaj i stosuj p atno ci abonamentowe za aplikacje np. w portalach dystrybutorów tre ci elektronicznych. Aplikacje dostarczane za op at abonamentow s swoistym kompromisem pomi dzy aplikacjami darmowymi i p atnymi. Korzystanie z tego typu aplikacji zadeklarowa o 10,2% respondentów. Taki model biznesowy ma wiele zalet dla producenta, który zapewnia sobie mo e i mniejsze, ale sta e dochody od klientów. Z drugiej strony klient nie musi jednorazowo p aci zbyt wielu kwot oraz ma ci g y dost p do najnowszych wersji programu, a abonament staje si ekwiwalentem systemu ratalnego. Jednocze nie, gdy pojawia si kolejna aktualizacja, to jest ona dost pna dla wszystkich abonentów, co jest wygodne, dla producenta, który nie musi utrzymywa starszych wersji programu. Osobn kategori programów abonamentowych s aplikacje zapewniaj ce dost p do ró nego rodzaju tre ci. Popularno zdobywaj w ostatnim czasie programy zapewniaj ce dost p do utworów muzycznych. Jednym z najpopularniejszych jest Spotify, który posiada du bibliotek zespo ów i ich albumów ich utworów, których u ytkownik mo e s ucha bez ogranicze po op aceniu miesi cznego abonamentu. Dzia aj c na podobnej zasadzie us ug uruchomi ostatnio w Polce równie Google, co wiadczy o tym, e widzi on potencja tego rynku. Coraz popularniejsze staj si te aplikacje zapewniaj ce dost p do wiadomo ci. Przyk adem z polskiego rynku mo e by aplikacja Gazeta.pl, która oferuje dost p do tre ci firmy Agora, a jednocze nie cz artyku ów jest oferowana tylko dla klientów op acaj cych prenumerat. Du ilo oferowanych aplikacji mobilnych stanowi zestaw ró nego rodzaju gier. Wiele z nich dzia a na bazie abonamentu, który cz sto zapewnia dost p do dodatkowych opcji w czasie rozgrywki. 3. Podsumowanie Ograniczeniem badania by wybór próby badawczej studenci okazali si grup bardzo wygodn do badania wielu z nich posiada smartfony i wykorzystuje mobilne aplikacje, ale jednocze nie nie s grup na tyle zasobn, eby w nadmiarze kupowa aplikacje mobilne w sklepach raczej wykorzystuj aplikacje darmowe. Dobór grup ankietowanych by ca kiem przypadkowy, tym niemniej prawie dwukrotnie wi cej by o ankietowanych kobiet ni m m czyzn. W sumie tylko jedn trzeci stanowi y osoby z wykszta ceniem wy szym ni rednie i spoza grupy wiekowej lat. Mog o to wp yn tendencyjnie na wyniki uzyskane w wyniku badania. Konsekwencj wynikaj ca z tych bada jest uznanie powszechno ci wykorzystania smartfonów i aplikacji mobilnych na nich dzia aj cych. Ogromna ilo aplikacji dost pna na platformy mobilne, która jest dost pna przez zunifikowane systemy handlu tymi aplikacjami tworzy obecnie specyficzny, zaawansowany i szybko rozwijaj cy si rynek. Rynek ten skupia si obecnie g ównie na trzech najwi kszych sklepach, które ze sob konkuruj, ale te jednocze nie du a ilo aplikacji jest tworzona dla wszystkich platform systemowych. W ten sposób nast puje unifikacja tego rynku. Inne formy dystrybucji aplikacji s obecnie niszowe i nie maj wp ywu na kszta towanie si tego rynku. Kolejnym trendem rozwojowym platform mobilnych jest wchodzenie wielkich marek na ten rynek. Ka da licz ca si firma, niezale nie od bran y, w której dzia a, stara si by obecna na platformach mobilnych. Aplikacje narz dziowe takich firm jak Allegro, Sk piec, czy banków nie s ju zjawiskiem rzadko spotykanym. Inn grup firm, które od niedawna zacz y mocno inwestowa w ten 36

12 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 73, 2015 rynek s wielkie studia produkuj ce gry video (np. Electronic Arts, 2K Games). Rynek mobilnej rozrywki, który by domen ma ych deweloperów zaczyna obejmowa coraz bardziej z o one gry o coraz wi kszych bud etach. Trzecim trendem pokazuj cym si tego rynku jest powstawanie ogólnie rozpoznawalnych marek, które powsta y na platformach mobilnych. Najlepszym przyk adem jest tutaj marka Angry Birds. Jest to nazwa gry stworzonej dla iphona przez firm Rovio Entertainment. Obecnie pod t mark s sprzedawane zabawki, gry planszowe czy nawet woda w opakowaniach nawi zuj cych do tej marki. Jak wynika z przeprowadzonej analizy rynek urz dze i aplikacji mobilnych b dzie si nadal rozwija. W najbli szych latach, b dzie on coraz silniej tak jak inne rynki tej bran y nap dzany przez kraje takie jak Indie, Chiny czy Brazylia, których mieszka cy kupuj coraz wi cej smartfonów i b d coraz cz ciej korzysta ze sklepów z aplikacjami mobilnymi. Bardzo szybka pozostanie równie dynamika powstawania nowych, bardziej wyrafinowanych aplikacji. Powodem jest oczywi cie z jednej strony atrakcyjny rynek, ale z drugiej rozwijaj ce si mo liwo ci techniczne pojawianie si coraz lepszych, bardziej sprawnych i wygodniejszych narz dzi do tworzenia aplikacji mobilnych. Przedstawione badania stanowi y jedynie pierwszy etap szeroko zakrojonych bada, nad serwisami internetowymi rozprowadzaj cymi aplikacje mobilne. Bibliografia [1] [2] [3] campaign=firefox. [4] r. [5] Hanisch, B. et al [6] [7] 37

13 Witold Chmielarz Badanie wykorzystania smartfonów z punktu widzenia klienta STUDY OF SMARTPHONES USAGE FROM POINT OF VIEW OF THE CUSTOMER Summary The main purpose of this article is to analyze the use of smartphones by a select group of users. The characteristics of smartphone users and their opinion on the quantity and conditions of their usage (application quality and convenience of use of web sites with mobile applications) solutions were discussed and the conclusions are drawn from current research. Keywords: smartphone, mobile devices, the mobile devices applications Witold Chmielarz Uniwersytet Warszawski 38

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com,

Pentagon Research, ul. Świdnicka 21-23, 50-066 Wrocław, tel. (71) 774 78 40, fax. (71) 784 45 41 www.pentagon-research.com, 2 O AUTORACH Pentagon Research to agencja badawcza obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zespół Pentagon Research specjalizuje się między innymi w ilościowych i jakościowych badaniach marketingowych w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska

Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich. Polska Warszawa, 20 października 2010 Exposure research Korzystanie z mediów mobilnych i stosunek do nich Polska Spis treści Metodologia Kim są użytkownicy mediów mobilnych? Jakie są zalety korzystania z mediów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać!

Klasyczny model: jakość lojalność już dawno przestał działać! Programy lojalnościowe Co to program lojalnościowy? Program lojalnościowy to długotrwałe działania marketingowe służące do budowania oraz podtrzymywania pozytywnych relacji z wybranymi, najbardziej atrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria

Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform. Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria Różnice pomiędzy programowaniem dla różnych platform Rafał Pieszczek IT Specialist, Symetria O czym będziemy dziś rozmawiać? 1. Kilka słów o Symetrii 2. 3 drogi do sukcesu 3. Obserwacja rynku 4. Różnice

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Sztuka inteligentnych zakupów

Sztuka inteligentnych zakupów Sztuka inteligentnych zakupów Inteligentne zakupy Polaków. Jak korzystamy Badanie: z kart płatniczych? Jak korzystamy z kart płatniczych? Raport z badania Deutsche Bank PBC zrealizowanego przez Instytut

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych

Nowy Serwis Pstr gowy. Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Nowy Serwis Pstr gowy Analiza Rynku Producentów Ryb ososiowatych Spis Tre ci Za enia Nowego Serwisu Historia Serwisu Pstr gowego Problemy Nowego Serwisu Pstr gowego Pozyskiwanie Danych ci galno danych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CitiDirect EB - Mobile

CitiDirect EB - Mobile CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect EB - Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Orange Mobile Exposure 2010 - Polacy lubią mobilne media

Orange Mobile Exposure 2010 - Polacy lubią mobilne media Orange Mobile Exposure 2010 - Polacy lubią mobilne media Polacy znacznie częściej niż użytkownicy mobilnego internetu w innych krajach europejskich wyszukują informacje za pomocą telefonu komórkowego,

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw.

Oferty portalu. Statystyki wejść w oferty wózków widłowych na tle ofert portalu w latach 2011-2014 oraz I kw.2015 r. 2011 2012 2013 2014 I kw. 1 kwartał 215 rok Oferty portalu Dane na przedstawionym wykresie pokazują kolejne etapy wzrostu zainteresowania ofertami, które publikowane są na portalu. W 214 roku, w stosunku do pierwszego roku działalności

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen

Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen Opinie Polaków na temat zniesienie granic wewnętrznych w UE w rok po wejściu Polski do strefy Schengen TNS OBOP dla Reprezentacji Komisji Europejskiej w Polsce grudzień 2008 Ośrodek Badania Opinii Publicznej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013

Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 Sprawozdanie z ankiety Uczelni Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w roku akademickim 2012/2013 TERMIN ANKIETYZACJI: Rok akademicki 2012/2013 DATA OPRACOWANIA: 22.10.2013 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ i AKADEMII SPORTOWYCH

SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ i AKADEMII SPORTOWYCH SZCZEGÓŁY OFERTY DLA SZKÓŁ i AKADEMII SPORTOWYCH NARZĘDZIE DLA... Właścicieli i Trenerów Zawodników Rodziców i Opiekunów ZAŁOŻENIA Wiele kanałów komunikacji pomiędzy użytkownikami (Trener Zawodnik Opiekun)

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Niniejszy wydatek jest realizowany i finansowany ze środków publicznych umowa dotacyjna z Ministerstwem Gospodarki. Warszawa, dnia 28.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony

mprofi.pl nowa generacja usług mobilnych TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony TWOJA APLIKACJA MOBILNA: Komunikator na smartfony APLIKACJE MOBILNE Liczba aplikacji mobilnych stale rośnie i mierzona jest w milionach! Współczesne smartfony obsługują ich dziesiątki, każda może służyć

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny BM Medical S.A.

Raport kwartalny BM Medical S.A. Raport kwartalny BM Medical S.A. IV kwartał 2011r. Warszawa, 14 lutego 2012r. ZAWARTOŚĆ RAPORTU KWARTALNEGO: 1. PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38

Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 Uzbekistański rynek kosmetyków do pielęgnacji skóry i włosów 2016-03-24 08:51:38 2 Analiz rynku Około 50% rynku kosmetycznego Uzbekistanu stanowią kosmetyki dekoracyjne i wyroby perfumeryjne. Reszta to

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok

Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Przybyło milionerów w Podlaskiem. Podsumowanie Kampanii PIT za 2014 rok Rośnie popularność składania deklaracji przez internet, systematycznie przybywa osób zarabiających za granicą, a ulga na dzieci jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA WPROWADZENIE LAPTOP - NADAL LIDEREM KOMPUTERÓW W POLSCE RAPORT / JESIEŃ/ZIMA 2014

METODOLOGIA WPROWADZENIE LAPTOP - NADAL LIDEREM KOMPUTERÓW W POLSCE RAPORT / JESIEŃ/ZIMA 2014 WPROWADZENIE Nasze ubiegłoroczne prognozy sprawdziły się - przez ostatnich 12 miesięcy ani tablety, ani tym bardziej komputery stacjonarne nie zdołały przebić laptopów w popularności elektroniki użytkowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Witamy w Poker Channel

Witamy w Poker Channel Witamy w Poker Channel Poker Channel TM jest niekwestionowanym europejskim liderem w telewizji dotyczącej gier, transmitującym bezpośrednio do 30 milionów abonentów telewizyjnych w 30 krajach, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

źródło: SMG/KRC dla Money.pl

źródło: SMG/KRC dla Money.pl Polacy chcą płacić za lepsze leczenie Autor:Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 60 proc. Polaków woli dodatkowo płacić za usługi medyczne niż oddawać większą część pensji na NFZ - wynika

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo