Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Lis Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

2 Recenzenci: dr inż. Marian Jerzy Korczyński mgr inż. Zbigniew Miszczak Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Ryszard Zankowski Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 312[02].Z2.03 Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik teleinformatyk. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Przykładowe scenariusze zajęć 8 5. Ćwiczenia Łącze radiowe w systemach telefonii komórkowej Ćwiczenia Procedury zachodzące w systemach GSM Ćwiczenia Przetwarzanie sygnału mowy w telefonii komórkowej GSM Ćwiczenia Układ terytorialny sieci telefonii komórkowej Ćwiczenia Budowa sieci stałej i terminala abonenckiego w GSM Ćwiczenia Ewaluacja osiągnięć ucznia 7. Literatura

4 1. WPROWADZENIE Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń powinien mieć już ukształtowane, aby bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie uczeń ukształtuje podczas pracy z poradnikiem, przykładowe scenariusze zajęć, przykładowe ćwiczenia ze wskazówkami do realizacji, zalecanymi metodami nauczania uczenia oraz środkami dydaktycznymi, ewaluację osiągnięć ucznia, przykładowe narzędzie pomiaru dydaktycznego, literaturę uzupełniającą. Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metodami ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących metod nauczania. Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej. Jako pomoc w realizacji jednostki modułowej dla uczniów przeznaczony jest Poradnik dla ucznia. Nauczyciel powinien ukierunkować uczniów na właściwe korzystanie z poradnika do nich adresowanego. Materiał nauczania (w Poradniku dla ucznia) podzielony jest na rozdziały, które zawierają podrozdziały. Podczas realizacji poszczególnych rozdziałów wskazanym jest zwrócenie uwagi na następujące elementy: materiał nauczania w miarę możliwości uczniowie powinni przeanalizować samodzielnie. Obserwuje się niedocenianie przez nauczycieli niezwykle ważnej umiejętności, jaką uczniowie powinni bezwzględnie posiadać czytanie tekstu technicznego ze zrozumieniem, pytania sprawdzające mają wykazać, na ile uczeń opanował materiał teoretyczny i czy jest przygotowany do wykonania ćwiczeń. W zależności od tematu można zalecić uczniom samodzielne odpowiedzenie na pytania lub wspólne z całą grupą uczniów, w formie dyskusji opracowanie odpowiedzi na pytania. Druga forma jest korzystniejsza, ponieważ nauczyciel sterując dyskusją może uaktywniać wszystkich uczniów oraz w trakcie dyskusji usuwać wszelkie wątpliwości, dominującą rolę w kształtowaniu umiejętności oraz opanowaniu materiału spełniają ćwiczenia. W trakcie wykonywania ćwiczeń uczeń powinien zweryfikować wiedzę teoretyczną oraz opanować nowe umiejętności. Przedstawiono dosyć obszerną propozycję ćwiczeń wraz ze wskazówkami o sposobie ich przeprowadzenia, uwzględniając różne możliwości ich realizacji w szkole. Nauczyciel decyduje, które z zaproponowanych ćwiczeń jest w stanie zrealizować przy określonym zapleczu technodydaktycznym szkoły. Prowadzący może również zrealizować ćwiczenia, które sam opracował, sprawdzian postępów stanowi podsumowanie rozdziału, zadaniem uczniów jest udzielenie odpowiedzi na pytania w nim zawarte. Uczeń powinien samodzielnie czytając zamieszczone w nim stwierdzenia potwierdzić lub zaprzeczyć opanowanie określonego zakresu materiału. Jeżeli wystąpią zaprzeczenia, nauczyciel powinien do tych zagadnień wrócić, sprawdzając czy braki w opanowaniu materiału są wynikiem niezrozumienia przez ucznia tego zagadnienia, czy niewłaściwej postawy ucznia w trakcie nauczania. W tym miejscu jest szczególnie ważna rola nauczyciela, gdyż od postawy nauczyciela, 3

5 sposobu prowadzenia zajęć zależy między innymi zainteresowanie ucznia. Uczeń niezainteresowany materiałem nauczania, wykonywaniem ćwiczeń nie nabędzie w pełni umiejętności założonych w jednostce modułowej. Należy rozbudzić wśród uczniów tak zwaną ciekawość wiedzy. Potwierdzenie przez ucznia opanowania materiału nauczania rozdziału może stanowić podstawę dla nauczyciela do sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia z tego zakresu. Nauczyciel realizując jednostkę modułową powinien zwracać uwagę na predyspozycje ucznia, ocenić, czy uczeń ma większe uzdolnienia manualne, czy może lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów teoretycznych, testy zamieszczone w rozdziale Ewaluacja osiągnięć ucznia zawierają zadania z zakresu całej jednostki modułowej i należy je wykorzystać do oceny uczniów, a wyniki osiągnięte przez uczniów powinny stanowić podstawę do oceny pracy własnej nauczyciela realizującego tę jednostkę modułową. Każdemu zadaniu testu przypisano określoną liczbę możliwych do uzyskania punktów (0 lub 1 punkt). Ocena końcowa uzależniona jest od ilości uzyskanych punktów. Nauczyciel może zastosować test według własnego projektu oraz zaproponować własną skalę ocen. Należy pamiętać, żeby tak przeprowadzić proces oceniania ucznia, aby umożliwić mu jak najpełniejsze wykazanie swoich umiejętności. Metody polecane do stosowania podczas kształcenia modułowego to: pokaz, ćwiczenie (laboratoryjne lub inne), projektów, przewodniego tekstu. 4

6 312[02].Z2 Urządzenia i systemy telekomunikacyjne 312[02].Z2.01 Badanie urządzeń radiowo-telewizyjnych 312[02].Z2.02 Eksploatowanie systemów radiokomunikacyjnych 312[02].Z2.03 Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.04 Eksploatowanie telekomunikacyjnych systemów przewodowych Schemat układu jednostek modułowych w module 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej uczeń powinien umieć: interpretować podstawowe pojęcia z zakresu elektroniki, czytać schematy ideowe i montażowe układów i podzespołów elektronicznych, wyjaśniać zjawiska związane z przesyłaniem sygnałów analogowych i cyfrowych, wyjaśniać zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów, wykonywać operacje logiczne i arytmetyczne na liczbach zapisanych w różnych kodach, wyjaśniać działanie mikroprocesora i jego bloków, wyjaśniać funkcje i zasady współpracy poszczególnych bloków systemu mikroprocesorowego, opisywać tryby pracy procesora, charakteryzować magistrale i sygnały sterujące mikroprocesora, wyjaśniać działanie układów wejścia/wyjścia, opisywać zasadę działania pamięci RAM i ROM, posługiwać się terminologią zawodową z zakresu telekomunikacji, wyjaśniać budowę i działanie systemów telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej, posługiwać się rysunkami, schematami i opisami dotyczącymi urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, wykonywać montaż elementów i podzespołów urządzeń i sieci telekomunikacyjnych, użytkować systemy telekomunikacyjne oraz dokonywać ich przeglądów i napraw, stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: posłużyć się pojęciami z zakresu systemów telefonii komórkowej, wyjaśnić budowę i działanie urządzeń składowych infrastruktury stałej w sieciach telefonii komórkowej, wyjaśnić budowę i działanie poszczególnych elementów składowych telefonów komórkowych, posłużyć się opisami, rysunkami i schematami przedstawiającymi architekturę oraz procedury działania systemów telefonii komórkowych, skonfigurować systemy operacyjne telefonów komórkowych, przeprowadzić montaż elementów, podzespołów i urządzeń należących do infrastruktury stałej oraz stacji ruchomych w sieci telefonii komórkowej, wykonać przeglądy i regulacje urządzeń telefonii komórkowej, wykryć oraz usunąć usterki w telefonach komórkowych, wykonać pomiary parametrów elektrycznych i radiowych w urządzeniach sieci telefonii komórkowych, posłużyć się nazewnictwem anglojęzycznym dotyczącym systemów telefonii komórkowej, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi systemów telefonii komórkowych. 7

9 4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ Scenariusz zajęć 1 Osoba prowadząca Modułowy program nauczania: Technik teleinformatyk 312[02] Moduł: Urządzenia i systemy telekomunikacyjne 312[02].Z2 Jednostka modułowa: Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 Temat: Problemy radiokomunikacyjne w systemach telefonii komórkowej. Cel ogólny: wyjaśnić zjawiska zachodzące podczas transmisji radiowej w GSM. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: rozróżnić negatywne zjawiska towarzyszące transmisji sygnałów radiowych, określić wpływ negatywnych zjawisk na jakość transmisji radiowej GSM, opisać mechanizmy samodostrajania się telefonów i stacji bazowych do abonenta aktywnego, obliczać przesunięcia pasma częstotliwości powstałe w wyniku zjawiska Dopplera. W czasie zajęć będą kształtowane następujące umiejętności ponadzawodowe: praca indywidualna, pracy w zespole. Metody nauczania uczenia się: dyskusja w grupie, pokaz. Formy organizacyjne pracy uczniów: uczniowie pracują w grupach 2 4-osobowych. Czas: 1 godzina dydaktyczna. Środki dydaktyczne: papier formatu A4 i pisaki, prezentacja komputerowa obrazująca budowę negatywne zjawiska rozchodzenia się fal radiowych podczas transmisji GSM, literatura zgodna z punktem 7 poradnika dla nauczyciela. Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk. Przebieg zajęć: 1. Wprowadzenie do zajęć. 2. Uświadomienie celów lekcji. 3. Plan lekcji. A. Wielodrogowa propagacja fal radiowych. - Wstęp należy opisać zjawiska ugięcia, odbicia i rozpraszania fali radiowej. 8

10 - Uczniowie otrzymują rysunki z naniesionymi przeszkodami na danym obszarze działania telefonii komórkowej. - Uczniowie pracując w małych grupach rysują kierunki rozchodzenia się fal radiowych od stacji bazowej do abonenta i odwrotnie. B. Efekt cienia radiowego. - Wstęp należy omówić wpływ propagacji wielodrogowej sygnału radiowego na przesunięcia fazowe i tłumienie fali wypadkowej. - Uczniowie pracując w małych grupach określają dla podanych parametrów transmisji najbardziej niekorzystny sposób poruszania się abonenta mobilnego. C. Efekt Dopplera. - Wstęp nauczyciel omawia wpływ zjawiska Dopplera na zmianę odbieranej częstotliwości. - Uczniowie pracując w małych grupach określają przesunięcie pasma odbieranych częstotliwości od kierunku i prędkości poruszania się abonenta. 4. Podsumowanie lekcji. - Uczniowie rozróżniają negatywne zjawiska towarzyszące transmisji sygnałów radiowych. - Uczniowie wskazują negatywny wpływ opisanych zjawisk na jakość transmisji radiowej GSM. - Uczniowie opisują mechanizmy samodostrajania się telefonów i stacji bazowych do abonenta aktywnego. 5. Ocena poziomu osiągnięć uczniów i ocena ich aktywności. 9

11 Scenariusz zajęć 2 Osoba prowadząca. Modułowy program nauczania: Technik teleinformatyk 312[02] Moduł: Urządzenia i systemy telekomunikacyjne 312[02].Z2 Jednostka modułowa: Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 Temat: Karta SIM abonenta GSM. Cel ogólny: Identyfikowanie karty SIM abonentów sieci GSM. Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń powinien umieć: rozróżnić rodzaje zabezpieczeń stosowanych w sieciach GSM, sporządzić algorytm postępowania podczas tworzenia procedury podpisu elektronicznego, wyjaśnić sposób identyfikowania abonentów sieci GSM, obliczyć wartość podpisu elektronicznego SRES. Metody nauczania uczenia się: metoda przewodniego tekstu. Formy organizacyjne pracy uczniów: uczniowie pracują w grupach 2 4-osobowych. Czas: 2 godziny dydaktyczne. Środki dydaktyczne prezentacja komputerowa przedstawiająca sposób tworzenia podpisu elektronicznego i sprawdzania karty SIM abonenta, instrukcja pracy metodą tekstu przewodniego, pytania prowadzące, papier formatu A4, pisaki. Uczestnicy: uczniowie kształcący się w zawodzie technik teleinformatyk. Zadanie dla ucznia Przeprowadź proces wyliczania wartości podpisu elektronicznego SRES na podstawie 8-bitowego hasła H oraz 24-bitowego ciągu losowego RAND generowanego przez AuC. Przebieg zajęć: Faza wstępna 1. Określenie tematu zajęć. 2. Wyjaśnienie uczniom tematu, szczegółowych celów kształcenia. 3. Zaznajomienie uczniów z pracą metodą tekstu przewodniego. 4. Podział grupy uczniów na zespoły. Faza właściwa Praca metodą tekstu przewodniego. 10

12 Faza I Informacje Pytania prowadzące: 1. Na czym polega procedura tworzenia podpisu elektronicznego? 2. W jaki sposób identyfikujemy karty SIM? 3. Na czym polega sumowanie modulo2 wielomianów? 4. Jak ocenić długość otrzymanego wyniku? Faza III Ustalenie 1. Uczniowie pracując w zespołach określają ciągi H i RAND. 2. Uczniowie ustalają sposób szyfrowania podpisu SRES. 3. Uczniowie konsultują z nauczycielem poprawność ustaleń. Faza IV Wykonanie 1. Uczniowie opisują kroki procesu mnożenia wielomianów. 2. Uczniowie oceniają długość otrzymanego wyniku. Faza V Sprawdzanie 1. Uczniowie sprawdzają poprawność procedury tworzenia podpisu elektronicznego. Faza VI Analiza końcowa Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy rozwiązania zadania sprawiły im trudności. Nauczyciel powinien podsumować całe zadanie, wskazać, jakie umiejętności były ćwiczone, jakie wystąpiły nieprawidłowości i jak ich unikać na przyszłość. 11

13 5. ĆWICZENIA 5.1. Łącze radiowe w systemach telefonii komórkowej Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Oblicz gęstość mocy sygnału nadawanego przez maszt telefonii komórkowej w paśmie 900 MHz, znajdujący się poza terenem miejskim. Obserwator znajduje się w odległości: a) 1 km, b) 2 km od anteny nadawczej. Moc sygnału nadawanego przez izotropową antenę nadawczą wynosi 100 W. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na teren w którym rozchodzą się fale elektromagnetyczne. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać wszystkie posiadane dane liczbowe niezbędne do wykonania zadania, 2) zapisać zależność pozwalającą na obliczenie gęstości mocy sygnałów, 3) ustalić, jaka jest wartość zysku kierunkowego anteny nadawczej, 4) dokonać obliczenia gęstości mocy w odległości 1 km od anteny odbiorczej, 5) dokonać obliczenia gęstości mocy w odległości 2 km od anteny odbiorczej, 6) porównać otrzymane wyniki, 7) przeanalizować wyniki pod kątem dopuszczalnego poziomu mocy wg. IRPA, 8) sformułować odpowiedź i wnioski. Zalecane metody nauczania uczenia się: ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: zeszyt, długopis, kalkulator, wzór na gęstość mocy, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Wyznacz moc i poziom mocy sygnału dostarczanego do izotropowej anteny odbiorczej, znajdującej się w odległości a) 1 km, b) 2 km od nadajnika GSM. Pozostałe parametry pobierz z ćwiczenia 1. 12

14 Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na rodzaj anteny odbiorczej. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać wszystkie posiadane dane liczbowe niezbędne do wykonania zadania, 2) zapisać zależność pozwalającą na obliczenie mocy sygnału radiowego dostarczanego do anteny odbiorczej oraz odpowiadającego jej poziomu mocy, 3) dokonać obliczenia mocy odbieranej w odległości 1 km od anteny nadawczej, 4) dokonać obliczenia mocy odbieranej w odległości 2 km od anteny nadawczej, 5) dokonać obliczenia poziomu mocy odbieranej w odległości 1 km od anteny nadawczej, 6) dokonać obliczenia poziomu mocy odbieranej w odległości 2 km od anteny nadawczej, 7) porównać otrzymane wyniki, 8) przeanalizować wyniki, 9) sformułować odpowiedź i wnioski. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, dyskusja. Środki dydaktyczne: zeszyt, długopis, kalkulator, wzór na gęstość mocy, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 3 Oblicz wymagane odstrojenie odbiornika radiowego telefonu GSM od częstotliwości nośnych 950 MHz i 1850 MHz w sytuacji, gdy telefon odbierający sygnały a) znajduje się w spoczynku, b) porusza się z prędkością 50 km/h w kierunku do anteny nadawczej, c) porusza się z prędkością 50 km/h w kierunku od anteny nadawczej, d) porusza się z prędkością 100 km/h w kierunku do anteny nadawczej, e) porusza się z prędkością 100 km/h w kierunku od anteny nadawczej. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. W obliczeniach należy uwzględnić efekt Dopplera. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać wszystkie posiadane dane liczbowe niezbędne do wykonania zadania, 2) zapisać zależności pozwalające na obliczenie przesuniętych częstotliwości nośnych, 3) dokonać obliczeń przesuniętych częstotliwości nośnych, 4) porównać otrzymane wyniki, 13

15 5) przeanalizować wyniki, 6) sformułować odpowiedź i wnioski. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenie. Środki dydaktyczne: zeszyt, długopis, kalkulator, wzór na gęstość mocy, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Sprawdź, jaka jest poprawna treść przesłanego pakietu informacyjnego X 1 X 0 X 2, którego poszczególne segmenty rozpoznane przez obwody wejściowe odbiornika są następujące: Z 1 = Z 2 = natomiast sekcja treningowa zamiast ciągu ma postać X 0 = Z 0 = Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na to, że pakiet danych składa się z trzech części. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) wyznaczyć poprawną wartość sekcji treningowej X 0, 2) wyznaczyć ciąg charakteryzujący parametry kanału radiowego Y, 3) na podstawie otrzymanego ciągu Z 1 obliczyć poprawną sekcję X 1, 4) na podstawie otrzymanego ciągu Z 2 obliczyć poprawną sekcję X 2, 5) zapisać pełną treść poprawnego pakietu informacyjnego. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenie, dyskusja. 14

16 Środki dydaktyczne: zeszyt, długopis, komputer osobisty, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 15

17 5.2. Procedury zachodzące w systemach GSM Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Przeprowadź proces wyliczenia wartości podpisu elektronicznego SRES na podstawie 8-bitowego hasła H oraz 24-bitowego ciągu losowego RAND generowanego przez AuC. Proces szyfrowania przeprowadź metodą sumowania modulo 2 wielomianów 8-bitowego i 24-bitowego ze współczynnikami 0 i 1. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na zabezpieczenia szyfrowanych informacji w stosunku do postronnych obserwatorów. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać zaproponowany ciąg H, 2) zapisać zaproponowany ciąg RAND, 3) zapisać wszystkie kroki procesu mnożenia wielomianów, 4) zapisać wynik, 5) ocenić długość otrzymanego wyniku, 6) ocenić prawdopodobieństwo przypadkowego otrzymania identycznego ciągu SRES nie znając H lub nie znając RAND. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: literatura przedstawiająca sposób mnożenia wielomianów, komputer PC z programem dydaktycznym, papier, długopis, kalkulator, ołówek, linijka, inne przybory kreślarskie. Ćwiczenie 2 Oblicz dostępne pasmo w łączu radiowym GSM dla potrzeb abonenta, który jako jedyny na obszarze komórki posiadającej 8 kanałów częstotliwościowych i 30 abonentów aktywnych (w stanie rozmowy) zajmujących czas trwania rozmów w 50% uruchamia dostęp do Internetu poprzez usługę GPRS. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na dobór metody dostępu do nośnika dla danej topologii sieci. 16

18 Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) obliczyć ilość całkowicie wolnych kanałów użytkowych w terenie komórki, 2) obliczyć dostępne pasmo związane z całkowicie wolnymi kanałami użytkowymi, 3) obliczyć dostępne pasmo związane z procentowym wykorzystaniem pasma kanałów używanych przez abonentów aktywnych, 4) obliczyć łączne pasmo dostępne dla transmisji danych. Zalecane metody nauczania uczenia się: ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: zeszyt do ćwiczeń, ołówek, długopis, kalkulator, literatura fachowa. Ćwiczenie 3 Zakładamy, że polski abonent GSM, mieszkaniec Warszawy, znajduje się na terenie Niemiec. Korzystając z własnego telefonu komórkowego telefonuje do swojego kolegi, mieszkańca Łodzi, abonenta tej samej sieci GSM, który z kolei przebywa we Francji. Zapisz w punktach, jak przebiegać będzie procedura zestawiania połączenia pomiędzy wymienionymi abonentami polskiej sieci telefonii komórkowej GSM oraz jaka będzie droga zestawienia tego połączenia. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na konsekwencje zachowania tajemnicy co do aktualnej lokalizacji każdego z abonentów podczas zestawiania połączeń z telefonów GSM. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać wszystkie wymagane informacje wstępne, 2) zapisać w punktach procedurę poszukiwania abonenta B i zestawienia połączenia między abonentami, 3) zapisać w punktach, jaką trasą zamknie się droga połączenia pomiędzy abonentami. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: zeszyt, 17

19 długopis, komputer osobisty, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 4 Abonent sieci GSM, poruszający się samochodem, pozostaje aktywny (prowadzi rozmowę telefoniczną) z użyciem zestawu słuchawkowego. Zapisz, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby podczas przekraczania granicy komórek połączenie nie zostało zerwane. Zapisz ponadto w punktach, jakie kroki będą wykonane przez system i pozostający w stanie aktywnym telefon komórkowy. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na to, że decyzja o zerwaniu połączenia jest ostatecznością w procesie decyzyjnym. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) omówić w punktach proces przełączania aktywnego abonenta pomiędzy sąsiednimi stacjami bazowymi, przyłączonymi do tego samego BSC, 2) zapisać, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby system mógł utrzymać trwające połączenie. Zalecane metody nauczania uczenia się: ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: zeszyt, długopis, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 18

20 5.3. Przetwarzanie sygnału mowy w telefonii komórkowej GSM Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zapisz w punktach, jakim procesom przetwarzania podlega sygnał mowy powstający na wyjściu mikrofonu telefonu komórkowego oraz jaką rolę spełnia, jakie ma zalety i jakie ma wady każdy z procesów. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na konieczność kodowania protekcyjnego i szyfrowania sygnału mowy. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować kolejność etapów przetwarzania sygnałów mowy wraz z głównymi, charakteryzującymi je parametrami, 2) przeanalizować zasadność zastosowania każdego z etapów przetwarzania, 3) przeanalizować podstawowe parametry wejściowe i wyjściowe każdego z etapów przetwarzania sygnału mowy, 4) przeanalizować zalety i wady każdego z etapów, 5) zapisać w punktach, zgodnie z poleceniem, kolejne etapy przetwarzania sygnału mowy wraz z wymaganymi informacjami dodatkowymi. Zalecane metody nauczania uczenia się: pogadanka, ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: przybory do pisania, zeszyt, komputer wraz z materiałami dydaktycznymi, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Przeprowadź kodowanie protekcyjne dowolnego ciągu użytkowego o długości 260 bitów zgodne ze standardem GSM. Użyj programu komputerowego jako edytora. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać dowolny ciąg danych, 2) przygotować ciąg kodujący dla etapu I zgodnie ze standardem GSM, 3) przygotować ciąg kodujący dla etapu II zgodnie ze standardem GSM, 4) przeprowadzić kodowanie w etapie I, 19

21 5) przeprowadzić kodowanie w etapie II, 6) zapisać otrzymany ciąg 456 bitowy jako wynik kodowania protekcyjnego. Środki dydaktyczne: stanowisko komputerowe z pakietem programów biurowych, papier, przybory do pisania, kalkulator. 20

22 5.4. Układ terytorialny sieci telefonii komórkowej Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Oblicz pojemność sieci telefonii komórkowej w sytuacji, gdy maszty stacji bazowych zawierających zestawy anten dookólnych rozmieszczone są równomiernie, a promień zasięgu każdej z anten nadawczych wynosi 500 m. Zakładamy, że każda ze stacji bazowych dysponuje 10 kanałami częstotliwościowymi w pasmach GSM. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania tych samych częstotliwości w sieci komórkowej. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) obliczyć powierzchnię jednej komórki, 2) ustalić, jaka jest liczba kanałów użytkowych wykorzystywanych w tej komórce, 3) wyznaczyć wartość pojemności sieci telefonii komórkowej na tym terenie. Zalecane metody nauczania uczenia się: ćwiczenie, dyskusja. Środki dydaktyczne: papier, przybory do pisania, kalkulator lub komputer osobisty, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Ustal wymaganą przez danego operatora GSM liczbę dostępnych kanałów radiowych, jeżeli promień pojedynczej komórki wynosi 200 m, a pojemność sieci nie może być mniejsza, niż 240 kanałów użytkowych na każdy km 2. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) zapisać dane niezbędne do wykonania ćwiczenia, 2) obliczyć powierzchnię jednej komórki (w przybliżeniu kształt koła), 3) ustalić wymaganą liczbę kanałów częstotliwościowych dla każdej stacji BTS, 4) ustalić liczbę wymaganych kanałów radiowych posiadanych przez operatora tej sieci. Środki dydaktyczne: papier, przybory do pisania, kalkulator, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 21

23 5.5. Budowa sieci stałej i terminala abonenckiego w GSM Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Naszkicuj z pamięci schemat blokowy, pokazujący układ elementów infrastruktury stałej sieci telefonii komórkowej GSM. Zaznacz na wykonanym rysunku następujące elementy: MSC, BSC, BTS, HLR, VLR, OMC. Zapisz pełne nazwy poszczególnych elementów w języku angielskim oraz w języku polskim. Wskazówki do realizacji Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia uczniowie powinni przeczytać fragment rozdziału Materiał nauczania. Należy zwrócić uwagę na bieżącą aktualizację danych nt. wszystkich abonentów tymczasowych obsługiwanych przez centralę. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) sporządzić rysunek, 2) oznaczyć skrótami i nazwami wszystkie elementy. Zalecane metody nauczania uczenia się: pokaz, ćwiczenie, pogadanka. Środki dydaktyczne: papier, przybory do pisania, przybory do rysowania, komputer osobisty, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. Ćwiczenie 2 Przeanalizuj schemat blokowy aparatu telefonicznego GSM, zaprezentowany na rys. 27. Ustal przeznaczenie każdego z pokazanych tam bloków składowych. Przeanalizuj również wszystkie dostępne porty, styki i interfejsy. Sposób wykonania ćwiczenia Uczeń powinien: 1) przeanalizować schemat blokowy aparatu telefonicznego GSM, 22

24 2) ustalić rolę każdego z wymienionych wyżej elementów składowych, 3) sporządzić listę elementów składowych i opisać krótko znaczenie każdego z nich. Wyposażenie stanowiska pracy: papier, przybory do pisania, literatura zgodna z punktem 7 poradnika. 23

25 6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego Test 1 Test dwustopniowy do jednostki modułowej Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych Test składa się z zadań wielokrotnego wyboru, z których: - zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 są poziomu podstawowego, - zadania 3, 9, 12, 13, 16 są poziomu ponadpodstawowego. Punktacja zadań: 0 lub 1 punkt Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. Proponuje się następujące normy wymagań uczeń otrzymuje następujące oceny szkolne: - dopuszczający za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, - dostateczny za rozwiązanie co najmniej 15 zadań z poziomu podstawowego, - dobry za rozwiązanie 18 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego, - bardzo dobry za rozwiązanie 19 zadań, w tym 4 z poziomu ponadpodstawowego. Klucz odpowiedzi: 1. c, 2. d, 3. a, 4. a, 5. a, 6. c, 7. b, 8. c, 9. a, 10. c, 11. a, 12. d, 13. d, 14. b, 15. a, 16. d, 17. a, 18. b, 19. d, 20. d. Plan testu Nr zad Cel operacyjny (mierzone osiągnięcia ucznia) Zdefiniować pojęcia z zakresu systemów telefonii komórkowej Zdefiniować pojęcia dotyczące łączności bezprzewodowej Wyjaśnić budowę i działanie urządzeń składowych infrastruktury stałej w sieciach telefonii komórkowej Wyjaśnić budowę i działanie baz danych obsługujących sieć telefonii komórkowej Dokonać analizy działania elementów składowych toru radiowego telefonów komórkowych Wyjaśnić budowę i działanie układów przetwarzania danych telefonów komórkowych Kategoria celu Poziom wymagań Poprawna odpowiedź A P c A P d B PP a B P a C P a B P c 24

26 Posłużyć się opisami, rysunkami i schematami przedstawiającymi architekturę systemów telefonii komórkowych Czytać opisy, rysunki i schematy przedstawiające procedury działania systemów telefonii komórkowych Dokonać analizy opisów, rysunków i schematów przedstawiających procedury działania systemów telefonii komórkowych Opracować algorytm przeprowadzania montażu elementów, podzespołów i urządzeń należących do infrastruktury stałej w sieci telefonii komórkowej Opracować algorytm przeprowadzania montażu elementów, podzespołów i urządzeń należących do stacji ruchomych w sieci telefonii komórkowej Opracować algorytm wykonania przeglądów i regulacji urządzeń infrastruktury stałej w sieci telefonii komórkowej Opracować algorytm wykonania przeglądów i regulacji urządzeń mobilnych w sieci telefonii komórkowej Wykryć oraz usunąć usterki w telefonach komórkowych Opracować algorytm wykonania pomiarów parametrów elektrycznych w urządzeniach sieci telefonii komórkowych Opracować algorytm wykonania pomiarów parametrów radiowych w urządzeniach sieci telefonii komórkowych Zidentyfikować nazwy anglojęzyczne z zakresu telefonii komórkowej Rozpoznać nazwy anglojęzyczne z zakresu telefonii komórkowej Zidentyfikować nazwy anglojęzyczne z zakresu telefonii komórkowej Zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi systemów telefonii komórkowych B P b B P c C PP a C P c C P a C PP d C PP d C P b C P a C PP d A P a A P b A P d A P d 25

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego

Wyznaczanie zasięgu łącza. Bilans mocy łącza radiowego. Sieci Bezprzewodowe. Bilans mocy łącza radiowego. Bilans mocy łącza radiowego dr inż. Krzysztof Hodyr Sieci Bezprzewodowe Część 5 Model COST 231 w opracowaniu nr 7/7 Walfish'a-Ikegami: straty rozproszeniowe L dla fal z zakresu 0,8-2GHz wzdłuż swobodnej drogi w atmosferze Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie Przedmiotowy System Oceniania DLA CZTEROLETNIEGO TECHNIKUM MECHATRONICZNEGO DLA GRUPY PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH MECHATRONICZNYCH W OBSZARZE TEORETYCZNYM I PRAKTYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03

Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Lis Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych 312[02].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA:

TEST KONKURSOWY CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: CZAS TESTU 40 MIN ILOŚĆ MAKSYMALNA PUNKTÓW 20 INSTRUKCJA: TEST KONKURSOWY 1. Do arkusza testu dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której wpisz swoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i miasto. 2. Test zawiera

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe"

Ćwiczenie: Mierniki cyfrowe Ćwiczenie: "Mierniki cyfrowe" Opracowane w ramach projektu: "Informatyka mój sposób na poznanie i opisanie świata realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: Próbkowanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej.

Lekcja 1. Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. Lekcja 1 Temat: Organizacja i bezpieczeństwo pracy w pracowni elektronicznej. 1. Zasady bezpieczeństwa na lekcji. 2. Zapoznanie z programem nauczania. 3. Omówienie kryteriów oceniania. 4. Prowadzenie zeszytu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE

PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE TEST SPRAWDZAJĄCY Z MATEMATYKI dla klasy IV szkoły podstawowej z zakresu PODSTAWOWE FIGURY GEOMETRYCZNE autor: Alicja Bruska nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi WSTĘP Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Uruchamianie układów i systemów mikroprocesorowych 312[02].Z1.01

Uruchamianie układów i systemów mikroprocesorowych 312[02].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Zankowski Uruchamianie układów i systemów mikroprocesorowych 312[02].Z1.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne

Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Promieniowanie stacji bazowych telefonii komórkowej na tle pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez duże ośrodki radiowo-telewizyjne Fryderyk Lewicki Telekomunikacja Polska, Departament Centrum Badawczo-Rozwojowe,

Bardziej szczegółowo

Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 311[07].Z5.01

Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 311[07].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Organ Jerzy Gola Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych 311[07].Z5.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM

7.2 Sieci GSM. Podstawy GSM. Budowa sieci GSM. Rozdział II Sieci GSM 7.2 Sieci GSM W 1982 roku powstał instytut o nazwie Groupe Spécial Mobile (GSM). Jego głównym zadaniem było unowocześnienie dotychczasowej i już technologicznie ograniczonej komunikacji analogowej. Po

Bardziej szczegółowo

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203

Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Technik teleinformatyk 351103 Technik telekomunikacji 352203 Czym zajmuje się Technik teleinformatyk? - poznaje podstawy działania sieci komputerowych - uczy się konfigurować komputery i instalować systemy

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ymagania edukacyjne z przedmiotu Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych ymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe (); wymagania dopełniające ();

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Moduł 3. E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich Część pisemna Przykładowe zadanie 1. str. 1 Którą z wymienionych opcji

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koszalinie. Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu informatyka: Opracował: mgr Roman Stępniak Przedmiotowy system oceniania z informatyki jest zgodny z - Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne. Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK. Ilość godzin: 1. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Maszyny elektryczne Klasa: 2Tc TECHNIK ELEKTRYK Ilość godzin: 1 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek

Jednostka centralna. Miejsca na napędy 5,25 :CD-ROM, DVD. Miejsca na napędy 3,5 : stacja dyskietek Ćwiczenia 1 Budowa komputera PC Komputer osobisty (Personal Komputer PC) komputer (stacjonarny lub przenośny) przeznaczony dla pojedynczego użytkownika do użytku domowego lub biurowego. W skład podstawowego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka)

SCENARIUSZ LEKCJI. Autorzy scenariusza: Krzysztof Sauter (informatyka), Marzena Wierzchowska (matematyka) SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. z przedmiotu: Metody projektowania i programowania w mechatronice

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. z przedmiotu: Metody projektowania i programowania w mechatronice WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY z przedmiotu: Metody projektowania i programowania w mechatronice dla klasy: IV Tc w roku szkolnym: 2015/2016 opracowany przez: mgr inż. Aleksander Tlołka na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

WYMAGANIA NA OCENY. PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA WYMAGANIA NA OCENY PRZEDMIOT: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA Zawód: Technik ekonomista PROPOZYCJE POMIARU OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Na lekcjach stosowane będą różne formy kontroli i oceny: - wypowiedzi ustne na określony

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o.

AGENDA. Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych. Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. AGENDA Site survey - pomiary i projektowanie sieci bezprzewodowych Tomasz Furmańczak UpGreat Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Zagadnienia projektowe dla sieci WLAN skomplikowane środowisko dla propagacji

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE: PRZEDMIOTOWY SYESTEM OCENIANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRONIK 311[07] dla uczniów klasy III elektronicznej Technikum Nr 1 w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie.

Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. Przedmiotowe zasady oceniania z informatyki są zgodne ze Statutem Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. I. Założenia 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2

Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Systemy Teletransmisji I Transmisji Danych cz.2 Tomasz Ruść 1 1 Łączenie i Sygnalizacja 2 Numeracja Telefoniczna 3 Wznaczanie trasy 4 Lokalny dostęp do sieci 5 Ruch telekomunikacyjny 6 Modulacja PCM 7

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. z przedmiotu biologia. 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotu biologia 1. Wymagania edukacyjne treści i umiejętności podlegające ocenie. PSO obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności i postaw uczniów. Formy sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych

PLAN KONSPEKT. Bezprzewodowe sieci dostępowe. Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Bezprzewodowe sieci dostępowe TEMAT: Konfigurowanie urządzeń w bezprzewodowych szerokopasmowych sieciach dostępowych CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia. (Dz. U. Nr 38, poz. 6 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z matematyki

Przedmiotowe ocenianie z matematyki Szkoła Podstawowa w Niemczu Przedmiotowe ocenianie z matematyki 1) Cele oceniania w przedmiocie. uświadamianie uczniom braków w procesie uczenia się - określenie indywidualnych przyczyn, trudności, motywowanie

Bardziej szczegółowo

Kształcimy zawodowo od 95 lat

Kształcimy zawodowo od 95 lat Kształcimy zawodowo od 95 lat Technik informatyk: montuje oraz eksploatuje komputer i urządzenia peryferyjne (dowolne części komputera lub urządzenia z nim współpracujące), projektuje i wykonuje lokalne

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM)

BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Sieci Teleinformatycznych Ćwiczenie Nr 1 BADANIE MODULATORÓW I DEMODULATORÓW AMPLITUDY (AM) Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2010 Cel ćwiczenia Pomiar

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej

Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Fizyczne podstawy działania telefonii komórkowej Tomasz Kawalec 12 maja 2010 Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki UJ www.coldatoms.com Tomasz Kawalec Festiwal Nauki, IF UJ 12 maja 2010 1 / 20 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 19. Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej - dwie anteny.

Ćwiczenie nr 19. Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej - dwie anteny. Ćwiczenie nr 19 Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej - dwie anteny. Wiadomości do powtórzenia: 1. Schemat instalacji antenowej telewizji naziemnej (podzespoły, elementy i urządzenia) 2. Trasa ułożenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SOBÓTCE Celem oceniania jest: informowanie ucznia co zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić, motywowanie ucznia do

Bardziej szczegółowo

ETAP I SZKOLNY. Czas rozwiązywania testu 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1pkt. POWODZENIA!!

ETAP I SZKOLNY. Czas rozwiązywania testu 30 minut. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1pkt. POWODZENIA!! TEST (max. 25 pkt.) Przed rozpoczęciem rozwiązywania testu wpisz swoje dane na karcie odpowiedzi. Następnie przeczytaj uważnie pytania. W każdym pytaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Poprawne odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA

TRYB OCENIANIA POSZCZEGÓLNYCH FORM PRACY UCZNIA 1. Na lekcjach matematyki obserwowane i oceniane są następujące obszary aktywności uczniów: kształtowanie pojęć matematycznych- sprawdzanie stopnia zrozumienia pojęć matematycznych, kształtowanie języka

Bardziej szczegółowo

Wstęp...9. 1. Architektura... 13

Wstęp...9. 1. Architektura... 13 Spis treści 3 Wstęp...9 1. Architektura... 13 1.1. Schemat blokowy...14 1.2. Pamięć programu...15 1.3. Cykl maszynowy...16 1.4. Licznik rozkazów...17 1.5. Stos...18 1.6. Modyfikowanie i odtwarzanie zawartości

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie instalacji elektrycznych 312[02].O1.05

Użytkowanie instalacji elektrycznych 312[02].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Świtalski Użytkowanie instalacji elektrycznych 312[02].O1.05 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości

Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Temat 1. Algorytmika i programowanie usystematyzowanie wiadomości Cele edukacyjne Usystematyzowanie podstawowych pojęć: algorytm, program, specyfikacja zadania, lista kroków, schemat blokowy, algorytm

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCE IA IA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH ROK SZKOL Y 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania z przedmiotów informatycznych dla zawodu technik informatyk I. CELE EDUKACYJNE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 16. Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej do 20 km.

Ćwiczenie nr 16. Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej do 20 km. Ćwiczenie nr 16 Temat: Instalacja antenowa TV naziemnej do 20 km. Wiadomości do powtórzenia: 1. Schemat instalacji antenowej telewizji naziemnej (podzespoły, elementy i urządzenia) 2. Trasa ułożenia instalacji

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę!

Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Projektowanie Sieci Lokalnych i Rozległych wykład 5: telefonem w satelitę! Dr inż. Jacek Mazurkiewicz Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki e-mail: Jacek.Mazurkiewicz@pwr.wroc.pl Pozycja systemów

Bardziej szczegółowo

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie.

Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną od opanowania przez niego wymagań edukacyjnych na określonym poziomie. Wymagania edukacyjne w klasie I z przedmiotu Technika - z elementami informatyki i Wychowanie Komunikacyjne obowiązujące w Gimnazjum Nr 4 w Bielsku-Białej. Uczeń otrzymuje ocenę z przedmiotu uzależnioną

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 312[01] opracował: mgr inż. Paweł Lalicki 1. Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7

IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE Z RDZENIEM ARM7 Łukasz Deńca V rok Koło Techniki Cyfrowej dr inż. Wojciech Mysiński opiekun naukowy IMPLEMENTATION OF THE SPECTRUM ANALYZER ON MICROCONTROLLER WITH ARM7 CORE IMPLEMENTACJA ANALIZATORA WIDMA NA MIKROKONTROLERZE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI. Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007r. w sprawie podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, zarządzanie jakością Zawód: technik mechanik wg. prog. 31120/T-4/MEiN Cele systemu to: pobudzanie aktywności umysłowej

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003

Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4. Marcin Tomana marcin@tomana.net WSIZ 2003 Bezprzewodowe Sieci Komputerowe Wykład 3,4 Marcin Tomana WSIZ 2003 Ogólna Tematyka Wykładu Telefonia cyfrowa Charakterystyka oraz zasada działania współczesnych sieci komórkowych Ogólne zasady przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych

ĆWICZENIE nr 3. Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników analogowo-cyfrowych Politechnika Łódzka Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych WWW.DSOD.PL LABORATORIUM METROLOGII ELEKTRONICZNEJ ĆWICZENIE nr 3 Badanie podstawowych parametrów metrologicznych przetworników

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E P O D S T A W Y P R Z Ę D S I E B I O R C Z O Ś C I 1. Wymagania edukacyjne Skala ocen 6 celujący Osiągnięcia ucznia Wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz dodatkowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ.

PROGRAM PRZYGOTOWANY DLA PROWADZENIA STAŻU NA STANOWISKACH Z BRANŻY INFORMATYCZNEJ. Załącznik nr 1 Program stażu zawodowego dla uczniów Technikum w Błaszkach kształcących się w zawodzie technik informatyk biorących udział w projekcie Inwestycja w przyszłość współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ

ABC TECHNIKI SATELITARNEJ MARIAN POKORSKI MULTIMEDIA ACADEMY ABC TECHNIKI SATELITARNEJ ROZDZIAŁ 7 PODZESPOŁY POMOCNICZE W INSTALACJACH SATELITARNYCH I MULTIMEDIALNYCH www.abc-multimedia.eu MULTIMEDIA ACADEMY *** POLSKI WKŁAD W

Bardziej szczegółowo

im. Wojska Polskiego w Przemkowie

im. Wojska Polskiego w Przemkowie Szkołła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Przemkowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK NIEMIECKI Nauczyciel: mgr Sylwia Szumińska mgr Piotr Zbiegień ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Zespół Szkół Nr 4 w Wałbrzychu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ELEMENTY PSYCHOLOGII W LICEUM Rok szkolny 2015/2016 Opracowała: mgr Justyna Oleksy Wałbrzych, 1 września 2015r. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości

Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zastosowanie procesorów AVR firmy ATMEL w cyfrowych pomiarach częstotliwości Marcin Narel Promotor: dr inż. Eligiusz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH Nauczyciel: Małgorzata Kryszkiewicz, Krzysztof Mulik Klasa I, technik informatyk Ogólne kryteria oceny wiadomości i umiejętności: WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY TECHNIK KOMPUTEROWYCH celująca Ocena Wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach IV-VI Nauczyciel mgr Aldona Zdanowicz 1. Cele oceniania na lekcjach języka angielskiego 1.1. Poinformowanie ucznia o osiągnięciach i brakach,

Bardziej szczegółowo

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ E-LAB: LABORATORIUM TECHNIKI MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ Krzysztof MADZIAR Grzegorz KĘDZIERSKI, Jerzy PIOTROWSKI, Jerzy SKULSKI, Agnieszka SZYMAŃSKA, Piotr WITOŃSKI, Bogdan GALWAS Instytut Mikroelektroniki

Bardziej szczegółowo

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014

EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014 EUROELEKTRA Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Rok szkolny 2013/2014 Zadania z teleinformatyki na zawody I stopnia (grupa teleinformatyczna) Instrukcja dla zdającego 1. Czas trwania

Bardziej szczegółowo

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r.

LUPS-11ME LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 2003 r. LISTWOWY UNIWERSALNY PRZETWORNIK SYGNAŁOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 2003 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 0-602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl

Sieci Komórkowe naziemne. Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Sieci Komórkowe naziemne Tomasz Kaszuba 2013 kaszubat@pjwstk.edu.pl Założenia systemu GSM Usługi: Połączenia głosowe, transmisja danych, wiadomości tekstowe I multimedialne Ponowne użycie częstotliwości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik telekomunikacji Symbol cyfrowy zawodu: 311 [37] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[37]-02-102 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach

Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach Pomiary analizatorem widma PEM szczegółowa analiza widma w badanych punktach W 2013 roku WIOŚ w Katowicach w wybranych 10 punktach pomiarowych wykonał pomiary uzupełniające analizatorem widma NARDA SRM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC

PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM NR 1 W LĘBORKU KAZIMIERZ ZAJĄC I WYMAGANIA EDUKACYJNE / OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki dla klas IV VI obowiązujący w Szkole Podstawowej nr 1w Łukowie I. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów 1. Ocenianie sumujące stosuje się w następujących

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO I. Zasady oceniania PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 WĘGORZEWO 1. Uczeń jest oceniany według tradycyjnej skali ocen od 1 do 6, zgodnie z ogólnymi kryteriami ocen z matematyki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie następujących dokumentów: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP.

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GORZOWIE WLKP. Przedmiotowe ocenianie z religii jest zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp. Założenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego Klasy IV-VI Szkoła Podstawowa w Młodzawach I. Zasady ogólne Przedmiotowy system nauczania ma na celu: 1) Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo