HORECA GASTROFOOD Kraków. listopada. Najwa niejsze jesienne spotkanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORECA GASTROFOOD 04-06. Kraków. listopada. www.horeca.krakow.pl www.gastrofood.krakow.pl www.enoexpo.krakow.pl. Najwa niejsze jesienne spotkanie"

Transkrypt

1 HORECA 23. Mi dzynarodowetargi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii 9. Salon Wyposa enia i Usług SPA & WELLNESS GASTROFOOD 14.Targi Artykułów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 6. Salon Kawy i Herbaty listopada 2015 Kraków Najwa niejsze jesienne spotkanie bran y HoReCa w Polsce

2 Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko dwudziestu lat w bran y targowej, sà dziê najwi kszym na po udniu kraju i czo owym w Polsce organizatorem targów i kongresów. W 2011 r. firma zosta a przyj ta do grona cz onków Âwiatowego Stowarzyszenia Przemys u Targowego UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), zrzeszajàcego wiodàcych organizatorów targów i w aêcicieli terenów targowych. Dzi ki najwy szemu poziomowi organizowanych spotkaƒ, Targi w Krakowie sà tak e cz onkiem ICCA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów. Rokrocznie niezale ne raporty CENTREX-u Zwiàzku Mi dzynarodowych Statystyk Targowych wskazujà, e firma nale y do jednych z najlepiej zarzàdzanych oêrodków targowych w Polsce. EXPO Kraków: centrum na Êwiatowym poziomie Od 2014 roku Targi HORECA odbywajà si w Mi dzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków, którego w aêcicielem i operatorem sà Targi w Krakowie Sp. z o.o. To najnowoczeêniejszy i najwi kszy obiekt w po udniowej Polsce. Przestronne, wykonane zgodnie ze Êwiatowymi trendami, wielofunkcyjne Centrum zapewnia najwy szy poziom organizowanej wystawy. W tym nowoczesnym kompleksie o powierzchni 13 tys. m 2 mieszczà si : dwie hale o powierzchni 5 i 4 tys. m 2, zespó klimatyzowanych, modu owych sal seminaryjnych o ró nych wielkoêciach, pokoje spotkaƒ oraz restauracja i lobby o powierzchni 1400 m 2. Dogodna lokalizacja EXPO Kraków pozwala zagwarantowaç szybki dojazd z centrum miasta i z dworca PKP zarówno komunikacjà miejskà, jak i prywatnymi pojazdami, na które czeka ponad 700 miejsc parkingowych.

3 Hala Wis a: 5 tys. m 2, d ugoêç 120m, szerokoêç 42m, wysokoêç do konstrukcji 8m, do sufitu 12m, noênoêç pod ogi 40 kpa, kana y medialne wyposa one we wszystkie potrzebne media, bramy wjazdowe dla samochodów ci arowych, nieograniczone mo liwoêci roz adunku maszyn. 2. Hala Dunaj: 4 tys. m 2, d ugoêç 96m, szerokoêç 42m, wysokoêç do konstrukcji 8m, do sufitu 12m, noênoêç pod ogi 40 kpa, kana y medialne wyposa one we wszystkie potrzebne media, bramy wjazdowe dla samochodów ci arowych, nieograniczone mo liwoêci roz adunku maszyn Sale konferencyjne i pokoje spotkaƒ wszystkie klimatyzowane i w pe ni wyposa one, z mo liwoêcià dzielenia na mniejsze modu y.

4 Najwa niejsze jesienne spotkanie bran y HoReCa w Polsce Zakres tematyczny Targów: w urzàdzenia gastronomiczne i ch odnicze w wyposa enie pokoi hotelowych w wyposa enie recepcji hotelowej w meble dla hoteli, restauracji, barów, kawiarni w elementy dekoracji wn trz, tekstylia w szk o, zastawa sto owa w galanteria hotelowa w sprz t i akcesoria do parzenia kawy oraz herbaty w wyposa enie azienek, pralni hotelowych w wyposa enie terenów rekreacyjnych w systemy komputerowe i oprogramowanie w zabezpieczenia antyw amaniowe i przeciwpo arowe w sprz t audiowizualny i telekomunikacyjny w oêwietlenie w Êrodki czystoêci, urzàdzenia czyszczàce w systemy klimatyzacyjne, wentylacyjne, ogrzewania w ma a architektura dla hoteli i lokali gastronomicznych Nowa hala robi Êwietne wra enie. Targi zorganizowane w dobrym miejscu i w dobrym terminie. Mia em okazj byç na HORECE kilkukrotnie i w tym roku mamy du o wi kszà frekwencj. MieliÊmy wielu konkretnych klientów realnie zainteresowanych zakupami. Dla nas wa na jest sprzeda, ale tak e budowanie wizerunku. Dlatego chcemy tu byç i si pokazywaç. Grzegorz Braun, KOMAT HORECA 23. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA z Salonem Wyposa enia i Us ug SPA & WELLNESS, 14. Targi Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD z Salonem Kawy i Herbaty oraz 13. Mi dzynarodowe Targi Wina w Krakowie ENOEXPO to odbywajàce si w jednym miejscu i czasie, doskonale dobrane pod wzgl dem tematyki imprezy. Co roku ponad 350 wystawców z kraju i zagranicy prezentuje podczas nich kompleksowà ofert wyposa enia obiektów noclegowych i gastronomicznych, zaplecza kuchennego, sal restauracyjnych a tak e ywnoêç i napoje w tym kaw i herbat oraz wina z ca ego Êwiata. Celem targów jest przedstawianie aktualnych trendów w sektorze HoReCa, jak te inspirowanie hotelarzy, restauratorów i szerokiej rzeszy gastronomów ciekawymi pomys ami i produktami. Targi HORECA to kompleksowa platforma sprzeda y, promocji i komunikacji. Udzia w targach umo liwia Wystawcom: Targi odwiedza blisko profesjonalistów z bran y hotelarskiej, gastronomicznej i winiarskiej z Polski, S owacji, Czech i Ukrainy. Blisko 80% odwiedzajàcych stanowià osoby majàce wp yw na podejmowanie decyzji w firmach. w promocj nowych produktów, innowacyjnych rozwiàzaƒ i zaawansowanych technologii w nawiàzanie licznych kontaktów biznesowych w utrwalenie relacji z dotychczasowymi klientami w wymian oraz zebranie informacji o rynku HoReCa Ostatnia w roku impreza bran owa sprzyja wydatkom inwestycyjnym to w aênie na targach w Krakowie i bezpoêrednio po nich inwestorzy dokonujà ostatnich porównaƒ i podejmujà decyzje o zakupach.

5 Zakres tematyczny: Equip SPA urzàdzenia do terapii wodnych, wanny, technologie basenowe, sauny, aênie, ó ka do masa u, groty solne, urzàdzenia do relaksu, solaria Med SPA specjalistyczny sprz t i urzàdzenia do fizjoterapii i rehabilitacji, naturalne terapie i technologie z zakresu medical wellness Beauty SPA profesjonalny sprz t i kosmetyki do piel gnacji cia a, twarzy, naturalne metody i linie piel gnacyjne, zabiegi, terapie, masa e Vital SPA fitness, aromaterapia, muzykoterapia, Êwiat oterapia SPA&Wellness 9. Salon Wyposa enia i Us ug SPA & WELLNESS Rynek wellness & spa to wcià innowacyjny segment gospodarki, który rozwija si dynamicznie, jest reakcjà na nowe trendy w turystyce oraz mod na aktywny i zdrowy styl ycia. Zagraniczny turysta poszukujàcy oferty well-being wydaje a o 59% wi cej pieni dzy ni inni podró nicy, a jego krajowy odpowiednik a 159% wi cej ni zwyk y turysta. W zwiàzku z tym biznes hotelowy i turystyczny w Polsce ma szans dalszego rozwoju, je eli w za o eniach biznesowych b dzie kierowaç si rosnàcymi potrzebami ludzi na popraw jakoêci ycia i uwzgl dniaç nowe rozwiàzania, które te oczekiwania spe nià. èród em inspiracji dla w aêcicieli hoteli i oêrodków SPA jest profesjonalny Salon Wyposa enia i Us ug SPA&WELLNESS towarzyszàcy Targom HORECA. Producenci i dystrybutorzy sprz tu z zakresu medycyny estetycznej oraz nowoczesnych urzàdzeƒ kosmetycznych b dà mieli okazj do zaprezentowania oferty przedstawicielom bran y hotelarskiej poszukujàcym pomys ów i nowych produktów z tego zakresu. Ponadto zach camy Paƒstwa do aktywnego udzia u w programie seminaryjno-szkoleniowym, który jest doskona à formà efektywnego dialogu z odwiedzajàcymi. Podczas salonu jest mo liwoêç zorganizowania prezentacji, pokazów nowatorskich zabiegów, terapii i technologii niezb dnych w nowoczesnym hotelu i SPA.

6 GASTROFOOD 14. Targi Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD Zakres tematyczny Targów: w ywnoêç mro ona, lody w mi sa, w dliny, dziczyzna w ryby i owoce morza w produkty nabia owe w produkty màczne, zbo owe, makarony w produkty piekarnicze w warzywa i owoce (Êwie e, suszone, konserwowane) w wyroby t uszczowe w s odycze i produkty cukiernicze w napoje alkoholowe w napoje bezalkoholowe w u ywki: kawa, herbata w koncentraty, keczupy, musztardy, sosy w zio a i przyprawy Rynek gastronomiczny w Polsce roênie co roku Êrednio o 2-3%. Du y wp yw na to majà zmieniajàce si tendencje ywieniowe. Coraz wi cej Polaków spo ywa posi ki w lokalach gastronomicznych, ju tylko co trzeci Polak nie jada poza domem. Powodem rosnàcej popularnoêci jest coraz wi ksza potrzeba celebrowania specjalnych okazji w wyjàtkowych miejscach. Poza tym, ze wzgl du na zwi kszajàce si tempo ycia, mamy mniej czasu na przygotowywanie posi ków w domu. W ciàgu ostatniej dekady liczba restauracji wzros a o 42%, obecnie jest ich niemal 17 tysi cy w Polsce. W zwiàzku z tym w aêciciele lokali gastronomicznych poszukujà nowych produktów i ciekawych pomys ów, aby wyró niç si na tle konkurencji. Targi Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD sà doskona ym miejscem dla producentów i dystrybutorów ywnoêci oraz napojów na bezpoêredni kontakt z przedstawicielami bran y gastronomicznej. W ramach Targów GASTROFOOD odbywajà si dwa salony tematyczne: 6. Salon Kawy i Herbaty oraz 4. Salon Produktów Regionalnych, które znacznie rozszerzajà ofert targów.

7 6.Salon Kawy i Herbaty W Polsce na milion mieszkaƒców przypada 12 kawiarni, w Europie jest ich dwa razy wi cej, a w Wielkiej Brytanii a 85 kawiarni. SpecjaliÊci sàdzà, e za pi ç lat rynek kawiarniany b dzie nawet trzykrotnie wi kszy ni teraz. Przeci tnie spo ywamy ju 2,5-3,5 kilograma kawy, co w przeliczeniu daje oko o pó tysiàca fili anek espresso rocznie. RoÊnie równie popularnoêç kawiarni korzystanie z ich us ug deklaruje oko o 70% Polaków. Dynamiczne zmiany na rynkach kawiarnianym i herbacianym sà sygna em dla w aêcicieli kawiarni, herbaciarni i lokali gastronomicznych do wi kszej aktywnoêci i zapewnienia konsumentom wysokiej jakoêci oferowanych produktów i us ug. Salon Kawy i Herbaty umo- liwi producentom i dystrybutorom kawy i herbaty oraz sprz tu do ich parzenia promocj nowych produktów oraz nawiàzanie kontaktów biznesowych z przedstawicielami sektora HoReCa. 4.Salon Produktów Regionalnych W ostatnich latach coraz wi kszà popularnoêcià cieszy si zdrowe i ekologiczne ywienie. Zapanowa a moda na w aêciwe od ywianie. Klienci stajà si bardziej wymagajàcy, zwracajà uwag na jakoêç i nie chcà na swoich talerzach zbyt mocno przetworzonej ywno- Êci. Konsumenci doceniajà produkty lokalne ze wzgl du na ich naturalne pochodzenie i oryginalny smak. Z tego powodu tak e restauracje ch tnie wprowadzajà ywnoêç regionalnà do swojej oferty. Salon Produktów Reginalnych jest odpowiedzià na zmieniajàce si trendy w od ywianiu. To tutaj lokalni producenci ywnoêci majà okazj do nawiàzania wspó pracy z restauratorami i przekonania ich podczas degustacji o wyjàtkowych walorach smakowych oraz od ywczych swoich wyrobów.

8 Profil zwiedzajàcych ze wzgl du na bran : w gastronomiczna (42%): w aêciciele i kadra zarzàdzajàca restauracji, kawiarni, cukierni, pubów, barów, ma ej gastronomii, firm cateringowych, hurtowni gastronomicznych, punktów zbiorowego ywienia, szefowie gastronomii hoteli, kucharze, barmani, bariêci w hotelarska (32%): w aêciciele i kadra zarzàdzajàca hoteli, pensjonatów, SPA, oêrodków wypoczynkowych i konferencyjnych, sanatoriów, uzdrowisk w winiarska (23%): przedstawiciele sklepów specjalistycznych, sieci dystrybucyjnych i handlowych, importerzy i dystrybutorzy wina, producenci wina, sommelierzy, cz onkowie winiarskich klubów degustacyjnych w inna (3%): inwestorzy, projektanci, architekci, dekoratorzy wn trz, firmy reklamowe, szkoleniowe, doradcze, dystrybutorzy produktów i us ug dla sektora HoReCa JesteÊmy zachwyceni z obecnoêci na Targach. MieliÊmy ogromne zainteresowanie naszà ofertà. Frekwencja by a znakomita chwilami brakowa o nam materia ów promocyjnych, dzi ki czemu uda o nam si pozyskaç wiele cennych kontaktów. To tutaj jest nasz klient, a nie na targach budowlanych czy wn trzarskich. Justyna Kosek, MOSS DECOR HORECA 2014 w liczbach: 356 wystawców w tym 119 zagranicznych zwiedzajàcych 7727 m 2 powierzchni wystawienniczej

9 Doskonała promocja Dzi ki wieloletniemu doêwiadczeniu w organizacji targów i dobrej znajomoêci bran y HoReCa gwarantujemy wszechstronnà promocj imprezy wêród profesjonalistów z bran y hotelarskiej, gastronomicznej i winiarskiej: w reklam w najwa niejszych czasopismach i portalach bran owych w wspó prac z ekspertami ze stowarzyszeƒ oraz organizacji bran owych z Polski, S owacji i Czech w dystrybucj ponad zaproszeƒ wysy anych pocztà tradycyjnà oraz w formie newsletterów do w asnej i ciàgle aktualizowanej bazy klientów oraz baz patronów i partnerów targów Nowe formy reklamy w EXPO Kraków w reklama w systemie digital signage w s upy reklamowe i flagi przed EXPO Kraków w baner reklamowy na ogrodzeniu wokó obiektu w siatka wielkoformatowa na fasadzie EXPO Kraków Nowe miejsce przyciàgn o wi kszà grup osób. Âwietnie wszystko zorganizowano. Nowa hala jest super, lepsza od tej w Warszawie. Frekwencja dobra. Klienci sà bardziej konkretni, nastawieni na zakupy, a nie jedynie na oglàdanie. Dariusz Radwaƒski, Rational Sp. z o.o.

10 Dodatkowe mo liwoêci promocji podczas targów Aby zwielokrotniç efekt marketingowy, wyró niç si wêród konkurencji oraz zwróciç uwag potencjalnych kontrahentów, zach camy do skorzystania z limitowanych, dodatkowych mo liwoêci reklamy. Proponujemy pakiety promocyjne, które pozwolà lepiej zapami taç Paƒstwa firm. W ramach Targów HORECA przedstawiciele sektora HoReCa mogà skorzystaç z wielu dodatkowych propozycji m.in.: w Spotkaƒ B2B, paneli dyskusyjnych i prezentacji bran owych w Szkoleƒ i warsztatów dla w aêcicieli i managerów obiektów noclegowo-wypoczynkowych i SPA w Prezentacji i degustacji win z ró nych stron Êwiata w ramach 13. Mi dzynarodowych Targów Wina w Krakowie ENOEXPO w Warsztatów i seminariów na temat kawy i herbaty w czasie Salonu Kawy i Herbaty towarzyszàcego 14. Targom Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD w Pokazów kulinarnych i spotkaƒ z mistrzami kuchni podczas Salonu Produktów Regionalnych i Festiwalu Kulinarnego ByliÊmy na kilku targach hotelarskich, gastronomicznych i te sà zdecydowanie najlepsze. MieliÊmy najwi cej obiecujàcych kontaktów z potencjalnymi klientami. Zapewne za rok wrócimy. Maciej Wlaz o, C.T. Service Sp. z o.o. Technika AntypoÊlizgowa Frekwencja jest dobra, mo na obejrzeç tutaj nowinki w bran y i podejrzeç konkurencj. JesteÊmy na ka dych targach w Polsce, ale tylko Kraków organizuje targi w tym regionie i dzi ki temu daje mo liwoêç dotarcia do osób, które nie sà w stanie dojechaç do Warszawy. Bogumi a alikowska, Vegagastro

11 Dlaczego zwiedzajàcy rekomendujà Targi HORECA? Hotel musi spe niaç najbardziej wybredne gusta klientów. Musi podà aç za nowinkami. Nieustannie pojawiajà si na rynku nowe produkty i sà prezentowane w aênie tutaj. Niewàtpliwie potrzebujemy takiego miejsca spotkaƒ. Sonia Krochmel, Hotel Krakus Targi dajà mo liwoêç nauki, poszerzenia swojej wiedzy. Po àczenie tych targów jest bardzo dobrym pomys em, sà to kategorie zwiàzane szczególnie w hotelach. ZobaczyliÊmy tu sprz ty, których u ywamy codziennie, ale sà one unowoczeênione. Pobyt tutaj uwa amy za udany, na pewno przyjedziemy na kolejnà edycj targów. Niezwykle cenna jest pomoc ekspertów szczególnie dla osób spoza bran y, ich wiedza jest rzetelna i przydatna. Maciej Musia, hotel Poziom 511; Pawe Wójcik, hotel Willa Aromat Je eli nie Êledzi i nie wdra a si nowoêci, to robi si krok w ty. By byç na bie àco w bran y, by pozytywnie zaskakiwaç klientów, trzeba tu byç. Na targach uzyskujemy informacje o nowoêciach i ofercie firm. Jest to wa ne wydarzenie dla nas, tym bardziej, e w listopadzie jest spokojniejszy sezon. Zatem jest to dobry czas, eby pojawiç si na HORECE. Ma gorzata Szostak, restauracja Siedem Smaków z MyÊlenic

12 Biuro: Targi w Krakowie Sp. z o.o., EXPO Kraków Kraków, ul. Galicyjska 9 tel , Kontakt: Iwona Miliszkiewicz-Bielak - komisarz targów tel. kom.: , tel Wojewoda Małopolski - Jerzy Miller Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski Patronat honorowy:

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl 23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21 marca 2015 Kraków Nowy obiekt: ul. Galicyjska 9 targi www.krakdent.pl Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl

MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl MOTOSHOW 23-24 maja 2015 Tuning Show & Custom Salon Motorsport Show Tematyczny Salon Samochodowy Z pasji do motoryzacji Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów www.motoshow.krakow.pl www.targi.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej

Czysta Turystyka. poradnik dla firm sektora turystycznego. Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Czysta Turystyka poradnik dla firm sektora turystycznego Publikacja przygotowana i opublikowana przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej Redakcja: Ewa Figórska Zespó autorski: Jacek Chyla Ewa Figórska

Bardziej szczegółowo

14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii

14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 4. T a r g i W i n a w K r a k o w i e KRAKÓW, 23-25.11.2006 wydawca: projekt ok adki:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå

HURTOW Y RYNEK. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku. POLSKIE SMAKI TRADYCJA I JAKOÂå RYNEK HURTOW Y Nr 37 grudzieƒ 2010 r. Wszystkim klientom, kontrahentom i przyjacio om pomyêlnoêci i sukcesów w nowym 2011 roku yczy Zarzàd Praskiej Gie dy Spo ywczej W numerze: Relacja z VI Dni Produktów

Bardziej szczegółowo

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y.

Jeden na pi ciu klientów odwiedza agencje turystyczne w trakcie planowania podró y. Nowe wyzwania touroperatorów Dodatek do pisma branżowego Wiadomości Turystyczne www.wiadomosciturystyczne.pl e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl tel. (022) 822 20 16 Dodatek specjalny 16-30 czerwca 2008

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008

Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008 Nr 1 / 2008 Na ok adce: Na uroczystej gali dyr. A. Hillar (pierwszy z prawej) odebra dyplom dla najbardziej innowacyjnej firmy 2006 roku (zdj. Rafa Guz, Fotorzepa) Warszawa, 30.10.2007 Drodzy Czytelnicy,

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009

STALOWEFORUM MAGAZYN POLSKIEJ UNII DYSTRYBUTORÓW STALI 03/2009 Targowa jesieƒ Sosnowiec i Kielce tam niebawem spotka si bran a stalowa Co z tym o ywieniem Rozmowa ze Stanis awem Gomu kà, g ównym ekonomistà BCC Surowce dro ejà Ceny z omu oraz rudy elaza sà coraz wy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych

m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m odzi kupujà Poradnik dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych m o d z i k u p u j à Kampania edukacyjna Moje konsumenckie ABC jest wspó finansowana z funduszy Unii Europejskiej i Urz du Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych

Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Marketing Przedsi biorstw Spo ecznych Nidzica 2011 Publikacja przygotowana w ramach projektu Marketing przedsi biorstw spo ecznych realizowanego przy udziale Êrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej

Bardziej szczegółowo