23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl"

Transkrypt

1 23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie marca 2015 Kraków Nowy obiekt: ul. Galicyjska 9 targi

2 Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o., obecne od blisko dwudziestu lat w bran y targowej, sà dziê najwi kszym na południu kraju i czołowym w Polsce organizatorem targów i kongresów. W 2011 r. firma została przyj ta do grona członków Âwiatowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), zrzeszajàcego wiodàcych organizatorów targów i właêcicieli terenów targowych. Dzi ki najwy szemu poziomowi organizowanych spotkaƒ, Targi w Krakowie sà tak e członkiem ICCA Mi dzynarodowego Stowarzyszenia Konferencji i Kongresów. Rokrocznie niezale ne raporty CENTREX-u Zwiàzku Mi dzynarodowych Statystyk Targowych wskazujà, e firma nale y do jednych z najlepiej zarzàdzanych oêrodków targowych w Polsce. EXPO Kraków: centrum na Êwiatowym poziomie 23. edycja KRAKDENTU odb dzie si na terenie Mi dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków, którego właêcicielem i wyłàcznym operatorem sà Targi w Krakowie. To najnowoczeêniejszy i najwi kszy obiekt w południowej Polsce. Przestronne, wykonane zgodnie ze Êwiatowymi trendami, wielofunkcyjne Centrum zapewni najwy szy poziom organizowanej wystawy. Do Paƒstwa dyspozycji zostanie oddana du a (13 tys. m 2 ) i niczym nieograniczona przestrzeƒ: dwie hale 4 i 5 tys. m 2, zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych, przestronne lobby, restauracja. Dogodna lokalizacja EXPO Kraków pozwala zagwarantowaç szybki dojazd z centrum miasta i z dworca PKP zarówno komunikacjà miejskà, jak i prywatnymi pojazdami, na które czeka ponad 700 miejsc parkingowych.

3 Hala Wis a: 5 tys. m 2, d ugoêç 120m, szerokoêç 42m, wysokoêç do konstrukcji 8m, do sufitu 12m, noênoêç pod ogi 40 kpa, kana y medialne wyposa one we wszystkie potrzebne media, bramy wjazdowe dla samochodów ci arowych, nieograniczone mo liwoêci roz adunku maszyn. 2. Hala Dunaj: 4 tys. m 2, d ugoêç 96m, szerokoêç 42m, wysokoêç do konstrukcji 8m, do sufitu 12m, noênoêç pod ogi 40 kpa, kana y medialne wyposa one we wszystkie potrzebne media, bramy wjazdowe dla samochodów ci arowych, nieograniczone mo liwoêci roz adunku maszyn Nowoczesne sale seminaryjne i pokoje spotkaƒ, dajàce mo liwoêç zorganizowania podczas targów premiery produktu, seminarium, czy spotkania z kluczowymi klientami. Sale sà klimatyzowane i w pełni wyposa one, z mo liwoêcià dzielenia na mniejsze moduły.

4 Profil zwiedzajàcych: w lekarze dentyêci o ró nych specjalizacjach w chirurdzy w ortodonci w radiolodzy w technicy dentystyczni w higienistki i asystentki stomatologiczne w właêciciele klinik i gabinetów dentystycznych w przedstawiciele handlowi bran y medycznej w studenci stomatologii w personel pomocniczy Jestem tu pierwszy raz i bardzo dobrze oceniam decyzj, by pojawiç si na KRAKDENCIE. Bardzo dobrze zorganizowane Targi. Mamy tu znakomity odbiór naszej oferty. W przyszłym roku na pewno tu powróc. Arfan Kalim, Doctor Tools, Rumunia, KRAKDENT Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAKDENT od wielu lat uchodzà za jedno z najwa niejszych miejsc spotkaƒ bran y dentystycznej w Europie Ârodkowo-Wschodniej. KRAKDENT ka dego roku gromadzi kilkanaêcie tysi cy uczestników wielu goêci z zagranicy oraz przedstawicieli czołowych firm, w tym z Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Ukrainy. Jestem tu piàty raz. Bardzo interesujàce prezentacje na stoiskach, w których ch tnie uczestnicz i ogromna iloêç produktów, nowego sprz tu. Takie wydarzenie jak KRAKDENT jest bardzo potrzebne stomatologom. Mogà si tu dowiedzieç wszystkiego o nowych produktach i usługach, bezpoêrednio od przedstawicieli firm. Mo na wszystkiego dotknàç, wypróbowaç. Natalia Dach, zwiedzajàca Przyje d am, bo obecnoêç na targach to doskonała okazja, by zobaczyç sprz t z bliska, wypróbowaç jak działa. Internet nie daje takich mo liwoêci. Zakupy si udały. Było sporo nowoêci. Tu jest zawsze dobra oferta. Katarzyna Gurdek-Gworek, zwiedzajàca

5 PROGRAM NAUKOWY Bogaty program naukowy to mocny punkt KRAKDENTu. Uczestnicy targów mogà podnieêç swoje kwalifikacje w trakcie kursów doskonalàcych z dziedziny protetyki, implantologii, ergonomii, periodontologii, okluzji i wielu innych. Rokrocznie w organizowanych w czasie targów kursach i szkoleniach bierze udział ponad 1000 słuchaczy. Sà nimi lekarze dentyêci, higienistki, asystentki oraz technicy dentystyczni, którzy systematycznie doskonalà swoje umiej tnoêci i zdobywajà wiedz. Zró nicowana tematyka kursów powoduje, e ka dy znajduje coê dla siebie. 22. edycja targów była rekordowa pod wzgl dem liczby zorganizowanych kursów medycznych Du à wag przywiàzujemy do szkoleƒ, które przeprowadzamy na naszym stoisku. Cieszà si one ogromnym zainteresowaniem. Mam wra enie, e tegoroczna edycja KRAKDENTu jest bardziej dynamiczna i jest wi cej uczestników. (...) KRAKDENT to impreza profesjonalna i presti owa, na której warto byç i powinno si byç, je eli si chce istnieç w Êwiecie stomatologicznym. Beata Szczypiƒska, ProSzkliwo GlaxoSmithKline, i warsztatów - było ich a 18 podczas 3 dni! Jestem tu ka dego roku. KRAKDENT to jedyne Targi, na które przyje d am. Lubi Kraków. Uczestniczyłam w Dental Spaghetti, a w tym roku w kursie doskonalàcym. Tutaj ka dy mo e znaleêç coê dla siebie, oferta jest bardzo ró norodna. Barbara El bieta Galara, zwiedzajàca Zawsze tak staramy si dobieraç prelegentów, by byli to eksperci z najwy szej półki, ale równie stawiamy na praktyk. Dzi ki uczestnictwu w Dental Spaghetti stomatolodzy z całej Polski mogà przenieêç Êwiatowe standardy do swoich praktyk. dr n. med. Maciej arow, Komitet Organizacyjny Konferencji Dental Spaghetti Mi dzynarodowa Konferencja Dental Spaghetti Tradycyjnie w trzecim dniu KRAKDENTu odbywa si presti owa Mi dzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Dental Spaghetti, uznawana za jednà z najlepszych europejskich konferencji naukowych. Słynie ze znakomicie przygotowanych wykładów prowadzonych przez zagranicznych specjalistów. Âwiatowej sławy dentyêci, wyznaczajàcy trendy współczesnej stomatologii, dzielà si swojà wiedzà i doêwiadczeniami. Renoma konferencji przyciàga słuchaczy z zagranicy, zwłaszcza z Czech i Słowacji.

6 KRAKDENT 2014 w liczbach rekordowy pod ka dym wzgl dem: zwiedzajàcych 1323 uczestników kursów medycznych 580 wystawców z całego Êwiata, w tym 268 firm reprezentowanych 18 kursów medycznych podczas targów 20 prezentacji/szkoleƒ firm uczestniczàcych w targach Współpraca z mi jest wzorowa. Tegoroczny pobyt jest lepszy ni w ostatnich latach. Mo e to wynikaç z tego, e jest coraz wi ksza frekwencja na Targach, ale tak e z lepszego dostosowania oferty do rynku. U nas iloêç transakcji jest na poziomie, który okreêliłbym: wi cej ni zadowalajàcy. KRAKDENT jest zdecydowanie jednà z najwa- niejszych imprez w Polsce. Adam Kuleta, DentalHolding, Doskonała promocja Dzi ki wieloletniemu doêwiadczeniu Targi w Krakowie gwarantujà wszechstronnà promocj imprezy w bran y stomatologicznej i medycznej. Współpracujemy z najwa niejszymi czasopismami i portalami bran owymi, a tak e ze stowarzyszeniami oraz organizacjami z Polski, Słowacji i Czech. Kampania reklamowa wspierana jest intensywnymi działaniami skierowanymi bezpoêrednio do starannie wybranej grupy odbiorców. Dystrybuujemy ponad informatorów Program Targów KRAKDENT wysyłanych pocztà tradycyjnà oraz newslettery do własnej, sprawdzonej i aktualnej bazy zwiedzajàcych, a tak e do baz patronów i partnerów Targów. Dodatkowo ka dy otrzymuje pakiet 40 bezpłatnych zaproszeƒ dla swoich klientów. To wszystko przyczynia si do corocznego wzrostu liczby zwiedzajàcych. JesteÊmy tu ju po raz dziesiàty. KRAKDENT nie ma konkurencji w Polsce. Nasz udział w tym wydarzeniu to szansa na to, by nawiàzaç kontakty z lekarzami z całego kraju. (...) Tutaj przyje d ajà wszyscy, którzy chcà si liczyç. My sprzedajemy w Krakowie najwi cej. Jest tu te du o słowackich lekarzy, wi c widaç, e marka imprezy jest znana poza granicami. Jest to jedna z dwóch najwa niejszych w Polsce imprez targowych dla stomatologów. Pod kàtem biznesowym Kraków jest dla nas nieco lepszy ni Poznaƒ. Paweł Bratek, Eur-Med Polska, Aleksander Dvulit, Chiromega Słowacja,

7 SIŁA RÓ NORODNOÂCI Konkurs o Medal Najwy szej JakoÊci Targów KRAKDENT Nasz konkurs to presti owa rywalizacja, która trwale wpisała si w tradycj KRAKDENTU. Jego celem jest wypromowanie produktu oraz jego wysokiej jakoêci dzi ki medalowi przyznanemu przez prawdziwe autorytety w bran y stomatologicznej. Konkurs na Najładniejsze Stoisko Co roku nagradzamy najbardziej innowacyjne i najładniejsze stoiska targowe. Tutaj nie liczy si wielkoêç, ale pomysł i estetyczne wykonanie. W koƒcu stoisko to wizytówka firmy, która ma przyciàgaç jak najwi cej klientów. Wymarzone miejsce spotkaƒ Wypracowana na przestrzeni kilkunastu lat marka KRAKDENTU jest nieodłàcznie zwiàzana ze stolicà Małopolski. Kraków to jedno z najwi kszych i najpopularniejszych miast Polski. Jak wynika z raportu popularnego i presti- owego holenderskiego portalu turystycznego Zoover, jest tak e najlepszym europejskim miastem dla turystów i celem nr 1 w 2014 roku! Nasza firma jest po raz pierwszy w Polsce. JesteÊmy bardzo zadowoleni z pobytu i na pewno wrócimy w przyszłym roku. Doceniam niezwykle otwartà postaw organizatorów. Kraków to nie wszystko! JesteÊmy otwarci, transparentni i dbamy o zadowolenie naszych klientów zarówno stałych, du ych i małych firm jak i tych, którzy dopiero rozpoczynajà z nami współprac. Neo Han, CSM Implant Korea,

8 Kiedy? marca 2015 r. Gdzie? EXPO Kraków, ul. Galicyjska 9 Termin zgłoszeƒ: 10. paêdziernika 2014 r. Kontakt: Targi w Krakowie Sp. z o.o. Zespó Organizacyjny KRAKDENT : tel./fax: Biuro: Targi w Krakowie Sp. z o.o. EXPO Kraków ul. Galicyjska 9, Kraków tel ,

MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl

MOTOSHOW w Krakowie. 23-24 maja 2015. Z pasji do motoryzacji. www.motoshow.krakow.pl. www.targi.krakow.pl, www.expo.krakow.pl MOTOSHOW 23-24 maja 2015 Tuning Show & Custom Salon Motorsport Show Tematyczny Salon Samochodowy Z pasji do motoryzacji Salon Wyposa enia i Piel gnacji Samochodów www.motoshow.krakow.pl www.targi.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje!

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje! KRAK DENT Kra ków 3-5. mar ca 2011 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Inside today W tegorocznym wydaniu today znajdziecie Paƒstwo przeglàd informacji o 19. Targach Stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o.

MERKURIUSZ JESIE 2012. targowo-kongresowy. Targi w Krakowie Sp. z o.o. MERKURIUSZ targowo-kongresowy Targi w Krakowie Sp. z o.o. JESIE 2012 PROGRAM jesieƒ 2012 Targi Ksià ki Historycznej towarzyszàce II Kongresowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 13.09-15.09 Targi Sztuki

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z )

RAPORT 2010 10 NAJWI KSZYCH POLSKICH TOUROPERATORÓW. Organizator Obroty w roku 2009 Obroty w roku 2008 (w mln z ) (w mln z ) Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Segment o rosnàcym potencjale

Segment o rosnàcym potencjale Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku

Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku SEP dfsadfdfb dfbadfbab aerfbhabna Aleksandrz Krzemieƒ biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 4/2011 (95) ISSN 1428-3328 1 Wy szy poziom technologii w Koninie Polski GIS na rynku spis treêci 2 3 7wywiad

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa. Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2012

Rada Naukowa. Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2012 Warszawa 2012 Copyright by Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych, Warszawa 2012 ISSN 1899-7228 Nakład: 250 egz. Wersją pierwotną wydawanego czasopisma jest wersja papierowa Redaktor naczelny: Bolesław

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie

Turystyka. Szkoły Wyzsze. prawno-ekonomicznej. Z kolei w Akademiach Ekonomicznych kładzie si nacisk niemal wyłàcznie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

TOUROPERATORZY TOP 15

TOUROPERATORZY TOP 15 TOUROPERATORZY WYDANIE SPECJALNE Stawiamy na nowe technologie Thomas Cook to jeden z najwi kszych touroperatorów na Êwiecie, zajmuje drugie miejsce na rynku europejskim oraz pod wzgl dem wielkoêci jest

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo