Sukces zaczyna si od spotkaƒ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sukces zaczyna si od spotkaƒ"

Transkrypt

1 TARGI wkrakowie

2 Sukces zaczyna si od spotkaƒ Targi w Krakowie Sp. z o.o. sà uznawane za jeden z najlepiej zarzàdzanych oêrodków targowych w Polsce. W czym tkwi sukces firmy? Blisko 20 lat doêwiadczenia. KilkanaÊcie du ych imprez targowych. Nowoczesny obiekt targowo-kongresowy. A to dopiero połowa sukcesu! Organizujàc imprezy zawsze myêlimy o wystawcach i zwiedzajàcych. Sprawdzonà formuł targów rozszerzamy o imprezy towarzyszàce. Byç mo e dlatego Targi Ksià ki w Krakowie wyrosły na najwa niejszà w Polsce imprez bran y wydawniczoksi garskiej, a Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne KRAK- DENT przeobraziły si z małej imprezy lokalnej w najwa niejsze wiosenne wydarzenie w Europie Ârodkowo-Wschodniej. Targi w Krakowie sà obecnie najwi kszym na południu kraju i trzecim w Polsce organizatorem targów i kongresów. Zmieniamy Kraków Targi w Krakowie sà właêcicielem i wyłàcznym operatorem Mi dzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków. Jakie mo liwoêci daje nowoczesny obiekt targowokongresowy? Od lat stolica Małopolski jest jednym z najwa niejszych celów turystyki biznesowej. Jednak dopiero teraz miasto mo e w pełni wykorzystaç swój potencjał. EXPO Kraków jest najwi kszym w Polsce Południowej obiektem zaprojektowanym z myêlà o organizacji targów, wydarzeƒ bran owych, kongresów oraz ró nego rodzaju imprez. Tylko tutaj mo na zorganizowaç spotkanie biznesowe dla 4 tysi cy uczestników, z dost pnoêcià powierzchni wystawienniczej, kilkunastu sal na mniejsze eventy, z obsługà gastronomicznà, przestronnym lobby oraz du ym parkingiem. Mamy ambicj i wszystkie atuty, aby staç si najwa niejszym oêrodkiem targowo-kongresowym w Europie Ârodkowo-Wschodniej.

3 Mamy wieloletnie doêwiadczenie zdobyte przy organizacji cyklicznych imprez targowych. 20 lat w bran y nauczyło nas, e najwa niejsze jest indywidualne podejêcie do ka dego projektu. Wa nym elementem naszej działalnoêci jest organizacja mi dzynarodowych kongresów, konferencji i sympozjów, którà zajmuje si Biuro Kongresów Targów w Krakowie (PCO). Realizujemy je nie tylko we własnym obiekcie, ale równie w innych atrakcyjnych miejscach Polski. Ró norodnoêç przedsi wzi ç sprawia, e zakres oferowanych przez nas usług jest szeroki i obejmuje pełnà logistycznà i merytorycznà pomoc w przygotowaniu i realizacji imprez. Zapewniamy pakiet innowacyjnych, autorskich rozwiàzaƒ dedykowanych bran y targowo-kongresowej. Targowo- Kongresowe Know How Na Êwiatowym poziomie Zajmowanie czołowego miejsca wêród organizatorów targów w Polsce zobowiàzuje. Targi w Krakowie traktujà wystawców po partnersku i uczciwie, od samego poczàtku stawiajàc na rzetelnoêç, transparentnoêç prowadzonych działaƒ i najwy szà jakoêç Êwiadczonych usług. Posiadamy rekomendacj Kraków Convention Bureau oraz tytuł Profesjonalnego Organizatora Kongresów, nadawany przez Poland Convention Bureau POT. JesteÊmy członkiem Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jako jedna z niewielu polskich firm jesteêmy członkiem ICCA (International Congress and Convention Association), które zrzesza najwi kszych organizatorów kongresów i konferencji na Êwiecie oraz UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) Âwiatowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego, skupiajàcego wiodàcych organizatorów targów i właêcicieli obiektów targowych.

4 Poznaj nasze wydarzenia Mi dzynarodowe Targi Ksià ki w Krakowie Najwi ksze wydarzenie literackie w Polsce! Firmowy znak miasta, strefa promocji dobrej ksià ki, miejsce spotkaƒ, wymiany myêli i dyskusji. Do grona wystawców nale à: wydawnictwa, hurtownie ksià ek, ksi garnie, instytucje kultury, stowarzyszenia zwiàzane z rynkiem ksià ki w Polsce, dystrybutorzy publikacji elektronicznych, drukarnie. Targi wpisujà si w narodowy program promocji czytelnictwa. W ramach imprezy odbywajà si warsztaty, panele bran owe i spotkania z autorami. Ponadto podczas Targów rozstrzygane sà najwa niejsze polskie plebiscyty i konkursy, m.in.: Konkurs o Nagrod im. Jana Długosza. W 2014 roku w wydarzeniu uczestniczyło 696 wystawców i miłoêników ksià ek. KRAKDENT Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie W marcu w Krakowie gromadzi si bran a stomatologiczna. Targi KRAKDENT odwiedza kilkanaêcie tysi cy lekarzy nie tylko z całej Polski, ale tak e z Ukrainy, Rosji, Niemiec, Czech czy Słowacji. Wszyscy doskonale wiedzà, e obecnoêç na KRAKDENCIE jest gwarancjà nadà ania za Êwiatowymi trendami. W 2014 roku bran owe nowoêci prezentowało ponad 300 wystawców z całego Êwiata w tym a 1/3 z zagranicy, z takich paƒstw jak Chiny, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Korea Południowa, Niemcy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Włochy czy USA.

5 Przemysłowa jesieƒ w Krakowie Na du ych imprezach przemysłowych kreuje si trendy i wyznacza nowe kierunki rozwoju. WłaÊnie takà rol odgrywajà w Europie Ârodkowo-Wschodniej Targi Kompozytów, Technologii i Maszyn do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOM- POZYT-EXPO. W ciàgu zaledwie kilku lat stały si wiodàcà platformà spotkaƒ, wymiany informacji i dyskusji dla przemysłu kompozytowego. Organizowane od kilkunastu lat Mi dzynarodowe Targi Obrabiarek, Narz dzi i Urzàdzeƒ do Obróbki Materiałów EUROTOOL oraz Mi dzynarodowe Targi Obróbki, Łàczenia i Powlekania Blach BLACH-TECH-EXPO uznawane sà za jedno z najwa niejszych w Polsce spotkaƒ specjalistów z bran y obróbki mechanicznej. W odpowiedzi na potrzeby rynku oraz na zmiany zachodzàce w Êwiatowych trendach technologicznych, Targi zostały wzbogacone o niezwykle ciekawe salony (Technologii CAx, Kooperacji Przemysłowej, Automatyki i Robotyki). Wszystko dla bran y HoReCa Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA, Targi Artykułów Spo ywczych i Napojów Gastronomii GASTROFOOD oraz Targi Wina ENOEXPO to najwi ksze jesienne spotkanie bran y HoReCa w Polsce. Prezentowana jest na nim pełna oferta wyposa enia dla restauracji oraz hoteli i innych obiektów noclegowych, a tak e artykuły spo ywcze i napoje dla gastronomii oraz wina z całego Êwiata. Podczas licznych degustacji mo na nie tylko porównaç oferty producentów i importerów, ale tak e poznaç nowe marki i zawrzeç korzystne kontrakty handlowe. To niewàtpliwie nasze najsmaczniejsze Targi! Pełny program:

6 ProfesjonaliÊci z pasjà Do naszych sztandarowych wydarzeƒ mo na zaliczyç tak e Targi Rozwiàzaƒ Mobilnych Mobile-IT odbywajàce si równolegle z najwa niejszà bran owà konferencjà MobileTrends, targi motoryzacyjne Moto Show oraz cykl imprez poêwi conych biotechnologii (na czele z Kongresem EUROBIOTECH). Nie boimy si nowych tematów. Wokół organizowanych wydarzeƒ skupiamy grono najaktywniejszych przedsi biorców i konsumentów. Kreujemy imprezy, na których biznes spotyka si z innowacjà. Ka dego roku w kalendarzu Targów w Krakowie znajduje si kilkanaêcie wydarzeƒ targowo-kongresowych, a ka de z nich udowadnia, e sukces zaczyna si właênie od spotkaƒ!

7 Ponadto: w JesteÊmy prywatnà firmà z polskim kapitałem. w Działamy na rynku bran y targowej od 1996 roku. w Dysponujemy najnowoczeêniejszym w Polsce Południowej obiektem targowo-kongresowym. Gdzie działamy? Siedziba naszej firmy znajduje si w Krakowie. JesteÊmy właêcicielem i operatorem Mi dzynarodowego Centrum Targowo- Kongresowego EXPO Kraków. Organizujemy imprezy we własnym obiekcie, ale tak e w innych atrakcyjnych miejscach w Krakowie i na terenie całej Polski. JeÊli szukasz: w najlepszego miejsca do organizacji imprezy (bran owej, konsumenckiej, firmowej ) w profesjonalnego wsparcia przy organizacji targów, kongresów i konferencji w sprawdzonych rozwiàzaƒ informatycznych dedykowanych bran y spotkaƒ w ciekawych i skutecznych form promocji swojej firmy i produktów w profesjonalnie zorganizowanych targów pomyêl otargach w Krakowie! Kto nas rekomenduje? Zapraszamy do współpracy! Targi w Krakowie Sp. z o.o. EXPO Kraków ul. Galicyjska 9, Kraków tel ,

8 Kraków ul. Galicyjska 9 w