targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych maja Kraków targi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi"

Transkrypt

1 targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych maja 2014 Kraków targi

2 W dniach maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT, poêwi conych efektywnemu wykorzystaniu technologii mobilnych w informatyce zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Dzi ki błyskawicznie post pujàcemu rozwojowi technologicznemu przedsi biorcy majà mo liwoêç wyposa yç swoich pracowników w lekkie, wszechstronne i elastyczne urzàdzenia mobilne o nieograniczonym dost pie do informacji. Geolokalizacja, marketing i sprzeda mobilna, dost p do magazynu, systemu sprzeda y czy zasobów korporacyjnych o ka dej godzinie i z dowolnego miejsca na Êwiecie wykorzystanie tych mo liwoêci to jedyny kierunek rozwoju dzisiejszego biznesu. Motywami przewodnimi Targów b dà współczesne trendy takie jak BYOD, rozwiàzania IT w chmurze, rozszerzona rzeczywistoêç, technologie zbli eniowe NFC czy Telemedycyna. Kto powinien odwiedziç Targi Mobile-IT: w właêciciele i dyrektorzy firm zainteresowanych wdro eniem nowych technologii, w przedstawiciele samorzàdów, w przedstawiciele banków, w przedstawiciele firm telekomunikacyjnych, w managerowie i pracownicy działów IT, w managerowie i pracownicy działów marketingu, w firmy Êwiadczàce usługi supportu IT, w agencje interaktywne, w media bran owe oraz ogólnopolskie, w entuzjaêci technologii mobilnych.

3 Zalety udziału w Targach Udział w Targach Mobile-IT to bez wàtpienia doskonała okazja do promocji własnej marki i swojego produktu. BezpoÊrednie spotkania biznesowe na stoisku oraz w specjalnie przygotowanych Strefach Wiedzy gwarantujà pozyskanie nowych klientów oraz zacieênienia relacji z dotychczasowymi odbiorcami. Prezentacje w strefach pokazowych oraz podczas towarzyszàcych konferencji i seminariów to z kolei idealna okazja do przedstawienia nowych rozwiàzaƒ oraz produktów. Mo liwoêci te czynià Targi Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT kompleksowà platformà sprzeda y, promocji, komunikacji oraz wymiany doêwiadczeƒ. Wysoki poziom programu towarzyszàcego zapewnià instytucje specjalistyczne, Êrodowisko naukowe i badawcze oraz specjaliêci i praktycy bran owi. Głównym punktem merytorycznym Targów b dzie równoczeênie odbywajàca si konferencja Mobile Trends for Business organizowana przez firm ClickMaster Polska, pioniera konferencji poêwi conych tematyce mobile w Polsce. Kompleksowa oferta Targów oraz bogaty program towarzyszàcy tworzà niepowtarzalnà okazj dotarcia do potencjalnych klientów oraz wypromowania produktu czy rozwiàzaƒ technologicznych. Mo liwoêci oferowane Wystawcom: w wyposa one, modułowe stoiska w atrakcyjnych cenach, w stoiska na indywidualne zamówienie, w powierzchni wystawienniczà pod własne stoiska, w sale seminaryjne oraz strefy prezentacyjne, w pomoc przy aran acji stoiska, w usługi reklamowe na terenach targowych, w rezerwacj hoteli.

4 Tematyka Targów: Chmura i outsourcing IT w Infrastruktura jako usługa (IaaS) w Platforma jako usługa (PaaS) w Oprogramowanie jako usługa (SaaS) w Komunikacja jako usługa (CaaS) Zarzàdzanie mobilnoêcià przedsi biorstwa w Zarzàdzanie urzàdzeniami mobilnymi w Zarzàdzanie aplikacjami mobilnymi w Zdalna analityka biznesowa BankowoÊç i finanse w PłatnoÊci mobilne (SMS, NFC itp.) w Dost p zdalny do rachunków i usług finansowych Oferta dla sektora publicznego w E-learning i M-learning w Oprogramowanie dla samorzàdów w Mobilne rozwiàzania GIS M-marketing i M-commerce w SMS, MMS marketing w SoLoMo (marketing społecznoêciowy oparty na lokalizacji) w Gry reklamowe, grywalizacja, reklamy w aplikacjach w QR kody, rzeczywistoêç rozszerzona Sprz t i infrastruktura w Urzàdzenia dla u ytkownika koƒcowego (smartphony, tablety, PDA) w Urzàdzenia sieciowe Wi-Fi w Urzàdzenia sieciowe GSM w Infrastruktura RFID Telemedycyna

5 Mobile Trends Conference to najwi ksza w Polsce konferencja poêwi cona mobilnym technologiom, skierowana dla biznesu, marketingowców i deweloperów. Zapraszamy na specjalnà edycj - Mobile Trends for Business, która odb dzie si przy premierowej edycji Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT. w Dwa dni poêwi cone wyłàcznie najnowszym trendom dotyczàcym technologii mobilnych, wykorzystywanym w biznesie; w Dwie, równoległe Êcie ki mo liwoêç wyboru prelekcji; w Najlepsi eksperci z całego Êwiata; w Networking, mo liwoêç wymiany biznesowych doêwiadczeƒ; Zagadnienia obejmà nie tylko mo liwoêci mobile marketingu, ale tak e rozwiàzaƒ sprz towych, zastosowania chmury, wykorzystania mobilnych technik do zarzàdzania czy rozwoju firmy maja 2014 r. w Mi dzynarodowym Centrum Targowo-Konferencyjnym EXPO Kraków. Nasze doêwiadczenie w organizacji, najlepsi prelegenci w połàczeniu z targami Mobile-IT pozwoli odnaleêç najlepsze rozwiàzania mobilne dla Paƒstwa biznesu. MOBILE PRZYSZŁOÂå JEST TUTAJ! Kontakt w sprawie Konferencji: Robert Rachwał Tel. kom.:

6 Sprawdzony i zaufany organizator Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. wyró nia si wieloletnim doêwiadczeniem, profesjonalizmem, zaanga owaniem i jakoêcià w organizacji specjalistycznych imprez targowych wystawców i zwiedzajàcych rocznie to dzi ki tym argumentom przez kilkanaêcie lat działalnoêci firma Targi w Krakowie wypracowała pozycj lidera na południu Polski w organizacji Targów i Konferencji. Mi dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków to 13 tys. metrów kwadratowych powierzchni u ytkowej w tym 9 tys. wystawienniczej. Na zwiedzajàcych czeka zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych, 4 pokoje spotkaƒ, przestronne lobby i restauracja. Spotkajmy si w Krakowie, nazywanym cz sto królewskim miastem startupów, znanym z doskonałych programistów i ekspertów w dziedzinie nowych technologii. Mobile-IT 2014 to bez wàtpienia obowiàzkowa impreza w kalendarzu firm zajmujàcych si mobilnymi rozwiàzaniami informatycznymi. Kontakt w sprawie Targów: Mateusz Bryła Tel. kom.: ; Tel.: ; Fax: Targi w Krakowie Sp. z o.o. ul. Centralna 41A, Kraków

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Zostaƒ sponsorem konferencji o controllingu w dziale IT

Zostaƒ sponsorem konferencji o controllingu w dziale IT controlling.computerworld.pl Zostaƒ sponsorem konferencji o controllingu w dziale IT Warszawa, 22 wrzeênia 2006 Informacje na temat sponsoringu: Joanna Tarnowska tel. (22) 321 79 06 502 72 79 06 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie

ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie Zarzàdzaj lepiej Sprzedawaj wi cej Osiàgaj lepsze wyniki Zainstaluj i gotowe! ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie poleca ACT! najcz Êciej wybierany CRM na Êwiecie Korzysta z niego 2,8 mln u ytkowników

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Najwa niejsze zagadnienia

Najwa niejsze zagadnienia Najwa niejsze zagadnienia Serwis i cz Êci do samochodów firmowych a odliczenia podatku VAT Serwis a flota w CFM serwis mechaniczny, oponiarski i poszkodowy Serwis samochodów flotowych w kontekêcie przepisów

Bardziej szczegółowo

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.

Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013. Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà ul. Do Studzienki 63 80-227 Gdaƒsk tel. 58 524 49 01 fax. 58 524 49 09 efc@ibngr.pl www.efc2013.com E U R O P E A N F I N A N C I A L C O N G R E S S 2 0 1 4 E U R

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

Prowadzimy bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Ambasadą RP w Londynie.

Prowadzimy bliską współpracę z Ambasadą Wielkiej Brytanii w Polsce oraz Ambasadą RP w Londynie. British Polish Chamber of Commerce AL. Szucha 3/14 00-580 Warszawa Tel/Fax: +48 22 622 20 56 www.bpcc.org.pl Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC) - to rozbudowana sieć brytyjskopolskich kontaktów biznesowych.

Bardziej szczegółowo

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å

SZKO A STRATEGII MARKI. PLAN ZAJ å edycja 2009/2010 SZKO A STRATEGII MARKI DLA KOGO JEST SZKOŁA STRATEGII MARKI? pracowników marketingu g ównie firm, w których reklama jest najwa niejszym elementem marketing mix pracowników agencji reklamowych

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Gdzie warto być MARZEC. telekomunikacyjnym

Gdzie warto być MARZEC. telekomunikacyjnym 66 Gdzie warto być MARZEC 9 marca VII Forum Gospodarcze TIME Warszawa, hotel Hilton Organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji Forum to największe spotkanie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting

PROJEKT ZERO2. Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia. E-business e-promocja e-handel hosting Projektowanie serwisy WWW multimedia poligrafia E-business e-promocja e-handel hosting E-konsulting badania rynku IT strategie rozwoju analizy projektów W du ym skrócie o nas Pot ga wiedzy Wiedza to ogó

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Paƒstwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...)

Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) WYWIAD MIESIÑCA nr 2 (158), luty 2004 Wykupy mened erskie (MBO, LBO...) rozmawia z Tomaszem Stamirowskim, Micha em Zawiszà oraz Robertem Wi c awskim z grupy AVALLON W Polsce transakcje wykupów cz sto postrzega

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç.

Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Od jakiegoê czasu jestem zwiàzany zawodowo z reklamà. Niech si wi c Państwo nie zdziwià, e spróbuj Wam coê zareklamowaç. Trzymacie w r ku SD. Jest to wydawnictwo niewielkie, ale za to pionierskie. Stanowi

Bardziej szczegółowo

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania

budma news Szanowni Państwo, W NUMERZE BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży Targi WinDoor-tech: Okno na ekologię Kamień wart Poznania W NUMERZE Szanowni Państwo, BUDMA 2009 targi na miarę oczekiwań całej branży W biznesie liczy się jakość 4 Optymizm przedsiębiorców nie słabnie 6 Dzień Inżyniera Budownictwa: Co daje paszport energetyczny?

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty

Przedsi biorczoêç. Pierwszy wybór profesjonalisty Przedsi biorczoêç Jak odnieêç sukces w negocjacjach Paul Steele, John Murphy, Richard Russill Prze o y Grzegorz uczkiewicz It s a Deal. A practical negotiation handbook format B5, obj. 172 s. oprawa broszurowa,

Bardziej szczegółowo

PROMA EXPO NAJNOWSZE INFORMACJE

PROMA EXPO NAJNOWSZE INFORMACJE PROMA EXPO NAJNOWSZE INFORMACJE STREFA START UP PROMA EXPO WSPIERA NOWE FIRMY NA STARCIE Organizatorzy PROMA EXPO 2014 specjalnie dla nowopowstałych firm stworzyli Strefę START UP. W jej ramach młodzi

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

7. FORUM MARKETINGU W HANDLU DETALICZNYM

7. FORUM MARKETINGU W HANDLU DETALICZNYM 7. FORUM MARKETINGU W HANDLU DETALICZNYM 7. RETAIL MARKETING FORUM Termin: 10.04.2014 Miejsce: Adgar Plaza, ul. Postępu 17A, Warszawa Organizator: Promedia Jerzy Osika ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

GAME ZONE KRK 2014 NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ EVENT GROWY W POLSCE. Proponujemy udział w projekcie, jakiego dotąd nie było.

GAME ZONE KRK 2014 NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ EVENT GROWY W POLSCE. Proponujemy udział w projekcie, jakiego dotąd nie było. ENTER THE GAME Proponujemy udział w projekcie, jakiego dotąd nie było. Organizowanym przez specjalistów w produkcji wydarzeo, a nie pasjonatów gier. Ambitnym programowo, sprawdzonym przez graczy i docenionym

Bardziej szczegółowo