PORÓWNAWCZA ANALIZA NIEZAWODNO CI AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORÓWNAWCZA ANALIZA NIEZAWODNO CI AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ"

Transkrypt

1 P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 101 Transport 2014 Andrzej Niewczas 1, Joanna Rymarz 2, Daniel Pieniak 1 Wy sza Szko a Ekonomii i Innowacji w Lublinie 1, Politechnika Lubelska 2 PORÓWNAWCZA ANALIZA NIEZAWODNO CI AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ R kopis dostarczono, lipiec 2013 Streszczenie: Celem pracy by o porównanie niezawodno ci autobusów miejskich na przyk adzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsi biorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wska niki niezawodno ci najbardziej awaryjnych uk adów i zespo ów w zakresie czasu do pierwszego uszkodzenia. Wykazano, e w praktyce eksploatacyjnej wyst puj znacz ce ró nice niezawodno ci pomi dzy wspó cze nie produkowanymi autobusami znanych firm. S owa kluczowe: niezawodno, autobus miejski 1. WST P W ci gu ostatnich lat w przedsi biorstwach komunikacyjnych obserwowany jest du y wzrost zapotrzebowania na bie ce informacje eksploatacyjne dotycz ce u ytkowanych pojazdów. Jest to niezmiernie wa ne z punktu widzenia zapewnienia gotowo ci ca ego systemu komunikacji zbiorowej w mie cie oraz wykorzystania metod analizy ryzyka technicznego do zarz dzania procesem eksploatacji. W zwi zku z tym przedsi biorstwo powinno zapewni ci g y monitoring niesprawno ci i uszkodze pojazdów. Wyniki monitoringu zdatno ci eksploatacyjnej pojazdów i ich g ównych podzespo ów, ze szczególnym wyodr bnieniem tzw. "s abych ogniw [3] s równie podstaw do racjonalizacji zakresu obs ug technicznych, wed ug kryterium nieprzekroczenia dopuszczalnego poziomu ryzyka uszkodzenia. Wybór metody bada niezawodno ci uzale niony jest od rodzaju analizowanego obiektu technicznego oraz od wymaganej dok adno ci oszacowania. W ogólno ci metoda powinna uwzgl dnia mo liwie wszystkie czynniki wp ywaj ce na niezawodno analizowanego systemu a równocze nie jak najprostsz procedur rejestracji i oblicze [6]. W praktyce metoda jest dobierana indywidualnie dla ka dego przypadku badawczego uwzgl dniaj c za o enia upraszczaj ce, niezale ne ograniczenia obserwacji i przewidywan pracoch onno.

2 92 Andrzej Niewczas, Joanna Rymarz, Daniel Pieniak 2. PRZEBIEG BADA Badaniom poddano 22 autobusy marki Mercedes-Benz 628 Conecto LF oraz 20 autobusów marki Solaris Urbino 12. Wszystkie autobusy by y obserwowane od pierwszego dnia eksploatacji i mia y podobny przebieg drogowy. Badania prowadzone by y w naturalnych warunkach funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie. Analiz obj to uszkodzenia nast puj cych uk adów i zespo ów konstrukcyjnych: silnik (US) i uk ad zasilania (UZ), uk ad ch odzenia (UCH), uk ad hamulcowy (UH) oraz uk ad przeniesienia nap du (UN). Uszkodzenia rejestrowano w przedziale przebiegu drogowego (uogólnionego czasu pracy) do pierwszego uszkodzenia. Analizowano niezawodno w oparciu o model Weibulla. 3. WYNIKI BADA Na rysunkach nr 1 i nr 2 przedstawiono wykresy czasu pracy do pierwszego uszkodzenia z podzia em na uk ady i numery inwentarzowe pojazdów. W grupie autobusów Solaris najwi cej uszkodze wyst pi o w uk adzie ch odzenia. Ponad 50% usterek wyst pi o w okresie do 90 tys. km przebiegu. W grupie autobusów marki Mercedes zespo em o najkrótszym przebiegu do pierwszego uszkodzenia okaza si silnik, przy czym 70% usterek silnika wyst pi o w przedziale do 80 tys. km. Zaobserwowano równie mniejsze zró nicowanie w próbie autobusów marki Mercedes ni w próbie autobusów Solaris. Jednak autobusy Solaris wyró niaj si d u szym przebiegiem do pierwszego uszkodzenia. Rys. 1. Czas pracy do pierwszego uszkodzenia autobusów marki Solaris Urbino 12 z podzia em na analizowane uk ady i nr inwentarzowe pojazdów: US silnik, UH uk ad hamulcowy, UN uk ad przeniesienia nap du, UZ uk ad zasilania, UCH uk ad ch odzenia

3 Porównawcza analiza niezawodno ci autobusów komunikacji miejskiej 93 Rys. 2. Czas pracy do pierwszego uszkodzenia autobusów marki Mercedes Benz z podzia em na analizowane uk ady i nr inwentarzowe pojazdów: US silnik, UH uk ad hamulcowy, UN uk ad przeniesienia nap du, UZ uk ad zasilania, UCH uk ad ch odzenia Mercedes Benz 628 Conecto LF rednia Min.-Maks. rednia±odch.std Odstaj ce Ekstremalne przebieg [km] US UH UN UCH UZ Rys. 3. Wykresy ramkowe czasu do pierwszego uszkodzenia wybranych uk adów autobusów marki Mercedes Benz: US silnik, UH uk ad hamulcowy, UN uk ad przeniesienia nap du, UZ uk ad zasilania, UCH uk ad ch odzenia

4 94 Andrzej Niewczas, Joanna Rymarz, Daniel Pieniak Solaris Urbino 12 rednia Min.-Maks. rednia±odch.std Odstaj ce Ekstremalne przebiegi [km] UCH UZ UN US UH Rys. 4. Wykresy ramkowe czasu do pierwszego uszkodzenia wybranych uk adów autobusów marki Solaris Urbino 12: US silnik, UH uk ad hamulcowy, UN uk ad przeniesienia nap du, UZ uk ad zasilania, UCH uk ad ch odzenia Wykresy ramkowe czasu poprawnej pracy poszczególnych uk adów konstrukcyjnych przedstawiono na rysunku 3 i 4, odpowiednio dla badanej próby autobusów marki Mercedes i autobusów Solaris. redni przebieg do pierwszego uszkodzenia dla autobusów marki Mercedes wynosi: dla uk adu przeniesienia nap du i uk adu ch odzenia ok. 50 tys. km, dla uk adu hamulcowego i silnika oko o 80 tys. km, a dla uk adu zasilania ok. 120 tys. km. W przypadku autobusów marki Solaris redni przebieg do uszkodzenia jest wi kszy ni w przypadku autobusów Mercedes i wynosi odpowiednio dla uk adu przeniesienia nap du 52 tys. km, dla uk adu ch odzenia 90 tys. km, dla uk adu hamulcowego 110 tys. km i dla silnika 55 tys. km. 4. ANALIZA FUNKCJI PRZETRWANIA KAPLAN A MEIER A Funkcja przetrwania Kaplan a Meier a opisuje stosunek liczby obserwowanych obiektów pozosta ych w stanie zdatno ci w czasie t do pocz tkowej liczby obiektów [5]. Funkcja ta bywa ch tnie stosowana przez badaczy, mi dzy innymi w analizie niezawodno ci silników spalinowych [2], a tak e w analizie niezawodno ci uk adów biomedycznych [7]. Funkcja Kaplan a Meier a ma charakter dyskretny. Funkcja ta przybli a rozk ad czasu zdatno ci jako estymator funkcji niezawodno ci. Z teorii niezawodno ci wiadomo jednak, e rozk ad niezawodno ci jest rozk adem ci g ym [4].

5 Porównawcza analiza niezawodno ci autobusów komunikacji miejskiej 95 Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier) Complete Censored Cumulative Proportion Surviving mileage [km] US UH UN UZ UCH Rys.5. Funkcja przetrwania Kaplan a Meier a wybranych uk adów konstrukcyjnych autobusów Mercedes Benz: US silnik, UH uk ad hamulcowy, UN uk ad przeniesienia nap du, UZ uk ad zasilania, UCH uk ad ch odzenia Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono funkcje Kaplan a Meier a wybranych uk adów autobusów. Stwierdzono, e w przypadku silnika i uk adu ch odzenia autobusów Mercedes krzywa Kaplan a Meier a w pocz tkowym etapie eksploatacji wykazuje o wiele szybszy spadek ni w przypadku pozosta ych uk adów. Natomiast funkcja prze ycia uk adu zasilania autobusów Solaris wykazuje na pocz tku wolniejszy spadek w porównaniu z innymi uk adami. Wykresy obrazuj tak e, e najwi ksze szanse poprawnej pracy maj uk ady hamulcowy i zasilania oraz ch odzenia. W tablicy 1 i 2 podano precentyle funkcji prze ycia. Mediana przebiegu autobusów Mercedes Benz wynosi ponad 57 tys. km, natomiast dla autobusów Solaris jest ponad 15 tys. ni sza. Precentyle funkcji prze ycia autobusów Mercedes Benz Percentyle Prze ywaj cy [km] Tablica 1 25 precentyl (dolny kwartyl) 23672,50 50 precentyl (mediana) 54512,95 75 precentyl (górny kwartyl) 93368,58

6 96 Andrzej Niewczas, Joanna Rymarz, Daniel Pieniak Cumulative Proportion Surviving (Kaplan-Meier) Complete Censored Cumulative Proportion Surviving Time UCH UH UN US UZ Rys. 6. Funkcja przetrwania Kaplan a Meier a wybranych uk adów konstrukcyjnych autobusów Solaris Urbino 12 wg rodzajów uk adów, tj. US silnik, UH uk ad hamulcowy, UN uk ad przeniesienia nap du, UZ uk ad zasilania, UCH uk ad ch odzenia. Precentyle funkcji prze ycia autobusów Solaris Urbino12 Percentyle Prze ywaj cy [km] Tablica 2 25 precentyl (dolny kwartyl) 10654,8 50 precentyl (mediana) 39515,0 75 precentyl (górny kwartyl) ,8 5. ANALIZA FUNKCJI NIEZAWODNO CI W ocenie niezawodno ci pos u ono si modelem Weibulla. Przeprowadzono estymacj parametrów dwuparametrowego rozk adu Weibull a metod najwi kszej wiarygodno ci (tablica 3) [4,8]. Parametr kszta tu jest równy wspó czynnikowi nachylenia dopasowanej linii regresji a parametr skali mo na obliczy jako iloraz (wyraz wolny/nachylenie). Metody nieparametryczne tego typu s wykorzystywane m.in. w ocenie zak adanego czasu gwarancji pojazdów samochodowych.

7 Porównawcza analiza niezawodno ci autobusów komunikacji miejskiej 97 Tablica 3 Parametry kszta tu i skali dwuparametrowego rozk adu Weibull a wg typów pojazdów oraz ich uk adów Marka pojazdu Uk ad konstrukcyjny Parametr kszta tu [c] Parametr skali [b] Mercedes Benz wszystkie Solaris Urbino Mercedes Benz silnik Solaris Urbino Mercedes Benz uk ad hamulcowy Solaris Urbino Mercedes Benz uk ad przeniesienia 1, Solaris Urbino 12 nap du Mercedes Benz uk ad ch odzenia Solaris Urbino Mercedes Benz 1, uk ad zasilania Solaris Urbino All systems Reliability Function for ML Parameter Estimates Mercedess Solaris Reliability R(t) Mileage[km] Rys. 7. Wykres funkcji niezawodno ci cznie analizowanych uk adów w autobusach Mercedes Benz i Solaris Urbino

8 98 Andrzej Niewczas, Joanna Rymarz, Daniel Pieniak Parametr skali (zdatno charakterystyczna) informuje po jakim czasie (przebiegu) 63,2% obserwowanych autobusów ulegnie awarii. Dla uk adu hamulcowego i uk adu zasilania w autobusach obu marek 63,2% autobusów ulegnie awarii przy przebiegu powy ej 100 tys. km. Dla uk adu nap dowego i silnika warto ta jest o po ow ni sza i wynosi ok. 50 tys. km. O zró nicowaniu rozk adu niezawodno ci wiadcz ró ne warto ci parametru kszta tu. W przypadku gdy warto parametru kszta tu wynosi poni ej 1 (tutaj - g ównie w przypadku silnika, uk adu hamulcowego oraz uk adu ch odzenia dla obu marek pojazdów) wyst puje jest szybki spadek funkcji niezawodno ci w pocz tkowym okresie eksploatacji. Odpowiada to obiektom cechuj cym si du awaryjno ci w okresie docierania. W przypadku gdy warto parametru kszta tu jest zbli ona do jedno ci wyst puje rodzaj awaryjno ci losowej, niezale nej od czasu (tutaj - uk ad zasilania). Natomiast w przypadku, gdy c jest wi ksze od 1 (tutaj c=1,7738 dla uk adu przeniesienia nap du autobusu Mercedes) dominuje zu ycie eksploatacyjne. Znacz ce skutki zu ycia zaobserwowano po przebiegu ok. 290 tys. km. Na rysunku 7 zaprezentowano wyniki analizy czasu do pierwszego uszkodzenia wszystkich cznie rozpatrywanych uk adów autobusów Solaris i Mercedes. Znacz cy spadek niezawodno ci autobusów marki Solaris zaczyna by widoczny ju po 13 tys. km (R(t)=), a po 50 tys. km niezawodno wynosi ju tylko. Autobusy Mercedes wykazuj podobne obni enie poziomu niezawodno ci po d u szym okresie eksploatacji, odpowiednio R(t)= przy 19 tys. km i R(t)= przy 60 tys. km. Na wykresach widoczna jest równie linia dopasowana do punktów pomiarowych. Zaznaczono równie linie ograniczaj ce przedzia ufno ci na poziomie 95%. Uk ad zasilania Reliability Function for ML Parameter Estimates Mercedess Solaris Reliability R(t) Mileage [km] Rys. 8. Wykres funkcji niezawodno ci uk adu zasilania w autobusach Mercedes Benz i Solaris Urbino

9 Porównawcza analiza niezawodno ci autobusów komunikacji miejskiej 99 Uk ad nap dowy Reliability Function for ML Parameter Estimates Mercedess Solaris Reliability R(t) Mileage [km] Rys. 9. Wykres funkcji niezawodno ci uk adu przeniesienia nap du w autobusach Mercedes Benz i Solaris Urbino Na rysunkach 8 i 9 zaprezentowano wyniki analizy niezawodno ciowej uk adów zasilania i uk adu przeniesienia nap du autobusów Solaris i Mercedes. W przypadku uk adu zasilania w autobusach Solaris spadek niezawodno ci zaczyna by widoczny po przebiegu 18 tys. km (R(t)=). Poziom R(t)= uzyskuje si po przebiegu 73 tys. km. Dla autobusów Mercedes poziom R(t)= stwierdza si po przebiegu 38 tys. km. W przypadku autobusów Mercedes w okresie pierwszych 50 tys. km przebiegu niezawodno spada od warto ci do ok.. Podobna prawid owo wyst puje w przypadku uk adu przeniesienia nap du, gdzie niezawodno R(t)= stwierdza si po przebiegu 28 tys. km i 5 tys. km, odpowiednio dla autobusów marki Mercedes i Solaris, a R(t)= po przebiegu 42 tys. km i 28 tys. km. Silnik Reliability Function for ML Parameter Estimates Mercedess Solaris Reliability R(t) Mileage [km] Rys. 10. Wykres funkcji niezawodno ci silnika w autobusach Mercedes Benz i Solaris Urbino

10 100 Andrzej Niewczas, Joanna Rymarz, Daniel Pieniak Uk ad ch odzenia Reliability Function for ML Parameter Estimates Mercedess Solaris Reliability R(t) Mileage [km] Rys. 11. Wykres funkcji niezawodno ci uk adu ch odzenia w autobusach Mercedes Benz i Solaris Urbino Uk ad hamulcowy Reliability Function for ML Parameter Estimates Mercedess Solaris Reliability R(t) Mileage [km] Rys. 12. Wykres funkcji niezawodno ci uk adu hamulcowego w autobusach Mercedes Benz i Solaris Urbino Na rysunkach zaprezentowano wyniki analizy niezawodno ci uk adów ch odzenia, hamulcowego oraz silnika. W przypadku analizy uk adu hamulcowego w autobusach Solaris spadek niezawodno ci zaczyna by widoczny pó niej ni w autobusach Mercedes. Poziom R(t)= stwierdzono po 28 tys. km dla autobusów Solaris oraz po 12 tys. km dla autobusów Mercedes. Natomiast w przypadku uk adu ch odzenia i silnika autobusy Mercedes osi gaj znacznie wy szy poziom niezawodno ci. Poziom niezawodno ci R(t)= stwierdza si przy przebiegu 11 tys. km dla autobusów Mercedes oraz przy przebiegu 7 tys. km dla autobusów Solaris. Podobna sytuacja wyst puje w przypadku uk adu ch odzenia, gdzie niezawodno spada do warto ci R(t)= po 17 tys. km i po 14 tys. km odpowiednio dla autobusów Mercedes i Solaris, a do poziomu R(t)= po 60 tys. km i po 43 tys. km.

11 Porównawcza analiza niezawodno ci autobusów komunikacji miejskiej WNIOSKI W artykule przedstawiono wyniki bada niezawodno ci autobusów komunikacji miejskiej na przyk adzie marki Solaris Urbino 12 i Mercedes-Benz 628 Conecto LF w Miejskim Przedsi biorstwie Komunikacyjnym w Lublinie. Wyznaczono wska niki niezawodno ci wybranych uk adów do pierwszego uszkodzenia. Zaprezentowana analiza uszkodze obejmuje wybrany okres czasu eksploatacji autobusów. Przedstawione wyniki odnosz si do 400 tys. km przebiegu (okresu 36 miesi cy obserwacji). Na podstawie przeprowadzonych bada wykazano, e niezawodno poszczególnych uk adów konstrukcyjnych jest ró na w zale no ci od marki autobusu. Wykazano, e autobusy marki Mercedes charakteryzuj si wi kszym przebiegiem do pierwszego uszkodzenia ni autobusy Solaris. W przypadku obu marek najbardziej awaryjnymi uk adami okaza y si uk ad ch odzenia i silnik. Natomiast najmniejsze ryzyko uszkodze stwierdzono w uk adzie zasilania i uk adzie hamulcowym. Bibliografia 1. Attardi L., Guida M., Pulcini G.: A mixed-weibull regression model for the analysis of automotive warranty data. Reliability Engineering and System Safety 87 (2005) Bocchetti D., Giorgio M., Guida M., Pulcini G..: A competing risk model for the reliability of cylinder liners in marine Diesel engines. Reliability Engineering and System Safety 94 (2009), s Go bek A.: Niezawodno autobusów. Wydawnictwo Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw Grabski F., Ja wi ski J.: Funkcje o losowych argumentach w zagadnieniach niezawodno ci, bezpiecze stwa i logistyki. wyd. WKi, Warszawa Kaplan E.L., Meier P.: Nonparametric estimation from incomplete observations. Journal of American Statistical Assocation 53(1958), s Matuszak Z.: Problemy badania niezawodno ci si owni transportowych obiektów oceanotechnicznych, Autobusy 6/ Pieniak D., Niewczas A. M., Niewczas A., Bienia J.: Analysis of survival probability and reliability of the tooth-composite filing system. Eksploatacja i Niezawodno Maintenance and Reliability 2 (2011), Rymarz J., Niewczas A.: Ocena niezawodno ci eksploatacyjnej autobusów komunikacji miejskiej. Problemy Eksploatacji Zeszyty Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 1/2012 Radom. THE COMPARATIVE ANALYSIS RELIABILITY OF THE CITY TRANSPORT BUSES Summary: The purpose of this paper is to present comparison reliability of city transport buses on the example of Solaris Urbino 12 and Mercedes-Benz 628 Conecto LF at Municipal Transport Company in Lublin. Reliability rate of the most failure construction and complex systems with the time of the first damage were determined. As demonstrated below, some reliability differences occur in practice maintenance between these days produced buses in well-known companies. Keywords: reliability, city bus

12

MODELOWANIE PODRÓ Y I PROGNOZOWANIE RUCHU TRAVEL MODELLING AND TRAFFIC FORECASTING

MODELOWANIE PODRÓ Y I PROGNOZOWANIE RUCHU TRAVEL MODELLING AND TRAFFIC FORECASTING ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA IN YNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIA W KRAKOWIE seria: MATERIA Y KONFERENCYJNE Nr 1(97)/2012 RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych

Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Psychologia Spo eczna 2010 tom 5 2 3 (14) 199 216 ISSN 1896-1800 Zastosowanie regresji logistycznej w badaniach eksperymentalnych Barnaba Danieluk Instytut Psychologii UMCS, Lublin W praktyce badawczej

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II

PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II 1 PROCEDURY DIAGNOZOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZGODNYCH Z NORM OBD II S awomir WIERZBICKI Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Wydzia Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie ul. Oczapowskiego 11, 10-736

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Grzegorz Feliczak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Kome skiego w Lesznie ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade

Powi zania kursu walutowego i wymiany handlowej Polski Relationship between exchange rate and Polish trade Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 213 dr Grzegorz Przekota dr Agnieszka Lisowska Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D KRYTERIÓW I MIERNIKÓW EFEKTYWNO CIOWYCH PRZEDSI BIORSTW NASTAWIONYCH PROJAKO CIOWO

PRZEGL D KRYTERIÓW I MIERNIKÓW EFEKTYWNO CIOWYCH PRZEDSI BIORSTW NASTAWIONYCH PROJAKO CIOWO STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Anna Bielawa Uniwersytet Szczeci ski PRZEGL D KRYTERIÓW I MIERNIKÓW EFEKTYWNO CIOWYCH PRZEDSI BIORSTW NASTAWIONYCH PROJAKO CIOWO Streszczenie

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM

MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 97 Transport 2013 Marek Karkula AGH Akademia Górniczo-Hutnicza MODELOWANIE I ZARZ DZANIE PROCESAMI W PRZEDSI BIORSTWIE TRANSPORTOWYM R kopis dostarczono, kwiecie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage

Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness of companies and sources of competitiveness advantage ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach Konkurencyjno przedsi biorstw i ród a przewagi konkurencyjnej Competitiveness

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH

ANALIZA NIEZAWODNO CIOWA SYSTEMU ZASILANIA ENERGI ELEKTRYCZN MOBILNYCH SYSTEMÓW BIOMETRYCZNYCH P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 100 Transport 2013 Jacek Pa Wojskowa Akademia Techniczna, Wydzia Elektroniki, Instytut Systemów Elektronicznych ANALIZA NIEZAWODNO

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Barbara WYRZYKOWSKA Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od zasobów ludzkich do kapita u ludzkiego

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo