PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Nr 19/310/11 z dnia 22 marca r. PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok

2 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 2 NaleŜy podkreślić, iŝ plan pracy tworzony jest na rok kalendarzowy, zaś praca szkół i placówek oświatowych oraz nadzoru pedagogicznego organizowana jest w ramach roku szkolnego. Ta sytuacja sprawia, Ŝe plan z załoŝenia musi być otwarty, tak by zapewnić wprowadzenie odpowiednich korekt i uzupełnień szczególnie w sferze zadań priorytetowych wskazanych na rok szkolny 2010/ i /2012. Koncepcja w KPCEN w Toruniu Struktura Planu pracy KPCEN w Toruniu wynika z przyjętej koncepcji. Opiera się ona na zadaniach obowiązkowych dla wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli określonych w Statucie placówki nadanym Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr XLIII/1082/10 z dn Zaplanowane przez naszą placówkę działania wynikają z potrzeb sytemu edukacji, środowiska oświatowego, diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki placówki. Plan pracy oparty jest na zadaniach określonych dla wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli w Rozporządzeniu z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz w Statucie placówki i opracowany zgodnie z naszą misją Profesjonalnie wspieramy kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W roku jako priorytetowe przyjmuje się działania KPCEN w Toruniu obejmujące: 1. Realizacja Klucz do uczenia się, priorytet 9.4 POKL. 2. Realizacja ASTRO-BAZA. 3. Realizacja Indywidualne wsparcie szkół w podnoszeniu efektów kształcenia. 4. Realizacja strategii rozwoju KPCEN w Toruniu na lata Opracowanie narzędzi i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. 6. Wspieranie rozwoju oświatowej kadry kierowniczej oraz diagnozowania potrzeb nauczycieli i kadry oświatowej w zakresie doskonalenia zawodowego. 7. Koordynowanie i wspieranie działań doradców metodycznych. 8. Wspieranie szkół i nauczycieli we wdraŝaniu nowej podstawy programowej.

3 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 3 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zmianami) 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy w prowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U r., Nr 12, poz. 96 z późn. zmianami). 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2009, nr 200, poz. 1537). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 6. Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Toruniu. 7. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2010/. 8. Program Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. 9. Raport o kapitale intelektualnym Polski /Warszawa, lipiec, 2008r./ oprac. przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP 10. Raport Polska 2030.Wyzwania rozwojowe. 11. Plan nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2010/. 12. Priorytety i cele Programu operacyjnego kapitał ludzki Strategia edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata Program rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. 15. Wnioski wynikające z analizy wyników badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli i innych pracowników oświatowych raport Diagnoza potrzeb edukacyjnych 2010 r. 16. Wnioski wynikające z ewaluacji form doskonalenia, wewnętrznych diagnoz i analiz.

4 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 4 Stan zatrudnienia Stan zatrudnienia na dzień 15 października 2010 roku przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni - 16 konsultantów w ramach 14,5 etatów: pracownicy administracji - 6 osób w ramach 6 etatów pracownicy obsługi - 6 osób w ramach 5,5 etatu pracownicy realizujący projekt Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli. Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 94, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 6 osób w ramach 6 etatów. Pracownicy merytoryczni KPCEN realizują swoje zadania w ramach niŝej wymienionych pracowni: Lp Liczba Liczba doradców konsultantów metodycznych 1. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji informatycznej 1-3. ewaluacji doskonalenia i pomiaru dydaktycznego 1-4. informacji, promocji i wydawnictw 2-5. wspierania rozwoju szkół i nauczycieli 2-6. organizacji doradztwa metodycznego 1-7. promocji zdrowia 1-8. przedmiotów humanistycznych przedmiotów matematyczno-fizycznych przedmiotów przyrodniczych przedmiotów zawodowych astronomii doskonalenia kadry kierowniczej wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 4

5 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 5 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu aktualnie koordynuje pracę 23 doradców metodycznych, reprezentujących 12 specjalności, na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego Miasta Brodnicy, Gminy Brodnica, Gminy Brzozie, Gminy Bobrowo, Miasta i Gminy Górzno, Gminy Zbiczno, Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim, Powiatu Wąbrzeźno, Miasta Golub-Dobrzyń. Jeden doradca powołany jest przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4 doradców pełni funkcję jednocześnie w Mieście Brodnicy i w Brodnicy rejonie. Zgodnie z obowiązującymi umowami i porozumieniami praca doradców jest koordynowana w ramach czterech zespołów w rejonach metodycznych. Specjalność byłe woj toruńskie Liczba doradców metodycznych w rejonach Brodnica Miasto Wąbrzeźno Golub Dobrzyń język polski język niemiecki/ język angielski/języki obce religia nauczanie początkowe/zintegrowane przyroda, biologia matematyka wychowanie fizyczne przedmioty zawodowe pedagodzy przedmioty humanistyczne przedmioty przyrodnicze przedmioty ścisłe Razem Brodnica rejon

6 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 6 PLANOWANE DZIAŁANIA 1. Opracowywanie we współpracy z organami sprawuj spraw nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pkt 1 szczegółowe Opracowanie strategii badań potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego: - weryfikacja i opracowanie narzędzi badawczych - zaprojektowanie harmonogramu badań - przeprowadzenie badań - opracowanie raportu badań - przedstawienie raportu Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy Analiza raportu - wykorzystanie wyników badań w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i w opracowaniu ofert na rok szkolny /2012 Konsultant ds. ewaluacji Konsultant ds. ewaluacji III I półrocze Priorytety KO Zarządzenie Kuratora Oświaty Raport diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko pomorskim Opracowanie oferty KPCEN w oparciu o wyniki raportu

7 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 7 2. Przygotowanie i realizacja we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych pkt 2 szczegółowe Organizowanie doskonalenia dla doradców metodycznych: - WdraŜanie podstawy programowej kształcenia go - Budowanie kompetencji wychowawczych - Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych - Profilaktyka zdrowego stylu Ŝycia - Uwzględnianie bieŝących potrzeb szkoleniowych Formy doskonalące umiejętności interpersonalne doradców: - Coaching - Liderowanie Przygotowanie programu warsztatu, materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć dla doradców nt. edukacyjnej wartości dodanej Szkolenie dla doradców nt. WdraŜanie przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej Konsultacje zespołowe z doradcami metodycznymi matematyki nt. NPP matematyki, metodyki nauczania matematyki Konsultant ds. doradztwa metodycznego Konsultanci prac. pomocy psychologicznopedagogicznej prac. przedmiotów matematycznofizycznych cały rok styczeń luty marzec w/d potrzeb maj czerwiec Badanie oczekiwań doradców w zakresie doskonalenia ich warsztatu pracy /ankieta/ Program rozwoju KPCEN Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Podniesienie kompetencji 20 doradców w zakresie proponowanej tematyki Podniesienie kompetencji 20 doradców w zakresie proponowanej tematyki Podniesienie kompetencji doradców matematyki

8 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 8 3. pkt 3 szczegółowe Realizacja programu Indywidualne wsparcie szkół Konsultanci Diagnoza potrzeb Objęcie wsparciem 2 szkół Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu organu prowadzącego szkołę i placówkę oraz pracowników urzędu organu sprawującego nadzór pedagogiczny Akademia Zarządzania cykl 5 spotkań w ciągu roku. Spotkania prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie Coaching w pracy dyrektora placówki oświatowejzapoznanie kadry zarządzającej oświatą z metodą coachingu. Prowadzenie - trenerzy coachingu Organizacja kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej pracowni doskonalenia kadry kierowniczej pracowni doskonalenia kadry kierowniczej pracowni wspierania szkół i nauczycieli XI VI - Strategia Edukacji Woj. Kuj.-Pom. - Priorytety i KO - Diagnoza potrzeb n-li Raport o diagnozie potrzeb szkoleniowych Priorytety KPCEN PodwyŜszenie kompetencji 50 dyr. PodwyŜszenie kompetencji 25 dyr. Przygotowanie 15 nauczycieli do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie

9 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 9 4. Organizowanie i prowadzenie stosownie do potrzeb doradztwa metodycznego dla nauczycieli w tym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności lub zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych pkt 4 szczegółowe Podejmowanie róŝnorodnych działań słuŝących tworzeniu systemu doradztwa metodycznego we współpracy z KO, JST, innymi placówkami doskonalenia nauczycieli Współpraca z JST w zakresie prowadzenia zespołów doradców metodycznych - Zawarcie umów z jst na prowadzenie zespołów doradców - Podejmowanie inicjatywy współpracy ze starostwami powiatowymi w zakresie pracy Regionalnych Ośrodków Edukacyjnych Dyrektor Dyrektor styczeń marzec Strategii edukacji woj. kuj.-pom. Statut KPCEN Podniesienie świadomości jst w zakresie konieczności budowania systemu doradztwa w celu podniesienia efektywności kształcenia w województwie Prowadzenie 4 zespołów doradców

10 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli pkt 5 szczegółowe Wydanie Informatora o formach doskonalenia nauczycieli na rok /2012 Udostępnianie oferty form doskonalenia nauczycieli na stronie internetowej placówki: a) informator o formach doskonalenia b) oferty spoza informatora c) bieŝące informowanie o ofercie w zaleŝności od potrzeb Popularyzacja oferty KPCEN w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez: tworzenie (projektowanie) ulotek, plakatów i innych graficznych materiałów promocyjnych, Redagowanie i wydanie 4 numerów 45 Minut pracowni informacji, promocji i wydawnictw informacji, promocji i wydawnictw informacji, promocji i wydawnictw Redaktor naczel. 45 Minut IV VII VIII i przez cały rok Rozporządzenie o placówkach Strategia edukacji woj kujawskopomorskiego Diagnoza potrzeb Przekazanie informatora do 1000 placówek oświatowych Dostarczenie kaŝdemu nauczycielowi informacji o ofercie poprzez stronę www. Przekazanie informacji o działalności KPCEN poprzez dystrybucję 1750 plakatów, 3000 ulotek i 2000 innych materiałów promocyjnych 1600 osób uzyska najnowszą wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki i wychowania - 4 numery 45 Minut

11 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy: - Seminarium dla bibliotekarzy: Rola bibliotekarza w świetle zmian zachodzących we współczesnej szkole - Konsultacje indywidualne w zakresie organizacji warsztatu bibliotekarza szkolnego oraz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej Integracja środowiska bibliotekarzy szkolnych: - Współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Toruniu KOMPAS edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi i młodzieŝą - zastosowanie aktywnych metod w nauczaniu praw człowieka (wg programu ORE) KOMPASIK edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi zastosowanie aktywnych metod w nauczaniu praw człowieka(wg programu ORE) Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i pracowników pozaszkolnych ośrodków wychowawczych dotycząca ich roli w systemie oświaty w kontekście zachodzących zmian Wojewódzka konferencja z cyklu Trudne tematy przedmiotów humanistycznych przedmiotów humanistycznych przedmiotów humanistycznych przedmiotów humanistycznych doskonalenia kadry kierowniczej wych. i pomocy psych.- pedagogicznej Od stycznia do czerwca Cały rok Wg zgłoszeń Wg zgłoszeń Kwiecień Marzec Ankieta oczekiwań nauczycieli bibliotekarzy Harmonogram pracy Towarzystwa - Strategia Edukacji Woj. Kuj.-Pom. - Priorytety i KO - Diagnoza potrzeb n-li Podniesienie kompetencji 30 n-li bibliotekarzy w zakresie zmian zachodzących we współczesnej szkole 10 n-li bibliotekarzy uzyska wsparcie w zakresie rozwiązywania ich problemów Współorganizacja konkursów, turniejów bibliotecznych itp. PodwyŜszenie komp. 50 na-li z zakresu nauczania praw człowieka PodwyŜszenie komp. 50 na-li z zakresu nauczania praw człowieka PodwyŜszenie kompetencji 40 dyrektorów PodwyŜszenie komp. 200 dyr. i pedagog. w zakresie wychowania

12 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Rok wdraŝanie podstawy programowej Seminarium dla nauczycieli klas I III szkół podstawowych uczestniczących w szkoleniach projektowych, dotyczące wykorzystywania tablicy interaktywnej na zajęciach zintegrowanych w edukacji wczesnoszkolnej Prowadzenie zajęć zintegrowanych otwartych Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki Opracowanie programów kursów i warsztatów z obszaru wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej Konferencja podsumowująca projekt Klucz do uczenia się moduły matematyczne Projekt 9.4 Realizacja szkoleń z programu Klucz do uczenia się moduły matematyczne w ramach Projektu 9.4 edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Koordynator programu Koordynator programu II- IV III V I-V X-XII VI I-V Priorytety Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Projekt systemowy 9.4 Podniesienie kompetencji 25 n-li w zakresie nowej podstawy programowej Podniesienie kompetencji 50 n-li w zakresie pracy z tablicą interaktywną 30 n-li udoskonali swój warsztat metodyczny Program kursu Programy kursów 150 n-li uzyska informację o Projektu 9.4 Klucz do uczenia się 150 n-li podniesie kompetencje w zakresie nauczania matematyki

13 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Przygotowanie programów, materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć z zakresu rozwiązań metodycznych w przedmiotach przyrodniczych - metodyka zajęć terenowych - metodyka zajęć laboratoryjnych/ ćwiczeniowych Lekcje otwarte prezentujące wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjnym Organizacja konferencji metodycznych z zakresu priorytetów ogłoszonych na rok Konferencja Pomoc psychologicznopedagogiczna uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w świetle zmian w oświacie Konsultacje indywidualne i zespołowe dla: - szkolnych pedagogów - szkolnych psychologów - nauczycieli wychowania fizycznego przedmiotów przyrodniczych przedmiotów przyrodniczych organizacji doradztwa Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Konsultanci Doradcy IX X III/IV Strategia woj. kuj.-pom Rozp. o plac. dosk. z 2009 r. Priorytety i priorytety KO na rok Programy i materiały dydaktyczne 15 n-li podniesie kompetencje w zakresie warsztatu metodycznego 300 n-li otrzyma informację na temat priorytetów i KO 200 n-li róŝnych specjalności uzyska informację na temat pomocy psychol.- pedagogicznej 60 pedagogów, psychologów i n-li wf. uzyska wsparcie w zakresie rozwiązywania bieŝących problemów

14 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Seminaria: - seminarium dla pedagogów szkolnych cykl 6 spotkań -,,Pedagog we współczesnej szkole - I grupa i II grupa - seminarium dla pedagogów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych cykl 6 spotkań -,,Pedagog i psycholog poradni psychologiczno - pedagogicznej w dobie zmian w oświacie - seminarium dla dyrektorów szkół i placówek 15 godz.,,rola i zadania szkoły wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zorganizowanie konferencji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Wykorzystanie tablic interaktywnych w szkolnictwie zawodowym Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Ochrona własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych Warsztaty dla nauczycieli wszystkich etapów Multimedia i nowe technologie w procesie nauczania Warsztaty dla nauczycieli fizyki matura z fizyki Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Prac. edukacji informatycznej Prac. edukacji informatycznej Prac. edukacji informatycznej Prac. przedm. matematycznofizycznych od IX 2010 do III od I do V od X 2010 do IV IV/V luty marzec cały rok styczeń - strategia edukacji woj. kuj.-pom. - priorytety KO - konsultacje - strategia edukacji woj. kuj.-pom. - priorytety KO 70 pedagogów podniesie kompetencje w zakresie własnego warsztatu pracy 20 prac. poradni psych.-pedagog. uzyska informacje w zakresie wdraŝania zapisów rozporządz. o pomocy psych..-pedag. 25 dyrektorów szkół i placówek uzyska informacje w zakresie wdraŝania zapisów rozporządz. o pomocy psych..-pedag. Nabycie przez 50 n-li nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych przełoŝonych na działania związane z procesem nauczania i podnoszeniem własnych kompetencji Podniesienie kompetencji 15 n-li fizyki na temat matury z fizyki

15 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Prowadzenie konsultacji zbiorowych z zakresu awansu zawodowego dla nauczycieli róŝnych specjalności Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie ASTRO-BAZA. Zajęcia mają formę seminaryjną oraz warsztatową Konferencja dla n-li szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych: Wykorzystanie tablic interaktywnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych Konferencja wojewódzka Kujawsko-Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Seminarium z promocji zdrowia Seminarium dla realizatorów Szkoły dla rodziców i wychowawców Konsultant ds. wspierania rozwoju szkół i nauczycieli astronomii przedmiotów humanistycznych Koordynator Sieci Szk. Promujących Zdrowie Konsultant ds. promocji zdrowia Koordynator programu III, IV, V I semestr r. szk. /2012 IV-V II-III III-IV Plany pracy doradców Diagnoza potrzeb edukacyjnych Ewaluacja wewnętrzna KPCEN w Toruniu Plan pracy KPCEN Priorytety KO Kierunki Oświatowej Polityki Państwa Program rozwoju KPCEN w Toruniu Priorytety i cele programu POKL Przygotowanie 50 n-li do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego Ukończenie trzeciego etapu szkoleń przez 30 uczestników Zapoznanie 120 n-li z moŝliwościami wykorzystania tablic interaktywnych w celu poprawy jakości kształcenia 25 członków Sieci uzyska informację na temat edukacji zdrowotnej w szkole 20 n-li podniesie kompetencje w zakresie promocji zdrowia 12 realizatorów programu podniesie kompetencje w zakresie jego

16 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Organizacja Kursu instruktaŝowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieŝy Organizacja Kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieŝy Koordynowanie Kujawsko Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Koordynowanie Programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci 6-letnich Przyjaciele Zippiego Koordynowanie Programu Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I formy formy Koordynator programu Koordynator programu Koordynator programu Po zebraniu się grupy przez cały rok Program rozwoju KPCEN w Toruniu Kierunki programu ORE w Warszawie 20 osób uzyska kompetencje kierownika wypoczynku dzieci i młodzieŝy 30 osób uzyska kompetencje wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieŝy 30 placówek realizuje własny program promocji zdrowia 12 placówek realizuje program Przyjaciele Zippiego 15 realizatorów wdraŝa program Szkoły dla rodziców i wychowawców i podnosi kompetencje wychowawcze uczestników szkolenia

17 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli pkt 7 szczegółowe Konsultacje indywidualne i zespołowe dot. bieŝącej problematyki oświatowej Promowanie przykładów dobrej praktyki w trakcie róŝnych form doskonalenia Wsparcie nauczycieli w organizacji konkursów przedmiotowych Wsparcie nauczycieli w opracowaniu materiałów dydaktycznych (scenariuszy zajęć, kart pracy) Opracowanie przykładowych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opracowanie przykładowych programów wychowania fizycznego dla gimnazjum Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii Konsultanci, doradcy Konsultanci, doradcy Konsultanci, doradcy Konsultanci, doradcy Pracowania wychowania i pomocy psychol.-pedagog. jw. jw. II V II V III-V Diagnoza potrzeb n-li 50 osób uzyska informację na interesujące ich tematy W 20 formach doskonal. uczestnicy otrzymają przykłady dobrej praktyki 20 n-li uzyska pomoc merytoryczną w organizacji konkursów 100 n-li uzyska wsparcie przy opracowywaniu scenar. zajęć, kart pracy Opracowanie 4 przykładowych programów Opracowanie 4 przykładowych programów Program kursu

18 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny pkt 8 szczegółowe Organizacja kursu Projektowanie rozwoju zawodowego dla staŝystów Organizacja kursu Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Organizacja kursu Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Organizacja kursu Rola i zadania opiekuna staŝu Organizacja kursu Projektowanie rozwoju zawodowego dla nauczycieli kontraktowych wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli Rozp. o nadzorze pedagogicznym z 2009 Rozp. o ocenianiu z 2010 Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia Ewaluacja wewnętrzna KPCEN w Toruniu 60 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie problematyki awansu zawodowego

19 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny pkt 8 szczegółowe Organizacja szkoleń rad pedagogicznych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z ofertą i potrzebami Realizacja kursów i warsztatów dla nauczycieli zgodnie z ofertą KPCEN Opracowanie programu doskonalenia nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych kształcenia go i zawodowego w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tablic interaktywnych i multimedialnych zasobów Konsultanci Konsultanci Konsultant ds. edukacji informatycznej Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia Ewaluacja wewnętrzna KPCEN w Toruniu Strategia edukacji Rozporządzenie o placówkach Przeprowadzenie 200 rad pedagogicznych zgodnie z tematyką WDN dla 2000 n-li Nabycie przez 1500 nauczycieli wiedzy i umiejętności na 50 formach Program dla: - kl. I-III - kl. IV-VI - gimnazjów - szkół ponadgimnaz. - szkół zawodowych

20 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok pkt 9 szczegółowe Współpraca z organami prowadzącymi w zakresie - ustalania lokalnych priorytetów doskonalenia - organizacji konkursów określonych przez organa prowadzące Zespoły doradców Określenie tematyki szkoleń dla rozwoju warsztatu pracy n-li Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli Współpraca z JST w zakresie ASTRO-BAZA uwzględniająca szkolenia dla nauczycieli, nadzór merytoryczny nad realizacją podstawowych zadań oraz pomoc w uruchamianiu i przygotowywaniu do prowadzenia obserwacji astronomicznych wszystkich 14 obserwatoriów ASTRO-BAZA Merytoryczne wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia systemu doradztwa Inspirowanie i podejmowanie działań wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w celu tworzenia systemu doradztwa i zawierania porozumień w zakresie doradztwa metodycznego Koordynowanie pracy zespołów doradców - planowanie pracy doradczej na okres m-ca, roku - analiza działalności i przedstawienie sprawozdań półrocznych i rocznych - opracowanie i upowszechnianie w szkołach i placówkach ofert w zakresie doradztwa - organizowanie i realizowanie form doradztwa pracowni astronomii Dyrektor Konsultant ds. doradztwa Dyrektor Konsultant ds. doradztwa Konsultant ds. doradztwa Kierownicy pracowni Przeprowadzenie szkoleń dla n-li skupiających się wokół 14-tu ASTROBAZ, obserwacje astronom. we wszystkich czternastu ASTRO- BAZACH Cztery porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego Podpisanie porozum. z nową j.s.t. w zakresie doradztwa. Realizacja spotkania podsumow. pracę doradców w poszczegól. jed. JST Miesięczne i roczne plany pracy doradców metodycznych Sprawozdanie z planu pracy doradców metodycznych

21 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego szczegółowe Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej Kontrola przestrzegania przez nauczycieli konsultantów przepisów prawa Wspomaganie nauczycieli konsultantów w ich zadań, w szczególności przez: - organizację wewnętrznego doskonalenia - motywowanie i umoŝliwianie udziału w doskonaleniu zewnętrznym - prowadzenie rozmów indywidualnych - kontrola czasu pracy n-li konsultantów - kontrola dokumentacji realizowanych form doskonalenia Zbiorcza analiza form doskonalenia nauczycieli w 2010 r. Dyrektor Dyrektor Wicedyrektor Zespół ds. WDN Konsultant ds. ewaluacji Rozporządzenie z r. w sprawie nadzoru Rozporządzenie z r. w spr. placówek doskonalenia nauczycie Rozporządzenie o placówkach Raport z ewaluacji wewnętrznej Wnioski pokontrolne Sprawozdanie z nadzoru pedagog. Podniesienie kompetencji 16 n-li konsultantów w zakresie objętym WDN Analiza pracy konsultantów i wnioski udokumentowane w 15 notatkach z rozmów indywidualnych Akceptowane miesięczne plany pracy Wnioski pokontrolne Roczny raport z przeprowadzonych form doskonalenia

22 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok szczegółowe Opracowanie planu działań zespołu ds. współpracy międzynarodowej i zorganizowanie wyjazdu studyjnego Współpraca z Zakładem Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia badań dotyczących efektywności Programu Rozw. Poznaw. Klucz do uczenia się Przewodniczący zespołu Koordynator merytoryczny cały rok cały rok Program rozwoju KPCEN Raport z badań Plan współpracy międzynarodowej. Zorganizowanie 1 wyjazdu studyjnego dla 40 osób - konsultantów, doradców, kadry zarz.. Raport Inne zadania Propagowanie działań i wyników badań prowadzonych przez CKE w ramach Trzecioklasista Współpraca z OKE w Gdańsku - pełnienie funkcji obserwatora egzaminów zewnętrznych Praca w zespole ds. Festiwalu Projektów Edukacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim Koordynacja na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego obserwacji w ramach międzynarodowych programów obserwacyjnych Star Count oraz Globe at Night Współpraca z Kuratorium Oświaty przy przygotowywaniu wojewódzkiego kuratoryjnego Konkursu z Fizyki i Astronomii pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Konsultanci Konsultanci Konsultant ds. astronomii Konsultant ds. astronomii wg potrzeb IV- VII Wiosna/ Jesień Arkusze obserwacji Prowadzenie obserwacji w 20 szkołach -Podpisanie porozum.o współpracy z zakresem obowiązków organizat. - Praca w kapitule i ocena nadesłanych prac - Współorganizacja zakończenia festiwalu Udział 14 szkół uczest. w projekcie ASTRO- BAZA, opublikowanie wyników w postaci szczegółowych map Współorganizacja konkursu

23 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Inne zadania Realizacja Projektu systemowego w ramach działania 9.4 POKL pt. Klucz do uczenia program wsparcia kujawskopomorskich nauczycieli szczegółowe Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 3 grupy Kurs doskonalący Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości - 5 grup Kurs doskonalący dla kadry zarządzającej pt. Jak organizować nauczanie języków obcych w szkołach - 3 grupy Kurs doskonalący pt. Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki - 5 grup Strategia Edukacji Woj. Kuj.-Pom., Strategia Rozw. Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata , Strategia Rozw. Woj. Kuj.-Pom. na lata Raport KO o stanie nadz. ped. w latach osób uzyska kwalifik. do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki 100 osób podniesie komp. w zakresie nowoczesnego zarządzania 50 osób podniesie komp. w zakresie organizacji naucz. j. obcych 100 osób podniesie komp. w zakresie naucz matematyki Kurs doskonalący pt Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie nauczania matematyki - 2 grupy osób podniesie swoje kompetencje w zakr. naucz. mat.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I

WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I Ewa Furche, Małgorzata Bukowska-Ulatowska WSPOMAGANIE PRACY DYREKTORÓ W I NAUCZYCIELI JAKO ELEMENT SRPW 2020 PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 - projekt Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2012 Spis treści Wstęp Rozdział I. Założenia RPDZ/2012 Rozdział II. Sytuacja na

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Priorytetu III w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie naleŝy wypełnić czytelnie, bez skreśleń i korekt. Sprawozdanie wraz z załącznikami naleŝy przekazać

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? OFERTA 1 str. 1 SIECI POWIĄZANE Z OFERTĄ 1. Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły. 2. Budowa spójności edukacyjnej (poziom powiatu). 3. Zadania

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Warszawa, marzec 2003 Aktualizacja aktów prawnych: październik 2008 Zespół autorski: Drogosz-Zabłocka ElŜbieta Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły

Nowy system doskonalenia nauczycieli. Wspomaganie pracy szkoły Nowy system doskonalenia nauczycieli Wspomaganie pracy szkoły Jak wspomagać szkoły? Jednym z ważniejszych czynników decydujących o jakości systemów edukacyjnych jest skuteczność nauczycieli, która wynika

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 1 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Uczestniczymy w działaniach na rzecz kultywowania wielokulturowości regionu Wspieramy talenty i uzdolnienia Międzynarodowa konferencja W poszukiwaniu wspólnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi

Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi Instytut Edukacji Ustawicznej dr Beaty Owczarskiej w Łodzi Raport z badań systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli w Polsce na przykładzie ewaluacji tego procesu w województwach małopolskim

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo