PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na 2011 rok"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Nr 19/310/11 z dnia 22 marca r. PLAN PRACY Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu na rok

2 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 2 NaleŜy podkreślić, iŝ plan pracy tworzony jest na rok kalendarzowy, zaś praca szkół i placówek oświatowych oraz nadzoru pedagogicznego organizowana jest w ramach roku szkolnego. Ta sytuacja sprawia, Ŝe plan z załoŝenia musi być otwarty, tak by zapewnić wprowadzenie odpowiednich korekt i uzupełnień szczególnie w sferze zadań priorytetowych wskazanych na rok szkolny 2010/ i /2012. Koncepcja w KPCEN w Toruniu Struktura Planu pracy KPCEN w Toruniu wynika z przyjętej koncepcji. Opiera się ona na zadaniach obowiązkowych dla wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli określonych w Statucie placówki nadanym Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr XLIII/1082/10 z dn Zaplanowane przez naszą placówkę działania wynikają z potrzeb sytemu edukacji, środowiska oświatowego, diagnozy potrzeb edukacyjnych oraz specyfiki placówki. Plan pracy oparty jest na zadaniach określonych dla wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli w Rozporządzeniu z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz w Statucie placówki i opracowany zgodnie z naszą misją Profesjonalnie wspieramy kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W roku jako priorytetowe przyjmuje się działania KPCEN w Toruniu obejmujące: 1. Realizacja Klucz do uczenia się, priorytet 9.4 POKL. 2. Realizacja ASTRO-BAZA. 3. Realizacja Indywidualne wsparcie szkół w podnoszeniu efektów kształcenia. 4. Realizacja strategii rozwoju KPCEN w Toruniu na lata Opracowanie narzędzi i prowadzenie ewaluacji wewnętrznej. 6. Wspieranie rozwoju oświatowej kadry kierowniczej oraz diagnozowania potrzeb nauczycieli i kadry oświatowej w zakresie doskonalenia zawodowego. 7. Koordynowanie i wspieranie działań doradców metodycznych. 8. Wspieranie szkół i nauczycieli we wdraŝaniu nowej podstawy programowej.

3 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 3 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz z późn. zmianami) 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy w prowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U r., Nr 12, poz. 96 z późn. zmianami). 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zmianami). 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2009, nr 200, poz. 1537). 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. 6. Statut Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Narodowej w Toruniu. 7. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok 2010/. 8. Program Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. 9. Raport o kapitale intelektualnym Polski /Warszawa, lipiec, 2008r./ oprac. przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera RP 10. Raport Polska 2030.Wyzwania rozwojowe. 11. Plan nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok 2010/. 12. Priorytety i cele Programu operacyjnego kapitał ludzki Strategia edukacji województwa kujawsko-pomorskiego na lata Program rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. 15. Wnioski wynikające z analizy wyników badania potrzeb edukacyjnych nauczycieli i innych pracowników oświatowych raport Diagnoza potrzeb edukacyjnych 2010 r. 16. Wnioski wynikające z ewaluacji form doskonalenia, wewnętrznych diagnoz i analiz.

4 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 4 Stan zatrudnienia Stan zatrudnienia na dzień 15 października 2010 roku przedstawia się następująco: pracownicy pedagogiczni - 16 konsultantów w ramach 14,5 etatów: pracownicy administracji - 6 osób w ramach 6 etatów pracownicy obsługi - 6 osób w ramach 5,5 etatu pracownicy realizujący projekt Klucz do uczenia program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli. Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 94, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty 6 osób w ramach 6 etatów. Pracownicy merytoryczni KPCEN realizują swoje zadania w ramach niŝej wymienionych pracowni: Lp Liczba Liczba doradców konsultantów metodycznych 1. edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji informatycznej 1-3. ewaluacji doskonalenia i pomiaru dydaktycznego 1-4. informacji, promocji i wydawnictw 2-5. wspierania rozwoju szkół i nauczycieli 2-6. organizacji doradztwa metodycznego 1-7. promocji zdrowia 1-8. przedmiotów humanistycznych przedmiotów matematyczno-fizycznych przedmiotów przyrodniczych przedmiotów zawodowych astronomii doskonalenia kadry kierowniczej wychowania i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 1 4

5 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 5 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu aktualnie koordynuje pracę 23 doradców metodycznych, reprezentujących 12 specjalności, na podstawie umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego Miasta Brodnicy, Gminy Brodnica, Gminy Brzozie, Gminy Bobrowo, Miasta i Gminy Górzno, Gminy Zbiczno, Gimnazjum w Jabłonowie Pomorskim, Powiatu Wąbrzeźno, Miasta Golub-Dobrzyń. Jeden doradca powołany jest przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 4 doradców pełni funkcję jednocześnie w Mieście Brodnicy i w Brodnicy rejonie. Zgodnie z obowiązującymi umowami i porozumieniami praca doradców jest koordynowana w ramach czterech zespołów w rejonach metodycznych. Specjalność byłe woj toruńskie Liczba doradców metodycznych w rejonach Brodnica Miasto Wąbrzeźno Golub Dobrzyń język polski język niemiecki/ język angielski/języki obce religia nauczanie początkowe/zintegrowane przyroda, biologia matematyka wychowanie fizyczne przedmioty zawodowe pedagodzy przedmioty humanistyczne przedmioty przyrodnicze przedmioty ścisłe Razem Brodnica rejon

6 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 6 PLANOWANE DZIAŁANIA 1. Opracowywanie we współpracy z organami sprawuj spraw nadzór pedagogiczny, priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli w województwie pkt 1 szczegółowe Opracowanie strategii badań potrzeb edukacyjnych środowiska oświatowego: - weryfikacja i opracowanie narzędzi badawczych - zaprojektowanie harmonogramu badań - przeprowadzenie badań - opracowanie raportu badań - przedstawienie raportu Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Bydgoszczy Analiza raportu - wykorzystanie wyników badań w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli i w opracowaniu ofert na rok szkolny /2012 Konsultant ds. ewaluacji Konsultant ds. ewaluacji III I półrocze Priorytety KO Zarządzenie Kuratora Oświaty Raport diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli w województwie kujawsko pomorskim Opracowanie oferty KPCEN w oparciu o wyniki raportu

7 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 7 2. Przygotowanie i realizacja we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny programów doskonalenia i wsparcia doradców metodycznych pkt 2 szczegółowe Organizowanie doskonalenia dla doradców metodycznych: - WdraŜanie podstawy programowej kształcenia go - Budowanie kompetencji wychowawczych - Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych - Profilaktyka zdrowego stylu Ŝycia - Uwzględnianie bieŝących potrzeb szkoleniowych Formy doskonalące umiejętności interpersonalne doradców: - Coaching - Liderowanie Przygotowanie programu warsztatu, materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć dla doradców nt. edukacyjnej wartości dodanej Szkolenie dla doradców nt. WdraŜanie przepisów prawa oświatowego dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej Konsultacje zespołowe z doradcami metodycznymi matematyki nt. NPP matematyki, metodyki nauczania matematyki Konsultant ds. doradztwa metodycznego Konsultanci prac. pomocy psychologicznopedagogicznej prac. przedmiotów matematycznofizycznych cały rok styczeń luty marzec w/d potrzeb maj czerwiec Badanie oczekiwań doradców w zakresie doskonalenia ich warsztatu pracy /ankieta/ Program rozwoju KPCEN Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Podniesienie kompetencji 20 doradców w zakresie proponowanej tematyki Podniesienie kompetencji 20 doradców w zakresie proponowanej tematyki Podniesienie kompetencji doradców matematyki

8 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 8 3. pkt 3 szczegółowe Realizacja programu Indywidualne wsparcie szkół Konsultanci Diagnoza potrzeb Objęcie wsparciem 2 szkół Przygotowywanie i realizacja programów doskonalenia zawodowego w zakresie zarządzania oświatą dla dyrektorów szkół i placówek, pracowników urzędu organu prowadzącego szkołę i placówkę oraz pracowników urzędu organu sprawującego nadzór pedagogiczny Akademia Zarządzania cykl 5 spotkań w ciągu roku. Spotkania prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie Coaching w pracy dyrektora placówki oświatowejzapoznanie kadry zarządzającej oświatą z metodą coachingu. Prowadzenie - trenerzy coachingu Organizacja kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej pracowni doskonalenia kadry kierowniczej pracowni doskonalenia kadry kierowniczej pracowni wspierania szkół i nauczycieli XI VI - Strategia Edukacji Woj. Kuj.-Pom. - Priorytety i KO - Diagnoza potrzeb n-li Raport o diagnozie potrzeb szkoleniowych Priorytety KPCEN PodwyŜszenie kompetencji 50 dyr. PodwyŜszenie kompetencji 25 dyr. Przygotowanie 15 nauczycieli do sprawowania funkcji kierowniczych w oświacie

9 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok 9 4. Organizowanie i prowadzenie stosownie do potrzeb doradztwa metodycznego dla nauczycieli w tym dla nauczycieli przedmiotów zawodowych rzadkich specjalności lub zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych i etnicznych pkt 4 szczegółowe Podejmowanie róŝnorodnych działań słuŝących tworzeniu systemu doradztwa metodycznego we współpracy z KO, JST, innymi placówkami doskonalenia nauczycieli Współpraca z JST w zakresie prowadzenia zespołów doradców metodycznych - Zawarcie umów z jst na prowadzenie zespołów doradców - Podejmowanie inicjatywy współpracy ze starostwami powiatowymi w zakresie pracy Regionalnych Ośrodków Edukacyjnych Dyrektor Dyrektor styczeń marzec Strategii edukacji woj. kuj.-pom. Statut KPCEN Podniesienie świadomości jst w zakresie konieczności budowania systemu doradztwa w celu podniesienia efektywności kształcenia w województwie Prowadzenie 4 zespołów doradców

10 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej w tym gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli pkt 5 szczegółowe Wydanie Informatora o formach doskonalenia nauczycieli na rok /2012 Udostępnianie oferty form doskonalenia nauczycieli na stronie internetowej placówki: a) informator o formach doskonalenia b) oferty spoza informatora c) bieŝące informowanie o ofercie w zaleŝności od potrzeb Popularyzacja oferty KPCEN w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez: tworzenie (projektowanie) ulotek, plakatów i innych graficznych materiałów promocyjnych, Redagowanie i wydanie 4 numerów 45 Minut pracowni informacji, promocji i wydawnictw informacji, promocji i wydawnictw informacji, promocji i wydawnictw Redaktor naczel. 45 Minut IV VII VIII i przez cały rok Rozporządzenie o placówkach Strategia edukacji woj kujawskopomorskiego Diagnoza potrzeb Przekazanie informatora do 1000 placówek oświatowych Dostarczenie kaŝdemu nauczycielowi informacji o ofercie poprzez stronę www. Przekazanie informacji o działalności KPCEN poprzez dystrybucję 1750 plakatów, 3000 ulotek i 2000 innych materiałów promocyjnych 1600 osób uzyska najnowszą wiedzę z zakresu dydaktyki, metodyki i wychowania - 4 numery 45 Minut

11 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy: - Seminarium dla bibliotekarzy: Rola bibliotekarza w świetle zmian zachodzących we współczesnej szkole - Konsultacje indywidualne w zakresie organizacji warsztatu bibliotekarza szkolnego oraz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej Integracja środowiska bibliotekarzy szkolnych: - Współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Toruniu KOMPAS edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi i młodzieŝą - zastosowanie aktywnych metod w nauczaniu praw człowieka (wg programu ORE) KOMPASIK edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi zastosowanie aktywnych metod w nauczaniu praw człowieka(wg programu ORE) Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i pracowników pozaszkolnych ośrodków wychowawczych dotycząca ich roli w systemie oświaty w kontekście zachodzących zmian Wojewódzka konferencja z cyklu Trudne tematy przedmiotów humanistycznych przedmiotów humanistycznych przedmiotów humanistycznych przedmiotów humanistycznych doskonalenia kadry kierowniczej wych. i pomocy psych.- pedagogicznej Od stycznia do czerwca Cały rok Wg zgłoszeń Wg zgłoszeń Kwiecień Marzec Ankieta oczekiwań nauczycieli bibliotekarzy Harmonogram pracy Towarzystwa - Strategia Edukacji Woj. Kuj.-Pom. - Priorytety i KO - Diagnoza potrzeb n-li Podniesienie kompetencji 30 n-li bibliotekarzy w zakresie zmian zachodzących we współczesnej szkole 10 n-li bibliotekarzy uzyska wsparcie w zakresie rozwiązywania ich problemów Współorganizacja konkursów, turniejów bibliotecznych itp. PodwyŜszenie komp. 50 na-li z zakresu nauczania praw człowieka PodwyŜszenie komp. 50 na-li z zakresu nauczania praw człowieka PodwyŜszenie kompetencji 40 dyrektorów PodwyŜszenie komp. 200 dyr. i pedagog. w zakresie wychowania

12 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Seminarium dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej Rok wdraŝanie podstawy programowej Seminarium dla nauczycieli klas I III szkół podstawowych uczestniczących w szkoleniach projektowych, dotyczące wykorzystywania tablicy interaktywnej na zajęciach zintegrowanych w edukacji wczesnoszkolnej Prowadzenie zajęć zintegrowanych otwartych Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki Opracowanie programów kursów i warsztatów z obszaru wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej Konferencja podsumowująca projekt Klucz do uczenia się moduły matematyczne Projekt 9.4 Realizacja szkoleń z programu Klucz do uczenia się moduły matematyczne w ramach Projektu 9.4 edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Koordynator programu Koordynator programu II- IV III V I-V X-XII VI I-V Priorytety Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Projekt systemowy 9.4 Podniesienie kompetencji 25 n-li w zakresie nowej podstawy programowej Podniesienie kompetencji 50 n-li w zakresie pracy z tablicą interaktywną 30 n-li udoskonali swój warsztat metodyczny Program kursu Programy kursów 150 n-li uzyska informację o Projektu 9.4 Klucz do uczenia się 150 n-li podniesie kompetencje w zakresie nauczania matematyki

13 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Przygotowanie programów, materiałów dydaktycznych i prowadzenie zajęć z zakresu rozwiązań metodycznych w przedmiotach przyrodniczych - metodyka zajęć terenowych - metodyka zajęć laboratoryjnych/ ćwiczeniowych Lekcje otwarte prezentujące wykorzystanie pomocy dydaktycznych w procesie edukacyjnym Organizacja konferencji metodycznych z zakresu priorytetów ogłoszonych na rok Konferencja Pomoc psychologicznopedagogiczna uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych w świetle zmian w oświacie Konsultacje indywidualne i zespołowe dla: - szkolnych pedagogów - szkolnych psychologów - nauczycieli wychowania fizycznego przedmiotów przyrodniczych przedmiotów przyrodniczych organizacji doradztwa Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Konsultanci Doradcy IX X III/IV Strategia woj. kuj.-pom Rozp. o plac. dosk. z 2009 r. Priorytety i priorytety KO na rok Programy i materiały dydaktyczne 15 n-li podniesie kompetencje w zakresie warsztatu metodycznego 300 n-li otrzyma informację na temat priorytetów i KO 200 n-li róŝnych specjalności uzyska informację na temat pomocy psychol.- pedagogicznej 60 pedagogów, psychologów i n-li wf. uzyska wsparcie w zakresie rozwiązywania bieŝących problemów

14 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Seminaria: - seminarium dla pedagogów szkolnych cykl 6 spotkań -,,Pedagog we współczesnej szkole - I grupa i II grupa - seminarium dla pedagogów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych cykl 6 spotkań -,,Pedagog i psycholog poradni psychologiczno - pedagogicznej w dobie zmian w oświacie - seminarium dla dyrektorów szkół i placówek 15 godz.,,rola i zadania szkoły wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zorganizowanie konferencji dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Wykorzystanie tablic interaktywnych w szkolnictwie zawodowym Konferencja dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych Ochrona własności intelektualnej oraz ochrona danych osobowych Warsztaty dla nauczycieli wszystkich etapów Multimedia i nowe technologie w procesie nauczania Warsztaty dla nauczycieli fizyki matura z fizyki Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Prac. wychowania i pomocy psychol.-pedagog. Prac. edukacji informatycznej Prac. edukacji informatycznej Prac. edukacji informatycznej Prac. przedm. matematycznofizycznych od IX 2010 do III od I do V od X 2010 do IV IV/V luty marzec cały rok styczeń - strategia edukacji woj. kuj.-pom. - priorytety KO - konsultacje - strategia edukacji woj. kuj.-pom. - priorytety KO 70 pedagogów podniesie kompetencje w zakresie własnego warsztatu pracy 20 prac. poradni psych.-pedagog. uzyska informacje w zakresie wdraŝania zapisów rozporządz. o pomocy psych..-pedag. 25 dyrektorów szkół i placówek uzyska informacje w zakresie wdraŝania zapisów rozporządz. o pomocy psych..-pedag. Nabycie przez 50 n-li nowych umiejętności i doświadczeń zawodowych przełoŝonych na działania związane z procesem nauczania i podnoszeniem własnych kompetencji Podniesienie kompetencji 15 n-li fizyki na temat matury z fizyki

15 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Prowadzenie konsultacji zbiorowych z zakresu awansu zawodowego dla nauczycieli róŝnych specjalności Organizowanie i prowadzenie specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie ASTRO-BAZA. Zajęcia mają formę seminaryjną oraz warsztatową Konferencja dla n-li szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych: Wykorzystanie tablic interaktywnych w nauczaniu przedmiotów humanistycznych Konferencja wojewódzka Kujawsko-Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Seminarium z promocji zdrowia Seminarium dla realizatorów Szkoły dla rodziców i wychowawców Konsultant ds. wspierania rozwoju szkół i nauczycieli astronomii przedmiotów humanistycznych Koordynator Sieci Szk. Promujących Zdrowie Konsultant ds. promocji zdrowia Koordynator programu III, IV, V I semestr r. szk. /2012 IV-V II-III III-IV Plany pracy doradców Diagnoza potrzeb edukacyjnych Ewaluacja wewnętrzna KPCEN w Toruniu Plan pracy KPCEN Priorytety KO Kierunki Oświatowej Polityki Państwa Program rozwoju KPCEN w Toruniu Priorytety i cele programu POKL Przygotowanie 50 n-li do postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego Ukończenie trzeciego etapu szkoleń przez 30 uczestników Zapoznanie 120 n-li z moŝliwościami wykorzystania tablic interaktywnych w celu poprawy jakości kształcenia 25 członków Sieci uzyska informację na temat edukacji zdrowotnej w szkole 20 n-li podniesie kompetencje w zakresie promocji zdrowia 12 realizatorów programu podniesie kompetencje w zakresie jego

16 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie róŝnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w tym warsztatów, konferencjo i seminariów dla nauczycieli poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek pkt 6 szczegółowe Organizacja Kursu instruktaŝowego dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieŝy Organizacja Kursu dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieŝy Koordynowanie Kujawsko Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Koordynowanie Programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci 6-letnich Przyjaciele Zippiego Koordynowanie Programu Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I formy formy Koordynator programu Koordynator programu Koordynator programu Po zebraniu się grupy przez cały rok Program rozwoju KPCEN w Toruniu Kierunki programu ORE w Warszawie 20 osób uzyska kompetencje kierownika wypoczynku dzieci i młodzieŝy 30 osób uzyska kompetencje wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieŝy 30 placówek realizuje własny program promocji zdrowia 12 placówek realizuje program Przyjaciele Zippiego 15 realizatorów wdraŝa program Szkoły dla rodziców i wychowawców i podnosi kompetencje wychowawcze uczestników szkolenia

17 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli pkt 7 szczegółowe Konsultacje indywidualne i zespołowe dot. bieŝącej problematyki oświatowej Promowanie przykładów dobrej praktyki w trakcie róŝnych form doskonalenia Wsparcie nauczycieli w organizacji konkursów przedmiotowych Wsparcie nauczycieli w opracowaniu materiałów dydaktycznych (scenariuszy zajęć, kart pracy) Opracowanie przykładowych indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Opracowanie przykładowych programów wychowania fizycznego dla gimnazjum Opracowanie programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu socjoterapii Konsultanci, doradcy Konsultanci, doradcy Konsultanci, doradcy Konsultanci, doradcy Pracowania wychowania i pomocy psychol.-pedagog. jw. jw. II V II V III-V Diagnoza potrzeb n-li 50 osób uzyska informację na interesujące ich tematy W 20 formach doskonal. uczestnicy otrzymają przykłady dobrej praktyki 20 n-li uzyska pomoc merytoryczną w organizacji konkursów 100 n-li uzyska wsparcie przy opracowywaniu scenar. zajęć, kart pracy Opracowanie 4 przykładowych programów Opracowanie 4 przykładowych programów Program kursu

18 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny pkt 8 szczegółowe Organizacja kursu Projektowanie rozwoju zawodowego dla staŝystów Organizacja kursu Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Organizacja kursu Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego Organizacja kursu Rola i zadania opiekuna staŝu Organizacja kursu Projektowanie rozwoju zawodowego dla nauczycieli kontraktowych wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli wpierania rozwoju szkół i nauczycieli Rozp. o nadzorze pedagogicznym z 2009 Rozp. o ocenianiu z 2010 Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia Ewaluacja wewnętrzna KPCEN w Toruniu 60 nauczycieli zostanie przeszkolonych w zakresie problematyki awansu zawodowego

19 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Organizowanie działań na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli w szczególności we współpracy z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny pkt 8 szczegółowe Organizacja szkoleń rad pedagogicznych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli zgodnie z ofertą i potrzebami Realizacja kursów i warsztatów dla nauczycieli zgodnie z ofertą KPCEN Opracowanie programu doskonalenia nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych kształcenia go i zawodowego w zakresie wykorzystania nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania tablic interaktywnych i multimedialnych zasobów Konsultanci Konsultanci Konsultant ds. edukacji informatycznej Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli Rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia Ewaluacja wewnętrzna KPCEN w Toruniu Strategia edukacji Rozporządzenie o placówkach Przeprowadzenie 200 rad pedagogicznych zgodnie z tematyką WDN dla 2000 n-li Nabycie przez 1500 nauczycieli wiedzy i umiejętności na 50 formach Program dla: - kl. I-III - kl. IV-VI - gimnazjów - szkół ponadgimnaz. - szkół zawodowych

20 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok pkt 9 szczegółowe Współpraca z organami prowadzącymi w zakresie - ustalania lokalnych priorytetów doskonalenia - organizacji konkursów określonych przez organa prowadzące Zespoły doradców Określenie tematyki szkoleń dla rozwoju warsztatu pracy n-li Współpraca z organami prowadzącymi szkoły i placówki w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli Współpraca z JST w zakresie ASTRO-BAZA uwzględniająca szkolenia dla nauczycieli, nadzór merytoryczny nad realizacją podstawowych zadań oraz pomoc w uruchamianiu i przygotowywaniu do prowadzenia obserwacji astronomicznych wszystkich 14 obserwatoriów ASTRO-BAZA Merytoryczne wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia systemu doradztwa Inspirowanie i podejmowanie działań wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego w celu tworzenia systemu doradztwa i zawierania porozumień w zakresie doradztwa metodycznego Koordynowanie pracy zespołów doradców - planowanie pracy doradczej na okres m-ca, roku - analiza działalności i przedstawienie sprawozdań półrocznych i rocznych - opracowanie i upowszechnianie w szkołach i placówkach ofert w zakresie doradztwa - organizowanie i realizowanie form doradztwa pracowni astronomii Dyrektor Konsultant ds. doradztwa Dyrektor Konsultant ds. doradztwa Konsultant ds. doradztwa Kierownicy pracowni Przeprowadzenie szkoleń dla n-li skupiających się wokół 14-tu ASTROBAZ, obserwacje astronom. we wszystkich czternastu ASTRO- BAZACH Cztery porozumienia zawarte z jednostkami samorządu terytorialnego Podpisanie porozum. z nową j.s.t. w zakresie doradztwa. Realizacja spotkania podsumow. pracę doradców w poszczegól. jed. JST Miesięczne i roczne plany pracy doradców metodycznych Sprawozdanie z planu pracy doradców metodycznych

21 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Sprawowanie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego szczegółowe Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej Kontrola przestrzegania przez nauczycieli konsultantów przepisów prawa Wspomaganie nauczycieli konsultantów w ich zadań, w szczególności przez: - organizację wewnętrznego doskonalenia - motywowanie i umoŝliwianie udziału w doskonaleniu zewnętrznym - prowadzenie rozmów indywidualnych - kontrola czasu pracy n-li konsultantów - kontrola dokumentacji realizowanych form doskonalenia Zbiorcza analiza form doskonalenia nauczycieli w 2010 r. Dyrektor Dyrektor Wicedyrektor Zespół ds. WDN Konsultant ds. ewaluacji Rozporządzenie z r. w sprawie nadzoru Rozporządzenie z r. w spr. placówek doskonalenia nauczycie Rozporządzenie o placówkach Raport z ewaluacji wewnętrznej Wnioski pokontrolne Sprawozdanie z nadzoru pedagog. Podniesienie kompetencji 16 n-li konsultantów w zakresie objętym WDN Analiza pracy konsultantów i wnioski udokumentowane w 15 notatkach z rozmów indywidualnych Akceptowane miesięczne plany pracy Wnioski pokontrolne Roczny raport z przeprowadzonych form doskonalenia

22 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok szczegółowe Opracowanie planu działań zespołu ds. współpracy międzynarodowej i zorganizowanie wyjazdu studyjnego Współpraca z Zakładem Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w zakresie organizacji i przeprowadzenia badań dotyczących efektywności Programu Rozw. Poznaw. Klucz do uczenia się Przewodniczący zespołu Koordynator merytoryczny cały rok cały rok Program rozwoju KPCEN Raport z badań Plan współpracy międzynarodowej. Zorganizowanie 1 wyjazdu studyjnego dla 40 osób - konsultantów, doradców, kadry zarz.. Raport Inne zadania Propagowanie działań i wyników badań prowadzonych przez CKE w ramach Trzecioklasista Współpraca z OKE w Gdańsku - pełnienie funkcji obserwatora egzaminów zewnętrznych Praca w zespole ds. Festiwalu Projektów Edukacyjnych przy Urzędzie Marszałkowskim Koordynacja na terenie województwa Kujawsko - Pomorskiego obserwacji w ramach międzynarodowych programów obserwacyjnych Star Count oraz Globe at Night Współpraca z Kuratorium Oświaty przy przygotowywaniu wojewódzkiego kuratoryjnego Konkursu z Fizyki i Astronomii pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Konsultanci Konsultanci Konsultant ds. astronomii Konsultant ds. astronomii wg potrzeb IV- VII Wiosna/ Jesień Arkusze obserwacji Prowadzenie obserwacji w 20 szkołach -Podpisanie porozum.o współpracy z zakresem obowiązków organizat. - Praca w kapitule i ocena nadesłanych prac - Współorganizacja zakończenia festiwalu Udział 14 szkół uczest. w projekcie ASTRO- BAZA, opublikowanie wyników w postaci szczegółowych map Współorganizacja konkursu

23 Plan pracy KPCEN w Toruniu na rok Inne zadania Realizacja Projektu systemowego w ramach działania 9.4 POKL pt. Klucz do uczenia program wsparcia kujawskopomorskich nauczycieli szczegółowe Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 3 grupy Kurs doskonalący Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości - 5 grup Kurs doskonalący dla kadry zarządzającej pt. Jak organizować nauczanie języków obcych w szkołach - 3 grupy Kurs doskonalący pt. Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki - 5 grup Strategia Edukacji Woj. Kuj.-Pom., Strategia Rozw. Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata , Strategia Rozw. Woj. Kuj.-Pom. na lata Raport KO o stanie nadz. ped. w latach osób uzyska kwalifik. do pełnienia funkcji dyrektora szkoły/placówki 100 osób podniesie komp. w zakresie nowoczesnego zarządzania 50 osób podniesie komp. w zakresie organizacji naucz. j. obcych 100 osób podniesie komp. w zakresie naucz matematyki Kurs doskonalący pt Specyficzne potrzeby uczniów w zakresie nauczania matematyki - 2 grupy osób podniesie swoje kompetencje w zakr. naucz. mat.

PROJEKTY EUROPEJSKIE:

PROJEKTY EUROPEJSKIE: PROJEKTY EUROPEJSKIE: KLUCZ DO UCZENIA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu PRIORYTET 9.4 KLUCZ DO UCZENIA Projekt systemowy na lata 2010-2011 Priorytet 9.4 LIDER PROJEKTU: Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W LUBLINIE na Załącznik do Uchwały Nr XLVI/405/2014 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 20 sierpnia 2014 r. sporządzony na podstawie: Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akt założycielski Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXII/200/04 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie założenia Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 27 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY

STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY Załącznik do Uchwały Nr 383/LII/09 Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 listopada 2009 r. STATUT SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA DORADZTWA METODYCZNEGO I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ŁOMŻY 1. Samorządowy Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010

SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 SPRAWOZDANIE z realizacji Planu pracy MCDN na rok 2010 Realizowano 5 programów priorytetowych w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Programy priorytetowe L. form doskonalenia Liczba uczestników

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół

Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ Nowa rola placówek doskonalenia - - wspomaganie szkół Zmiany w prawie oświatowym dotyczące funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KIELCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, zwane dalej Centrum, jest publiczną wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Uchwał Nr XXX / 146 / 2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Lubaniu

Uchwał Nr XXX / 146 / 2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Lubaniu Uchwał Nr XXX / 146 / 2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Edukacyjnemu w Lubaniu Na podstawie art. 58 ust. 6 i art. 62 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna:

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ANNOPOLU na lata 2015-2020 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Bydgoszcz, 1 września 2003r. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W BYDGOSZCZY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego okres stażu: od 1 września

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Cele: Uzupełnienie posiadanej wiedzy merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej Rozwijanie talentów dzieci oraz podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRASNYMSTAWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 opracowany w oparciu o: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego, wskazane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO Imię i nazwisko: mgr Sławomir Świderski Miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 18 A Zajmowane stanowisko: nauczyciel kontraktowy

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WCHODZĄCEGO W SKŁAD POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W OLEŚNICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2014r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016

Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 1 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim jest publiczną placówką doskonalenia prowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII RADY POWIATU TARNOWSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r. Poz. 3791 UCHWAŁA NR XXXIII.248.2013 RADY POWIATU TARNOWSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania statutu publicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Załącznik do Uchwały Nr XXXII/639/2013 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2013r. Statut Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w LUBLINIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w LUBLINIE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT POWIATOWEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w LUBLINIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zwany dalej Ośrodkiem jest publiczną placówką doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod nazwą Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Sporządzony na podstawie : w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Harmonogram działań w zakresie realizacji priorytetowych zadań Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Załącznik nr 9 Lp. priorytet forma realizacji odbiorcy termin odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/2013 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie z dnia 12 września 2013 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Nr 1 w Legionowie Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Pilotaż szkoły ćwiczeń

Pilotaż szkoły ćwiczeń Kryteria wyboru szkoły na szkołę ćwiczeń Materiał do konsultacji społecznych Pilotaż szkoły ćwiczeń 1 Wprowadzenie Pilotaż szkoły ćwiczeń jest trzecim zadaniem realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie zawodowe nauczycieli I Podstawa prawna

Doskonalenie zawodowe nauczycieli I Podstawa prawna Doskonalenie zawodowe nauczycieli I Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 29 marca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2016/2017 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Standardy. Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Standardy Mariola Kiełboń- St. wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 września 2009 r. rozpoczął się proces wdrażania w przedszkolach i szkołach nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Joanna Domaradzka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA PRAKTYCZNAEJ NAUKI ZAWODU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO 1 4 ust.2 pkt 1 Umiejętność organizacji o doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII CÓREK BOŻEJ MIŁOŚCI W WOJSCE Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 11września 2013r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 219/464/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 18 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 219/464/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 18 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 219/464/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r.

Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek. Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. Nowa rola poradni psychologiczno-pedagogicznych. Jak odpowiadać na potrzeby pracowników szkół i placówek Ożarów Mazowiecki, 20 maja 2013 r. 1 Rekomendacje dotyczące zmian w systemie doskonalenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej

ZARZĄDZENIE NR 12/2015. z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Środzie Wielkopolskiej ZARZĄDZENIE NR 12/2015 z dnia 15 września 2015r. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej w sprawie planu nadzoru pedagogicznego Działając na podstawie 21 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Doradztwo edukacyjno-zawodowe w świetle krajowych i unijnych przepisów prawnych Cele modułu o Przedstawienie uwarunkowań prawnych umożliwiających funkcjonowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OKMIANACH I. Podstawa prawna. 1. Art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych Postanowienia wstępne 1 Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BUSKU-ZDROJU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 LP. OBSZAR ZADANIE ODPOWIEDZIALNY TERMIN UWAGI I Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowanie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Harmonogram działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna Harmonogram działań z zakresu psychologiczno-pedagogicznej 1 Czynności Sierpień organizacyjne Przekazanie rodzicom informacji w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli PROJEKT 10 lipca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zdnia 1) 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Na podstawie art 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2012-09-10 22:42:18 Autor: Natalia Konieczka Przedstawiam plan rozwoju zawodowego na stopien nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Załącznik do Uchwały Nr 102/2013 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. STATUT MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Małopolskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo