1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/ Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz do 10% ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice Niniejszy Regulamin Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej zwany w dalszej części Regulaminem Targów stanowi integralną część umowy i obowiązuje wszystkich uczestników Targów organizowanych przez miasto Racibórz. 1 Postanowienia ogólne 1. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej (MTEO), są imprezą wystawienniczą. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Wystawca" uczestnik Targów, 2) Targi" - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej, 3) Organizator" Urząd Miasta Racibórz, 4) Regulamin Targów" - dokument, który stanowi integralną część Umowy, 5) Zgłaszający"- podmiot gospodarczy, 6) Arena Rafako Hala Sportowa Arena Rafako, miejsce realizacji targów, 7) Stoisko stoisko targowe zarówno o wymiarach 3mx3m na Arenie Rafako jak również stoisko na powierzchni wystawienniczej, 8) Powierzchnia wystawiennicza powierzchnia udostępniona wystawcy poza Areną Rafako, 9) Karta Zgłoszenia" - dokument na podstawie, którego Wystawca wyraża chęć udziału w targach. Karta dostępna jest na stronie 10) Umowa" dokument określający warunki uczestnictwa w Targach, 11) Protokół Odbioru Stoiska" dokument, na podstawie którego Wystawcy przekazywane jest stoisko. Dokument obowiązuje również podczas zdawania stoiska Organizatorowi. 2 Lokalizacja 1. Targi zlokalizowane są w Arenie Rafako przy ul. Łąkowej 31 w Raciborzu i wokół Areny. 2. Działalność wystawiennicza odbywać się będzie w Stoiskach lub na powierzchni wystawienniczej w dniach r. w godzinach od 10:00 do 18: Arena Rafako objęta jest monitoringiem oraz dozorem osobowym. 3 Zasady udziału 1. Warunkiem udziału w Targach, w charakterze Wystawcy, jest dostarczenie (nadesłanie) wypełnionej karty zgłoszenia ( Karta Zgłoszenia ) wraz z wymaganymi informacjami w formie elektronicznej w przypadku zainteresowania działaniami reklamowymi (pkt. D Karty Zgłoszeniowej do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Racibórz z dopiskiem Targi OZE ) oraz wpłacenie opłaty, w przypadku korzystania z usług reklamowych lub energii elektrycznej w przypadku powierzchni

2 wystawienniczej, o której mowa w 7 ust 1 pkt 2 po zakwalifikowaniu się do udziału w Targach. 2. Kartę Zgłoszenia należy przesłać do dnia r. 3. Nadesłanie Karty Zgłoszenia nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Targach. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia do udziału w Targach jeżeli działalność firmy zgłaszającego nie jest zbieżna z tematyką Targów. 5. Organizator w terminie do dnia r. powiadomi wybranych Wystawców w formie telefonicznej, pisemnej lub elektronicznej o zakwalifikowaniu się do udziału w Targach oraz prześle druk Umowy. 6. Wystawca zobowiązany jest do podpisania Umowy i jej odesłania w 2 egzemplarzach w wersji papierowej do dnia r. (liczy się data wpływu do urzędu) na adres: Urząd Miasta Racibórz ul. Stefana Batorego 6, Racibórz z dopiskiem Targi OZE oraz wniesienia opłaty o której mowa w 7 ust.1 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przydziału Stoiska i jego położenia wg własnego uznania. 8. Stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy, który zawarł umowę z Organizatorem Targów. 4 Stoisko 1. Wystawca ma obowiązek prowadzić Stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości opuszczenia Stoiska przed ustaloną w Regulaminie godziną. 2. O formie ekspozycji decyduje Wystawca (zabrania się ingerencji w Stoisko, takiej która spowoduje dewastacje lub trwałe uszkodzenie stoiska). 3. Prezentacja Wystawcy podczas Targów winna ograniczać się do tematyki targów i być zgodna z podaną w Karcie Zgłoszenia i zatwierdzoną przez Organizatora. 4. Wystawca jest zobowiązany do przygotowania Stoiska w dniu 13 czerwca 2014r. do godziny 9:00. Jeżeli Wystawca nie stawi się i nie przygotuje Stoiska do godziny 9:00 Organizator zastrzega sobie prawo zagospodarowania Stoiska oraz obciążenia wystawcy kosztami zgodnie z 10 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. 5. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania na terenach targowych wszelkich przepisów handlowych, sanitarnych, bhp i p. poż., oraz poleceń obsługi. 6. Za nadzór i ochronę Stoiska w godzinach otwarcia imprezy odpowiedzialny jest Wystawca. 7. Targi będą ogólnie dostępne w dniach 13 i 14 czerwca 2014r., w godzinach 10:00-18: Każdy Wystawca otrzyma na czas trwania Targów kartę identyfikacyjną z numerem Stoiska. 5 Powierzchnia wystawiennicza 1 Powierzchnię wystawienniczą przydziela Organizator w toku indywidualnych ustaleń z zainteresowanym Wystawcą. 2 Organizator na zgłoszenie Wystawcy (w oparciu o Kartę Zgłoszeniową) wykona

3 przyłącze elektryczne. 3 Wystawca korzystający z powierzchni wystawienniczej zobligowany jest do przestrzegania przepisów Regulaminu. 4 Organizator Targów zapewnia dozór na terenie powierzchni wystawienniczej od godz dnia r. do godz dnia r. 5 Organizator nie odpowiada z rzeczy pozostawione przez Wystawcę na terenie targów. 6 Działania reklamowe 1. Każdy Wystawca ma prawo skorzystać z oferowanych przez organizatora działań reklamowych: 1) reklama w Katalogu Firm wydany zostanie w formacie A4, w liczbie 1000 egzemplarzy, zawierać będzie treści w j. polskim, czeskim, angielskim i niemieckim, rozpowszechniany podczas Targów, 2) reklama na telebimie na telebimie umieszczonym w Arenie Rafako, gdzie w cyklach będą emitowane 20 sekundowe spoty reklamowe prezentujące m.in. podmioty uczestniczące w targach. 2. Wystawca korzystający z działań reklamowych zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z 7 ust. 1 pkt Każdy Wystawca ma prawo do reklamowania swoich produktów lub usług na swoim stoisku pod warunkiem, że nie zakłóca zwykłego toku pracy innych Wystawców. 7 Opłaty 1. Warunkiem udziału w Targach zakwalifikowanych Wystawców jest: 1) podpisanie i odesłanie w terminie umowy, 2) w przypadku korzystanie z działań reklamowych bądź korzystanie z energii elektrycznej w przypadku powierzchni wystawienniczej uiszczenia stosownej opłaty zgodnie z kartą zgłoszenia tj: Reklama w katalogu firm 100,00 zł brutto, Reklama na telebimie 50,00 zł brutto, przyłącze 230 V do 3 kw 500,00 zł brutto, przyłącze 380 V do 6 kw 700,00 zł brutto. Zapotrzebowanie na wyższą moc do uzgodnienia z organizatorem. 2. Opłatę należy uiścić do dnia r. (liczy się data wpływu na konto Organizatora) na konto nr: PL podając w tytule przelewu Targi OZE. 3. Organizator wystawi fakturę VAT tytułem dokonanej wpłaty. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach opłata nie jest zwracana. 8 Przekazanie i odbiór stoisk 1. Przekazanie Stoiska Wystawcy nastąpi w dniu w godz lub r. w godz. od 7:30 do 9: Odbiór Stoiska od Wystawcy nastąpi w dniu r. od godz. 18:00.

4 3. Przejęcie Stoiska przez Wystawcę oraz odbiór stoiska przez Organizatora nastąpi wyłącznie na podstawie podpisania protokołu odbioru stoiska. 4. Wystawca przekazuje stoisko Organizatorowi w takim stanie, w jakim go odebrał. Stoisko musi być sprzątnięte i oczyszczone z ekspozycji umieszczonych przez Wystawcę. 9 Obowiązki i prawa Wystawców 1. Wystawca Targów ma obowiązek posiadać przy sobie identyfikator wydany przez Organizatora. 2. Wystawca ma obowiązek utrzymania porządku wewnątrz i na zewnątrz stoiska. 3. Nie dopuszcza się ustawienia Stoisk własnych Wystawców bez zgody Organizatora. 4. Na Targach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i innych używek oraz spożywania alkoholu. 5. Wystawca zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych napraw uszkodzeń lub braków, powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania Stoisk w trakcie trwania umowy - od momentu przyjęcia Stoiska, aż do zdania go Organizatorowi. 10 Kary umowne 1. Organizator zastrzega sobie prawo do naliczania Wystawcom kar umownych 1) w wysokości 500 zł brutto za każde z poniższych naruszeń: a) opuszczenie Stoiska w czasie trwania targów tj r. b) naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu. 2) w wysokości 1000 zł brutto w przypadku nieobecności w dniu Targów. Uprawnia to Organizatora do wynajęcia Stoiska innemu Uczestnikowi. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za powstałe szkody, jeśli ich wysokość przekroczy wartość kar umownych. 11 Ubezpieczenie 1. Wystawca ubezpiecza swoją działalność na Targach na własny koszt i ryzyko. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na osobie lub mieniu Wystawcy przed, po i w trakcie Targów. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane kradzieżą, ogniem, wichurą, deszczem, eksplozją, uderzeniem pioruna i innymi przyczynami losowymi. 12 Postanowienia końcowe 1. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do ustaleń Regulaminu, Organizator może rozwiązać Umowę i naliczyć karę umowną. 2. Egzekwowanie Regulaminu powierza się Organizatorowi, który wykonywał będzie swoje uprawnienia przy udziale Policji i Straży Miejskiej. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian godzin przejmowania Stoisk, zmian godzin otwarcia Targów.

5 4. Wszystkie odstępstwa od Regulaminu muszą być uzgodnione z Organizatorem i otrzymać jego pisemną zgodę. 5. Wszystkie spory, mogące wyniknąć z braku porozumienia rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora według przepisów prawa polskiego. Przyjmuję do wiadomości i stosowania (podpisuje Wystawca - osoba odpowiedzialna za podpisanie Karty Zgłoszenia) Data Czytelny podpis Wystawcy

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Targach Praca.pl organizowanych w dniach 9-10 marca 2016 roku przez z siedzibą w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:...

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Miejscowość i data.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Olsztynie Elblągu dnia.. dnia.. Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Dane

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego. 2. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu. 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r.

Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2. Regulamin wypożyczalni samochodów. Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. Uliarczyk Autoryzowany Dealer Peugeot 44-274 Rybnik, ul. Żwirowa 2 Telefon +48 32 432 95 30 E-mail peugeot@uliarczyk.com.pl Regulamin wypożyczalni samochodów Data aktualizacji: 1 sierpnia 2011 r. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... 2012 roku w Pilchowicach pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM",

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin najmu pojazdu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin najmu pojazdu 1 Postanowienia ogólne 1. Najem pojazdu następuje w oparciu i na mocy umowy najmu pojazdu zawartej pomiędzy Wynajmującym oraz Najemcą. 2. Wynajmujący zobowiązany jest do wydania

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r.

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 www.unizeto.pl info@unizeto.pl REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo