Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014"

Transkrypt

1 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko- Augustowskie", z siedziba przy ulicy Wesołej 22, Suwałki tel. 48 (87) fax. 48 (87) wew Targi odbędą się w września 2014r. w obiekcie EXPO-Sejny Andrzej Norwa Service, ul Łąkowa 26, Sejny. Kontakt w sprawach organizacyjnych w obiekcie (zabudowa targowa i inne): tel./fax. 48 (87) , mobile Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników niniejszych targów. 4. Wystawca otrzymuje bezpłatnie : Stanowisko zabudowane w systemie OCTA albo powierzchnię bez zabudowy w hali lub na wolnym powietrzu, Ladę targową, stolik, krzesła, oświetlenie, przyłącze 230V napis i logo na fryzie zabudowy targowej identyfikatory na smyczy dla wszystkich zgłoszonych osób Wpis do elektronicznego katalogu targowego udział w spotkaniu integracyjnym* *Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia osób reprezentantów stoiska podczas kolacji integracyjnej/ uwarunkowane warunkami lokalowymi Koszty dojazdu na targi i noclegów pokrywa wystawca. 5. Targi współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

2 II. Warunki uczestnictwa 1. Wystawca może wziąć udział w targach, jeżeli pomiędzy stronami zostanie zawarta umowa najmu powierzchni wystawienniczej (tj. karta zgłoszenia z załącznikami) zwana dalej umową. 2. Wystawca, zgłaszając swój udział w targach, przesyła jednorazowo wszystkie niżej wymienione dokumenty (załączniki): karta zgłoszenia (na formularzu udostępnionym przez organizatora) nazwa firmy + logo (w formacie wektorowym CDR, EPS (krzywe) lub mapy bitowej o minimalnej rozdzielczości 300 dpi, skala 1:1 (w formatach: JPG, TIFF, BMP, PDF) 3. Umowa zostaje zawarta po przesłaniu przez wystawcę prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia z załącznikami, podpisanej przez osoby upoważnione do działania w imieniu wystawcy. Zgłoszenia w targach można dokonać pocztą elektroniczną na adres lub Można tez wysłać faxem na nr 48 (87) wew. 26 lub 48 (87) przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" ul. Wesoła 22, Suwałki lub EXPO- Sejny Andrzej Norwa Service, ul Łąkowa 26, Sejny. 4. Wysłanie karty zgłoszenia i wymaganych dokumentów oznacza zgodę zgłaszającego na przetwarzanie danych dotyczących wystawcy w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy oraz w celach marketingowych przez organizatora IV MTTiW na Pograniczu Expo Sejny 2014r, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych(dz. U. z 1997r., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Zgłaszającemu przysługuje prawo do wglądu w udostępnione dane oraz ich poprawiania. 5. Wysłanie Karty Zgłoszenia i wymaganych innych dokumentów oznacza jednocześnie zgodę na wpis do Katalogu Wystawców IV MTTiW na Pograniczu Expo Sejny Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Karty Zgłoszenia bez podania przyczyny. 7. Wszystkie w/w dokumenty są wymagane niedopełnienie tego obowiązku skutkuje niezakwalifikowaniem na targi. 8. Ilość wystawców - ustala Organizator na podstawie karty zgłoszenia i dostępności powierzchni wystawienniczej.

3 9. Lokalizację powierzchni wystawienniczej określa Organizator na podstawie kolejności napływu kart zgłoszeń, wymiarów stoisk oraz warunków technicznych i aranżacji obiektu targowego. 10. Wielkość stanowiska ustala Organizator na podstawie karty zgłoszenia i dostępności powierzchni wystawienniczej. 11. Projekt własnego stoiska, nierealizowanego przez Organizatora, wymaga wcześniejszych ustaleń i zgody Organizatora. III. Przepisy organizacyjne: 1. Transport, spedycja i odprawa celna eksponatów odbywają się na koszt Wystawcy. 2. Wszystkie przywożone przez zagranicznych Wystawców do Polski eksponaty, materiały reklamowe, środki spożywcze przeznaczone na spotkania o charakterze reprezentacyjnym oraz towary do zabudowy i wyposażenia stoiska, podlegają polskim przepisom celnym. 3. Ekspozycja nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zwiedzających i uczestników targów. Za bezpieczeństwo osób z obsługi oraz zwiedzających znajdujących się na stoisku, odpowiada Wystawca. 4. Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów oraz posługiwania się identyfikatorem wydanym przez Organizatora. 5. Identyfikatory są imienne i nie mogą być odstępowane i używane przez osoby trzecie. 6. Wystawca zobowiązany jest do zachowania elementów zabudowy targowej stoiska w stanie nienaruszonym. Zabrania się umieszczania na konstrukcji stoiska eksponatów i przedmiotów za pomocą techniki, która powoduje trwałe uszkodzenie elementów zabudowy. Szkody powstałe z winy Wystawcy jest on zobowiązany naprawić w sposób uzgodniony z Organizatorem. 7. Hala targowa jest udostępniana Wystawcom w celu montażu i demontażu w dniach: 19 września w godz. 08:00 22:00 (montaż ekspozycji). 21 września 2014 r. w godz. 17:00 22:00 (demontaż ekspozycji). Inne terminy są możliwe po uzgodnieniu z wynajmującym obiekt targów (EXPO Sejny Andrzej Norwa Service Tel lub 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin montażu i demontażu ekspozycji.

4 9. Targi udostępniane będą dla zwiedzających 20 września 2014r. w godz. 10:00 18:00 i 21 września 2014r. w godz. 09:00 17: Nieobjęcie przez Wystawcę zamówionego stoiska do godz. 09:00 w dniu rozpoczęcia targów, traktowane jest jako anulowanie zlecenia i stoisko pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora. 11. Wystawca ma prawo do eksponowania i reklamowania swoich wyrobów i usług tylko na swoim stoisku. Działania promocyjne na stoisku nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać działalności innych Wystawców oraz bezpiecznego poruszania się zwiedzających ani zakłócać ich spokoju. 12. W obiekcie targowym i na terenie targowym zabrania się wykorzystywania w ciągach komunikacyjnych, ewakuacyjnych lub pożarowych stałych lub tymczasowych konstrukcji oraz stawiania eksponatów. 13. Wystawcy są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać szczegółowych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wywieszonych w hali targowej. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za elementy zabudowy i eksponaty Wystawcy. 15. Pozostawione po zakończeniu targów bez akceptacji Organizatora jakiekolwiek elementy ekspozycji uważane są za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz Organizatora. 16. Nie dopuszcza się likwidacji stoiska podczas trwania targów. 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę mienia Wystawcy, Uczestników i Zwiedzających, w szczególności w przypadku kradzieży. Wystawcy i inne podmioty uczestniczące w Targach mogą samodzielnie ubezpieczyć swoje mienie. IV. Rezygnacja z udziału w Targach 1. Wystawca jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału w Targach w formie pisemnej minimum 14 dni przed ich rozpoczęciem. 2. Wystawca rezygnujący z wzięcia udziału w targach po upływnie 14 dni przed rozpoczęciem targów zobowiązany jest do zwrotu kosztów przypadających na Wystawcę, poniesionych przez Organizatora. Koszty te zostaną wyliczone w następujący sposób: całkowite koszty organizacji targów/ liczba wystawców. V. Postanowienia końcowe

5 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów w przypadku okoliczności od niego niezależnych. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania. 2. Nie zastosowanie się uczestnika do postanowień Regulaminu bądź ich naruszenie, uprawnia Organizatora do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku wystawca ponosi wszelkie koszty wynikłe z nieprzestrzegania przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. 3. Wszelkie roszczenia (reklamacje) Wystawcy w stosunku do Organizatora powinny być zgłoszone w formie pisemnej, w ciągu 5 dni od daty zakończenia targów. Po tym terminie roszczenia Wystawcy ulegają przedawnieniu i nie będą rozpatrywane. 4. Wystawca wyraża zgodę na zamieszczenie zdjęć i opisów ekspozycji targowej Wystawcy, wykonanych przez Organizatora podczas targów w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. 5. Postanowienia regulaminu stanowią integralną część umowy. 6. Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja w języku polskim. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie"

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof

Pytania pod numerem telefonu 603 995 335 lub 502 788 285 Ola. 601 715 406 Krzysztof FORMULARZ ZGŁOSZENIA/UMOWA Udziału w EVENT SHOW EXPO 2015 TARGI ADRENALINY Zabrze dnia 01.07.2015r. 1. Wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015

Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Formularz zgłoszeniowy Umowa Międzynarodowe targi SIAL China 2015 6-8 maja 2015 Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba upoważniona do reprezentacji: 1. Pan Radosław Szatkowski

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015

KAJAK EXPO Salon Łodzi Turystycznych i Rekreacyjnych Gdańsk, 11-12.04.2015 termin nadsyłania zgłoszeń 16.03.2015 Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Dorota Solochewicz dorota.solochewicz@mtgsa.com.pl, tel./ faks 58 554 92 04 Manager techniczny Krystyna Wiśniewska krystyna.wisniewska@mtgsa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r.

Formularz zgłoszeniowy Umowa. Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa Działanie promocyjne: Misja handlowa i udział w targach SIAL CANADA Toronto, 27 kwietnia 1 maja 2015 r. Nazwa Realizatora: Agencja Rynku Rolnego (zwana dalej Agencją ) Osoba

Bardziej szczegółowo

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie.

6. Domena, nazwa internetowa: ciąg znaków alfanumerycznych, będących unikalnym w Internecie. netlook.pl I. Postanowienia ogólne, definicje Webhosting & Webdesign 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę PROSCAPE Tomasz Kulbiej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Niedziałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PHINANCE S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad funkcjonowania i korzystania z Serwisu Internetowego (zwanego dalej Portalem ),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA / ZAMÓWIENIE USŁUG ORGANIZACJI TARGÓW. kod poczt. ZAMAWIAMY NASTĘPUJĄCĄ POWIERZCHNIĘ Międzynarodowe Targi Gdańskie SA ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk Dyrektor Projektu: Ewa Rachoń tel. 58 554 91 34, fax 58 554 92 07 amberif@mtgsa.com.pl, www.ambermart.pl NIP 584 025 37 05 KRS 0000038362,

Bardziej szczegółowo

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a.

procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się: a. POLITYKA INWESTYCJNA Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 przez Catmood

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r.

Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin platformy insklep z dnia 14.03.2014r. Regulamin Platformy sprzedaży insklep z dnia 14.03.2014r. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem internetowej platformy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży 1. Zastosowanie 2. Dane techniczne i informacje 3. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia

Regulamin Sprzedaży 1. Zastosowanie 2. Dane techniczne i informacje 3. Składanie zamówień, potwierdzenia i anulowanie zamówienia Regulamin Sprzedaży 1. Zastosowanie 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między firmą FILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Garbowie - zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.]

REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] I. Postanowienia Ogólne REGULAMIN PRM [obowiązuje od 1 marca 2013 r.] 1. Niniejszy regulamin Poznańskiego Systemu Roweru Publicznego (zwany dalej PRM ) określa reguły i warunki korzystania z Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH Zawarta w dniu: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOSTINGOWYCH w Łaziskach Górnych Numer: /2008 A. Zawarta pomiędzy: USŁUGI HANDLOWE "EKSPRES" Henryk Dobrzyński z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Świerczewskiego

Bardziej szczegółowo