REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1"

Transkrypt

1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior Targi Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015 zwane dalej Targami stanowią otwartą imprezę skierowaną do mieszkańców miasta Płocka. 3. Targi organizowane są przez Gminę-Miasto Płocka - Organizator we współpracy z Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Widowiskowo - Sportowe Orlen Arena oraz Stowarzyszeniem INNOVACJA- Współorganizatorzy. 2 Targi są organizowane w Płocku w dniu 3 października 2015 roku w godzinach w Centrum Widowiskowo- Sportowe Orlen Arena, Plac Celebry Papieskiej 1 w Płocku, w tym część wystawiennicza w godzinach W Targach mogą uczestniczyć podmioty gospodarcze, osoby prawne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne zwane Wystawcami, których oferta obejmuje szeroko rozumianą propozycję towarów i usług dla osób starszych oraz ich rodzin. Rozdział II Warunki i zasady uczestnictwa w Targach 4 1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest wypełnienie Formularza Wystawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Formularz Wystawcy jest dostępny na stronie w zakładce formularz zgłoszeniowy bądź pod wskazanym adresem 1. Zgłoszenia na Targi będą przyjmowane w terminie do 31 sierpnia 2015 r Zgłoszenia na Targi po 31 sierpnia 2015 r. będą przyjmowane w szczególnych przypadkach, jednakże po ww. terminie prośby o zapewnienie prądu, stolików, krzesełek i innego wyposażenia w obrębie stoiska nie będą uwzględniane. 3. Ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru Wystawców. 4. Organizator poinformuje Wystawcę o zakwalifikowaniu na Targi drogą mailową w terminie 7 dni od daty otrzymania Formularza Wystawcy 1

2 6 1. Zakwalifikowanie na Targi zobowiązuje Wystawcę do uiszczenia opłaty za udział w Targach w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji od Organizatora. 2. Opłaty za udział w Targach związane z wynajęciem stoiska wystawienniczego: 1) Wynajęcie stoiska podstawowego 4 m2 300,0 zł netto w terminie zgłoszeń do 31 sierpnia 2015 r. i 350,00 zł netto w terminie zgłoszeń po 31 sierpnia 2015 r.; 2) Dodatkowy moduł stoiska (4 m2) 150,00 zł netto; 3) Stoisko Premium przy scenie do własnej aranżacji 1000,00 zł netto 4) Wykonanie logo wraz z nazwą firmy na fryzie 90,00 zł netto 3. Opłaty za udział w Targach w zakresie korzystania z usług reklamowych: 1) Rozdawanie ulotek przez hostessę 175,00 zł 2) Reklama w folderze targowym 1 moduł (1/5 A5) 80,00 zł 3) Reklama w folderze targowym str. Nr 1 400,00 zł 4) Reklama w folderze targowym okładka tył 600,00 zł 5) Artykuł promocyjny w folderze targowym 1 strona 250,00 zł 6) Insert w folderze targowym (min. 5 tyś szt.) 300,00 zł 4. Opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem na konto Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki z dopiskiem: Opłata za udział w Targach Zdrowego Życia 2015 stoisko/reklama/artykuł itp. (w zależności za co Wystawca dokonuje opłaty). 5. Nie wpłacenie wymaganej kwoty w ustalonym terminie będzie traktowane przez Organizatora jako rezygnacja z udziału w Targach 6. Organizator zastrzega możliwość stosowania rabatów w zakresie: 1) Od 50% do 70% dla partnerów Programu Karta Seniora oraz Programu Miejsca Przyjazne Seniorom ; 2) Do 30% dla pozostałych Wystawców; 3) W przypadkach indywidualnych, przy szczególnie atrakcyjnej ofercie do 70%. 7. Organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne nie ponoszą opłat związanych z udziałem w Targach. Rozdział III Organizacja stoisk i przepisy porządkowe 7 Godziny otwarcia Orlen Areny dla Wystawców: 2 października 2015 od 22:00 do 24:00 oraz 3 października 2015 od 8:00 do 24: Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię wystawienniczą (box o ustalonej powierzchni) wyposażoną w przyłącze energii elektrycznej, zastrzegając sobie prawo określenia wielkości box-u oraz wyposażenia ze względów organizacyjnych i technicznych. 2. Montaż i demontaż stoisk odbywać się będzie wyłącznie w terminie i miejscu wskazanym 2

3 przez Współorganizatora Orlen Arenę. Zakazuje się prac, które w sposób trwały zmieniają wygląd powierzchni Orlen Areny, ingerują w substancję, elementy struktury powierzchni budynku, bądź jego elewację, lub też zmieniają wygląd lub zakłócają estetykę powierzchni lub budynku. 3. Stoisko Wystawcy może zajmować tylko jedna firma. Firmy współpracujące z Wystawcą oraz inne mogą być prezentowane w ograniczonej formie uzgodnionej wcześniej z Organizatorem i wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora. 4. Wystawcy nie wolno bez zgody Organizatora oddać przedmiotu najmu w całości lub w części osobie trzeciej lub odstąpić praw przysługujących mu z tytułu niniejszej umowy. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia stoiska wystawienniczego w inne miejsce w sytuacji, gdy Zarządca Orlen Areny wyłączy wskazaną powierzchnię z użytkowania. W w/w sytuacji określenie nowego miejsca odbywa się w porozumieniu z Wystawcą Rejestracja Wystawców w punkcie informacyjnym na terenie Orlen Areny w następujących godzinach: a) w dniu 2 października 2015 w godzinach 18:00 20:00 b) w dniu 3 października 2015 w godzinach 8:00-10:00 Po rejestracji możliwe będzie wejście na halę i zagospodarowanie przydzielonej powierzchni wystawienniczej. 2. Stoisko powinno być urządzone i przygotowane do ekspozycji najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem Targów. Brak zagospodarowania wyznaczonego stoiska po tym czasie będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w Targach, a miejsce może zostać przydzielone innemu Wystawcy. 3. Wystawca może urządzić swoje stoisko wyłącznie na powierzchni wskazanej przez Organizatora. Wszelkie eksponaty, dekoracje, krzesła dla zwiedzających itp. powinny znajdować się w obrębie stoiska. W szczególności firmy planujące zabudowę stoisk zobowiązane są do uwzględnienia wszystkich elementów architektonicznych. 4. Po zakończeniu Targów Wystawca zobowiązany jest przywrócić zajmowaną powierzchnię do stanu poprzedniego, chyba że inaczej ustali to z organizatorem. 5. Ekspozycja nie może stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa dla zwiedzających i uczestników Targów oraz naruszać w sposób trwały struktury urządzeń wystawienniczych. Za bezpieczeństwo osób z obsługi i zwiedzających znajdujących się na stoisku odpowiada Wystawca. 6. Za szkody powstałe z winy Wystawcy odpowiada on sam. 7. Zakazuje się montażu i demontażu stoiska w godzinach trwania przedmiotowej imprezy bez zgody Organizatora. 1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za: 10 1) Treść dostarczonych materiałów reklamowych, w szczególności zapewnia, iż nie będą one naruszały obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów oraz praw autorskich osób trzecich; 2) Jakość przekazywanych na rzecz odwiedzających świadczeń o charakterze rzeczowym i zapewnia, że posiadają one wszystkie wymagane certyfikaty. 2. Wystawca zobowiązuje się do nie wnoszenia oraz kolportowania ulotek, ani innych materiałów reklamowych firm nie biorących udziału w targach bez uzgodnienia z Organizatorem. 3

4 3. Organizator Targów nie odpowiada za reklamowanie produktów leczniczych przez Wystawcę w sposób sprzeczny z art ust. z dn. 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. nr 45 z 2008 poz. 271 ze zmianami). 4. Wystawca zwalnia Organizatora z wszelkich roszczeń innych podmiotów mających związek z dostarczonymi materiałami reklamowymi. Jeżeli wskutek lub w związku z wykonywaniem przez Organizatora obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie doszłoby do naruszenia praw autorskich lub pokrewnych czy dóbr osobistych to Wystawca zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji oraz eksponatów znajdujących się na terenie targowym oraz wykorzystywania tych materiałów do celów marketingowych Organizator nie odpowiada za kradzieże i szkody wyrządzone Wystawcy przez odwiedzających w trakcie trwania przedmiotowej imprezy lub w trakcie przygotowań do niej. 2. Wystawca ponosi wszelkie koszty ewentualnych szkód wyrządzonych przez niego samego oraz osoby w jakikolwiek sposób z nim związane. 3. Na terenie Targów obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia (np. świeczek, kadzidełek, zimnych ogni, kuchenek gazowych). Rozdział III Zasady prezentacji na scenie Wystawca, który podczas Targów pragnie się zaprezentować na scenie powinien zaznaczyć to w Formularzu Wystawcy, o którym mowa w par. 4 pkt Wystawca, który zgłosił chęć wystąpienia na scenie powinien zapoznać się z Programem Targów, który będzie dostępny na stronie Targów. 3. Wystawca, który zgłosił chęć wystąpienia na scenie, powinna udać się w okolice Sceny Głównej na 20 minut przed planowana godziną jej występu. 4. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do Programu Targów. Rozdział IV Postanowienia końcowe Organizator zastrzega sobie prawo w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych - do odwołania, skrócenia, przełożenia lub częściowego zamknięcia Targów. 2. Warunkiem uczestnictwa w targach jest przestrzeganie niniejszego Regulaminu. 3. Wystawca wyraża zgodę w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji programu. 4. W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy: 1) kodeksu cywilnego, 4

5 2) inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 5. Reklamacje Wystawca zgłasza pisemnie w czasie trwania Targów. 6. Ewentualne spory, powstałe w związku z realizacją Programu Targów, będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby pozwanego. 5

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r.

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE

REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE REGULAMIN POBYTU W RYBACZÓWCE KARCZMIE RYBNEJ W KARSIBORZU Przed podjęciem decyzji o rezerwacji pobytu w Rybaczówce Karczmie Rybnej w Karisborzu, zwanej dalej Obiektem uprzejmie prosimy o zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Targach Praca.pl organizowanych w dniach 9-10 marca 2016 roku przez z siedzibą w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014

Regulamin. IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 Regulamin IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich na Pograniczu Expo Sejny 2014 I. Informacje ogólne 20-21 września 2014r. 1. Organizatorem IV Międzynarodowych Targów Turystycznych i Wędkarskich

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:...

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Miejscowość i data.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA Zgłaszam udział w Tradycyjny Kiermas Smaków Warmii i Mazur w: Olsztynie Elblągu dnia.. dnia.. Wystawca:... Osoba odpowiedzialna:... Telefon:... E-mail:... Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.najpiekniejszemeble.com 1. Definicje Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjne nie będąca osobą prawną,

Bardziej szczegółowo

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów

Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Cross-technologiczny hakaton dla doświadczonych programistów Regulamin SiriusCoding Hakaton edycja 2015 I POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem konkursu pod nazwą SiriusCoding edycja 2015 (dalej zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014

XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 XVI MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TOURTEC'2014 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 09-10.05.2014 Szanowni Państwo, w dniach 9 i 10 maja 2014 roku odbędą się XVI Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC. Wyjątkowość

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYMDOSLUBU.PL 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Strony uzgodniły, co następuje:

UMOWA. Strony uzgodniły, co następuje: UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy firmą Akademia Języka Polskiego Joanna Sławkowska- Marszeniuk, ul. Lendziona 17/4a, 80-234 Gdańsk, NIP 593-227-14-21, zwaną dalej Zleceniobiorcą, a: Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo