TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)"

Transkrypt

1 TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od )

2 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA USŁUGI TARGOWE PRZEPISY PORZĄDKOWE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE REKLAMACJE POSTANOWIENIA KOŃCOWE...7 2

3 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH OD 1 SIERPNIA 2014 ROKU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Fundację BUENA we Wrocławiu w ramach projektu Dizajn Przyjazny Dzieciom zwaną dalej Organizatorem Uczestnicy targów organizowanych przez Fundację BUENA są ponadto zobowiązani do przestrzegania: a) Postanowień szczegółowych, b) Warunków uczestnictwa, c) Zakresu tematycznego targów, 1.3. Postanowienia szczegółowe, Warunki uczestnictwa i Zakres tematyczny targów są ustalane odrębnie na każdą edycję targów i wraz z niniejszym Regulaminem stanowią integralną część umowy uczestnictwa w targach W targach mogą uczestniczyć podmioty prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym targów w strefie Dizajnu Przyjaznego Dzieciom. Jeżeli oferta wybiega poza zakres tematyczny strefy, ale jest zbliżona lub pokrewna, jej wystawienie na targach wymaga zgody Organizatora. 2. ZASADY UCZESTNICTWA 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez: a) nadesłanie do siedziby Fundacji BUENA oryginału formularza Zgłoszenia uczestnictwa wraz z załącznikami, wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu dokonującego zgłoszenia; niezbędnym elementem zgłoszenia uczestnictwa w danych targach jest zamówienie powierzchni wystawienniczej; Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za przyjęte do rozpatrzenia w dniu, w którym zostaną spełnione powyższe warunki Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia określonego, jako termin zgłoszeń uczestnictwa. Zgłoszenia uczestnictwa dokonane po tym terminie będą rozpatrywane przez Organizatora w miarę dostępności powierzchni wystawienniczej Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w targach. Za datę złożenia oferty uczestnictwa przyjmuje się datę wpływu formularza zgłoszeniowego do siedziby Fundacji BUENA Zgłoszenie uczestnictwa do Strefy Dizajnu Przyjaznego Dzieciom jest równoznaczne z poddaniem się ocenie ekspertów, którzy na podstawie zgłoszenia zdecydują o przyznaniu Znaku Dizajnu Przyjaznego Dzieciom, będącym przepustką do udziału w targach. Zgłoszenie uczestnictwa do tej strefy jest także akceptacją Regulaminu Przyznawania Znaku i jego posługiwania się po zakończeniu targów. 3

4 Fundacja BUENA poinformuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w targach do rozpatrzenia przesyłając Potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w targach (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym, bądź nie spełnienia warunków zgodnych z zasadami przyznawania Znaku Dizajn Przyjazny Dzieciom uczestnikom zgłaszającym swój udział w strefie Dizajnu Przyjaznego Dzieciom) Organizator ogłosi listę wystawców na stronie projektu (www.dizajprzyjaznydzieciom.pl) dnia 25 sierpnia Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu, w tym celu otrzymają Potwierdzenie udziału w targach, w którym zostanie określona wielkość i numer przydzielonej powierzchni wystawienniczej w wybranej strefie. Za datę zawarcia umowy uczestnictwa przyjmuje się datę otrzymania przez kontrahenta Potwierdzenia udziału w targach. Organizator ma prawo do przedłużenia okresu rekrutacyjnego oraz do zmiany dany ogłoszenia listy wystawców Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielania numerów stoisk innych niż zaznaczonych w formularzu zgłoszeniowym, zachowując wybraną powierzchnię w przypadku, gdy jeden numer stoiska wybierze więcej niż jeden wystawca. O pierwszeństwie przydzielania numerów decyduje data zaksięgowania płatności za zamówioną powierzchnię wystawienniczą, dokonanej między 25 sierpnia a 01 września 2015r. Uczestnikowi targów nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora Wszelkie zmiany zamówienia powierzchni i umowy uczestnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności Przekazanie powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkiem uregulowania wymaganych należności, wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w terminie zawartym w Warunkach Uczestnictwa. W przypadku ich nieuregulowania w wyznaczonym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia powierzchni wystawienniczej innemu chętnemu uczestnikowi ODWOŁANIE UCZESTNICTWA Odwołanie oferty uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności W przypadku odwołania oferty uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa po dokonaniu opłaty w wyznaczonym terminie, nie podlega ona zwrotowi Uczestnicy, którzy po dokonaniu opłaty za powierzchnię wystawienniczą, odwołali ofertę uczestnictwa albo odstąpili od umowy uczestnictwa nie przysługują świadczenia objęte w tej opłacie WSPÓŁWYSTAWCY Wystawca ma obowiązek zgłoszenia, za pomocą Załącznika nr 3 (Karta zgłoszenia współwystawcy) podmiotu, jako współwystawcy, który korzystać będzie z części powierzchni / stoiska wystawcy i prezentującego własne produkty i/lub usługi przy udziale własnego personelu Od uczestnika dokonującego zgłoszenia współwystawcy, Fundacja BUENA pobiera dodatkową opłatę na poczet dodatkowych świadczeń związanych z udziałem współwystawcy w Targach. Opłata za współdzielenie stoiska ustalana jest indywidualnie miedzy uczestnikami. 4

5 Współwystawca ma obowiązek złożyć osobne zgłoszenie uczestnictwa, zaznaczając uczestnika, z którym będzie współdzielił stoisko Na jedno stoisko może zgłosić się dwóch wystawców Organizator wyraża zgodę na udział współwystawcy w Potwierdzeniu udziału w targach Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na współdzielenie z innym uczestnikiem stoiska (np. z powodu odrzucenia zgłoszenia przez komisję ekspertów w przypadku stoiska w Strefie Dizajnu Przyjaznego Dzieciom, bądź w przypadku nie zgodności z zakresem tematycznym targów). Bez zgody Organizatora wystawca nie jest uprawniony do oddawania powierzchni / stoiska lub jego części do używania innym podmiotom Współwystawcy przysługują prawa i obowiązki wystawcy, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 3. USŁUGI TARGOWE 3.1. Zamówienia dodatkowych usług związanych z uczestnictwem w targach należy dokonać przy wykorzystaniu Zgłoszenia uczestnictwa Ceny usług targowych są ustalane odrębnie dla danych targów. Szczegółowe informacje są dostępne na Zgłoszeniu uczestnictwa Wystawcy i współwystawcy mają obowiązek podania do odrębnych formularzy zgłoszeniowych, danych dotyczących swoich firm, niezbędnych do dokonania przez Organizatora stosownych wpisów do spisu wystawców w internecie Organizator gwarantuje wpis do folderu danych zarówno wystawcy jak i współwystawcy w zakresie objętym opłatą za udział w targach Wystawcy i współwystawcy mają możliwość zamówienia dodatkowych reklam zawartych w Zgłoszeniu uczestnictwa oraz ofert reklamowych zawartych na stronie projektu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści ofert targowych i reklam przekazanych w celu publikowania podczas wydarzenia oraz na stronie projektu i FB, a także za konsekwencje błędów redakcyjnych Reklama poza stoiskiem jest odpłatna i wymaga zgody Organizatora. Brak zgody spowoduje usunięcie reklam na koszt i ryzyko wystawcy Przyłącza elektryczne do stoisk oraz inne działania techniczne realizowane na terenie wyznaczonym pod targi są wykonywane wyłącznie przez wskazane osoby przez Organizatora. 4. PRZEPISY PORZĄDKOWE 4.1. Termin i godziny otwarcia targów, a także okresy montażu i demontażu stoiska określają Postanowienia szczegółowe. 5

6 4.2. W godzinach otwarcia targów stoiska powinny być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora Niedozwolone jest eksponowanie i prezentowanie na stoiskach oferty (towarów i usług) niezgodnej z zakresem tematycznym. Na żądanie Organizatora uczestnik targów powinien zaprzestać prezentacji takiej oferty i na własny koszt dokonać usunięcia ze stoiska eksponatów. W przypadku niewykonania powyższego, Organizator zleci usunięcie eksponatów ze stoiska albo dokonają zamknięcia stoiska na koszt i ryzyko uczestnika targów Wystawca zobowiązany jest do zachowania czystości na terenie swojego stoiska podczas targów i pozostawienia go po Targach w stanie takim, jakie zastał, zabierając ze sobą wszelkie kartony I odpady Sprzątanie stoisk w okresie trwania targów odbywa się przed otwarciem lub po zamknięciu targów dla zwiedzających i leży ono w kwestii uczestników targów Usunięcie eksponatów ze stoiska oraz demontaż stoiska przed zakończeniem targów są zabronione. Czynności te można rozpocząć dopiero po zamknięciu targów dla zwiedzających. 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE 5.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników targów, spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników targów spowodowane siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody lub prądu Uczestnicy targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie targów, zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu Uczestnik targów ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu właściciela wynajmowanej powierzchni pod organizacje targów (tj.wrocławskie Centrum Kongresowe Hala Stulecia we Wrocławiu), (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Oceny szkód dokonują osoby wyznaczone przez właściciela wynajmowanej powierzchni w obecności przedstawiciela uczestnika targów, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole O wystąpieniu szkody uczestnik targów zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu Wszelkie wystawiane przez uczestnika Targów rzeczy muszą być legalne z punktu widzenia polskiego prawa, dopuszczone do obrotu i nieobarczone wadami prawnymi Wszelką odpowiedzialność za dystrybuowane produkty ponosi uczestnik Targów Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu uczestników i gości powstałe z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora Uczestnik wyraźnie potwierdza, że nie były składane żadne oświadczenia - wyraźne lub 6

7 sugerowane - w odniesieniu do korzyści kontraktowych, jakie można uzyskać na targach i sukcesów działalności. Organizator stwarza możliwości, a korzyści uzyskiwane na targach zależą od oferty i skuteczności kampanii danego Uczestnika Zarówno większy sukces jak i niepowodzenie targów jest wspólnym ryzykiem Organizatora i Uczestnika, od którego nie przysługują wzajemne roszczenia finansowe Każdy Uczestnik indywidualnie rozlicza się z odpowiednimi urzędami i instytucjami z tytułu uzyskanych przychodów. 6. REKLAMACJE 6.1. Wszelkie reklamacje uczestników targów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej w dniu targów Po zakończeniu targów reklamacje nie będą uwzględnione. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia, skrócenia albo przełożenia terminu targów. W takich przypadkach podmiotom, którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w targach nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat związanych z tym zgłoszeniem (za udostępnienie powierzchni wystawienniczej) Uczestnicy targów są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa wspólnotowego Unii Europejskiej i przepisy prawa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Organizatorem a uczestnikami targów, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny we Wrocławiu Organizator informuje, iż w przypadku naruszenia ustalonych zasad oraz nieprzybycia na Targi uczestnik zostanie zobowiązany do zwrotu wszystkich poniesionych przez Organizatora kosztów, związanych z udziałem Uczestnika w Targach Organizator nie bierze odpowiedzialności za działania uczestnika niezgodne z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego, a także za działania Uczestnika niezgodne z aktami prawa miejscowego W przypadku nie stosowania się do ustaleń Regulaminu Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Targów Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi jak również wyznaczonym w tym czasie pracownikom Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, informując o tym na stronie Projektu (www.dizajnprzyjaznydzieciom.pl) 7

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** www.tp.pl REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** *obowiązuje od dn. 1.01.2014 **obowiązują od dn. 1.03.2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA

TARGI BRAMY EVENTY NAPĘDY WYSTAWY OGRODZENIA REGULAMIN TARGÓW Targi: Data: Miejsce: Organizatorzy: Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz w Kaliszu Budujemy nowocześnie 11-12.04.2015r. Hala Kalisz Arena ul. Hanki Sawickiej 22-24, 62-800 Kalisz MDM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

I. Zakres Obowiązywania

I. Zakres Obowiązywania Ogólne Warunki Handlowe i Warunki Sprzedaży (OWHIWS) dla Przedsiębiorców Spółki AMS Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich I. Zakres Obowiązywania 1. O ile wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ REGULAMIN ŚWIADCZENIA NIEPUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEFONICZNYCH PRZEZ TK Telekom spółka z o. o. Z USŁUGĄ DOSTĘPU DO SIECI PUBLICZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne DEFINICJE 1 Przez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo