Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Wiedza z chemii ogólnej, fizyki i matematyki oraz inżynierii materiałowej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami chemii fizycznej, pozwalające zrozumieć istotę ogniw galwanicznych, jak również procesów elektrolitycznych zachodzących w elektrochemii. 17. Efekty kształcenia: Nr W1 W2 Opis efektu kształcenia Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektrochemii obejmującą kluczowe zagadnienia budowy ogniw galwanicznych i procesów elektrochemicznych Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu elektrochemii, właściwych dla kierunku studiów Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W03 K1A_W12 K1A_W05 K1A_W14 U1 Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny z zakresu elektrochemii (inżynierii powierzchni) Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć K1A_U21 1

2 K1 K2 Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania Dyskusja ze studentami podczas zajęć zaliczeniowe pisemne 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) K1A_K02 K1A_K04 W. 9 Ćw. P. L. Sem. 19. Treści kształcenia: W: Przewodnictwo elektryczne i równoważnikowe, wyznaczanie przewodnictwa właściwego. Przewodnictwo stopionych soli i słabych elektrolitów. Podwójna warstwa elektryczna, pojęcie elektrody. Wzór Nernsta. Ogniwo elektrochemiczne i SEM ogniwa. Szereg potencjałów standardowych. Rodzaje elektrod elektrody I i II rodzaju. Rodzaje ogniw elektrochemicznych. Zastosowanie pomiarów SEM ogniw. Ruchliwość i liczby przenoszenia jonów. Elektroliza i prawa Faradaya. Polarografia. Polaryzacja elektrody i pomiar napięcia rozkładowego. Równowaga w roztworach elektrolitów. Rodzaje korozji korozja chemiczna i elektrochemiczna. 20. Egzamin: TAK NIE 21. Literatura podstawowa: 1. Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Atkins P.W.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Pauling L., Pauling P.: Chemia, PWN, Warszawa, Sienko M.J., Plane R.A.: Chemia, podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/21 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 9/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 26. Uwagi: 2

3 Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

4 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N11 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: I 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Elementarna wiedza z chemii, matematyki i fizyki wg kryteriów obowiązujących w szkole średniej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest uzyskanie elementarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej o właściwościach fizyko-chemicznych (wygląd, reaktywność chemiczna, wybrane zastosowania) wybranych pierwiastków i związków. Nabycie umiejętności korzystania z literatury chemicznej (katalogi produktów chemicznych, chemia w internecie). 17. Efekty kształcenia: Nr W1 W2 U1 Opis efektu kształcenia Ma wiedzę z zakresu chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań właściwych dla kierunku studiów Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu chemii, właściwych dla kierunku studiów Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu chemii Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Dyskusja ze studentami podczas zajęć laboratoryjnych zaliczeniowe pisemne i/lub sprawozdanie Forma prowadzenia zajęć i laboratorium Laboratorium i laboratorium Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W01 K1A_W05 K1A_W14 K1A_U14 1

5 K1 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne Sprawozdanie Laboratorium K1A_K03 role K2 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub Sprawozdanie Laboratorium K1A_K04 innych zadania 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 9 Ćw. P. L. 9 Sem. 19. Treści kształcenia: W: Podstawowe pojęcia chemii podział chemii, pojęcie materii, pierwiastka, związku. Teoria atomistyczna, prawo zachowania masy, prawo Prousta, Daltona i Gay-Lussaca, zasada Avogadro. Budowa atomu i cząsteczki składniki atomu, falowa natura materii, równanie Schrödingera. Typy wiązań chemicznych. Stechiometria w chemii masa atomowa, mol i masa molowa, wzór empiryczny i cząsteczkowy. Pojęcie orbitalu reguła Hunda, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe i elektroujemność. Układ okresowy pierwiastków prawo okresowości, objętość atomowa, pojęcie grupy i okresu. Charakterystyka stanów skupienia. Wybrane rodzaje związków chemicznych (kwasy, zasady, sole, tlenki). Półprzewodniki i związki o niestechiometrycznym składzie. Rodzaje reakcji chemicznych podział reakcji (synteza, analiza, wymiana, addycja, izomeryzacja, reakcje z efektem cieplnym), reakcje redox, stopień utlenienia i bilansowanie równań. Pojęcie elektrolitu, kwasu i zasady hydratacja i solwatacja. Dysocjacja i ph wody. Dysocjacja kwasów i zasad, hydroliza soli. Iloczyn rozpuszczalności. Aktywność elektrolitów. Elementy chemii węgla, wybrane typy połączeń organicznych (węglowodory, alkohole, kwasy, estry, związki wielocząsteczkowe). L: Organizacja i zasady pracy w laboratorium chemicznym, klasyfikacja związków nieorganicznych, reakcje metali z kwasami, zasadami, korozja metali, chemia węgla wybrane reakcje organiczne. 20. Egzamin: TAK NIE 21. Literatura podstawowa: 1. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, Atkins P.W.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Pauling L., Pauling P.: Chemia, PWN, Warszawa, Sienko M.J., Plane R.A.: Chemia, podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Pajdowski L.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Bortel E., Koneczny H.: Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/25 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 9/47 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 18/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 2 2

6 26. Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia procesów metalurgicznych 2.Kod przedmiotu: MCPP06P00N12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: I 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Odlewnictwa 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Marcin Stawarz, dr inż. Czesław Baron 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Chemia, Fizyka Podstawy rysunku technicznego. 16. Cel przedmiotu: Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu strony metalurgicznej i chemicznej procesów wytwarzania surówki i stali, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, kształcenie umiejętności znajdowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, kształcenie metod rozwiązywania zadań problemowych z zakresu inżynierii materiałowej, kształcenie umiejętności w posługiwaniu się dokumentacją techniczną, Przybliżenie podstawowych pojęć i metod badawczych z zakresu inżynierii materiałowej. 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów W1 Zna teoretyczne zasady procesów metalurgicznych zaliczeniowe K1A_W01 W2 Rozróżnia metody produkcji stali. zaliczeniowe K1A_W16 W3 Zna podstawowe problemy towarzyszące procesom metalurgicznym zaliczeniowe K1A_W12 K1A_W16

8 W4 Potrafi wykonać szkice podstawowych urządzeń metalurgicznych, zna ich sposób działania. zaliczeniowe K2A_W07 U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim zwłaszcza dla celów realizacji prac przejściowych, dyplomowych, wystąpień seminaryjnych, przygotowania referatów na konferencje. Potrafi syntezować pozyskane dane dla rozwiązania zadań projektowania inżynierskiego w obszarze mechaniki i budowy maszyn ale i inżynierii materiałowej. Potrafi na podstawie pozyskanych danych sformułować cel i zakres pracy dyplomowej, przejściowej. zaliczeniowe K1A_U01 K1 Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo podczas rozwiązywania zadań problemowych zaliczeniowe K1A_K Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 10 Ćw. L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: : Podstawowe prawa i związki chemiczne. Elektrochemia. Metalurgiczne otrzymywanie wybranych pierwiastków. Otrzymywanie metali z rud tlenkowych na drodze pirometalurgicznej. Proces rafinacji metali. Pozapiecowa obróbka metalu. 20. Egzamin: tak nie 21. Literatura podstawowa: 1. Cholewa M., Gawroński J., Przybył M.: Podstawy procesów metalurgicznych, Podręcznik akad. Pol. Śl. Gliwice, Praca zbiorowa: Hutnictwo ogólne. PWN, Warszawa Tochowicz. S., Klisiewicz Z.: Metalurgia próżniowa stali. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Anioła. A., Mamro K.: Metalurgia argonowa stali. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Literatura uzupełniająca: 1. Praca zbiorowa: Encyklopedia techniki. Metalurgia. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć 1 10/50 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta

9 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 10/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej)

10 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Ekologia i zarządzanie środowiskiem 2. Kod przedmiotu: MAPN02P00N22 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Matematyka, fizyka, chemia, podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska. 16. Cel przedmiotu: Celem jest przekazanie wiedzy o aktualnej problematyce ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. Po ukończeniu zajęć (wykład + projekt) studenci powinni: posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu ekologii i ochrony środowiska, posiadać wiedzę teoretyczną na temat zarządzania środowiskowego i systemów zarządzania środowiskowego w świetle postulatów zrównoważonego rozwoju, umieć wprowadzać aspekty środowiskowe i ekonomiczne do modernizowania produktów i usług oraz procesów technologicznych, umieć zastosować technologie i rozwiązania techniczne nie tworzące zagrożenia lub uciążliwości dla środowiska albo je ograniczające, jednocześnie efektywne ekonomicznie. 17. Efekty kształcenia: Nr W1 Opis efektu kształcenia Ma wiedzę z zakresu ekologii oraz metodyki ochrony środowiska w odniesieniu do procesów projektowania i wytwarzania Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W01 K1A_W08 1

11 W2 U1 U2 K1 Ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskowego oraz sformalizowanych i niesformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego Potrafi dokonać analizy i oceny procesów technologicznych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu bilansowania Potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych oraz dokonać wyboru wariantu optymalnego Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje zaliczeniowe pisemne Obrona projektu i/lub wykonanie prezentacji projektu Obrona projektu i/lub wykonanie prezentacji projektu Obrona projektu i/lub wykonanie prezentacji projektu 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 9 Ćw. P. 9 L. Sem. Projekt Projekt Projekt K1A_W09 K1A_U12 K1A_U15 K1A_U13 K1A_U20 K1A_K02 K1A_K Treści kształcenia: W: Pojęcie i kierunki w ekologii. Ekosystem. Ekologia a ochrona środowiska. Strategiczny charakter ochrony środowiska. Rodzaje i charakterystyka zanieczyszczeń. Prewencyjne technologie ochrony środowiska. Historia koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR). Pojęcie ZR. Wskaźniki ZR. Charakterystyka czystszej produkcji (CP) i ekoefektywności. Zasady CP i ekoefektywności. Pojęcie redukcji i minimalizacji odpadów (MO). Analiza technik (MO). Fazy procedury MO. Pojęcie cyklu życia produktu i metodologia oceny cyklu życia produktu. Międzynarodowe dokumenty ochrony środowiska. Dyrektywa IPPC. Pozwolenie zintegrowane. Najlepsze dostępne techniki. Dokumenty referencyjne najlepszych dostępnych technik. Zarządzanie środowiskiem a zarządzanie środowiskowe. Charakterystyka systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ). Sformalizowane i niesformalizowane SZŚ. SZŚ wg ISO SZŚ wg EMAS. Podobieństwa i różnice sytemu ISO i EMAS. P: Dokonanie wyboru procesu technologicznego podlegającego modernizacji. Wykonanie bilansu ilości zużytych materiałów, energii i odpadów. Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi istniejących instalacji. Propozycja wariantów modernizacji proekologicznych procesu technologicznego. Wybór wariantu optymalnego ze względu na kryteria środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. 20. Egzamin: TAK NIE 2

12 21. Literatura podstawowa: 1. Banaszak J., Wiśniewski H.: Podstawy ekologii, PWN, Warszawa, Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań, Krebs Ch.I.: Ekologia, PWN, Warszawa, Nowosielski R., Spilka M., Kania A.: Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, Łunarski J.: Zarządzanie środowiskiem, Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów, Literatura uzupełniająca: 1. Puszkar T., Pawłowski A.: Ekologia dla inżynierów, Wyd. Uczelniane, Lublin, Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska, PWE, Warszawa, Borys T.: Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, Adamczyk W.: Ekologia wyrobów: jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa, Lewandowski J.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wyd. Pol. Łódzkiej, Łódź, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/5 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 9/7 5 Seminarium 6 Inne 24. Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: 1 Suma godzin 18/ Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

13 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Elementarna chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Wiedza z chemii ogólnej, fizyki i matematyki oraz inżynierii materiałowej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami chemii fizycznej, pozwalające zrozumieć istotę ogniw galwanicznych, jak również procesów elektrolitycznych zachodzących w elektrochemii. 17. Efekty kształcenia: Nr W1 W2 Opis efektu kształcenia Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektrochemii obejmującą kluczowe zagadnienia budowy ogniw galwanicznych i procesów elektrochemicznych Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu elektrochemii, właściwych dla kierunku studiów Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W03 K1A_W12 K1A_W05 K1A_W14 U1 Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny z zakresu elektrochemii (inżynierii powierzchni) Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć K1A_U21 1

14 K1 K2 Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania Dyskusja ze studentami podczas zajęć zaliczeniowe pisemne 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) K1A_K02 K1A_K04 W. 9 Ćw. P. L. Sem. 19. Treści kształcenia: W: Elektrochemia jonika, elektrodyka i elektrochemia przemysłowa. Stopień dysocjacji α a elektrolit. Przewodnictwo właściwe i molowe. Wyznaczanie przewodnictwa właściwego. Pojęcie elektrody. Elektroliza. Prawa Faraday a. Ogniwo galwaniczne podwójna warstwa elektryczna, potencjał elektrody, elektrolityczna prężność roztwórcza. Siła elektromotoryczna ogniwa i jej zastosowanie, potencjał dyfuzyjny. Wzór Nernsta. Szereg potencjałów standardowych. Elektroda wodorowa, kalomelowa Rodzaje elektrod elektrody I-go rodzaju (metaliczna, gazowa, utleniająco-redukującą) oraz elektrody II-go rodzaju. Ruchliwość i liczby przenoszenia jonów. Ogniwa stosowane w praktyce (pierwotne i wtórne, podział ze względu na proces samorzutny czy wymuszony) akumulator kwasowy i zasadowy (teoria Foerstera) i inne. Rodzaje ogniw paliwowych, np. alkaliczne ogniwo paliwowe. Polarografia. Polaryzacja elektrody i pomiar napięcia rozkładowego. Równowaga w roztworach elektrolitów. Rodzaje korozji korozja chemiczna i elektrochemiczna. 20. Egzamin: TAK NIE 21. Literatura podstawowa: 1. Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Atkins P.W.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Pauling L., Pauling P.: Chemia, PWN, Warszawa, Sienko M.J., Plane R.A.: Chemia, podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/21 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 9/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 2

15 26. Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

16 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Filozofia 2. Kod przedmiotu: M0IW02I00S Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 1 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn (SYMBOL WYDZIAŁU) RMT 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: I 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra stosowanych nauk społecznych 11. Prowadzący przedmiot: Dr Jarosław Mikołajec 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie programu szkoły średniej z historii i literatury polskiej. 16. Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii, tak w aspekcie historycznym, jak i systematycznym. Próbuje się ukazać refleksję filozoficzną jako istotny element kultury europejskiej. 17. Efekty kształcenia: 2 Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów W01 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. kolokwia, pisemne prace semestralne K_W08 U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne) w zakresie dziedzin nauki i kolokwia, pisemne dyscyplin naukowych, właściwych prace semestralne dla studiowanego kierunku studiów. K_U09 K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kolokwia, pisemne kompetencji zawodowych i prace semestralne osobistych. K_K01

17 K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na kolokwia, pisemne środowisko, i związanej z tym prace semestralne odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K02 K03 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane zkolokwia, pisemne wykonywaniem zawodu prace semestralne K_K05 K04 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu kolokwia, pisemne informacji i opinii dotyczących prace semestralne osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały. K_K Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 18 Ćw. L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: : Filozofia jako nauka: jej pojęcie działy i etapy rozwoju. Stosunek filozofii do nauk szczegółowych. Podstawowe zagadnienia filozofii presokratejskiej problem arche. Koncepcje filozoficzne okresu klasycznego i ich znaczenie dla dalszego rozwoju filozofii i kultury europejskiej. Uniwersalizm filozofii hellenistycznej. Filozofia chrześcijańska: patrystyka i scholastyka. Racjonalizm i empiryzm nowożytny: poglądy Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke a, Hume a. Idealizm transcendentalny Kanta. Metafizyczny idealizm niemiecki: Fichte, Schelling, Hegel. Klasyczne zagadnienia teorii poznania: klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy. Filozofia nauki i jej problemy. Przegląd podstawowych teorii etycznych. Główne zagadnienia i kierunki filozofii wieku XIX-go i XX-go: pozytywizm, marksizm, fenomenologia, pragmatyzm, szkoła lwowsko-warszawska, egzystencjalizm, postmodernizm. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1,2,3, Warszawa ) Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1) Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków ) Broda J., Pluskiewicz W., Filozofia: wybór tekstów źródłowych, Gliwice Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć 1 18/12 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta

18 Suma godzin 18/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3 1 punkt ECTS 30 godzin.

19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Fizyka ciała stałego 2. Kod przedmiotu: MBPP05P00N22 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2011/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) MiBM 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Mechaniki Stosowanej 11. Prowadzący przedmiot: 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: ukończony kurs fizyki na poziomie szkoły średniej oraz ukończony kurs z algebry matematycznej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest poznanie teoretyczne oraz opanowanie rachunkowe wybranych zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego. Po ukończeniu kursu student posiada wiadomości dotyczące podstawowych koncepcji budowy atomu, zna podstawy mechaniki kwantowej i relatywistycznej. 17. Efekty kształcenia: Nr W01 W02 W03 U01 Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów Zna i rozumie aparat matematyczny niezbędny do opisu podstawowych praw fizycznych. Ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych działów fizyki, a w szczególności podstawy: mechaniki relatywistycznej i kwantowej. Ma wiedzę dotyczącą współczesnych badań mechaniki relatywistycznej. Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki ciała stałego do zrozumienia i opisu zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich. zaliczeniowe pisemne zaliczeniowe pisemne zaliczeniowe pisemne zaliczeniowe pisemne wykład wykład wykład wykład, ćwiczenia tablicowe K1A_W01 K1A_W02 K1A_W05 K1A_U013 1

20 K01 Rozumie podstawowe mechanizmy różnych procesów naturalnych i potrafi wskazać ich fizyczne źródła. zaliczeniowe pisemne wykład, ćwiczenia tablicowe K1A_K Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W.9 Ćw.9 P. 0 L. 0 Sem Treści kształcenia: y: Fizyka ciała stałego zakres, definicja, Wstęp do kinematyki oraz dynamiki ciała sztywnego. Rodzaje ruchu ciała sztywnego. Momenty bezwładności, środek uderzeń, Wstęp do mechaniki analitycznej. Rodzaje więzów. Zasada prac przygotowanych. Zasada d Alemberta. Definicja oraz zastosowanie, Mechanika analityczna. Równania Lagrange a. Definicja oraz zastosowanie. Układy mechatroniczne. Zastosowanie równania Lagrange a II rodzaju do analizy układów elektromechanicznych. Dynamika ruchu orbitalnego. Prawa Keplera. Ruch małej masy w polu grawitacyjnym. Potencjał masy w polu grawitacyjnym. Pierwsza i druga prędkość kosmiczna. Zmiana orbity. Masa i pęd w mechanice relatywistycznej. Wyznaczanie siły relatywistycznej. Relatywistyczna energia kinetyczna. Energia spoczynkowa. Energia całkowita. Zasada zachowania masy energii. Równanie Einsteina. Ćwiczenia tablicowe/projektowe/laboratoryjne/seminaryjne: Momenty bezwładności układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Zasada pędu w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Zasada krętu w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Energia w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Praca w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Równania ruchu w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Transformacja Lorentza. Transformacja Galileusza. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Kittel Ch.: Wstęp do fizyki ciała stałego. PWN, Osiński Z.: Mechanika ogólna. PWN, Szpikowski S.: Podstawy mechaniki kwantowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin Schutz B. F.: Wstęp do ogólnej teorii względności. PWN, Literatura uzupełniająca: 1. Feynman Richard P., Leighton Robert B.: Feynmana wykłady z fizyki, t. 1, 2, 3, Wyd. 5. PWN, Halliday D., Resnick R.: Fizyka, PWN Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć 1 9/15 2 Ćwiczenia 9/15 3 Laboratorium - 4 Projekt - 5 Seminarium - 6 Inne Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: 2 Suma godzin 18/30 Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 0 2

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MBTK02I00S121 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu EiT_S_I_F1 Nazwa modułu FIZYKA 1 Nazwa modułu w języku angielskim Physics 1 Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 13.2-WI-INFP-F Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Informatyka / Sieciowe systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5

KARTA PRZEDMIOTU 2 1,5 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr do ZW /2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka F1 Nazwa w języku angielskim Physics F1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka.

KARTA PRZEDMIOTU. 1 Student ma wiedzę z matematyki wyższej Kolokwium Wykład, ćwiczenia L_K01(+) doskonalącą profesjonalny L_K03(+) warsztat logistyka. (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA 2. Kod przedmiotu: ROZ-L1-3 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: 2. Kod przedmiotu: METODY I TECHNIKI MONITOROWANIA I 16.ROZ.ZiIP.S.2.1213.BiOŚwPP

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu Fiz010WMATBUD_pNadGen1D5JT Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Inżynieria środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1. Nazwa przedmiotu: 2. Kod przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.4-WI-EKP-Fiz-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Energetyka komunalna Profil

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni (ZZU) Egzamin Zał. nr 3 do ZW Wydział Elektroniki PWr KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Fizyka 1.1A. Nazwa w języku angielskim: Physics 1.1A Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Informatyka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ 2. Kod przedmiotu: I USŁUGAMI ROZ-L2-30 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Chemia procesów pozyskiwania energii Chemistry of energy receiving processes Kod przedmiotu: ZIP.PK.O.4.4. Rodzaj przedmiotu: przedmiot z

Bardziej szczegółowo

Fizyka stosowana w geomatyce. Geodezja i Kartografia I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Fizyka stosowana w geomatyce. Geodezja i Kartografia I (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fizyka stosowana w geomatyce Nazwa modułu w języku angielskim Physics applicable in Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: BRANŻOWE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOSCIĄ 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: Recykling odpadów 2. Kod przedmiotu: komunalnych 3. Karta przedmiotu ważna od

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu

Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy fizyki IV - Optyka, Fizyka wspólczesna Kod przedmiotu 13.2-WF-FizP-PF4OF-Ć-S14_genGZGG4 Wydział

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii

Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii Wykłady z fizyki i ćwiczenia rachunkowe dla studentów chemii W: prof. dr hab.tadeusz Paszkiewicz Ćw.: Dr Andrzej Bąk Katedra Fizyki Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej http://fizmoodle.prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych

Opis modułu kształcenia Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych Opis modułu kształcenia owanie wyrobów z tworzyw sztucznych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Chemia ogólna i nieorganiczna Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Geometria wykreślna i grafika komputerowa CAD Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 1 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Elektrochemia Electrochemistry Kod Punktacja ECTS* 1 Zespół dydaktyczny Koordynator dr inż. Piotr Bieniek dr hab. Krzysztof Kruczała,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Katedra Technologii Wody i Ścieków prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur

Katedra Technologii Wody i Ścieków prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur. prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Chemia Chemistry

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1. Nazwa przedmiotu: SEMINARIUM DYPLOMOWE 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:2012/2013 4. Forma

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r.

Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. Uchwała Nr 27/2012/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku mechatronika, prowadzonych wspólnie przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna

PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Inżynieria Biomedyczna PLANOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia Tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka

KARTA PRZEDMIOTU. 12. Przynależność do grupy przedmiotów: Prawdopodobieństwo i statystyka (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 5 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA 2. Kod przedmiotu: RPr 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 20152016 4. Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA I GEOMETRIA ANALITYCZNA Kierunek: Mechatronika Linear algebra and analytical geometry Kod przedmiotu: A01 Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok:

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia. Geometria i grafika inżynierska Rok: 0-68 Lublin tel. (+48 8) 538 47 / fax (+48 8) 538 45 80 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Geometria i grafika inżynierska Rok: II Semestr: 3 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Fizyka 1 Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-205-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: [1]. Grafika inżynierska Engineering Graphics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20

KARTA PRZEDMIOTU. 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA. 2) Kod przedmiotu: ROZ-L3-20 Z1-PU7 WYDANIE N2 Strona: 1 z 5 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1) Nazwa przedmiotu: INŻYNIERIA SYSTEMÓW I ANALIZA SYSTEMOWA 3) Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2014/2015 2) Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2015/2016 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45 30

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium 45 30 Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ Podstawowych Problemów Techniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Fizyka F3 Nazwa w języku angielskim Physics F3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy): FizykaTechniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium GRAFIKA KOMPUTEROWA Computer Graphics Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Opis efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry

Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Chemia ogólna i analityczna Inorganic and Analitical Chemistry Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Iwona Stawoska Zespół dydaktyczny dr Agnieszka Kania dr Iwona Stawoska

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia

I. KARTA PRZEDMIOTU. I Formy zajęć, liczba godzin. Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. IV Forma zaliczenia I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Techniki multimedialne. Multimedia techniques Edukacja techniczno-informatyczna

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Fizyka Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane podstawowe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT

PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT Efekty kształcenia dla kierunku studiów PRODUCT & PROCESS MANAGEMENT studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Grafika komputerowa

KARTA KURSU. Grafika komputerowa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Grafika komputerowa Computer graphics Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr inż. Krzysztof Wójcik Zespół dydaktyczny: dr inż. Krzysztof Wójcik dr inż. Mateusz Muchacki

Bardziej szczegółowo

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Fizyka. Program Wykładu. Program Wykładu c.d. Kontakt z prowadzącym zajęcia. Rok akademicki 2013/2014. Wydział Zarządzania i Ekonomii Fizyka Wydział Zarządzania i Ekonomii Kontakt z prowadzącym zajęcia dr Paweł Możejko 1e GG Konsultacje poniedziałek 9:00-10:00 paw@mif.pg.gda.pl Rok akademicki 2013/2014 Program Wykładu Mechanika Kinematyka

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni ,5 1 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ***** KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim ALGEBRA Z GEOMETRIĄ ANALITYCZNĄ B Nazwa w języku angielskim Algebra and Analytic Geometry B Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Specjalność

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia

EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia Załącznik do uchwały nr 71 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 30 stycznia 2013 r. EFEKTY KSZTŁACENIA dla kierunku logistyka pierwszego stopnia I. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Logistyka

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak

1,2 1,2. WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 1. Brak Zał. nr 4 do ZW 33/01 WYDZIAŁ Podstawowych Problemów Techniki KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Podstawy Chemii Ogólnej Nazwa w języku angielskim General Chemistry Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim BHP Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Chemia. Chemistry. Inżynieria środowiska I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../12 z dnia.... 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Chemia Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo