Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, studia niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Wiedza z chemii ogólnej, fizyki i matematyki oraz inżynierii materiałowej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami chemii fizycznej, pozwalające zrozumieć istotę ogniw galwanicznych, jak również procesów elektrolitycznych zachodzących w elektrochemii. 17. Efekty kształcenia: Nr W1 W2 Opis efektu kształcenia Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektrochemii obejmującą kluczowe zagadnienia budowy ogniw galwanicznych i procesów elektrochemicznych Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu elektrochemii, właściwych dla kierunku studiów Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W03 K1A_W12 K1A_W05 K1A_W14 U1 Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny z zakresu elektrochemii (inżynierii powierzchni) Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć K1A_U21 1

2 K1 K2 Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania Dyskusja ze studentami podczas zajęć zaliczeniowe pisemne 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) K1A_K02 K1A_K04 W. 9 Ćw. P. L. Sem. 19. Treści kształcenia: W: Przewodnictwo elektryczne i równoważnikowe, wyznaczanie przewodnictwa właściwego. Przewodnictwo stopionych soli i słabych elektrolitów. Podwójna warstwa elektryczna, pojęcie elektrody. Wzór Nernsta. Ogniwo elektrochemiczne i SEM ogniwa. Szereg potencjałów standardowych. Rodzaje elektrod elektrody I i II rodzaju. Rodzaje ogniw elektrochemicznych. Zastosowanie pomiarów SEM ogniw. Ruchliwość i liczby przenoszenia jonów. Elektroliza i prawa Faradaya. Polarografia. Polaryzacja elektrody i pomiar napięcia rozkładowego. Równowaga w roztworach elektrolitów. Rodzaje korozji korozja chemiczna i elektrochemiczna. 20. Egzamin: TAK NIE 21. Literatura podstawowa: 1. Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Atkins P.W.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Pauling L., Pauling P.: Chemia, PWN, Warszawa, Sienko M.J., Plane R.A.: Chemia, podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/21 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 9/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 26. Uwagi: 2

3 Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

4 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N11 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: I 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Elementarna wiedza z chemii, matematyki i fizyki wg kryteriów obowiązujących w szkole średniej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest uzyskanie elementarnej wiedzy teoretycznej i praktycznej o właściwościach fizyko-chemicznych (wygląd, reaktywność chemiczna, wybrane zastosowania) wybranych pierwiastków i związków. Nabycie umiejętności korzystania z literatury chemicznej (katalogi produktów chemicznych, chemia w internecie). 17. Efekty kształcenia: Nr W1 W2 U1 Opis efektu kształcenia Ma wiedzę z zakresu chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań właściwych dla kierunku studiów Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu chemii, właściwych dla kierunku studiów Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w oparciu o posiadaną wiedzę z zakresu chemii Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Dyskusja ze studentami podczas zajęć laboratoryjnych zaliczeniowe pisemne i/lub sprawozdanie Forma prowadzenia zajęć i laboratorium Laboratorium i laboratorium Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W01 K1A_W05 K1A_W14 K1A_U14 1

5 K1 Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne Sprawozdanie Laboratorium K1A_K03 role K2 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub Sprawozdanie Laboratorium K1A_K04 innych zadania 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 9 Ćw. P. L. 9 Sem. 19. Treści kształcenia: W: Podstawowe pojęcia chemii podział chemii, pojęcie materii, pierwiastka, związku. Teoria atomistyczna, prawo zachowania masy, prawo Prousta, Daltona i Gay-Lussaca, zasada Avogadro. Budowa atomu i cząsteczki składniki atomu, falowa natura materii, równanie Schrödingera. Typy wiązań chemicznych. Stechiometria w chemii masa atomowa, mol i masa molowa, wzór empiryczny i cząsteczkowy. Pojęcie orbitalu reguła Hunda, energia jonizacji, powinowactwo elektronowe i elektroujemność. Układ okresowy pierwiastków prawo okresowości, objętość atomowa, pojęcie grupy i okresu. Charakterystyka stanów skupienia. Wybrane rodzaje związków chemicznych (kwasy, zasady, sole, tlenki). Półprzewodniki i związki o niestechiometrycznym składzie. Rodzaje reakcji chemicznych podział reakcji (synteza, analiza, wymiana, addycja, izomeryzacja, reakcje z efektem cieplnym), reakcje redox, stopień utlenienia i bilansowanie równań. Pojęcie elektrolitu, kwasu i zasady hydratacja i solwatacja. Dysocjacja i ph wody. Dysocjacja kwasów i zasad, hydroliza soli. Iloczyn rozpuszczalności. Aktywność elektrolitów. Elementy chemii węgla, wybrane typy połączeń organicznych (węglowodory, alkohole, kwasy, estry, związki wielocząsteczkowe). L: Organizacja i zasady pracy w laboratorium chemicznym, klasyfikacja związków nieorganicznych, reakcje metali z kwasami, zasadami, korozja metali, chemia węgla wybrane reakcje organiczne. 20. Egzamin: TAK NIE 21. Literatura podstawowa: 1. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa, Atkins P.W.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Pauling L., Pauling P.: Chemia, PWN, Warszawa, Sienko M.J., Plane R.A.: Chemia, podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Pajdowski L.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Bortel E., Koneczny H.: Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/25 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 9/47 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 18/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 2 2

6 26. Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

7 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Chemia procesów metalurgicznych 2.Kod przedmiotu: MCPP06P00N12 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: I 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Odlewnictwa 11. Prowadzący przedmiot: dr inż. Marcin Stawarz, dr inż. Czesław Baron 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Chemia, Fizyka Podstawy rysunku technicznego. 16. Cel przedmiotu: Kształtowanie pojęć, poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresu strony metalurgicznej i chemicznej procesów wytwarzania surówki i stali, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów technicznych, kształcenie umiejętności znajdowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, kształcenie metod rozwiązywania zadań problemowych z zakresu inżynierii materiałowej, kształcenie umiejętności w posługiwaniu się dokumentacją techniczną, Przybliżenie podstawowych pojęć i metod badawczych z zakresu inżynierii materiałowej. 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów W1 Zna teoretyczne zasady procesów metalurgicznych zaliczeniowe K1A_W01 W2 Rozróżnia metody produkcji stali. zaliczeniowe K1A_W16 W3 Zna podstawowe problemy towarzyszące procesom metalurgicznym zaliczeniowe K1A_W12 K1A_W16

8 W4 Potrafi wykonać szkice podstawowych urządzeń metalurgicznych, zna ich sposób działania. zaliczeniowe K2A_W07 U1 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim zwłaszcza dla celów realizacji prac przejściowych, dyplomowych, wystąpień seminaryjnych, przygotowania referatów na konferencje. Potrafi syntezować pozyskane dane dla rozwiązania zadań projektowania inżynierskiego w obszarze mechaniki i budowy maszyn ale i inżynierii materiałowej. Potrafi na podstawie pozyskanych danych sformułować cel i zakres pracy dyplomowej, przejściowej. zaliczeniowe K1A_U01 K1 Potrafi pracować samodzielnie i zespołowo podczas rozwiązywania zadań problemowych zaliczeniowe K1A_K Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 10 Ćw. L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: : Podstawowe prawa i związki chemiczne. Elektrochemia. Metalurgiczne otrzymywanie wybranych pierwiastków. Otrzymywanie metali z rud tlenkowych na drodze pirometalurgicznej. Proces rafinacji metali. Pozapiecowa obróbka metalu. 20. Egzamin: tak nie 21. Literatura podstawowa: 1. Cholewa M., Gawroński J., Przybył M.: Podstawy procesów metalurgicznych, Podręcznik akad. Pol. Śl. Gliwice, Praca zbiorowa: Hutnictwo ogólne. PWN, Warszawa Tochowicz. S., Klisiewicz Z.: Metalurgia próżniowa stali. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Anioła. A., Mamro K.: Metalurgia argonowa stali. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Literatura uzupełniająca: 1. Praca zbiorowa: Encyklopedia techniki. Metalurgia. Wydawnictwo Śląsk, Katowice Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć 1 10/50 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta

9 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 10/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej)

10 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Ekologia i zarządzanie środowiskiem 2. Kod przedmiotu: MAPN02P00N22 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Matematyka, fizyka, chemia, podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska. 16. Cel przedmiotu: Celem jest przekazanie wiedzy o aktualnej problematyce ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem. Po ukończeniu zajęć (wykład + projekt) studenci powinni: posiadać wiedzę teoretyczną z zakresu ekologii i ochrony środowiska, posiadać wiedzę teoretyczną na temat zarządzania środowiskowego i systemów zarządzania środowiskowego w świetle postulatów zrównoważonego rozwoju, umieć wprowadzać aspekty środowiskowe i ekonomiczne do modernizowania produktów i usług oraz procesów technologicznych, umieć zastosować technologie i rozwiązania techniczne nie tworzące zagrożenia lub uciążliwości dla środowiska albo je ograniczające, jednocześnie efektywne ekonomicznie. 17. Efekty kształcenia: Nr W1 Opis efektu kształcenia Ma wiedzę z zakresu ekologii oraz metodyki ochrony środowiska w odniesieniu do procesów projektowania i wytwarzania Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W01 K1A_W08 1

11 W2 U1 U2 K1 Ma wiedzę w zakresie zarządzania środowiskowego oraz sformalizowanych i niesformalizowanych systemów zarządzania środowiskowego Potrafi dokonać analizy i oceny procesów technologicznych z wykorzystaniem podstawowej wiedzy z zakresu bilansowania Potrafi zaproponować ulepszenia/usprawnienia istniejących rozwiązań technicznych oraz dokonać wyboru wariantu optymalnego Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje zaliczeniowe pisemne Obrona projektu i/lub wykonanie prezentacji projektu Obrona projektu i/lub wykonanie prezentacji projektu Obrona projektu i/lub wykonanie prezentacji projektu 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 9 Ćw. P. 9 L. Sem. Projekt Projekt Projekt K1A_W09 K1A_U12 K1A_U15 K1A_U13 K1A_U20 K1A_K02 K1A_K Treści kształcenia: W: Pojęcie i kierunki w ekologii. Ekosystem. Ekologia a ochrona środowiska. Strategiczny charakter ochrony środowiska. Rodzaje i charakterystyka zanieczyszczeń. Prewencyjne technologie ochrony środowiska. Historia koncepcji zrównoważonego rozwoju (ZR). Pojęcie ZR. Wskaźniki ZR. Charakterystyka czystszej produkcji (CP) i ekoefektywności. Zasady CP i ekoefektywności. Pojęcie redukcji i minimalizacji odpadów (MO). Analiza technik (MO). Fazy procedury MO. Pojęcie cyklu życia produktu i metodologia oceny cyklu życia produktu. Międzynarodowe dokumenty ochrony środowiska. Dyrektywa IPPC. Pozwolenie zintegrowane. Najlepsze dostępne techniki. Dokumenty referencyjne najlepszych dostępnych technik. Zarządzanie środowiskiem a zarządzanie środowiskowe. Charakterystyka systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ). Sformalizowane i niesformalizowane SZŚ. SZŚ wg ISO SZŚ wg EMAS. Podobieństwa i różnice sytemu ISO i EMAS. P: Dokonanie wyboru procesu technologicznego podlegającego modernizacji. Wykonanie bilansu ilości zużytych materiałów, energii i odpadów. Zapoznanie się z wymaganiami prawnymi dotyczącymi istniejących instalacji. Propozycja wariantów modernizacji proekologicznych procesu technologicznego. Wybór wariantu optymalnego ze względu na kryteria środowiskowe, techniczne i ekonomiczne. 20. Egzamin: TAK NIE 2

12 21. Literatura podstawowa: 1. Banaszak J., Wiśniewski H.: Podstawy ekologii, PWN, Warszawa, Stefanowicz T.: Wstęp do ekologii i podstaw ochrony środowiska. Wyd. Pol. Poznańskiej, Poznań, Krebs Ch.I.: Ekologia, PWN, Warszawa, Nowosielski R., Spilka M., Kania A.: Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice, Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, Łunarski J.: Zarządzanie środowiskiem, Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów, Literatura uzupełniająca: 1. Puszkar T., Pawłowski A.: Ekologia dla inżynierów, Wyd. Uczelniane, Lublin, Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska, PWE, Warszawa, Borys T.: Wskaźniki ekorozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, Adamczyk W.: Ekologia wyrobów: jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa, Lewandowski J.: Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, Wyd. Pol. Łódzkiej, Łódź, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/5 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 9/7 5 Seminarium 6 Inne 24. Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: 1 Suma godzin 18/ Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

13 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Elementarna chemia fizyczna 2. Kod przedmiotu: MCPP06P00N23 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne (wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: 9. Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 11. Prowadzący przedmiot: profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny, starszy wykładowca lub adiunkt 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Wiedza z chemii ogólnej, fizyki i matematyki oraz inżynierii materiałowej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi elementami chemii fizycznej, pozwalające zrozumieć istotę ogniw galwanicznych, jak również procesów elektrolitycznych zachodzących w elektrochemii. 17. Efekty kształcenia: Nr W1 W2 Opis efektu kształcenia Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną z zakresu elektrochemii obejmującą kluczowe zagadnienia budowy ogniw galwanicznych i procesów elektrochemicznych Ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych z zakresu elektrochemii, właściwych dla kierunku studiów Metoda sprawdzenia efektu kształcenia zaliczeniowe pisemne Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów K1A_W03 K1A_W12 K1A_W05 K1A_W14 U1 Potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny z zakresu elektrochemii (inżynierii powierzchni) Dialog pomiędzy prowadzącym a studentami podczas trwania zajęć K1A_U21 1

14 K1 K2 Ma świadomość ważności i rozumie aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania Dyskusja ze studentami podczas zajęć zaliczeniowe pisemne 18. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) K1A_K02 K1A_K04 W. 9 Ćw. P. L. Sem. 19. Treści kształcenia: W: Elektrochemia jonika, elektrodyka i elektrochemia przemysłowa. Stopień dysocjacji α a elektrolit. Przewodnictwo właściwe i molowe. Wyznaczanie przewodnictwa właściwego. Pojęcie elektrody. Elektroliza. Prawa Faraday a. Ogniwo galwaniczne podwójna warstwa elektryczna, potencjał elektrody, elektrolityczna prężność roztwórcza. Siła elektromotoryczna ogniwa i jej zastosowanie, potencjał dyfuzyjny. Wzór Nernsta. Szereg potencjałów standardowych. Elektroda wodorowa, kalomelowa Rodzaje elektrod elektrody I-go rodzaju (metaliczna, gazowa, utleniająco-redukującą) oraz elektrody II-go rodzaju. Ruchliwość i liczby przenoszenia jonów. Ogniwa stosowane w praktyce (pierwotne i wtórne, podział ze względu na proces samorzutny czy wymuszony) akumulator kwasowy i zasadowy (teoria Foerstera) i inne. Rodzaje ogniw paliwowych, np. alkaliczne ogniwo paliwowe. Polarografia. Polaryzacja elektrody i pomiar napięcia rozkładowego. Równowaga w roztworach elektrolitów. Rodzaje korozji korozja chemiczna i elektrochemiczna. 20. Egzamin: TAK NIE 21. Literatura podstawowa: 1. Pigoń K., Ruziewicz Z.: Chemia fizyczna, PWN, Warszawa, Atkins P.W.: Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa, Literatura uzupełniająca: 1. Atkins P.W.: Chemia ogólna, PWN, Warszawa, Pauling L., Pauling P.: Chemia, PWN, Warszawa, Sienko M.J., Plane R.A.: Chemia, podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa, Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 1 9/21 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Suma godzin 9/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 2

15 26. Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3

16 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Filozofia 2. Kod przedmiotu: M0IW02I00S Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 1 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 1 6. Kierunek studiów: Mechanika i budowa maszyn (SYMBOL WYDZIAŁU) RMT 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 1 8. Specjalność: 9. Semestr: I 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra stosowanych nauk społecznych 11. Prowadzący przedmiot: Dr Jarosław Mikołajec 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Podstawowa wiedza w zakresie programu szkoły średniej z historii i literatury polskiej. 16. Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii, tak w aspekcie historycznym, jak i systematycznym. Próbuje się ukazać refleksję filozoficzną jako istotny element kultury europejskiej. 17. Efekty kształcenia: 2 Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów W01 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. kolokwia, pisemne prace semestralne K_W08 U01 Potrafi interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne) w zakresie dziedzin nauki i kolokwia, pisemne dyscyplin naukowych, właściwych prace semestralne dla studiowanego kierunku studiów. K_U09 K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, przede wszystkim w celu podnoszenia swoich kolokwia, pisemne kompetencji zawodowych i prace semestralne osobistych. K_K01

17 K02 Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na kolokwia, pisemne środowisko, i związanej z tym prace semestralne odpowiedzialności za podejmowane decyzje. K_K02 K03 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane zkolokwia, pisemne wykonywaniem zawodu prace semestralne K_K05 K04 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu kolokwia, pisemne informacji i opinii dotyczących prace semestralne osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały. K_K Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W. 18 Ćw. L. P. Sem. 19. Treści kształcenia: : Filozofia jako nauka: jej pojęcie działy i etapy rozwoju. Stosunek filozofii do nauk szczegółowych. Podstawowe zagadnienia filozofii presokratejskiej problem arche. Koncepcje filozoficzne okresu klasycznego i ich znaczenie dla dalszego rozwoju filozofii i kultury europejskiej. Uniwersalizm filozofii hellenistycznej. Filozofia chrześcijańska: patrystyka i scholastyka. Racjonalizm i empiryzm nowożytny: poglądy Kartezjusza, Spinozy, Leibniza, Locke a, Hume a. Idealizm transcendentalny Kanta. Metafizyczny idealizm niemiecki: Fichte, Schelling, Hegel. Klasyczne zagadnienia teorii poznania: klasyczna i nieklasyczne koncepcje prawdy. Filozofia nauki i jej problemy. Przegląd podstawowych teorii etycznych. Główne zagadnienia i kierunki filozofii wieku XIX-go i XX-go: pozytywizm, marksizm, fenomenologia, pragmatyzm, szkoła lwowsko-warszawska, egzystencjalizm, postmodernizm. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1) Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1,2,3, Warszawa ) Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa Literatura uzupełniająca: 1) Bocheński J., Zarys historii filozofii, Kraków ) Broda J., Pluskiewicz W., Filozofia: wybór tekstów źródłowych, Gliwice Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć 1 18/12 2 Ćwiczenia 3 Laboratorium 4 Projekt 5 Seminarium 6 Inne Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta

18 Suma godzin 18/ Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): Uwagi: Zatwierdzono:. (data i podpis prowadzącego) (data i podpis dyrektora instytutu/kierownika katedry/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych/kierownika lub dyrektora jednostki międzywydziałowej) 3 1 punkt ECTS 30 godzin.

19 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 3 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Fizyka ciała stałego 2. Kod przedmiotu: MBPP05P00N22 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2011/ Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia studia drugiego stopnia 5. Forma studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne ( wieczorowe/zaoczne) 6. Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn (RMT) MiBM 7. Profil studiów: ogólnoakademicki praktyczny 8. Specjalność: Semestr: II 10. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Mechaniki Stosowanej 11. Prowadzący przedmiot: 12. Przynależność do grupy przedmiotów: przedmioty wspólne przedmioty specjalnościowe inne 13. Status przedmiotu: obowiązkowy wybieralny inny 14. Język prowadzenia zajęć: polski 15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: ukończony kurs fizyki na poziomie szkoły średniej oraz ukończony kurs z algebry matematycznej. 16. Cel przedmiotu: Celem jest poznanie teoretyczne oraz opanowanie rachunkowe wybranych zagadnień z zakresu fizyki ciała stałego. Po ukończeniu kursu student posiada wiadomości dotyczące podstawowych koncepcji budowy atomu, zna podstawy mechaniki kwantowej i relatywistycznej. 17. Efekty kształcenia: Nr W01 W02 W03 U01 Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia Forma prowadzenia zajęć Odniesienie do efektów dla kierunku studiów Zna i rozumie aparat matematyczny niezbędny do opisu podstawowych praw fizycznych. Ma podstawową wiedzę z zakresu wybranych działów fizyki, a w szczególności podstawy: mechaniki relatywistycznej i kwantowej. Ma wiedzę dotyczącą współczesnych badań mechaniki relatywistycznej. Potrafi wykorzystać poznane zasady i metody fizyki ciała stałego do zrozumienia i opisu zjawisk występujących w zagadnieniach inżynierskich. zaliczeniowe pisemne zaliczeniowe pisemne zaliczeniowe pisemne zaliczeniowe pisemne wykład wykład wykład wykład, ćwiczenia tablicowe K1A_W01 K1A_W02 K1A_W05 K1A_U013 1

20 K01 Rozumie podstawowe mechanizmy różnych procesów naturalnych i potrafi wskazać ich fizyczne źródła. zaliczeniowe pisemne wykład, ćwiczenia tablicowe K1A_K Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba godzin) W.9 Ćw.9 P. 0 L. 0 Sem Treści kształcenia: y: Fizyka ciała stałego zakres, definicja, Wstęp do kinematyki oraz dynamiki ciała sztywnego. Rodzaje ruchu ciała sztywnego. Momenty bezwładności, środek uderzeń, Wstęp do mechaniki analitycznej. Rodzaje więzów. Zasada prac przygotowanych. Zasada d Alemberta. Definicja oraz zastosowanie, Mechanika analityczna. Równania Lagrange a. Definicja oraz zastosowanie. Układy mechatroniczne. Zastosowanie równania Lagrange a II rodzaju do analizy układów elektromechanicznych. Dynamika ruchu orbitalnego. Prawa Keplera. Ruch małej masy w polu grawitacyjnym. Potencjał masy w polu grawitacyjnym. Pierwsza i druga prędkość kosmiczna. Zmiana orbity. Masa i pęd w mechanice relatywistycznej. Wyznaczanie siły relatywistycznej. Relatywistyczna energia kinetyczna. Energia spoczynkowa. Energia całkowita. Zasada zachowania masy energii. Równanie Einsteina. Ćwiczenia tablicowe/projektowe/laboratoryjne/seminaryjne: Momenty bezwładności układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Zasada pędu w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Zasada krętu w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Energia w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Praca w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Równania ruchu w mechanice klasycznej i relatywistycznej. Transformacja Lorentza. Transformacja Galileusza. 20. Egzamin: tak nie Literatura podstawowa: 1. Kittel Ch.: Wstęp do fizyki ciała stałego. PWN, Osiński Z.: Mechanika ogólna. PWN, Szpikowski S.: Podstawy mechaniki kwantowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin Schutz B. F.: Wstęp do ogólnej teorii względności. PWN, Literatura uzupełniająca: 1. Feynman Richard P., Leighton Robert B.: Feynmana wykłady z fizyki, t. 1, 2, 3, Wyd. 5. PWN, Halliday D., Resnick R.: Fizyka, PWN Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów kształcenia Lp. Forma zajęć 1 9/15 2 Ćwiczenia 9/15 3 Laboratorium - 4 Projekt - 5 Seminarium - 6 Inne Suma wszystkich godzin: Liczba punktów ECTS: 2 Suma godzin 18/30 Liczba godzin kontaktowych / pracy studenta 26. Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach o charakterze praktycznym (laboratoria, projekty): 0 2

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1

Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 Kod przedmiotu: MiBM PN Pozycja planu: A.1 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność Jednostka prowadząca kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus)

KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Wydział Studiów Inżynierskich kierunek studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji KARTA PRZEDMIOTU (syllabus) Nazwa przedmiotu: AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCJI Rodzaj studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ

WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ WYDZIAŁ FIZYKI STUDIA PODYPLOMOWE FIZYKI Z ASTRONOMIĄ Proponowany kierunek studiów: Studia podyplomowe Fizyki z Astronomią Postgraduate Studies in Physics and Astronomy Jednostka mająca prowadzić studia:

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów,

Bardziej szczegółowo

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia

Typ zajęć/liczba godzin W/45(I) + W/30(II), C/30(I), L/30(II) Koordynator Prowadzący Sposób zaliczenia Rok I Nazwa kursu Fizyka I, Fizyka II Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki Kier/spec/rok Elektrotechnika I rok Punkty ECTS 13 punktów ECTS (sem. I = 7 punktów, sem. II = 6 punktów)

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Audyt energetyczny Nazwa w języku angielskim: Energy audit Kierunek studiów: Energetyka Specjalność: Energetyka cieplna Stopień

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012

KURSY OBOWIĄZKOWE. Zał. Nr 4 do ZW 33/2012 KURSY OBOWIĄZKOWE WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Eksploatacja Odkrywkowa Nazwa w języku angielskim: Surface Mining Technology Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Kierunek lub kierunki studiów ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI M_ZI_S_1_01a ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Język obcy 1A- Angielski B2 Foreign Language 1A English B2 angielski Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy Poziom modułu kształcenia I stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem

Komputerowe wspomaganie konstruowania maszyn i napędów hydraulicznych i pneumatycznych ze sterowaniem POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny INSTYTUT AUTOMATYZACJI PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH I ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW WYTWARZANIA WNIOSEK O UTWORZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Komputerowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 14919-10-B ECTS: 3 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Sylabus przedmiotu/modułu - część A AKREDYTACJA, CERTYFIKACJA I AUDYT JAKOŚCI ACCREDITATION, CERTIFICATION AND QUALITY AUDIT TREŚCI WYKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Katalog ECTS. Kierunek Logistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Katalog ECTS Kierunek Logistyka Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 1 II (A) Informacje o programach studiów-opis ogólny Kierunek Logistyka II.A.1 II.A.2 Przyznawane kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAMY STUDIÓW dla kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA 1 Biologia i ekologia I Wykład, ćwiczenia : 1W, 1C

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok

Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka. Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Nazwa kursu BHP i ergonomia Kod kursu Kod ERASMUSA Jednostka Instytut Politechniczny Zakład Elektroniki i Telekomunikacji Kier/spec/rok Elektronika i Telekomunikacja / I rok Punkty ECTS 1 Rodzaj kursu

Bardziej szczegółowo