POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2003 ROK

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2003 roku. 2. Zadania osłonowe (pasywne) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. 3. Aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia. 4. Pozostałe zadania aktywizujące rynek pracy. 5. Inne formy działalności.

3 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2003 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jest jednostką samorządową wspólną dla Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego funkcjonującą pod zwierzchnictwem Starosty Łomżyńskiego na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2000 roku pomiędzy Prezydentem Miasta a Starostą Łomżyńskim. Podstawą działania urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/46/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku z późniejszymi zmianami. W oparciu o uchwalony Regulamin Organizacyjny w PUP w Łomży zostały utworzone następujące komórki organizacyjne: Dział Organizacji i Kontroli, Dział Rynku Pracy, Dział Ewidencji i Świadczeń i Dział Finansowo Księgowy. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na dzień 31 grudnia 2003 r. zatrudniał 54 osoby na czas nieokreślony w ramach posiadanych etatów. Na koniec grudnia 2003 roku na jednego zatrudnionego przypadało 160 bezrobotnych. Struktura zatrudnienia według wykształcenia pracowników na dzień 31 grudnia 2003 roku przestawiała się następująco: - pracownicy z wykształceniem wyższym - 17 osób, - pracownicy z wykształceniem policealnym - 8 osób, - pracownicy z wykształceniem śr. ogólnym - 6 osób, - pracownicy z wykształceniem śr. zawodowym - 24 osoby - pracownicy z wykształceniem zasadniczym. zawodowym - 1 osoba. Stabilny stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2003 roku, wysokie kwalifikacje pracowników, wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom gwarantują wysoką efektywność zadań realizowanych przez urząd. W celu poprawy obsługi bezrobotnych Urząd zatrudniał pracowników na czas określony w ramach robót publicznych. Osoby te zatrudnione zostały przede wszystkim do obsługi bezrobotnych i kontaktów z pracodawcami. Na koniec grudnia 2003 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych było 15 osób, a 5 absolwentów odbywało w Urzędzie staż zawodowy. Wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz.514 z późn. zm.) i można je podzielić na zadania własne (organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń; świadczenie pośrednictwa pracy, prowadzenie klubów pracy) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rejestrowanie bezrobotnych i innych osób, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie decyzji związanych z przyznawaniem i pozbawianiem statusu osoby bezrobotnej, przyznawaniem i pozbawianiem prawa do zasiłku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, stypendium, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych). Zadania związane z wypłacaniem zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń pieniężnych oraz refundacją pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych są zadaniami obligatoryjnymi i wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację nie jest limitowana. Natomiast zadania związanie ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom bezrobocia są zadaniami aktywnymi. Wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację jest ustalana wg algorytmu, którego wielkość jest uzależniona od: liczby bezrobotnych, liczby długotrwale bezrobotnych (ponad 12

4 miesięcy), liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na dzień 30 września roku poprzedniego. Kierownik PUP realizując powyższe zadania działa z upoważnienia Starosty Łomżyńskiego. Pierwszoplanowymi więc zadaniami realizowanych celów polityki rynku pracy było skuteczne ograniczanie skali bezrobocia, łagodzenie jego skutków społecznoekonomicznych, promowanie powstawania nowych produktywnych miejsc pracy, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach gmin: Miasta Łomża; gmin miejsko-wiejskich: Jedwabne i Nowogród i gmin wiejskich: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna. Na obszarze działania PUP w Łomży w 2003 roku obowiązuje sześciomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży realizował przede wszystkim przedsięwzięcia zmierzające do skutecznego stosowania i propagowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom, kosztem działań posiadających charakter osłonowy. W związku z tym, szczególne preferencje otrzymały zadania zmierzające do tworzenia nowych, stałych miejsc pracy oraz osłony już istniejących. Pozwoliło to na zwiększenie efektywności działania urzędu oraz wydatkowanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego stosowany był dobór zasad finansowania działań wynikający z aktualnej sytuacji i potrzeb na lokalnym rynku pracy., Taki tryb postępowania prowadził w efekcie do uzyskania optymalnej efektywności ekonomicznej stosowanych aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom szczególnie w aspekcie przyznania, niewystarczającego na zgłaszane przez bezrobotnych i społecznych partnerów rynku pracy potrzeby, limitu środków Funduszu Pracy na 2003 rok. Podstawą do samokontroli w realizacji przyjętych założeń polityki rynku pracy była kwartalna analiza wskaźników efektywności poszczególnych programów rynku pracy. Pozwoliła ona na określenie właściwych działań i ewentualne korekty przyjętych metod w procesie zarządzania przez cele. Dokonywano okresowych analiz, ocen lokalnego rynku pracy pozwalających na podwyższenie skuteczności prowadzonych działań oraz realną ocenę wskaźników efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały bieżącą korektę lub wprowadzenie innych, bardziej skutecznych przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację na powiatowym rynku pracy. Marketingowy sposób prowadzenia pośrednictwa pracy zapewnił skuteczną realizację zapotrzebowań lokalnych pracodawców na siłę roboczą w możliwie najkrótszym czasie. Doskonalenie doradztwa zawodowego i aktywne pośrednictwo pracy zwiększyło skuteczność skojarzeń miejsc pracy i poszukujących pracy oraz motywację bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania pracy. Dobór pracodawców, negocjowanie stawek refundacji, precyzyjny dobór uczestników programów, zdecydowane egzekwowanie przez służby zatrudnienia w 2003 roku zobowiązań wynikających z zawartych umów zapewniły utrzymanie poziomu wskaźników efektywności programów pro-zatrudnieniowych, a więc stałego zatrudnienia po ich zakończeniu. Zwiększenie limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pozwoliło na utworzenie większej ilości stanowisk pracy subsydiowanej, i utrzymanie na dotychczasowym, wysokim poziomie wskaźnika zatrudnienia na stałe, po okresie dofinansowania. Specjalnymi działaniami objęci zostali bezrobotni absolwenci w ramach realizacji programów: Pierwsza Praca POMOC DLA MŁODZIEŻY POSZUKUJĄCEJ PRACY, które zwiększyły ich szansę na rynku pracy.

5 Efektywność zatrudnieniową na lokalnym rynku pracy zwiększano przez rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych bezrobotnych, kierowanie bezrobotnych na szkolenia po uzyskaniu tzw. uprawdopodobnienia zatrudnienia oraz systematyczne monitorowanie przebiegu i skuteczności realizowanych programów. W 2003 roku na obszarze działania PUP w Łomży zmniejszyła się znacznie wielkość populacji bezrobotnych, a także liczba zasiłkobiorców w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Łomży pozyskał większą ilość ofert pracy, a ich struktura uległa korzystnym zmianom (zmniejszenie udziału ofert pracy subsydiowanej). Wzrost ilości pozyskanych ofert pracy jest związany z korzystnymi zmianami rysującymi się w gospodarce kraju. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w ub. r. realizował szereg zadań, bez których nie byłoby możliwe prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy. Zadania te obejmują przede wszystkim czynności związane z bezpośrednią obsługą bezrobotnego, a więc: rejestrację bezrobotnych (w okresie roku do urzędu zgłosiło się 6508 bezrobotnych), wyłączanie z ewidencji (7308 osób utraciło status bezrobotnego z różnych przyczyn), co miesięczną obsługę bezrobotnych w ramach potwierdzania gotowości do pracy (pracownicy Działu Ewidencji i Świadczeń obsługują miesięcznie ok osób), przyznawanie prawa do świadczeń, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wydawanie różnego rodzaju decyzji administracyjnych (wydano ok decyzji), zaświadczeń, decyzji finansowych związanych z wypłatą zasiłków, współpraca z ponad 850 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami. Wywiązanie się z realizacji założonych celów strategicznych i zarządzanie przez cele urzędem wymagają od Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży konsekwentnego przestrzegania ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz współdziałania ze społecznymi partnerami rynku pracy, przedstawicielami samorządów terytorialnych, administracji rządowej i pozarządowej oraz lokalnymi pracodawcami. W ciągu całego okresu sprawozdawczego kształtowano pozytywny image urzędu pracy jako kluczowej instytucji usługowo-doradczej dla wszystkich społecznych partnerów w kreowaniu lokalnego rynku pracy. W 2003 roku położono duży nacisk na poprawę jakości obsługi klientów urzędu pracy i podnoszenie kwalifikacji służb zatrudnienia. Informowano społeczeństwo poprzez lokalne media o sytuacji na rynku pracy i problemach bezrobotnych. Publikowano informatory i rozpowszechniano własne wydawnictwa. Należy stwierdzić, że efekty działań PUP w Łomży zależą nie tylko od sprawności działania urzędu, ale przede wszystkim od kondycji gospodarki państwa, działań rządu oraz wielkości przekazywanych środków Funduszu Pracy na formy aktywne. Mając ograniczone środki Funduszu Pracy PUP w Łomży nie może w pełni aktywnie zwalczać bezrobocia.

6 2.ZADANIA OSŁONOWE (PASYWNE) REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY Zadania osłonowe to zadania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia polegające na rejestracji osób bezrobotnych oraz innych poszukujących pracy i wypłacaniu uprawnionym zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. a) rejestracja i wypłata świadczeń osobom uprawnionym Na koniec grudnia 2003 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomża wyniosła 8699 osób, (5226 pochodziło z miasta Łomży), w tym 4566 kobiet i była mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 872 osoby, (liczba kobiet zmalała o 358 osób). Liczba bezrobotnych pochodzących z miasta Łomży zmniejszyła się o 543 osoby, (liczba kobiet zmalała o 223 osoby). Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,1% wszystkich zarejestrowanych w PUP Łomża. Stopa bezrobocia wyniosła 17,2% i była niższa o 1,4 punktu procentowego w porównaniu z końcem 2002 roku. Stopa bezrobocia dla miasta Łomży na koniec 2003 roku wyniosła 21,6% a dla Powiatu Łomżyńskiego 13,1%. W okresie roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 6508 bezrobotnych, z czego 4274 czyli 65,8% pochodziło z Łomży. Wśród nowo zarejestrowanych 136 osób uzyskało status bezrobotnego z przyczyn zakładów pracy, a 5435 nie posiadało prawa do zasiłku. W omawianym okresie odpływ bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 7380 osób (w tym 4817, czyli 64,5% z miasta Łomża) i był większy od napływu o 872 osoby. Wskaźnik napływu określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec grudnia 2003 roku wynosił 74,8% (81,8% dla miasta), a wskaźnik odpływu z bezrobocia wyniósł 84,8% (92,2% dla miasta). W okresie roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 1945 osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 1259 pochodziło z Łomży. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 29,9% (w mieście 29,6%) wszystkich nowo zarejestrowanych w omawianym okresie. Na koniec 2003 roku zarejestrowani z prawem do zasiłku stanowili 10,6% ogólnej populacji bezrobotnych. Udział tej kategorii w ogółem bezrobotnych zmniejszył się o 11,3 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem 2002 roku. W mieście prawo do zasiłku posiadało natomiast 10,7% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2002 roku 22,9%). Bezrobotni z prawem do zasiłku z Łomży stanowili 60,7% ogółu populacji posiadającej te uprawnienia. W 2003 roku znacznie zwiększyła się, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Liczebność tej grupy wzrosła o 160 osób, w tym liczba pobierających świadczenia przedemerytalne zwiększyła się o 227 osób, a pobierających zasiłek przedemerytalny zmniejszyła się o 67 osób. Na koniec 2003 roku populacja ta liczyła 1017 osób, z tego 560 pobierało zasiłek przedemerytalny, a 457 świadczenie przedemerytalne. W ciągu 2003 roku systematycznie analizowano napływające oferty pracy w aspekcie struktury bezrobotnych wg zawodów i grup zawodów. W omawianym okresie pozyskano 1838 ofert pracy (tj. o 433 więcej niż w analogicznym okresie 2002 roku). Zmniejszyła się ilość ofert dla niepełnosprawnych z 125 w 2002 do 113 w 2003 roku, dla absolwentów z 286 w 2002 roku do 207 (w tym 194 czyli 93,7 % to oferty pracy subsydiowanej) w roku W ciągu omawianego okresu konsekwentnie przestrzegano terminowego potwierdzania gotowości do pracy przez osoby pobierające zasiłek. Proponowano uczestnictwo w szkoleniach i przekwalifikowaniach zawodowych oraz zajęciach w Klubie Pracy. Jednocześnie doskonalono współpracę między stanowiskami rejestracji, ewidencji i świadczeń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych.

7 b)rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych w I instancji, załatwienie listów, podań, skarg i wniosków bezrobotnych W 2003r. wpłynęło ogółem 29 odwołań od decyzji administracyjnych (w 2 przypadkach odwołanie zawierało również wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania), w tym: 10 odwołań zostało rozpatrzonych przez organ I instancji we własnym zakresie w trybie art.132 k.p.a. - w 9 przypadkach uchylono decyzję w całości, - w 1 przypadku zmieniono decyzję w części. 2 odwołania zostały przez stronę wycofane przed skierowaniem do organu II instancji, 17 odwołań od decyzji administracyjnych przekazano wraz z aktami sprawy do organu II instancji ( w tym 2 odwołania wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu - organ II instancji przywrócił stronom termin do złożenia odwołania) Wojewoda Podlaski : - w 10 przypadkach utrzymał w mocy decyzje organu I instancji, - w 5 przypadkach uchylił zaskarżone decyzje i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, - w 1 przypadku wydał postanowienie o pozostawieniu odwołania bez rozpatrzenia, - w 1 przypadku nie zapadło rozstrzygnięcie do końca 2003r. W I półroczu 2003r. zapadło rozstrzygnięcie w stosunku do 2 odwołań z 2002r. ( nie rozpatrzonych z uwagi na datę wpływu): 1 odwołanie zostało przez stronę wycofane przed skierowaniem do organu II instancji, 1 odwołanie przekazano do organu II instancji, który: - utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Tematy odwołań: - odmowa uznania za osobę bezrobotną, - odmowa przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, - utrata statusu bezrobotnego, - utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych, - przyznanie świadczenia przedemerytalnego, - przywrócenie terminu do złożenia odwołania, - wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną W 2003 roku bezpośrednio od bezrobotnych wpłynęło 130 (podań) wniosków, w tym załatwiono: 123 wnioski pozytywnie, 4 wnioski informacyjnie ( w tym 1 przekazując jednocześnie do załatwienia zgodnie z kompetencjami), 2 wnioski negatywnie 1 wniosek (z uwagi na datę wpływu) pozostał do rozpatrzenia w 2004r. Z ogólnej liczby wniosków ( bez 1-go nie rozpatrzonego w 2003r.) załatwiono: w formie decyzji, - 1 wydając postanowienie, - 1 pismem oraz wydając zaświadczenie, - 5 pismem. Tematy wniosków: przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego, przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, ponowne przeliczenie świadczenia przedemerytalnego,

8 podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych, zmiana decyzji (bądź uchylenie) o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa (lub z innych przyczyn np. podjęcia pracy) na decyzje o utracie statusu z powodu podjęcia zatrudnienia (lub innych przyczyn, np. zmiany daty podjęcia pracy, przyznania renty, przywrócenia do pracy), wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, prośba o przywrócenie terminu do złożenia podania o wznowienie postępowania, wydanie zaświadczenia o okresie zarejestrowania. Wszystkie złożone odwołania i wnioski (podania) rozpatrzono w terminie przewidzianym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W 2003 roku nie wpłynęły od bezrobotnych skargi w rozumieniu art.227 Kodeksu postępowania administracyjnego. Nie odnotowano również wniosków o których mowa w art.241 K.p.a. b) gospodarowanie Funduszem Pracy Środki Funduszu Pracy wydatkowane były zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, na zadania określone w tej ustawie. W okresie r. wydatkowano ogółem ,3 tys. zł. Największą kwotę tj ,8 tys. zł wydatkowano na wypłatę zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowane było w ramach limitów przyznanych przez MGPiPS w Warszawie. Pierwszy limit PUP otrzymał w marcu 2003 roku w wysokości 3.466,3 tys. zł. Zobowiązania PUP z 2002 roku wynosiły 398,4 tys. zł. Do r. urząd otrzymał łącznie 4.975,9 tys. zł na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i młodocianych. Podział kwoty 4.975,9 tys. zł na poszczególne formy aktywne i młodocianych przestawiał się następująco: szkolenia i przekwalifikowania - 112,9 tys. zł, prace interwencyjne - 770,0 tys. zł, roboty publiczne ,0 tys. zł, aktywizacja absolwentów ,0 tys. zł, pożyczki - 784,0 tys. zł, młodociani - 600,0 tys. zł. PUP we własnym zakresie reguluje wszelkie zobowiązania wobec ZUS. Środki na ten cel przekazywane są przez MGPiPS. Środki te przekazywane były rytmicznie i zawsze w terminie i dlatego na dzień r. PUP z tytułu zawartych umów nie miał żadnych wymagalnych zobowiązań. Na dzień r. saldo środków na rachunkach bankowych Funduszu Pracy PUP wynosiło 1.976,4 tys. zł. Środki Funduszu Pracy przechowywane są na rachunku w Kredyt Bank O/Łomża. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz innych świadczeń dokonywane były przez następujące banki: PKO BP w Łomży, BS Łomża O/Śniadowo, BS Łomża O/Nowogród Wydział Zamiejscowy w Zbójnej, BS Łomża O/Miastkowo, BS Łomża O/Nowogród, BS Piątnica, BS Piątnica O/Wizna i BS Jedwabne. Banki te pobierały za tę działalność prowizję w wysokości 0,5% wypłaconych kwot, co jest zgodne z rozporządzeniem MPiPS. Powoduje to usprawnienie wypłat zasiłków oraz zabezpieczenie mienia przed zagarnięciem. Obsługę rozliczeń spłat, spłaty i egzekucji pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy prowadził bank PKO BP w Łomży. Za tę usługę bank pobierał prowizję w wysokości 0,8% spłaconych kwot.

9 Zlecanie bankom wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń oraz obsługi pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży. Dokonując przelewów środków Funduszu Pracy PUP w Łomży współpracował z około 850 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami.

10

11 Załącznik nr 1 GOSPODAROWANIE FUNDUSZAMI CELOWYMI - FUNDUSZ PRACY Lp Tematyka Forma realizacji Jednostka realizująca Termin rozpoczęcia zakończenia Środki limit Wydatki finansowe % wykonania

12 1 1a Wypłata zasiłków dla bezrobotnych w tym : Składki na ubezpieczenie społeczne PUP przelew - // r. nielimitowane , , Finansowanie zadań związanych z przyuczaniem do zawodu lub przekwalifikowania bezrobotnych. 112,9 111,5 98,7 3 Absolwenci 1.450, ,8 92,8 4 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych 770,0 764,0 99,2 5 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy robotach publicznych , ,8 100,7 6 Finansowanie pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. 784,0 838,6 106,9 7 Finansowanie opracowania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia orientacji i poradnictwa. 35,0 37,5 107,1 8 Finansowanie programów specjalnych. 0,0 0,0 0,0 9 Finansowanie funkcjonowania Klubu Pracy. 0,0 0,0 0,0 10 Finansowania zadań w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. 600,0 558,1 93,0 11 Finansowanie kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych, sądowych. - // 82,0 80,4 38,8 12 Finansowanie kosztów wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego. -// - 136,7 135,8 99,3 13 Finansowanie druków dla bezrobotnych -// - -.// - 14,0 17,4 124,2 OGÓŁEM -// - -// - -// , ,3 -

13

14

15 3.AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu obejmujące organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i przekwalifikowań PUP w Łomży otrzymał zł. W 2003 roku obowiązywały takie same zasady wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych oraz rozpatrywania wniosków o pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak w latach poprzednich. Kierownik PUP w Łomży swoimi zarządzeniami: - Nr 2/03 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji rozpatrującej wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży, przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego i Przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia, - Zarządzeniem Nr 8/03 z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie: powołania komisji rozpatrującej wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego na pierwszym posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2003 roku komisja rozpatrująca wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych rozpatrzyła 56 wniosków na utworzenie 217 miejsc pracy interwencyjnej i 20 wniosków na zatrudnienie 99 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 127 miejsc pracy interwencyjnej w 56 zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem i zorganizowanie 78 miejsc pracy w 20 zakładach pracy w ramach robót publicznych, na drugim posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 90 wniosków na utworzenie 238 miejsc pracy interwencyjnej i 17 wniosków na zatrudnienie 33 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 40 miejsc pracy interwencyjnej w 36 zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem i zorganizowanie 8 miejsc pracy w 7 zakładach pracy w ramach robót publicznych, na trzecim posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 59 wniosków na utworzenie 119 miejsc pracy interwencyjnej. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 52 miejsc pracy interwencyjnej w 47 zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem. na czwartym posiedzeniu w dniu 4 lipca 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 8 wniosków na utworzenie 11 miejsc pracy interwencyjnej. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 9 miejsc pracy interwencyjnej w 8 zakładach pracy, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem, na piątym posiedzeniu w dniu 31 lipca 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 43 wnioski na utworzenie 75 miejsc pracy interwencyjnej i 15 wniosków na zatrudnienie 57 osób bezrobotnych w ramach robót publicznych. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 48 miejsc pracy w 43 zakładach pracy interwencyjnej, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem i zorganizowanie 53 miejsc pracy w 15 zakładach pracy. - na pierwszym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2003 roku komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy komisja rozpatrzyła 10 wniosków w tym 9 na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 1 jeden na

16 utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 1 na utworzenie dodatkowego miejsca pracy, - na drugim posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 6 wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pozytywnie rozpatrzono 6 wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym 5 na działalność usługową i 1 na działalność produkcyjną, na trzecim posiedzeniu dniu 27 sierpnia 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 3 wnioski w tym 2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 1 na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej (działalność produkcyjna) i 1 na utworzenie dodatkowego miejsca pracy. - na czwartym posiedzeniu w dniu 15 października 2003 roku ww. komisja rozpatrzyła 7 wniosków w tym 6 na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 1 na utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy. Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (4 na działalność usługową i 1 na działalność produkcyjną) i 1 na utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy. Jeden wniosek na rozpoczęcie działalności gospodarczej został rozpatrzony negatywnie, - na piątym posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2003 ww. komisja rozpatrzyła 5 wniosków w tym 2 na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 3 na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na rozpoczęcie działalności gospodarczej (2 na działalność usługową) i 3 na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, - na szóstym posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2003 ww. komisja rozpatrzyła 2 wnioski w na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Pozytywnie rozpatrzono 2 wnioski na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Realizacja poszczególnych form przedstawia się następująco: a) prace interwencyjne Celem zawierania umów na prace interwencyjne jest utworzenie nowych stałych miejsc dla bezrobotnych przy równoczesnym wsparciu zakładów pracy środkami finansowymi z FP powodującymi obniżenie kosztów utworzenia tych stanowisk. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2002 roku zł. Organizatorzy prac interwencyjnych byli wybierani przez komisję rozpatrującą wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych. Realizacja celu głównego - tworzenia nowych miejsc pracy łączy cel edukacyjny osób bezrobotnych. W ramach organizowanych miejsc pracy bezrobotni mogą nabywać nowe umiejętności zawodowe a pracodawca może przyuczyć pracownika do konkretnych potrzeb prowadzonego zakładu pracy. Zawierano również umowy na organizację prac interwencyjnych z instytucjami nie gwarantującymi powstawania nowych miejsc pracy. Dotyczyło to jednostek budżetowych i placówek socjalnych. Z uwagi na aspekt społeczno-socjologiczny niektóre grupy bezrobotnych kierowano do pracy właśnie w ramach prac interwencyjnych. Dotyczyło to przede wszystkim bezrobotnych nie dających się zaktywizować zawodowo. Umowy takie zaniżają efektywność wykorzystania FP na tę formę przeciwdziałania bezrobociu. W 2003 roku PUP w Łomży zawarł 246 umów z 172 zakładami pracy, wszystkie na okres 6 miesięcy. W ramach tych umów zostało skierowanych 369 bezrobotnych (255 z miasta Łomża), w tym 186 kobiet. Wśród skierowanych bezrobotnych 111 osób, w tym 71 kobiet, pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Efektywność zatrudnienia w 2003 r. wynosiła 52,2%.

17 Na koniec 2003 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,83 zł, co stanowi 99,22% przyznanego limitu. b) roboty publiczne Podstawowym celem organizowania robót publicznych jest wspieranie regionalnych i lokalnych inwestycji, które umożliwiają tworzenie bazy działań dla inwestorów oraz ochrony środowiska, sportu i turystyki, opieki społecznej. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2002 roku zł. W 2003 roku PUP w Łomży zawarł 116 umów z 38 zakładami pracy. W ramach robót publicznych skierowano do pracy 289 bezrobotnych (155 z miasta Łomży), w tym 120 kobiet. Wśród skierowanych bezrobotnych 76, w tym 24 kobiety pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Efektywność robót publicznych jest znikoma, a zatrudnienie pracownika po okresie subsydiowania jest sporadycznym wypadkiem. W ramach robót publicznych wykonywano prace na rzecz lokalnych społeczności miast i gmin. Na koniec 2003 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,68 zł, co stanowi 100,06 % przyznanego limitu. c)aktywizacja absolwentów Podstawowym celem refundowania części wynagrodzeń absolwentów jest aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych, a więc ułatwienie im wejścia na współczesny rynek pracy. W ramach zawieranych umów z zakładami pracy o refundację wynagrodzenia dla absolwentów realizowano program edukacyjny szczególnie dla grup bezrobotnych absolwentów, których zawód wyuczony zagrożony jest bezrobociem. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania z 2002 roku zł. Zatrudnianie absolwentów było również korzystne dla pracodawców, którzy dzięki wsparciu środkami Funduszu Pracy mogli obniżyć koszty powstania nowego miejsca pracy. W 2003 roku z takiej formy zatrudnienia skorzystało 164 absolwentów (114 z miasta Łomża), w tym 96 kobiet, skierowanych do 105 zakładów pracy. Efektywność zatrudnienia dla 2003 r. wyniosła 63,6%. Inną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów było kierowanie ich do zakładów pracy celem odbycia stażu. Stażyści odbywają praktykę w wyuczonym zawodzie lub przekwalifikowują się do wykonywania w przyszłości innej pracy. W 2003 zawarto 201 umów z 129 zakładami pracy. Do odbycia stażu skierowano 289 osób (207 z miasta Łomża), w tym 161 kobiet. Efektywność zatrudnienia dla 2003 roku wyniosła 24,7%. Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że popularniejszą formą aktywizacji zawodowej wśród absolwentów jest zawieranie umów o pracę z zakładem pracy, natomiast pracodawcy preferują zatrudnianie absolwentów w ramach stażu ponieważ forma ta nie wymaga od nich angażowania własnych środków finansowych, a pozwala poznać umiejętności zawodowe bezrobotnych absolwentów. W 2003 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,30 zł, co stanowi 92,81% przyznanego limitu. d)szkolenia

18 Głównym celem szkoleń jest ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub z wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy były organizowane po wcześniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania pracodawców. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym zobowiązania 2002 roku zł. W 2003 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży współpracował, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców R. Kamieński w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Łomży, Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łomży, Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży, Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji w Warszawie, Policealną Szkołą Pracowników Ochrony w Białymstoku, LOK- Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego Ostrów Mazowiecka, CREO Firmą Doradczo- Szkoleniową Noski Śnietne, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w Łomży. Szkolenia w 2003 roku w PUP w Łomży: rozpoczęło 111 bezrobotnych w tym 8 kobiet (71 z miasta Łomży), ukończyło 109 osób bezrobotnych w tym 7 kobiet (70 z miasta Łomży). Kierunki rozpoczętych szkoleń: 1. Prawo jazdy kat. C+E - 4 osoby. 2. Prawo jazdy kat. B - 1 osoba. 3. Prawo jazdy kat. D - 2 osoby. 4. Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy 4 osoby. 5. Prawo jazdy kat. C 13 osób. 6. Operator maszyn do rozładowania mieszanek bitumicznych kl. III 1 osoba. 7. Operator węzła betoniarskiego kl. III 2 osoby. 8. Operator ładowarki jednoramiennej kl. III 2 osoby. 9. Operator pomp do mieszanek betoniarskich kl. III 1 osoba. 10.Operator walca drogowego kl. III - 2 osoby. 11.Kurs pilarzy 4 osoby. 12. Operator koparki 2 osoby. 13. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 10 osób. 14. Kurs podstawowy z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji 1 osoba. 15.Operator koparko - ładowarki kl. III - 17 osób. 16. Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III 11 osób. 17. Operator przecinarek do nawierzchni dróg 2 osoby. 18. Operator równiarki 2 osoby. 19. Operator spycharki kl. III - 1 osoba. 20. Egzamin :certyfikat kompetencji zawodowych 1 osoba. 21. Szkolenie pracowników ochrony fizycznej w zakresie licencji I stopnia 6 osób. 22. Szkolenie podst. w zakresie przewozu rzeczy 5 osób. 23. Szkolenie podstawowe w zakresie transportu drogowego taksówką - 2 osoby. 24.Przewóz materiałów niebezpiecznych 1osoba. 25.Agent celny 1 osoba 26. Minimum sanitarne 1 osoba 27. Warsztaty handlowe połączone z obsługą klienta 1 osoba 28. Kurs kwalifikacyjny nadający uprawnienia czynnym zawodowo nauczycielom 1 osoba 29.Palacz kotłów parowych 3 osoby 30. Operator skrapiarki 1 osoba 31.Księgowy małych i średnich firm 1 osoba 32.Spawanie 1 osoba

19 33.Obsługa magazynu 1 osoba 34. Podstawy obsługi komputera 1 osoba 35. Kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania oświatą 1 os. 36. Szkolenie podstawowe do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kv 1 osoba W 2003 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,61 zł, co stanowi 98,74 % przyznanego limitu. e)pożyczki dla bezrobotnych Podstawowym celem jest utworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Ta forma działania na rzecz ograniczenia skutków bezrobocia jest najbardziej efektywną. Efektywność za 2003 roku udzielonych pożyczek wyniosła 100%. Na ten cel PUP dysponował kwotą zł. W 2003 roku wydano 86 wniosków bezrobotnym o udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 11 wniosków pracodawcom na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w prowadzonych podmiotach gospodarczych. W omawianym okresie złożono 25 wniosków o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 8 wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. Komisja rozpatrzyła pozytywnie 21 wniosków o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (3 osoby zrezygnowały z pożyczki)i 8 wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy. (1 zakład zrezygnował z pożyczki) Negatywnie zostały rozpatrzone 4 wnioski o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na podstawie rozpatrzonych wniosków udzielonych zostało 25 pożyczek, w tym 18 na rozpoczęcie działalności gospodarczej i 7 na utworzenie 8 dodatkowych miejsc pracy. Spośród 18 osób którym udzielono pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 12 pochodziło z miasta Łomży a 6 z Powiatu Łomżyńskiego. 5 pożyczek zostało przyznanych na działalność produkcyjną a 13 na działalność usługową. Wśród bezrobotnych notuje się duże zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mają one istotne znaczenie dla promocji samozatrudnienia i w dalszej perspektywie zatrudnienia innych osób bezrobotnych. Na koniec 2003 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,31 zł, (w tym zł na pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zł na utworzenie dodatkowych miejsc pracy i 7.647,31 zł na koszty obsługi udzielonych pożyczek) co stanowi 106,97% limitu. f) programy specjalne PUP w Łomży w 2003 roku nie realizował programów specjalnych.

20 4. POZOSTAŁE ZADANIA AKTYWIZUJĄCE RYNEK PRACY a)pośrednictwo pracy Głównym zadaniem pośrednictwa pracy było skuteczne pozyskiwanie i kojarzenie ofert pracy pozostających w dyspozycji urzędu z bezrobotnymi spełniającymi oczekiwania pracodawców. Prowadzono działalność marketingową. Rozpoznawano potrzeby lokalnego rynku pracy, opracowano comiesięczne plany wizyt u pracodawców. Działając zgodnie z planem pracownik działu pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2003r. odwiedził 893 zakłady pracy, w tym ze 168 pracodawcami nawiązano nowe kontakty. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wg stanu na r. wyniosła Pośrednictwo pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ma nawiązane kontakty z 1529 pracodawcami. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania PUP w Łomży i współpracujących z Urzędem przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg stanu na dzień r. Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących z PUP w Łomży wg stanu na dzień r. 1. PUP w Łomży Miasto Łomża Powiat Łomżyński Z tego: Gmina Łomża Gmina Jedwabne Gmina Miastkowo Gmina Nowogród Gmina Piątnica Gmina Przytuły Gmina Śniadowo Gmina Wizna Gmina Zbójna W 2003 roku do Działu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 5350 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wiele osób bezrobotnych zostało skierowanych do doradcy zawodowego w celu wyboru szkolenia lub kursu przekwalifikowującego zawodowo, a więc zwiększenia szans na znalezienie pracy. Bezrobotni znajdujący się w szczególnie trudnych warunkach socjalno-bytowych byli kierowani do pracy w ramach realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu tj. prac interwencyjnych i robót publicznych. Absolwenci natomiast kierowani byli na staż i uzyskiwali zatrudnienie w ramach umów absolwenckich. Pośrednicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami pozyskiwali informacje o potrzebach na lokalnym rynku pracy. Upowszechniano jednocześnie informacje o usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszonej oferty pracy podawano informacje o niej do lokalnych środków masowego przekazu: TV Łomża, Radia Nadzieja, Radia Oko, Radia Bab, Gazety Praca, Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, Gazety Wyborczej, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz na strony internetowe

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2005 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2005 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2005 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2005 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2008 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2014 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2013 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2013 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I 2013 DO IV 2013 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2013 ROKU Toruń, dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2006 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2011 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2007 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2007 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2007 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2015 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2010 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2000 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2000 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2000 ROKU 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY STYCZEŃ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1998 osób, w tym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2012 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła 11568 osób w tym 6067 kobiet i była wyższa o 1527 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2000r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MARZEC 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 marca 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 2 014,

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/140/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób oraz planu finansowego określającego zadania i wysokość środków

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU

RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU RYNEK PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W OKRESIE OD I DO II 2012 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2012 ROKU Toruń, dnia 30

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM:

4210,4300, 4580, 4590, ZUS Składka zdrowotna OGÓŁEM: 6. FUNDUSZ PRACY Fundusz Pracy przeznaczony jest na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanej przez powiaty (art. 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku.

Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Rybnik, dnia 12.03.2010 r. SZ.639-02/10/AM Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2009 roku. Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004

Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów Pierwsza Praca Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Program Aktywizacji Bezrobotnych Absolwentów "Pierwsza Praca" Realizacja w województwie warmińsko mazurskim w okresie styczeń-maj 2004 Wstęp Monitoring zapoczątkowanego w 2002 roku programu Pierwsza Praca

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 kwietnia 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r.

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona: www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2005 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18818 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia

Informacja o stanie bezrobocia Gorzów Wlkp. 23.09.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. obejmuje swoim działaniem: powiat ziemski (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok, Witnica) i powiat

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002 roku.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 30 listopada 2002 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w lipcu 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu

Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu Oferty zatrudnienia a potencjał poszukujących pracy-aktualne doświadczenia Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Dębska Doradca zawodowy Powiatowego Urzędu Pracy Zamość, 24 maja 2013r. obejmuje swoim zasięgiem

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 31 maja 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1 795, w tym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzyżowie z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku.

Łomża, r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża, 12.04.2016r. Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zakończonych w 2015 roku. Łomża 2015 W 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży osoby bezrobotne mogły skorzystać z szeregu różnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2011r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 13578 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY KWIECIEO 2011 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba osób bezrobotnych ogółem na dzieo 30 kwietnia 2011r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach wynosiła 1

Bardziej szczegółowo

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika???

PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? PRACODAWCO Czy wiesz jak zaoszczędzić na zatrudnieniu pracownika??? Zgierz Problematyka bezrobocia jest bardzo złożona i podlega ciągłym zmianom w zależności od sytuacji ekonomicznej. Dlatego istotne jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 września r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 września r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 14098 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo