POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2002 ROK

2 2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002 roku. 2. Zadania osłonowe (pasywne) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. 3. Aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia. 4. Pozostałe zadania aktywizujące rynek pracy. 5. Inne formy działalności.

3 3 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2002 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jest jednostką samorządową wspólną dla Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego funkcjonującą pod zwierzchnictwem Starosty Łomżyńskiego na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2000 roku pomiędzy Prezydentem Miasta a Starostą Łomżyńskim. Podstawą działania Urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/46/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku z późniejszymi zmianami. W oparciu o uchwalony Regulamin Organizacyjny w PUP w Łomży zostały utworzone następujące komórki organizacyjne: Dział Organizacji i Kontroli, Dział Rynku Pracy, Dział Ewidencji i Świadczeń i Dział Finansowo Księgowy. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na dzień 31 grudnia 2002 r. zatrudniał 54 osoby na czas nieokreślony w ramach posiadanych etatów. Na koniec grudnia 2002 roku na jednego zatrudnionego przypadało 177 bezrobotnych. Struktura zatrudnienia według wykształcenia pracowników na dzień 31 grudnia 2002 roku przestawiała się następująco: pracownicy z wykształceniem wyższym - 17 osób, pracownicy z wykształceniem policealnym - 8 osób, pracownicy z wykształceniem śr. ogólnym - 4 osoby, pracownicy z wykształceniem śr. zawodowym - 25 osób. Stabilny stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2002 roku, wysokie kwalifikacje pracowników, wieloletnie doświadczenie w przeciwdziałaniu bezrobociu i jego negatywnym skutkom gwarantują wysoką efektywność zadań realizowanych przez urząd. W celu poprawy obsługi bezrobotnych Urząd zatrudniał pracowników na czas określony w ramach robót publicznych. Osoby te zatrudnione zostały przede wszystkim do obsługi bezrobotnych i kontaktów z pracodawcami. Na koniec grudnia 2002 roku w ramach robót publicznych zatrudnionych było 9 osób, a 5 absolwentów odbywało w Urzędzie staż zawodowy. Wszystkie zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży wynikają z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 roku, Nr 6, poz. 56 z późn. zm.) i można je podzielić na zadania własne (organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, programów specjalnych, szkoleń; świadczenie pośrednictwa pracy, prowadzenie klubów pracy) i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (rejestrowanie bezrobotnych i innych osób, przyznawanie i wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, prowadzenie poradnictwa zawodowego, wydawanie decyzji związanych z przyznawaniem i pozbawianiem statusu osoby bezrobotnej, przyznawaniem i pozbawianiem prawa do zasiłku, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, stypendium, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych). Zadania związane z wypłacaniem zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń pieniężnych oraz refundacją pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników młodocianych są zadaniami obligatoryjnymi i wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację nie jest limitowana. Natomiast zadania związanie ze zwalczaniem i przeciwdziałaniem negatywnym skutkom bezrobocia są zadaniami aktywnymi. Wielkość środków Funduszu Pracy na ich realizację jest ustalana wg algorytmu, którego wielkość jest uzależniona od: liczby bezrobotnych, liczby długotrwale bezrobotnych (ponad 12

4 4 miesięcy), liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku, liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na dzień 30 września roku poprzedniego. Kierownik PUP realizując powyższe zadania działa z upoważnienia Starosty Łomżyńskiego. Pierwszoplanowymi zadaniami realizowanych celów polityki rynku pracy było skuteczne ograniczanie skali bezrobocia, łagodzenie jego skutków społecznoekonomicznych, promowanie powstawania nowych produktywnych miejsc pracy, wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenach gmin: miasta Łomża; gmin miejsko-wiejskich: Jedwabne i Nowogród i gmin wiejskich: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna. Na obszarze działania PUP w Łomży w 2002 roku obowiązywał dwunastomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. W 2002 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży realizował przede wszystkim przedsięwzięcia zmierzające do skutecznego stosowania i propagowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, kosztem działań posiadających charakter osłonowy. W związku z tym, szczególne preferencje otrzymały zadania zmierzające do tworzenia nowych, stałych miejsc pracy oraz osłony już istniejących. Pozwoliło to na zwiększenie efektywności działania urzędu oraz wydatkowanych środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na ten cel. W ciągu omawianego okresu sprawozdawczego stosowano zasady finansowania działań wynikające z aktualnej sytuacji i potrzeb na lokalnym rynku pracy, a prowadzące w efekcie do uzyskania optymalnej efektywności ekonomicznej realizowanych aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu i jego skutkom. Dokładna analiza wydatkowanych środków wynikała przede wszystkim z przyznania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łomży niewystarczającego na podstawowe potrzeby lokalnego rynku pracy limitu środków Funduszu Pracy na 2002 rok. Podstawą do kontroli realizowanych założeń polityki rynku pracy była kwartalna analiza wskaźników efektywności stosowanych aktywnych programów rynku pracy. Pozwalała ona na określenie właściwego kierunku działań i ewentualne korekty przyjętych metod w procesie zarządzania przez cele. Okresowe analizy zmian zachodzących na lokalnym rynku pracy pozwalały podwyższać skuteczność prowadzonych działań oraz realnie oceniać wskaźniki efektywności stosowanych metod i form. Wnioski z prowadzonych analiz gwarantowały bieżącą korektę lub wprowadzenie innych, bardziej skutecznych przedsięwzięć dla realizacji założonych działań poprawiających sytuację bezrobotnej części społeczeństwa miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego. Intensywny rozwój marketingowego pośrednictwa pracy zapewnił skuteczną realizację zapotrzebowania lokalnych pracodawców na siłę roboczą w możliwie najkrótszym czasie. Doskonalenie doradztwa zawodowego i aktywne pośrednictwo pracy zwiększyło skuteczność skojarzeń miejsc pracy i poszukujących pracy oraz motywację bezrobotnych do poszukiwania i podejmowania pracy. Dobór pracodawców i uczestników realizowanych programów, negocjowanie stawek refundacji, zdecydowane egzekwowanie przez służby zatrudnienia w 2002 roku zobowiązań wynikających z zawartych umów zapewniły utrzymanie poziomu wskaźników efektywności programów pro-zatrudnieniowych, a więc stałego zatrudnienia po ich zakończeniu. Zwiększenie limitu, choć niewystarczające, środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2002 spowodowało zwiększenie liczby stanowisk pracy subsydiowanej w porównaniu do 2001 roku i utrzymanie poziomu wskaźnika zatrudnienia na stałe po okresie dofinansowania. Specjalnymi działaniami objęci zostali bezrobotni absolwenci w ramach realizacji kończącego się programu Absolwent 2001 i wprowadzonego pakietu Pierwsza Praca, które zwiększyły ich szansę na rynku pracy.

5 5 Efektywność zatrudnienia na lokalnym rynku pracy zwiększano rozpoznając potrzeby edukacyjne bezrobotnych, kierowanie bezrobotnych na szkolenia po uzyskaniu tzw. uprawdopodobnienia zatrudnienia oraz systematyczne monitorowanie przebiegu i skuteczności realizowanych programów. W 2002 roku na obszarze działania PUP w Łomży poziom bezrobocia rejestrowanego zmniejszył się o 436 osób (tj. o 4,4%). W omawianym okresie sprawozdawczym zanotowano również zmniejszenie subpopulacji z prawem do zasiłku o 198 osób, a jej udział w ogółem zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 21,9% i był mniejszy o 1,0 punkt procentowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W 2002 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dysponował większą ilością ofert pracy niż w roku poprzednim, lecz niekorzystnym zmianom uległa ich struktura (zwiększenie udziału ofert pracy subsydiowanej z 24,4% w 2001 roku do 39,5% w roku 2002). Wzrost ilości pozyskanych ofert pracy w omawianym okresie sprawozdawczym wynika ze wzrostu limitu środków Funduszu Pracy w ramach, którego zorganizowano dodatkowe miejsca pracy subsydiowanej. Słaba kondycja ekonomiczna większości funkcjonujących na terenie działania PUP w Łomży podmiotów gospodarczych, która jest reperkusją sytuacji gospodarczej w całym kraju nie pozwala pracodawcom na samodzielne tworzenie miejsc pracy bez wsparcia środkami FP. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w br. realizował szereg zadań bez których nie byłoby możliwe prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy. Zadania te obejmują przede wszystkim czynności związane z bezpośrednią obsługą bezrobotnego, a więc: rejestrację bezrobotnych, wyłączanie z ewidencji, co miesięczną obsługę bezrobotnych w ramach potwierdzania gotowości do pracy, przyznawanie prawa do świadczeń, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wydawanie różnego rodzaju decyzji administracyjnych, zaświadczeń, decyzji finansowych związanych z wypłatą zasiłków, współpraca z partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami, organizacjami poza rządowymi itp. W okresie 2002 roku do Urzędu zgłosiło się 6894 bezrobotnych. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji 7330 osób, które z różnych przyczyn utraciły status bezrobotnego. Przeciętnie co miesiąc Urząd obsługiwał ponad osób: bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców oraz przedstawicieli innych podmiotów współpracujących z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży. Efekt tych działań to wydanie w minionym roku około decyzji administracyjnych oraz różnego rodzaju zaświadczeń, decyzji finansowych, umów oraz współpraca z ponad 950 społecznymi partnerami rynku pracy. Wywiązanie się z realizacji założonych celów strategicznych i zarządzanie przez cele urzędem wymagają od Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży konsekwentnego przestrzegania przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz współdziałania ze społecznymi partnerami rynku pracy, przedstawicielami samorządów terytorialnych, administracji rządowej i pozarządowej oraz lokalnymi pracodawcami. W ciągu całego okresu sprawozdawczego kształtowano pozytywny image urzędu pracy jako kluczowej instytucji usługowo-doradczej dla wszystkich społecznych partnerów w kreowaniu lokalnego rynku pracy. W 2002 roku położono duży nacisk na poprawę jakości obsługi klientów urzędu pracy i podnoszenie kwalifikacji służb zatrudnienia. Informowano społeczeństwo poprzez lokalne mass media o sytuacji na rynku pracy i problemach bezrobotnych. Publikowano informatory i rozpowszechniano własne wydawnictwa. Należy stwierdzić, że efekty działań PUP w Łomży zależą nie tylko od sprawności działania Urzędu, ale przede wszystkim od kondycji gospodarki państwa, działań rządu oraz wielkości przekazywanych środków Funduszu Pracy na formy aktywne. Mając ograniczone środki Funduszu Pracy PUP w Łomży nie może w pełni aktywnie zwalczać bezrobocia.

6 2.ZADANIA OSŁONOWE (PASYWNE) REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY Zadania osłonowe to zadania związane z łagodzeniem skutków bezrobocia polegające na rejestracji osób bezrobotnych oraz innych poszukujących pracy i wypłacaniu uprawnionym zasiłków, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. a) rejestracja i wypłata świadczeń osobom uprawnionym 6 Na koniec grudnia 2002 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomża wyniosła 9571 osób, (5769 pochodziło z miasta Łomży), w tym 4924 kobiety i była mniejsza w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o 436 osób, (liczba kobiet zmalała o 291osób). Liczba bezrobotnych pochodzących z miasta Łomży zmniejszyła się o 244 osoby, (liczba kobiet zmalała o 165 osób). Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,3% wszystkich zarejestrowanych w PUP Łomża. Stopa bezrobocia wyniosła 18,6% i była niższa o 0,5 punktu procentowego w porównaniu z końcem grudnia 2001 roku. Stopa bezrobocia dla miasta Łomży na koniec grudnia 2002 roku wyniosła 23,5% a dla Powiatu Łomżyńskiego 14,2%. Spadek poziomu bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002 roku spowodowany był m.in.: zwiększeniem limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zwiększeniem liczby bezrobotnych skierowanych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu; zmianą przepisów Ustawy z dnia 6 lutego z 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28 poz.153 z późniejszymi zmianami) wprowadzoną 31 grudnia 2001 roku, która umożliwiła urzędowi opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne tylko za te osoby bezrobotne, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (posiadanie gospodarstwa rolnego, bycie małżonkiem osoby ubezpieczone). W okresie roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 6894 bezrobotnych, z czego 4464 czyli 64,8% pochodziło z terenu miasta Łomża. Wśród nowo zarejestrowanych 190 osób uzyskało status bezrobotnego z przyczyn zakładów pracy, a 4298 nie posiadało prawa do zasiłku. W omawianym okresie odpływ bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 7330 osób (w tym 4708, czyli 64,2% z terenu miasta Łomża) i był większy od napływu o 436 osób. Wskaźnik napływu określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec grudnia 2002 roku wynosił 72,0% 77,4% dla miasta), a wskaźnik odpływu z bezrobocia wyniósł 76,6% (81,6% dla miasta). W okresie roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 2596 osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 1655 pochodziło z miasta Łomży. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 37,7% (w mieście 37,1%) wszystkich nowo zarejestrowanych w omawianym okresie. Na koniec grudnia 2002 roku bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 21,9% ogólnej populacji bezrobotnych. Udział tej kategorii bezrobotnych w ogółem zmniejszył się o 1,0 punkt procentowy w porównaniu z analogicznym okresem 2001 roku. W mieście prawo do zasiłku posiadało natomiast 22,9% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2001 roku 24,1%). Bezrobotni z prawem do zasiłku z Łomży stanowili 63,1% ogółu populacji posiadającej te uprawnienia. W 2002 roku znacznie zwiększyła się w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba osób uprawnionych do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Liczebność tej grupy wzrosła się o 43 osoby, w tym liczba pobierających świadczenia przedemerytalne była większa o 97 osób natomiast liczba osób pobierających zasiłek

7 7 przedemerytalny zmalała o 54 osoby. Na koniec grudnia 2002 roku populacja ta liczyła 857 osób, z tego 627 pobiera zasiłek przedemerytalny, a 230 świadczenie przedemerytalne. W ciągu 2002 roku systematycznie analizowano napływające oferty pracy w aspekcie struktury bezrobotnych wg zawodów i grup zawodów. W omawianym okresie pozyskano 1405 ofert pracy (tj. o 43 więcej niż w analogicznym okresie 2001 roku). Zwiększyła się również ilość ofert dla niepełnosprawnych z 110 w 2001 do 125 w 2002 roku i dla absolwentów z 179 w 2001 roku do 286 (w tym 259 czyli 90,6 % to oferty pracy subsydiowanej). W ciągu omawianego okresu konsekwentnie przestrzegano terminowego potwierdzania gotowości do pracy przez osoby bezrobotne, a w szczególności pobierające zasiłek. Proponowano uczestnictwo w szkoleniach i przekwalifikowaniach zawodowych oraz zajęciach w Klubie Pracy. Jednocześnie doskonalono współpracę między stanowiskami rejestracji, ewidencji i świadczeń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkolenia bezrobotnych. b)rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych w I instancji, załatwienie listów, podań, skarg i wniosków bezrobotnych W 2002 roku wpłynęły ogółem 33 odwołania od decyzji administracyjnych oraz 1 wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania, w tym: 11 odwołań zostało rozpatrzonych we własnym zakresie zgodnie z art.132 k.p.a 21 odwołań od decyzji administracyjnych przekazano wraz z aktami sprawy do organu II instancji, 1 wniosek o przywrócenie terminu został przekazany do organu II instancji, 1 odwołanie, z uwagi na datę wpływu nie zostało rozpatrzone w 2002r. W stosunku do odwołań i wniosków przekazanych do organu II instancji, Wojewoda Podlaski w Białymstoku : w 9 przypadkach utrzymał w mocy decyzje organu I instancji, w 1 przypadku odmówił przywrócenia terminu do złożenia odwołania, w 3 przypadkach uchylił decyzje i przyznał status osoby bezrobotnej, w 1 przypadku uchylił decyzję w części dotyczącej kwoty przyznanego zasiłku, w 2 przypadkach uchylił decyzje i orzekł o przyznaniu prawa do zasiłku przedemerytalnego, w 1 przypadku uchylił decyzję i orzekł o przyznaniu statusu i prawa do zasiłku, w 2 przypadkach uchylił decyzje i umorzył postępowanie I instancji, w 1 przypadku organ odwoławczy pozostawił odwołanie bez rozpatrzenia i zmienił kwalifikację na wniosek do rozpatrzenia przez organ I instancji, wniosek bezrobotnego o przywrócenie terminu do złożenia odwołania został załatwiony negatywnie, w 2 przypadkach nie zapadło rozstrzygnięcie do końca 2002 roku. W 2002 roku bezpośrednio od bezrobotnych wpłynęły 102 wnioski oraz 1 odwołanie, któremu organ II instancji zmienił kwalifikację z odwołania na wniosek do rozpatrzenia przez organ I instancji, w tym: 92 wnioski załatwiono pozytywnie, 6 wniosków rozpatrzono negatywnie, 3 informacyjnie, 1 przekazano do załatwienia zgodnie z kompetencjami, w 1 przypadku wniosek nie został rozpatrzony do końca 2002 roku. Z ogólnej liczby wniosków w formie decyzji załatwiono 98 wniosków. Tematy wniosków: przyznanie prawa do zasiłku przedemerytalnego, przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, podwyższenie wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

8 przedłużenie okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, rozłożenie na raty nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych, ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych, przyznanie zasiłku rodzinnego, zmiana decyzji (lub uchylenie) o utracie statusu osoby bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa (lub z innych przyczyn) na decyzję o utracie statusu z powodu podjęcia zatrudnienia (lub innych przyczyn, np. przyznania renty, tymczasowego aresztowania). Wszystkie złożone odwołania i wnioski rozpatrzono w terminie przewidzianym przez przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W 2002 roku nie wpłynęły żadne skargi w rozumieniu art.241 k.p.a., nie zanotowano również wniosków w rozumieniu art. 227 k.p.a. b) gospodarowanie Funduszem Pracy 8 Środki Funduszu Pracy wydatkowane były zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i bezrobociu, na zadania określone w tej ustawie. W okresie r. wydatkowano ogółem ,1 tys. zł. Największą kwotę tj ,4 tys. zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowane było w ramach przyznanych przez MPiPS w Warszawie limitów. Pierwszy limit PUP otrzymał w maju 2002 roku w wysokości 1.066,7 tys. zł, a drugi w ramach programu Pierwsza Praca w czerwcu br. w kwocie 374,9 tys. zł. Zobowiązania PUP z 2001 roku wynosiły 137,2 tys. zł. Do podziału na 2002 rok pozostało 1.304,4 tys. zł. Podział kwoty 1.304,4 tys. zł na poszczególne formy aktywne po zaopiniowaniu go przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2002 roku przestawiał się następująco: szkolenia i przekwalifikowania - 77,0 tys. zł, co stanowiło 5,9% całości, prace interwencyjne - 336,3 tys. zł, co stanowiło 25,8% całości, roboty publiczne - 240,25 tys. zł, co stanowiło 18,4% całości, aktywizacja absolwentów - 620,85 tys. zł, co stanowiło 47,6% całości, pożyczki - 30,0 tys. zł, co stanowiło 2,3% całości. Ostateczny podział po zwiększeniu o kwotę 358,3 tys. zł na poszczególne aktywne formy z uwzględnieniem zobowiązań z 2001 roku przestawiał się następująco: szkolenia i przekwalifikowania - 65,8 tys. zł, w tym zobowiązania z 2001 roku 3,4 tys. zł, prace interwencyjne - 415,6 tys. zł, w tym zobowiązania z 2001 roku 57,4 tys. zł, roboty publiczne - 307,3 tys. zł, aktywizacja absolwentów - 731,2 tys. zł, w tym zobowiązania z 2001 roku 76,4 tys. zł, pożyczki - 280,0 tys. zł. Razem ,9 tys. zł, w tym zobowiązania z 2001 roku 137,2 tys. zł. PUP we własnym zakresie reguluje wszelkie zobowiązania wobec ZUS. Środki na ten cel przekazywane są przez MPiPS. Środki te są przekazywane nierytmicznie i nie zawsze w terminie, co powoduje powstawanie odsetek karnych nie z winy PUP. Zobowiązania PUP z tytułu zawartych umów w 2002 r. wynoszą 398,3 tys. zł, (tj. 22,1% limitu 2002 roku, co jest zgodne z pismem MPiPS określającym poziom maksymalnych zobowiązań na rok następny) w tym: 1. prace interwencyjne 46,6 tys. zł, 2. roboty publiczne 34,8 tys. zł. 3. absolwenci 314,1 tys. zł,

9 9 4. szkolenia 2,8 tys. zł. Na dzień r. saldo środków na rachunkach bankowych Funduszu Pracy PUP wynosiło 1.146,4 tys. zł. Środki Funduszu Pracy przechowywane są na rachunku w Kredyt Bank O/Łomża. Wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych oraz innych świadczeń dokonywane były przez następujące banki: PKO BP w Łomży, BS Łomża O/Śniadowo, BS Łomża O/Nowogród Wydział Zamiejscowy w Zbójnej, BS Łomża O/Miastkowo, BS Łomża O/Nowogród, BS Piątnica, BS Piątnica O/Wizna i BS Jedwabne. Banki te pobierały za tę działalność prowizję w wysokości 0,5% wypłaconych kwot, co jest zgodne z rozporządzeniem MPiPS. Powoduje to usprawnienie wypłat zasiłków oraz zabezpieczenie mienia przed zagarnięciem. Obsługę rozliczeń spłat, spłaty i egzekucji pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy prowadził bank PKO BP w Łomży. Za tę usługę bank pobierał prowizję w wysokości 0,8% spłaconych kwot. Zlecanie bankom wypłat zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych i innych świadczeń oraz obsługi pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy zostało pozytywnie zaopiniowane przez Powiatową Radę Zatrudnienia w Łomży. Dokonując przelewów środków Funduszu Pracy PUP w Łomży współpracował z ok. 950 partnerami rynku pracy: pracodawcami, bankami, samorządami.

10 10 Załącznik nr 1 GOSPODAROWANIE FUNDUSZAMI CELOWYMI - FUNDUSZ PRACY Lp Tematyka Forma realizacji Jednostka realizująca Termin rozpoczęcia zakończenia Środki limit Wydatki finansowe % wykonania

11 11 1 1a Wypłata zasiłków dla bezrobotnych w tym : Składki na ubezpieczenie społeczne przelew - //- PUP r. nielimitowane , , Finansowanie zadań związanych z przyuczaniem do zawodu lub przekwalifikowania bezrobotnych. 65,8 65,9 100,2 3 Absolwenci 731,2 706,6 96,6 4 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy pracach interwencyjnych 415,6 415,5 100,0 5 Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem bezrobotnych przy robotach publicznych. 307,3 307,3 100,0 6 Finansowanie pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy. 280,0 280,0 100,0 7 Finansowanie opracowania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia orientacji i poradnictwa. 35,0 34,3 98,0 8 9 Finansowanie programów specjalnych. Finansowanie funkcjonowania Klubu Pracy. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 Finansowania zadań w zakresie przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. nielimitowane 1.027, Finansowanie kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych, sądowych. Finansowanie kosztów wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego. - // -// - 106,2 85,0 99,1 84,2 93,3 99,1 13 Finansowanie druków dla bezrobotnych -// - -.// - 10,0 8,8 88,0 14 Finansowanie pożyczek wg spłat -//- -//- -//- 0,0 0,0 0,0 OGÓŁEM -//- -// -// , ,1 -

12 12

13 13 3.AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA Na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu obejmujące organizowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, zatrudnienia absolwentów, szkoleń i przekwalifikowań PUP w Łomży otrzymał kwotę zł w maju 2002 roku i zł w czerwcu 2002 roku w ramach programu Pierwsza Praca. W II półroczu 2002 roku PUP otrzymał dodatkowo kwotę zł. Łącznie PUP dysponował kwotą zł. W 2002 roku obowiązywały takie same zasady wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych oraz rozpatrywania wniosków o pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej jak w latach poprzednich. Kierownik PUP w Łomży zarządzeniami: Nr 3/02 z dnia 25 stycznia 2002 roku powołał Komisję rozpatrującą wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenie dodatkowych miejsc pracy w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego, Nr 2/02 z dnia 25 stycznia 2002 roku powołał Komisje rozpatrujące wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych i robót publicznych w składzie 3 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży, przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego i przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia w Łomży i Nr 9/02 z dnia 20 czerwca 2002 roku Komisję rozpatrującą wnioski w sprawie wyborów organizatorów staży zatrudnieniowych i umów absolwenckich w ramach programu Pierwsza Praca w składzie 4 przedstawicieli PUP, przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomży i przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego. 1. Komisja rozpatrująca wnioski o udzielenie pożyczek z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej i tworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych zebrała się na 2 posiedzeniach w dniach 25 listopada 2002 roku i 18 grudnia 2002 roku. Łącznie rozpatrzyła 8 wniosków w tym 4 na działalność produkcyjną i 4 na działalność usługową. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 2. Komisja rozpatrująca wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych na pierwszym posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2002 roku oceniła 40 wniosków na utworzenie 177 miejsc pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dysponował wstępnie limitem środków z Funduszu Pracy na organizację 63 miejsc pracy interwencyjnej przez okres 6 miesięcy. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 63 miejsc pracy w 31 zakładach, na stanowiskach zgodnych ze złożonym zapotrzebowaniem. Jednocześnie nie wyrażono zgody na organizację 114 miejsc pracy interwencyjnej przez pracodawców z uwagi na ograniczone środki Funduszu Pracy na tę formę aktywizacji zawodowej bezrobotnych. na drugim posiedzeniu w dniu 20 marca 2002 roku ww. komisja rozpatrzyła wnioski 72 pracodawców na utworzenie 180 miejsc pracy. Komisja podjęła decyzje o wyrażeniu zgody na 68 miejsc pracy w 59 zakładach pracy, a 18 wniosków postanowiła rozpatrzyć po otrzymaniu ostatecznego limitu funduszu pracy na tę formę aktywizacji bezrobotnych. 3. W dniu 27 lutego 2002 roku odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski w sprawie wyboru organizatorów robót publicznych. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży dysponował wstępnie limitem środków z Funduszu Pracy na organizację 36 miejsc robót publicznych przez okres 6 miesięcy. Na posiedzeniu zaopiniowano pozytywnie zorganizowanie 16 miejsc pracy, w tym 8 w jednostkach podległych Staroście Łomżyńskiemu, 8 w Urzędzie Miasta w Łomży i jednostkach podległych Prezydentowi Miasta Łomży. Pozostałe 20 miejsc przeznaczone zostały dla PUP w Łomży na zatrudnienie pracowników merytorycznych i do obsługi Urzędu zgodnie z pozytywną opinią Powiatowej Rady Zatrudnienia. 4. W dniu 26 czerwca 2002 roku odbyło się posiedzenie Komisji rozpatrującej wnioski w sprawie wyboru organizatorów staży zatrudnieniowych i umów absolwenckich w ramach programu Pierwsza Praca. Urząd dysponował środkami na skierowanie

14 152 absolwentów, w tym 70 absolwentów na staże zatrudnieniowe i 82 absolwentów na umowy w sprawie zatrudnienia i finansowania bezrobotnych absolwentów. Do dnia 26 czerwca br. urząd skierował 10 osób na umowy absolwenckie i 8 na staże zatrudnieniowe, ponadto 5 miejsc na staże zarezerwowano dla PUP. Komisja rozpatrzyła 33 wnioski na zatrudnienie 78 osób na umowy absolwenckie i 49 wniosków na organizację staży dla 114 osób. Komisja wyraziła zgodę na zorganizowanie 56 miejsc pracy w ramach umów absolwenckich (16 miejsc pozostawiono w rezerwie) i 53 miejsc pracy w ramach staży zatrudnieniowych (4 miejsca pozostawiono w rezerwie). Realizacja poszczególnych form przedstawia się następująco: a) prace interwencyjne Celem zawierania umów na prace interwencyjne było utworzenie nowych stałych miejsc pracy dla bezrobotnych przy równoczesnym wsparciu zakładów pracy środkami finansowymi z FP powodującymi obniżenie kosztów utworzenia tych stanowisk. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł. Organizatorzy prac interwencyjnych byli wybierani przez komisję rozpatrującą wnioski w sprawie wyboru organizatorów prac interwencyjnych. Realizacja celu głównego - tworzenia nowych miejsc pracy łączy cel edukacyjny osób bezrobotnych. W ramach organizowanych miejsc pracy bezrobotni nabywali nowe umiejętności zawodowe, a pracodawca mógł przyuczyć pracownika do konkretnych potrzeb prowadzonego zakładu pracy. Zawierano również umowy na organizację prac interwencyjnych z instytucjami nie gwarantującymi powstawania nowych miejsc pracy. Dotyczyło to jednostek budżetowych i placówek socjalnych. Z uwagi na aspekt społeczno-socjologiczny niektóre grupy bezrobotnych kierowano do pracy właśnie w ramach prac interwencyjnych. Dotyczyło to przede wszystkim bezrobotnych nie dających się zaktywizować zawodowo. Umowy takie zaniżają efektywność wykorzystania FP na tę formę przeciwdziałania bezrobociu. W 2002 roku PUP w Łomży zawarł 120 umów z 76 zakładami pracy, 99 na okres 6 miesięcy i 21 na okres od 2 do 5 miesięcy. W ramach tych umów zostało skierowanych 186 bezrobotnych (129 z miasta Łomża), w tym 78 kobiet. Wśród skierowanych bezrobotnych 55 osób, w tym 25 kobiet, pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Efektywność zatrudnienia prac interwencyjnych w 2002 r. wynosiła 56,1%. Na koniec grudnia 2002 r. PUP na tę formę wydatkował kwotę ,25 zł, co stanowi 99,99% przyznanego limitu. b) roboty publiczne 14 Podstawowym celem organizowania robót publicznych było wspieranie regionalnych i lokalnych inwestycji, które umożliwiają tworzenie bazy działań dla inwestorów oraz ochrony środowiska, sportu i turystyki, opieki społecznej. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł. W 2002 roku PUP w Łomży zawarł 32 umowy z 21 zakładami pracy. W ramach robót publicznych PUP w Łomży skierował do pracy 78 osób bezrobotnych (52 z miasta Łomży), w tym 35 kobiet. Wśród skierowanych 14, w tym7 kobiet, pozostawało bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Efektywność robót publicznych jest znikoma, a zatrudnienie pracownika po okresie subsydiowania jest sporadycznym wypadkiem. W 2002 roku jedynie 2 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych po okresie refundacji zostały zatrudnione na stałe. W ramach robót publicznych wykonywano prace społecznie użyteczne na rzecz lokalnych społeczności miast i gmin.

15 Na koniec grudnia 2002 r. PUP na tę formę wydatkował kwotę ,00 zł, co stanowi 100,00% przyznanego limitu. c)aktywizacja absolwentów 15 Podstawowym celem refundowania części wynagrodzeń absolwentów była aktywizacja zawodowa tej grupy bezrobotnych, a więc ułatwienie im wejścia na współczesny rynek pracy. W ramach zawieranych umów z zakładami pracy o refundację wynagrodzenia dla absolwentów realizowano program edukacyjny szczególnie dla grup bezrobotnych absolwentów, których zawód wyuczony zagrożony jest bezrobociem. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł, w tym w ramach programu Pierwsza Praca zł i zł w ramach programu Zielone Miejsca Pracy. Zatrudnianie absolwentów było również korzystne dla pracodawców, którzy dzięki wparciu środkami Funduszu Pracy mogli obniżyć koszty powstania nowego miejsca pracy. W 2002 roku w PUP w Łomży z takiej formy zatrudnienia skorzystało 136 absolwentów (92 z miasta Łomża), w tym 74 kobiety, skierowanych do 86 zakładów pracy. Zawarto łącznie 116 umów z zakładami pracy. Efektywność zatrudnienia tej formy aktywizacji zawodowej w 2002 r. wyniosła 68,5%. Inną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych absolwentów było kierowanie ich do zakładów pracy celem odbycia stażu. Stażyści odbywają praktykę w wyuczonym zawodzie lub przekwalifikowują się do wykonywania w przyszłości innej pracy. W 2002 zawarto 102 umowy z 79 zakładami pracy. Do odbycia stażu skierowano 146 osób (108 z miasta Łomża), w tym 89 kobiet. Efektywność zatrudnienia staży absolwencki w 2002 roku wyniosła 21,6%. Stażu nie ukończyło 6 osób, w tym 5 podjęło pracę, a z jednej zrezygnował zakład pracy. Z obserwacji lokalnego rynku pracy wynika, że popularniejszą formą aktywizacji zawodowej wśród absolwentów jest zawieranie umów o pracę z zakładem pracy, natomiast pracodawcy preferują zatrudnianie absolwentów w ramach stażu ponieważ forma ta nie wymaga od nich angażowania własnych środków finansowych, a pozwala poznać umiejętności zawodowe bezrobotnych absolwentów. Na koniec grudnia 2002r. PUP na tę formę wydatkował kwotę ,58 zł, co stanowi 96,62% przyznanego limitu. d)szkolenia W 2002 roku zmieniono w zasadniczy sposób podejście do organizacji szkoleń i przekwalifikowań zawodowych ograniczając szkolenia grupowe nie dające dostatecznej efektywności, na rzecz indywidualnych, po których w większości pracodawca gwarantował stałe zatrudnienie po przeszkoleniu. Ten rodzaj szkoleń był realizowany w formie tzw. umów trójstronnych: PUP-jednostka szkoląca-pracodawca. Głównym celem szkoleń było ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub z wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy były organizowane po wcześniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania pracodawców. Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości zł. W 2002 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży współpracował z Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT, Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Ekonomicznej Przedsiębiorczości i Rynku Pracy w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży, Ośrodek Szkolenia Kierowców R. Kamieński w Łomży, Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Łomży, Vip Complet w Lublinie Międzywojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Kadr

16 Administracji Państwowej w Białymstoku i Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim. Szkolenia w 2002 roku w PUP w Łomży: rozpoczęły 73 osoby bezrobotne, w tym 15 kobiet (39 z miasta Łomży), ukończyło 75 osób bezrobotnych (40 z miasta Łomży), w tym 17 kobiet. Ponadto skierowano na szkolenie 1 osobę pobierającą zasiłek przedemerytalny. Kierunki rozpoczętych szkoleń: 1. Prawo jazdy kat. C+E - 12 osób. 2. Palacz c.o. 8 osób. 3. Prawo jazdy kat. B - 1 osoba. 4. Prawo jazdy kat. C 9 osób. 5. Prawo jazdy kat. D - 1 osoba. 6. Szkolenie podst. w zakresie przewozu rzeczy św. kwalif. 3 osoby. 7. Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu ludzi św. kwalif. - 1 osoba. 8. Szkolenie dodatkowe w zakresie przewozu rzeczy św. kwalif. 2 osoby. 9. Operator ładowarki kl. III - 2 osoby. 10. Operator zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. III - 2 osoby. 11. Operator spycharki kl. III - 1 osoba. 12.Operator walca drogowego kl. III - 1 osoba. 13. Agent celny - 1 osoba. 14. Podstawowy kurs gazowego spawania stali -2 osoby. 15. Samodzielny księgowy 1 osoba. 16. Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 1 osoba. 17. Przewóz materiałów niebezpiecznych - cysterny - 1 osoba. 18. Podstawy konserwacji naprawy maszyn biurowych i komputerów, serwisowanie kas fiskalnych 2 osoby. 19. Podstawy obsługi komputera 1 osoba. 20. Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników pojazdowych samochodowych gazem skroplonym 2 osoby. 21. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 1 osoba. 22. Obsługa komputera i kasy fiskalnej 1 osoba. 23.Księgowy małych i średnich firm 13 osób. 24. Przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy 2 osoby. 25. Manicure, pedicure, przedłużanie i rekonstrukcja paznokci 1 osoba. 26. Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej 1 osoba. Efektywność szkoleń za 2002 rok wyniosła około 65,3%. Na koniec grudnia 2002r. PUP na tę formę wydatkował kwotę ,56 zł, co stanowi 100,01% przyznanego limitu. e)pożyczki dla bezrobotnych 16 Podstawowym celem udzielania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek było utworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych. Ta forma działania na rzecz ograniczenia skutków bezrobocia jest najbardziej efektywną. Efektywność za 2002r udzielonych pożyczek wyniosła 100%. W 2002 roku wydano bezrobotnym 29 wniosków o udzielenie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie było natomiast zainteresowania ze strony pracodawców pożyczkami na utworzenie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych w prowadzonych podmiotach gospodarczych. Małe zainteresowanie tą formą pożyczek wynika z mniej korzystnych warunków oprocentowania i spłaty. W omawianym okresie złożono 8 wniosków na o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Komisja pozytywnie rozpatrzyła wszystkie wnioski,

17 17 2 osoby po rozpatrzeniu ich wniosków zrezygnowały z otrzymania pożyczki. Na podstawie rozpatrzonych wniosków udzielonych zostało 6 pożyczek. Ponadto udzielono 3 pożyczki dla bezrobotnych, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone w 2001, a z braku środków finansowych nie zostały zrealizowane w 2001 roku. W 2002 roku udzielono 9 osobom pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym 8 z miasta Łomży. 6 pożyczek zostało przyznanych na działalność produkcyjną a 3 na działalność usługową. Wśród bezrobotnych notuje się duże zainteresowanie pożyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Mają one istotne znaczenie dla promocji samozatrudnienia i w dalszej perspektywie zatrudnienia innych osób bezrobotnych. Na koniec grudnia 2002r. PUP na tę formę wydatkował kwotę zł, co stanowi 100,00% limitu.

18 4. POZOSTAŁE ZADANIA AKTYWIZUJĄCE RYNEK PRACY a)pośrednictwo pracy 18 Głównym zadaniem działu pośrednictwa pracy była realizacja aktywnych form przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Prowadzono działalność marketingową. Rozpoznawano potrzeby lokalnego rynku pracy, opracowano comiesięczne plany wizyt u pracodawców. Działając zgodnie z planem pracownik działu pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2002r. odwiedził 693 zakłady pracy, w tym z 43 pracodawcami nawiązano nowe kontakty. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wg stanu na r. wyniosła Dział Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ma nawiązane kontakty z 1192 pracodawcami. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania PUP w Łomży i współpracujących z Urzędem przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg stanu na dzień r. Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących z PUP w Łomży wg stanu na dzień r. 1. PUP w Łomży Miasto Łomża Powiat Łomżyński Z tego: Gmina Łomża Gmina Jedwabne Gmina Miastkowo Gmina Nowogród Gmina Piątnica Gmina Przytuły Gmina Śniadowo Gmina Wizna Gmina Zbójna * Urząd Statystyczny w dniu r. nie posiadał aktualnych danych ilości podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON na koniec 2002 roku ze względu na spis powszechny jaki odbył się na przełomie maj/czerwiec 2002r. W 2002 roku do Działu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Wiele osób zostało skierowanych do doradcy zawodowego w celu skierowania na szkolenie lub kurs przekwalifikowujący zawodowo, co dawało większe szanse na znalezienie pracy dla danej osoby bezrobotnej. Bezrobotni znajdujący się w szczególnie trudnych warunkach socjalnobytowych byli kierowani do pracy w ramach realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu tj. prac interwencyjnych i robót publicznych. Absolwenci natomiast kierowani byli na staż i uzyskiwali zatrudnienie w ramach umów absolwenckich, gdzie pracodawcy otrzymywali częściowe dofinansowanie z Funduszu Pracy. Zgłaszający się do Działu Pośrednictwa Pracy mogli skorzystać ponadto z krajowej bazy ofert w kawiarence internetowej.

19 Pośrednicy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, poprzez bezpośrednie kontakty z pracodawcami uzyskiwali szerokie informacje o potrzebach na lokalnym rynku pracy. Upowszechniano jednocześnie informacje o usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszonej oferty pracy podawano informacje o niej do lokalnych środków masowego przekazu: TV Łomża, Gazeta Współczesna, Kurier Poranny, Gazeta Wyborcza, dodatek do Gazety Wyborczej Gazeta Praca, Biuro 4 Łomża, Radio Nadzieja, Agencja Rozwoju Regionalnego. Ponadto oferty pracy były przekazywane do Klubów Pracy działających przy Urzędach Gmin w Powiecie Łomżyńskim. Oferty trudne do realizacji są przekazywane do ościennych urzędów pracy. Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy zainteresowanym podjęciem pracy poza Łomżą udostępniany jest dodatek do Gazety Wyborczej PRACA ukazujący się co tydzień. Na tablicy ofert pracy wywieszano również oferty spoza Łomży oraz oferty od pracodawców zagranicznych. Do urzędu wpłynęły oferty od pracodawców z: Niemiec, Irlandii, wyspy Jersey, Norwegii, Francji, Islandii, USA, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Holandii, Belgii, Danii, Libia, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii w następujących zawodach: kucharz, kelner, pokojówka, portier, obsługa w pokojach hotelowych, recepcjonista, cukiernik, piekarz, rzeźnik, ubojowy, ekonomista, pracownik w McDonald s, krawcowa, hotelarz, rolnik, ogrodnik, spawacz CO 2, pomoc kuchenna, pielęgniarka, fizykoterapeuta, lekarze, technik analityki medycznej, opieka do osób starszych, cukiernik, operator dźwigu, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel nauczania początkowego, pracownik przy obróbce metalu, dekarz, blacharz, stolarz, cieśla, malarz/piaskarz, elektryk, kierowca zawodowy, operator ciężkiego sprzętu, pracownik budowlany, rybak, majster budowlany, rzeźnik, masarz, inżynier (branża okrętowa), izolatorzy (ocieplanie rur), tokarz, frezer, krawcowa, krojczy, kosmetyczka, portier, ekonomista, ogrodnik, dozorca, lokaj, szofer osobisty, robotnik rolny, inż. elektryk, inż. mechanik, technik elektryk, technik mechanik, fryzjer. We wszystkich zawodach wymagana była dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. W 2002 roku z ofert zagranicznych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku skorzystało 1700 osób, z czego około 50% stanowili bezrobotni z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Prowadzono na bieżąco analizę lokalnego rynku pracy pod kątem potrzeb bezrobotnych i pracodawców na podstawie ankiet wypełnianych przez pośredników pracy w zakładach pracy. W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zorganizował 5 giełd pracy. Wykaz giełd pracy z uwzględnieniem zawodu, ilości uczestniczących osób i nazwy pracodawców przedstawia poniższa tabela. Lp. Data Zawód Ilość zgłoszonych miejsc pracy r. Kierowca (kat. C+E) Ilość osób obecnych na giełdzie Pracodawca 1 4 Usługi Komunalne,,Błysk ul. Przykoszarowa 22a Łomża r. Magazynier 1 5 Hurtownia Lodów i Mrożonek,, Negresco Ul. Nowogrodzka 151a Łomża r. Kierownik sklepu 1 7 P.P.H.U.,,Omega Ul. Wyszyńskiego Łomża r. Sprzedawca 1 16,,Komfort Sp. z o. o ul. Al. Legionów 58a Łomża 19

20 r. Pracownik fizyczny 15 41,,Elektromontaż Wschód Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki Białystok W br. do PUP w Łomży wpłynęło ogółem 1405 ofert pracy, o 43 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Urząd dysponował 1096 miejscami pracy w mieście Łomża i 309 w powiecie. Liczba zgłaszanych wolnych miejsc pracy do PUP w Łomży w stosunku do lat znacznie zmalała, jedynie w stosunku do roku 2001 wzrosła. Liczbę ofert pracy pozyskanych w latach przedstawia poniższa tabela: Wyszczególnienie Oferty pozyskane w 1999 Oferty pozyskane w 2000 Oferty pozyskane w 2001 Oferty pozyskane w 2002 Ogółem W dniu 21 maja 2002 roku odbyły się Łomżyńskie Targi Pracy Debiut Organizatorami Targów były: Centrum Edukacji i Pracy OHP w Łomży, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP oraz PUP w Łomży. W ciągu 2002 roku 13 n/w pracodawców powiadomiło Powiatowy Urząd Pracy w Łomży o zamiarze dokonania zwolnień grupowych z przyczyn dot. zakładu pracy. Zwolnieniami planowano objąć 267 osób: Pełna nazwa zakładu pracy oraz adres Forma własności / sektor publiczny, prywatny/ Liczba pracowników objęta zamiarem zwolnienia Przewidywane terminy wręczenia wypowiedzeń i zwalniania pracowników

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU. Konin, marzec 2005 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2004 ROKU Konin, marzec 2005 r. S P I S T R E Ś C I 1. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 28 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 29 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo