POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2008 ROK

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2008 roku. 2. Zadania osłonowe (pasywne) realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. 3. Aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia. 4. Pozostałe zadania aktywizujące rynek pracy. 5. Inne formy działalności.

3 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY W 2008 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jest jednostką samorządową wspólną dla Miasta Łomży i Powiatu Łomżyńskiego funkcjonującą pod zwierzchnictwem Starosty Łomżyńskiego na mocy porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2000 roku pomiędzy Prezydentem Miasta a Starostą Łomżyńskim. Podstawą działania urzędu jest Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uchwalony Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/46/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 roku z późniejszymi zmianami. W oparciu o uchwalony Regulamin Organizacyjny w PUP w Łomży zostały utworzone następujące komórki organizacyjne: Dział Organizacji i Kontroli, Dział Usług Rynku Pracy, Dział Instrumentów i Programów Rynku Pracy, Dział Ewidencji i Świadczeń, Dział Finansowo Księgowy, Stanowisko ds. Kadr i Szkolenia oraz Stanowisko ds. Odwołań i Obsługi Prawnej. Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na dzień 31 grudnia 2008 roku zatrudniał 73 osoby, w tym 54 na czas nieokreślony. Struktura zatrudnienia według wykształcenia pracowników przestawiała się następująco: pracownicy z wykształceniem wyższym - 43 osoby, pracownicy z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 22 osoby, pracownicy z wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 5 osób, pracownicy z wykształceniem zawodowym - 2 osoby, pracownicy z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 1 osoba. Na koniec grudnia 2008 roku 7 osób odbywało w Urzędzie staż zawodowy. Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży wynikają z przepisów ustawy z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Określa je enumeratywnie art. 9 ust. 1 ustawy. Generalnie można je podzielić na obligatoryjne (pasywne) i fakultatywne (aktywne). W 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży otrzymał środki finansowe na poniższe programy celowe:,,nowe perspektywy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy Marszałka województwa Podlaskiego.,,Podniesienie jakości usług rynku pracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i rezerwy Marszałka Województwa Podlaskiego.,,Drogowiec finansowany ze środków pozostających w rezerwie MPiPS na programy wojewódzkie regionalne.,,prewencja na start finansowany ze środków pozostających w rezerwie MPiPS na programy wojewódzkie regionalne.,,kwalifikacje i zatrudnienie finansowany ze środków pozostających w rezerwie MPiPS na programy wojewódzkie regionalne.,,45/50 PLUS finansowany ze środków pozostających w rezerwie MPiPS.,,Droga do sukcesu finansowany ze środków pozostających w rezerwie MPiPS. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Łomży jako partner, uczestniczył w programie Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę realizowanym w ramach Priorytetu 1,

4 Działania 1.1, Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 1 października 2008 roku PUP uczestniczy jako partner w projekcie Zielona Linia Centrum Informacyjno Konsultacyjne Służb Zatrudnienia w ramach Działania 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Na obszarze działania PUP w Łomży w 2007 roku obowiązywał sześciomiesięczny okres zasiłkowy usankcjonowany art. 73 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

5 2.ZADANIA OSŁONOWE (PASYWNE) REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY Zadania osłonowe związane są z łagodzeniem skutków bezrobocia. Polegają na rejestracji osób bezrobotnych oraz innych poszukujących pracy i wypłacaniu uprawnionym zasiłków. a) rejestracja i wypłata świadczeń osobom uprawnionym Na koniec grudnia 2008 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Łomża wyniosła 4158 osób, (2594 pochodziło z miasta Łomży), w tym 2287 kobiet i była mniejsza o 790 osób w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (liczba kobiet zmalała o 565 osób). Populacja bezrobotnych pochodzących z miasta Łomży zmniejszyła się o 406 osób, (liczba kobiet zmalała o 308 osób). Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 62,4% wszystkich zarejestrowanych. Stopa bezrobocia wyniosła 10,2% i była niższa o 1,6 punktu procentowego w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku. Stopa bezrobocia dla miasta Łomży wyniosła 11,8%, a dla Powiatu Łomżyńskiego 8,3%. W 2008 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 6523 bezrobotnych, z czego 4070 czyli 62,4% pochodziło z Łomży. Wśród nowo zarejestrowanych 66 osób uzyskały status bezrobotnego z przyczyn zakładów pracy, a 5239 nie posiadało prawa do zasiłku. Wyrejestrowano zaś 7313 bezrobotnych, z czego 4411, czyli 60,3% z Łomży. W omawianym okresie do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 1284 bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku, w tym 814 pochodziło z miasta Łomży. Ta kategoria bezrobotnych stanowiła 19,7% (w mieście 20,0%) wszystkich nowo zarejestrowanych. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 15,6% ogólnej populacji zarejestrowanych, czyli o 3,2 punktu procentowego więcej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. W mieście prawo do zasiłku posiadało natomiast 16,5% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych (w grudniu 2007 roku 13,4%). Bezrobotni z prawem do zasiłku z Łomży stanowili 65,8% ogółu populacji posiadającej te uprawnienia. b) rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji, załatwianie skarg i wniosków oraz listów, podań ( wniosków) bezrobotnych i innych wniosków osób fizycznych I. W okresie od do r. wpłynęło ogółem 27 odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji, z tego: 19 odwołań rozpatrzono we własnym zakresie, uchylając własne decyzje w trybie art.132 Kpa 8 odwołań przekazano do rozpatrzenia przez organ II instancji, z tego: - w 6 przypadkach Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy decyzje organu I instancji, - w 1 przypadku uchylił decyzję organu I instancji i sprawę przekazał do ponownego rozpatrzenia, - w 1 przypadku uchylił decyzję organu I instancji i przywrócił status osoby bezrobotnej. II. W 2008 roku wpłynęła jedna skarga w rozumieniu art.227 Kpa. III. W 2008 roku nie złożono wniosków w rozumieniu art.241 Kpa. IV. Ponadto w 2008 roku wydano 3 następujące decyzje: 1 decyzję po ponownym rozpatrzeniu sprawy przekazanej przez Wojewodę Podlaskiego orzeczono o utracie statusu osoby bezrobotnej,

6 1 decyzję na wniosek strony zmieniono decyzję ostateczną o utracie statusu osoby bezrobotnej, 1 decyzję rozłożono na raty spłatę należności otrzymanej z tytułu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. V. W 2008 roku bezpośrednio od bezrobotnych wpłynęło 161 wniosków (podania, listy), wszystkie załatwiono pozytywnie. Z ogólnej liczby wniosków: 160 dotyczyło przyznania prawa do dodatku aktywizacyjnego, 1 dotyczył ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. Wszystkie wnioski (podania, listy) załatwiono w terminie zgodnie z przepisami K.p.a. c) gospodarowanie Funduszem Pracy Środki Funduszu Pracy wydatkowane były zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na zadania określone w tej ustawie. W okresie roku wydatkowano ogółem ,87 zł. Największą kwotę tj ,74 zł wydatkowano na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Na wypłatę wydatkowano zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych oraz na pochodne ,55 zł. Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowane było w ramach limitów przyznanych przez MPiPS. Pierwszy limit PUP otrzymał w marcu 2008 roku w wysokości zł., w tym zł na wydatki fakultatywne. Do roku urząd otrzymał w ramach Funduszu Pracy ,00 zł, w tym ,00 zł na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zł na pozostałe wydatki. Lp Wyszczególnienie wydatków Wypłata zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych oraz pochodnych Finansowanie kosztów i prowizji bankowych, opłat pocztowych. Finansowanie kosztów opłat telefonicznych Finansowanie funkcjonowania Klubu Pracy. Finansowanie opracowania informacji zawodowych oraz wyposażenia dla prowadzenia orientacji i poradnictwa. Finansowanie kosztów wprowadzania i rozwijania systemu informatycznego. Gospodarowanie Funduszem Pracy Liczba skierowanych osób na podstawie sprawozdania MPiPS-01 Limit Wydatki % wykonania , , ,96 100, , ,79 99, , ,54 99, , ,42 99, , ,11 100, Finansowanie szkolenia , ,41 100,00

7 kadr służb zatrudnienia Finansowanie kosztów 8 egzekucji - 328,00 327,64 99,89 9 Koszty Rad Zatrudnienia , ,00 100,00 Informacja Usług Rynku 10 Pracy , ,92 99,99 Obsługa i promocja 11 projektu , ,91 98,80 Finansowanie dodatków do 12 wynagrodzeń , ,01 100,00 13 Finansowanie druków dla bezrobotnych , ,27 99,98 Koszty wyposażenia 14 akademickich biur karier , ,50 100,00 Szkolenia bezrobotnych stypendia szkoleniowe (zakup szkoleń, dodatki , ,32 98,48 szkoleniowe, badania 15 lekarskie, dojazdy) Finansowanie dotacji dla 16 bezrobotnych , ,00 100,00 Finansowanie refundacji dla zakładów pracy (doposażenie , ,00 100,00 i wyposażenie stanowisk 17 pracy) Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem , ,95 97,14 bezrobotnych przy pracach 18 interwencyjnych Finansowanie zadań związanych z zatrudnieniem , ,71 97,23 bezrobotnych przy 19 robotach publicznych. Finansowanie stypendium za przygotowanie , ,12 98,14 20 zawodowe w miejscu pracy Finansowanie stypendium za staż (koszty dojazdu, , ,89 99,35 21 badania lekarskie) Finansowanie prac 22 społecznie użytecznych , ,60 99,76 23 Zatrudnienie wspierane , ,25 95,31 OGÓŁEM , ,87

8 3.AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA I ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA a) prace interwencyjne Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości ,52 zł. W 2008 roku PUP w Łomży zawarł 234 umowy z 154 pracodawcami. W ramach tych umów zostało skierowanych 302 bezrobotnych (202 z miasta Łomża), w tym 172 kobiety. W 2008 roku na tę formę wydatkowano kwotę ,95 zł, co stanowiło 97,14% przyznanego limitu. b) roboty publiczne Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości ,00 zł. W 2008 roku PUP w Łomży zawarł 208 umów z 59 pracodawcami. W ramach robót publicznych skierowano do pracy 342 bezrobotnych (140 z miasta Łomży), w tym 211 kobiet. W 2008 roku na tę formę wydatkowano kwotę ,71 zł, co stanowiło 97,23% przyznanego limitu. c) staże zawodowe Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości ,00 zł. Zawarto 462 umowy z 281 pracodawcami, do odbycia stażu skierowano 518 osób (331 z miasta Łomża), w tym 401 kobiet. W 2008 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,89 zł, co stanowiło 99,35% przyznanego limitu. d) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości ,00 zł. Zawarto 33 umowy z 31 pracodawcami, do odbycia przygotowania skierowano 37 osób (25 z miasta Łomża), w tym 21 kobiet. Na koniec 2008 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,12 zł, co stanowiło 98,14% przyznanego limitu. e)szkolenia Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości ,54 zł. Szkolenia w 2008 roku w PUP w Łomży: rozpoczęły osoby bezrobotne, w tym 59 kobiet (131 osób z Łomży), ukończyło osób, w tym 59 kobiet, (128 osób z Łomży) Ponadto zostali skierowani na kurs i ukończyli 2 mężczyźni pobierający rentę szkoleniową,. Na koniec 2008 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,32 zł, co stanowi 98,48% przyznanego limitu. f) środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy W 2008 roku przyznano 189 osobom bezrobotnym (56 kobietom) środki na podjecie działalności gospodarczej, w tym 126 osób pochodziło z miasta Łomży.

9 Środki udzielono na podjęcie następującej działalności gospodarczej: usługi - 139, produkcja - 8, handel Na koniec 2008 roku na tę formę wydatkowano kwotę ,00 zł. PUP w Łomży zrefundował 89 pracodawcom część kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla 115 osób bezrobotnych. Na koniec 2008 roku na tę formę wydatkowano kwotę ,00 zł. g) prace społecznie użyteczne Na ten cel PUP w Łomży dysponował środkami w wysokości ,00 zł. Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 333 osoby (60 z miasta Łomży), w tym 193 kobiety. W 2008 roku PUP na tę formę wydatkował kwotę ,60 zł, co stanowiło 99,76% przyznanego limitu.

10 Wyszczegó lnienie 4. POZOSTAŁE ZADANIA AKTYWIZUJĄCE RYNEK PRACY a) pośrednictwo pracy i usługi EURES Głównym zadaniem działu pośrednictwa pracy była realizacja aktywnych form przeciwdziałania skutkom bezrobocia. Działając zgodnie z planem pracownik pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2008 roku odwiedził 725 zakładów pracy. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży wg stanu na roku wyniosła Na koniec grudnia 2008 roku pracownicy pośrednictwa pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży mają nawiązane kontakty z 1712 pracodawcami. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie działania PUP w Łomży i współpracujących z Urzędem z podziałem na gminy przedstawia się następująco: Lp. Wyszczególnienie Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg stanu na dzień r. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON wg stanu na dzień r. Liczba podmiotów gospodarczych współpracujących z PUP w Łomży wg stanu na dzień r. 1. PUP w Łomży Miasto Łomża Powiat Łomżyński Z tego: Gmina Łomża Gmina Jedwabne Gmina Miastkowo Gmina Nowogród Gmina Piątnica Gmina Przytuły Gmina Śniadowo Gmina Wizna Gmina Zbójna W omawianym okresie Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zorganizował 29 giełd pracy, w których wzięło udział 638 bezrobotnych. W 2008 roku do PUP w Łomży wpłynęło ogółem 2234 ofert pracy, o 226 mniej niż w roku ubiegłym. Urząd dysponował 1656 miejscami pracy w mieście Łomża i 578 w powiecie. Liczbę ofert pracy pozyskanych w latach przedstawia poniższa tabela: w 2001 w u 2002 w 2003 w 2004 w 2005 w 2006 w 2008 w 2008 Ogółem Usługi z zakresu EURES na terenie działania PUP w Łomży są świadczone przez powiatowego asystenta EURES. Najbardziej istotną barierą w korzystaniu z tej formy pomocy jest brak lub niewystarczająca znajomość języka obcego przez osoby bezrobotne zainteresowane

11 pracą w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Większość pracodawców w swoich ofertach w ramach EURES stawia wymagania dobrej a nawet bardzo dobrej znajomości języka obcego - głównie angielskiego. W 2008 roku do powiatowego asystenta EURES dotarło 378 ofert pracy na 6860 stanowisk pracy. Największa ilość ofert wpłynęła z Cypru, Czech, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii a niewielka liczba ofert z Austrii, Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Holandii, Malty, Szwajcarii i Włoch. W 2008 roku zgłoszeń zwolnień grupowych dokonały: 1. PKO Bank Polski Spółka Akcyjna 3 osoby, 2. Miś Sp. z o.o. 20 osób. W PUP w Łomży funkcjonuje Grupa wczesnej interwencji, której zadaniem jest udzielanie pomocy osobom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych. b) poradnictwo zawodowe i kluby pracy Podstawowym celem realizacji poradnictwa zawodowego było udzielanie szeroko rozumianej pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zatrudnienia, zawodu lub kierunku przekwalifikowania, a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. W 2008 roku z usług doradcy zawodowego skorzystały 1753 osoby, udzielono 1221 porad i informacji zawodowych. Przeprowadzono 1021 rozmów wstępnych z osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy, w wyniku których kontynuowano współpracę w zakresie poradnictwa zawodowego poprzez: porady indywidualne - z porad indywidualnych skorzystało 901 osób, w tym 498 kobiet /liczba wizyt w ramach porady indywidualnej 1403, porady grupowe - z poradnictwa grupowego skorzystało 129 osób, w tym 46 kobiet / 12 grup warsztatowych/. Działania doradcy były wspierane i uzupełniane odpowiednimi badaniami testowymi, lekarskimi lub psychologicznymi. W celu określenia zainteresowań zawodowych uprawniony doradca przeprowadził 11 standaryzowanych badań testowych, a 93 osoby zostały skierowane na specjalistyczne badania lekarskie lub lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydanie przez doradcę opinii o przydatności zawodowej do kierunku szkolenia /w przypadkach tego wymagających lub określonych odrębnymi przepisami/. Ponadto w 2008 udzielono: - 7 porad dla pracodawców /3 porady dotyczyły pomocy w określeniu wymagań dotyczących stanowisk pracy, a 4 pomocy w doborze kandydatów do pracy/; indywidualne informacje zawodowe, w tym dla 198 kobiet; - 29 grupowych informacji zawodowych /w spotkaniach uczestniczyły 453 osoby, w tym 266 kobiet/. Klub pracy Klub Pracy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych udziela pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobom bezrobotnym organizując szkolenia i zajęcia aktywizacyjne, jak również umożliwiając dostęp do informacji i elektronicznych baz danych w Otwartym klubie Pracy. to "zajęcia dla bezrobotnych w celu nabycia umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia. 1. Liczba osób, które rozpoczęły szkolenie w Klubie Pracy Liczba osób, które ukończyły szkolenie w klubie Pracy Liczba osób, które rozpoczęły i ukończyły zajęcia aktywizacyjne Liczba osób, które skorzystały z Otwartego Klubu Pracy 444.

12 5.INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI a)wykonanie budżetu Plan wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na 2008 rok uchwalony został Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XIII/67/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu powiatu na 2008 rok na kwotę zł, w tym kwotę ,00 zł na podstawie zawartego porozumienia ma przekazać miasto Łomża. Plan po zmianach i wykonanie na koniec 2008 roku przedstawia się następująco: Paragraf Plan w zł Wykonanie w zł % wykonania wynagrodzenia osobowe , ,00 100, wynagrodzenia osobowe EFS , ,90 90, wynagrodzenia osobowe EFS , ,10 100, dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,90 100, składka na ubezpieczenie społeczne , ,00 100, składka na ubezpieczenie społeczne EFS 7.759, ,01 72, składka na ubezpieczenie społeczne EFS 1.023, ,00 100, składki na Fundusz Pracy , ,00 100, składki na Fundusz Pracy EFS 1.252,00 911,78 72, składki na Fundusz Pracy EFS 165,00 165,00 100, zakup materiałów , ,70 100, energia , ,55 100, usługi materialne , ,42 100, badania lekarskie 3.175, ,00 100, zakup usług pozostałych , ,70 100, podróże krajowe 297,00 296,96 100, ubezpieczenie majątku 3.735, ,67 100, fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, szkolenie pracowników EFS wkład 6.137, ,00 100,0 własny 4709 szkolenie pracowników 1.083, ,00 100,0 Ogółem , ,69 96,7 Ponadto PUP otrzymał limit na opłatę składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości ,00 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Na koniec 2008 roku PUP wydatkował na ten cel ,00 zł, co stanowi 92,7% przyznanego limitu. b) szkolenia osób niepełnosprawnych poszukujących pracy finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PUP w Łomży w tym zakresie obsługuje miasto Łomża na prawach powiatu i Powiat Łomżyński. W ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym na szkolenia Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Łomży, zaplanował kwotę ,00 zł na podstawie uchwały Nr 162/XXVII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 2008 roku (wydatkowano 100 zł) i ,60 zł na aktywizację zawodową na podstawie Uchwały Nr XV/84/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 11 marca 2008 roku.

13 PUP skierował 1 osobę niepełnosprawną poszukującą pracy z Łomży na badania lekarskie (cena:100 zł) do udziału w szkoleniu kierowca operator wózków jezdniowych. Osoba ta nie otrzymała zgody lekarza na uczestnictwo w ww. szkoleniu. c)szkolenie pracowników Kształcenie i doskonalenie pracowników PUP w Łomży w 2008 roku realizowane było w formach kursów, seminariów, szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych. Ogółem 56 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży uczestniczyło w 97 szkoleniach. d)współpraca z Powiatową Radą Zatrudnienia w Łomży Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łomży w 2008 roku spotkała się na 4 posiedzeniach w dniach: 31 marca 2008 roku, 18 lipca 2008 roku, 7 października 2008 roku i 25 listopada 2008 roku. Na ww. posiedzeniach Powiatowa Rada Zatrudnienia w Łomży: zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności PUP w Łomży oraz z wykonania planów finansowych PUP w Łomży (budżet, Fundusz Pracy) za 2007 rok, pozytywnie zaopiniowała podział środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2008 roku przyjmując uchwałę Nr 1/08. zapoznała się z wykazem pracodawców i osób, z którymi zawarto w 2007 roku umowy w sprawie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, wyraziła pozytywną opinię o nowych kierunkach kształcenia (zawodach), w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łomży przyjmując Uchwałę Nr 2/08, w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, przyjmując Uchwałę Nr 3/08, w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, przyjmując Uchwałę Nr 4/08, w Technikum SWEiRP w Łomży, przyjmując Uchwałę Nr 5/08. zapoznała się z kierunkami kształcenia i szkolenia zawodowego w Łomży i w Powiecie Łomżyńskiem, wyraziła potrzebę zorganizowania szkolenia na temat Rola Powiatowych Rad Zatrudnienia w kreowaniu lokalnej polityki rynku pracy, przyjmując Uchwałę nr 6/08, pozytywnie zaopiniowała projekt Planu szkoleń na 2009 rok, Kryteria oceny wyboru instytucji szkoleniowych na 2009 rok, Kryteria doboru osób bezrobotnych kierowanych na szkolenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na 2009 rok przyjmując Uchwałę Nr 7/08, zapoznała się Projektami i programami realizowanymi w 2008 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży finansowanymi ze środków z rezerwy Marszałka Województwa i MPiPS. na każdym z posiedzeń Rada zapoznawała się z sytuacją na lokalnym rynku pracy i wydatkowaniem środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu e) kontrole zewnętrzne przeprowadzone w PUP w Łomży W 2008 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży zostały przeprowadzone 3 kontrole zewnętrzne przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach Działań 1.2 i 1.3 SPO RZL oraz Poddziałania PO KL.

14 f) kontrole przeprowadzone przez PUP w Łomży W 2008 roku przeprowadzono 63 kontrole realizacji umów zawartych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, z tego: 37 w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych, 25 w sprawie odbycia stażu pracy przez bezrobotnego, 1 w sprawie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2005 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2005 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2005 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2005 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2014 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2014 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2013 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2013 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2007 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2007 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2007 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2011 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2011 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2010 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2010 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2009 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2009 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2009 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2009 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2006 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2006 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2015 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2015 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2012 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2012 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2016 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2016 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2016 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2016 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Czarnków, styczeń 2015 rok

Czarnków, styczeń 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z FUNDUSZU PRACY ORAZ WYKONANIIE ZA 2014 ROK.. Czarnków, styczeń 2015 rok 1 I. Wykonanie planów finansowo-zadaniowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 064 298 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 8 r. 1 I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Materiały na posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy 29.05.2017 r. 1. Stopa bezrobocia* w powiecie sępoleńskim w latach 2012 2017 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Plany finansowe i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie i wykonanie na dzień 31.12.2013r. Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie Czarnków, dnia 07.01.2014r. I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr XXXVII/278/2013 z dnia 30.12.2013r. 6 431 036 zł 6 277 020,71 zł

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2014 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 2.626 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 30.04.2011r dysponuje kwotą środków w wysokości: 9 013 040 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2008 Nr 69, poz.415 z późn.zm), stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr III/11/2014 z dnia r zł

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr III/11/2014 z dnia r zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Czarnków, maj 2010 rok

Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: ,30 zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: ,30 zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.2008, Nr 69, poz.415 z późn.zm.) stosując ustawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2009-2013 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2015 r. Konin, luty 2016 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY.. 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 4422929, fax. 4422928, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 0 800 88 11 22 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK W ZAKRESIE: - FUNDUSZU PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień rok dysponuje kwotą środków w wysokości: zł z tego: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Czarnków, luty 2010 rok

Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, luty 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 roku (sytuacja na lokalnym rynku pracy)

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 roku (sytuacja na lokalnym rynku pracy) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2007 roku (sytuacja na lokalnym rynku pracy) Na koniec 2007 roku w rejestrach PUP Kluczbork figurowało 2.935 bezrobotnych, z tego 320 osób z prawem

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM. STYCZEŃ LUTY 2017 r.

RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM. STYCZEŃ LUTY 2017 r. RYNEK PRACY W POWIECIE NOWOTOMYSKIM STYCZEŃ LUTY 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów i podregionów - stan na koniec stycznia 2017 r. Bezrobotni zarejestrowani na koniec miesiąca w roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.2008, Nr 69, poz.415 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 28.02.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 623 798 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 28.02.2015r. rok dysponuje kwotą środków w wysokości: 14 623 798 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień r. dysponuje kwotą środków w wysokości: zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2016, poz.645 z poźn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

>Decyzja Nr DF-I JW.15 z dn r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu

>Decyzja Nr DF-I JW.15 z dn r.ministra Pracy i Polityki Społecznej o zwiększeniu Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr VII/41/2015r. z dnia r zł

I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr VII/41/2015r. z dnia r zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2008

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2008 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 9 r. 1 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r.

SPRAWOZDANIE. Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE w 2014 r. Konin, luty 2015 r. S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 1.1. Profilowanie bezrobotnych....... 14 2. DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Plany finansowe i wykonanie za 2014 rok.

Plany finansowe i wykonanie za 2014 rok. Plany finansowe i wykonanie za 2014 rok. Czarnków, dnia 05.01.2015r. 16 913 147 zł 16 362 259,65 zł Plany finansowe I. Budżet - Uchwała Rady Powiatu Nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014r. 6 611 747 zł 6 074

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012

Plan działalności Powiatowego Urzędu Pracy wytyczający najważniejsze cele i zadania do realizacji w roku 2012 Lp. Cele na 2012 Najważniejsze zadania służące realizacji celu Mierniki określające stopień wykonania celu Nazwa miernika Planowana wartość do osiągnięcia na koniec u Komórka organizacyjna, pracownicy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ PRACY INFORMACJA OPISOWA ZA 2014 ROK

FUNDUSZ PRACY INFORMACJA OPISOWA ZA 2014 ROK FUNDUSZ PRACY INFORMACJA OPISOWA ZA 2014 ROK WPŁYWY FUNDUSZU PRACY Wpływy Funduszu Pracy w 2014 roku wyniosły ogółem 11 946,8 tys. zł. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela: wyszczególnienie kwota

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, Kluczbork Sprawozdanie z działalności urzędu w 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2013 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 3.178 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Stan i struktura bezrobocia w powiecie skarżyskim. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie łagodzenia skutków i przeciwdziałania bezrobociu stan na 30.09.2011r. Opracował: Dział Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo