POWIATOWY URZĄD PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY"

Transkrypt

1 U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok

2 1. Poziom i dynamika bezrobocia w powiecie giżyckim Według stanu na koniec lutego w powiecie giżyckim zarejestrowanych było 3129 bezrobotnych, w tym 1652 kobiety. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 10,7% w porównaniu ze stanem na koniec lutego Analizując dane dotyczące osób pozostających bez pracy, do danych z końca poprzedniego miesiąca, obserwujemy wzrost bezrobocia o 2,1%. Stopa bezrobocia w powiecie giżyckim według danych GUS na koniec stycznia 2016r. (aktualnie dostępna) wynosiła 16,7% ludności aktywnej zawodowo, tj. 1,6 pkt proc. mniej niż w końcu styczniu 2015 (kraj 10,3%, województwo 17,0%, podregion ełcki 1 21,2%). Wykres 1. Stopa bezrobocia [%] w powiecie giżyckim ,3 18,6 18,2 17,0 15,6 14,0 13,5 13,6 14,2 14,4 15,2 16,0 16, Stopa bezrobocia Styczeń'2015 Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń'2016 Tabela 1. Bezrobotni zarejestrowani w poszczególnych gminach powiatu giżyckiego Gmina Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2016 w tym z prawem do zasiłku Giżycko m Giżycko gm Ryn Wydminy Miłki Kruklanki RAZEM W omawianym miesiącu zarejestrowało się 391 bezrobotnych, natomiast ewidencję urzędu opuściły 328 osób. Napływ do bezrobocia był o 63 osoby wyższy od odpływu. 1 W skład podregionu wchodzą powiaty: ełcki, giżycki, olecki, piski, gołdapski i węgorzewski. 2

3 Podstawowym składnikiem napływu były ponowne rejestracje: 327 osób zarejestrowało się po raz kolejny (83,6% ogółu nowo zarejestrowanych). Natomiast rejestrujących się po raz pierwszy było 64, tj. 16,4% rejestrujących się. Wśród osób wyłączonych z ewidencji najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni wykreśleni z innych powodów niż podjęcie pracy 175 osób, tj. 53,4% ogółu osób wyłączonych z ewidencji w omawianym miesiącu. Tabela 2. Napływ i odpływ z bezrobocia Wyszczególnienie Nowa rejestracja Wyłączeni z ewidencji Podjęcie pracy z tego Inne powody Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Wykres 2. Napływ i odpływ z bezrobocia Napływ Odpływ II'2015 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'2016 II 3

4 Tabela 3. Porównanie bezrobocia w okresie Gmina Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2015 % udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2016 % udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych [+/-] wskaźnik zmian w pkt proc. Giżycko m , ,5 + 0,8 Giżycko Gm , ,8-0,4 Ryn , ,8-0,3 Wydminy , ,6-0,1 Miłki 283 8, ,2 + 0,1 Kruklanki 218 6, ,1-0,1 RAZEM Struktura bezrobocia /załącznik 1/ Na koniec omawianego miesiąca struktura bezrobotnych pracujący przed rejestracją i dotychczas nie pracujący oraz ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych nie uległy znaczącym zmianom w porównaniu ze stanem na koniec lutego ubiegłego. W końcu omawianego miesiąca udział pracujących przed nabyciem statusu bezrobotnego, w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, wynosił 86,2%. Bezrobotni, którzy dotychczas nie pracowali, stanowili 13,8% ogółu zarejestrowanych. Analizując bezrobocie w powiecie giżyckim ze względu na staż pracy jaki posiadają zarejestrowane osoby możemy stwierdzić, że ich rozkład w poszczególnych grupach (przedziałów czasowych) w niewielkim stopniu odbiegał od analogicznego okresu Spośród wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych największą grupę stanowili bezrobotni ze stażem pracy do 1, tj. 671 osób, które stanowiły 21,4% ogółu zarejestrowanych (w lutym 2015 dominowała grupa osób ze stażem 1-5 lat: - 777, które stanowiły 22,2%). Najmniej liczna grupa bezrobotnych osób, tj. 4,3% ogółu bezrobotnych - posiadała staż pracy 30 lat i więcej (udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych wzrósł o 1,2 pkt proc.). Bezrobotni nie wykazujący stażu pracy zarejestrowani w liczbie 432, stanowili 13,8% ogółu pozostających w ewidencji (w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego oznacza to spadek o 1,0 pkt proc.). Ze względu na czas pozostawania bez pracy możemy stwierdzić, że najliczniejsza grupa bezrobotnych 760 osób, tj. 24,3% pozostawała bez pracy od 1-3 miesięcy (w porównaniu z lutym 2015 oznacza to spadek o 0,6 pkt proc.). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni pozostający bez pracy do 1 miesiąca 374 osoby, tj. 12,0% (w porównaniu z lutym ubiegłego oznacza to wzrost o 2,6 pkt proc.). Porównując rok do, zarejestrowanych bezrobotnych ze względu na posiadane wykształcenie możemy stwierdzić, że ich rozkład zmienił się nieznacznie. Nadal wśród osób bezrobotnych dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 1030 osób, tj. 32,9%, co oznacza, że ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,6 pkt proc. Ponadto, 4

5 bardzo liczną grupę stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe 802 osoby, tj. 25,6% (spadek o 1,7 pkt proc.) oraz policealne i średnie zawodowe 720, tj. 23,0% (wzrost o 0,4 pkt proc.). Najmniej osób posiadało wykształcenie średnie ogólne 275, tj. 8,8% (oznacza to, że ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych zwiększył się o 0,8 pkt proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem) oraz wyższe 302, tj. 9,7% (oznacza to spadek o 0,1 pkt proc.). Podział bezrobotnych wg grup wiekowych wskazuje, że najliczniejszą stanowiły osoby bezrobotne w wieku lata- 832 osoby, tj. 26,6% ogólnej liczby zarejestrowanych (co oznacza, że ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,5 pkt proc. w porównaniu ze stanem na koniec lutego 2015 ). Najmniej licznie reprezentowane były osoby w wieku 60 lat i więcej, tj. 180 bezrobotnych, którzy stanowili 5,8% zarejestrowanych (oznacza to wzrost o 1,8 pkt proc. w porównaniu do danych z analogicznego okresu 2015 ) Bezrobotni bez prawa do zasiłku Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w lutym 2016r. 331 osób nie posiadało prawa do zasiłku, tj. 84,7% ogółu rejestrujących się. Na koniec omawianego okresu w rejestrach urzędu pozostawało 2610 bezrobotnych bez prawa do pobierania zasiłku, którzy stanowili 83,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z lutym 2015r. udział tej populacji w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,3 pkt proc Bezrobotne kobiety Kobiety wpisane do ewidencji urzędu pracy w lutym 2016r. w liczbie 166, stanowiły 42,5% ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu omawianego okresu liczba zarejestrowanych kobiet wynosiła 1652, stanowiąc 52,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 0,4 pkt proc. więcej niż w lutym Tabela 4. Bezrobocie wśród kobiet Gmina Liczba bezrobotnych kobiet w końcu lutego 2016 W tym z prawem do zasiłku Giżycko m Giżycko gm Ryn Wydminy Miłki Kruklanki RAZEM

6 2.3. Mieszkańcy wsi W lutym 2016r. zarejestrowały się 178 osób zamieszkałych na wsi, tj. 45,5% ogólnego napływu bezrobotnych do rejestracji. W końcu omawianego miesiąca w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 1469 osób zamieszkałych na wsi, które stanowiły 47,0% ogółu zarejestrowanych. W odniesieniu do stanu z końca lutego ubiegłego - udział tej subpopulacji zmniejszył się o 0,9 pkt proc Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy W wyniku zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w lutym 2016r. do rejestracji zgłosiło się 17 osób bezrobotnych, tj. 4,4% rejestrujących się. Na koniec omawianego miesiąca w ewidencji urzędu pozostawało 130 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, które stanowiły 4,2% ogółu zarejestrowanych, tj. o 1,2 pkt proc. więcej niż w końcu lutego Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych W omawianym miesiącu zarejestrowały się 92 osoby bez kwalifikacji, tj. 23,5% rejestrujących się. Ewidencję opuściło z powodu podjęcia pracy 12 osób z omawianej grupy bezrobotnych. Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych na koniec lutego br. były zarejestrowane w liczbie 790, stanowiąc 25,3% ogółu zarejestrowanych. Oznacza to wzrost ich udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych o 1,4 pkt proc. w porównaniu do danych z końca lutego Poszukujący pracy W lutym br. zarejestrowały się 4 osoby poszukujące pracy, tj. o 33,3% mniej niż w analogicznym okresie Na koniec miesiąca w rejestrach urzędu pozostawało 55 osób poszukujących pracy, co oznacza, że w porównaniu z końcem lutego 2015 ich liczba zmniejszyła się o 23,6%. 6

7 2.7. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Tabela 5. Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu Bezrobotni, którzy podjęli pracę w miesiącu w miesiącu Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego ogółem w tym z prawem do zasiłku w końcu mies. sprawozdawczego razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety Ogółem (w ) Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy Do w tym do Długotrwale bezrobotne Powyżej Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej Posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 Posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do Niepełnosprawni Bezrobotni do 30 W końcu lutego br. w ewidencji urzędu pracy pozostawało 939 osób bezrobotnych do 30, które stanowiły 30,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w lutym 2015r. odpowiednio: , - 32,6%). Porównując dane rok do, obserwujemy spadek liczebności tej grupy bezrobotnych o 17,8%. W omawianym miesiącu napływ w tej grupie bezrobotnych wyniósł 193 osoby, z których po raz pierwszy zarejestrowało się 42 osoby (21,8% ogółu napływu w tej grupie bezrobotnych). W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 162 osoby, w tym: Podjęcie pracy 61 osób (w tym 13 bezrobotnych zatrudnienie subsydiowane, tj. 21,3%) Rozpoczęcie szkolenia - 7 Rozpoczęcie stażu 1 Niepotwierdzenie gotowości do pracy Bezrobotni do 25 W końcu lutego br. w ewidencji urzędu pracy pozostawały 493 osoby bezrobotne do 25, które stanowiły 15,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (w lutym 2015r. odpowiednio: - 629, - 18,0%). Porównując dane rok do, obserwujemy spadek liczebności tej 7

8 grupy bezrobotnych o 21,6%. W omawianym miesiącu napływ w tej grupie bezrobotnych wyniósł 124 osoby, z których po raz pierwszy zarejestrowało się 30 osób (24,2% ogółu napływu w tej grupie bezrobotnych). W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 88 osób, w tym: Podjęcie pracy 24 osoby (w tym 2 bezrobotny zatrudnienie subsydiowane, tj. 8,3%) Rozpoczęcie szkolenia - 2 Niepotwierdzenie gotowości do pracy Bezrobotni długotrwale W końcu lutego br. w ewidencji urzędu pracy pozostawało 1418 osób długotrwale bezrobotne, które stanowiły 45,3% ogółu zarejestrowanych (w lutym 2015r. odpowiednio: , - 46,5%). Oznacza, to spadek ich liczby o 13,0% w porównaniu ze stanem na koniec analogicznego okresu napływ do omawianej grupy bezrobotnych wyniósł 115 osób, które stanowiły 29,4% ogólnego napływu osób bezrobotnych w omawianym miesiącu. W lutym br. z ewidencji bezrobotnych wyłączono 104 osoby długotrwale bezrobotnych, w tym: Podjęcie pracy 48 osób (w tym 17 bezrobotny zatrudnienie subsydiowane, tj. 35,4%) Rozpoczęcie szkolenia 2 Niepotwierdzenie gotowości do pracy Bezrobotni powyżej 50 W końcu omawianego miesiąca w ewidencji urzędu pracy pozostawało 910 osób w wieku powyżej 50 lat, które stanowiły 29,1% ogółu zarejestrowanych (w lutym 2015r. odpowiednio: - 931, - 26,6%). Oznacza to, że liczba tej populacji bezrobotnych zmniejszyła w porównaniu z końcem lutego 2015 o 2,3%. Napływ do omawianej grupy bezrobotnych wyniósł 63 osoby, które stanowiły 16,1% ogólnego napływu bezrobotnych do rejestracji. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 56 osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat, w tym: Podjęcie pracy 30 osób (w tym 8 bezrobotnych zatrudnienie subsydiowane, tj. 26,7%) Rozpoczęcie szkolenia - 2 Niepotwierdzenie gotowości do pracy- 9 8

9 Osoby niepełnosprawne W lutym br. w urzędzie zarejestrowało się 19 osób niepełnosprawnych bezrobotnych, tj. 4,9% ogólnej liczby rejestrujących się. Natomiast ewidencję opuściło z powodu podjęcia pracy 12 bezrobotnych z tej grupy (tj. 7,8% ogólnej liczby podjęć pracy przez osoby bezrobotne). Na koniec omawianego miesiąca zarejestrowanych było 261 osób niepełnosprawnych- bezrobotnych (8,3% ogólnej liczby bezrobotnych) oraz 44 niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu (w końcu lutego 2015 odpowiednio: 316, 59). Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych prawa do zasiłku nie posiadało 231 osób, które stanowiły 88,5% tej grupy bezrobotnych. 3. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH 3.1. Roboty publiczne (Tabela 6.) Źródła finansowania Skierowani do robót publicznych Ogółem w Ukończyli udział w robotach publicznych Ogółem w Przerwali udział w Pozostający w zatrudnieniu przy robotach publicznych na koniec miesiąca /w tym kontynuujący z 2015/ FP Program specjalny Powracamy na rynek pracy Razem 3.2. Prace interwencyjne (Tabela 7.) Źródła finansowania Skierowani do prac interwencyjnych Ogółem w Ukończyli udział w pracach interwencyjnych 9 Ogółem w Przerwali udział w Pozostający w zatrudnieniu przy pracach interwencyjnych na koniec miesiąca sprawozdawczego /w tym kontynuujący z 2015/ FP PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (II) RPO Aktywizacja osób powyżej 30 pozosta

10 jących bez pracy w powiecie giżyckim (II) Razem Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy /dotacje/ (Tabela 8.) Źródła finansowania Ilość podpisanych umów Skierowani bezrobotni/poszukujący pracy W W FP Razem Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej /dotacje/ (Tabela 9.) Źródła finansowania Ilość udzielonych dotacji w omawianym miesiącu Ilość udzielonych dotacji w 2016 FP 0 0 Razem Staże (w tym bon stażowy) (Tabela 10.) Źródła finansowania Skierowani do odbycia stażu Ogółem w 2016 Ukończyli odbywanie stażu Ogółem w Przerwali udział w Odbywający staż na koniec miesiąca sprawozdawczego /w tym kontynuujący z 2015/ FP Program specjalny Powracamy na rynek pracy PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (II) Bon stażowy FP Bon stażowy PO WER RPO Aktywizacja osób powyżej 30 pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (II) Razem

11 3.6. Szkolenia (w tym bon szkoleniowy) W lutym 2016r. zorganizowano 9 szkoleń, na które skierowano 16 bezrobotnych. Na koniec omawianego okresu szkolenia kontynuowało 12 osób. W omawianym miesiącu z bezrobotnych, którzy w ostatnich 12 miesiącach ukończyli szkolenia nikt nie uzyskał zatrudnienia. (Tabela 11.) Źródła finansowania Skierowani na szkolenie Ogółem w 2016 Ogółem w Przerwali udział w Ukończyli udział w szkoleniu Kontynuujący szkolenie na koniec miesiąca sprawozdawczego FP PO WER Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie giżyckim (I) Bon szkoleniowy Razem Tabela 12. Kierunki szkoleń rozpoczętych w miesiącu Kierunki szkoleń Liczba osób Operator walca drogowego do 18 t kl. III 2 Operator koparki jednonaczyniowej do 1,5m 3 kl. III 3 Kurs prawa jazdy kat. C 3 Kwalifikacja wstępna przyśpieszona do bloku programowego 2 C, C+E,C1, C1+E Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 2 Prace pod napięciem w sieciach do 1 kv kurs dla elektromonterów 1 Operator zagęszczarki i ubijaki wibracyjne wszystkie typu kl. 1 III i przecinarki do nawierzchni drogowych kl. III Kurs instruktora sportu w specjalizacji Narciarstwo zjazdowe 1 Operator żurawi przenośnych i samojezdnych 1 Razem Prace społecznie użyteczne (Tabela 13.) Źródła finansowania Skierowani do PSU Ogółem w 2016 Ukończyli udział Ogółem w Przerwali udział w Kontynuujący zatrudnienie na koniec miesiąca sprawozdawczego FP Razem

12 3.8. Inne formy aktywizacji (Tabela 14.) Forma aktywizacji Wydano Ogółem w Podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania 3 7 w ramach bonu na zasiedlenie Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z 0 1 tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego /art..47/ Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, 7 7 nagrody oraz skł. na ubezpieczenie społeczne osób bezrobotnych do 30 /art. 150/ Indywidualny program zatrudnienia socjalnego Razem Pośrednictwo pracy 4.1. Oferty pracy 2 W omawianym miesiącu w urzędzie pracy zgłoszono i pozyskano 208 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (w tym 121 ofert pracy niesubsydiowanej, tj. 58,2% ogólnej liczby ofert), co w porównaniu z analogicznym okresem 2015 oznacza wzrost o 148 miejsca pracy. Z sektora publicznego zgłoszono 15 ofert pracy, co stanowiło 7,2% ogółu ofert pozostających w dyspozycji urzędu. W omawianym miesiącu na jedną ofertę pracy przypadało ok. 15 bezrobotnych. Przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy bez uzasadnionej przyczyny odmówiła 1 osoba bezrobotna. Gotowości do podjęcia pracy nie potwierdziło 74 bezrobotnych, w tym 27 kobiet. Tabela 15. Napływ ofert pracy w poszczególnych miesiącach a podjęcia pracy przez bezrobotnych Wyszczególnienie Napływ ofert pracy Podjęcia pracy przez bezrobotnych Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Oferty pracy są to zgłoszone przez pracodawców oraz pozyskane przez PUP wolne miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsca aktywizacji zawodowej (m. in. stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac społecznie użytecznych). 12

13 Wykres 3. Napływ ofert pracy a podjęcia pracy Oferty pracy Podjęcia pracy II'2015 III IV V VI VII VIII IX X XI XII I'2016 II W lutym 2016r. doradcy klienta instytucjonalnego odwiedzili 15 pracodawców z terenu powiatu giżyckiego. Ponadto, pozyskali 12 nowych podmiotów gospodarczych do współpracy. 4.2 Indywidualny Plan Działania (IPD) W lutym 2016r. objęto Indywidualnym Planem Działania 411 osób bezrobotnych, w tym 181 kobiet. Na koniec omawianego miesiąca IPD realizowało 2857 bezrobotnych, w tym 1615 kobiet. 4.3 Profile pomocy Na koniec lutego 2016r. w ewidencji bezrobotnych pozostawało 3031 osób z ustalonym profilem pomocy (tj. 96,9% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych), z tego: 31 osoby profil I (1,0% ogólnej liczby ustalonych profili pomocy); 1804 osób profil II (59,5%); 1196 osób profil III (39,5%). 13

14 Załącznik 1 BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY, WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I STAŻU PRACY 1. Bezrobotni ogółem Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych razem z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Liczba bezrobotnych kobiet z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach do pow. 24 Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki razem Liczba poszukujących pracy razem kobiety do X X X X X X X X X X X 760 X X X X 317 X 317 X X X X X X 741 X X X 453 X X 453 X X X X X X 396 X X 225 X X X 225 X X X X X X 424 X 247 X X X X 247 X X 7 2 pow X X X X X X X X X X 255 X 23 8 Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem lat i więcej Wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do lat i więcej bez stażu Ogółem

15 2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2.1. Ogółem Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem do 30 do 25 pow. 50 z rubryki 1 długotrwale bezrobotne korzystające z świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 niepełnosprawni Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do pow X X X 356 X X X 296 X X X X X lata i więcej X X Wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do X X X lat i więcej X X bez stażu Do X X W tym do X 145 X Długotrwale bezrobotni X Powyżej X X 491 X korzystające z świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do X X X 0 Niepełnosprawni X Ogółem

16 2.2. Kobiety Wyszczególnienie Liczba bezrobotnych kobiet będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy razem do 30 do 25 pow. 50 z rubryki 1 długotrwale bezrobotne korzystające z świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 niepełnosprawni Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Wiek Wykształcenie Staż pracy ogółem kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy do pow X X X 268 X X X 187 X X X X X lat i więcej X X wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej do X X X lat i więcej X X bez stażu Do X X W tym do X 106 X Długotrwale bezrobotni X Powyżej X X 209 X korzystające z świadczeń z pomocy społecznej posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do X X X 0 Niepełnosprawni X Ogółem

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WSTĘP... 4 1. BEZROBOCIE W I PÓŁROCZU 2018 ROKU... 5 1.1. STOPA BEZROBOCIA... 5 1.2. POZIOM I

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM CZERWIEC - 1-1. Szacunkowa stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 5-5. Ruch bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku.

Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. Informacja o stanie bezrobocia w powiecie złotowskim w 2017 roku. 1. Poziom i stopa bezrobocia Grudzień 2017-2 578-8,4% stopa bezrobocia w powiecie złotowskim (województwo wielkopolskie 3,7%, kraj 6,6%)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. Sytuacja na lokalnym rynku pracy 1 Sierpień 2010 r. 1. STRUKTURA BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu sierpnia 2010 r. w Płocku wyniosła 6.987 osób. W tym czasie zanotowano spadek o

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych

1. Stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych Lokalne rynki pracy* Struktura bezrobotnych [INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE NYSKIM] KWIECIEŃ 2018 Spis treści 1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Liczba bezrobotnych... - 2-3. Lokalne rynki pracy*... - 3-4. Struktura bezrobotnych... -

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 6 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 6 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 7 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 GRUDNIA 2013 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU

INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU INFORMACJA O BEZROBOCIU W SIERPNIU 2004 ROKU 1. LICZBA BEZROBOTNYCH Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego w końcu sierpnia 2004 roku wynosiła 100965 osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Grudzień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA GRUDZIEŃ 2016 Tczew, Styczeń 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2017 roku Częstochowa, czerwiec 2017 r. 5601 4778 4143 8305 6766

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 WRZEŚNIA 2014 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 GRUDNIA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2012 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%*

Tabela 1. Stopa bezrobocia w styczniu i lutym 2016 roku. Styczeń ,7% 15,6% Luty ,7%* 15,9%* 1. Szacunkowa stopa bezrobocia* Szacunkowa stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec lutego roku wyniosła 15,9%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 0,3 p.p.. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6%

Tabela 1. Stopa bezrobocia w grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku. Grudzień ,2% 14,3% Styczeń ,7% 15,6% 1.Stopa bezrobocia* Stopa bezrobocia w powiecie nyskim na koniec stycznia 216 roku wyniosła 15,6%, co oznacza, że w porównaniu do miesiąca poprzedniego, wzrosła o 1,3 p.p.. Stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2017 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W III KWARTALE 2004 ROKU TORUŃ LISTOPAD 2004 R. SPIS TREŚCI TABLICE Bezrobocie w III kwartale 2004 roku... 1 1. Liczba bezrobotnych według powiatów (stan na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE I n f o r m a c j a RYNEK PRACY POWIATU JAWORSKIEGO W MIESIĄCU LIPCU 2017 ROKU Informacja sygnalna JAWOR, SIERPIEŃ 2017 1. W miesiącu lipcu zanotowano w powiecie jaworskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 28 lutego r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 28 lutego r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18105 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU NIEPEŁNOSPRAWNI BEZROBOTNI I POSZUKUJĄCY PRACY NIEPOZOSTAJĄCY W ZATRUDNIENIU W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2010 ROKU ZESTAWIENIA TABELARYCZNE Toruń, wrzesień 2010 rok Dynamika zmian i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku Częstochowa, grudzień 2016 r. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo