INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) , (044) , (044) , fax (044) strona: INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2015r. maj 2015

2 I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE Według stanu na 31 marca 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. zarejestrowanych było 6656 bezrobotnych. W porównaniu do liczby osób będących w ewidencji Urzędu na dzień 31 marca 2014 roku odnotowano spadek o 1338 osób tj. o 16,7%. Spośród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy na r. 83% ogółu stanowiły osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których według znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązującej od 27 maja 2014 roku zalicza się: bezrobotnych do 30 roku życia, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Dane zawarte w tabeli 1 obrazujące poziom bezrobocia w powiecie z podziałem na gminy na koniec I kwartału 2015 roku informują, że w stosunku do marca 2014 roku spadek bezrobocia odnotowano na terenie całego powiatu tomaszowskiego, przy czym najwyższy wskaźnik spadku charakteryzował gminę Ujazd - 21,8%, najniższy zaś gminę Żelechlinek - 7,1%. Stopa bezrobocia w powiecie tomaszowskim na koniec marca 2015 roku wynosiła 14,7% i była niższa o 2,5 punktu procentowego w stosunku do marca roku ubiegłego. 1.Bezrobotni według wieku Analizując strukturę bezrobocia według wieku stwierdza się, że na koniec marca 2015 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym lata, tj osób (27,3%). Najmniejszy odsetek odnotowano wśród osób powyżej 60 roku życia oraz w wieku lat. 2

3 Struktura bezrobotnych według wieku Wiek r r. osoby % osoby % , , , , , , , , , ,2 60 lat i więcej 266 3, ,5 Ogółem , ,0 2.Bezrobotni według poziomu wykształcenia Wśród 6656 bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. na koniec I kwartału 2015 roku dominującą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 30,3% oraz gimnazjalnym i niższym - 26,6%. Najniższy odsetek bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnokształcącym - 9,6% oraz wyższym - 10,0%. Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia uwarunkowana jest lokalnym rynkiem pracy, który stawia przed pracownikami wymóg posiadania wysokich i w miarę wszechstronnych kwalifikacji, a także gotowości do zmian. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia Wykształcenie r r. osoby % osoby % wyższe 709 8, ,0 policealne i śr. zawodowe , ,5 średnie ogólnokształcące 700 8, ,6 zasadnicze zawodowe , ,3 gimnazjalne i poniżej , ,6 Ogółem , ,0 3

4 3.Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Badając strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy, zauważa się, że najniższy odsetek stanowili bezrobotni pozostający bez pracy do 1 miesiąca (9,9%), najwyższy - w przedziale od 3 do 6 miesięcy (23,0%). Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy Czas pozostawania bez pracy r r. osoby % osoby % do 1 m ca 593 7, ,9 1-3 m cy , ,2 3 6 m-cy , , m-cy , , m-cy , ,3 powyżej 24 m-cy , ,5 Ogółem , II. ZMIANY W POZIOMIE BEZROBOCIA 1. Napływ do bezrobocia W okresie I - III 2015 roku w tutejszym Urzędzie Pracy zarejestrowano 2658 bezrobotnych, z tego: - po raz pierwszy 263 osoby - po raz kolejny 2395 osób. Wśród nowo zarejestrowanych w badanym roku 84,3% stanowiły osoby poprzednio pracujące oraz 15,7% osoby bez stażu pracy. Najliczniej rejestrowali się w Urzędzie Pracy bezrobotni bez wyuczonego zawodu oraz w następujących zawodach: sprzedawca, pomocniczy robotnik budowlany, kucharz, robotnik gospodarczy, ślusarz, szwaczka ręczna. Napływ do bezrobocia na przestrzeni 3 miesięcy analizowanego roku był wyższy o 165 osób w odniesieniu do liczby osób zarejestrowanych w tym samym czasie 2014 roku. 4

5 2. Odpływ z bezrobocia W I kw roku w Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz wyłączono z ewidencji bezrobotnych 2281 osób, co przedstawia poniższe zestawienie: Lp. Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w Urzędzie Pracy w Tomaszowie Mazowieckim Przyczyny odpływu I kw. 2014r. I kw. 2015r Podjęcie pracy, w tym: -prace interwencyjne -roboty publiczne -jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej -wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy Rozpoczęcie szkolenia Rozpoczęcie stażu Odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia 4. propozycji pracy lub innej formy pomocy Niepotwierdzenie gotowości do pracy Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego Inne Ogółem Odpływ z bezrobocia na przestrzeni 3 miesięcy 2015 roku był niższy o 540 osób w odniesieniu do analogicznego okresu 2014 roku, tj. o 19,1%. III. WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH 1. Kobiety Na dzień r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. zarejestrowanych było 3066 kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu 2014 roku liczba ta była niższa o 566 osób, tj. o 15,6%. Kobiety nieuprawnione do pobierania zasiłku w liczbie 2568 stanowiły 46,4% bezrobotnych nieposiadających prawa do zasiłku oraz 83,8% ogółu kobiet zarejestrowanych w Urzędzie. 5

6 Na koniec marca 2015 roku kobiety zarejestrowane w PUP stanowiły 46,1% ogółu bezrobotnych w Urzędzie (tabela 2). Najniższy odsetek tej kategorii bezrobotnych w wysokości 38,5% odnotowano w gminie Rzeczyca, najwyższy zaś w gminie Inowłódz - 48,8%. 2. Bezrobotni do 30 roku życia Wg stanu z r. status bezrobotnego do 30 roku życia posiadało 1799 osób, w tym 883 kobiety (do 25 roku życia 933 osoby, w tym 417 kobiet). Struktura wg wykształcenia tej kategorii bezrobotnych przedstawiała się następująco: - wyższe 256 osób - 14,2% - policealne i średnie zawodowe 546 osób - 30,4% - średnie ogólnokształcące 331 osób - 18,4% - zasadnicze zawodowe 277 osób - 15,4% - gimnazjalne i poniżej 389 osób - 21,6% Na koniec I kwartału 2015 roku bezrobotni do 30 roku życia stanowili 27,0% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP. 3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na koniec marca 2015 roku wśród 6656 bezrobotnych będących w ewidencji Urzędu zarejestrowanych było 1696 osób powyżej 50 roku życia, w tym 619 kobiet. Posiadali oni następujące wykształcenia: - wyższe 49 osób - 2,9% - policealne i średnie zawodowe 315 osób - 18,6% - średnie ogólnokształcące 68 osób - 4,0% - zasadnicze zawodowe 675 osób - 39,8% - gimnazjalne i poniżej 589 osób - 34,7% Bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili na koniec badanego okresu 25,5% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. 4. Osoby niepełnosprawne Na koniec I kwartału br. w PUP w Tomaszowie Maz. zarejestrowanych było 568 bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 84 osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (w analogicznym okresie 2014 roku bezrobotnych i 135 osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu). 6

7 Zarejestrowani w PUP bezrobotni niepełnosprawni posiadają w większości lekki stopień niepełnosprawności - 69,7%, a tylko 30,3% to osoby posiadające stopień niepełnosprawności znaczny i umiarkowany. Bezrobotni niepełnosprawni na koniec I kwartału 2015r. stanowili 8,5% ogółu bezrobotnych, jednakże w poszczególnych gminach odnotowano różne wskaźniki (tabela 2). Najwyższy 10,0 procentowy udział tej populacji odnotowano w Tomaszowie Maz.- miasto, najniższy wystąpił w gminach: Czerniewice - 3,3%, Rzeczyca - 3,5%. Należy zaznaczyć, że w ostatnich latach rośnie wskaźnik udziału osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w liczbie bezrobotnych ogółem zarejestrowanych w PUP. 5. Bezrobotni bez prawa do zasiłku Wg stanu na r. w Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. zarejestrowanych było 5537 bezrobotnych nieposiadających prawa do pobierania zasiłku, odpowiednio w roku osób. Na koniec badanego okresu bezrobotni bez prawa do zasiłku stanowili 83,2% ogółu bezrobotnych ( w analogicznym okresie roku ubiegłego - 85,1%). Z informacji zawartych w tabeli 2 wynika, że najwyższy udział tej grupy bezrobotnych charakteryzował gminę Rzeczyca - 91,5% oraz gminę Budziszewice 91,4%, najniższy wystąpił w gminach: Inowłódz - 80,0%, Lubochnia - 80,6%. 6. Bezrobotni zamieszkali na wsi Na koniec I kw. 2015r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. zarejestrowanych było 2793 bezrobotnych zamieszkałych w 10 okolicznych gminach ( w analogicznym okresie roku ubiegłego osób). Wśród tej kategorii bezrobotnych 2304 osoby nie posiadały prawa do pobierania zasiłku, tj. 82,5% osób zamieszkałych na wsi oraz 41,6% ogółu bezrobotnych nieuprawnionych do zasiłku. 7

8 IV. USŁUGI RYNKU PRACY 1.Pośrednictwo pracy Pośrednictwo pracy jest jedną z podstawowych usług rynku pracy polegającą na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Od stycznia do marca br. w PUP w Tomaszowie Maz. zarejestrowano 752 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej, w tym 217 miejsc w ramach umów stażowych (w analogicznym okresie roku ubiegłego miejsc). Zarejestrowane w PUP oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dotyczyły głównie następujących zawodów: robotnik gospodarczy, technik prac biurowych (głównie w ramach umów stażowych), sprzedawca. Na dzień r. posiadaliśmy 109 wolnych miejsc pracy. 2. Poradnictwo zawodowe W I kw. br. poradnictwem zawodowym objęto 472 osoby, w tym 33 osoby niepełnosprawne. Z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 387 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a liczba klientów uczestniczących w warsztatach w ramach poradnictwa grupowego wyniosła 85. Zakres tematyczny przeprowadzonych warsztatów to: Metody poszukiwania pracy, Przedsiębiorczość, Stres rekrutacyjny, Dokumenty aplikacyjne, Komunikacja interpersonalna, Autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej. W analizowanym okresie indywidualnej informacji zawodowej udzielono 50 bezrobotnym i osobom poszukującym pracy, a w grupowych spotkaniach informacyjnych udział wzięło 118 osób. Doradca zawodowy zorganizował i przeprowadził szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, w których uczestniczyły 33 osoby bezrobotne. Poradnictwem zawodowym objęto wszystkie osoby ubiegające się o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie od stycznia do marca 2015 roku doradcy zawodowi wydali 51 opinii na temat szans planowanych przedsięwzięć. 8

9 3. Szkolenia i przekwalifikowania Usługa ta skierowana jest do bezrobotnych, dla których określono II profil pomocy ( w uzasadnionych przypadkach również I profil pomocy). W okresie I-III 2015r. Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. skierował na szkolenia 39 bezrobotnych, z tego : - na szkolenia grupowe - 20 osób - na szkolenia indywidualne - 19 osób W analizowanym okresie kursy ukończyło 29 osób, z tego: - szkolenia grupowe - 20 osób w zakresie kurs przedsiębiorczości - szkolenie w trybie indywidualnym - 9 osób w zakresie: rozbieracz - wykrawacz mięsa, operator koparki jednonaczyniowej kl.iii, operator koparko - ładowarki kl. III, kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat.c, C1, C+E, C1+E, kurs kierowcy wózków jezdniowych, przewóz materiałów niebezpiecznych + cysterny. Na koniec marca br. szkolenie odbywało 10 osób w trybie indywidualnym w zakresie: spawanie metodą MIG oraz metodą TIG 141-8, spawanie metodą MAG oraz metodą TIG 141-1, spawanie metodą MAG oraz metodą MIG , kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat.c, C1, C+E, C1+E, operator koparko - ładowarki kl.iii, diagnosta samochodowy, uprawnienia SEP do 15 kv. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. uczestniczył również w przekazywaniu informacji i propagowaniu wśród bezrobotnych szkoleń organizowanych przez: Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich sp. z o.o. indywidualne konsultacje obejmujące bezpłatne doradztwo zawodowe i planowanie kariery zawodowej; Firma PRETENDER w Koluszkach bezpłatne szkolenia językowe. 9

10 V. INSTRUMENTY RYNKU PRACY 1. Prace interwencyjne Do prac interwencyjnych Urząd Pracy kieruje bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy. W I kw. br. Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. zawarł z pracodawcami 50 umów o zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Liczba osób objętych tą formą przeciwdziałania bezrobociu wyniosła 113, z tego 67 osób zatrudnionych było w ramach umów zawartych w 2014 roku. 2. Roboty publiczne Roboty publiczne są formą wspierającą proces aktywizacji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy o ustalonym II profilu pomocy. Organizowane są przez powiaty - z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki. Na przestrzeni 3 miesięcy 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. zawarł 12 umów o zorganizowanie robót publicznych. Pracę w ramach tej formy pomocy bezrobotnym podjęło 28 osób. 3. Staże Staż jest instrumentem rynku pracy kierowanym do bezrobotnych, dla których określono II profil pomocy. Z kolei osoby do 30 roku życia o ustalonym II profilu pomocy, a w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy mają możliwość zdobyć doświadczenie zawodowe w ramach bonu stażowego. Od stycznia do marca 2015 roku Urząd Pracy w Tomaszowie Maz. zawarł 149 umów stażowych, w tym 17 umów w ramach bonu stażowego. Wsparciem tym objęto 387 bezrobotnych, w tym 67 osób w ramach bonu stażowego (212 osób staż rozpoczęło w 2014 roku). 10

11 4. Prace społecznie użyteczne Osoby bezrobotne nieposiadające prawa do pobierania zasiłku korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, dla których ustalono II profil pomocy mogą być kierowane do prac społecznie użytecznych. Takie prace odbywają się na podstawie porozumienia zawartego z gminą, na rzecz której będą wykonywane. W I kw roku PUP zawarł 8 porozumień z gminami, w ramach których 82 osoby bezrobotne podjęły uczestnictwo w tej formie. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia bezrobotnym będących w II profilu pomocy (w uzasadnionych przypadkach też w I profilu pomocy) uzyskanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W okresie I - III 2015 roku z tej formy pomocy bezrobotnym skorzystało 37 osób, które podjęły następujące rodzaje działalności: - działalność wytwórczą 3 osoby - działalność usługową 26 osób - działalność handlową 8 osób. 6. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy W myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. znowelizowanej w 2014r. pracodawcy mogą występować do Urzędu Pracy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stworzonego stanowiska pracy dla bezrobotnego, dla którego ustalono II profil pomocy. W I kw roku zawarliśmy 46 takich umów, a zatrudnienie uzyskało 35 osób. 7. Bon na zasiedlenie Znowelizowana 27 maja 2014 roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła dodatkowe instrumenty wspierające osoby bezrobotne, m.in. bon na zasiedlenie. Forma ta adresowana jest do bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą. Środki Funduszu Pracy przyznane w ramach bonu na zasiedlenie przeznaczone są na pokrycie 11

12 kosztów zamieszkania w miejscu oddalonym od dotychczasowego co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie 3 godziny dziennie. W okresie I-III 2015r. bon na zasiedlenie przyznano 3 osobom, pracę podjęło 7 osób, w tym 5 osób z umów zawartych w roku ubiegłym. 8. Aktywizacja osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Powiatowy Urząd Pracy w myśl ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizuje zadania mające na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - bezrobotnych i osób poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu. Na przestrzeni 3 miesięcy 2015r. wsparciem finansowym ze środków PFRON objęto 10 osób niepełnosprawnych (2 osoby bezrobotne i 8 osób poszukujących pracy) w następujący sposób: 3 osoby podjęły zatrudnienie w ramach umów o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (2 osoby bezrobotne i 1 osoba poszukująca pracy), 7 osób kontynuowało staż z 2014 roku. VI. FUNDUSZ PRACY Na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w okresie I-III br. wydatkował z Funduszu Pracy kwotę zł, w tym: - na zasiłki dla bezrobotnych i składki ZUS zł - na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu zł Z tabeli 3 wynika, że w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wydatkowana kwota z Funduszu Pracy była wyższa o zł, tj. o 2,2%. Analizując strukturę wydatków na aktywne formy walki z bezrobociem zawartą w tabeli 4 należy stwierdzić, że najwięcej środków w omawianym okresie wydatkowano na jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (39,8%) oraz na staże (31,3%). Limit Funduszu Pracy na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu na dzień r. wynosił zł, w tym na projekt PO WER zł, a na projekt RPO zł (programy finansowane ze środków Unii Europejskiej) oraz z rezerwy MPiPS na aktywizację osób do 25 roku życia zł. 12

13 Na przełomie 3 miesięcy 2015 roku przyznany limit FP na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu wykonano w 13,9%, zaangażowanie zaś środków Funduszu Pracy na dzień br. wyniosło 40,8%. Podobnie jak w latach poprzednich również w tym roku wszystkie działania Urzędu Pracy mają na celu pomoc naszym klientom - pracodawcom w pozyskaniu odpowiedniego pracownika, a bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w powrocie lub zaistnieniu na rynku pracy. 13

14

15 15

16

17

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona : www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2016r.

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE TOMASZOWSKIM w I kwartale 2016r. POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3 Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona: www.puptomaszow.pl INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO WRZESIEŃ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2016 r. wynosiła 1528, z czego 60,1% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim

Informacja miesięczna o bezrobociu rejestrowanym w powiecie bytowskim 5 263 5 250 5 245 5 196 5 165 5 095 5 302 5 492 5 706 5 991 6 050 6 078 6 189 6 328 6 345 6 307 6 312 6 378 6 308 6 579 6 715 6 782 6 830 7 130 7 206 7 287 7 577 7 506 URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2016 roku Częstochowa, lipiec 2016 r. 6894 6464 5164 10598

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w kwietniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.04.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2017 roku Częstochowa, październik 2017 r. 4617 4778 3833

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO KWIECIEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec kwietnia 2017 r. wynosiła 1457, z czego 57,6% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO PAŹDZIERNIK 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec października 2016 r. wynosiła 1559, z czego 59,8% to kobiety.

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 31.1.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 2343 2524 Według stanu na koniec stycznia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2016 roku Częstochowa, czerwiec 2016 r. 7286 6464 5601 11378

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2016 roku Częstochowa, styczeń 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w październiku 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2015 roku Częstochowa, marzec 2015 r. 12232 12635 10217 8160

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO STYCZEŃ 2017 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec stycznia 2017 r. wynosiła 1641, z czego 57,1% to kobiety. Ich

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2014 roku Częstochowa, kwiecień 2014 r. 9853 9805 9811 16310 15492 15577 26163 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r.

STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA r. STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE OTWOCKIM STAN NA 30.09.2011r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Otwocku w końcu września 2011r. wyniosła 3561 osób i była niższa od liczby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2016 roku Częstochowa, listopad 2016 r. 4572 6758 6178

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2015 r. - Lublin, sierpień 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W I PÓŁROCZU 2015 ROKU Tomaszów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2017 roku Częstochowa, lipiec 2017 r. 5164 4778 4010 7767

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r.

Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz poziomie i strukturze bezrobocia w Powiecie Kamiennogórskim w 2011 r. POWIATOWY URZĄD D PRACY 58-00 Kamienna Góra, G ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 6-50-160, fax. (075) 6-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Informacja o aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w październiku 2015 roku Częstochowa, listopad 2015 r. 6178 9121 8066

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w sierpniu 2016 roku Częstochowa, wrzesień 2016 r. 4868 7200 6454 6464

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017 roku Częstochowa, sierpień 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2015 roku Częstochowa, sierpień 2015 r. 6754 10203 8475 8160

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2017 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2017 Tczew, luty 2017 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2016 roku Częstochowa, grudzień 2016 r. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim za 2008r.

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim za 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3-go Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 e-mail: loto@praca.gov.pl strona WWW: www.puptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w kwietniu 2017 roku Częstochowa, maj 2017 r. 6123 4778 4384 6766 6276

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku. I. Rynek pracy Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 roku I. Rynek pracy 1. Poziom i dynamika bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r.

Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 30 czerwca 2016 r. Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy w powiecie mińskim na dzień 3 czerwca 16 r. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia Na koniec czerwca 16 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R.

INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WŁOSZCZOWSKIM STAN NA KONIEC GRUDNIA 2008 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2009R. Powiatowy Urząd Pracy Włoszczowa Luty 2009 POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LIPCU 2010r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lipca 2010 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowane były 7153 osoby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego. w okresie od stycznia do sierpnia roku POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08, fax. 87 643-58-03, e-mail: biau@praca.gov.pl Augustów, 3 września 2009 INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU

INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU INFORMACJA O RYNKU PRACY W POWIECIE TORUŃSKIM W LISTOPADZIE 2015 ROKU DZIAŁANIA URZĘDU PRACY NA RZECZ ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W 2015 ROKU Toruń, dnia 08 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Stopa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2016 roku Częstochowa, październik 2016 r. 4617 6920 6190

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim za 2010 rok

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim za 2010 rok POWIATOWY URZĄD PRACY 97-200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3-go Maja 46 tel. (044) 724-60-79, (044) 724-62-82, (044) 724-26-75, fax (044) 724-26-75 loto@praca.gov.pl, www.puptomaszow.pl SPRAWOZDANIE z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 687 515 64 533 611 588 5891 486 5694 4741 5531 447 5346 439 5384 4341 INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Biuletyn statystyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 17.9. r. BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2017 roku Częstochowa, marzec 2017 r. POZIOM BEZROBOCIA W końcu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W II KWARTALE 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu czerwca 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES r r. P.412/4/AM/13 Ryki, dnia 15.05.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.04.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo