K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa"

Transkrypt

1 K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2013 r. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 20 marca 2014 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A Informacje ogólne Dane podmiotu dominującego Opis organizacji Grupy kapitałowej K2 Internet S.A. ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI. PODSTAWA SPORZĄDZENIA Podstawa prawna sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności z MSSF Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego Kontynuacja działalności Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polityka rachunkowości Nowe zasady rachunkowości oraz interpretacje Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Zasady zarządzania ryzykiem oraz działania zabezpieczające Zarządzania kapitałem Ważne oszacowania i osądy księgowe UZUPEŁNIAJĄCE NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A Nota 1. Wartości niematerialne Nota 2. Rzeczowe aktywa trwałe Nota 3. Leasing Nota 4. Aktywa finansowe z tytułu udzielonych pożyczek Nota 5. Inwestycje w wspólnych przedsięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych Nota 6. Zapasy Nota 7. Należności i odpisy aktualizujące należności Nota 8. Pozostałe aktywa Nota 9. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Nota 10. Kapitał podstawowy Nota 11. Pozostałe kapitały własne Nota 12. Zobowiązania krótkoterminowe Nota 13. Informacja dotycząca zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych na r Nota 14. Podatek dochodowy Nota 15. Efektywna stopa podatkowa Nota 16. Przychody ze sprzedaży Nota 17. Uzupełniające informacje o kosztach operacyjnych Nota 18. Pozostałe przychody/koszty operacyjne Nota 19. Przychody / koszty finansowe netto Nota 20. Zysk na jedną akcję / Rozwodniony zysk na jedną akcję Nota 21. Segmenty operacyjne Nota 22. Informacje dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi Nota 23. Zdarzenia po dacie bilansu Nota 24. Porównywalność z opublikowanymi wcześniej raportami Nota 25. Korekta błędu podstawowego Nota 26. Wartość firmy jednostki zależnej i wspólnych przedsięwzięć Nota 27. Komentarz dotyczący sezonowości / cykliczności działalności Nota 28. Rodzaj oraz kwoty nietypowych pozycji mających wpływ na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy netto oraz przepływy środków pieniężnych Nota 29. Emisje, wykup i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych Nota 30. Wypłacone dywidendy Nota 31. Istotne zdarzenia następujące po dacie bilansu, które nie zostały odzwierciedlone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Nota 32. Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organu administracji publicznej Nota 33. Programy pracownicze Nota 34. Informacje o zawartej umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Nota 35. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki Nota 36. Informacje o istotnych transakcjach (wraz z kwotami) zawartych w Grupie na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi Nota 37. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Nota 38. Przeciętne zatrudnienie NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 1

3 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) III. EBITDA IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto razem X. Aktywa razem XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania krótkoterminowe XIV. Kapitał własny XV. Kapitał podstawowy XVI. Średnioważona liczba akcji XVII. Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej XVIII. Zysk na akcję (zł) - 0,47 0,08-0,11 0,02 *Wartość EBITDA w 2013 r. zawiera odpis na trwałą utratę wartości aktywów trwałych Do przeliczenia pozycji bilansowych na EUR przyjęto średni kursu NBP ustalony na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane tj.: - na dzień r. 1 EUR = 4,0882 PLN. - na dzień r. 1 EUR = 4,1472 PLN. Do przeliczenia danych pochodzących ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego tj.: - z wyliczenia na 2012 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,1736 PLN. - z wyliczenia na 2013 r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,2110 PLN. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 2

4 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. AKTYWA Nota (dane przekształcone) AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy jednostki zależne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa finansowe z tytułu udzielonych pożyczek Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA OBROTOWE Towary Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe należności publiczno-prawne Pozostałe należności Aktywa finansowe z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - Aktywa razem PASYWA Nota (dane przekształcone) KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Wynik lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Niekontrolujące udziały - - ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego - - Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne Zobowiązania z tytułu pożyczek Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 3

5 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. Nota (dane przekształcone) Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Koszty sprzedanych produktów i towarów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży - - Koszty ogólnego zarządu Wynik na sprzedaży Pozostałe przychody / koszty operacyjne netto Zysk na działalności operacyjnej Przychody / koszty finansowe netto Wycena udziałów metoda praw własności Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/Strata netto Zysk/strata przypadająca udziały niekontrolujące - - Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk na jedną akcję (zł) 20-0,47 0,08 Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) 20-0,47 0,08 Zysk/Strata za okres Inne całkowite dochody - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - Inne całkowite dochody netto - - Całkowity dochód za okres NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 4

6 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (dane przekształcone) Zysk/Strata przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Odsetki i różnice kursowe Wynik na działalności inwestycyjnej Odpisy na trwałą utratę wartości 572 Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu rezerw i pozostałych pasywów Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Inne Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zwrot pożyczek Otrzymane odsetki 7 76 Wydatki Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Udzielone pożyczki Wydatki na jednostki zależne i stowarzyszone Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wpływ z tytułu emisji Zaciągnięcie pożyczek Środki pieniężne nad którymi uzyskano kontrolę - - Wydatki Wydatki z tytułu emisji akcji Spłata pożyczek - - Wypłata dywidendy - - Zapłata rat leasingu finansowego Płatności z tytułu odsetek Inne - - Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania - - NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 5

7 5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy z podziału wyniku Kapitał rezerwowy z tytułu emisji akcji pracowniczych Zyski / straty z lat ubiegłych Zysk/strata okresu bieżącego Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 r Przeniesienie zysku z 2011 r Zysk netto za r. Strata netto udziałów niekontrolujących Wykup udziałowców niekontrolujących Podwyższenie kapitału Stan na r Stan na 1 stycznia 2013 r Przeniesienie zysku z 2012 r Zysk netto za r Stan na r NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 6

8 6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. 6.1 Informacje ogólne Grupa Kapitałowa K2 Internet Spółka Akcyjna (Grupa K2 Internet S.A., Grupa K2, Grupa) z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a Warszawa, jest grupą spółek zajmujących się tworzeniem rozwiązań dla handlu elektronicznego, serwisów internetowych na stronach www oraz reklamą internetową. Prezentowany raport roczny zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz dane porównywalne za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. W niniejszym rocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: - jednostkę dominującą K2 Internet S.A., - podmioty zależne: K2 Media S.A. (dawniej ACR S.A.), w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji, K2 Web Systems Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, Good Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, K2 Search Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, Agencja K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej K2 Agencja Good Sp. z o.o. S.K.A.), w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji, K2 TM Sp. z o.o., w którym jednostka zależna Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. posiada 99,95% udziałów i jednostka dominująca posiada 0,05% udziałów, Oktawave Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, K2.pl Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, Fastbanking Sp. z o.o., w którym jednostka zależna K2 Media S.A. posiada 100% udziałów. - wspólne przedsięwzięcia: Audioteka S.A., w którym jednostka zależna K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40% akcji, AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. (dawniej MDPL Sp. z o.o.), w którym Audioteka S.A. posiada 94,6% udziałów, - podmioty stowarzyszone: AUDIOTEKA CZ S.R.O., w którym jednostka AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. posiada 50 % udziałów, AUDIOTEKA FRANCE, w którym jednostka AUDIOTEKA S.A. posiada 100% udziałów, Jednostki zależne: K2 Web Systems Sp. z o. o., K2 Media S.A., Good Sp. z o.o., K2 Search Sp. z o.o., Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A., K2 TM Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o., K2.pl Sp. z o.o., Fastbanking Sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną; spółki Audioteka S.A., AUDIOTEKA.CZ S.R.O., AUDIOTEKA FRANCE i AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. metodą praw własności. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości)

9 6.2 Dane podmiotu dominującego Dane jednostki dominującej K2 Internet S.A. Nazwa: K2 Internet Spółka Akcyjna (K2 Internet S.A.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa (w dniu r. spółka zmieniła adres siedziby z Al. Solidarności 74A, Warszawa, na ul. Domaniewska 44a, Warszawa) Przedmiot działalności: tworzenie rozwiązań dla handlu elektronicznego, tworzenie serwisów internetowych na stronach www oraz aplikacji multimedialnych, działalność portali internetowych, działalność agencji reklamowych, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Podstawy prawne działalności: K2 Internet Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym Nr A-3806/2000 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu od 18 listopada 2013 r. Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do 31 października 2013 r. Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu od 01 stycznia 2013 r. Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu od 01 stycznia 2013 r. Skład Rady Nadzorczej: Robert Rządca Przewodniczący Rady Nadzorczej Jens Spyrka Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzej Kosiński Członek Rady Nadzorczej Tomasz Józefacki Członek Rady Nadzorczej Piotr Zbaraski Członek Rady Nadzorczej Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Internet S.A. : Według stanu na dzień bilansowy K2 Internet S.A. nie jest w sposób pośredni lub bezpośredni kontrolowana przez inny podmiot. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 8

10 Informacje dotyczące znaczących akcjonariuszy Wg najlepszej wiedzy Emitenta na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania znaczącymi akcjonariuszami K2 Internet S.A., tj. posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Udział % w kapitale zakładowym Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA bmp Media Investors AG ,78% 14,78% Janusz Żebrowski ,74% 10,74% Michał Lach ,56% 6,56% Bożena i Andrzej Kosińscy ,10% 5,10% IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,04% 5,04% K2 Internet S.A. na dzień r. oraz na dzień podpisania niniejszego sprawozdania była podmiotem dominującym dla 7 spółek z uwagi na fakt posiadania bezpośrednio: 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Web Systems Sp. z o.o.; 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Search Sp. z o.o.; 100% ogólnej liczby głosów w spółce Good Sp. z o.o.; 100% w spółce K2 Media S.A; 100% ogólnej liczby głosów w spółce Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A.; 100% ogólnej liczby głosów w spółce Oktawave Sp. z o.o., 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2.pl Sp. z o.o. Na dzień r. K2 Internet S.A. nie jest w sposób pośredni ani bezpośredni kontrolowana przez inny podmiot. Jednostka dominująca Opis Siedziba spółki 1 K2 Internet S.A. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka K2 Internet S.A. nie jest kontrolowana przez żaden inny podmiot Warszawa Jednostki zależne Opis Siedziba spółki 2 K2 Media S.A. K2 Internet S.A. posiada 100% akcji i praw głosu Warszawa 3 K2 Web Systems Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 4 K2 Search Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 5 Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. K2 Internet S.A. posiada 100% akcji i praw głosu Warszawa 6 Good Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 7 K2 TM Sp. z o.o. Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. posiada 99,95% udziałów i praw głosu, K2 Internet S.A. posiada 0,05% udziałów i praw głosu Warszawa 8 Oktawave Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 9 K2.pl Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 10 Fastbanking Sp. z o.o. K2 Media S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 11 Wspólne przedsięwzięcia Opis Siedziba spółki AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. (dawniej MDPL Sp. z o.o.) 12 Audioteka S.A. K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 2,7% udziałów i praw głosu, Audioteka S.A. posiada 94,6% udziałów i praw głosu, łącznie bezpośrednio i pośrednio K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40,54% udziałów i praw głosu K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40 % akcji i praw głosu Warszawa Warszawa Jednostki stowarzyszone Opis Siedziba spółki 13 AUDIOTEKA.CZ S.R.O. AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. posiada 50% udziałów i praw głosu 14 AUDIOTEKA FRANCE S.A.R.L. AUDIOTEKA S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Ostrawa, Republika Czeska Paryż, Republika Francuska NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 9

11 Dane jednostki zależnej K2 Media S.A. (dawniej: ACR S.A.) Nazwa: K2 Media Spółka Akcyjna (K2 Media S.A. lub Spółka) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania, działalność związana z bazami danych, pozostałe usługi telekomunikacyjne, reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: ACR Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym Nr 6790/2000 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 26 kwietnia 2012 roku K2 Internet S.A. nabyła od spółki cywilnej Skander Company 20% akcji ACR S.A. W wyniku transakcji K2 Internet S.A. na dzień 30 września 2012 r. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na walnym zgromadzeniu ACR S.A. Dnia r. opublikowany został plan połączenia spółek ACR S.A. i platforma3 Sp. z o.o. poprzez inkorporację platforma3 Sp. z o.o. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. W dniu 28 lutego 2013 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie zmiany nazwy Spółki z ACR S.A. na K2 Media S.A. Zmiana została zarejestrowana w KRS w dniu r. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Rafał Ciszewski Prezes Zarządu od 01 stycznia 2013 r. Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do 01 stycznia 2013 r. Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu od 19 listopada 2013 r. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Zarządu spółki K2 Media S.A. Dnia 02 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Pan Janusz Żebrowski a na jego miejsce został powołany Pan Rafał Ciszewski i Prokurenci Łukasz Lewandowski i Tomasz Tomczyk. W dniu 18 listopada 2013 r. Pan Tomasz Tomczyk złożył prokurę łączną, a w dniu 19 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Tomasza Tomczyka na Członka Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Skład Rady Nadzorczej: Artur Piątek Marcin Kordowski Arkadiusz Szulczyński od dnia 20 marca 2012 r., od dnia 27 kwietnia 2012 r., od 20 lutego 2013 r., Tomasz Tomczyk do dnia 20 lutego 2013 r. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 10

12 Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Media S.A.: Według stanu na dzień bilansowy ( r.) oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania jednostką dominującą w stosunku do K2 Media S.A. jest Spółka K2 Internet S.A., która posiada 100% akcji K2 Media S.A. Dane jednostki zależnej K2 Web Systems Sp. z o.o. Nazwa: K2 Web Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2 Web Systems Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: K2 Web Systems Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Nr 615/2007 z dnia r. pod firmą K2 Sp. z o.o. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS dnia 12 lutego 2007 roku. Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Zgromadzenie Wspólników Spółki K2 Web Systems Sp. z o. o. podjęło uchwałę zmieniającą nazwę K2 Sp. z o.o. na Web Systems Sp. z o.o. (informację o wpisie nazwy Spółka otrzymała 28 sierpnia 2008 r.), a następnie w dniu 21 października 2008 r. z Web Systems Sp. z o.o. na K2 Web Systems Sp. z o.o. Informację o wpisie nowej nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka otrzymała dnia r. Dnia r. nastąpił wpis do KRS podwyższający kapitał zakładowy Spółki z tys. zł do tys. zł. Podwyższenie kapitału zostało w pełni opłacone przez K2 Internet S.A. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Tomasz Burczyński Prezes Zarządu, Janusz Żebrowski Wiceprezes Zarządu do 31 października 2013 r., Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu od 04 listopada 2013 r. W okresie od 01 stycznia 2013 r. do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania wystąpiły zmiany w składzie zarządu spółki K2 Web Systems Sp. z o. o. W dniu 04 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników odwołało Pana Janusza Żebrowskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu, powierzając tę funkcję Panu Tomaszowi Tomczykowi. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 11

13 Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Web Systems Sp. z o.o.: Według stanu na dzień bilansowy ( r.) oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jednostką dominującą w stosunku do K2 Web Systems Sp. z o.o. jest Spółka K2 Internet S.A., która posiada 100% udziałów w K2 Web Systems Sp. z o.o. Dane jednostki zależnej Good Sp. z o.o. Nazwa: Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Good Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność agencji reklamowych, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, działalność obiektów kulturalnych, działalność wydawnicza. Podstawy prawne działalności: Good Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 23783/2002 z dnia r. jako Brainshop U-Boot Sp. z o.o. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A., zgodnie z wpisem do KRS z dnia r. objęła 50% udziałów. Do dnia 15 listopada 2011 r. spółka K2 Internet S.A. posiadała 50 % udziałów w Brainshop U-Boot Sp. z o.o. i sprawowała nad nią współkontrolę. W konsolidacji Grupy Kapitałowej Brainshop U-Boot Sp. z o.o. była ujmowana metodą proporcjonalną. Dnia 15 listopada 2011 r. K2 Internet S.A. skorzystała z opcji CALL z umowy inwestycyjnej dotyczącej Brainshop U-Boot Sp. z o.o. i na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej dnia 15 listopada 2011 r., nabyła za kwotę 400 złotych pozostałe 400 udziałów stanowiących 50 % praw głosu, co spowodowało przejęcie całkowitej kontroli nad spółką. K2 Internet S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 1 grudnia 2011 r., o wpisaniu powyższej zmiany do KRS. Dnia r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę zmieniającą nazwę spółki z Brainshop U-Boot Sp. z o.o. na Good Sp. z o.o. Zmiana ta została wpisana do KRS postanowieniem sądu z dnia r. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu od dnia 07 stycznia 2013 r. Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu od dnia 07 stycznia 2013 r. Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do dnia 07 stycznia 2013 r. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 12

14 W okresie od 1 stycznia 2013 r. do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Good Sp. z o.o. Dnia 07 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Pan Janusz Żebrowski, a na jego miejsce został powołany Pan Tomasz Tomczyk. Tego samego dnia na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołany został Pan Łukasz Lewandowski. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej K2 Search Sp. z o.o. Nazwa: K2 Search Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2 Search Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, pozostała działalność wydawnicza, działalność agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: K2 Search Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Nr 13194/2007 z dnia r. Postanowieniem z dnia r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Na podstawie umowy kupna sprzedaży udziałów z dnia 16 lipca 2009 r. K2 Internet S.A. kupiła 5% udziałów od Pana Eryka Orłowskiego, który pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego tej Spółki i tym samym stała się posiadaczem 100% udziałów K2 Search Sp. z o.o. Informację o wpisie nowej nazwy K2 Search Sp. z o.o. (dawna nazwa Komitywa.com Sp. z o.o.) w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka otrzymała dnia r. Siedzibą K2 Search Sp. z o. o. jest Warszawa (adres: ul. Puławska 182, Warszawa). Dnia r. nastąpił wpis do KRS podwyższający kapitał zakładowy do kwoty ,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało w pełni opłacone przez K2 Internet S.A. W dniu r. została zawarta Umowa Sprzedaży Udziałów K2 Search Sp. z o.o. pomiędzy K2 Internet S.A. i ACR S.A., w wyniku której ACR S.A. nabyła udziałów Spółki K2 Search Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowiło 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z o.o. Dnia r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy powyższa zmiana została wpisana do KRS i ACR S.A. posiadała udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z o.o. i dających prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 Search Sp. z o.o. W dniu r. została zawarta Umowa Sprzedaży Udziałów K2 Search Sp. z o.o. pomiędzy K2 Internet S.A. i ACR S.A., w wyniku której Spółka K2 Internet S.A. w dniu r. nabyła udziałów Spółki K2 Search Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z. o.o. Obecnie K2 Internet S.A. posiada udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z o.o. i dających NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 13

15 prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 Search Sp. z o.o. Dnia r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy z dnia r., o wpisaniu powyższej zmiany do KRS. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Rafał Ciszewski Prezes Zarządu od 09 stycznia 2013 r., Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do 09 stycznia 2013 r., Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu od 11 lutego 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2013 r. do momentu sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Zarządu spółki K2 Search sp. z o.o. Dnia 09 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzeni Wspólników, ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Pan Janusz Żebrowski, a na jego miejsce powołany Pan Rafał Ciszewski. Dnia 11 lutego 2014 r. Funkcja Wiceprezesa K2 Search sp. z o.o. została powierzona Panu Tomaszowi Tomczykowi. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Search Sp. z o.o.: Według stanu na dzień bilansowy ( r.) oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jednostką dominującą w stosunku do K2 Search Sp. z o.o. jest Spółka K2 Internet S.A., która posiada 100% udziałów w K2 Search Sp. z o.o. Dane jednostki zależnej Agencja K2.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawnej: K2 Agencja Good spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) Nazwa: Agencja K2.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (Agencja K2.PL Sp. z o.o. S.K.A. lub Spółka) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Wydawanie książek w drodze publikowania ich w formie elektronicznej lub w internecie Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Podstawy prawne działalności: K2 Agencja Good spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A Nr 7045/2012 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 14

16 W dniu 20 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy Spółki na Agencja K2.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Zmiana nazwy wpisana została do KRS w dniu 2 kwietnia 2013 r. K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Agencja K2.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: K2.PL Sp. z o.o. - Komplementariusz Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej K2 TM Sp. z o.o. Nazwa: K2 TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2 TM Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podstawy prawne działalności: K2 TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona Aktem Notarialnym Nr 9489/2012 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP W dniu 10 stycznia 2013 r. Zgromadzenie Wspólników pod firmą K2 TM Sp. z o.o. (K2 TM) uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach którego K2 Agencja Good Sp. z o.o. S.K.A. nabyła udziałów w K2 TM. Pozostałe 100 udziałów jest w posiadaniu K2 Internet S.A. K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 0,05% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 0,05% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 TM Sp. z o.o. Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 99,95% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 99,95% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 TM Sp. z o.o. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu od dnia 4 listopada 2013 r. Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do dnia 31 października 2013 r., NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 15

17 W okresie od 1 stycznia 2013 r. do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie zarządu spółki K2 TM sp. z o.o. Dnia 4 listopada 2013 r. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Pan Janusz Żebrowski, a na jego miejsce powołany Pan Tomasz Tomczyk. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej Oktawave Sp. z o.o. Nazwa: Oktawave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Oktawave Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podstawy prawne działalności: Spółka Oktawave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została nabyta na podstawie umowy sprzedaży udziałów w dniu 7 września 2012 r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółka posiada numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Oktawave Sp. z o.o. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu Maciej Kuźniar Jan Lekszycki Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 16

18 Dane jednostki zależnej K2.PL Sp. z o.o. Nazwa: K2.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2.PL Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podstawy prawne działalności: K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8975/2012 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A. na dzień 31 grudnia 2013 r. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników K2.pl Sp. z o.o. Skład Zarządu: Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu, Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu od r. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej Fastbanking Sp. z o.o. (dawnej: system3.pl Sp. z o.o.) Nazwa: Fastbanking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Fastbanking Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: pozostałe pośrednictwo pieniężne, działalność agencji reklamowych, działalność portali internetowych, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Podstawy prawne działalności: Fastbanking Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 10147/2008 z dnia r. pod firmą system3.pl Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Kapitał zakładowy Fastbanking Sp. z o.o. wynosi PLN. W dniu 19 lutego 2009 r. ACR S.A. zbyła NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 17

19 na podstawie umowy sprzedaży na rzecz Pani Jolanty Zaczek-Sakouhi łącznie 751 udziałów w spółce system3.pl Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących łącznie 75,1% kapitału zakładowego i dających łącznie 75,1% głosów na zgromadzeniu wspólników Fastbanking Sp. z o.o. W wyniku zbycia przedmiotowych udziałów ACR S.A. posiadała w spółce Fastbanking Sp. z o.o. 249 udziałów, stanowiących łącznie 24,9% kapitału zakładowego i dających łącznie prawo do 24,9% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Fastbanking Sp. z o.o. Dnia 20 czerwca 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, w którym to dotychczasowa firma spółki system3.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zmieniona na Fastbanking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 2 grudnia 2013 r., w wykonaniu umowy zawartej w dniu 26 kwietnia 2012 r. pomiędzy ACR S.A. (obecnie K2 Media S.A.), a Panią Jolantą Zaczek-Sakouhi ( Umowa Opcji ), K2 Media przyjęła złożoną przez Panią Jolantą Zaczek-Sakouhi w Umowie Opcji bezwarunkową i nieodwołalną ofertę sprzedaży na rzecz K2 MEDIA wszystkich 751 udziałów. W dniu 3 grudnia 2013 r. własność wszystkich udziałów przeszła na K2 Media S.A. i tym samym K2 Media S.A. stała się posiadaczem 100% udziałów w Fastbanking Sp. z o.o. Dnia r. opublikowany został plan połączenia spółek K2 Media S.A. i Fastbanking Sp. z o.o. poprzez inkorporację Fastbanking Sp. z o.o. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Marcin Siekierski Prezes Zarządu do 25 listopada 2013 r. Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu od 4 grudnia 2013 r. W dniu 25 listopada 2013 r. Pan Marcin Siekierski złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu. Dnia 4 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników powołało Pana Tomasza Tomczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Fastbanking Sp. z o.o. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane wspólnego przedsięwzięcia Audioteka S.A. Nazwa: Audioteka Spółka Akcyjna (Audioteka S.A.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, działalność wydawnicza, działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, reklama, badanie rynku i opinii publicznej. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 18

20 Podstawy prawne działalności: Audioteka S.A. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 4456/2011 z dnia r. Od r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Audioteka S.A. jest wspólnym przedsięwzięciem, w której K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada akcji zwykłych imiennych stanowiących 40% kapitału zakładowego Audioteka S.A. i dających prawo do 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Według stanu na dzień r. Spółka Audioteka S.A. posiadała 94,6% udziałów i praw głosu w Spółce AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. (dawniej MDPL Sp. z o.o.). Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Marcin Bartłomiej Beme Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Janusz Żebrowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Michał Andrzej Lach Członek Rady Nadzorczej do 03 stycznia 2013 r. Zygmunt Grajkowski Członek Rady Nadzorczej od 03 stycznia 2013 r. Michał Tomasz Beme Członek Rady Nadzorczej Mirosława Agnieszka Puczko Szymańska Członek Rady Nadzorczej Marcin Siekierski Członek Rady Nadzorczej do dnia r. Tomasz Tomczyk Członek Rady Nadzorczej od dnia r. Dane dotyczące jednostki wywierającej znaczący wpływ na Audioteka S.A.: Według stanu na dzień bilansowy oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania jednostką wywierającą znaczący wpływ na Audioteka S.A. jest Spółka K2 Web Systems Sp. z o. o., która na dzień r. posiadała 40% akcji Spółki. Dane wspólnego przedsięwzięcia AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. (dawnej: MDPL Sp. z o.o.) Nazwa: AUDIOTEKA POLAND Sp. z o.o. Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, reklama, badanie rynku i opinii publicznej. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 19

K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa

K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 15 maja 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA BENEFIT SYSTEMS SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WARSZAWA, 31 STYCZNIA 2013 SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANY BILANS... 3 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Spis treści KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok

Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Netmedia za 2013 rok Skonsolidowany raport roczny za 2013 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 20 marca 2014 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo