K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa"

Transkrypt

1 K2 INTERNET S.A. Grupa Kapitałowa sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, 15 maja 2013 r.

2 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A. ZA 1 KWARTAŁ 2013 R SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A Informacje ogólne Dane jednostek podlegających konsolidacji Struktura Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. na dzień 31 marca 2013 roku STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI. PODSTAWA SPORZĄDZENIA Podstawa prawna sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności z MSSF Waluta pomiaru i waluta sprawozdania finansowego Kontynuacja działalności Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Polityka rachunkowości UZUPEŁNIAJĄCE NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A Nota 1. Segmenty operacyjne Nota 2. Porównywalność danych POZOSTAŁE INFORMACJE DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ K2 INTERNET S.A WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO K2 INTERNET S.A. ZA 1 KWARTAŁ 2013 R SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ K2 INTERNET S.A SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW K2 INTERNET S.A SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH K2 INTERNET S.A SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM K2 INTERNET S.A NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 1

3 1. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. za 1 kwartał 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) III. EBITDA IV. Zysk (strata) brutto V. Zysk (strata) netto VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne netto razem X. Średnioważona liczba akcji XI. Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej XII. Zysk/strata na akcję (PLN / EUR) - 0,49 0,07-0,12 0, * * XIII. Aktywa razem XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XV. Zobowiązania długoterminowe XVI. Zobowiązania krótkoterminowe XVII. Kapitał własny XVIII. Kapitał podstawowy * Dane przekształcone zgodnie z zapisami w Nocie 2. Do przeliczenia pozycji bilansowych na EUR przyjęto średni kursu NBP ustalony na ostatni dzień okresu, którego dotyczą prezentowane dane tj.: - na dzień r. 1 EUR = 4,0882 PLN. - na dzień r. 1 EUR = 4,1774 PLN. Do przeliczenia danych pochodzących ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów podawanych przez NBP na ostatni dzień miesiąca wchodzącego w skład okresu sprawozdawczego tj.: - z wyliczenia za okres r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,1750 PLN; - z wyliczenia za okres r. przyjęto kurs 1 EUR = 4,1738 PLN. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 2

4 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. AKTYWA dane przekształcone* ** AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy jednostki zależne Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego AKTYWA OBROTOWE Towary Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności publiczno-prawne Pozostałe należności Aktywa finansowe z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA dane przekształcone* ** KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Wynik lat ubiegłych Wynik okresu bieżącego Kapitał mniejszości ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne Zobowiązania z tytułu pożyczek Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rozliczenia międzyokresowe Pasywa razem * Dane przekształcone zgodnie z zapisami w Nocie 2. ** Dane bilansowe na r. nie wymagały przekształcenia w związku z brakiem jednostek konsolidowanych metodą proporcjonalną. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 3

5 3. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A * Przychody ze sprzedaży produktów i towarów Koszty sprzedanych produktów i towarów Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży - - Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody / koszty operacyjne netto Zysk na działalności operacyjnej Przychody / koszty finansowe netto Wycena udziałów metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk/Strata netto Zysk/strata przypadająca akcjonariuszom mniejszości Zysk/strata przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej Zysk na jedną akcję (zł) - 0,49 0,07 Rozwodniony zysk na jedną akcję (zł) - 0,49 0,07 Zysk/Strata za okres Inne całkowite dochody - - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - - Zabezpieczenie przepływów pieniężnych - - Zyski/ Straty aktuarialne z tytułu programów określonych świadczeń emerytalnych - - Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów - - Inne całkowite dochody netto - - Całkowity dochód za okres * Dane za okres r. nie wymagały przekształcenia w związku z brakiem jednostek konsolidowanych metodą proporcjonalną. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 4

6 4. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk/Strata przed opodatkowaniem Korekty o pozycje: Amortyzacja Odsetki i różnice kursowe Wynik na działalności inwestycyjnej 33 - Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu rezerw i pozostałych pasywów Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Inne Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Podatek dochodowy zapłacony Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej Wpływy Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Zwrot pożyczek Otrzymane odsetki 4 6 Wydatki Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Udzielone pożyczki - - Wydatki na jednostki zależne i stowarzyszone - - Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy Wpływ z tytułu emisji - - Zaciągnięcie pożyczek Wydatki Wydatki z tytułu emisji akcji - - Spłata pożyczek - - Wypłata dywidendy - - Zapłata rat leasingu finansowego Płatności z tytułu odsetek Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 5

7 Grupa K2 Internet S.A. 5. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy z podziału wyniku Kapitał rezerwowy z tytułu emisji akcji pracowniczych Zyski / straty z lat ubiegłych Zysk/strata okresu bieżącego Udziały niekontrolujące Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 r Przeniesienie zysku z Zysk netto za Strata netto udziału mniejszości Wykup udziałowców mniejszości Podwyższenie kapitału Stan na 31 grudnia 2012 r Stan na 1 stycznia 2013 r Przeniesienie zysku z 2012 r Zysk netto za Stan na 31 marca 2013 r K2 Internet S.A. Al. Solidarności 74a, Warszawa, tel , fax , 6 6 NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości)

8 6. Pozostałe informacje do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. 6.1 Informacje ogólne Grupa Kapitałowa K2 Internet S.A. (Grupa) z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44A, Warszawa, jest grupą spółek zajmujących się tworzeniem rozwiązań opartych o nowoczesne technologie i rozwija ofertę usługową tak, by stać się najwszechstronniejszym i najbardziej wiarygodnym partnerem wspierającym wykorzystanie Internetu i nowych mediów we wszystkich aspektach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Prezentowany raport kwartał zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 r. W niniejszym śródrocznym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych, co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: - jednostkę dominującą K2 Internet S.A., - osiem podmiotów zależnych: 1. K2 Media S.A. (dawniej ACR S.A.), w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji, 2. K2 Web Systems Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, 3. Good Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, 4. K2 Search Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, 5. Agencja K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej K2 Agencja Good Sp. z o.o. S.K.A.), w którym jednostka dominująca posiada 100% akcji, 6. K2 TM Sp. z o.o., w którym jednostka zależna Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. posiada 95,95% udziałów i jednostka dominująca posiada 0,05% udziałów, 7. Oktawave Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, 8. K2.pl Sp. z o.o., w którym jednostka dominująca posiada 100% udziałów, - podmioty współkontrolowane: 1. Audioteka S.A., w którym jednostka zależna K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40% akcji, 2. MDPL Sp. z o.o., w którym jednostka stowarzyszona Audioteka S.A. posiada 94,6% udziałów, - podmioty stowarzyszone: 1. AUDIOTEKA.CZ S.R.O., w którym jednostka stowarzyszona MDPL Sp. z o.o. posiada 50 % udziałów, 2. Audioteka France S.A.R.L., w którym jednostka współkontrolowana Audioteka S.A. posiada 100% udziałów, 3. Fastbanking Sp. z o.o., w którym jednostka zależna K2 Media S.A. posiada 24,9% udziałów. Jednostki zależne: K2 Web Systems Sp. z o. o., K2 Media S.A., Good Sp. z o.o., K2 Search Sp. z o.o., Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A., K2 TM Sp. z o.o., Oktawave Sp. z o.o., K2.pl Sp. z o.o., podlegają konsolidacji metodą pełną; spółki Audioteka S.A. i MDPL Sp. z o.o. oraz Fastbanking Sp. z o.o. metodą praw własności. W przypadku Spółki AUDIOTEKA.CZ S.R.O., Audioteka France odstąpiono od konsolidacji zgodnie z zasadą istotności. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 7

9 Zmiany zakresu konsolidacji Przyjęcie MSSF 11 zmieniło sposób ujęcia MDPL Sp. z o.o. i Audioteka S.A. Spółki te stanowią wspólne przedsięwzięcie i były konsolidowane metodą proporcjonalną, a od 1 kwartału 2013 metodą praw własności. 6.2 Dane jednostek podlegających konsolidacji Dane jednostki dominującej K2 Internet S.A. Nazwa: K2 Internet Spółka Akcyjna (K2 Internet S.A.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: tworzenie rozwiązań dla handlu elektronicznego, tworzenie serwisów internetowych na stronach www oraz aplikacji multimedialnych, działalność portali internetowych, działalność agencji reklamowych, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność. Podstawy prawne działalności: K2 Internet Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym Nr A-3806/2000 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Tomasz Tomczyk Wiceprezes Zarządu Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu od 01 stycznia 2013 r. Rafał Ciszewski Wiceprezes Zarządu od 01 stycznia 2013 r. Skład Rady Nadzorczej: Robert Rządca Przewodniczący Rady Nadzorczej Jens Spyrka Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrzej Kosiński Członek Rady Nadzorczej Tomasz Józefacki Członek Rady Nadzorczej Piotr Zbaraski Członek Rady Nadzorczej Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Internet S.A. : Według stanu na dzień bilansowy K2 Internet S.A. nie jest w sposób pośredni lub bezpośredni kontrolowana przez inny podmiot. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 8

10 Informacje dotyczące znaczących akcjonariuszy Wg najlepszej wiedzy Emitenta, na dzień 31 marca 2013 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania, znaczącymi akcjonariuszami jednostki dominującej K2 Internet S.A., tj. posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu byli: Akcjonariusze Liczba posiadanych akcji Udział % w kapitale zakładowym Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA bmp Media Investors AG ,64% 13,64% Janusz Żebrowski ,42% 10,42% Fundusze zarządzane przez BZ WBK AIB Asset Management (łącznie) ,77% 9,77% Michał Lach ,56% 6,56% IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A ,04% 5,04% Bożena i Andrzej Kosińscy ,03% 5,03% Sławomir Gajewski ,03% 5,03% K2 Internet S.A. na dzień r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania była podmiotem dominującym dla 8 spółek z uwagi na fakt posiadania bezpośrednio lub pośrednio: 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Web Systems Sp. z o.o.; 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2 Search Sp. z o.o.; 100% ogólnej liczby głosów w spółce Good Sp. z o.o.; 100% w spółce K2 Media S.A; 100% ogólnej liczby głosów w spółce Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A.; 100% ogólnej liczby głosów w spółce Oktawave Sp. z o.o., 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2.pl Sp. z o.o., 100% ogólnej liczby głosów w spółce K2 TM Sp. z o.o. Na dzień r. K2 Internet S.A. nie jest w sposób pośredni ani bezpośredni kontrolowana przez inny podmiot. Jednostka dominująca Opis Siedziba spółki 1 K2 Internet S.A. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka K2 Internet S.A. nie jest kontrolowana przez żaden inny podmiot. Warszawa Jednostki zależne Opis Siedziba spółki 1 K2 Media S.A. (dawniej ACR S.A.) K2 Internet S.A. posiada 100% akcji i praw głosu Warszawa 2 K2 Web Systems Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 3 K2 Search Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 4 Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej K2 Agencja Good Sp. z o.o. S.K.A.) K2 Internet S.A. posiada 100% akcji i praw głosu Warszawa 5 Good Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 6 K2 TM Sp. z o.o. Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. posiada 99,95% udziałów i praw głosu, K2 Internet S.A. posiada 0,05% udziałów i praw głosu Warszawa 7 Oktawave Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa 8 K2.pl Sp. z o.o. K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Warszawa NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 9

11 Jednostki współkontrolowane Opis Siedziba spółki 1 MDPL Sp. z o.o. - jednostka współkontrolowana K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 2,7% udziałów i praw głosu, Audioteka S.A. posiada 94,6% udziałów i praw głosu, łącznie bezpośrednio i pośrednio K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40,54% udziałów i praw głosu Warszawa 2 Audioteka S.A. - jednostka współkontrolowana K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40 % akcji i praw głosu Warszawa Jednostki stowarzyszone Opis Siedziba spółki 1 Fastbanking Sp. z o.o. (dawnej: system3.pl Sp. z o.o.) - jednostka stowarzyszona K2 Media S.A. posiada 24,9% udziałów i praw głosu Warszawa 2 AUDIOTEKA.CZ S.R.O. - jednostka stowarzyszona MDPL Sp. z o.o. posiada 50% udziałów i praw głosu Ostrawa, Republika Czeska 3 AUDIOTEKA FRANCE - jednostka stowarzyszona AUDIOTEKA S.A. posiada 100% udziałów i praw głosu Paryż, Republika Francuska Dane jednostki zależnej K2 Media S.A. (dawniej ACR S.A.) Nazwa: K2 Media Spółka Akcyjna (K2 Media S.A.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego, działalność w zakresie oprogramowania, działalność związana z bazami danych, pozostałe usługi telekomunikacyjne, reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: K2 Media Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym Nr 6790/2000 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Dnia r. opublikowany został plan połączenia spółek ACR S.A. i platforma3 Sp. z o.o. poprzez inkorporację platforma3 Sp. z o.o. Połączenie zostało zarejestrowane w KRS w dniu r. Dnia 28 lutego 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ACR S.A. podjęło uchwałę zmieniającą nazwę ACR S.A. na K2 Media S.A. Informację o wpisie nowej nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka otrzymała dnia r. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Janusz Żebrowski Prezes Zarządu od dnia 26 kwietnia 2012 r. do 01 stycznia 2013 r. Rafał Ciszewski Prezes Zarządu od 01 stycznia 2013 r. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 10

12 W okresie od 1 stycznia 2013 r. do mementu sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Zarządu spółki K2 Media S.A. Dnia 02 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Pan Janusz Żebrowski a na jego miejsce został powołany Pan Rafał Ciszewski i Prokurenci Łukasz Lewandowski i Tomasz Tomczyk. Skład Rady Nadzorczej: Artur Piątek od dnia 20 marca 2012 r. Marcin Kordowski od dnia 27 kwietnia 2012 r. Arkadiusz Szulczyński od dnia 15 marca 2013 r. Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Media S.A.: Według stanu na dzień bilansowy ( r.) niniejszego sprawozdania jednostką dominującą w stosunku do K2 Media S.A. jest Spółka K2 Internet S.A., która posiada 100% akcji K2 Media S.A. Na dzień zatwierdzenia zgodnie z umową sprzedaży z dnia 26 kwietnia 2012 r. Spółka K2 Internet S.A. posiada 100% akcji K2 Media S.A. Dane jednostki zależnej K2 Web Systems Sp. z o.o. Nazwa: K2 Web Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2 Web Systems Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, działalność agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: K2 Web Systems Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Nr 615/2007 z dnia r. pod firmą K2 Sp. z o.o. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS dnia 12 lutego 2007 roku. Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki. Zgromadzenie Wspólników Spółki K2 Web Systems Sp. z o. o. podjęło uchwałę zmieniającą nazwę K2 Sp. z o.o. na Web Systems Sp. z o.o. (informację o wpisie nazwy Spółka otrzymała 28 sierpnia 2008 r.), a następnie w dniu 21 października 2008 r. z Web Systems Sp. z o.o. na K2 Web Systems Sp. z o.o. Informację o wpisie nowej nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka otrzymała dnia r. Dnia r. nastąpił wpis do KRS podwyższający kapitał zakładowy Spółki z tys. zł do tys. zł. Podwyższenie kapitału zostało w pełni opłacone przez K2 Internet S.A. Czas trwania Spółki: nieograniczony NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 11

13 Skład Zarządu: Tomasz Burczyński Janusz Żebrowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Web Systems Sp. z o.o.: Według stanu na dzień bilansowy ( r.) oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jednostką dominującą w stosunku do K2 Web Systems Sp. z o.o. jest Spółka K2 Internet S.A., która posiada 100% udziałów w K2 Web Systems Sp. z o.o. Dane jednostki zależnej Good Sp. z o.o. Nazwa: Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Good Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, działalność agencji reklamowych, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, działalność obiektów kulturalnych. działalność wydawnicza Podstawy prawne działalności: Good Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 23783/2002 z dnia r. jako Brainshop U-Boot Sp. z o.o. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A., zgodnie z wpisem do KRS z dnia r. objęła 50% udziałów. Do dnia 15 listopada 2011 r. spółka K2 Internet S.A. posiadała 50 % udziałów w Good Sp. z o.o. i sprawowała nad nią współkontrolę. W konsolidacji Grupy Kapitałowej Good Sp. z o.o. była ujmowana metodą proporcjonalną. Dnia 15 listopada 2011 r. K2 Internet S.A. skorzystała z opcji CALL z umowy inwestycyjnej dotyczącej Good Sp. z o.o. i na podstawie Umowy Sprzedaży Udziałów zawartej dnia 15 listopada 2011 r., nabyła za kwotę 400 złotych pozostałe 400 udziałów stanowiących 50 % praw głosu, co spowodowało przejęcie całkowitej kontroli nad spółką. K2 Internet S.A. otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 1 grudnia 2011 r. o wpisaniu powyższej zmiany do KRS. Dnia r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę zmieniającą nazwę spółki z Brainshop U-Boot Sp. z o.o. na Good Sp. z o.o. Zmiana ta została wpisana do KRS postanowieniem sądu z dnia r. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu od dnia 07 stycznia 2013 r. Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu od dnia 07 stycznia 2013 r. Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do dnia 07 stycznia 2013 r. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 12

14 W okresie od 1 stycznia 2013 r. do mementu sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Good Sp. z o.o. Dnia 07 stycznia 2013 r. zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ze stanowiska Prezesa Zarządu został odwołany Pan Janusz Żebrowski a na jego miejsce został powołany Pan Tomasz Tomczyk. Na stanowisko Prokurentów zostali powołani Łukasz Lewandowski, Tomasz Tomczyk i Janusz Żebrowski. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej K2 Search Sp. z o.o. Nazwa: K2 Search Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2 Search Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, pozostała działalność wydawnicza, działalność agencji reklamowych, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: K2 Search Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Nr 13194/2007 z dnia r. Postanowieniem z dnia r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Na podstawie umowy kupna sprzedaży udziałów z dnia 16 lipca 2009 r. K2 Internet S.A. kupiła 5% udziałów od Pana Eryka Orłowskiego, który pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego tej Spółki i tym samym stała się posiadaczem 100% udziałów K2 Search Sp. z o.o. Informację o wpisie nowej nazwy K2 Search Sp. z o.o. (dawna nazwa Komitywa.com Sp. z o.o.) w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka otrzymała dnia r. Siedzibą K2 Search Sp. z o. o. jest Warszawa (adres: ul. Puławska 182, Warszawa). Dnia r. nastąpił wpis do KRS podwyższający kapitał zakładowy do kwoty ,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało w pełni opłacone przez K2 Internet S.A. W dniu r. została zawarta Umowa Sprzedaży Udziałów K2 Search Sp. z o.o. pomiędzy K2 Internet S.A. i ACR S.A., w wyniku której ACR S.A. nabyła udziałów Spółki K2 Search Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowiło 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z o.o. Dnia r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy powyższa zmiana została wpisana do KRS i ACR S.A. posiadała udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z o.o. i dających prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 Search Sp. z o.o. W dniu r. została zawarta Umowa Sprzedaży Udziałów K2 Search Sp. z o.o. pomiędzy K2 Internet S.A. i ACR S.A., w wyniku której Spółka K2 Internet S.A. w dniu r. nabyła udziałów Spółki K2 Search Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, co stanowi 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z. o.o. Obecnie K2 Internet S.A. posiada udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego K2 Search Sp. z o.o. i dających prawo do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 Search Sp. z o.o. Dnia r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 13

15 Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy z dnia r., o wpisaniu powyższej zmiany do KRS. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Janusz Żebrowski Prezes Zarządu do 09 stycznia 2013 r. Rafał Ciszewski Prezes Zarządu od 09 stycznia 2013 r. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane dotyczące jednostki dominującej w stosunku do K2 Search Sp. z o.o.: Według stanu na dzień bilansowy ( r.) oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania jednostką dominującą w stosunku do K2 Search Sp. z o.o. jest Spółka K2 Internet S.A., która posiada 100% udziałów w K2 Search Sp. z o.o. Dane jednostki zależnej Agencja K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej: K2 Agencja Good Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) Nazwa: Agencja K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, Wydawanie książek w drodze publikowania ich w formie elektronicznej lub w internecie, Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, Działalność związana z oprogramowaniem. Podstawy prawne działalności: K2 Agencja Good spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A Nr 7045/2012 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Dnia r. odbyło się Zgromadzenie Wspólników spółki komandytowo-akcyjnej pod nazwą K2 Agencja Good Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwały w przedmiocie zmiany komplementariusza ze spółki Good Sp. z o.o. na spółkę K2.pl Sp. z o.o. W związku z powyższym nastąpiła zmiana nazwy Spółki która obecnie brzmi Agencja K2.pl Sp. z o.o. S.K.A. Informację o wpisie nowej nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym Spółka otrzymała dnia r. K2 Internet S.A. na dzień 31 marca 2013 r. posiadała 100% akcji i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Agencja K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 14

16 Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: K2.pl Sp. z o.o. - Komplementariusz Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej K2 TM Sp. z o.o. Nazwa: K2 TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2 TM Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podstawy prawne działalności: K2 TM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona Aktem Notarialnym Nr 9489/2012 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP W dniu r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki K2 TM sp. z o.o. w trakcie którego podjęto uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenie prawa pierwszeństwa dotychczasowego wspólnika w stosunku do nowoutworzonych udziałów oraz przeznaczenia ich do objęcia przez nowego wspólnika Spółkę K2 Agencja Good spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 5.000,00 zł na kwotę ,00 zł. (dziesięć milionów pięć tysięcy), poprzez utworzenie równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Na dzień 31 marca 2013 r. K2 Internet S.A. posiadała 0,05% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 0,05% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 TM Sp. z o.o. oraz Agencja K2.pl Sp. z o.o. SKA posiadała 99,95% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 99,95% głosów na zgromadzeniu wspólników K2 TM Sp. z o.o. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Janusz Żebrowski Prezes Zarządu od dnia 4 września 2012 r. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 15

17 Dane jednostki zależnej Oktawave Sp. z o.o. Nazwa: Oktawave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Oktawave Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podstawy prawne działalności: Spółka Oktawave Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została nabyta na podstawie umowy sprzedaży udziałów w dniu 7 września 2012 r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółka posiada numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP K2 Internet S.A. na dzień 31 marca 2013 r. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Oktawave Sp. z o.o. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu Maciej Kuźniar Prezes Zarządu od dnia 7 września 2012 r. Jan Lekszycki Wiceprezes Zarządu od dnia 12 października 2012r. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki zależnej K2.pl Sp. z o.o. Nazwa: K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (K2.pl Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Podstawy prawne działalności: K2.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A Nr 8975/2012 z dnia r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 16

18 K2 Internet S.A. na dzień 31 marca 2013 r. posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym i odpowiednio 100% głosów na zgromadzeniu wspólników K2.pl Sp. z o.o. Skład Zarządu: Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu od dnia Janusz Żebrowski Prezes Zarządu od r. do r. Łukasz Lewandowski Wiceprezes Zarządu od dnia r. Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane jednostki stowarzyszonej Fastbanking Sp. z o.o. Nazwa: Fastbanking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Fastbanking Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa Przedmiot działalności: pozostałe pośrednictwo pieniężne, działalność agencji reklamowych, działalność portali internetowych, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet). Podstawy prawne działalności: Fastbanking Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 10147/2008 z dnia r. pod firmą system3.pl Sp. z o.o. Postanowieniem z dnia r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Kapitał zakładowy Fastbanking Sp. z o.o. wynosi PLN. W dniu 19 lutego 2009 r. ACR S.A. zbyła na podstawie umowy sprzedaży na rzecz Pani Jolanty Zaczek-Sakouhi łącznie 751 udziałów w spółce system3.pl Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, stanowiących łącznie 75,1% kapitału zakładowego i dających łącznie 75,1% głosów na zgromadzeniu wspólników Fastbanking Sp. z o.o. W wyniku zbycia przedmiotowych udziałów K2 Media S.A. (dawniej ACR S.A.) posiada w spółce Fastbanking Sp. z o.o. 249 udziałów, stanowiących łącznie 24,9% kapitału zakładowego i dających łącznie prawo do 24,9% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Fastbanking Sp. z o.o. Dnia 20 czerwca 2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki, w którym to dotychczasowa firma spółki system3.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zmieniona na Fastbanking Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Marcin Siekierski Prezes Zarządu NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 17

19 Skład Rady Nadzorczej: Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. Dane dotyczące jednostki wywierającej znaczący wpływ na Fastbanking Sp. z o.o.: Według stanu na dzień bilansowy oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania jednostką wywierającą znaczący wpływ na Fastbanking Sp. z o.o. była Spółka K2 Media S.A., która na dzień r. posiadała 24,9% udziałów Fastbanking Sp. z o.o. Dane jednostki stowarzyszonej Audioteka S.A. Nazwa: Audioteka Spółka Akcyjna (Audioteka S.A.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa (w dniu r. spółka zmieniła adres siedziby z ul. Puławska 182, Warszawa na ul. Domaniewska 44a, Warszawa, na dzień zatwierdzenia sprawozdania zmiana nie została zarejestrowana w KRS) Przedmiot działalności: poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, działalność wydawnicza, działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: Audioteka S.A. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 4456/2011 z dnia r. Od r. Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Audioteka S.A. jest jednostką współkontrolowaną, w której K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada akcji zwykłych imiennych stanowiących 40% kapitału zakładowego Audioteka S.A. i dających prawo do 40% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Według stanu na dzień r. Spółka Audioteka S.A. posiadała 94,6% udziałów i praw głosu w Spółce MDPL Sp. z o.o. Czas trwania Spółki: nieograniczony Skład Zarządu: Marcin Bartłomiej Beme - Prezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej: Michał Andrzej Lach Członek Rady Nadzorczej do 03 stycznia 2013 r. Zygmunt Grajkowski Członek Rady Nadzorczej od 03 stycznia 2013 r. Michał Tomasz Beme Członek Rady Nadzorczej NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 18

20 Tymoteusz Chmielewski Członek Rady Nadzorczej Mirosława Agnieszka Puczko Szymańska Członek Rady Nadzorczej Janusz Żebrowski Członek Rady Nadzorczej Dane dotyczące jednostki wywierającej znaczący wpływ na Audioteka S.A.: Według stanu na dzień bilansowy oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania jednostką wywierającą znaczący wpływ na Audioteka S.A. jest Spółka K2 Web Systems Sp. z o. o., która na dzień r. posiadała 40% akcji spółki. Dane jednostki stowarzyszonej MDPL Sp. z o.o. Nazwa: MDPL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (MDPL Sp. z o.o.) Siedziba na dzień sporządzenia sprawozdania: ul. Domaniewska 44a, Warszawa (w dniu r. spółka zmieniła adres siedziby z ul. Puławska 182, Warszawa na ul. Domaniewska 44a, Warszawa, na dzień zatwierdzenia sprawozdania zmiana nie została zarejestrowana w KRS) Przedmiot działalności: sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, reklama, badanie rynku i opinii publicznej. Podstawy prawne działalności: MDPL Sp. z o.o. została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 3537/2008 z dnia r. Spółka, w dniu 19 maja 2008 r., została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS Spółce nadano numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP Do dnia r. K2 Web Systems Sp. z o.o. posiadała udziałów, o wartości nominalnej 50 zł. każdy, stanowiących 50% kapitału zakładowego MDPL Sp. z o.o. i dających prawo do 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Dnia r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego MDPL Sp. z o.o. z kwoty zł. do kwoty zł., tj. o kwotę zł. Wszystkie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, w ilości o wartości nominalnej 50 zł. każdy, objęła Audioteka S.A. Obecnie K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada udziałów, o wartości nominalnej 50 zł. każdy, stanowiących 2,70% kapitału zakładowego MDPL Sp. z o.o. i dających prawo do 2,70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Pozostałe udziałów o wartości nominalnej 50 zł. każdy, stanowiących 2,70% kapitału zakładowego MDPL Sp. z o.o. i dających prawo do 2,70% głosów na Zgromadzeniu Wspólników posiada Maxioma Sp. z o.o. Kapitał zakładowy Spółki na dzień wynosi tys. zł. Audioteka S.A. posiada w Spółce 94,6 % udziałów i praw głosu. K2 Web Systems Sp. z o.o. bezpośrednio posiada 2,70% udziałów i praw głosów w MDPL Sp. z o.o. Maxioma Sp. z o.o. posiada 2,70% udziałów i praw głosu w MDPL Sp. z o.o. Łącznie pośrednio i bezpośrednio K2 Web Systems Sp. z o.o. posiada 40,54% udziałów i praw głosu w MDPL Sp. z o.o. NIP: REGON: KRS: Kapitał zakładowy: ,00 PLN (opłacony w całości) 19

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r.

K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. K2 INTERNET S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA w 2012 r. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Warszawa, 14 maja 2012 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 roku... 4 1.1 Wybrane dane finansowe... 4 1.2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011

COMP SPÓŁKA AKCYJNA. ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa. Raport QSr 3/2011 COMP SPÓŁKA AKCYJNA ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa Raport QSr 3/2011 Informacje zawarte w Raporcie za III kwartał 2011 r. zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 19 lutego

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Lentex S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU 1 20 marca 2015 roku I. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE LENTEX S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA OKRES I PÓŁROCZA 2013 ROKU BYDGOSZCZ 27.08.2013 SPIS TREŚCI 1. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 1.1 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Jednostkowy raport roczny IQ Partners S.A. Warszawa, marzec 2013 roku IQ Partners S.A. Raport zawiera: Opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo