OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744) Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu / Dyrektor ds. Sprzedaży Grajewo, dnia 8 maja 2006 r.

2 PISMO PREZESA ZARZĄDU List Prezesa do akcjonariuszy Osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe za rok 2005, zasługują na szczególną uwagę w kontekście dwóch kluczowych czynników znacznego umocnienia się polskiej waluty względem EURO oraz skokowego wzrostu cen zakupu surowca drzewnego o ponad 30%. W zaistniałej sytuacji osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 12% należy uznać za wynik ponadprzeciętny. Było to możliwe dzięki agresywnej polityce sprzedażowej, zmierzającą do poszerzenia bazy klientów i zacieśnienia współpracy z klientami już istniejącymi, jak również w wyniku realizacji programu poprawy efektywności działalności operacyjnej. Sprzedaż spółki, pomimo umocnienia się złotego względem EURO utrzymana została na poziomie porównywalnym do roku minionego. Efekt ten był następstwem zwiększenia wolumenu sprzedaży. Spółka odnotowała poprawę pozycji kosztowej w następstwie modernizacji ciągu produkcyjnego płyty surowej, który miał miejsce w trzecim kwartale 2004 roku. Zarząd spółki w dużej mierze koncentruje się optymalizacji i ograniczaniu kosztów produkcji oraz maksymalnym wykorzystaniu dostępnych mocy produkcyjnych. Inwestycje o charakterze rozwojowym, spółka realizuje, poprzez spółki zależne, w których obejmuje udziały większościowe. Tym samym Pfleiderer Grajewo S.A. zwiększył swoje zaangażowanie finansowe w spółce Pfleiderer OOO w Rosji, czego następstwem był znaczący wzrost zobowiązań krótkoterminowych. W ostatecznym rozrachunku spółka obejmie w podległym podmiocie rosyjskim udziały w kwocie stanowiącej ekwiwalent w złotych ponad 35 mln EURO, co nastąpi w roku Jednocześnie Zarząd spółki podjął decyzję o znacznym zwiększeniu w latach zaangażowania finansowego w spółkę Pfleiderer MDF celem realizacji budowy zakładu produkcyjnego i uzupełnienia swojej ofert handlowej o płytę typu cienki MDF. Szacowany koszt inwestycji to ok. 83 mln EURO. W ramach integracji łańcucha dostaw, przejęty został producent żywic klejowych, spółka Silekol. Transakcja niniejsza pozwoli w przyszłości na zabezpieczenie dostaw kleju i innych czynników chemicznych, oraz optymalizację kosztów ich zakupu. Ostateczna transakcja zawarta została na przełomie 2005/2006. Pomimo wzrostu zadłużenia, jego wielkość w relacji do kapitałów własnych spółki pozostaje na relatywnie bezpiecznym poziomie. Spółka w 2005 r. wypłaciła dywidendę w kwocie pełnego zysku osiągniętego za rok Prognozy rynkowe na nadchodzący rok są korzystne. Dlatego też w roku 2006 spółka zamierza zwiększyć poziom obrotów oraz utrzymać rentowność sprzedaży osiągniętą w roku poprzednim. Planowane uruchomienie nowego zakładu w Rosji oraz realizacja inwestycji budowy zakładu płyty MDF stanowią integralna część realizacji strategii ekspansji geograficznej i produktowej. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w Łomży, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia 1 lipca 1994 roku a następnie w dniu 9 maja 2001 roku zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. W dniu 18 września 2002 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyższym w dniu 18 września 2002 roku została zmieniona nazwa Spółki z dotychczasowej - Zakłady Płyt Wiórowych S.A na nową - Pfleiderer Grajewo S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 1. produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, 2. uszlachetnianie papierów, 3. działalność handlowa w kraju i za granicą surowcami i towarami w zakresie wykonywanej produkcji. Czas trwania Spółki Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, a porównywalne dane finansowe i noty objaśniające okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2005 roku: 1. Paweł Wyrzykowski - Prezes Zarządu 2. Rafał Karcz - Członek Zarządu 3. Rainer Stracke - Członek Zarządu 4. Dariusz Tomaszewski - Członek Zarządu W omawianym czasie nie nastąpiły żadne zmiany w składnie Zarządu spółki. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. odwołano z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Joachena Riepla, a na jego miejsce powołano Pana Michaela Ernsta. W dniu 1 marca 2006 r. Pan Rainer Stracke złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A., spółki zależnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Powyższa rezygnacja wynika z objęcia przez Pana Rainera Stracke obowiązków Dyrektora ds. Produkcji we Pfleiderer OOO, spółce zależnej od Pfleiderer Grajewo S.A. W dniu 15 marca 2006 r. ze skutkiem w dniu 31 marca 2006 r. Pan Jürgen Koch złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2005 roku: 1. Hans H. Overdiek - Przewodniczący RN 2. Michael Ernst - Członek RN 3. Martin Rong - Członek RN 4. Jürgen Koch - Członek RN 5. Wojciech Szymon Kowalski - Członek RN 1

4 W dniu 21 marca 2006 r. podpisany został, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. aneks do kontraktu menedżerskiego zawartego między Pfleiderer Grajewo S.A. a Prezesem Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. Panem Pawłem Wyrzykowskim. Na mocy aneksu okres obowiązywania powyższego kontraktu menedżerskiego został przedłużony do dnia r. Kompletność sprawozdań Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają wyłącznie dane dotyczące Spółki, ponieważ w jej skład nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Konsolidacja sprawozdań finansowych Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF UE ). Spółka jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie i Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie w Rosji. Z uwagi na fakt, iż jednostka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer OOO została objęta konsolidacją od dnia 1 czerwca 2004 r., natomiast Pfleiderer Prospan S.A. od dnia 31 grudnia 2004 r., dane porównywalne sprawozdanie fiansnowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. zawierają dane jednostki zależnej Pfleiderer OOO za okres od 1 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Struktura organizacyjna Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie w Rosji, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie oraz UniFloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer Services Spółka z o.o. z siedzibą w Grajewie. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco: UniFloor Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% Pleiderer Prospan S.A. Jednostka zależna Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zależna 56,79% 100% 50% Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zależna Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 100% 100% Pfleiderer OOO Jednostka zależna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zależna 2

5 Informacje o jednostkach zależnych Pfleiderer OOO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie, spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. pod nr KRS: Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer MDF Spółka z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej : Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Jura Polska Spółka z o.o., spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 UniFloor Spółka z o.o., spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Spółka z o.o., w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Łączenie Spółek W omawianym okresie jakiekolwiek połączenie spółek nie wystąpiło. Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2005 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym 3

6 na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Korekty biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne nie zawierają żadnych korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach biegłego rewidenta, gdyż takie zastrzeżenia nie wystąpiły. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, DZ. U. Z 2002r nr 76. poz.694 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku: - środków trwałych, które podlegały aktualizacji wartości, o czym mowa w punkcie 2 poniżej, - instrumentów finansowych, których zasady ujmowania opisane są w punktach 17 i 18.. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 1. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 lata Licencje 2-3 lata Oprogramowanie komputerowe 2 lata Składniki majątkowe o niskiej jednostkowej wartości (wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych) są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Szacunki dotyczące okresu amortyzacji oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego. 2. Środki trwałe Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe stanowiące własność Spółki, które są kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do użytkowania, trwającego dłużej niż jeden rok. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu Spółka uznała o nie ujmowaniu go w księgach; prawo jest wykazywane pozabilansowo. 4

7 Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1996 r. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży bądź likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej lat Urządzenia techniczne i maszyny 3-25 lat Środki transportu 5-8 lat Inne środki trwałe 4-8 lat Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji jest zgodny z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy przekracza tę wartość, jest ona obniżana do ceny sprzedaży netto. Środki trwale o niskiej jednostkowej wartości (równej lub niższej niż 3,5 tysiące złotych) odnoszone są jednorazowo w koszty w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania. 3. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 4. Leasing Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 5

8 5. Inwestycje 5.1 Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w nieruchomości - nie występują w Spółce. 5.2 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Inwestycje w jednostkach podporządkowanych to znaczy jednostkach zależnych, w jednostkach współzależnych, oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 6. Zapasy Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób: materiały i towary - według ceny nabycia ustalonej metodą średniej ważonej, produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się na podstawie analizy przydatności i możliwości sprzedaży poszczególnych pozycji. 7. Należności krótko- i długoterminowe Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności ustala się uwzględniając stopień ryzyka jaki wiąże się z daną należnością. Odpisy dokonywane są w oparciu o analizę wiekową należności, analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie skierowania sprawy na drogę sądową, likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 8. Transakcje w walucie obcej Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na koniec roku obrotowego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 6

9 Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty w dniu zawarcia transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty były przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP. Dla potrzeb wyceny przyjęte zostały następujące kursy: Kurs średni NBP Kurs średni NBP EURO 3,8598 4,0790 USD 3,2613 2,9904 SEK 0,4097 0, Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy roku środki pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty były przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP. Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna. 10. Rozliczenia międzyokresowe Na rozliczeniach międzyokresowych przychodów księgowane są kwoty, które będą przychodami w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 11. Kapitał własny Kapitał akcyjny ujmowany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Kapitał zapasowy stanowią kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej i kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w związku ze sprzedażą środków trwałych podlegających przeszacowaniu. Kapitał ten zwiększają, między innymi, odpisy z zysku netto tj. co najmniej 8% zysku netto do momentu, gdy kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego oraz przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny uznaje się różnicą między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kapitał ten przedstawia zmianę wartości netto środków trwałych wykazanych w aktywach na skutek przeprowadzanych aktualizacji wyceny. Różnice z aktualizacji wyceny w momencie rozchodu danego środka przenosi się na kapitał zapasowy. 7

10 12. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy w Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród i odpraw na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych ( projected unit credit ). Spółka umożliwia wybranej grupie pracowników udział w programie premiowym opartym na wzroście wartości akcji jednostki dominującej na podstawie indywidualnych umów o udział w programie premii. Wartość godziwa zobowiązania wobec pracowników z tytułu udziału w programie premii menedżerskich jest początkowo mierzona na dzień przyznania oraz następnie jest ujmowana w okresie nabywania uprawnień. Po początkowym ujęciu wartość godziwa zobowiązania jest ponownie mierzona na każdy dzień bilansowy i na dzień rozliczenia programu. Zmiany wartości godziwej zobowiązania ujmowane są w rachunku zysków i strat w korespondencji ze zmianą wartości zobowiązania. Wartość godziwa zobowiązania wobec pracowników z tytułu udziału w programie premiowym obliczana jest w oparciu o model wyceny Blacka-Scholes a uwzględniając terminy i warunki, na jakich instrumenty zostały przyznane. Wycena zobowiązania jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i na dzień rozliczenia. Wszystkie zmiany w wartości godziwej są wykazywane jako pozostałe przychody/koszty operacyjne. 13. Zobowiązania długo i krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania długo i krótkoterminowe (oprócz zobowiązań finansowych, których uregulowanie następuje przez wydanie aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe) są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U Nr. 43 poz. 163 z późn. zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy. Fundusz prywatyzacyjny utworzony został w 1994 r. w momencie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, oraz z późniejszych odpisów z zysku. Z utworzonego funduszu zostały udzielone pracownikom pożyczki na zakup akcji Spółki. Fundusz ten zmniejszają obecnie umorzenia pożyczek. Fundusze specjalne wykazywane są w wartości nominalnej. Należności funduszu są wykazywane w aktywach jako składnik majątku obrotowego. 14. Kredyty i pożyczki W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. 15. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów pomniejszone o przychody z tego tytułu, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 8

11 16. Podatek odroczony Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną na dzień bilansowy wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych oraz strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego. 17. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych. Po początkowym ujęciu instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób: - Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. - Pożyczki udzielone i należności własne - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. - Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu - są wyceniane według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. - Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - są wyceniane według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. 18. Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne które nie spełniają wymogów rachunkowości zabezpieczeń wyceniane są według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych ujmowane są w rachunku zysków i strat. Jeśli instrument pochodny jest instrumentem zabezpieczającym, wówczas w zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany w wartości godziwej są albo kompensowane ze zmianami wartości godziwej aktywów, 9

12 zobowiązań i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań za pośrednictwem rachunku zysków i strat, albo ujmowane jako oddzielny składnik kapitałów własnych, do momentu, gdy zabezpieczana pozycja nie zostanie ujęta w księgach rachunkowych. Zmiana wartości godziwej instrumentu pochodnego dotycząca nieskutecznej części zabezpieczenia jest natychmiast ujmowana w rachunku zysków i strat. Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany kursów wymiany walut, to przede wszystkim walutowe kontrakty terminowe. Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami, pochodne instrumenty finansowe spełniające wymogi rachunkowości zabezpieczeń nie są wykazywane jako przeznaczone do obrotu. W rachunkowości zabezpieczeń wyodrębnione zostały trzy kategorie instrumentów zabezpieczających: (a) zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania; (b) zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów środków pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją; oraz (c) zabezpieczenia inwestycji netto w podmiocie zagranicznym. W przypadku zabezpieczeń wartości godziwej, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, zysk lub strata z aktualizacji wyceny instrumentu zabezpieczającego są bezzwłocznie ujmowane w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata na zabezpieczanej pozycji, które przypisać można ryzyku, przed którym jednostka pragnie się zabezpieczyć, korygują wartość bilansową zabezpieczanej pozycji oraz są ujmowane bieżąco w rachunku zysków i strat. Jeśli korygowana jest wartość bilansowa zabezpieczanego oprocentowanego instrumentu finansowego, korekta ta jest odpisywana do rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający jej całkowite zamortyzowanie przed upływem terminu wymagalności / zapadalności tego instrumentu. W przypadku zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za efektywne zabezpieczenie, jest ujmowana w kapitale z aktualizacji wyceny, natomiast część uznana za nieefektywne zabezpieczenie jest ujmowana bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Drugostronnie zyski lub straty wykazywane są jako odpowiednio inne inwestycje krótkoterminowe lub pozostałe zobowiązania finansowe. Jeżeli zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia tego składnika aktywów lub zobowiązania, zyski lub straty, które uprzednio były ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny, są uwzględniane w cenie nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania. W przypadku wszystkich innych zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, zyski lub straty ujmowane początkowo w kapitale z aktualizacji wyceny są odnoszone na rachunek zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat (np. w okresie, gdy dochodzi do prognozowanej transakcji sprzedaży). Zabezpieczenia inwestycji netto w podmiocie zagranicznym nie występują w Spółce. Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystanie dobiega końca lub następuje jego realizacja, lub jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać warunki umożliwiające stosowanie wobec niego specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, są nadal wykazywane w tym kapitale aż do momentu wystąpienia prognozowanej transakcji. Jeżeli jednostka przestała spodziewać się, że prognozowana transakcja 10

13 nastąpi, wówczas ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny łączny zysk lub strata netto są odnoszone na rachunek zysków i strat bieżącego okresu obrotowego. 19. Trwała utrata wartości aktywów Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu. 20. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT) Świadczenie usług Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane w momencie kiedy usługa jest wykonana i zaakceptowana przez odbiorcę Odsetki Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 21. Koszty działalności operacyjnej Koszty uzyskania przychodów zostały ustalone zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością Spółki za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Kosztami wytworzenia sprzedanych wyrobów są koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie dotyczące produkcji sprzedanych wyrobów gotowych. Kosztami sprzedaży są koszty związanie ze sprzedażą wyrobów, w szczególności koszty reklamy oraz koszty transportu do odbiorcy, które pokrywa Spółka. Kosztami ogólnego zarządu są koszty utrzymania administracji oraz pozostałe koszty pośrednie związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki. 22. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Są to przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe, z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, z odszkodowaniami, karami i grzywnami, z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 11

14 nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów, itp. 23. Przychody i koszty finansowe Obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, przychody i koszty związane ze sprzedażą papierów wartościowych, dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych i podobne pozycje. 24. Zyski i straty nadzwyczajne Są to zyski i straty powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 25. Podatek dochodowy Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych obliczony na podstawie stosownych regulacji podatkowych. Wynik brutto jest również korygowany o odroczoną część podatku dochodowego ustalaną zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Wynik finansowy Wynik finansowy netto Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. Różnice pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W 2003 roku Rada MSR wydała MSSF 1, który obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy zaczynające się w dniu 1 stycznia 2004 r. lub później. Zgodnie z postanowieniami MSSF 1 Spółka jest traktowana jako jednostka, która stosuje MSSF po raz pierwszy. Spółka prowadzi swoje księgi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i praktyką księgową stosowaną w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowości. Poniżej przedstawiono istotne różnice pomiędzy podstawowymi pozycjami sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2005 r. zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF. Korekty wynikające z tych różnic nie zostały ujęte w księgach Spółki. Wyszczególnienie Kapitał własny na r. Zysk (strata) netto za okres od r. do r. Kapitał własny na r. Zysk (strata) netto za okres od r. do r. (w tysiącach złotych) Zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości ) Wycena i amortyzacja prawa wieczystego użytkowania ) Korekta umorzenia środków trwałych w tym: podatek odroczony Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

15 1. Wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów Z uwagi na to, iż prawo wieczystego użytkowania gruntu przyznane w przeszłości Spółce na podstawie decyzji administracyjnych spełniają definicję aktywa według MSSF, zostały one rozpoznane w sprawozdaniu finansowym Spółki w oparciu o ich wartość godziwą ustaloną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 2. Korekta odpisów amortyzacyjnych Zgodnie z MSSF 16, stawki amortyzacji środków trwałych powinny odzwierciedlać ekonomiczny okres użyteczności środków trwałych. W związku z dostosowaniem stawek amortyzacyjnych przy uwzględnieniu rzeczywistych okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych, Spółka dokonała korekty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Korekta ta zawiera wpływ podatku odroczonego wynikającego z wprowadzenia tej korekty do sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości. 3. Zakres informacji dodatkowej Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego według polskich zasad rachunkowości i MSSF mogą się różnić w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami polskich zasad rachunkowości różni się od zakresu przewidzianego wymogami MSSF. 4. Sporządzenie sprawozdań finansowych w okresie hiperinflacji oraz przeszacowanie środków trwałych MSR 29 Sprawozdawczość w gospodarkach inflacyjnych wymaga, aby wykazywane w okresie hiperinflacji wartości aktywów i pasywów były wyrażone w cenach bieżących na koniec hiperinflacyjnego okresu sprawozdawczego i stanowiły podstawę do wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych następnych okresów. Powyższy standard ma zastosowanie w przypadku niemonetarnych pozycji bilansowych. Istotnymi pozycjami niemonetarnymi w przypadku Spółki są środki trwałe. Gospodarka polska do końca 1996 roku spełniała kryteria gospodarki hiperinflacyjnej, natomiast od roku 1997 nie spełnia tych kryteriów. Ponadto w roku 1995 Spółka przeprowadziła przeszacowanie środków trwałych w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z wymogami tego rozporządzenia wartość środków trwałych była korygowana w oparciu o podany wskaźnik, zaś jednostki dokonujące przeszacowania miały obowiązek porównać wartości uzyskane przy użyciu wskaźników do wartości rynkowych, i w przypadku znacznych różnic (tj. większych niż 10%) zastosować wycenę rynkową. Zarząd Spółki przeanalizował wycenę środków trwałych na dzień 1 stycznia 2004 r., które zakupiono w okresie uznawanym dla celów MSSF jako okres, w którym gospodarka polska była uznawana za funkcjonującą w okresie hiperinflacji do końca 1996 r., obejmujący również środki trwałe przeszacowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w 1995 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz wewnętrznych oraz w oparciu o przeprowadzone niezależne wyceny przez rzeczoznawców majątkowych, ustalono, iż wartość środków trwałych dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 r. po uwzględnieniu powyższych korekt nie różni się w sposób znaczący od wartości środków trwałych ustalonych według polskich zasad rachunkowości, wobec czego nie ma wpływu dla prawidłowego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2004 r. Zastosowane kursy wymiany złotego w stosunku do EURO Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 1. Kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu: na dzień 30 grudnia 2004 roku - 4,0790 zł/1 EURO, na dzień 31 grudnia 2005 roku 3,8598 zł/1 EURO. 2. Kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: w 2005 roku: 13

16 PLN EURO 4, EURO 3, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 3, EURO 3, EURO 3, EURO 3,8598 Średnia arytmetyczna za rok ,0233 w 2004 roku: PLN EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4,0790 Średnia arytmetyczna za rok , Najwyższy i najniższy kurs w każdym okresie: w 2005 roku: kurs najwyższy - 4,2756 PLN/EURO, kurs najniższy 3,8221 PLN/EURO w 2004 roku: kurs najwyższy - 4,9149 PLN/EURO, kurs najniższy 4,0518 PLN/EURO Podstawowe dane finansowe przeliczone na EURO Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczone na EURO, zostały zaprezentowane w tabeli Wybrane Dane Finansowe. Do przeliczenia kwot w tabeli przyjęto średnie kursy NBP opisane w poprzednim punkcie, a zasady przeliczenia były następujące: pozycje rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz wskaźniki zysku na jedną akcję i dywidendy na jedną akcję przeliczono w oparciu o średni kurs w każdym okresie obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie pozycje bilansu oraz wskaźniki wartości księgowej na jedną akcję przeliczono w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień danego okresu 14

17 NOTA 8A Na należności sporne i przeterminowane składają się: (w tys. zł.) Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym: należności długoterminowe należności dochodzone na drodze sądowej i objęte w 100% odpisem aktualizującym pozostałe należności objęte odpisem aktualizującym nie objęte odpisem aktualizującym Należności sporne 0 0

18 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Dane za 2005 rok 31/12/2004 Zwiększenia Zmniejszenia 31/12/2005 Środki pieniężne na rachunkach bieżących Bony skarbowe Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - - kontrakty typu forward Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - udziały Pozostałe zobowiązania finansowe - obligacje kredyty bankowe i pożyczki Charakterystyka posiadanych instrumentów finansowych a) Opis transakcji forward Transakcje forward są terminowymi transakcjami wymiany walut po z góry określonym kursie. W 2005 roku Spółka używała transakcji forward do zabezpieczania ryzyka kursowego związanego z transakcjami handlowymi oraz z pożyczkami walutowymi. Transakcje forward były wyceniane na koniec każdego miesiąca. Wartość godziwa transakcji forward wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiła tys. zł (na dzień 31 grudnia 2004 r tys. zł.). Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółka posiadała 46 zawartych transakcji terminowych typu forward, w tym 13 transakcji mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym transakcji handlowych sprzedaży wyrobów Spółki w EUR, oraz 33 transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym udzielone pożyczki dewizowe. Transakcje terminowe zabezpieczające obroty handlowe Spółki przewidują sprzedaż EUR za PLN po wcześniej ustalonym kursie. Pozwala to na zabezpieczenie marży na sprzedaży eksportowej i ograniczenie ryzyka spadku rentowności eksportu wynikającego z umacniania się waluty krajowej. Terminy realizacji transakcji typu forward przypadają w pierwszym półroczu 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2005 r. transakcje te wycenione zostały według wartości godziwej. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenionych w wartości godziwej tys. zł. wskutek przeszacowania zostały zaliczone do przychodów finansowych okresu sprawozdawczego w wysokości 1.561,7 tys. zł. Transakcje forward Przychody zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward niezrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward ,82 zł ,00 zł 1

19 b) Opis obligacji Program emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (commercial papers) zaaranżowany poprzez Bank BPH S.A. działa w formie obligacji krótkoterminowych. Ideą tego programu jest optymalizacja zarządzania środkami finansowymi w Grupie (obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A.). Obligacje są emitowane przez Pfleiderer Grajewo S.A. z okresem wykupu do 1 roku i nabywane za pośrednictwem Banku BPH S.A. przez Pfleiderer Prospan S.A. Dzięki temu Pfleiderer Grajewo S.A. nie korzysta z wyżej oprocentowanych kredytów bankowych, zaś Pfleiderer Prospan S.A. posiada lokaty wyżej oprocentowane niż np. bony skarbowe. Kosztem ponoszonym przy emisji obligacji jest prowizja dla Banku. Obligacje są instrumentem dyskontowym emitowane są w wartości emisyjnej uwzględniającej odsetki dyskontowe i wykupywane przez emitenta po wartości nominalnej. Odsetki są naliczane na koniec każdego miesiąca i odnoszone w koszty Pfleiderer Grajewo S.A. i przychody Pfleiderer Prospan S.A. proporcjonalnie do okresu emisji. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła 127,6 tys. zł., a 5.367,8 tys. zł. w roku Wartość naliczonych odsetek za rok 2004 wynosi 933,6 tys. zł., a w roku 2005 wyniosła 185,4 tys. zł. c) Opis pożyczek Pfleiderer Grajewo S.A. realizuje budowę fabryki płyt wiórowych w Rosji poprzez odrębny podmiot Pfleiderer OOO w Rosji, w którym Grajewo posiada 100% udziałów. Finansowanie realizacji inwestycji odbywa się poprzez pożyczki, długoterminowe w EUR. Umowy pożyczek przewidują spłatę odsetek równocześnie ze spłatą kapitału, na zakończenie okresu kredytowania. Do tej pory odsetki są naliczane w okresach kwartalnych i wykazywane jako przychody finansowe. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła 0 zł. to samo dotyczy roku Wartość naliczonych odsetek w roku 2004 wynosi 537,5 tys. zł., a w roku 2005 wynosi 2.893,9 tys. zł.. Termin ich zapłaty przypada w dniu spłaty pożyczki 31 grudnia 2008 roku. d) Udziały Głównym składnikiem udziałów są posiadane przez Pfleiderer Grajewo S.A. akcje lub udziały w spółkach zależnych tj.: - Pfleiderer Prospan S.A. - Pfleiderer OOO - Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - Jura Polska Sp. z o.o. - Pfleiderer Services Sp. z o.o. Zwiększenie udziałów w 2005 roku wynika z nabycia udziałów w Jura Polska Sp. z o.o., nieznacznego zwiększenia udziału w Pfleiderer Prospan SA oraz założenia spółki Pfleiderer Services Sp. z o.o. Zmniejszenie stanu udziałów wynika zaś z faktu odsprzedaży udziałów w UniFloor Sp. z o.o. dla Pfleiderer Prospan SA. e) kredyty bankowe W pierwszej połowie 2005 roku Pfleiderer Grajewo S.A. posiadał nadwyżki finansowe i nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. W drugiej części roku głównie w wyniku realizacji inwestycji w budowę zakładu produkcyjnego w Rosji, Spółka zaczęła wykorzystywać zaaranżowane wcześniej linie kredytowe. W latach Spółka podpisała kilka umów kredytowych zabezpieczając swoje przyszłe potrzeby finansowe wynikające z planów inwestycyjnych (w sumie wartość linii kredytowych to: 430,5 MPLN). Zawarte kredyty posiadają zwykle konstrukcję kredytu odnawialnego, zatem mogą być zaciągane i spłacane w każdym czasie. Na dzień r. Spółka posiadała następujące aktywne umowy kredytowe: - Linia kredytowa w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 45 MPLN z terminem spłaty do r., spłacana w całości na koniec okresu kredytowania. - Linia kredytowa w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Oddział w Łomży z limitem 150 MPLN z terminem spłaty do r. (istnieje opcja dla kredytobiorcy wydłużenia spłaty kredytu o 2 kolejne lata); spłacana w całości na koniec okresu kredytowania. Limit w części (50 MPLN) jest wspólny z Prospanem. - Kredyt w rachunku bieżącym w BZ WBK SA z limitem 100 MPLN (limit wspólny z Pfleiderer Prospan SA) z opcją dla kredytobiorcy podwyższenia limitu o kolejne 30 MPLN. Limit kredytowy wygasa w dniu r. 2

20 - Kredyt długoterminowy w Banku BPH S.A. na kwotę tys. PLN. Umowa została zawarta na finansowanie długoterminowych potrzeb finansowych Spółki z terminem spłaty do dnia r. - Kredyt w rachunku bieżącym w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 25 MPLN do r. - Kredyt w rachunku bieżącym w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Oddział w Łomży z limitem 19,5 MPLN z terminem spłaty do r. (w styczniu 2006 r. kredyt ten został przedłużony o 12 miesięcy). - Kredyt w rachunku bieżącym w BPH S.A. z limitem 16 MPLN do r. Wykorzystanie powyższych kredytów przez Pfleiderer Grajewo S.A. na wynosiło 83,1 MPLN. f) Przychody i koszty odsetkowe - Przychody odsetkowe wynikające z pożyczek udzielonych i należności własnych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. (w tys. zł.) Pożyczki udzielone i należności własne Razem Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności od 3 do 12 miesięcy do 3 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem , , w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. (w tys. zł.) Pożyczki udzielone i należności własne Razem Odsetki zrealizowane do 3 miesięcy 2 893,9 Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 2 893,9 Razem ,5 537, ,5 537,5 3

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej.

SUWARY S.A. zostały zaliczone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie do branży chemicznej. INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje ogólne Raport kwartalny Q-4/2009 został sporządzony dla emitenta SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach, przy ul. Piotra Skargi 45/47 posiadającego Regon 471121807, NIP

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOPEX S.A. sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku Katowice, kwiecień 2011r. KOPEX S.A. w tys. zł Sprawozdanie z sytuacji finansowej KOPEX S.A. sporządzone na

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo