OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE ZARZĄDU. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu. Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744) Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jej wynik finansowy oraz że roczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu / Dyrektor ds. Sprzedaży Grajewo, dnia 8 maja 2006 r.

2 PISMO PREZESA ZARZĄDU List Prezesa do akcjonariuszy Osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe za rok 2005, zasługują na szczególną uwagę w kontekście dwóch kluczowych czynników znacznego umocnienia się polskiej waluty względem EURO oraz skokowego wzrostu cen zakupu surowca drzewnego o ponad 30%. W zaistniałej sytuacji osiągnięcie rentowności operacyjnej na poziomie 12% należy uznać za wynik ponadprzeciętny. Było to możliwe dzięki agresywnej polityce sprzedażowej, zmierzającą do poszerzenia bazy klientów i zacieśnienia współpracy z klientami już istniejącymi, jak również w wyniku realizacji programu poprawy efektywności działalności operacyjnej. Sprzedaż spółki, pomimo umocnienia się złotego względem EURO utrzymana została na poziomie porównywalnym do roku minionego. Efekt ten był następstwem zwiększenia wolumenu sprzedaży. Spółka odnotowała poprawę pozycji kosztowej w następstwie modernizacji ciągu produkcyjnego płyty surowej, który miał miejsce w trzecim kwartale 2004 roku. Zarząd spółki w dużej mierze koncentruje się optymalizacji i ograniczaniu kosztów produkcji oraz maksymalnym wykorzystaniu dostępnych mocy produkcyjnych. Inwestycje o charakterze rozwojowym, spółka realizuje, poprzez spółki zależne, w których obejmuje udziały większościowe. Tym samym Pfleiderer Grajewo S.A. zwiększył swoje zaangażowanie finansowe w spółce Pfleiderer OOO w Rosji, czego następstwem był znaczący wzrost zobowiązań krótkoterminowych. W ostatecznym rozrachunku spółka obejmie w podległym podmiocie rosyjskim udziały w kwocie stanowiącej ekwiwalent w złotych ponad 35 mln EURO, co nastąpi w roku Jednocześnie Zarząd spółki podjął decyzję o znacznym zwiększeniu w latach zaangażowania finansowego w spółkę Pfleiderer MDF celem realizacji budowy zakładu produkcyjnego i uzupełnienia swojej ofert handlowej o płytę typu cienki MDF. Szacowany koszt inwestycji to ok. 83 mln EURO. W ramach integracji łańcucha dostaw, przejęty został producent żywic klejowych, spółka Silekol. Transakcja niniejsza pozwoli w przyszłości na zabezpieczenie dostaw kleju i innych czynników chemicznych, oraz optymalizację kosztów ich zakupu. Ostateczna transakcja zawarta została na przełomie 2005/2006. Pomimo wzrostu zadłużenia, jego wielkość w relacji do kapitałów własnych spółki pozostaje na relatywnie bezpiecznym poziomie. Spółka w 2005 r. wypłaciła dywidendę w kwocie pełnego zysku osiągniętego za rok Prognozy rynkowe na nadchodzący rok są korzystne. Dlatego też w roku 2006 spółka zamierza zwiększyć poziom obrotów oraz utrzymać rentowność sprzedaży osiągniętą w roku poprzednim. Planowane uruchomienie nowego zakładu w Rosji oraz realizacja inwestycji budowy zakładu płyty MDF stanowią integralna część realizacji strategii ekspansji geograficznej i produktowej. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Informacje ogólne Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w Łomży, Rejestr Handlowy dział B nr 270 dnia 1 lipca 1994 roku a następnie w dniu 9 maja 2001 roku zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS Siedzibą Spółki jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. W dniu 18 września 2002 roku Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyższym w dniu 18 września 2002 roku została zmieniona nazwa Spółki z dotychczasowej - Zakłady Płyt Wiórowych S.A na nową - Pfleiderer Grajewo S.A. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: 1. produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, 2. uszlachetnianie papierów, 3. działalność handlowa w kraju i za granicą surowcami i towarami w zakresie wykonywanej produkcji. Czas trwania Spółki Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, a porównywalne dane finansowe i noty objaśniające okres od dnia 1 stycznia 2004 do dnia 31 grudnia 2004 roku. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2005 roku: 1. Paweł Wyrzykowski - Prezes Zarządu 2. Rafał Karcz - Członek Zarządu 3. Rainer Stracke - Członek Zarządu 4. Dariusz Tomaszewski - Członek Zarządu W omawianym czasie nie nastąpiły żadne zmiany w składnie Zarządu spółki. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 28 czerwca 2005 r. odwołano z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Joachena Riepla, a na jego miejsce powołano Pana Michaela Ernsta. W dniu 1 marca 2006 r. Pan Rainer Stracke złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji Pfleiderer Grajewo S.A. oraz Pfleiderer Prospan S.A., spółki zależnej od Pfleiderer Grajewo S.A. Powyższa rezygnacja wynika z objęcia przez Pana Rainera Stracke obowiązków Dyrektora ds. Produkcji we Pfleiderer OOO, spółce zależnej od Pfleiderer Grajewo S.A. W dniu 15 marca 2006 r. ze skutkiem w dniu 31 marca 2006 r. Pan Jürgen Koch złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2005 roku: 1. Hans H. Overdiek - Przewodniczący RN 2. Michael Ernst - Członek RN 3. Martin Rong - Członek RN 4. Jürgen Koch - Członek RN 5. Wojciech Szymon Kowalski - Członek RN 1

4 W dniu 21 marca 2006 r. podpisany został, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. aneks do kontraktu menedżerskiego zawartego między Pfleiderer Grajewo S.A. a Prezesem Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. Panem Pawłem Wyrzykowskim. Na mocy aneksu okres obowiązywania powyższego kontraktu menedżerskiego został przedłużony do dnia r. Kompletność sprawozdań Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają wyłącznie dane dotyczące Spółki, ponieważ w jej skład nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. Konsolidacja sprawozdań finansowych Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską ( MSSF UE ). Spółka jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie i Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie w Rosji. Z uwagi na fakt, iż jednostka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A., Pfleiderer OOO została objęta konsolidacją od dnia 1 czerwca 2004 r., natomiast Pfleiderer Prospan S.A. od dnia 31 grudnia 2004 r., dane porównywalne sprawozdanie fiansnowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. zawierają dane jednostki zależnej Pfleiderer OOO za okres od 1 czerwca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Struktura organizacyjna Grupy Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie w Rosji, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie oraz UniFloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer Services Spółka z o.o. z siedzibą w Grajewie. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawia się następująco: UniFloor Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% Pleiderer Prospan S.A. Jednostka zależna Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zależna 56,79% 100% 50% Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zależna Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 100% 100% Pfleiderer OOO Jednostka zależna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zależna 2

5 Informacje o jednostkach zależnych Pfleiderer OOO, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie, spółka akcyjna została wpisana do polskiego rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. pod nr KRS: Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer MDF Spółka z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej : Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Jura Polska Spółka z o.o., spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 UniFloor Spółka z o.o., spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Spółka z o.o., w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Łączenie Spółek W omawianym okresie jakiekolwiek połączenie spółek nie wystąpiło. Kontynuacja działalności Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli 31 grudnia 2005 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym 3

6 na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Korekty biegłego rewidenta Sprawozdanie finansowe oraz dane porównywalne nie zawierają żadnych korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach biegłego rewidenta, gdyż takie zastrzeżenia nie wystąpiły. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych Sprawozdanie finansowe Spółki zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, DZ. U. Z 2002r nr 76. poz.694 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku: - środków trwałych, które podlegały aktualizacji wartości, o czym mowa w punkcie 2 poniżej, - instrumentów finansowych, których zasady ujmowania opisane są w punktach 17 i 18.. Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wersji kalkulacyjnej natomiast rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 1. Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane, jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Spółki korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Początkowe ujęcie wartości niematerialnych i prawnych następuje według cen nabycia lub kosztu wytworzenia. Po ujęciu początkowym wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco: Koszty zakończonych prac rozwojowych 3 lata Licencje 2-3 lata Oprogramowanie komputerowe 2 lata Składniki majątkowe o niskiej jednostkowej wartości (wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych) są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania. Szacunki dotyczące okresu amortyzacji oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego. 2. Środki trwałe Do środków trwałych są zaliczane składniki majątkowe stanowiące własność Spółki, które są kompletne i zdatne do użytku w momencie ich przyjęcia do użytkowania, trwającego dłużej niż jeden rok. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia, koszcie wytworzenia lub wartości przeszacowanej pomniejszonych o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu Spółka uznała o nie ujmowaniu go w księgach; prawo jest wykazywane pozabilansowo. 4

7 Przeszacowanie ma miejsce na podstawie odrębnych przepisów. Ostatnie przeszacowanie miało miejsce w dniu 1 stycznia 1996 r. Wynik przeszacowania odnoszony jest na kapitał z aktualizacji wyceny. Po sprzedaży bądź likwidacji środka trwałego, kwota pozostała w kapitale z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Jeżeli możliwe jednakże jest wykazanie, że koszty te spowodowały zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad korzyści przyjmowane pierwotnie w takim przypadku zwiększają one wartość początkową środka trwałego. Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności, który kształtuje się następująco: Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej lat Urządzenia techniczne i maszyny 3-25 lat Środki transportu 5-8 lat Inne środki trwałe 4-8 lat Szacunki dotyczące okresu ekonomicznej użyteczności oraz metoda amortyzacji są przedmiotem przeglądu na koniec każdego roku obrotowego w celu weryfikacji, czy zastosowane metody i okres amortyzacji jest zgodny z przewidywanym rozkładem czasowym korzyści ekonomicznych przynoszonych przez ten środek trwały. Na dzień bilansowy, wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych poddawana jest przeglądowi w celu ustalenia, czy nie przekracza ona wartości przyszłych korzyści ekonomicznych. W przypadku, gdy przekracza tę wartość, jest ona obniżana do ceny sprzedaży netto. Środki trwale o niskiej jednostkowej wartości (równej lub niższej niż 3,5 tysiące złotych) odnoszone są jednorazowo w koszty w miesiącu następnym po miesiącu oddania do użytkowania. 3. Środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, w tym kosztów finansowych, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. 4. Leasing Spółka jest stroną umów leasingowych na podstawie, których przyjmuje do odpłatnego używania lub pobierania pożytków obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingu finansowego, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały według wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu są amortyzowane przez krótszy z dwóch okresów: przewidywany okres użytkowania lub okres trwania leasingu. Opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu. 5

8 5. Inwestycje 5.1 Inwestycje w nieruchomości Inwestycje w nieruchomości - nie występują w Spółce. 5.2 Inwestycje w jednostkach podporządkowanych Inwestycje w jednostkach podporządkowanych to znaczy jednostkach zależnych, w jednostkach współzależnych, oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według kosztu historycznego pomniejszonego o ewentualną utratę wartości. 6. Zapasy Zapasy są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ceny sprzedaży netto. Koszty poniesione w celu doprowadzenia składników wymienionych niżej pozycji do ich aktualnego miejsca i stanu ujmowane są w następujący sposób: materiały i towary - według ceny nabycia ustalonej metodą średniej ważonej, produkty gotowe i produkty w toku - według kosztu bezpośrednich materiałów i robocizny oraz uzasadnionej części pośrednich kosztów produkcji, ustalonej przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Cena sprzedaży netto jest to możliwa do uzyskania na dzień bilansowy cena sprzedaży bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i tym podobne oraz koszty związane z przystosowaniem składnika do sprzedaży i dokonaniem tej sprzedaży. Odpisów aktualizujących wartość zapasów dokonuje się na podstawie analizy przydatności i możliwości sprzedaży poszczególnych pozycji. 7. Należności krótko- i długoterminowe Należności są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Wysokość odpisów aktualizujących wartość należności ustala się uwzględniając stopień ryzyka jaki wiąże się z daną należnością. Odpisy dokonywane są w oparciu o analizę wiekową należności, analizę ściągalności należności od poszczególnych dłużników lub w następstwie skierowania sprawy na drogę sądową, likwidacji lub ogłoszenia upadłości dłużników. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. 8. Transakcje w walucie obcej Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu obowiązującego na koniec roku obrotowego średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 6

9 Powstałe z przeliczenia różnice kursowe ujmowane są odpowiednio w pozycji przychodów (kosztów) finansowych. Transakcje wyrażone w walutach innych niż polski złoty są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego dla danej waluty w dniu zawarcia transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym Spółkę dokumencie ustalony został inny kurs. Na dzień bilansowy roku aktywa i pasywa wyrażone w walutach innych niż polski złoty były przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP. Dla potrzeb wyceny przyjęte zostały następujące kursy: Kurs średni NBP Kurs średni NBP EURO 3,8598 4,0790 USD 3,2613 2,9904 SEK 0,4097 0, Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe przechowywane do terminu zapadalności wyceniane są według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy roku środki pieniężne wyrażone w walutach innych niż polski złoty były przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP. Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych pozycja środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność lokacyjna. 10. Rozliczenia międzyokresowe Na rozliczeniach międzyokresowych przychodów księgowane są kwoty, które będą przychodami w następnych okresach sprawozdawczych. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 11. Kapitał własny Kapitał akcyjny ujmowany jest w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Różnice między wartością godziwą uzyskanej zapłaty i wartością nominalną akcji są ujmowane w kapitale zapasowym ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Kapitał zapasowy stanowią kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej i kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, w związku ze sprzedażą środków trwałych podlegających przeszacowaniu. Kapitał ten zwiększają, między innymi, odpisy z zysku netto tj. co najmniej 8% zysku netto do momentu, gdy kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 kapitału akcyjnego oraz przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny uznaje się różnicą między wartością netto środków trwałych przed i po aktualizacji dokonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kapitał ten przedstawia zmianę wartości netto środków trwałych wykazanych w aktywach na skutek przeprowadzanych aktualizacji wyceny. Różnice z aktualizacji wyceny w momencie rozchodu danego środka przenosi się na kapitał zapasowy. 7

10 12. Rezerwy Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy w Spółce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. Spółka prowadzi program wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych. Wypłaty z tytułu powyższego programu odpisywane są w koszty rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający rozłożenie kosztów nagród i odpraw na cały okres zatrudnienia pracowników w Spółce. Koszty z tytułu ww. świadczeń są ustalane metodą aktuarialną wyceny prognozowanych uprawnień jednostkowych ( projected unit credit ). Spółka umożliwia wybranej grupie pracowników udział w programie premiowym opartym na wzroście wartości akcji jednostki dominującej na podstawie indywidualnych umów o udział w programie premii. Wartość godziwa zobowiązania wobec pracowników z tytułu udziału w programie premii menedżerskich jest początkowo mierzona na dzień przyznania oraz następnie jest ujmowana w okresie nabywania uprawnień. Po początkowym ujęciu wartość godziwa zobowiązania jest ponownie mierzona na każdy dzień bilansowy i na dzień rozliczenia programu. Zmiany wartości godziwej zobowiązania ujmowane są w rachunku zysków i strat w korespondencji ze zmianą wartości zobowiązania. Wartość godziwa zobowiązania wobec pracowników z tytułu udziału w programie premiowym obliczana jest w oparciu o model wyceny Blacka-Scholes a uwzględniając terminy i warunki, na jakich instrumenty zostały przyznane. Wycena zobowiązania jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i na dzień rozliczenia. Wszystkie zmiany w wartości godziwej są wykazywane jako pozostałe przychody/koszty operacyjne. 13. Zobowiązania długo i krótkoterminowe i fundusze specjalne Zobowiązania długo i krótkoterminowe (oprócz zobowiązań finansowych, których uregulowanie następuje przez wydanie aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe) są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty. Spółka tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U Nr. 43 poz. 163 z późn. zmianami) i przepisów wykonawczych do ustawy. Fundusz prywatyzacyjny utworzony został w 1994 r. w momencie przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, oraz z późniejszych odpisów z zysku. Z utworzonego funduszu zostały udzielone pracownikom pożyczki na zakup akcji Spółki. Fundusz ten zmniejszają obecnie umorzenia pożyczek. Fundusze specjalne wykazywane są w wartości nominalnej. Należności funduszu są wykazywane w aktywach jako składnik majątku obrotowego. 14. Kredyty i pożyczki W momencie początkowego ujęcia, kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane według kosztu, stanowiącego wartość otrzymanych środków pieniężnych i obejmującego koszty uzyskania kredytu / pożyczki. Następnie, wszystkie kredyty bankowe i pożyczki, z wyjątkiem zobowiązań przeznaczonych do obrotu, wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia. 15. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania zewnętrznego dotyczące budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, przez okres budowy, przystosowania, montażu lub ulepszenia są ujmowane w wartości tych aktywów pomniejszone o przychody z tego tytułu, jeśli zobowiązania te zostały zaciągnięte w tym celu. Pozostałe koszty finansowania zewnętrznego ujmowane są w rachunku zysków i strat. 8

11 16. Podatek odroczony Rezerwa na podatek dochodowy jest tworzona w związku z przejściowymi różnicami między wykazaną na dzień bilansowy wartością podatkową aktywów i pasywów a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych oraz strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty. Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku. Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według przewidywań będą obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego. 17. Instrumenty finansowe Instrumenty finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych są wyceniane według kosztu (ceny nabycia), stanowiącego wartość godziwą uiszczonej zapłaty. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej instrumentów finansowych. Po początkowym ujęciu instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii i wyceniane w następujący sposób: - Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. - Pożyczki udzielone i należności własne - są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) ustalanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Należności o krótkim terminie wymagalności, dla których nie określono stopy procentowej wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. - Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu - są wyceniane według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w rachunku zysków i strat. - Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - są wyceniane według wartości godziwej, a zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny są ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny do momentu sprzedaży inwestycji lub obniżenia się jej wartości. W tym momencie łączny zysk lub strata z tytułu aktualizacji wyceny jest odnoszony na rachunek zysków i strat. Wartość godziwa instrumentów finansowych stanowiących przedmiot obrotu na aktywnym rynku ustalana jest w odniesieniu do cen notowanych na tym rynku na dzień bilansowy. W przypadku, gdy brak jest notowanej ceny rynkowej, wartość godziwa jest szacowana na podstawie notowanej ceny rynkowej podobnego instrumentu, bądź na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. 18. Pochodne instrumenty finansowe Instrumenty pochodne które nie spełniają wymogów rachunkowości zabezpieczeń wyceniane są według wartości godziwej. Zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych ujmowane są w rachunku zysków i strat. Jeśli instrument pochodny jest instrumentem zabezpieczającym, wówczas w zależności od charakteru zabezpieczenia, zmiany w wartości godziwej są albo kompensowane ze zmianami wartości godziwej aktywów, 9

12 zobowiązań i uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań za pośrednictwem rachunku zysków i strat, albo ujmowane jako oddzielny składnik kapitałów własnych, do momentu, gdy zabezpieczana pozycja nie zostanie ujęta w księgach rachunkowych. Zmiana wartości godziwej instrumentu pochodnego dotycząca nieskutecznej części zabezpieczenia jest natychmiast ujmowana w rachunku zysków i strat. Instrumenty pochodne, z których korzysta Spółka w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem zmiany kursów wymiany walut, to przede wszystkim walutowe kontrakty terminowe. Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami, pochodne instrumenty finansowe spełniające wymogi rachunkowości zabezpieczeń nie są wykazywane jako przeznaczone do obrotu. W rachunkowości zabezpieczeń wyodrębnione zostały trzy kategorie instrumentów zabezpieczających: (a) zabezpieczenie wartości godziwej, zabezpieczające przed ryzykiem zmian wartości godziwej ujętego składnika aktywów lub zobowiązania; (b) zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych, zabezpieczające przed zmianami przepływów środków pieniężnych, które przypisać można konkretnemu rodzajowi ryzyka związanego z ujętym składnikiem aktywów, zobowiązaniem lub prognozowaną transakcją; oraz (c) zabezpieczenia inwestycji netto w podmiocie zagranicznym. W przypadku zabezpieczeń wartości godziwej, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, zysk lub strata z aktualizacji wyceny instrumentu zabezpieczającego są bezzwłocznie ujmowane w rachunku zysków i strat. Zysk lub strata na zabezpieczanej pozycji, które przypisać można ryzyku, przed którym jednostka pragnie się zabezpieczyć, korygują wartość bilansową zabezpieczanej pozycji oraz są ujmowane bieżąco w rachunku zysków i strat. Jeśli korygowana jest wartość bilansowa zabezpieczanego oprocentowanego instrumentu finansowego, korekta ta jest odpisywana do rachunku zysków i strat w sposób umożliwiający jej całkowite zamortyzowanie przed upływem terminu wymagalności / zapadalności tego instrumentu. W przypadku zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, które spełniają warunki umożliwiające stosowanie specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń, część zysku lub straty na instrumencie zabezpieczającym, którą uznano za efektywne zabezpieczenie, jest ujmowana w kapitale z aktualizacji wyceny, natomiast część uznana za nieefektywne zabezpieczenie jest ujmowana bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Drugostronnie zyski lub straty wykazywane są jako odpowiednio inne inwestycje krótkoterminowe lub pozostałe zobowiązania finansowe. Jeżeli zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja prowadzą do ujęcia składnika aktywów lub zobowiązania, wówczas w chwili ujęcia tego składnika aktywów lub zobowiązania, zyski lub straty, które uprzednio były ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny, są uwzględniane w cenie nabycia lub inaczej określonej wartości początkowej składnika aktywów lub zobowiązania. W przypadku wszystkich innych zabezpieczeń przepływów środków pieniężnych, zyski lub straty ujmowane początkowo w kapitale z aktualizacji wyceny są odnoszone na rachunek zysków i strat w tym samym okresie, w którym zabezpieczane uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie lub zabezpieczana prognozowana transakcja wpływają na rachunek zysków i strat (np. w okresie, gdy dochodzi do prognozowanej transakcji sprzedaży). Zabezpieczenia inwestycji netto w podmiocie zagranicznym nie występują w Spółce. Jednostka zaprzestaje stosowania zasad rachunkowości zabezpieczeń, jeżeli instrument zabezpieczający wygasa lub zostaje sprzedany, jego wykorzystanie dobiega końca lub następuje jego realizacja, lub jeżeli zabezpieczenie przestaje spełniać warunki umożliwiające stosowanie wobec niego specjalnych zasad rachunkowości zabezpieczeń. W takim przypadku, łączny zysk lub strata na instrumencie zabezpieczającym, które były początkowo ujęte w kapitale z aktualizacji wyceny, są nadal wykazywane w tym kapitale aż do momentu wystąpienia prognozowanej transakcji. Jeżeli jednostka przestała spodziewać się, że prognozowana transakcja 10

13 nastąpi, wówczas ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny łączny zysk lub strata netto są odnoszone na rachunek zysków i strat bieżącego okresu obrotowego. 19. Trwała utrata wartości aktywów Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli dowody takie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową. Strata wynikająca z utraty wartości jest ujmowana w rachunku zysków i strat za bieżący okres. W przypadku gdy uprzednio dokonano przeszacowania aktywów to strata pomniejsza wysokość kapitałów z przeszacowania a następnie jest odnoszona na rachunek zysków i strat bieżącego okresu. 20. Uznawanie przychodów Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić Sprzedaż towarów i produktów Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT) Świadczenie usług Przychody ze świadczenia usług są rozpoznawane w momencie kiedy usługa jest wykonana i zaakceptowana przez odbiorcę Odsetki Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe. 21. Koszty działalności operacyjnej Koszty uzyskania przychodów zostały ustalone zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów. Kosztami własnymi sprzedaży są wszystkie koszty związane z podstawową działalnością Spółki za wyjątkiem pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów finansowych. Kosztami wytworzenia sprzedanych wyrobów są koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie dotyczące produkcji sprzedanych wyrobów gotowych. Kosztami sprzedaży są koszty związanie ze sprzedażą wyrobów, w szczególności koszty reklamy oraz koszty transportu do odbiorcy, które pokrywa Spółka. Kosztami ogólnego zarządu są koszty utrzymania administracji oraz pozostałe koszty pośrednie związane z prawidłowym funkcjonowaniem Spółki. 22. Pozostałe przychody i koszty operacyjne Są to przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty finansowe, z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi, z odszkodowaniami, karami i grzywnami, z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, 11

14 nieściągalnych, z wyjątkiem należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nie obciążających kosztów, itp. 23. Przychody i koszty finansowe Obejmują odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, przychody i koszty związane ze sprzedażą papierów wartościowych, dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych i podobne pozycje. 24. Zyski i straty nadzwyczajne Są to zyski i straty powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 25. Podatek dochodowy Obowiązkowym obciążeniem wyniku finansowego jest podatek dochodowy od osób prawnych obliczony na podstawie stosownych regulacji podatkowych. Wynik brutto jest również korygowany o odroczoną część podatku dochodowego ustalaną zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie Wynik finansowy Wynik finansowy netto Spółki za dany okres obrachunkowy obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, wynik na operacjach nadzwyczajnych oraz opodatkowanie. Różnice pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a zasadami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). W 2003 roku Rada MSR wydała MSSF 1, który obowiązuje przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za okresy zaczynające się w dniu 1 stycznia 2004 r. lub później. Zgodnie z postanowieniami MSSF 1 Spółka jest traktowana jako jednostka, która stosuje MSSF po raz pierwszy. Spółka prowadzi swoje księgi zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości i praktyką księgową stosowaną w Polsce, czego wymaga ustawa o rachunkowości. Poniżej przedstawiono istotne różnice pomiędzy podstawowymi pozycjami sprawozdania finansowego sporządzanego na dzień 31 grudnia 2005 r. zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz MSSF. Korekty wynikające z tych różnic nie zostały ujęte w księgach Spółki. Wyszczególnienie Kapitał własny na r. Zysk (strata) netto za okres od r. do r. Kapitał własny na r. Zysk (strata) netto za okres od r. do r. (w tysiącach złotych) Zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości ) Wycena i amortyzacja prawa wieczystego użytkowania ) Korekta umorzenia środków trwałych w tym: podatek odroczony Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

15 1. Wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów Z uwagi na to, iż prawo wieczystego użytkowania gruntu przyznane w przeszłości Spółce na podstawie decyzji administracyjnych spełniają definicję aktywa według MSSF, zostały one rozpoznane w sprawozdaniu finansowym Spółki w oparciu o ich wartość godziwą ustaloną przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. 2. Korekta odpisów amortyzacyjnych Zgodnie z MSSF 16, stawki amortyzacji środków trwałych powinny odzwierciedlać ekonomiczny okres użyteczności środków trwałych. W związku z dostosowaniem stawek amortyzacyjnych przy uwzględnieniu rzeczywistych okresów ekonomicznej użyteczności środków trwałych, Spółka dokonała korekty odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. Korekta ta zawiera wpływ podatku odroczonego wynikającego z wprowadzenia tej korekty do sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości. 3. Zakres informacji dodatkowej Składniki poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego według polskich zasad rachunkowości i MSSF mogą się różnić w istotnym stopniu. Także zakres informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami polskich zasad rachunkowości różni się od zakresu przewidzianego wymogami MSSF. 4. Sporządzenie sprawozdań finansowych w okresie hiperinflacji oraz przeszacowanie środków trwałych MSR 29 Sprawozdawczość w gospodarkach inflacyjnych wymaga, aby wykazywane w okresie hiperinflacji wartości aktywów i pasywów były wyrażone w cenach bieżących na koniec hiperinflacyjnego okresu sprawozdawczego i stanowiły podstawę do wyceny aktywów i pasywów w sprawozdaniach finansowych następnych okresów. Powyższy standard ma zastosowanie w przypadku niemonetarnych pozycji bilansowych. Istotnymi pozycjami niemonetarnymi w przypadku Spółki są środki trwałe. Gospodarka polska do końca 1996 roku spełniała kryteria gospodarki hiperinflacyjnej, natomiast od roku 1997 nie spełnia tych kryteriów. Ponadto w roku 1995 Spółka przeprowadziła przeszacowanie środków trwałych w myśl zapisów rozporządzenia Ministra Finansów. Zgodnie z wymogami tego rozporządzenia wartość środków trwałych była korygowana w oparciu o podany wskaźnik, zaś jednostki dokonujące przeszacowania miały obowiązek porównać wartości uzyskane przy użyciu wskaźników do wartości rynkowych, i w przypadku znacznych różnic (tj. większych niż 10%) zastosować wycenę rynkową. Zarząd Spółki przeanalizował wycenę środków trwałych na dzień 1 stycznia 2004 r., które zakupiono w okresie uznawanym dla celów MSSF jako okres, w którym gospodarka polska była uznawana za funkcjonującą w okresie hiperinflacji do końca 1996 r., obejmujący również środki trwałe przeszacowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w 1995 r. Na podstawie przeprowadzonych analiz wewnętrznych oraz w oparciu o przeprowadzone niezależne wyceny przez rzeczoznawców majątkowych, ustalono, iż wartość środków trwałych dla celów sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF na dzień 1 stycznia 2004 r. po uwzględnieniu powyższych korekt nie różni się w sposób znaczący od wartości środków trwałych ustalonych według polskich zasad rachunkowości, wobec czego nie ma wpływu dla prawidłowego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Spółki według zasad MSSF na dzień 31 grudnia 2004 r. Zastosowane kursy wymiany złotego w stosunku do EURO Średnie kursy wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalane przez Narodowy Bank Polski: 1. Kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu: na dzień 30 grudnia 2004 roku - 4,0790 zł/1 EURO, na dzień 31 grudnia 2005 roku 3,8598 zł/1 EURO. 2. Kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: w 2005 roku: 13

16 PLN EURO 4, EURO 3, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 3, EURO 3, EURO 3, EURO 3,8598 Średnia arytmetyczna za rok ,0233 w 2004 roku: PLN EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4, EURO 4,0790 Średnia arytmetyczna za rok , Najwyższy i najniższy kurs w każdym okresie: w 2005 roku: kurs najwyższy - 4,2756 PLN/EURO, kurs najniższy 3,8221 PLN/EURO w 2004 roku: kurs najwyższy - 4,9149 PLN/EURO, kurs najniższy 4,0518 PLN/EURO Podstawowe dane finansowe przeliczone na EURO Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczone na EURO, zostały zaprezentowane w tabeli Wybrane Dane Finansowe. Do przeliczenia kwot w tabeli przyjęto średnie kursy NBP opisane w poprzednim punkcie, a zasady przeliczenia były następujące: pozycje rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz wskaźniki zysku na jedną akcję i dywidendy na jedną akcję przeliczono w oparciu o średni kurs w każdym okresie obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie pozycje bilansu oraz wskaźniki wartości księgowej na jedną akcję przeliczono w oparciu o średni kurs NBP obowiązujący na ostatni dzień danego okresu 14

17 NOTA 8A Na należności sporne i przeterminowane składają się: (w tys. zł.) Należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług, w tym: należności długoterminowe należności dochodzone na drodze sądowej i objęte w 100% odpisem aktualizującym pozostałe należności objęte odpisem aktualizującym nie objęte odpisem aktualizującym Należności sporne 0 0

18 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Dane za 2005 rok 31/12/2004 Zwiększenia Zmniejszenia 31/12/2005 Środki pieniężne na rachunkach bieżących Bony skarbowe Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu - - kontrakty typu forward Pożyczki udzielone i należności własne Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - udziały Pozostałe zobowiązania finansowe - obligacje kredyty bankowe i pożyczki Charakterystyka posiadanych instrumentów finansowych a) Opis transakcji forward Transakcje forward są terminowymi transakcjami wymiany walut po z góry określonym kursie. W 2005 roku Spółka używała transakcji forward do zabezpieczania ryzyka kursowego związanego z transakcjami handlowymi oraz z pożyczkami walutowymi. Transakcje forward były wyceniane na koniec każdego miesiąca. Wartość godziwa transakcji forward wykazana w bilansie na dzień 31 grudnia 2005 r. wynosiła tys. zł (na dzień 31 grudnia 2004 r tys. zł.). Na dzień 31 grudnia 2005 r. Spółka posiadała 46 zawartych transakcji terminowych typu forward, w tym 13 transakcji mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym transakcji handlowych sprzedaży wyrobów Spółki w EUR, oraz 33 transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym udzielone pożyczki dewizowe. Transakcje terminowe zabezpieczające obroty handlowe Spółki przewidują sprzedaż EUR za PLN po wcześniej ustalonym kursie. Pozwala to na zabezpieczenie marży na sprzedaży eksportowej i ograniczenie ryzyka spadku rentowności eksportu wynikającego z umacniania się waluty krajowej. Terminy realizacji transakcji typu forward przypadają w pierwszym półroczu 2006 roku. Na dzień 31 grudnia 2005 r. transakcje te wycenione zostały według wartości godziwej. Wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenionych w wartości godziwej tys. zł. wskutek przeszacowania zostały zaliczone do przychodów finansowych okresu sprawozdawczego w wysokości 1.561,7 tys. zł. Transakcje forward Przychody zrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward niezrealizowane różnice kursowe z tytułu transakcji forward ,82 zł ,00 zł 1

19 b) Opis obligacji Program emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (commercial papers) zaaranżowany poprzez Bank BPH S.A. działa w formie obligacji krótkoterminowych. Ideą tego programu jest optymalizacja zarządzania środkami finansowymi w Grupie (obecnie Pfleiderer Grajewo S.A. i Pfleiderer Prospan S.A.). Obligacje są emitowane przez Pfleiderer Grajewo S.A. z okresem wykupu do 1 roku i nabywane za pośrednictwem Banku BPH S.A. przez Pfleiderer Prospan S.A. Dzięki temu Pfleiderer Grajewo S.A. nie korzysta z wyżej oprocentowanych kredytów bankowych, zaś Pfleiderer Prospan S.A. posiada lokaty wyżej oprocentowane niż np. bony skarbowe. Kosztem ponoszonym przy emisji obligacji jest prowizja dla Banku. Obligacje są instrumentem dyskontowym emitowane są w wartości emisyjnej uwzględniającej odsetki dyskontowe i wykupywane przez emitenta po wartości nominalnej. Odsetki są naliczane na koniec każdego miesiąca i odnoszone w koszty Pfleiderer Grajewo S.A. i przychody Pfleiderer Prospan S.A. proporcjonalnie do okresu emisji. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła 127,6 tys. zł., a 5.367,8 tys. zł. w roku Wartość naliczonych odsetek za rok 2004 wynosi 933,6 tys. zł., a w roku 2005 wyniosła 185,4 tys. zł. c) Opis pożyczek Pfleiderer Grajewo S.A. realizuje budowę fabryki płyt wiórowych w Rosji poprzez odrębny podmiot Pfleiderer OOO w Rosji, w którym Grajewo posiada 100% udziałów. Finansowanie realizacji inwestycji odbywa się poprzez pożyczki, długoterminowe w EUR. Umowy pożyczek przewidują spłatę odsetek równocześnie ze spłatą kapitału, na zakończenie okresu kredytowania. Do tej pory odsetki są naliczane w okresach kwartalnych i wykazywane jako przychody finansowe. Kwota zapłaconych odsetek w roku 2004 wyniosła 0 zł. to samo dotyczy roku Wartość naliczonych odsetek w roku 2004 wynosi 537,5 tys. zł., a w roku 2005 wynosi 2.893,9 tys. zł.. Termin ich zapłaty przypada w dniu spłaty pożyczki 31 grudnia 2008 roku. d) Udziały Głównym składnikiem udziałów są posiadane przez Pfleiderer Grajewo S.A. akcje lub udziały w spółkach zależnych tj.: - Pfleiderer Prospan S.A. - Pfleiderer OOO - Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - Jura Polska Sp. z o.o. - Pfleiderer Services Sp. z o.o. Zwiększenie udziałów w 2005 roku wynika z nabycia udziałów w Jura Polska Sp. z o.o., nieznacznego zwiększenia udziału w Pfleiderer Prospan SA oraz założenia spółki Pfleiderer Services Sp. z o.o. Zmniejszenie stanu udziałów wynika zaś z faktu odsprzedaży udziałów w UniFloor Sp. z o.o. dla Pfleiderer Prospan SA. e) kredyty bankowe W pierwszej połowie 2005 roku Pfleiderer Grajewo S.A. posiadał nadwyżki finansowe i nie posiadał zadłużenia z tytułu kredytów bankowych. W drugiej części roku głównie w wyniku realizacji inwestycji w budowę zakładu produkcyjnego w Rosji, Spółka zaczęła wykorzystywać zaaranżowane wcześniej linie kredytowe. W latach Spółka podpisała kilka umów kredytowych zabezpieczając swoje przyszłe potrzeby finansowe wynikające z planów inwestycyjnych (w sumie wartość linii kredytowych to: 430,5 MPLN). Zawarte kredyty posiadają zwykle konstrukcję kredytu odnawialnego, zatem mogą być zaciągane i spłacane w każdym czasie. Na dzień r. Spółka posiadała następujące aktywne umowy kredytowe: - Linia kredytowa w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 45 MPLN z terminem spłaty do r., spłacana w całości na koniec okresu kredytowania. - Linia kredytowa w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Oddział w Łomży z limitem 150 MPLN z terminem spłaty do r. (istnieje opcja dla kredytobiorcy wydłużenia spłaty kredytu o 2 kolejne lata); spłacana w całości na koniec okresu kredytowania. Limit w części (50 MPLN) jest wspólny z Prospanem. - Kredyt w rachunku bieżącym w BZ WBK SA z limitem 100 MPLN (limit wspólny z Pfleiderer Prospan SA) z opcją dla kredytobiorcy podwyższenia limitu o kolejne 30 MPLN. Limit kredytowy wygasa w dniu r. 2

20 - Kredyt długoterminowy w Banku BPH S.A. na kwotę tys. PLN. Umowa została zawarta na finansowanie długoterminowych potrzeb finansowych Spółki z terminem spłaty do dnia r. - Kredyt w rachunku bieżącym w BRE Bank S.A. w Warszawie Oddział w Olsztynie z limitem 25 MPLN do r. - Kredyt w rachunku bieżącym w Banku PEKAO S.A. w Warszawie Oddział w Łomży z limitem 19,5 MPLN z terminem spłaty do r. (w styczniu 2006 r. kredyt ten został przedłużony o 12 miesięcy). - Kredyt w rachunku bieżącym w BPH S.A. z limitem 16 MPLN do r. Wykorzystanie powyższych kredytów przez Pfleiderer Grajewo S.A. na wynosiło 83,1 MPLN. f) Przychody i koszty odsetkowe - Przychody odsetkowe wynikające z pożyczek udzielonych i należności własnych w okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. (w tys. zł.) Pożyczki udzielone i należności własne Razem Odsetki zrealizowane Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności od 3 do 12 miesięcy do 3 miesięcy powyżej 12 miesięcy Razem , , w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. (w tys. zł.) Pożyczki udzielone i należności własne Razem Odsetki zrealizowane do 3 miesięcy 2 893,9 Odsetki niezrealizowane, o terminie płatności od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy 2 893,9 Razem ,5 537, ,5 537,5 3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta wg Polskiej Klasyfikacji Działalności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU DECORA S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU DECORA S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2005 ROKU DECORA S.A. (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP A). Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Siedziba spółki GRUPA ONET.PL S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie. Formą prawną

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-928 Łódź PROXIMA ADHESIVES Sp. z o.o. Bełchatów dnia 20.10.2015 r. 97-400 Bełchatów, ul. Piłsudskiego 38 Nr w KRS: 0000402532 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R.

BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. BOA SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2012 R. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BILANS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ruch na Rzecz Godności Osób Niepełnosprawnych WYZWANIE z siedzibą w Bydgoszczy ul. Dworcowa 87/8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE z działalności stowarzyszenia za rok 2011 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.

Według statutu przedmiotem działalności Spółki jest zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) Spółka działa pod firmą Assetus Spółka Akcyjna b) siedziba Siedziba Spółki mieści się w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84. c)

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

AQUANET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

AQUANET S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Poznań, dnia 11 marca 2015 roku A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo