Umowa Partnerska. Umowa zawarta we Wrocławiu dnia roku pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Partnerska. Umowa zawarta we Wrocławiu dnia..2009 roku pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa Partnerska Umowa zawarta we Wrocławiu dnia roku pomiędzy: Moskal Piotr Symbiotic Business Solutions, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mieczysława Karłowicza 42/1, Wrocław, konto bankowe dla rozliczeń z tytułu niniejszej umowy: , numer REGON: , NIP: , zarejestrowanym pod numerem EDG prowadzonej przez Prezydenta miasta Wrocławia, reprezentowaną przez: (imię, nazwisko, PESEL/numer dowodu osobistego/adres stałego zameldowania) zwanym w dalszej części niniejszej umowy Organizatorem, a (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) (REGON, NIP, KRS/EKD, miejsce rejestracji, organ prowadzący rejestr) reprezentowanym przez: (imię, nazwisko, PESEL/numer dowodu osobistego/adres stałego zameldowania) (nr konta bankowego dla rozliczeń z tytułu niniejszej umowy) zwanym w dalszej części niniejszej umowy Partnerem. W dalszej części niniejszej umowy Organizator i Partner są zwani Stroną pojedynczo a Stronami łącznie. Organizator Partner (pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis) Strona 1 z 7

2 1. Definicje umowne 1. Program Partnerski współpraca biznesowa mająca na celu umożliwienie Partnerowi zawieranie umów użytkowania produktów oferowanych przez Organizatora (dalej Produkty). Program Partnerski jest określony od strony prawnej przez Regulamin Partnerski i Umowę Partnerską (niniejszą umowę), a od strony technicznej jest realizowany przy pomocy dedykowanego serwisu internetowego (dalej System), witryny firmowej Organizatora (dalej Symbiotic Portal), sklepu internetowego Organizatora (dalej Symbiotic Store) i oprogramowania udostępnionego dla klienta (dalej Aplikacje Symbiotic). Uczestnikami Programu Partnerskiego są: Organizator, Partner, Klient. 2. Regulamin Partnerski regulamin dostępny na stronach WWW Systemu, będący integralną częścią niniejszej umowy. Regulamin Partnerski określa m.in. stawki, kwoty i zasady wynagradzania Partnera oraz dozwolone środki, formy i metody pozyskiwania przez niego klientów dla Organizatora. Regulamin Partnerski stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Umowa Partnerska niniejsza umowa. 4. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, pozyskana przez Partnera, która zapłaciła Organizatorowi za złożone przez siebie zamówienie Produktów Symbiotic. 5. System serwis internetowy obsługujący Program Partnerski i znajdujący się pod adresem WWW Głównym zadaniem Systemu jest ułatwianie Partnerowi zawierania umów użytkowania produktów oferowanych przez Organizatora. W tym celu System udostępnia Partnerowi oprogramowanie narzędziowe i materiały marketingowe w formie elektronicznej, gromadzi informacja o potencjalnych i obecnych klientach Organizatora, umożliwia monitorowanie efektywności działań Partnera i ustalanie należnego wynagrodzenia. System wraz ze wszystkimi zgromadzonymi danymi (za wyjątkiem danych osobowych Partnera), w szczególności dane adresowe o kliencie stanowią wyłączną własność Organizatora. 6. Aplikacja Symbiotic program komputerowy typu aplikacja webowa, działający w modelu oprogramowanie jako usługa (ang. Software as a Service). 7. Produkt usługa udostępnienia do zdalnego (on-line) użytkowania określonej Aplikacji Symbiotic w określonej konfiguracji, z określonym zestawem funkcji (możliwości) i w określonym przedziale czasu. Produkt jest płatny na zasadzie przedpłat tj. z góry. 8. Polecenie działanie Partnera nakierowane na nakłonienie do złożenia przez Klienta zamówienia do Organizatora na Produkty Symbiotic. Polecenie stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia dla partnera gdy jego realizacja za pośrednictwem Partnera zostanie udokumentowana na zasadach określonych w Regulaminie Partnerskim a Klient za zamówienie zapłacił Organizatorowi. 9. Prowizja wynagrodzenie Partnera od Organizatora za skuteczne Polecenia. Prowizja generalnie jest określona procentowo od ceny bez VAT zamówionego Produktu. Od tej zasady mogą być wyjątki. Premie są określone w Regulaminie partnerskim i Cenniku partnerskim. 10.Cennik Partnerski zawiera ceny za określone Produkty wraz z wyszczególnieniem stawek i kwot Prowizji oraz wszystkie upusty i premie za określone zamówienia. Cennik Partnerski zawiera również wszystkie informacje zawarte w Cenniku Klienckim. Strona 2 z 7

3 11.Cennik Kliencki zawiera ceny za określone Produkty bez stawek i kwot Prowizji dla Partnera. Cennik Kliencki załącznik nr 4 niniejszej umowy. 12.Regulamin Kliencki regulamin korzystania z Aplikacji Symbiotic. Regulamin ten określa sposoby używania Aplikacji Symbiotic przez użytkowników. Akceptacja Regulaminu Klienckiego podczas rejestracji konta użytkownika dla Aplikacji Symbiotic stanowi zawarcie umowy świadczenia usługi droga elektroniczną pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin Kliencki załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Regulamin kliencki dotyczy również osób trzecich (nie będących przedstawicielami Klienta ani Partnera) a korzystających z Aplikacji Symbiotic i Systemu, w szczególności w celu wykonywania Obsługi Zawartości i Usług Dodatkowych na rzecz Klienta. 13.Witryna Partnera strona internetowa użytkowana przez Partnera do realizacji celów jego działalności gospodarczej. Może być wykorzystywana do realizacji celów niniejszej umowy. 14.Obsługa Zawartości zarządzanie zawartością (danymi) Aplikacji Symbiotic m.in.: przesyłanie na serwer internetowy plików obrazów i zdjęć, oraz opracowywanie, redagowanie, formatowanie i publikowanie tekstów artykułów. 15.Usługi Dodatkowe usługi oddziaływające bezpośrednio na Aplikacje Symbiotic, wymagające udzielenia dostępu wykonawcy, wykonywane lub na rzecz Klienta przez niego samego, Organizatora lub Partnera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie lub przez osoby trzecie. Usługami Dodatkowymi jest m.in. wykonanie Szaty Graficznej, projektu loga, logotypu, barw firmowych i fontu, Obsługa Zawartości oraz pozycjonowanie witryny WWW w wynikach wyszukiwarek internetowych. 16.Szata Graficzna kompozycja graficzna dla Aplikacji Symbiotic, w której skład wchodzą m.in. pliki obrazów, pliki układu graficznego (ang. layout), pliki multimedialne Adobe Flash (SWF). 2. Przedmiot Umowy 1. Organizator uprawnia Partnera do stałego pośrednictwa przy zawieraniu na rzecz Organizatora umów świadczenia usług droga elektroniczną na rzecz Klientów (stanowi ją Regulamin Kliencki - załącznik nr 3 do niniejszej umowy). Zasady tego pośrednictwa są określone w Regulaminie Partnerskim (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) i w Cenniku Partnerskim (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 2. W ramach niniejszej umowy Partner jest umocowany do oferowania Produktów Klientom w imieniu i na rzecz Organizatora, zgodnie z formularzem zamówienia dostępnym w Systemie lub bezpośrednio przez Symbiotic Store. Partner nie jest stroną umowy korzystania z Produktów i nie przysługują mu z jej tytułu żadne roszczenia. 3. W ramach niniejszej umowy Partner nie jest umocowany do składania jakichkolwiek oświadczeń woli w imieniu Organizatora ani pobierania jakichkolwiek opłat od innych podmiotów, w szczególności od Klienta. 4. Partner nie odpowiada za zobowiązania Klientów względem Organizatora, wynikających z zawartych umów korzystania z Produktów. W szczególności Partner nie odpowiada za nieterminowe płatności Klientów. 5. Strony ustalają, iż dane Polecenie jest wykonane (tj. uznane za skuteczne), wyłącznie jeśli Organizator stwierdził zapłatę za zamówienie Klienta będące skutkiem Polecenia. Strona 3 z 7

4 3. Partner 1. Partner nie jest zobowiązany do wykonywania Poleceń ani jakichkolwiek innych działań promocyjnych. Niniejsza umowa ma charakter uprawniający a nie zobowiązujący w tym zakresie. 2. Partner wykonując Polecenie zobowiązuje się używać dowolnych metod zgodnych z Regulaminem Partnerskim oraz z prawem polskim. W szczególności zabrania się używania reklamy w postaci tzw. spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.). Partner zobowiązuje się wykonać Polecenie o w sposób nie naruszający dobrego imienia Organizatora, firm współpracujących z Organizatorem oraz jakichkolwiek Produktów. 3. Partner, wykonując Polecenie, może korzystać z wszelkich materiałów reklamowych udostępnionych w Systemie Partnerskim. 4. Partner nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dostarczenia przez Organizatora materiałów zawierających błędy. 5. Partnerem może być tylko przedsiębiorca, niezależnie od formy prawnej. 6. Partner zobowiązuje się do poinformowania Klienta o obowiązku akceptacji Regulaminu Kliencki przez zamówieniem Produktów. 7. Partner nie odpowiada w żaden sposób za Produkty ani jakiekolwiek inne zobowiązania wyrażone przez Organizatora wobec Klienta. W szczególności Partner nie odpowiada za opłacalność, przydatność, poprawność i niezawodność działania Aplikacji Symbiotic ani za szkody bądź utracone korzyści Klienta spowodowane ich użytkowaniem. 8. Partner zobowiązuje się do przekazywania Klientowi wszelkich danych o Produktach zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Organizatora w Systemie. 9. Partner zobowiązuje się do zapoznania się z udostępnionymi mu przez Organizatora informacjami w Systemie, oznaczonymi jako ważne. 10.Partner, dla realizacji celów współpracy w Programie Partnerskim, wyznacza osobę do kontaktów z Organizatorem. Jeśli osoba taka nie została wskazana Organizatorowi, przyjmuje się, że jest nią reprezentant Partnera zawierający niniejszą umowę. Organizator zobowiązuje się przesyłać do tej osoby wszelkie informacje, w tym poufne, materiały techniczne, zaproszenia na prezentacje i szkolenia. 11.Partner ma prawo do udziału w bezpłatnych szkoleniach handlowych i technicznych organizowanych przez Organizatora. Organizator nie pokrywa innych kosztów uczestnictwa w tych szkoleniach, w szczególności kosztów przejazdów, wyżywienia i noclegów 12.Partner ma prawo wykorzystywać markę i znaki towarowe Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie Partnerskim. 4. Organizator 1. Organizator tworzy i zarządza Programem Partnerskim. 2. Organizator dostarcza Produkty Klientom w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wpłaty należności. 3. Organizator zobowiązuje się do: a) zapłaty należnej Partnerowi Prowizji, zgodnie z zasadami jej naliczania i wypłaty określonymi w niniejszej umowie oraz w Regulaminie Partnerskim; Strona 4 z 7

5 b) zapewnienia Partnerowi współpracy ze strony swoich jednostek organizacyjnych przy wykonywaniu niniejszej umowy; c) informowania Partnera o warunkach prawnych i technicznych korzystania przez Klientów z Produktów; d) niezwłocznego przesyłania Partnerowi informacji w razie zaistnienia zmian w Regulaminie Partnerskim, Regulaminie Klienckim, Systemie, Umowie Klienckiej, Cenniku Partnerskim, Symbiotic Portal, Symbiotic Store lub Aplikacjach Symbiotic. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu wykonywania Polecenia oraz nakazania Partnerowi usunięcia lub zaprzestania wybranej reklamy. W szczególności reklamy, która mogłaby godzić w dobre imię Organizatora lub być niezgodna z ogólną strategią marketingową Organizatora. Partner zobowiązuje się dostosować, do takiego nakazu, dostarczonego w formie pisemnej bądź elektronicznej, w czasie 48 godzin od jego wysłania. 5. Organizator zobowiązuje się utrzymywać System, w szczególności monitorować i wyliczać należne wynagrodzenie. 6. Organizator będzie informował Partnera o wszelkich zmianach cen Produktów z 30-dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie zamówienia są realizowane według cen obowiązujących w chwili ich złożenia. 5. Prowizja 1. Partnerowi, za skuteczne Polecenie przysługuje Prowizja na warunkach określonych w Regulaminie Partnerskim i w wysokości określonej w Cenniku Partnerskim. 2. Przez Polecenie zrealizowane za pośrednictwem Partnera uznaje się wyłącznie te zapłacone zamówienia, które posiadają niebudzace watpliwości jednoznaczne oznaczenie przez zamawiającego nazwę Partnera bądź identyfikator, nadany przez Organizatora partnerowi. 3. Polecenie nie uważa sie za zrealizowane, nawet gdy Partner faktycznie wykonał działania zmierzające do zlozenia zamówienia przez potencjalnego klienta i zamówienie zostało prawidłowo opłacone, jeśli zamawiający nie oznaczył w zamówieniu, jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości, nazy Partnera lub identyfikatora nadanego Partnerowi przez Organizatora. 4. Organizator zobowiązany jest w terminie do dnia 10 każdego miesiąca do przedstawienia Partnerowi w ramach Systemu raportu za miesiąc poprzedzajacy, o ilości i wartości transakcji z Klientami pozyskanymi przez Partnera. Płatności pomiędzy Organizatorem a Partnerem są dokonywane w cyklach miesięcznych na podstawie raportu potwierdzonych zapłat. 5. Partnerowi przysługuje prawo do Prowizji również po rozwiązaniu umowy partnerskiej, jeżeli zamówienie zostało złożone w ramach jej obowiązywania. 6. Partner, przy pomocy Systemu, na podstawie danych z raportu, wygeneruje i wystawi fakturę VAT z 14-dniowym terminem płatności. 7. Partnerowi przysługują odsetki ustawowe, za każdy dzień po upływie terminu płatności faktury, w zapłacie Prowizji. 8. Prowizję wylicza się w Złotych Polskich niezależnie od waluty sprzedaży. W przypadku sprzedaży w walucie obcej przyjmuje się średni kurs wymiany ogłoszony przez NBP dla dnia w którym wpłynęła zapłata na konto Organizatora. 9. Jeśli po złożeniu zamówienia Klient wycofa się z zapłaty uważa się, że do transakcji nie doszło. Strona 5 z 7

6 10. Partnerowi nie przysługuje Prowizja ani jakiekolwiek odszkodowanie z tego tytułu. 11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Organizatora. 12. Aktualny stan realizacji Polecenia, jest dostępny do wglądu Partnera w Systemie. 6. Ustalenia końcowe 1. Niniejsza umowa nie reguluje współpracy z partnerami strategicznymi ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób postanowień umów z nimi zawartych. 2. Niniejsza umowa nie zobowiązuje Stron do wyłącznej współpracy. W szczególności mogą one swobodnie zawierać umowy współpracy w dziedzinie pośrednictwa w zawieraniu umów odpłatnego świadczenia drogą elektroniczną usług dowolnego typu, tworzyć i sprzedawać własne aplikacje webowe, serwisy webowe i oprogramowanie samodzielne (ang. standalone) a także tworzyć i sprzedawać grafiki w tym grafiki komputerowe. Mogą również oferować usługi konkurencyjne względem oferty Strony drugiej. 3. Strony nie mają obowiązku przekazywania sobie wzajemnie informacji o potencjalnych klientach. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy Partnerskiej bez podania przyczyny. 5. Strona poinformuje niezwłocznie drugą stronę o wszelkich stwierdzonych naruszeniach lub podejrzeniu naruszeń przez osobę trzecią Praw Własności Intelektualnej przysługujących drugiej stronie. 6. Strony zezwalają wzajemnie na korzystanie z nazwy, logo i znaków handlowych drugiej strony w swoich materiałach marketingowych i posiadania linków internetowych do witryn drugiej strony w swoich witrynach. Strony wyrażają zgodę na wzajemne wykorzystanie w swoich ofertach handlowych tekstów i materiałów ze swoich witryn internetowych. 7. Zarówno w czasie trwania niniejszej Umowy jak i 12 miesięcy od dnia jej zakończenia Partner zobowiązany jest do zachowania tajemnicy dotyczącej realizowanych przez Partnera obrotów dotyczących współpracy wynikającej z niniejszej umowy. Partner zobowiązany jest również bezterminowo do zachowania tajemnicy dotyczącej informacji otrzymanych od Organizatora oznaczonych jako poufne oraz informacji związanych z bezpieczeństwem informatycznym infrastruktury technicznej Organizatora, w tym: Systemu, Symbiotic Portal, Symbiotic Store, Aplikacji Symbiotic, o ile nie zostały upublicznione przez Organizatora. 8. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zdobywanie albo oferowanie ujawnienia informacji poufnych określonych w pkt. 4 jest dopuszczalne wyłącznie za pisemnym zezwoleniem Organizatora lub wobec organów administracji publicznej uprawnionych do jej uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 9. Organizator niniejszym potwierdza i gwarantuje, iż w odniesieniu do oprogramowania posiada wszelkie prawa autorskie. 10. Żadna ze stron nie może przenieść uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią bez uprzedniego pisemnego zezwolenia strony drugiej. 11. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z chwilą jej podpisania. 12. Powiadomienie o rozwiązaniu niniejszej umowy winno być dokonane na piśmie. Strona 6 z 7

7 13. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymania przez Partnera warunków umowy, działania na szkodę Organizatora lub w sposób naruszający jego interesy i dobre imię. Organizator, w powyższym przypadku, zastrzega sobie prawo do nie wypłacenia, lub wypłacenia tylko dowolnie ustalonej przez siebie części, naliczonej Partnerowi Prowizji, za odstani miesiąc współpracy. 14. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy regulowane będą przez Sąd Gospodarczy we Wrocławiu. 15. Partner nie uzyskuje jakiejkolwiek wyłączności terytorialnej, czasowej ani podmiotowej (tj. dotyczącej wybranego Klienta) na Polecenia Programów chyba, że Regulamin Partnerski stanowi inaczej. 16. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 17. Niniejsza umowa sporządzona jest w języku polskim i rządzona jest prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 19. Umowa może zostać rozwiązana jednostronnie bez podania przyczyn, bez okresu wypowiedzenia. 20. Partner oświadcza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin Partnerski. 21. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 22. Umowa Partnerska nie zobowiązuje ani nie uprawnia Partnera do jakichkolwiek innych działań niż wymienione w niniejszej umowie. 23. Faktyczne uczestnictwo w Programie Partnerskim lub zawarcie niniejszej umowy nie jest zatrudnieniem Partnera przez Organizatora w rozumieniu prawa pracy. Uczestnictwo w programie stanowi umowę odpłatną, zobowiązującą, wzajemną w rozumieniu prawa cywilnego. Załączniki 1. Regulamin Partnerski 2. Cennik Partnerski 3. Regulamin Kliencki 4. Cennik Kliencki Strona 7 z 7

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne

Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej. Postanowienia ogólne Regulamin współpracy dla firm w zakresie prezentacji oferty handlowej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy ZPR Media S.A. z Partnerami w serwisach http://zakupy.tuznajdziesz.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje

UMOWA O WSPÓŁPRACY. 1. Definicje UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta w dniu (dzień, miesiąc, rok) w Krakowie pomiędzy, z siedzibą w, przy ul., wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez. pod numerem, reprezentowaną przez, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje

1 Przedmiot Regulaminu. 2 Definicje 1 Przedmiot Regulaminu 1. Organizatorem Programu Partnerskiego Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w Wałbrzychu, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. WROCŁAW, DNIA 1.06.2011 WRAZ ZE ZMIANAMI Z 24.12.2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

UMOWA O WSPÓŁPRACY. (pełna nazwa firmy) (adres siedziby: ulica, numer, kod pocztowy, miasto) UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PROMOCJI PRODUKTÓW I USŁUG zawarta dnia... w Warszawie pomiędzy: Asseco Business Solutions Spółką Akcyjną z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy: 20-607), ul. Konrada Wallenroda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM

REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM REGULAMIN DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY AFFIZZY A AFILIANTEM Niniejszy Regulamin Afilianta (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady współpracy pomiędzy: Affizzy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI

UMOWA DOT. WSPÓŁUŻYTKOWANIA MODUŁÓW WYSZUKIWARKI Umowa niniejsza zostaje zawarta w Radomiu w dniu:.... roku pomiędzy: z siedzibą w... kod.., ul..., wpisaną do EDG/KRS dla miasta.., pod numerem..,nip..... reprezentowanym przez Panią/Pana, upoważnioną/upoważnionego

Bardziej szczegółowo

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi.

Okres abonamentowy- okres, w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi, rozpoczynający się od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi. Regulamin sieci home.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013

!!!!!!!!!!!!!!! Wrocław, 2013 " Wrocław, 2013 Regulamin usługi płatności kartami płatniczymi dla merchantów 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu Espago, oraz zasady współpracy pomiędzy PSP Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ INTERNET UNION S.A. Wrocław, dnia 1.06.2011 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą a REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ AdStockExchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 16 marca 2015 r. o korzystanie z aplikacji Ebexo z wykorzystaniem Serwisu Internetowego (www.ebexo.pl) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015

Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 www.pkt.pl Regulamin świadczenia usług z dnia 12.06.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator pkt.pl Marketing Zintegrowany Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (kod 85-605)

Bardziej szczegółowo