Algorytmy unikania stymulacji prawej komory - jak działają, kiedy stosowad i jak unikad błędów w programowaniu dr Jarosław Blicharz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy unikania stymulacji prawej komory - jak działają, kiedy stosowad i jak unikad błędów w programowaniu dr Jarosław Blicharz"

Transkrypt

1 Algorytmy unikania stymulacji prawej komory - jak działają, kiedy stosowad i jak unikad błędów w programowaniu dr Jarosław Blicharz ODDZIAŁ KARDIOLOGII SZPITAL WOJEWÓDZKI IM ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE

2 DLACZEGO UNIKAD STYMULACJI KOMORY? 1. Stymulacja komory >40% w trybie DDDR jest związana z 2,6x wzrostem ryzyka hospitalizcji z powodu NS w porównaniu z Vp<40% (1). 2. Ryzyko wystąpienia AF wzrasta liniowo ze wzrostem odsetka Vp od 0% do 80-85%, zarówno w trybie DDDR jak i VVIR (1). 3. Długoterminowa stymulacja DDDR indukuje powiększenie LP, a wysoki odsetek RVp pogarsza funkcję LK (2). 4. Dodatkowo udokumentowano, że wielu pacjentów z implantowanym stymulatorem ma blok I stopnia sięgający ms (3,4). 1 Sweeney M, Hellkamp A, Ellenbogen K, et al. Circulation. 2003;107: Nielsen J, Kristensen L, Andersen H, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;42: Linde C, Nordlander R, Rosenqvist M. Atrial rate adaptive pacing: what happens to AV conduction? PACE. 1994;17(10): Copeman C. EnRhythm Clinical Study Overview. January Medtronic, Inc. Data on file. Za:

3 KLINICZNE DOWODY REDUKCJI STYMULACJI PRAWEJ KOMORY 6 Sweeney M, Hellkamp A, Ellenbogen K, et al. Circulation. 2003;107: Andersen H, Nielsen J, Thomsen P, et al. Lancet. 1997;350: Nielsen J, Kristensen L, Andersen H, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;42: Skanes AC, Krahn AD, Yee R, et al, for the CTOPP Investigators. Progression to chronic atrial fibrillation after pacing: The Canadian Trial of Physiologic Pacing. J Am Coll Cardiol. 2001;38: Za:

4 KLINICZNE DOWODY REDUKCJI STYMULACJI PRAWEJ KOMORY Danish II Trial AAI(R) vs. DDD(R) w/short AV vs. DDD(R) w/long AV CTOPP Trial DDD(R) or AAI(R) vs. VVI(R) DAVID Trial DDD(R) vs. VVI ICDs MOST Sub-Study DDDR vs. VVIR HF Hospitalization Not specifically measured; study indicates that high proportion of RV pacing reduces LV function Not measured 1 yr event-free rate of composite endpoint (death or HFH) was worse in DDDR group when %V-pacing > 40% 2.6-fold increased risk when %V-pacing > 40% (for DDDR group) Hemodynamic Performance Long-term DDDR pacing induces LA dilation, and a high proportion of RV pacing decreases LV function Patients with preserved LV function, no history of MI or CAD, derived most benefit from physiologic pacing Not measured Supports conclusion that ventricular dyssynchrony imposed by RV-pacing may be most dramatic in patients with failing left ventricles Incidence of AF Freedom from AF during followup is significantly better with AAIR pacing (p=0.03); 17% RV-pacing in DDDR-long AV group Physiologic pacing reduces annual rate of development of chronic AF Not measured Risk increased linearly by 1% for each 1% increase in V- pacing (up to ~ 85%) 6 H, Nielsen J, Thomsen P, et al. Lancet. 1997;350: Nielsen J, Sweeney M, Hellkamp A, Ellenbogen K, et al. Circulation. 2003;107: Andersen Kristensen L, Andersen H, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;42: Skanes AC, Krahn AD, Yee R, et al, for the CTOPP Investigators. Progression to chronic atrial fibrillation after pacing: The Canadian Trial of Physiologic Pacing. J Am Coll Cardiol. 2001;38: Za:

5 POWIKŁANIA STYMULACJI PRAWEJ KOMORY Każdy wzrost o 1% niepotrzebnej stymulacji komory zwiększa ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 5,4%. Za:

6 Ryzyko wystąpienia AF w porównaiu do pacjenta ze stymulatorem DDDR i %VP=0 POWIKŁANIA STYMULACJI PRAWEJ KOMORY 1% wzrostu stymulacji prawej komory powoduje wzrost ryzyka wystąpienia AF o 1% Rryzyko wystąpienia AF 95% Confidence Interval Za: Odsetek stymulacji komorowej w %

7 % Patients who conduct CZĘSTOŚD WYSTĘPOWANIA DŁUGICH CZASÓW PRZEWODZENIA AV 100% 80% Opóźnienie AV przy którym zachowane jest 100% przewodzenia 1:1 Cumulative Patients vs. Ap-R Conduction Time (90 bpm) 87% 77 Patients, No History of AVB in AAIR Mode: 26% (n=20) had 100% 1:1 conduction at < 250 ms 60% 40% 20% 26% 60% Apace-R<250 Apace-R<300 Apace-R<360 Apace-R>360 60% (n=46) had 100% 1:1 conduction at < 300 ms 87% (n=67) had 100% 1:1 conduction at < 360 ms 0% AV Delay (ms) From: Casavant, D., Sweeney M. Examination of the Evidence for promoting AV Conduction in Patients with Long AV Conduction. Medtronic Confidential, data on file. Za:

8 BIOTRONIK Vp supression Podstawowymi trybami stymulacji po aktywacji VpS są: DDD(R) z zaprogramowanym AVD oraz ADI(R) promujący własne przewodzenie AV. Automatyczne przełączanie pomiędzy nimi zapewnia zmniejszenie odsetek Vp.

9 BIOTRONIK Vp supression

10 BIOTRONIK Vp supression Poszukiwanie własnego przewodzenia: 1. Vs w trakcie DDD(R) przed upływem AV Interval albo 2. Po 30 s stymulacji DDD(R) z zaprogramowanym AVD

11 BIOTRONIK Vp supression Sprawdzenie stabilności przewodzenia: Jeżeli 6 Vs w ciągu 8 kolejnych cykli przy AVD 450 ms to: zmiana trybu stymulacji do ADI(R) (monitorowanie własnego przewodzenia do max. AVD 450 ms).

12 BIOTRONIK Vp supression W trybie stymulacji ADI(R): 1. Promowane jest własne przewodzenie AV (brak Vp). 2. Monitorowanie stabilności przewodzenia (AVD 450 ms). 3. Brak Vs w 1 cyklu ADI(R) aktywuje test przewodzenia AV: Jeżeli w ciągu kolejnych 8 cykli: 2 kolejne cykle bez Vs. Brak Vs przez 2 s. Brak spełnienia zaprogramowanego kryterium x z 8 cykli (nominalnie 6 z 8). Powrót do DDD(R) z zaprogramowanym AVD.

13 BIOTRONIK Vp supression Dodatkowe cechy algorytmu: 1. W przypadku braku Vs w trakcie testu przewodzenia, okres pomiędzy kolejnymi testami jest dwukrotnie zwiększany do osiągnięcia 128min (kolejno: 0,5, 1, 2, 4, min). Po osiągnięciu tej wartości kolejny test odbywa się po 20 godz. Jeżeli własne przewodzenie jest obecne przy wydłużonym czasie pomiędzy testami, wartośd ta jest resetowana do nominalnej 30 s. 2. W przypadku niestabilnego przewodzenia AV oraz częstych zmian trybu stymulacji (15 w ciągu 1 godziny) algorytm zawiesza swoje działanie do godz. 12:00 następnego dnia. 3. Aktywacja VpS jednocześnie aktywuje Mode Switch. W przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowej w trybie ADI(R) stymulator przełącza się w tryb DDI(R), po zakooczeniu epizodu arytmii powraca do trybu DDD(R).

14 MEDTRONIC Search AV+: 1. Search AV+ jest dostępny w trybach DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VDD. 2. Aktywnie poszukuje i wydłuża AV delay w celu promowania własnego przewodzenia AV Wielu pacjentów ma własne przewodzenie przekraczające 300 ms, a Search AV+ może wydłużad AV delays do ms. 2,3 1 Melzer C, Sowelam S, Sheldon T, et al. Reduction of right ventricular pacing in patients with sinus node dysfunction using an enhanced Search AV algorithm. PACE. 2005;28: Linde C, Nordlander R, Rosenqvist M. Atrial rate adaptive pacing: what happens to AV conduction? PACE. 1994;17(10): Copeman C. EnRhythm Clinical Study Overview. January Medtronic, Inc. Data on file. Za:

15 MEDTRONIC Search AV+: Scenario 1: Jeżeli 8 z 16 wyczutych pobudzeo wystąpi o czasie (pomiędzy 15 ms i 55 ms) przed upływem AV Interval Atrial Event AP/AS AV Interval Scheduled V Pace Event VSP = 110 ms early 55 ms 15 ms on-time late AV delay nie jest modyfikowany! Za:

16 MEDTRONIC Search AV+: Atrial Event AP/AS Scenario 2: Jeżeli 8 z 16 wyczutych pobudzeo wystąpi wcześnie (ponad 55 ms) przed upływem AV Interval... AV Interval Scheduled V Pace Event VSP = 110 ms 55 ms 15 ms early on-time AV delay jest skracany o 8 ms! late - 8 ms AV Interval 55 ms 15 ms VSP = 110 ms early on-time late Za:

17 Atrial Event AP/AS MEDTRONIC Search AV+: Scenario 3: Jeżeli 8 z 16 wyczutych pobudzeo wystąpi późno (mniej niż 15 ms) przed upływem AV Interval lub 8 z ostatnich 16 pobudzeo było wystymulowanych... AV Interval Scheduled V Pace Event VSP = 110 ms early 55 ms 15 ms on-time late AV delay jest wydłużany o 62 ms! AV Interval + 62 ms VSP = 110 ms early 55 ms 15 ms on-time Jeżeli max. offset jest osiągnięte, wydłużanie AV jest wstrzymywane na 15, 30 min, 1, 2, 4, 8, oraz 16 godzin. 10 kolejnych niepowodzeo algorytmu przy testowaniu co 16 godzin wyłącza SAV+. Za: late

18 INTERAKCJA MEDTRONIC SAV+ I AutoPVARP 16 kolejnych zdarzeo As-Vp bez zmiany AV delay (210 ms). Przyczyna? Odpowiedź: Zachowanie stymulatora wynika z interakcji algorytmów Auto PVARP oraz SAV+. W celu zachowania wysokiej częstości rytmu wystąpienia bloku 2:1, Auto PVARP skraca wartośd PVARP ze wzrostem częstości rytmu przedsionków. Po osiągnięciu minimalnej wartości PVARP, Auto PVARP rozpoczyna skracanie czasu SAV. W czasie śledzenia rytmu przedsionków o wyższej częstości, działanie Search AV+ jest zawieszane. Za:

19 MEDTRONIC MVP: 1. Tryby AAIR<=>DDDR i AAI<=>DDD, zapewniają stymulację AAIR lub AAI monitorując przewodzenie AV. 2. W przypadku utrzymującego się bloku AV stymulator przełącza się w tryb DDDR lub DDD. 3. Jeżeli przewodzenie AV powraca, stymulator ponownie przełącza się w tryb AAI/AAIR. Wskazówki do programowania: u chorych, u których utrzymuje się lub wystąpi blok AV stymulator pozwoli na nie przewiedzenie 1 pobudzenia co 16 godzin (test przewodzenia). Jeżeli jest to niewskazane nie należy aktywowad MVP Za:

20 MEDTRONIC MVP: Initialize AT/AF Episode AAI(R) Conduction Check Passed Loss of Conduction DDIR AT/AF Terminates AV Conduction Check One Cycle AAI(R) Detection Uses 4 of 7 Mode Switch Detection Criteria DDD(R) Conduction Check Failed Increment Check Interval (1, 2, 4, 8 mins up to 16 hrs) Za:

21 MEDTRONIC MVP: AAI(R) Primary Mode of Operation Stymulacja sterowana przedsionkami zachowująca własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe. PR conduction ~240 ms following AS event PR conduction ~320 ms following AP event PR Intervals są jedynie ograniczane przez własną częstośd rytmu przedsionków lub SIR (Sensor Indicated Rate). VS musi wystąpid przed następnym AS lub AP. Za:

22 MEDTRONIC MVP: V. Back-Up Pace Zaplanowany po każdym okresie A-A bez V-Sense. Dostarczany 80 ms po zaplanowanym A-Pace (lub wstrzymanym A-Pace). Używa zaprogramowanej dla stymulacji komorowej amplitudy i szerokości impulsu. A S A S A S A S A S V S V S A-A Escape interval 80 ms V P V S Za:

23 MEDTRONIC MVP: Ventricular Back-Up Stymulacja komory tylko wtedy gdy konieczna po czasowym braku Vs. Loss of conduction Za: Back-up V-pace 80 ms after the scheduled AP

24 MEDTRONIC MVP: Switch from AAI(R) to Temporary DDD(R) Mode Stymulacja komory jeżeli utrzymuje się brak przewodzenia AV. No VS Conduction Ventricular Back-Up Pace at 80 ms Post the Scheduled AP 2 z 4 ostatnich okresów A-A bez przewiedzionego VS Switch to DDD(R) occurs after back-up VP; programmed PAV/SAV are used during this mode of operation Za:

25 MEDTRONIC MVP: Switch from DDD(R) to AAI(R) pozytywna kontrola przewodzenia AV (1 pobudzenie) Switch to AAI (R) AV Conduction Check (1 pobudzenie) Zaplanowany po każdej 1, 2, 4, 8 min... aż do 16 h po przełączeniu się w tryb DDDR. Czasowo używa trybu AAI(R) do monitorowania przewiedzionych VS w czasie jednego okresu A-A. Jeżeli wystąpi VS, pozytywny Conduction Check, zmiana trybu z DDD(R) do AAI(R). 1. Sweeney MO, et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005;16: Gillis AM, et al. Heart Rhythm. 2005;2:S40.

26 MEDTRONIC MVP: One Cycle AAI(R) DDD(R) DDD(R) A A A A A S S S S S No AV V V V P P Conduction P V P Zaplanowany conduction check nie znajduje przewiedzionego VS. Tryb stymulacji powraca do DDD(R). Następny conduction check zaplanowany po okresie 2x dłuższym od poprzedniego (1, 2, 4, 8 min h). Za:

27 MEDTRONIC MVP: Dynamic ARP (Atrial Refractory Period) Unika niepotrzebnego przełączania w tryb DDD(R) w obecności nie przewiedzionych PACs i nadczułości dalekiego pola zał. R, resetuje odstęp AA jedynie po regularnie występujących zał. P. Zaprogramowany na : 600 ms jeżeli częstośd rytmu <75/min 75% cyklu R-R jeżeli częstośd rytmu >75/min ARP Max. = 600 ms A A S S A R A P A P A P V S V S PAC V S V S V S Za: 3-Pacemaker-Functions-2012

28 ST. JUDE MEDICAL: VIP (Ventricular Intrinsic Preference) Okresowe aktywne wydłużenie AVD o zaprogramowaną wartośd i w przypadku stwierdzenia Vs utrzymywanie wydłużonego AVD do czasu utraty przewodzenia AV Parametry programowane: 1. VIP Value: Wydłużenie sense/pace AVD o zaprogramowaną wartośd (max. 200 ms, jednak łącznie AVD + VIP nie większą niż 350 ms). 2. Search Interval: Poszukiwanie własnego przewodzenia po zdefiniowanym czasie (30s, 1, 3, 5, 10, 30 min). 3. Search cycles: Ilośd cykli z wydłużonym AVD (1, 2, 3).

29 ST. JUDE MEDICAL: VIP Aktywacja algorytmu: 1. Vs w czasie aktywnego wydłużenia AVD (Search Interval) kolejne Vs przed upływem AVI w trakcie stymulacji z DDD zaprogramowanym AVD.

30 ST. JUDE MEDICAL: VIP Deaktywacja algorytmu: Powrót do zaprogramowanej AVD jeżeli ilośd Vp w czasie wydłużenia AVD o VIP Value. równa zaprogramowanej ilości Search Cycles.

31 SORIN AAISafeR2 AVB I: 6 długich interwałów PR --> DDD AVB II: 3 zablokowane zdarzenia przedsionkowe w ostatnich 12 cyklach -->DDD

32 SORIN AAISafeR2 AVB III : 2 kolejne zablokowane zdarzenia przedsionkowe -->DDD DDD --> AAI Po 12 kolejnych przewiedzionych R Automatycznie po każdych 100 Vp (jeżeli natywne przewodzenie AV nie jest zachowane urządzenie przełącza się na DDD wg kryteriów dla bloków AV)

33 BOSTON SCIENTIFIC AAI(R) at programmed LRL VVI backup at LRL - 15ppm, bounded by [30,60] RYTHMIQ can detect AFib from either AAI(R) or DDD(R) Conduction block detected, Record EGM RYTHMIQ TM Operation Detecting conduction block: Need 3 blocks of 11 in rolling window Vp, or Vs at least 150ms slower than atrial pacing rate (LRL or SIR) Sustained conduction detected DDD(R) at 1 INCEPTA ICD Manual, Page 4-27, EN Europe 05/10,E Detecting sustained conduction : Engage AV Search+ at set interval Switch back to AAI(R) if 25 Vs No switch if 2 Vp in 10 cycles programmed LRL ATR Mode Switch

34 EFEKTY STOSOWANIA ALGORYTMÓW OGRANICZAJĄCYCH RVp MEDTRONIC: Redukcja RVp przy stosowaniu algorytmów: SearchAV+ i MVP Murakami Y, et al. Difference in percentage of ventricular pacing between two algorithms for minimizing ventricular pacing: results of the IDEAL-RVP (Identity the Best Algorithm for Reducing Unnecessary Ventricular Pacing) study. Europace 2010;12:

35 EFEKTY STOSOWANIA ALGORYTMÓW OGRANICZAJĄCYCH RVp BIOTRONIK: 132 pacjentów brak lub aktywacja algorytmów unikania RVp ALGORYTM Vp Suppression AV Hysteresis Bez algorytmu Odsetek stymulacji komorowej 16% 33% 95%

36 KIEDY STOSOWAD ALGORYTMY REDUKUJĄCE RVp?

37 KIEDY STOSOWAD ALGORYTMY REDUKUJĄCE RVp? Wg wytycznych tryb DDDR + MVP powinien byd zastosowany w: 1. Chorobie węzła zatokowego z zachowanym przewodzeniem AV, niezależnie od niewydolności chronotropowej (klasa IIA, poziom C) 2. Chorobie węzła zatokowego z blokiem przedsionkowo-komorowym niezależnie od niewydolności chronotropowej (klasa I, poziom C),

38 KIEDY STOSOWAD ALGORYTMY REDUKUJĄCE RVp? Ponadto: 1. Udowodniono istotne zmniejszenie odsetka stymulacji komorowej u chorych z blokami przedsionkowo-komorowymi, szczególnie I stopnia oraz napadowego III stopnia ale: 1. Należy indywidualnie ocenid tolerancję wydłużonego AVD u pacjentów i ocenid dopuszczalny zakres jego wydłużenia. 2. W przypadku pacjentów z AVB III stopnia szczególnie w przypadku algorytmu MVP firmy Medtronic należy wziąd pod uwagę możliwośd wystąpienia długich pauz oraz wyzwolenia TdP.

39 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp 1. Nietolerancja hemodynamiczna, głównie przy wyższych częstościach rytmu (stymulacja P na T, fale armatnie, zespół pseudostymulatorowy). 2. Pauzy spowodowane przez nieprzewiedzione As/Ap występujące samoistnie lub w czasie testu przewodzenia AV (szczególnie MVP firmy Medtronic przy zaprogramowanej niskiej LR). 3. Możliwośd wyzwolenia VT/TdP w mechanizmie krótki-długi-krótki.

40 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp 1. DDD AAI z niestabilnym przewodzeniem AV 2. Sekwencja krótki-długi-krótki 3. Indukcja VT

41 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp DDD AAI z indukcją TdP

42 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp I I II `

43 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp DDD40: (LRI=1500 ms, Ap-Vs w I 300 ms, back up pulse 80 ms po Ap/As) I = 2780 ms II = 3000ms 27/min 20/min I II ` Ryzyko powstania istotnych pauz przy nieprawidłowo zaprogramowanej LR w algorytmie MVP (uwaga w ICD DR z zwykle ustawianą niską częstością stymulacji i aktywnym MVP)

44

Blok przedsionkowo-komorowy w obecności dwujamowego ICD jak to możliwe?

Blok przedsionkowo-komorowy w obecności dwujamowego ICD jak to możliwe? Kardiologia Polska 2013; 71, 9: 969 973; DOI: 10.5603/KP.2013.0236 ISSN 0022 9032 ELEKTROKARDIOGRAFIA / ECG Blok przedsionkowo-komorowy w obecności dwujamowego ICD jak to możliwe? Atrio-ventricular block

Bardziej szczegółowo

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak KLINIKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA, INSTYTUT KARDIOLOGII, WARSZAWA PARAMETRY DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Strona 1 z 7 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - PARAMETRY JAKOŚCIOWE Załącznik Nr 2 do siwz Część 1 - Defibrylator - kardiowerter ICD-VR jednojamowy z elektrodami 1 Nazwa, nr katalogowy, producent 2 Rok produkcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I PARAMETRY OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Załącznik nr 3A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA I Y OCENIANE MATERIAŁÓW WSZCZEPIALNYCH Część nr 1 : Stymulatory Pozycja nr 1: Stymulator dwujamowy DDDR z algorytmami zapobiegającymi napadom FA z elektrodami

Bardziej szczegółowo

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami

Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami Pakiet 1 Załącznik nr 2 SIWZ Formularz cenowy wraz z parametrami techniczno użytkowymi jednostko wa Stymulator jednojamowy typu SSIR z elektrodami zużycie na 12 m-cy oferowanego towaru, która będzie używana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku EN ISO 9001:2008 ul. Prof. Lotha 26 76-200 Słupsk tel. 059 8424867, fax 059 8428143 dyrekcja@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl WSS/

Bardziej szczegółowo

Współczesne sensory w monitorowaniu niewydolności serca

Współczesne sensory w monitorowaniu niewydolności serca Współczesne sensory w monitorowaniu niewydolności serca Lek. Ewa Jędrzejczyk-Patej Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii, Oddział Kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum Chorób Serca

Bardziej szczegółowo

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt

1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Pakiet I Kardiowertery 1- Wszczepialne kardiowertery- defibrylatory jednojamowe z elektrodą - 50 szt Odp. Oferenta - Min. dwie

Bardziej szczegółowo

Wpływ leczenia stymulatorem typu DDD(R) z funkcją stymulacji antytachyarytmicznej u chorych z nawracającym napadowym migotaniem przedsionków

Wpływ leczenia stymulatorem typu DDD(R) z funkcją stymulacji antytachyarytmicznej u chorych z nawracającym napadowym migotaniem przedsionków PRACA ORYGINALNA Folia Cardiologica Excerpta 2006, tom 1, nr 7, 383 389 Copyright 2006 Via Medica ISSN 1896 2475 Wpływ leczenia stymulatorem typu DDD(R) z funkcją stymulacji antytachyarytmicznej u chorych

Bardziej szczegółowo

Programowanie stymulatorów serca firmy Medtronic Przewodnik praktyczny

Programowanie stymulatorów serca firmy Medtronic Przewodnik praktyczny Programowanie stymulatorów serca firmy Medtronic Przewodnik praktyczny Opis techniczny mgr inż. Marcin Sudoł TCC mgr inż. Marcin Czaja TCC Uwagi praktyczne i redakcja mgr inż.. Bartłomiej Szwarc TCC dr

Bardziej szczegółowo

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora

Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora Dr n. med. Aleksander Maciąg Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej II Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii w Warszawie 1 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny

Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny Ewa Lewicka Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdański Uniwersytet Medyczny II Konferencja Edukacyjna Czasopisma Anestezjologia Intensywna Terapia Sopot, 4-5.04.2014 Stymulator serca Kardiowerter-defibrylator

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD

Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Rezonans magnetyczny u pacjentów z implantowanym układem stymulującym lub ICD Zalecenia ESC 2013 dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Potencjalne zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak

Zaburzenia rytmu serca. Monika Panek-Rosak Zaburzenia rytmu serca Monika Panek-Rosak załamek P depolaryzacja przedsionków QRS depolaryzacja komór załamek T repolaryzacja komór QRS < 0,12 sek PR < 0,2 sek ROZPOZNAWANIE ZAPISU EKG NA MONITORZE 1.

Bardziej szczegółowo

Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Wszczepialne stymulatory i defibrylatory serca dopuszczone do badania z użyciem rezonansu magnetycznego i warunki wykonywania badania (stan na 15.07.2014) Jarosław Blicharz, Oddział Kardiologii, Szpital

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 2) zaburzenia przewodzenia i

Bardziej szczegółowo

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych

Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Stymulacja serca w wybranych sytuacjach klinicznych Zalecenia ESC 2013! dr med. Artur Oręziak Klinika Zaburzeń Rytmu Serca Instytut Kardiologii, Warszawa Stymulacja serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Bardziej szczegółowo

2015-01-23. Stała stymulacja. Podstawy leczenia arytmii: II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Farmakoterapia

2015-01-23. Stała stymulacja. Podstawy leczenia arytmii: II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK. Farmakoterapia II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 Podstawy leczenia arytmii: Farmakoterapia Stała stymulacja serca Kardiowersja Defibrylacja Wszczepialny kardiowerter-defibrylator, ICD Układ resynchronizujący, CRT Ablacja

Bardziej szczegółowo

Testy wysiłkowe w wadach serca

Testy wysiłkowe w wadach serca XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska

EKG w stanach nagłych. Dr hab. med. Marzenna Zielińska EKG w stanach nagłych Dr hab. med. Marzenna Zielińska Co to jest EKG????? Układ bodźco-przewodzący serca (Wagner, 2006) Jakie patologie, jakie choroby możemy rozpoznać na podstawie EKG? zaburzenia rytmu

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Lekarska 4 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego

Materiały edukacyjne. Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC )

Bardziej szczegółowo

HRS 2014 LATE BREAKING

HRS 2014 LATE BREAKING HRS 2014 LATE BREAKING DFT SIMPLE Michał Chudzik, Anna Nowek 1 Czy wyniki badania SIMPLE mogą wpłynąć na NIE wykonywanie rutynowego DFT? 2 Wyniki badnia SIMPLE pokazały, że wykonywanie DFT nie wpływa na

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków Aleksandra Jarecka Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie Kierownik Kliniki - prof. dr hab. Piotr

Bardziej szczegółowo

MONITEL-HF. DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM SKORZYSTAĆ? Lech Poloński MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA- DOŚWIADCZENIA WŁASNE

MONITEL-HF. DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM SKORZYSTAĆ? Lech Poloński MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA- DOŚWIADCZENIA WŁASNE MONITOROWANIE CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA- DOŚWIADCZENIA WŁASNE MONITEL-HF DLACZEGO CHORZY MOGĄ NA TYM SKORZYSTAĆ? Lech Poloński III Katedra i Kliniczny oddział Kardiologii SUM, Śląskie Centrum Chorób

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2

Potwierdzenie spełniania parametrów wskazanych w kol.2 Załącznik nr 1b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak: SW/ZP/251/N/5/2015 A (pieczęć wykonawcy) Zestawienie granicznych i ocennych parametrów techniczno użytkowych Grupa 1 Kardiowerter Lp.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie telemonitoringu u chorych z urządzeniami stymulującymi

Znaczenie telemonitoringu u chorych z urządzeniami stymulującymi Znaczenie telemonitoringu u chorych z urządzeniami stymulującymi Kraków, 11.12.2014 r. Adam Konka Prezes Zarządu Kardio-Med Silesia Park Technologii Medycznych KARDIO-MED SILESIA Nowoczesny ośrodek naukowo

Bardziej szczegółowo

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Podręcznik urządzenia

BRAVA CRT-D DTBC2D1. Podręcznik urządzenia BRAVA CRT-D DTBC2D1 Implantowany cyfrowy kardiowerter-defibrylator z funkcją stymulacji resynchronizującej (VVE-DDDR) Rozwiązanie PhysioCurve, optymalizacja CardioSync, technologia SmartShock, diagnostyka

Bardziej szczegółowo

Sebastian Stec, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa. smstec@wp.pl

Sebastian Stec, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa. smstec@wp.pl Sebastian Stec, Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej,Klinika Kardiologii CMKP, Szpital Grochowski, Warszawa smstec@wp.pl Wykładowca, członek grup doradczych i granty naukowe firm: Medtronic, Biotronic,

Bardziej szczegółowo

ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY odmienności diagnostyczno-terapeutyczne. rat. med. Adam J. Stępka Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie

ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY odmienności diagnostyczno-terapeutyczne. rat. med. Adam J. Stępka Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY odmienności diagnostyczno-terapeutyczne rat. med. Adam J. Stępka Centrum Kardiologii Allenort w Kutnie RVMI może manifestować się jako wstrząs kardiogenny. Strategia leczenia RVMI jest

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK)

MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA RC (UK) MONITOROWANIE EKG, ZABURZENIA RYTMU SERCA Zagadnienia Wskazania i techniki monitorowania elektrokardiogramu Podstawy elektrokardiografii Interpretacja elektrokardiogramu formy NZK groźne dla życia zaburzenia

Bardziej szczegółowo

Implantacja elektrody komorowej poza standardowym koniuszkiem prawej komory praktyczne wskazówki. Od anatomii do RTG i EKG

Implantacja elektrody komorowej poza standardowym koniuszkiem prawej komory praktyczne wskazówki. Od anatomii do RTG i EKG Implantacja elektrody komorowej poza standardowym koniuszkiem prawej komory praktyczne wskazówki. Od anatomii do RTG i EKG dr Jarosław Blicharz ODDZIAŁ KARDIOLOGII SZPITAL WOJEWÓDZKI IM ŚW. ŁUKASZA SP

Bardziej szczegółowo

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analizator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analizator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron MEDTRONIC CARELINK 2290 Analizator do użytku z urządzeniami firmy Medtronic i Vitatron Analizator 2290 0 Instrukcja obsługi 0 Podręcznik konfiguracji i użytkowania analizatora 2290. Poniższa lista zawiera

Bardziej szczegółowo

Różnorodne oblicza telemedycyny

Różnorodne oblicza telemedycyny Sympozjum Comarch e Zdrowie. Perspektywy jutra 2012 11 22, Warszawa Różnorodne oblicza telemedycyny Piotr Madej, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemów Telemedycznych, imed24 (Comarch Group) DROGA OD WIZJI

Bardziej szczegółowo

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy

Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy 5392 Czasowy zewnętrzny stymulator dwujamowy Instrukcja techniczna 0123 2013 Poniższa lista zawiera znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Medtronic w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie

Bardziej szczegółowo

Wskazania do implantacji CRT -2013 Opracowane na podstawie wytycznych ESC dotyczących stymulacji serca i terapii resynchronizującej w 2013 roku.

Wskazania do implantacji CRT -2013 Opracowane na podstawie wytycznych ESC dotyczących stymulacji serca i terapii resynchronizującej w 2013 roku. Wskazania do implantacji CRT -2013 Opracowane na podstawie wytycznych ESC dotyczących stymulacji serca i terapii resynchronizującej w 2013 roku. Andrzej Bolewski 1 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing

Bardziej szczegółowo

Układ bodźcoprzewodzący

Układ bodźcoprzewodzący ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA II KATEDRA II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 2014 Układ bodźcoprzewodzący Węzeł zatokowo-przedsionkowy Węzeł przedsionkowo-komorowy Pęczek Hisa lewa i prawa odnoga Włókna

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Promotor: Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski

Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum. Wydział Lekarski. Promotor: Prof. dr hab. med. Jacek Lelakowski Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wydział Lekarski Mariusz Kafara Chory z rozrusznikiem serca pod opieką ambulatoryjną rejonowej poradni kardiologicznej Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC

Podstawowe wskazania do ablacji RF wg ACC/AHA/ ESC Podstawowe wskazania do ablacji RF wg A/AHA/ ES Najprostsze wskazania do konsultacji Udokumentowany częstoskurcz z wąskimi QRS Udokumentowany częstoskurcz z szerokimi QRS Nieokreślony, napadowy częstoskurcz

Bardziej szczegółowo

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014

Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leczenie przeciwpłytkowe w niewydolności nerek (PCHN) Dr hab. Dorota Zyśko, prof. nadzw Łódź 2014 Leki przeciwpłytkowe (ASA, clopidogrel) Leki przeciwzakrzepowe (heparyna, warfin, acenocumarol) Leki trombolityczne

Bardziej szczegółowo

PRACA ORYGINALNA. II Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku

PRACA ORYGINALNA. II Klinika Chorób Serca Instytutu Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku PRACA ORYGINALNA Folia Cardiol. 2002, tom 9, nr 4, 349 359 Copyright 2002 Via Medica ISSN 1507 4145 Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń do elektroterapii. SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE. RAZEM CENA 1. BIOTRONIK Polska Sp. z o.o., ul Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań 30,00 30,00

ZAWIADOMIENIE. RAZEM CENA 1. BIOTRONIK Polska Sp. z o.o., ul Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań 30,00 30,00 EDZ.242-84/12 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczeskiego 8 Dział Zamóień Publicznych i Marketingu Tel.: (081) 72-44-360, 72-44-519 fax: 74-67-155 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CRT co nowego w 2012?

CRT co nowego w 2012? 2012;14:358-364 CRT co nowego w 2012? Czas aktywacji lewej komory (LVAT) mierzony w zapisie EKG jako jeden z czynników rokowniczych pacjentów kwalifikowanych do CRT Na podstawie artykułu Baseline delayed

Bardziej szczegółowo

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852

Key words: wide complex tachycardia, atrio-ventricular reentrant tachycardia, aberrancy, left bundle branch block Kardiol Pol 2010; 68, 7: 848 852 Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Kardiologia Polska 2010; 68, 7: 848 852 Copyright Via Medica ISSN 0022 9032 Częstoskurcz przedsionkowo komorowy ortodromowy z czynnościowym blokiem

Bardziej szczegółowo

Ablacja w leczeniu migotania przedsionków kwalifikacja, bezpieczeństwo, postępowanie po zabiegu

Ablacja w leczeniu migotania przedsionków kwalifikacja, bezpieczeństwo, postępowanie po zabiegu Ablacja w leczeniu migotania przedsionków kwalifikacja, bezpieczeństwo, postępowanie po zabiegu Jarosław Kaźmierczak Klinika Kardiologii Pomorskiego UM, Szczecin Konflikt interesów: Dotyczy tematu wykładu

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE. 120 www.fmr.viamedica.pl. Mirosław Marciniak 1, Grzegorz Skonieczny 1, Krystyna Jaworska 1, Katarzyna Buszko 2

WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE. 120 www.fmr.viamedica.pl. Mirosław Marciniak 1, Grzegorz Skonieczny 1, Krystyna Jaworska 1, Katarzyna Buszko 2 WYBRANE PROBLEMY KLINICZNE Mirosław Marciniak 1, Grzegorz Skonieczny 1, Krystyna Jaworska 1, Katarzyna Buszko 2 1 Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji

Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji 1449 Wytyczne dotyczące stymulacji serca i resynchronizacji Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ds. stymulacji serca i resynchronizacji we współpracy z Europejskim Towarzystwem Rytmu

Bardziej szczegółowo

Czy kamizelki defibrylujące zastąpią ICD? Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

Czy kamizelki defibrylujące zastąpią ICD? Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny Czy kamizelki defibrylujące zastąpią ICD? Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny 1 W 1986 roku M. Stephen Heilman i Larry Bowling założyli

Bardziej szczegółowo

Padaczka versus omdlenie co wynika z wytycznych 2009? Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Padaczka versus omdlenie co wynika z wytycznych 2009? Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Padaczka versus omdlenie co wynika z wytycznych 2009? Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Omdlenie Objaw a nie choroba Przejściowa i samoograniczająca się utrata przytomności Mechanizm:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wiadomości o stymulatorach serca Basic concepts of pacemakers evaluation

Podstawowe wiadomości o stymulatorach serca Basic concepts of pacemakers evaluation 254 G E R I A T R I A 2012; 6: 254-263 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 10.12.2012 Zaakceptowano/Accepted: 20.12.2012 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Badanie pilotażowe TCares 1; TCares 2

Badanie pilotażowe TCares 1; TCares 2 Badanie pilotażowe 1; 2 E-Zdrowie - opieka medyczna i niezależnośd Lek. med. Korneliusz Fil Celem nadrzędnym projektu jest zachęcenie do stosowania opieki telemedycznej oraz udoskonalenie działających

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS

Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS pl 3 2009.qxp 2009-07-27 12:02 Page 20 Praktyczne podejście do różnicowania częstoskurczów z szerokimi zespołami QRS A practical approach to the differential diagnosis of broad QRS complex tachycardia

Bardziej szczegółowo

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada

Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu. Maciej Niewada Aspekty ekonomiczne dostępności do nowoczesnego leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce udaru mózgu Maciej Niewada PLAN Udar epidemia? Jak migotanie przedsionków wpływa na udar? Nowe leki przeciwkrzepliwe:

Bardziej szczegółowo

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 1 definicja, występowanie, przyczyny, rozpoznanie Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK

II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK II KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 6 elektrod przedsercowych V1 do V6 4 elektrody kończynowe Prawa ręka Lewa ręka Prawa noga Lewa noga 1 2 Częstość i rytm Oś Nieprawidłowości P Odstęp PQ Zespół QRS (morfologia,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) SENSIA SEDR01, L SEDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Capture Management, Intrinsic, Medtronic,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01

ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI SURESCAN EN1SR01 ENSURA DR MRI SURESCAN EN1DR01, ENSURA SR MRI Cyfrowy stymulator dwujamowy z technologią SureScan (OOE-DDDR) warunkowo bezpieczny w badaniach MR Cyfrowy stymulator jednojamowy z technologią SureScan (VVIR)

Bardziej szczegółowo

VIVA CRT-P C5TR01. Instrukcja dla lekarza

VIVA CRT-P C5TR01. Instrukcja dla lekarza Cyfrowy stymulator z terapią resynchronizującą (OAE-DDDR) Pełna diagnostyka zarządzania wystymulowanymi pobudzeniami Capture Management (przedsionkowymi, prawej komory, lewej komory) z funkcją monitorowania

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias

Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe Narrow QRS tachycardias atrial tachycardias POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 6.11.2007 Poprawiono: 9.11.2007 Zaakceptowano: 10.11.2007 Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS częstoskurcze przedsionkowe

Bardziej szczegółowo

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA

OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA OPIEKA AMBULATORYJNA NAD CHORYMI Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA dr hab. med. Ewa Konduracka Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

2015-04-24. Stała stymulacja serca. Stała stymulacja serca. Stała stymulacja serca. Stała stymulacja serca

2015-04-24. Stała stymulacja serca. Stała stymulacja serca. Stała stymulacja serca. Stała stymulacja serca KATEDRA KARDIOLOGII CM UMK 2014 W jakim celu wszczepiany jest rozrusznik serca? Do wywołania skurczu serca potrzebne jest źródło impulsu elektrycznego, który rozpoczyna skurcz oraz układ przewodzący, który

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja

Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Elektrokardiografia: podstawy i interpretacja Podstawy EKG 1887 rok- Waller dokonał bezpośredniego zapisu potencjałów serca. 1901 rok- galwanometr strunowy Einthovena pozwolił na rejestrację czynności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Funkcje diagnostyczne kardiowerterów-defibrylatorów serca

Funkcje diagnostyczne kardiowerterów-defibrylatorów serca Artykuł poglądowy/review article Funkcje diagnostyczne kardiowerterów-defibrylatorów serca Diagnostic features of implantable cardioverters-defibrillators Andrzej Przybylski, Joanna Zakrzewska-Koperska

Bardziej szczegółowo

10. Zmiany elektrokardiograficzne

10. Zmiany elektrokardiograficzne 10. Zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowyh 309 Zanim zaczniesz, przejrzyj streszczenie tego rozdziału na s. 340 342. zmiany elektrokardiograficzne w różnych zespołach chorobowych

Bardziej szczegółowo

Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon

Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon Spanning Tree to samo zło, czyli Protekcja Ringu w Ethernecie na podstawie wdrożenia w sieci Leon coś o mnie dlaczego ten temat? Co jest złego w Spanning Tree? (subiektywnie) Długie czasy konwergencji

Bardziej szczegółowo

Częstoskurcz wielokształtny. Dr hab. med. Dorota Zyśko, prof. nadzw.

Częstoskurcz wielokształtny. Dr hab. med. Dorota Zyśko, prof. nadzw. Częstoskurcz wielokształtny Dr hab. med. Dorota Zyśko, prof. nadzw. Częstoskurcze komorowe Monomorficzne Pleomorficzne (dwukierunkowe) Polimorficzne Torsade de pointes Zwykły częstoskurcz wielokształtny

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dariusz Kozłowski, Krzysztof Łucki Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, II Katedra Kardiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Wpłynęło: 13.09.2009 Zaakceptowano: 13.09.2009 Elektrokardiografia w schematach (część 3) zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze)

Bardziej szczegółowo

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 2 leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne

Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 2 leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne Burza elektryczna - aktualne zasady postępowania Część 2 leczenie farmakologiczne i niefarmakologiczne Maciej Kempa, Szymon Budrejko Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca, Gdański Uniwersytet Medyczny

Bardziej szczegółowo

Napady słabego lub mocnego kołatania serca u chorej z nawrotnym częstoskurczem węzłowym

Napady słabego lub mocnego kołatania serca u chorej z nawrotnym częstoskurczem węzłowym Elektrofizjologia inwazyjna/invasive electrophysiology Napady słabego lub mocnego kołatania serca u chorej z nawrotnym częstoskurczem węzłowym Weak and strong palpitations in a girl with atrioventricular

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii The evaluation of pacemakers' ecg tracings basic concepts

Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii The evaluation of pacemakers' ecg tracings basic concepts Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAF/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 10.09.2012 Zaakceptowano/Accepted: 20.09.2012 Podstawowe zasady oceny stymulacji serca w elektrokardiografii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii.

Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii. Nowoczesne technologie w słuŝbie zdrowia, telemedycyna w kardiologii. Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologi Nieinwazyjnej Instytut Kardiologii Warszawa - Anin Ryszard Piotrowicz Komitet

Bardziej szczegółowo

Krytyczne EKG, czyli krytycznie o EKG oczami hemodynamisty. Jerzy Sacha. Oddział Kardiologii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Krytyczne EKG, czyli krytycznie o EKG oczami hemodynamisty. Jerzy Sacha. Oddział Kardiologii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Krytyczne EKG, czyli krytycznie o EKG oczami hemodynamisty Jerzy Sacha Oddział Kardiologii, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu W krytycznych stanach mamy do czynienia z wysokimi falami w zapisie EKG

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) STYMULATRORY SERCA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) STYMULATRORY SERCA SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR)

ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) ADAPTA ADDR01/03/06, S ADDRS1, L ADDRL1 Dwujamowy stymulator z adaptacją częstości (DDDR) Podręcznik implantowania 2005 0123 Następujące nazwy są znakami towarowymi firmy Medtronic: Adapta, Capture Management,

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich zainteresowanych. sprawa : WSzSL/FKZ/9/12

Do wszystkich zainteresowanych. sprawa : WSzSL/FKZ/9/12 WszSL/FKZ/072/70 /12 Legnica, 05-03-2012r. Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawy Stymulatorów i kardiowerterów serca sprawa : WSzSL/FKZ/9/12 W związku z prośbami

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction

Zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego Disorders of the sino-atrial impuls conduction 224 GERIATRIA 2011; 5: 224-230 Akademia Medycyny POGADANKI O ELEKTROKARDIOGRAFII/SPEECHES ABOUT ELECTROCARDIOGRAPHY Otrzymano/Submitted: 13.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.05.2011 Zaburzenia przewodzenia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting

Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting Rozwiązania dla radiodyfuzji naziemnej Digital Audio Broadcasting Digital Multimedia Broadcasting ELECTROLINK IS UNI EN ISO 9001:2008 Certified Cover ELECTROLINK Solutions for DAB Zasadnicze parametry

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciągowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny naciągowe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

Terapia resynchronizująca Elektrofizjologia i ablacja Wszczepialny rejestrator zdarzeń Stymulacja rdzenia kręgowego

Terapia resynchronizująca Elektrofizjologia i ablacja Wszczepialny rejestrator zdarzeń Stymulacja rdzenia kręgowego Defibrylacja i kardiowersja Elektrostymulacja Czasowa, stała rozrusznik (stymulator) Wszczepialny kardiowerter-defibrylator Automatyczny zewnętrzny defibrylator Kamizelka defibrylacyjna Terapia resynchronizująca

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456

Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Polskie Forum Psychologiczne, 2013, tom 18, numer 4, s. 441-456 Anna Ratajska 1 2 1 1 Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Institute of Psychology, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski

Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Różne stenty dla różnych chorych w różnych sytuacjach klinicznych, co każdy lekarz wiedzieć powinien. Dominik Wretowski Dr Andreas Gruentzig (1939-1985) 23 lata po PCI Restenoza po 6 tygodniach Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

IEEE 1284 - Centronics

IEEE 1284 - Centronics IEEE 1284 - Centronics Interfejs Centronics w wersji oryginalnej - łącze jednokierunkowe przesyłające informacje od komputera do drukarki przeznaczony jedynie do tego zadania, co wynikało z braku potrzeby

Bardziej szczegółowo