Algorytmy unikania stymulacji prawej komory - jak działają, kiedy stosowad i jak unikad błędów w programowaniu dr Jarosław Blicharz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Algorytmy unikania stymulacji prawej komory - jak działają, kiedy stosowad i jak unikad błędów w programowaniu dr Jarosław Blicharz"

Transkrypt

1 Algorytmy unikania stymulacji prawej komory - jak działają, kiedy stosowad i jak unikad błędów w programowaniu dr Jarosław Blicharz ODDZIAŁ KARDIOLOGII SZPITAL WOJEWÓDZKI IM ŚW. ŁUKASZA SP ZOZ W TARNOWIE

2 DLACZEGO UNIKAD STYMULACJI KOMORY? 1. Stymulacja komory >40% w trybie DDDR jest związana z 2,6x wzrostem ryzyka hospitalizcji z powodu NS w porównaniu z Vp<40% (1). 2. Ryzyko wystąpienia AF wzrasta liniowo ze wzrostem odsetka Vp od 0% do 80-85%, zarówno w trybie DDDR jak i VVIR (1). 3. Długoterminowa stymulacja DDDR indukuje powiększenie LP, a wysoki odsetek RVp pogarsza funkcję LK (2). 4. Dodatkowo udokumentowano, że wielu pacjentów z implantowanym stymulatorem ma blok I stopnia sięgający ms (3,4). 1 Sweeney M, Hellkamp A, Ellenbogen K, et al. Circulation. 2003;107: Nielsen J, Kristensen L, Andersen H, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;42: Linde C, Nordlander R, Rosenqvist M. Atrial rate adaptive pacing: what happens to AV conduction? PACE. 1994;17(10): Copeman C. EnRhythm Clinical Study Overview. January Medtronic, Inc. Data on file. Za:

3 KLINICZNE DOWODY REDUKCJI STYMULACJI PRAWEJ KOMORY 6 Sweeney M, Hellkamp A, Ellenbogen K, et al. Circulation. 2003;107: Andersen H, Nielsen J, Thomsen P, et al. Lancet. 1997;350: Nielsen J, Kristensen L, Andersen H, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;42: Skanes AC, Krahn AD, Yee R, et al, for the CTOPP Investigators. Progression to chronic atrial fibrillation after pacing: The Canadian Trial of Physiologic Pacing. J Am Coll Cardiol. 2001;38: Za:

4 KLINICZNE DOWODY REDUKCJI STYMULACJI PRAWEJ KOMORY Danish II Trial AAI(R) vs. DDD(R) w/short AV vs. DDD(R) w/long AV CTOPP Trial DDD(R) or AAI(R) vs. VVI(R) DAVID Trial DDD(R) vs. VVI ICDs MOST Sub-Study DDDR vs. VVIR HF Hospitalization Not specifically measured; study indicates that high proportion of RV pacing reduces LV function Not measured 1 yr event-free rate of composite endpoint (death or HFH) was worse in DDDR group when %V-pacing > 40% 2.6-fold increased risk when %V-pacing > 40% (for DDDR group) Hemodynamic Performance Long-term DDDR pacing induces LA dilation, and a high proportion of RV pacing decreases LV function Patients with preserved LV function, no history of MI or CAD, derived most benefit from physiologic pacing Not measured Supports conclusion that ventricular dyssynchrony imposed by RV-pacing may be most dramatic in patients with failing left ventricles Incidence of AF Freedom from AF during followup is significantly better with AAIR pacing (p=0.03); 17% RV-pacing in DDDR-long AV group Physiologic pacing reduces annual rate of development of chronic AF Not measured Risk increased linearly by 1% for each 1% increase in V- pacing (up to ~ 85%) 6 H, Nielsen J, Thomsen P, et al. Lancet. 1997;350: Nielsen J, Sweeney M, Hellkamp A, Ellenbogen K, et al. Circulation. 2003;107: Andersen Kristensen L, Andersen H, et al. J Am Coll Cardiol. 2003;42: Skanes AC, Krahn AD, Yee R, et al, for the CTOPP Investigators. Progression to chronic atrial fibrillation after pacing: The Canadian Trial of Physiologic Pacing. J Am Coll Cardiol. 2001;38: Za:

5 POWIKŁANIA STYMULACJI PRAWEJ KOMORY Każdy wzrost o 1% niepotrzebnej stymulacji komory zwiększa ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca o 5,4%. Za:

6 Ryzyko wystąpienia AF w porównaiu do pacjenta ze stymulatorem DDDR i %VP=0 POWIKŁANIA STYMULACJI PRAWEJ KOMORY 1% wzrostu stymulacji prawej komory powoduje wzrost ryzyka wystąpienia AF o 1% Rryzyko wystąpienia AF 95% Confidence Interval Za: Odsetek stymulacji komorowej w %

7 % Patients who conduct CZĘSTOŚD WYSTĘPOWANIA DŁUGICH CZASÓW PRZEWODZENIA AV 100% 80% Opóźnienie AV przy którym zachowane jest 100% przewodzenia 1:1 Cumulative Patients vs. Ap-R Conduction Time (90 bpm) 87% 77 Patients, No History of AVB in AAIR Mode: 26% (n=20) had 100% 1:1 conduction at < 250 ms 60% 40% 20% 26% 60% Apace-R<250 Apace-R<300 Apace-R<360 Apace-R>360 60% (n=46) had 100% 1:1 conduction at < 300 ms 87% (n=67) had 100% 1:1 conduction at < 360 ms 0% AV Delay (ms) From: Casavant, D., Sweeney M. Examination of the Evidence for promoting AV Conduction in Patients with Long AV Conduction. Medtronic Confidential, data on file. Za:

8 BIOTRONIK Vp supression Podstawowymi trybami stymulacji po aktywacji VpS są: DDD(R) z zaprogramowanym AVD oraz ADI(R) promujący własne przewodzenie AV. Automatyczne przełączanie pomiędzy nimi zapewnia zmniejszenie odsetek Vp.

9 BIOTRONIK Vp supression

10 BIOTRONIK Vp supression Poszukiwanie własnego przewodzenia: 1. Vs w trakcie DDD(R) przed upływem AV Interval albo 2. Po 30 s stymulacji DDD(R) z zaprogramowanym AVD

11 BIOTRONIK Vp supression Sprawdzenie stabilności przewodzenia: Jeżeli 6 Vs w ciągu 8 kolejnych cykli przy AVD 450 ms to: zmiana trybu stymulacji do ADI(R) (monitorowanie własnego przewodzenia do max. AVD 450 ms).

12 BIOTRONIK Vp supression W trybie stymulacji ADI(R): 1. Promowane jest własne przewodzenie AV (brak Vp). 2. Monitorowanie stabilności przewodzenia (AVD 450 ms). 3. Brak Vs w 1 cyklu ADI(R) aktywuje test przewodzenia AV: Jeżeli w ciągu kolejnych 8 cykli: 2 kolejne cykle bez Vs. Brak Vs przez 2 s. Brak spełnienia zaprogramowanego kryterium x z 8 cykli (nominalnie 6 z 8). Powrót do DDD(R) z zaprogramowanym AVD.

13 BIOTRONIK Vp supression Dodatkowe cechy algorytmu: 1. W przypadku braku Vs w trakcie testu przewodzenia, okres pomiędzy kolejnymi testami jest dwukrotnie zwiększany do osiągnięcia 128min (kolejno: 0,5, 1, 2, 4, min). Po osiągnięciu tej wartości kolejny test odbywa się po 20 godz. Jeżeli własne przewodzenie jest obecne przy wydłużonym czasie pomiędzy testami, wartośd ta jest resetowana do nominalnej 30 s. 2. W przypadku niestabilnego przewodzenia AV oraz częstych zmian trybu stymulacji (15 w ciągu 1 godziny) algorytm zawiesza swoje działanie do godz. 12:00 następnego dnia. 3. Aktywacja VpS jednocześnie aktywuje Mode Switch. W przypadku wystąpienia arytmii przedsionkowej w trybie ADI(R) stymulator przełącza się w tryb DDI(R), po zakooczeniu epizodu arytmii powraca do trybu DDD(R).

14 MEDTRONIC Search AV+: 1. Search AV+ jest dostępny w trybach DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, VDD. 2. Aktywnie poszukuje i wydłuża AV delay w celu promowania własnego przewodzenia AV Wielu pacjentów ma własne przewodzenie przekraczające 300 ms, a Search AV+ może wydłużad AV delays do ms. 2,3 1 Melzer C, Sowelam S, Sheldon T, et al. Reduction of right ventricular pacing in patients with sinus node dysfunction using an enhanced Search AV algorithm. PACE. 2005;28: Linde C, Nordlander R, Rosenqvist M. Atrial rate adaptive pacing: what happens to AV conduction? PACE. 1994;17(10): Copeman C. EnRhythm Clinical Study Overview. January Medtronic, Inc. Data on file. Za:

15 MEDTRONIC Search AV+: Scenario 1: Jeżeli 8 z 16 wyczutych pobudzeo wystąpi o czasie (pomiędzy 15 ms i 55 ms) przed upływem AV Interval Atrial Event AP/AS AV Interval Scheduled V Pace Event VSP = 110 ms early 55 ms 15 ms on-time late AV delay nie jest modyfikowany! Za:

16 MEDTRONIC Search AV+: Atrial Event AP/AS Scenario 2: Jeżeli 8 z 16 wyczutych pobudzeo wystąpi wcześnie (ponad 55 ms) przed upływem AV Interval... AV Interval Scheduled V Pace Event VSP = 110 ms 55 ms 15 ms early on-time AV delay jest skracany o 8 ms! late - 8 ms AV Interval 55 ms 15 ms VSP = 110 ms early on-time late Za:

17 Atrial Event AP/AS MEDTRONIC Search AV+: Scenario 3: Jeżeli 8 z 16 wyczutych pobudzeo wystąpi późno (mniej niż 15 ms) przed upływem AV Interval lub 8 z ostatnich 16 pobudzeo było wystymulowanych... AV Interval Scheduled V Pace Event VSP = 110 ms early 55 ms 15 ms on-time late AV delay jest wydłużany o 62 ms! AV Interval + 62 ms VSP = 110 ms early 55 ms 15 ms on-time Jeżeli max. offset jest osiągnięte, wydłużanie AV jest wstrzymywane na 15, 30 min, 1, 2, 4, 8, oraz 16 godzin. 10 kolejnych niepowodzeo algorytmu przy testowaniu co 16 godzin wyłącza SAV+. Za: late

18 INTERAKCJA MEDTRONIC SAV+ I AutoPVARP 16 kolejnych zdarzeo As-Vp bez zmiany AV delay (210 ms). Przyczyna? Odpowiedź: Zachowanie stymulatora wynika z interakcji algorytmów Auto PVARP oraz SAV+. W celu zachowania wysokiej częstości rytmu wystąpienia bloku 2:1, Auto PVARP skraca wartośd PVARP ze wzrostem częstości rytmu przedsionków. Po osiągnięciu minimalnej wartości PVARP, Auto PVARP rozpoczyna skracanie czasu SAV. W czasie śledzenia rytmu przedsionków o wyższej częstości, działanie Search AV+ jest zawieszane. Za:

19 MEDTRONIC MVP: 1. Tryby AAIR<=>DDDR i AAI<=>DDD, zapewniają stymulację AAIR lub AAI monitorując przewodzenie AV. 2. W przypadku utrzymującego się bloku AV stymulator przełącza się w tryb DDDR lub DDD. 3. Jeżeli przewodzenie AV powraca, stymulator ponownie przełącza się w tryb AAI/AAIR. Wskazówki do programowania: u chorych, u których utrzymuje się lub wystąpi blok AV stymulator pozwoli na nie przewiedzenie 1 pobudzenia co 16 godzin (test przewodzenia). Jeżeli jest to niewskazane nie należy aktywowad MVP Za:

20 MEDTRONIC MVP: Initialize AT/AF Episode AAI(R) Conduction Check Passed Loss of Conduction DDIR AT/AF Terminates AV Conduction Check One Cycle AAI(R) Detection Uses 4 of 7 Mode Switch Detection Criteria DDD(R) Conduction Check Failed Increment Check Interval (1, 2, 4, 8 mins up to 16 hrs) Za:

21 MEDTRONIC MVP: AAI(R) Primary Mode of Operation Stymulacja sterowana przedsionkami zachowująca własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe. PR conduction ~240 ms following AS event PR conduction ~320 ms following AP event PR Intervals są jedynie ograniczane przez własną częstośd rytmu przedsionków lub SIR (Sensor Indicated Rate). VS musi wystąpid przed następnym AS lub AP. Za:

22 MEDTRONIC MVP: V. Back-Up Pace Zaplanowany po każdym okresie A-A bez V-Sense. Dostarczany 80 ms po zaplanowanym A-Pace (lub wstrzymanym A-Pace). Używa zaprogramowanej dla stymulacji komorowej amplitudy i szerokości impulsu. A S A S A S A S A S V S V S A-A Escape interval 80 ms V P V S Za:

23 MEDTRONIC MVP: Ventricular Back-Up Stymulacja komory tylko wtedy gdy konieczna po czasowym braku Vs. Loss of conduction Za: Back-up V-pace 80 ms after the scheduled AP

24 MEDTRONIC MVP: Switch from AAI(R) to Temporary DDD(R) Mode Stymulacja komory jeżeli utrzymuje się brak przewodzenia AV. No VS Conduction Ventricular Back-Up Pace at 80 ms Post the Scheduled AP 2 z 4 ostatnich okresów A-A bez przewiedzionego VS Switch to DDD(R) occurs after back-up VP; programmed PAV/SAV are used during this mode of operation Za:

25 MEDTRONIC MVP: Switch from DDD(R) to AAI(R) pozytywna kontrola przewodzenia AV (1 pobudzenie) Switch to AAI (R) AV Conduction Check (1 pobudzenie) Zaplanowany po każdej 1, 2, 4, 8 min... aż do 16 h po przełączeniu się w tryb DDDR. Czasowo używa trybu AAI(R) do monitorowania przewiedzionych VS w czasie jednego okresu A-A. Jeżeli wystąpi VS, pozytywny Conduction Check, zmiana trybu z DDD(R) do AAI(R). 1. Sweeney MO, et al. J Cardiovasc Electrophysiol. 2005;16: Gillis AM, et al. Heart Rhythm. 2005;2:S40.

26 MEDTRONIC MVP: One Cycle AAI(R) DDD(R) DDD(R) A A A A A S S S S S No AV V V V P P Conduction P V P Zaplanowany conduction check nie znajduje przewiedzionego VS. Tryb stymulacji powraca do DDD(R). Następny conduction check zaplanowany po okresie 2x dłuższym od poprzedniego (1, 2, 4, 8 min h). Za:

27 MEDTRONIC MVP: Dynamic ARP (Atrial Refractory Period) Unika niepotrzebnego przełączania w tryb DDD(R) w obecności nie przewiedzionych PACs i nadczułości dalekiego pola zał. R, resetuje odstęp AA jedynie po regularnie występujących zał. P. Zaprogramowany na : 600 ms jeżeli częstośd rytmu <75/min 75% cyklu R-R jeżeli częstośd rytmu >75/min ARP Max. = 600 ms A A S S A R A P A P A P V S V S PAC V S V S V S Za: 3-Pacemaker-Functions-2012

28 ST. JUDE MEDICAL: VIP (Ventricular Intrinsic Preference) Okresowe aktywne wydłużenie AVD o zaprogramowaną wartośd i w przypadku stwierdzenia Vs utrzymywanie wydłużonego AVD do czasu utraty przewodzenia AV Parametry programowane: 1. VIP Value: Wydłużenie sense/pace AVD o zaprogramowaną wartośd (max. 200 ms, jednak łącznie AVD + VIP nie większą niż 350 ms). 2. Search Interval: Poszukiwanie własnego przewodzenia po zdefiniowanym czasie (30s, 1, 3, 5, 10, 30 min). 3. Search cycles: Ilośd cykli z wydłużonym AVD (1, 2, 3).

29 ST. JUDE MEDICAL: VIP Aktywacja algorytmu: 1. Vs w czasie aktywnego wydłużenia AVD (Search Interval) kolejne Vs przed upływem AVI w trakcie stymulacji z DDD zaprogramowanym AVD.

30 ST. JUDE MEDICAL: VIP Deaktywacja algorytmu: Powrót do zaprogramowanej AVD jeżeli ilośd Vp w czasie wydłużenia AVD o VIP Value. równa zaprogramowanej ilości Search Cycles.

31 SORIN AAISafeR2 AVB I: 6 długich interwałów PR --> DDD AVB II: 3 zablokowane zdarzenia przedsionkowe w ostatnich 12 cyklach -->DDD

32 SORIN AAISafeR2 AVB III : 2 kolejne zablokowane zdarzenia przedsionkowe -->DDD DDD --> AAI Po 12 kolejnych przewiedzionych R Automatycznie po każdych 100 Vp (jeżeli natywne przewodzenie AV nie jest zachowane urządzenie przełącza się na DDD wg kryteriów dla bloków AV)

33 BOSTON SCIENTIFIC AAI(R) at programmed LRL VVI backup at LRL - 15ppm, bounded by [30,60] RYTHMIQ can detect AFib from either AAI(R) or DDD(R) Conduction block detected, Record EGM RYTHMIQ TM Operation Detecting conduction block: Need 3 blocks of 11 in rolling window Vp, or Vs at least 150ms slower than atrial pacing rate (LRL or SIR) Sustained conduction detected DDD(R) at 1 INCEPTA ICD Manual, Page 4-27, EN Europe 05/10,E Detecting sustained conduction : Engage AV Search+ at set interval Switch back to AAI(R) if 25 Vs No switch if 2 Vp in 10 cycles programmed LRL ATR Mode Switch

34 EFEKTY STOSOWANIA ALGORYTMÓW OGRANICZAJĄCYCH RVp MEDTRONIC: Redukcja RVp przy stosowaniu algorytmów: SearchAV+ i MVP Murakami Y, et al. Difference in percentage of ventricular pacing between two algorithms for minimizing ventricular pacing: results of the IDEAL-RVP (Identity the Best Algorithm for Reducing Unnecessary Ventricular Pacing) study. Europace 2010;12:

35 EFEKTY STOSOWANIA ALGORYTMÓW OGRANICZAJĄCYCH RVp BIOTRONIK: 132 pacjentów brak lub aktywacja algorytmów unikania RVp ALGORYTM Vp Suppression AV Hysteresis Bez algorytmu Odsetek stymulacji komorowej 16% 33% 95%

36 KIEDY STOSOWAD ALGORYTMY REDUKUJĄCE RVp?

37 KIEDY STOSOWAD ALGORYTMY REDUKUJĄCE RVp? Wg wytycznych tryb DDDR + MVP powinien byd zastosowany w: 1. Chorobie węzła zatokowego z zachowanym przewodzeniem AV, niezależnie od niewydolności chronotropowej (klasa IIA, poziom C) 2. Chorobie węzła zatokowego z blokiem przedsionkowo-komorowym niezależnie od niewydolności chronotropowej (klasa I, poziom C),

38 KIEDY STOSOWAD ALGORYTMY REDUKUJĄCE RVp? Ponadto: 1. Udowodniono istotne zmniejszenie odsetka stymulacji komorowej u chorych z blokami przedsionkowo-komorowymi, szczególnie I stopnia oraz napadowego III stopnia ale: 1. Należy indywidualnie ocenid tolerancję wydłużonego AVD u pacjentów i ocenid dopuszczalny zakres jego wydłużenia. 2. W przypadku pacjentów z AVB III stopnia szczególnie w przypadku algorytmu MVP firmy Medtronic należy wziąd pod uwagę możliwośd wystąpienia długich pauz oraz wyzwolenia TdP.

39 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp 1. Nietolerancja hemodynamiczna, głównie przy wyższych częstościach rytmu (stymulacja P na T, fale armatnie, zespół pseudostymulatorowy). 2. Pauzy spowodowane przez nieprzewiedzione As/Ap występujące samoistnie lub w czasie testu przewodzenia AV (szczególnie MVP firmy Medtronic przy zaprogramowanej niskiej LR). 3. Możliwośd wyzwolenia VT/TdP w mechanizmie krótki-długi-krótki.

40 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp 1. DDD AAI z niestabilnym przewodzeniem AV 2. Sekwencja krótki-długi-krótki 3. Indukcja VT

41 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp DDD AAI z indukcją TdP

42 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp I I II `

43 RYZYKO STOSOWANIA ALGORYTMÓW REDUKUJĄCYCH RVp DDD40: (LRI=1500 ms, Ap-Vs w I 300 ms, back up pulse 80 ms po Ap/As) I = 2780 ms II = 3000ms 27/min 20/min I II ` Ryzyko powstania istotnych pauz przy nieprawidłowo zaprogramowanej LR w algorytmie MVP (uwaga w ICD DR z zwykle ustawianą niską częstością stymulacji i aktywnym MVP)

44

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 204 Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 204-211 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 24.04.2012 Zaakceptowano/Accepted:25.05.2012 Akademia Medycyny Wpływ pola elektromagnetycznego związanego

Bardziej szczegółowo

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study

Influence of heart rate on cardiovascular complications - clinical implications of the results of the BEAUTIFUL study Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Wpłynęło: 23.08.2008 Poprawiono: 26.08.2008 Zaakceptowano: 3.09.2008 Wpływ częstości rytmu serca na powikłania sercowo-naczyniowe - implikacje kliniczne

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress

Bardziej szczegółowo

NR 4 (6) wrzesień 2012

NR 4 (6) wrzesień 2012 NR 4 (6) wrzesień 2012 W numerze m.in.: Diagnosis and Management of Fetal Cardiac Arrhythmia cz.i prof. B. Cuneo /Chicago/ Prawo i medycyna: zgon noworodka dr J. Kapelańska /Toruń/ Go Heart s 2012 warsztaty

Bardziej szczegółowo

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak

Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak Unikanie nieadekwatnych wyładowań propozycje programowania ICD zgodnie z zaleceniami producentów dr n. med. Artur Oręziak KLINIKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA, INSTYTUT KARDIOLOGII, WARSZAWA PARAMETRY DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan

Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan Jedno- i dwujamowe układy stymulujące Advisa MRI SureScan i Ensura MRI SureScan, warunkowo bezpieczne w badaniach MR, z elektrodami MRI SureScan

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor

Profilaktyka udaru mózgu rola lekarza rodzinnego. Stroke prevention role of family doctor Wydawnictwo UR 2010 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 1, 128 140 Waldemar Brola, Małgorzata Fudala Profilaktyka udaru mózgu

Bardziej szczegółowo

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Nr 3 (36) 2013 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu Polish Review of Health Sciences Kwartalnik / Quarterly Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych

Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych Hans-Richard Arntz, Leo Bossaert Wstęp Częstość występowania ostrego zawału mięśnia sercowego (Acute Myocardial Infarction AMI) w wielu krajach europejskich

Bardziej szczegółowo

Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym Up-to-date opinions on vasovagal syncopes treatment

Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym Up-to-date opinions on vasovagal syncopes treatment 212 GERIATRIA 2011; 5: 212-219 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted:22.08.2011 Zaakceptowano/Accepted: 20.09.2011 Współczesne poglądy na terapię omdleń na podłożu wazowagalnym

Bardziej szczegółowo

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego

uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego ARTYKUŁ POGLĄDOWY Schemat diagnostyczno terapeutyczny w przewlekłej niewydolności serca uaktualniony przegląd zaleceń dotyczących postępowania klinicznego Grzegorz Gajos Klinika Choroby Wieńcowej, Instytut

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH

WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Monika Figura-Chmielewska WPŁYW WYBRANYCH SPOSOBÓW TRENINGU FIZYCZNEGO NA CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO U CHORYCH PO ZAWALE SERCA ORAZ U OSÓB ZDROWYCH Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa

Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC. Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Wskazania do elektrostymulacji u chorych z omdleniami w świetle ostatnich wytycznych ESC Piotr Kułakowski Klinika Kardiologii CMKP, Warszawa Deklaracja potencjalnego konfliktu interesów (w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 18

Studia Medyczne Tom 18 Studia Medyczne Tom 18 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 18 QUARTERLY April June Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana w Index

Bardziej szczegółowo

Markery stosowane. w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA. Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca

Markery stosowane. w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA. Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca Markery stosowane w ostrych stanach NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA Ostry Zespół Wieńcowy Ostra Niewydolność Serca CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO podstawowy problem Publicznej Służby Zdrowia OSTRY ZESPÓŁ WIEŃCOWY

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE

E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 781 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 106 E-GOSPODARKA PROBLEMY, METODY, APLIKACJE Szczecin 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk

Bardziej szczegółowo

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Streszczenia zakwalifikowane do prezentacji ustnej na XIV Sympozjum SEKCJI KARDIOLOGII EKSPERYMENTALNEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO Dobieszków 15-17 Październik 2009 385 Prozakrzepowe działanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH STUDENTÓW MEDYCYNY

OCENA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH STUDENTÓW MEDYCYNY Człowiek i Zdrowie 23, tom VII, nr Ocena zdolności adaptacyjnych studentów medycyny OCENA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH STUDENTÓW MEDYCYNY Olga Khurs, Igor Naumov, Svetlana Sivakova Uniwersytet Medyczny w Grodnie

Bardziej szczegółowo

CHEMIOTERAPIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OPORNYM NA LECZENIE MIĘSAKIEM EWINGA

CHEMIOTERAPIA U DZIECI I MŁODZIEŻY Z OPORNYM NA LECZENIE MIĘSAKIEM EWINGA IMiD, Wydawnictwo Aluna Developmental Period Medicine, 203, XVII, 7 2 Anna Raciborska, Katarzyna Bilska, Katarzyna Drabko 2, Elżbieta Rogowska, Radosław Chaber 3, Monika Pogorzała 4, Elżbieta Wyrobek 5,

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla starych markerów New challenge for old markers Dagna Bobilewicz

Nowe wyzwania dla starych markerów New challenge for old markers Dagna Bobilewicz spis treści 3 12 16 25 31 Rola medycyny laboratoryjnej w kardiologii klinicznej: biomarkery sercowe AD 2011 The role of laboratory medicine in clinical cardiology: cardiac biomarkers AD 2011 Dariusz Sitkiewicz

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność

Słowa kluczowe: simwastatyna, pacjenci wysokiego ryzyka, profil bezpieczeństwa, optymalna skuteczność 139 GERIATRIA 2011; 5: 139-154 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 28.05.2011 Zaakceptowano/Accepted: 11.06.2011 Simwastatyna statyną o optymalnym stosunku skuteczności

Bardziej szczegółowo

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice

Anestezjologia Ratownictwo Nauka Praktyka / Anaesthesiology Rescue Medicine Science Practice 451 Anestezjologia i Ratownictwo 2012; 6: 451-462 ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 14.02.2012 Poprawiono/Corrected: 26.11.2012 Zaakceptowano/Accepted: 27.11.2012 Akademia Medycyny Podstawy

Bardziej szczegółowo

Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych

Chorzy po pierwszym zawale serca w obserwacji odległej analiza w grupach wiekowych Ann. Acad. Med. Siles. 2006, 60, 6 PRACA ORYGINALNA Katarzyna Mizia-Stec, Katarzyna Kańczuga, Weronika Zwolińska, Paweł Kumor, Agnieszka Niedojadło-Kumor, Zbigniew Gąsior Katedra i Klinika Kardiologii

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych

Ocena funkcji nerek u pacjentów z cukrzycą kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych prace oryginalne Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVI, nr 3, 2013 original papers *Urszula Matys 1, Hanna Bachórzewska-Gajewska 1, Jolanta Małyszko 2, Sławomir Dobrzycki 1 Ocena funkcji nerek u pacjentów

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Udar krwotoczny mózgu jako powikłanie fibrynolitycznego leczenia zawału serca

Udar krwotoczny mózgu jako powikłanie fibrynolitycznego leczenia zawału serca Udar Mózgu 2005, tom 7, nr 2, 48 55 Copyright 2005 Via Medica ISSN 1505 6740 PRACA POGLĄDOWA Udar krwotoczny mózgu jako powikłanie fibrynolitycznego leczenia zawału serca Hemorrhagic stroke as a complication

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS

PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVIII, nr 5, 2015 PRACE ORYGINALNE ORIGINAL PAPERS Barbara Włodarczyk 1, Anna Borkowska 2, Leszek Czupryniak 2, Ewa Małecka-Panas 1, *Anita Gąsiorowska 1 Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19

Doc: MHIT100B1012_PL-GB.doc 04/03/2014 p. 1 / 19 I377 PL GB 0314 PL DCRL3 DCRL5 Automatyczny regulator współczynnika mocy INSTRUKCJA OBSŁUGI GB DCRL3 DCRL5 Automatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MANUAL UWAGA! Przed użyciem i instalacją urządzenia

Bardziej szczegółowo