Załącznik nr 1 do Polityki Sprzedaży Nieruchomości ELBEST sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ELBEST SP. Z O.O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Polityki Sprzedaży Nieruchomości ELBEST sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ELBEST SP. Z O.O."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Polityki Sprzedaży Nieruchomości ELBEST sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI ELBEST SP. Z O.O.

2 SPIS TREŚCI: 1 DEFINICJE I SKRÓTY PRZEPISY OGÓLNE ZAPŁATA CENY POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY PRZETAG NIEOGRANICZONY...13 OFERTA (WZÓR)...16 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PRZETARGU (WZÓR)...19 Strona 9 z 27

3 1 DEFINICJE I SKRÓTY 1.1. Następujące definicje użyte w Regulaminie mają poniższe znaczenie: 1) Spółka, Zbywający lub Sprzedający ELBEST sp. z o.o. 2) Zarząd Zarząd ELBEST sp. z o.o. 3) Oferent Osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego lub osoba fizyczna ubiegająca się o nabycie Nieruchomości (w tym pośrednicy w obrocie nieruchomościami) 4) Nabywca lub Kupujący Oferent wyłoniony w drodze postępowania przetargowego 5) Nieruchomość 6) Komisja Przetargowa 7) Regulamin Przysługujące Spółce prawo własności nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynku Komisja Przetargowa odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego mającego na celu sprzedaż Nieruchomości, powołana przez Zarząd Spółki Niniejszy Regulamin postępowania przy sprzedaży nieruchomości ELBEST sp. z o.o. 2 PRZEPISY OGÓLNE 2.1. Regulamin określa sposób i tryb sprzedaży Nieruchomości w drodze postępowania przetargowego Dopuszcza się objęcie jednym postępowaniem przetargowym więcej niż jedną Nieruchomość Przetarg ma postać pisemnego przetargu nieograniczonego lub ustnego przetargu nieograniczonego Szczegółowe informacje na temat nieruchomości objętych sprzedażą zgodnie z niniejszym Regulaminem są dostępne są na stronie internetowej Zbywającego tj. - zakładka Ogłoszenia W przypadku sprzedaży Nieruchomości cudzoziemcom zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. 3 ZAPŁATA CENY 3.1. Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia Nieruchomości najpóźniej na dwa dni robocze przed terminem zawarcia aktu notarialnego Dopuszcza się zapłatę całości lub części ceny w inny sposób po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony Koszty i opłaty związane z nabyciem Nieruchomości obciążają Nabywcę 3.4. Dopuszcza się możliwość zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości z zabezpieczeniem w postaci zadatku lub zaliczki Dopuszcza się możliwość zabezpieczenia zapłaty ceny sprzedaży w formie: Strona 10 z 27

4 depozytu notarialnego, rachunku powierniczego, hipoteki, oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, gwarancji bankowej, lub w inny sposób po wcześniejszym uzgodnieniu. 4 POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE 4.1. Proces sprzedaży Nieruchomości realizowany jest przez Komisję Przetargową Przetarg ma formę pisemnego przetargu nieograniczonego lub ustnego przetargu nieograniczonego Dodatkowym warunkiem dopuszczenia do przetargu może być wniesienie wadium Wadium winno zostać wpłacone najpóźniej na jeden dzień przed upływem terminu składania ofert, w pieniądzu polskim na wskazany w Ogłoszeniu Szczegółowym rachunek bankowy z dopiskiem Wadium - /nazwa przetargu/. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uznania wskazanego rachunku bankowego organizatora przetargu Wadium przepada na rzecz Zbywającego, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn przez niego zawinionych. Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane zostanie zwrócone na wskazany przez Oferenta rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, bez odsetek, a oferentowi, którego oferta została wybrana zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W takim samym terminie zwraca się wadium po odwołaniu, zamknięciu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym lub unieważnieniu przetargu Wydanie Nieruchomości Oferentowi, którego oferta została wybrana, następuje w drodze ustaleń zawartych w akcie notarialnym Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość odwołania postępowania w całości lub w części lub zmiany jego warunków na każdym jego etapie bez podawania przyczyn, zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również żądania, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art Kodeksu cywilnego, unieważnienia umowy zawartej w drodze postępowania. Stosowne zastrzeżenie w tym zakresie zawarte zostanie w ogłoszeniu o przetargu W postępowaniu, jako oferenci nie mogą uczestniczyć: Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, Członkowie Komisji Przetargowej prowadzący postępowanie, małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt i , osoby, które pozostają z Członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności prowadzących postępowanie. 5 PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY 5.1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu w sekretariacie ELBEST sp. z o.o Bełchatów, ul. 1 Maja 63 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu Szczegółowym, przy czym za termin złożenia oferty Zbywający będzie poczytywał datę i godzinę wpłynięcia oferty pod wskazany adres. Strona 11 z 27

5 5.2. Pisemna oferta powinna zawierać: datę sporządzenia oferty, dokładne wskazanie imienia i nazwiska, firmy lub nazwy, siedziby oraz statusu prawnego Oferenta, adresów do doręczenia korespondencji (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej niezbędne jest dołączenie aktualnego wypisu z właściwych rejestrów sądowych termin ważności 3 miesiące), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, oferowaną cenę zakupu, przy czym nie może być to cena niższa, aniżeli cena wywoławcza, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami sporządzonymi w formie aktu notarialnego i dokumentacją wykazującymi legitymację wskazanych osób do reprezentacji Oferenta. W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i przyjęcia go bez zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i przyjęcia go bez zastrzeżeń, zobowiązanie do pokrycia kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązanie do zawarcia umowy kupna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Zbywającego, kopie dowodu wpłaty wadium, informację o terminie związania ofertą przez okres co najmniej 180 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania ofert, zobowiązanie do zachowania poufności danych, w szczególności księgowo finansowych dotyczących sprzedawanych Nieruchomości. Dostęp do tych informacji umożliwiony zostanie oferentom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu, dane do wystawienia faktury, podpis Oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osoby podpisujące ofertę Kopie dokumentów dołączone do oferty powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta Każdy Oferent może złożyć jedną ofertę Oferentów będących cudzoziemcami przy nabyciu nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz z późn. zmianami) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać: ELBEST sp. z o.o., Bełchatów, ul. 1 Maja 63 podać nazwę i adres Oferenta oraz zaopatrzyć nazwą postępowania podaną w Ogłoszeniu Szczegółowym. Strona 12 z 27

6 5.9. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania przetargowego Komisja Przetargowa może wezwać Oferentów do uzupełnienia oferty. Brak uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Komisję Przetargową skutkować będzie jej odrzuceniem. Czas na uzupełnienie oferty ustalany jest każdorazowo przez Komisję Przetargową Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli nie wpłynęła żadna ważna oferta Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia Nieruchomości Oferenci nie są uprawnieni do udziału w czynnościach przeprowadzanych w ramach tego przetargu a w szczególności w posiedzeniu, na którym dokonywany będzie wybór najkorzystniejszej oferty nabycia nieruchomości W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników przetargu złożyło najkorzystniejszą ofertę, Zbywający zwróci się do tychże oferentów o złożenie nowych ofert, przy czym zaproponowana w nich cena nie może być niższa niż złożona w ofercie pierwotnej Po złożeniu przez Oferentów ofert ostatecznych Komisja dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty. Komisja Przetargowa, po wyborze najkorzystniejszej oferty, zaprasza Oferenta, który ją złożył, celem ustalenia szczegółowych warunków zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 6 USTNY PRZETAG NIEOGRANICZONY 6.1. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest złożenie zgłoszenia udziału w przetargu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu w sekretariacie ELBEST sp. z o.o Bełchatów, ul.1 Maja 63 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu Szczegółowym, przy czym za termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu Zbywający będzie poczytywał datę i godzinę wpłynięcia zgłoszenia pod wskazany adres Zgłoszenie udziału w przetargu powinno zawierać: datę sporządzenia, dokładne wskazanie imienia i nazwiska, firmy lub nazwy, siedziby oraz statusu prawnego Oferenta, adresów do doręczenia korespondencji (w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej niezbędne jest dołączenie aktualnego wypisu z właściwych rejestrów sądowych termin ważności 3 miesiące), numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, dane osób upoważnionych do reprezentowania oferenta wraz z ewentualnymi pełnomocnictwami sporządzonymi w formie aktu notarialnego i dokumentacją wykazującymi legitymację wskazanych osób do reprezentacji Oferenta wskazanie numeru działki, której nabyciem jest zainteresowany Oferent, w przypadku gdy Zbywający dopuszcza możliwość nabywania poszczególnych działek wchodzących w skład zbywanej nieruchomości, W przypadku uczestniczenia w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu i przyjęcia go bez zastrzeżeń, oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu i przyjęcia go bez zastrzeżeń, zobowiązanie do pokrycia kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy sprzedaży, Strona 13 z 27

7 zobowiązanie do zawarcia umowy kupna sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Zbywającego, kopie dowodu wpłaty wadium, informację o terminie związania ofertą przez okres co najmniej 180 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania ofert, zobowiązanie do zachowania poufności danych, w szczególności księgowo finansowych dotyczących sprzedawanych Nieruchomości. Dostęp do tych informacji umożliwiony zostanie oferentom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu, dane do wystawienia faktury, podpis Oferenta, w przypadku osoby prawnej podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli Zgłoszenie udziału powinno być napisane w języku polskim, podpisana przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta w sposób umożliwiający identyfikację podpisu. Upoważnienie do podpisania zgłoszenia winno być dołączone do zgłoszenia Każda strona zgłoszenia powinna być parafowana przez osoby podpisujące zgłoszenie Kopie dokumentów dołączone do zgłoszenia powinny być opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem i podpisane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta (w sposób umożliwiający identyfikację podpisu) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście zgłoszenia muszą być parafowane przez Oferenta lub upoważnionego przedstawiciela Oferenta Każdy Oferent może złożyć jedno zgłoszenie Oferentów będących cudzoziemcami przy nabyciu nieruchomości wiążą przepisy ustawy z dnia r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 167, poz z późn. zmianami) Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w jednej zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać: ELBEST sp. z o.o., Bełchatów, ul. 1 Maja 63, podać nazwę i adres Oferenta oraz zaopatrzyć nazwą postępowania podaną w Ogłoszeniu Szczegółowym Przetarg prowadzi przewodniczący Komisji Komisja Przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza do udziału w przetargu Komisja nie dopuści do wzięcia udziału w licytacji osoby, która: nie wpłaciła w wyznaczonym terminie wadium, nie złożyła zgłoszenia do udziału w przetargu w sposób wskazany w Ogłoszeniu szczegółowym nie przybyła na miejsce przetargu do momentu jego otwarcia, nie okazała któregokolwiek z następujących dokumentów: dowodu osobistego lub paszportu, dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium stosownego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego - w przypadku udziału w postępowaniu przetargowym przez pełnomocnika Przetarg otwiera Przewodniczący Komisji, przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w Ogłoszeniu szczegółowym a także podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które złożyły zgłoszenia do udziału w przetargu oraz imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które zostały dopuszczone do przetargu. Strona 14 z 27

8 6.13. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę (przybicie) i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała Z chwilą udzielenia przybicia powstaje pomiędzy Zbywcą a Nabywcą nieruchomości zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, Przewodniczący Komisji sporządza protokół przeprowadzonego przetargu Protokół przeprowadzonego przetargu sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla Spółki, a drugi dla osoby ustalonej jako Nabywca nieruchomości. W przypadki gdy Zbywający dopuszczał możliwość nabywania poszczególnych działek wchodzących w skład zbywanej nieruchomości Nabywca otrzymuje wyciąg z protokołu w części jego dotyczącej Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości Komisja Przetargowa zaprasza Oferenta do negocjacji celem ustalenia szczegółowych warunków zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego Przetarg uważa się za zakończony z wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą oraz w sytuacji kiedy przetarg został prawidłowo ogłoszony i nikt do niego nie przystąpił lub nikt nie został dopuszczony. Strona 15 z 27

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu Postępowania przy Sprzedaży Nieruchomości w ELBEST sp. z o.o. ELBEST sp. z o.o. ul. 1 Maja Bełchatów miejscowość, data NAZWA POSTĘPOWANIA: O F E R T A (WZÓR) OFERENT: DOKŁADNY ADRES: nr tel. fax nr REGON nr NIP, KRS seria, numer dowodu PESEL * (w przypadku gdy nie dotyczy proszę przekreślić) Dane teleadresowe osoby do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, ): Pieczęć Oferenta Strona 16 z 27

10 oferuję nabycie w drodze przetargu nieruchomości za cenę netto zł (słownie: złotych) + należny podatek VAT w kwocie: zł. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem prawnym i faktycznym (technicznym) Nieruchomości i akceptuję go bez zastrzeżeń. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu, zawartymi w Regulaminie postępowania przy Sprzedaży Nieruchomości w ELBEST sp. z o.o. oraz Ogłoszeniu Szczegółowym i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję w związku małżeńskim. * Zobowiązuję się do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez ELBEST sp. z o.o. na ustalonych przez strony warunkach w terminie wskazanym przez ELBEST sp. z o.o. Zobowiązuję się do pokrycia wszystkich podatków, opłat i kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości Oferta jest wiążąca przez okres co najmniej 180 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania ofert Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ELBEST sp. z o.o., a w szczególności prowadzonej działalności, klientów, jakichkolwiek danych technicznych lub ekonomicznych, w tym w szczególności wszelkich informacji dotyczących stanu faktycznego bądź stanu prawnego nieruchomości a także informacji dotyczących treści zaproszeń do składania ofert, treści złożonej oferty oraz przebiegu i wyników negocjacji dotyczących nabycia w/w nieruchomości. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania oferentów lub w trakcie negocjacji z oferentami. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnianie informacji pracownikom podmiotu zobowiązanego do zachowania tajemnicy po uprzednim poinformowaniu pracowników o poufnym charakterze przekazywanych informacji oraz zobowiązaniu pracowników do zachowania poufności. Zobowiązania niniejszego nie narusza ujawnienie informacji: a. dostępnych publicznie, b. uzyskanych niezależnie z innych źródeł, c. co, do których uzyskano pisemną zgodę ELBEST sp. z o.o. na ich ujawnienie, d. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, e. profesjonalnym doradcom podmiotu zobowiązanego, a w szczególności bankowi, doradcom finansowym, prawnym, podatkowym lub technicznym pod warunkiem, że doradcy będą zobowiązani do zachowywania tajemnicy z mocy przepisów prawa lub na podstawie indywidualnego zobowiązania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu. Dane do wystawienia faktury VAT: * niepotrzebne skreślić Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Strona 17 z 27

11 Załączniki: 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,oraz pełnomocnictwo, jeżeli z wyżej wymienionych dokumentów nie wynika umocowanie do podpisania oferty. 2. Potwierdzenie wniesienia wadium 3. Zgoda małżonka na uczestnictwo w przetargu i zakup nieruchomości wyrażona w formie aktu notarialnego lub oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego Strona 18 z 27

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu Postępowania przy Sprzedaży Nieruchomości w ELBEST sp. z o.o. ELBEST sp. z o.o. ul. 1 Maja Bełchatów miejscowość, data NAZWA POSTĘPOWANIA: ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PRZETARGU (WZÓR) OFERENT: DOKŁADNY ADRES: nr tel. fax nr REGON nr NIP, KRS seria, numer dowodu PESEL * (w przypadku gdy nie dotyczy proszę przekreślić) Dane teleadresowe osoby do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, ): Pieczęć Oferenta Strona 19 z 27

13 Wskazanie numeru działki, której nabyciem jest zainteresowany Oferent, w przypadku gdy Zbywający dopuszcza możliwość nabywania poszczególnych działek wchodzących w skład zbywanej nieruchomości,. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze stanem prawnym i faktycznym (technicznym) Nieruchomości i akceptuję go bez zastrzeżeń. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetargu, zawartymi w Regulaminie postępowania przy Sprzedaży Nieruchomości w ELBEST sp. z o.o. oraz Ogłoszeniu Szczegółowym i przyjmuję je bez zastrzeżeń. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję w związku małżeńskim. * Zobowiązuję się do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez ELBEST sp. z o.o. na ustalonych przez strony warunkach w terminie wskazanym przez ELBEST sp. z o.o. Zobowiązuję się do pokrycia wszystkich podatków, opłat i kosztów związanych z przeniesieniem prawa własności nieruchomości Oferta jest wiążąca przez okres co najmniej 180 dni kalendarzowych od upływu terminu do składania ofert Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących ELBEST sp. z o.o., a w szczególności prowadzonej działalności, klientów, jakichkolwiek danych technicznych lub ekonomicznych, w tym w szczególności wszelkich informacji dotyczących stanu faktycznego bądź stanu prawnego nieruchomości a także informacji dotyczących treści zaproszeń do składania ofert, treści złożonej oferty oraz przebiegu i wyników negocjacji dotyczących nabycia w/w nieruchomości. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczy wszelkich informacji udzielonych ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób w odpowiedzi na zapytania oferentów lub w trakcie negocjacji z oferentami. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnianie informacji pracownikom podmiotu zobowiązanego do zachowania tajemnicy po uprzednim poinformowaniu pracowników o poufnym charakterze przekazywanych informacji oraz zobowiązaniu pracowników do zachowania poufności. Zobowiązania niniejszego nie narusza ujawnienie informacji: f. dostępnych publicznie, g. uzyskanych niezależnie z innych źródeł, h. co, do których uzyskano pisemną zgodę ELBEST sp. z o.o. na ich ujawnienie, i. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej, j. profesjonalnym doradcom podmiotu zobowiązanego, a w szczególności bankowi, doradcom finansowym, prawnym, podatkowym lub technicznym pod warunkiem, że doradcy będą zobowiązani do zachowywania tajemnicy z mocy przepisów prawa lub na podstawie indywidualnego zobowiązania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzonego przetargu. Dane do wystawienia faktury VAT: * niepotrzebne skreślić Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu Oferenta oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Strona 20 z 27

14 Załączniki: 4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,oraz pełnomocnictwo, jeżeli z wyżej wymienionych dokumentów nie wynika umocowanie do podpisania oferty. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium 6. Zgoda małżonka na uczestnictwo w przetargu i zakup nieruchomości wyrażona w formie aktu notarialnego lub oświadczenie o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego Strona 21 z 27

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PROCEDURA PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Procedura dotyczy sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność spółki powstałej na skutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod firmą Techfilm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku REGULAMIN SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku 1 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży nieruchomości Spółki Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r.

Prezydent Miasta Będzina ogłosi I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości objętej wykazem z dnia 08 czerwca 2015r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.301.2015 Prezydenta Miasta Będzina z dnia.07.08.2015r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu.

Regulamin przetargu. Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. Załącznik Nr 1 do Informatora przetargowego Regulamin przetargu Warunki i zasady uczestnictwa w przetargu. 1. 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, po wniesieniu wadium w określonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 350.000 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Regulamin Przetargu ustnego niegraniczonego, na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Rembertów przy ul. Admiralskiej 1B ( stary adres: Czerwonych Beretów 9) 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego Regulamin przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 1 1. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu są postanowienia 49 ust 28 i 100 ust. 7 Statutu Spółdzielni. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg.

2 Przetarg prowadzi Spółka, także zwana dalej prowadzącym przetarg. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. uchwalony uchwałą Zarządu Zakładu Mechanicznego PZL-Wola w Siedlcach sp. z o.o. nr 4/2010 z dnia 20.01.2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące wadium

Informacje dotyczące wadium Regulamin przetargu na sprzedaż wycofanych z eksploatacji ruchomości Zakładu Gospodarowanie Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, 1/2014. Regulamin określa warunki przetargu pisemnego (składanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze.

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. Załącznik nr 1 do przetargu ustnego Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Zielonej Górze. 1 1. Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA UTWORZENIE UCZELNI NIEPUBLICZNEJ WRAZ Z MAJĄTKIEM NA RZECZ OSOBY FIZYCZNEJ LUB PRAWNEJ 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2

Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 Regulamin nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż ruchomości tj: Agregat sprężarkowy WAN-AW szt 2 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania nieograniczonego przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665

Marka: AUTOSAN S.A Model pojazdu: H t Rok produkcji: 1999 Rodzaj pojazdu : Autobus Nr rejestracyjny: OLX 5665 REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż autobusu szkolnego Część ogólna 1 Organizatorem przetargu jest Urząd Miejski w Ornecie Plac Wolności 26, 11-130 Orneta 2 Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora.

2 Przetarg prowadzi Spółka, zwana dalej prowadzącym przetarg, reprezentowana przez Likwidatora. REGULAMIN PRZETARGU PROWADZONEGO W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Zakładu Usług Turystycznych TUR-WOLA Spółka z ograniczą odpowiedzialnością w likwidacji 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu.

REGULAMIN. I. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.331.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 04.08.2016r. REGULAMIN określający tryb i warunki przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ PŁYT DROGOWYCH 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: RECYKLING Wojkowice Sp. z o.o. ul. Długosza 27 42-580 Wojkowice tel./fax 32 7696850 2. Miejsce i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż składników majątku ruchomego środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

R E G U L A M I N. przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego R E G U L A M I N przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Na podstawie : - ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 7 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości HZZ Żołędnica Sp. z o.o. - lokalu mieszkalnego w Konarzewie 14/4, gm.

Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości HZZ Żołędnica Sp. z o.o. - lokalu mieszkalnego w Konarzewie 14/4, gm. Regulamin ustnego przetargu nieograniczonego - lokalu mieszkalnego w Konarzewie 14/4, gm. Rawicz 1. Przetarg wszczynany jest poprzez opublikowanie z dniem 29.06.2017 r. ogłoszenia o przetargu (załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia r. R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. z dnia 08.09.2016r. R E G U L A M I N przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO I TARTACZNEGO

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO I TARTACZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 250/2016 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 5 października 2016 r. REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO I TARTACZNEGO 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod.

REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. REGULAMIN PRZETARGU którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zawadach, oznaczonej nr geod. 206/40 I. Postanowienia ogólne 1 Przepisy niniejszego regulaminu określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A.

REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Katowickie Wodociągi S.A. Tekst jednolity Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 7./2011 Zarządu Katowickich Wodociągów S.A. z dnia 14.04.2011r. REGULAMIN sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego

Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Grupa Azoty S.A. ul. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów Regulamin określający zasady sprzedaży aktywów trwałych - nieruchomości w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r.

REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia nr rej. LU93521 z dnia 3 lipca 2012r. I. Tryb postępowania: Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2009 Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku z dnia 28.08.2009r. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Pogotowia Opiekuńczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75

Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75 Wojskowa Drukarnia w Łodzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji ul. Gdańska 130, 90-520 Łódź tel. (42) 637 77 75 fax (42) 637 77 75 działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016

Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016 Zarządzanie 39/2016 Wójta Gminy Raków z dnia 10 czerwca 2016 W sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na sprzedaż następujących samochodów: Autobus Autosan H9-21 nr rej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 123

REGULAMIN przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 123 Bieruń, 2.9.215. REGULAMIN przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Chemików 123 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż następujących nieruchomości obejmujących:

Bardziej szczegółowo

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości.

8 1. Przetarg wygrywa osoba, która w toku licytacji zaoferuje najwyższą cenę nabycia nieruchomości. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania postępowania przy sprzedaży nieruchomości niebędących lokalami mieszkalnymi stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej

Bardziej szczegółowo

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o. I. Organizator REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI AGROCHEM PUŁAWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, oddział 77-300 Człuchów, ul. Mickiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981.

1. Samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji typ FSC STARACHOWICE - STAR rok produkcji 1981. Regulamin przetargu (licytacji ustnej) na sprzedaż składnika majątku ruchomego Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żaganiu, ul. Bolesława Chrobrego 44 I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do regulaminu,

formalno-prawnym przedmiotu przetargu (licytacji ustnej) - załącznik 1a do regulaminu, Regulamin przetargu nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w gminie Zielona Góra w miejscowości Przylep przy ul. 22 Lipca 6b, 6c. 1 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARU

OGŁOSZENIE O PRZETARU JFPK/ZP/8/2013 OGŁOSZENIE O PRZETARU Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości na OSIEDLU ZIELONY ZAKĄTEK działki budowlane w miejscowości Roszków Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY 1 2.

REGULAMIN SPRZEDAŻY 1 2. REGULAMIN SPRZEDAŻY określający tryb i zasady sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka nieruchomości oraz majątku ruchomego należącego do Agrochamp Sp. z o.o. Grupa Producentów w upadłości likwidacyjnej z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizator

REGULAMIN. Organizator REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 485.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 26.08.2015 r. REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Renault Trafic o numerze rejestracyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik Nr 1. sprzedaży samochodu osobowego marki NISSAN MICRA 1,0 rok produkcji 1998, nr rejestracyjny EBE 34PK.

Regulamin. Załącznik Nr 1. sprzedaży samochodu osobowego marki NISSAN MICRA 1,0 rok produkcji 1998, nr rejestracyjny EBE 34PK. Regulamin Załącznik Nr 1 sprzedaży samochodu osobowego marki NISSAN MICRA 1,0 1. Powiat Bełchatowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, 97 400 Bełchatów, ul. Lipowa 67A, tel. (44) 632 79 14, ogłosi

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb organizowania nieograniczonego przetargu pisemnego na zbycie nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 24/II/2012 z dnia 17.05.2012r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W CIECHANOWCU organizowanego przez Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA 1. Informacje ogóle i podstawa prawna. 1. Regulamin określa zasady przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik Nr 1. sprzedaży samochodu osobowego marki Daewoo-FSO Motor LANOS 1,5 Kat. SE rok produkcji 1999, nr rejestracyjny LWM 6188.

Regulamin. Załącznik Nr 1. sprzedaży samochodu osobowego marki Daewoo-FSO Motor LANOS 1,5 Kat. SE rok produkcji 1999, nr rejestracyjny LWM 6188. Regulamin Załącznik Nr 1 sprzedaży samochodu osobowego marki Daewoo-FSO Motor LANOS 1,5 Kat. SE rok produkcji 1999, nr rejestracyjny LWM 6188. 1. Powiat Bełchatowski z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice

Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice Regulamin przetargu na ustalenie warunków nabycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Podstawę prawną Regulaminu przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO Załącznik nr 4 do uchwały nr 2288/2016 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20.09.2016 r. REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego

Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Obwieszczenie o przetargu w drodze przetargu ustnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna z siedzibą w Suwałkach 16-400 przy ul. Wojska Polskiego 100 wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA nr rej. DZL CS10

Ogłoszenie o przetargu w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA nr rej. DZL CS10 Złotoryja, dnia 30 sierpnia 2013r. Ogłoszenie o przetargu w formie aukcji na sprzedaż samochodu marki SKODA OCTAVIA nr rej. DZL CS10 Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011 roku Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik Nr 1. sprzedaży samochodu ciężarowego FS LUBLIN 3 3 rok produkcji 2001, nr rejestracyjny EBE UL744

Regulamin. Załącznik Nr 1. sprzedaży samochodu ciężarowego FS LUBLIN 3 3 rok produkcji 2001, nr rejestracyjny EBE UL744 Regulamin Załącznik Nr 1 sprzedaży samochodu ciężarowego FS LUBLIN 3 3 rok produkcji 2001, nr rejestracyjny EBE UL744 1. Powiat Bełchatowski z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne.

REGULAMIN. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustnego i jest jawne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2015 Wójta Gminy Ostrówek z dnia 9 czerwca 2015 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż samochodu specjalnego

Bardziej szczegółowo

Minimalną cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na tys.zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych).

Minimalną cenę wywoławczą nieruchomości ustala się na tys.zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset tysięcy złotych). REGULAMIN PRZETARGU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Zarząd TUR-Wola Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000195041, posługująca się numerem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia

REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia REGULAMIN drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Urząd Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ODLEWNIA CHEMAR SPÓŁKA Z O.O. W KIELCACH W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO Na podstawie: 1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDACEGO MIENIEM POWIATU KOŚCIERSKIEGO UŻYTKOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM MŁODZIEŻY Data 08.08.2012 r. 1 REGULAMIN w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego

REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego REGULAMIN PRZETARGU pisemnego nieograniczonego w sprawie sposobu przeprowadzania przez Województwo Lubelskie - Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku

Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku Zarządzenie Nr VIII..~f. 12015 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia J_.~..maja 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej jako Spółka ) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO (dalej jako Spółka ) działający w imieniu PHN SPV 11 PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO mającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Czarna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zbywania ruchomości stanowiących własność Gminy Czarna. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach:

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia: Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej w niżej wymienionych kwotach: Myślenice, dnia 06.11.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU RUCHOMEGO Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych-Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Regulamin przetargu na sprzedaż ruchomości POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przetarg organizowany jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz niniejszego Regulaminu przetargu. 2. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu

Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011. Regulamin Przetargu Załącznik do Zarządzenia nr 33/2011 Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 15.06.2011r. Regulamin Przetargu Regulamin określa zasady przeprowadzenia przetargu na sprzedaż wycofanego z eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku

Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku Zarządzenie nr 6/2012 Kanclerza Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2012 roku w sprawie: zasad przeprowadzania przetargu na sprzedaż samochodu Volkswagen 3C Passat Comfortline 2.0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wzoru regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Czersk Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krakus" w Krakowie REGULAMIN ORGANIZOWANIA PRZETARGU NA UZYSKANIE PIERWSZEŃSTWA USTANOWIENIA TYTUŁU PRAWNEGO DO LOKALU Podstawa prawna: - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski ul. Jazdów 2 00-467 Warszawa tel. 22 628 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych

Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości. będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych Regulamin przetargu na sprzedaż nieruchomości będącej w użyłkowaniu wieczystym Fundacji Budowy Kompleksów Mieszkalnych Wiarus w Wiśle pow. cieszyński ul. Bukowa nr 3 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn stanowiących własność Gminy Skierbieszów

Ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn stanowiących własność Gminy Skierbieszów WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW WÓJT GMINY SKIERBIESZÓW Ogłasza przetarg na sprzedaż maszyn stanowiących własność Gminy Skierbieszów Lp. Nazwa i rodzaj Rok produkcji Cena Wysokość Postąpienie urządzenia, typ,

Bardziej szczegółowo