REGULAMIN. Organizator

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Organizator"

Transkrypt

1 REGULAMIN nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości położonej w Gądkach przy Dworcowej 6 1 Organizator Przetarg organizowany jest przez spółkę WITAR Składy Drzewne Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gądkach przy ul. Dworcowej 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ,00 PLN, posługującą się numerem NIP: Tryb przetargu Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie przetargu pisemnego nieograniczonego. 3 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz własności zabudowy nieruchomości zlokalizowanej w Gądkach, działek gruntu o oznaczeniu geodezyjnym nr 44/23, 44/24 i 44/25 o łącznej powierzchni m2 zabudowanych halą traków, warsztatem mechanicznym, wiatą magazynową, budynkiem magazynowym, budynkiem administracyjnym, budynkiem typy ANDOM, portiernią o łącznej powierzchni użytkowej 1299,6 m2. Na terenie nieruchomości znajdują się również wiaty magazynowe, basen przeciw-pożarowy, studnia głębinowa, utwardzenie terenu oraz budowle pomocnicze wraz z infrastrukturą techniczną. 2. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą o numerze KW 40039, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kórnik utracił ważność w dniu r. Wg Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kórnik nr LV/450/98 z dnia 16 czerwca 1998r z późniejszymi zmianami nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym jako tereny pod zainwestowanie. 1

2 4. Nieruchomość jest opisana szczegółowo w operacie szacunkowym, dostępnym w siedzibie WITAR Składy Drzewne Sp. z o. o. w likwidacji w Gądkach przy ul. Dworcowej Nieruchomość można oglądać w dniach roboczych w godz po uprzednim uzgodnieniu terminu tel , Miejsce przeprowadzenia przetargu Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Spółki WITAR Składy Drzewne sp. z o. o. w likwidacji, w Gądkach przy ul. Dworcowej 6. 5 Termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać na piśmie w terminie do dnia do godz na adres Spółki w Gądkach ul. Dworcowa 6 za pośrednictwem poczty w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem NIE OTWIERAĆ przetarg na nieruchomość za termin złożenia oferty uważa się moment wpływu oferty do Spółki lub osobiście w sekretariacie Spółki. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu o godz w siedzibie Spółki w Gądkach. Obecność oferentów przy otwieraniu ofert nie jest obowiązkowa. 6 Warunki uczestnictwa w przetargu Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1) wniesienie wadium; 2) złożenie oferty na piśmie ze spełnieniem wymogów przewidzianych w 8 Regulaminu. 3) złożenie wszystkich wymaganych załączników do oferty wraz z kopią dowodu wpłaty wadium. 7 Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej i cena wywoławcza 1. Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest w niniejszym postępowaniu wysokość zaoferowanej ceny za przedmiotową nieruchomość. 2

3 2. Łączna cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi ,00zł ( cztery miliony sześćset siedem tysięcy złotych 00/100). 3. Oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza. 8 Sposób przygotowania oferty 1. Każdy oferent biorący udział w postępowaniu przetargowym i składający ofertę, winien wnikliwie zapoznać się z warunkami przetargu ustalonymi przez Organizatora w niniejszym regulaminie. 2. Oferta powinna zawierać: 1) Informacje identyfikujące oferenta i określające jego status prawny (imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę firmy, a w przypadku składania ofert przez podmioty gospodarcze do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru nie starszy niż trzy miesiące); 2) oznaczenie przedmiotu przetargu oraz oferowanej ceny; 3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami niniejszego przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, jak również, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości; 4) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z nabyciem nieruchomości; 5) termin ważności oferty nie krótszy niż trzy miesiące od dnia otwarcia oferty; 6) wydruk potwierdzenia wpłaty wadium; 7) w przypadku cudzoziemców oświadczenie, iż spełniają warunki wymagane Ustawie o Cudzoziemcach, w zakresie nabywania nieruchomości; 8) własnoręczny podpis oferenta lub osób upoważnionych do jego reprezentacji, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika oferenta należy załączyć oryginał pełnomocnictwa; 9) Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i zaparafowane. 3. Niedołączenie do oferty dokumentów wskazanych w pkt. 1) 8) skutkuje odrzuceniem oferty 3

4 9 Związanie ofertą Oferent jest związany ofertą w ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert. 10 Wadium 1. Kwota wadium w niniejszym postępowaniu przetargowym wynosi ,00zł (10 % ceny wywoławczej. 2. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 listopada 2010 roku przelewem na rachunek bankowy wskazany w ogłoszeniu o przetargu. 3. Za dzień wpłacenia wadium uważa się dzień wpływu wadium na konto bankowe Organizatora przetargu 4. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do oferty złożonej w niniejszym postępowaniu. 5. Organizator odrzuci ofertę w przypadku stwierdzenia, że oferent nie wniósł wadium w terminie określonym w pkt. 2 oraz na zasadach wskazanych w pkt. 3 i 4 6. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. 7. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone przelewem na rachunek bankowy w terminie do 10 dni po dokonaniu wyboru oferty. 8. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. 9. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. 10. Nabywca, który do chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty. 11 Ważność przetargu 1. Przetarg może odbyć się, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi i warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 2. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej a także jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu. 1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. 12 Rozstrzygnięcie przetargu 4

5 2. Część jawna odbędzie się w siedzibie Spółki, przy nieobowiązkowej obecności oferentów, w dniu 25 listopada 2010r. o godz. 11,00. W części jawnej przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg a następnie wraz z komisją przetargową : - podaje liczbę otrzymanych ofert, - dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które je złożyły, - przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, - weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, - zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. 3. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli: - nie odpowiadają warunkom przetargu, - zostały złożone po wyznaczonym terminie, - nie zawierają danych jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne, - do ofert nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium, - są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. 4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę jako jedyne kryterium zaoferowaną cenę. 5. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrała żadnej ze złożonych ofert. 6. W przypadku złożenia równorzędnych ofert obejmujących najkorzystniejszą wysokość ceny, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty. Komisja zawiadamia tych oferentów o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. 7. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. 8. O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10 % wywoławczej stawki ceny, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 5

6 9. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 13 Wynik przetargu i skargi Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W tym samym terminie informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki. 14 Klauzula unieważnienia przetargu Ogłaszającemu przetarg służy prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty. 15 Zasady udostępniania dokumentów przetargowych 1. Regulamin przetargu dostępny jest w siedzibie Spółki przy ul. Dworcowej 6 w Gądkach. 2. Dodatkowo Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej 6

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu

Organizator. 2 Miejsce przeprowadzenia konkursu REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO NA BUFET SZKOLNY I ORGANIZACJĘ PUNKTU GASTRONOMICZNEGO W XLVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWYJĘZYCZNYMI IM. STEFANA CZARNIECKIEGO, UL. ŻUROMIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI REGULAMIN PRZETARGU (LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1. 1. Niniejszy regulamin przetargu (licytacji), zwany dalej regulaminem, określa zasady uczestnictwa i przebiegu przetargu (licytacji) w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Negocjacje są organizowane przez Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. OGŁOSZENIE z dnia 22.05.2012 r. O NEGOCJACJACH NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ( MIEJSC POSTOJOWYCH) na okres 3 lat Na podstawie 7 ust. 1 Zarządzenia nr 3323/2009 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 14 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ:

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18./13 Dyrektora Spółki z dnia 20.11.13 r. REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO TJ: Kiosk - pawilon handlowy typu EURO 3 ul. Ogólna Płk.Dąbka numer ew. 8-88

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot przetargu:

I. Przedmiot przetargu: OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej ogłasza na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 14 maja 2014 r. Sygn. akt V. GUp 6/13 przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP )

Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Warunki Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. ( KKPP ) Lipiec 2014 r. Przedmiotem działań opisanych w Warunkach Sprzedaży Nieruchomości Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego.

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. Nr sprawy:1/ztm /2015 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na dzierżawę straganu handlowego. PRZEDMIOT PRZETARGU: stragan handlowy nr 11 o pow. 8 m 2 zlokalizowany na terenie Targowiska Zieleniaka przy ul.

Bardziej szczegółowo